Monier-Williams Sanskrit-English Dictionary

Last updated: May 19, 2014
Based on the IITS - Cologne Digital Sanskrit Lexicon
Based on the XML version dated October 25, 2012, Jim Funderburk and Peter Scharf, The Sanskrit Library. Full Credits
Converted to XHTML 1.0 Strict and hyperlinked to The Sanskrit Heritage Platform by Pawan Goyal and Gérard Huet
Previous page

दन्दश [ dandaśa ] [ dandaśa ] m. (√ [ daṃś ] ) a tooth Lit. W.


 दन्दशूक [ dandaśūka ] [ dandaśū́ka ] m. f. n. Lit. iii , 2 , 166 mordacious Lit. VS. Lit. TS. Lit. ŚBr. Lit. MBh.

  malignant , Lit. v , 1245 Lit. Car. iii , 8

  [ dandaśūka ] m. a snake Lit. Yājñ. iii , 197 Lit. MBh. xiv Lit. BhP. iv-vii

  N. of a hell infested by serpents , Lit. v , 26

  of a Rākshasa Lit. L.


दन्द्रमण [ dandramaṇa ] [ dandramaṇa ] m. f. n. fr. Intens. of √ [ dram ] Lit. Pāṇ. 3-2 , 150.


दन्ध्वन [ dandhvana ] [ dandhvana ] m. (√ [ dhvan ] , √ [ dhen ] , Intens.) " whistler " , a kind of cane Lit. MBh. xii , 86 , 14.


दन्व् [ danv ] [ danv ] Root cl. [1] P. , to go Lit. Dhātup. xv , 88.


दफरखान [ dapharakhāna ] [ daphara-khāna ] m. Zaphar Khān (Sultān), Lit. Inscr.


दभ् [ dabh ] [ dabh ] Root or [ dambh ] cl. [1] (Subj. [ dábhat ] and [ °bhāti ] Lit. RV. ; pl. [ °bhanti ] , Lit. vii , [ °bhan ] , Lit. i f. , x and Lit. AV. ; Pot. [ °bheyam ] Lit. TS. i , 6 , 2 , 4 and cl. [5] ) [ dabhnóti ] ( " to go " Lit. Naigh. ii , 14 ; Impv. [ °nuhi ] Lit. AV. x , 3 , 3 ; cf. Ā. , Pass. [ dabhyate ] Lit. RV. i , 41 , 1 ; pf. [ dadābha ] , Lit. v , 32 , 7 ; [ °dámbha ] ( Lit. Pāṇ. 1-2 , 6 Lit. Siddh. ) Lit. AV. v , 29 ; pl. [ debhur ] ( Lit. Pāṇ. 6-4 , 120 Vārtt. 4 Lit. Pat. ) Lit. RV. i , 147 , 3=iv , 4 , 13;x , 89 , 5 ; also [ dadambhur ] and 2.sg. [ debhitha ] or [ dadambhitha ] Lit. Pāṇ. 1-2 , 6 Lit. Siddh. ; aor. pl. [ dadabhanta ] Lit. RV. i , 148 , 2 ; [ adambhiṣur ] Lit. Bhaṭṭ. xv , 3) to hurt , injure , destroy Lit. RV. Lit. AV. Lit. TS. Lit. ŚBr. Lit. ShaḍvBr. Lit. Bhaṭṭ. ; to deceive , abandon Lit. RV. i , 84. 20 Lit. VS. iv f. , viii : Caus. (Subj. and p. [ damebháyat ] ; 2. sg. [ °yas ] , [ °ya ] ) to destroy Lit. RV. Lit. AV. ; [ dambhayati ] or [ dābh ] , to impel Lit. Dhātup. xxxii , 132 ; [ dambkayate ] , to accumulate , Lit. xxx , 4 : Desid. [ dí psati ] (Subj. ( Lit. AV. iv , 36 , 1 f. ) and p. [ dí psat ] ) to intend to injure or destroy Lit. RV. Lit. AV. Lit. VS. xi , 80 ; [ dhips ] , [ dhīps ] , [ didambhiṣati ] Lit. Pāṇ. 7-2 , 49 and 4 , 56 (i , 2 , 10 Lit. Pat.)


दम्भ् [ dambh ] [ dambh ] Root or [ dabh ] cl. [1] (Subj. [ dábhat ] and [ °bhāti ] Lit. RV. ; pl. [ °bhanti ] , Lit. vii , [ °bhan ] , Lit. i f. , x and Lit. AV. ; Pot. [ °bheyam ] Lit. TS. i , 6 , 2 , 4 and cl. [5] ) [ dabhnóti ] ( " to go " Lit. Naigh. ii , 14 ; Impv. [ °nuhi ] Lit. AV. x , 3 , 3 ; cf. Ā. , Pass. [ dabhyate ] Lit. RV. i , 41 , 1 ; pf. [ dadābha ] , Lit. v , 32 , 7 ; [ °dámbha ] ( Lit. Pāṇ. 1-2 , 6 Lit. Siddh. ) Lit. AV. v , 29 ; pl. [ debhur ] ( Lit. Pāṇ. 6-4 , 120 Vārtt. 4 Lit. Pat. ) Lit. RV. i , 147 , 3=iv , 4 , 13;x , 89 , 5 ; also [ dadambhur ] and 2.sg. [ debhitha ] or [ dadambhitha ] Lit. Pāṇ. 1-2 , 6 Lit. Siddh. ; aor. pl. [ dadabhanta ] Lit. RV. i , 148 , 2 ; [ adambhiṣur ] Lit. Bhaṭṭ. xv , 3) to hurt , injure , destroy Lit. RV. Lit. AV. Lit. TS. Lit. ŚBr. Lit. ShaḍvBr. Lit. Bhaṭṭ. ; to deceive , abandon Lit. RV. i , 84. 20 Lit. VS. iv f. , viii : Caus. (Subj. and p. [ damebháyat ] ; 2. sg. [ °yas ] , [ °ya ] ) to destroy Lit. RV. Lit. AV. ; [ dambhayati ] or [ dābh ] , to impel Lit. Dhātup. xxxii , 132 ; [ dambkayate ] , to accumulate , Lit. xxx , 4 : Desid. [ dí psati ] (Subj. ( Lit. AV. iv , 36 , 1 f. ) and p. [ dí psat ] ) to intend to injure or destroy Lit. RV. Lit. AV. Lit. VS. xi , 80 ; [ dhips ] , [ dhīps ] , [ didambhiṣati ] Lit. Pāṇ. 7-2 , 49 and 4 , 56 (i , 2 , 10 Lit. Pat.)


 दब्ध [ dabdha ] [ dabdha ] see ( [ á- ] .)


 दब्धि [ dabdhi ] [ dábdhi ] f. injury Lit. TS. Lit. Kāṭh.


 दभ [ dabha ] [ dábha ] m. f. n. deceiving Lit. RV. v , 19 , 4

  ( [ āya ] ) , dat inf. to deceive , Lit. 44 , 2 ; vii , 91 , 2 ; ix , 78 , 8 Lit. AV. iv

  cf. [ a- ] .


 दभीति [ dabhīti ] [ dabhī́ti ] m. an injurer , enemy Lit. RV. iv , 41 , 4

  N. of a man (favoured by Indra , Lit. ii , iv , vi f. x ; by the Aśvins , i , 112 , 23) .


  दभ्न [ dabhna ] [ dabhna ] see [ dura-dabhnā́ ] .


 दभ्य [ dabhya ] [ dábhya ] m. f. n. deceivable , Lit. x , 108 , 4

  deceitful , 61 , 2.


 दभ्र [ dabhra ] [ dabhrá ] m. f. n. little , small , deficient Lit. i , iv , vii f. , x Lit. ŚāṅkhGṛ. iii , 13 , 5 Lit. KenUp.

  cf. [ dahra ]

  [ dabhra ] m. the ocean Lit. Uṇ. Sch.

  n. distress Lit. RV. vii , 104 , 10

  [ dabhram ] ind. scarcely , Lit. i , 113 , 5

  n. cf. [ á- ] .


  दभ्रचेतस् [ dabhracetas ] [ dabhrá-cetas ] ( [ °rá- ] ) m. f. n. little-minded , Lit. viii , x.


  दभ्रबुद्धि [ dabhrabuddhi ] [ dabhrá-buddhi ] m. f. n. Lit. BhP. vi , 7.


दम् [ dam ] [ dam ]1 Root cl. [4] [ dāmyati ] ( Lit. Pāṇ. 7-3 , 74 ; ind.p. [ dāntvā ] and [ damitvā ] , Lit. 2 , 56 ; aor. Pass. [ adami ] , Lit. 3 , 34 Lit. Kāś. ; P. [ °mit ] Lit. Bhaṭṭ. xv , 37) to be tamed or tranquillised Lit. ŚBr. xiv , 8 , 2 , 2 (Impv. [ dā́myata ] ) ; to tame , subdue , conquer Lit. MBh. vii , 2379 and Lit. BhP. iii , 3 , 4 (ind.p. [ damitvā ] ) Lit. Bhaṭṭ. : cl. [9] irreg. ( ? Subj. 2. sg. [ dánas ] ) id. Lit. RV. i , 174 , 2 : Caus. [ damayati ] (p. [ °máyat ] ; Ā. Lit. Pāṇ. 1-3 , 89) to subdue , overpower Lit. RV. vii , 6 ; x , 74 , 5 Lit. AV. v , 20 , 1 Lit. MBh. Lit. Rājat. ; Desid. see √ [ dān ] ; ( ( cf. 1 , 2 ; Lat. (domare) ) )


 दम् [ dam ] [ dám ]2 m. a house Lit. RV. x , 46 , 7 (gen. pl. [ damām ] )

  [ pátir dán ] (gen. sg.) = [ dám-patis ] , Lit. 99 , 6 ; 105 , 2 ; i , 149 , 1 ; 153 , 4

  [ páti dán ] = [ dám-patī ] , Lit. 120 , 6

  [ śí śur dán ] " a child of the house " , Lit. x , 61 , 20

  ( ( cf. 1 ) )


  दम्पति [ dampati ] [ dám-pati ] m. ( [ dám- ] ) (= 1) the lord of the house (Agni , Indra , the Aśvins) Lit. , i ; ii , 39 , 2 (cf. Lit. Pāṇ. 1-1 , 11 1 Lit. Kāś.) Lit. ; v , viii

   ( [ ī ] ) du. (g. [ rājadantādi ] , the comp. taken as a Dvandva and [ dam ] in the sense of " wife " ) , " the two masters " , husband and wife Lit. v , viii , x Lit. AV. Lit. Gobh. (said of birds Lit. VarBṛS. vc Lit. Hit.)

   accord. to some = "lord, master" , fr. √ [ daṃs ] + [ p ] ° (cf. [ dan ] above) ; [ ī ] , du., "master and mistress" .


 दम [ dama ] [ dáma ] m. ( or n.) house , home ( 1 , Lat. (domus) ) Lit. RV. Lit. AV. vii ( also [ puru-dáma ] q.v.) Lit. VS. viii , 24

  [ dama ] m. f. n. ifc. " taming , subduing " see [ ariṃ- ] , [ gaṃ- ] [ baliṃ- ]

  m. self-command , self-restraint , self-control Lit. ŚBr. xiv , 8 , 2 , 4 ( [ °má ] , but cf. Lit. Pāṇ. 7-3 , 34 Lit. Kāś.) Lit. TUp. Lit. KenUp. Lit. Mn.

  taming Lit. L.

  punishment , fine , Lit. viii f. Lit. Yājñ. ii , 4 Lit. BhP.

  N. of a brother of Damayantī Lit. Nal. i , 9

  of a Maha-rshi Lit. MBh. xiii , 1762

  of a son of Daksha , Lit. i Sch.

  of a grandson ( or son Lit. BhP. ix , 2 , 29 ) of Marutta Lit. VP. iv , 1 , 20 Lit. MārkP. cxxxiv Lit. VāyuP.

  cf. [ dur- ] , [ su- ] .


  दमकर्तृ [ damakartṛ ] [ dáma-kartṛ ] m. a ruler Lit. W.


  दमघोष [ damaghoṣa ] [ dáma-ghoṣa ] m. N. of a Cedi prince (father of Śiśu-pāla) Lit. MBh. i-iii Lit. Hariv. Lit. VP. iv , 14 , 13 Lit. BhP. vii , ix


   दमघोषज [ damaghoṣaja ] [ dáma-ghoṣa--ja ] m. " son of Daksha " , Śiśu-pāla Lit. Śiś. ii , 60


   दमघोषसुत [ damaghoṣasuta ] [ dáma-ghoṣa--suta ] m. id. , Lit. xvi , 1 .


  दमदान [ damadāna ] [ dama-dāna ] n. du. self-control and liberality, Lit. Mn. iv, 246


  दममय [ damamaya ] [ dáma-maya ] m. f. n. consisting of self-control , Lit. ŚāṅkhBr. ix , 1 ,


  दमशरीरिन् [ damaśarīrin ] [ dáma-śarīrin ] m. f. n. keeping one's body in self-control Lit. BhP. iii , 31 , 19.


  दमस्वसृ [ damasvasṛ ] [ dáma-svasṛ ] f. " Dama's sister " , Damayantī Lit. Naish. viii f.


  दमोपेत [ damopeta ] [ da-mopeta ] m. f. n. endowed with self-control, Lit. MBh.


 दमक [ damaka ] [ damaka ] m. f. n. ( Lit. Pāṇ. 7-3 , 34 Lit. Kāś.) ifc. taming , a tamer Lit. Mn. iii , 162 Lit. MBh. xiii , 1651.


  दमत्र [ damatra ] [ damatra ] see [ mahā ] .


  दमथ [ damatha ] [ damatha ] m. ( Lit. Uṇ. iii , 114 Sch.) " self-control " see [ tri- ]

   punishment Lit. L.


  दमथु [ damathu ] [ damathu ] m. self-control Lit. L. punishment Lit. W.


 दमन [ damana ] [ damana ] m. f. n. ifc. taming , subduing , overpowering Lit. MBh. viii Lit. Bhartṛ.

  self-controlled , passionless , 26 , 2

  [ damana ] m. a tamer of horses, charioteer, Lit. BhP. iv , 26 , 2

  (g. [ nandy-ādi ] ) Artemisia indica Lit. Mantram. xxiii

  N. of a Samādhi Lit. Kāraṇḍ. xvii , 18

  of Yāmāyana (author of Lit. RV. x , 16) Lit. RAnukr.

  of a son of Vasu-deva by Rohiṇī , Lit. Hariv. 1951

  of a Brahmarshi , Lit. Nal. i , 6 Lit. VāyuP. i , 23 , 115

  of a son of Bharadvāja , Lit. KāśīKh. lxxiv

  of an old king , Lit. MBh. i , 224

  of a Vidarbha king , Lit. Nal. i , 9

  n. taming , subduing , punishing Lit. MBh. Lit. R. Lit. Śak. Lit. BhP. Lit. BrahmavP.

  self-restraint Lit. W.

  [ damanī ] f. Solanum Jacquini Lit. L.

  [ damana ] n. N. of a Śakti Lit. Hcat. i , 8 , 405.


  दमनभञ्जिका [ damanabhañjikā ] [ damana-bhañjikā ] f. " breaking [ damana ] flowers " , a kind of sport Lit. Vātsyāy. i , 4.


  दमनारोपण [ damanāropaṇa ] [ damanāropaṇa ] n. a partic. ceremony, Lit. Inscr.


 दमनक [ damanaka ] [ damanaka ] m. Artemisia indica Lit. VarBṛS. lxxvii , 13 Lit. BhavP. ii

  N. of a man Lit. Bharaṭ. iii

  of a jackal Lit. Pañcat. i , 25/26. Lit. Kathās. lx , 19 ff.

  (n.?) N. of a metre of 4 times 6 short syllables

  of another of 4 lines of 10 short syllables and one long each.


 दमनीय [ damanīya ] [ damanīya ] m. f. n. tamable , to be restrained Lit. W.


 दमन्य [ damanya ] [ damanya ] Nom. (Subj. [ °yat ] ) to subdue Lit. RV. x , 99.


 दमयन्ती [ damayantī ] [ damayantī ] f. " subduing (men ) " , N. of Nala's wife (daughter of Bhīma king of Vidarbha) Lit. Nal.

  a kind of jasmine Lit. L.


  दमयन्तीकथा [ damayantīkathā ] [ damayantī--kathā ] f. N. of Lit. Nalac.


  दमयन्तीकाव्य [ damayantīkāvya ] [ damayantī--kāvya ] n. N. of a poem Lit. Prauḍh.


  दमयन्तीपरिणय [ damayantīpariṇaya ] [ damayantī--pariṇaya ] m. N. of a drama

   N. of a poem.


  दमयन्तिका [ damayantikā ] [ damayantikā ] f. N. of the mother of a Sch. on Lit. Veṇis.


  दमयितृ [ damayitṛ ] [ damayitṛ ] m. a tamer Lit. MBh. xiii , 7041 (Vishṇu)

   Śiva.


 दमाय [ damāya ] [ damāya ] Nom. (pl. [ °yantu ] ) to control one's self Lit. TUp. i , 4 , 2 ; ( p. [ °yát ] ) to subdue Lit. RV. vi , 18 , 3 ; 47 , 16.


 दमित [ damita ] [ damita ] m. f. n. tamed , subdued Lit. Pāṇ. 7-2 , 27.


 दमितृ [ damitṛ ] [ damitṛ́ ] m. = [ °mayitṛ ] Lit. RV. ii , 23 , 11 ; iii , 34 , 10 ; v , 34 , 6.


  दमिन् [ damin ] [ damin ] m. f. n. ( Lit. Pāṇ. 3-2 , 141) tamed , self-controlled Lit. MBh. iii , 5016

   " taming " see [ kāma-daminī ]

   [ damin ] n. N. of a Tīrtha , Lit. 5014

   m. pl. the Brāhmans of Śāka-dvīpa Lit. VP. ii , 4 , .39.


 दमुनस् [ damunas ] [ damunas ] ( Lit. Uṇ. iv) m. ( for [ °mūn° ] ) fire , Agni Lit. L.


 दमूनस् [ damūnas ] [ dámūnas ] m. f. n. belonging or devoted or dear to the house or family (Agni ) Lit. RV. (pl. the Ṛibhus Lit. v , 42 , 12) Lit. AV. xix

  [ damūnas ] m. a friend of the house (Agni , Savitṛi , Indra , Dīrgha-nītha) Lit. RV. Lit. AV. vii Lit. ŚāṅkhŚr.


 दम्य [ damya ] [ damya ]1 m. f. n. tamable Lit. Mn. viii , 146 Lit. BhP. xi

  [ damya ] m. a young bullock that has to be tamed Lit. MBh. xii f. Lit. Hariv. Lit. R. Lit. Ragh. Lit. Vikr.


  दम्यसारथि [ damyasārathi ] [ damya-sārathi ] m. " guide of those who have to be restrained " , N. of a Buddha Lit. L.


 दम्य [ damya ] [ dámya ]2 m. f. n. being in a house , homely Lit. RV.


दमदमाय [ damadamāya ] [ damadamāya ] Root (onomat.) P. Ā. [ °yati ] , [ °yate ] Lit. Pāṇ. 3-1 , 13 Vārtt. 1 Lit. Pat. ( not in ed.)


दमावन्दु [ damāvandu ] [ damāvandu ] N. of a mountain in Persia called Demavend Lit. Romakas.


दम्पति [ dampati ] [ dám-pati ] see 2. [ dám ]


दम्भ् [ dambh ] [ dambh ] Root see √ [ dabh ] .


 दम्भ [ dambha ] [ dambha ] m. deceit , fraud , feigning , hypocrisy Lit. Mn. iv , 163 Lit. MBh.

  Deceit (son of A-dharma and Mṛishā Lit. BhP. iv , 8 , 2) Lit. Prab. ii

  Indra's thunder bolt Lit. L.

  Śiva

  N. of a prince ( [ darbha ] Lit. AgP. ; [ rambha ] Lit. VP.) Lit. PadmaP.


  दम्भचर्या [ dambhacaryā ] [ dambha-caryā ] f. deceit , hypocrisy Lit. L.


  दम्भमुनि [ dambhamuni ] [ dambha-muni ] m. a hypocritical Muni Lit. Kathās. lxxii , 263.


  दम्भयज्ञ [ dambhayajña ] [ dambha-yajña ] m. a hypocritical sacrifice Lit. BhP. v , 26 , 25.


  दम्भोद्भव [ dambhodbhava ] [ dambhodbhava ] m. N. of a prince (who fought with hermits but was worsted) Lit. MBh. Lit. Kām. i.


 दम्भक [ dambhaka ] [ dambhaka ] m. f. n. ifc. deceiving Lit. Mn. iv , 195.


 दम्भन [ dambhana ] [ dambhana ] m. f. n. ifc. " damaging " see [ amí tra ] and [ sapatna-dámbh ]

  [ dambhana ] n. deceiving , 198 Lit. MBh. xii , 2111.


 दम्भिन् [ dambhin ] [ dambhin ] m. f. n. acting deceitfully , (m.) a deceiver , hypocrite Lit. Yājñ. i , 130 Lit. BhP. xii , 6 , 30

  cf. [ a- ] .


 दम्भोलि [ dambholi ] [ dambholi ] m. Indra's thunderbolt Lit. Bālar. iv , 51 ; ix , 56/51 Lit. Kathās. xciv , 11 Lit. Prasannar. iv , 10 ; v , 53 Lit. Sāh.

  Agastya (Ṛishi of the Ist Manv-antara) Lit. VP. i , 10 , 9

  ( [ dattogni ] ) Lit. iii , 1 , 11

  ( [ °ttoni ] ) Lit. BrahmaP. and (v.l. [ dānt ] ) Lit. Hariv. 417

  ( [ °ttātri ] ) Lit. VāyuP.

  ( [ °ttātreya ] ) Lit. PadmaP.


  दम्भोलिपाणि [ dambholipāṇi ] [ dambholi-pāṇi ] m. " [ d ] -handed " , Indra Lit. Naish. xvii , 42 Lit. Bālar. x , 39.


  दम्भोलिपात [ dambholipāta ] [ dambholi-pāta ] m. the falling of Indra's thunderbolt , Lit. vii , 50


   दम्भोलिपाताय [ dambholipātāya ] [ dambholi-pātāya ] Nom. [ °yate ] , to fall down like Indra's thunderbolt Lit. Rājat. viii , 1615.


दय् [ day ] [ day ] Root cl. [1] Ā. [ dáyate ] (p. [ dáyamāna ] Lit. RV. ; aor. [ adayiṣṭa ] . Lit. Bhaṭṭ. ; pf. [ °yāṃ cakre ] Lit. Pāṇ. 3-1 , 37) to divide , impart , allot (with gen. , Lit. ii , 3 , 52 ; acc. Lit. RV.) ; to partake , possess Lit. RV. Lit. Nir. ; to divide asunder , destroy , consume Lit. RV. vi , 6 , 5 ; x , 80 , 2 ; to take part in , sympathize with , have pity on (acc. , Lit. vii , 23 , 5 Lit. AV. Lit. ŚBr. xiv Lit. Bhaṭṭ. ; gen. Lit. Daś. Lit. Bhaṭṭ. Lit. Kathās. cxxi , 104) ; to repent Lit. RV. vii , 100 , i ; to go Lit. Dhātup. : Caus. (Pot. [ dayayet ] ) to have pity on (gen.) Lit. BhP. ii , 7 , 42 : Intens. [ dandayyate ] , [ dād ] Lit. Vop. xx , 8 f. ; cf. [ ava- ] , [ nir-ava- ] , [ vi- ] .


 दया [ dayā ] [ dayā́ ] f. sympathy , compassion , pity for (loc. Lit. MBh. Lit. Pañcat. Lit. Bhartṛ. ; gen. Lit. R. Lit. Hariv. 8486 ; in comp. Lit. MBh. xiv Lit. Hit. i , 6 , 41 ) Lit. ŚBr. xiv ( [ °yāṃ ] √ [ kṛ ] , " to take pity on " ( loc. Lit. MBh. Lit. Hit. i , 2 , 7 ; gen. Lit. Vop. ) ) ( 469,3 )

  Pity ( daughter of Daksha and mother of A-bhaya Lit. BhP. iv , 1 , 49 f.) Lit. Hariv. 14035 ; cf. [ a-dayá ] ; [ nir- ] , and [ sadaya ] .


  दयाकर [ dayākara ] [ dayā́-kara ] m. f. n. showing pity (Śiva) .


  दयाकूर्च [ dayākūrca ] [ dayā́-kūrca ] m. " store of pity " , a Buddha Lit. L.


  दयाकृत् [ dayākṛt ] [ dayā́-kṛt ] m. f. n. pitiful.


  दयानिधि [ dayānidhi ] [ dayā́-nidhi ] m. " treasure of mercy " , a very compassionate person.


  दयान्वित [ dayānvita ] [ dayā́nvita ] ( [ °yān° ] ) m. f. n. full of pity.


  दयापूर्वम् [ dayāpūrvam ] [ dayā-pūrvam ] ind. compassionately, Baudh,


  दयायुक्त [ dayāyukta ] [ dayā́-yukta ] m. f. n. id.


  दयाराम [ dayārāma ] [ dayā́-rāma ] m. N. of several men Lit. Śaṃkaracetov. i , 130


  दयालस [ dayālasa ] [ day-ālasa ] ( [ dayā ] [ l ] °), m. f. n. disinclined to pity, Lit. Bcar. viii, 30.


  दयावत् [ dayāvat ] [ dayā́-vat ] m. f. n. pitiful , taking pity on (gen. Lit. MBh. xiii {;} loc. , ii Lit. R. ii)

   [ dayāvatī ] f. N. of a Sruti (in music) .


  दयावीर [ dayāvīra ] [ dayā́-vīra ] m. a hero in compassion , very merciful man Lit. Siṃhâs.


  दयाशंकर [ dayāśaṃkara ] [ dayā́-śaṃkara ] m. N. of a man.


  दयाशील [ dayāśīla ] [ dayā́-śīla ] m. f. n. compassionate.


  दयोर्मि [ dayormi ] [ dayormi ] m. f. n. having compassion for (its) waves Lit. Hit.


 दयालु [ dayālu ] [ dayālu ] m. f. n. ( Lit. Pāṇ. 3-2 , 158) = [ °yā-vat ] Lit. MBh. (with loc. Lit. Ragh. ii , 57)


  दयालुता [ dayālutā ] [ dayālu--tā ] f. pity Lit. Kād. Lit. Kathās. civ


  दयालुत्व [ dayālutva ] [ dayālu--tva ] n. id. Lit. Kām. ( with loc.)


  दयालुक [ dayāluka ] [ dayāluka ] m. f. n. = [ °lu ] .


 दयित [ dayita ] [ dayita ] m. f. n. cherished , beloved , dear Lit. MBh. Lit. R.

  protected Lit. Bhaṭṭ. x , 9

  [ dayita ] m. a husband , lover Lit. Śak. iii , 19/20 (v.l.)

  [ dayitā ] f. a wife , beloved woman Lit. Ragh. ii , 30 Lit. Megh. 4 Lit. Śiś. ix 70 Lit. Kathās. Lit. Dhūrtas. ii , 13.


 दयिता [ dayitā ] [ dayitā ] f. of [ °ta ] .


  दयिताधीन [ dayitādhīna ] [ dayitādhīna ] ( [ °tāh° ] ) m. f. n. subject to a wife. =


  दयितामय [ dayitāmaya ] [ dayitā-maya ] m. f. n. wholly devoted to a beloved woman Lit. Kathās. ci , 276.


 दयितायमान [ dayitāyamāna ] [ dayitāyamāna ] m. f. n. lovely Lit. Haravij. ii , 8.


 दयित्नु [ dayitnu ] [ dayitnu ] m. f. n. ? Lit. Lāṭy. vii , 10 , 13.


दर [ dara ] [ dara ] m. f. n. ( Lit. Pāṇ. 3-3 , 58) (√ [ dṝ ] ) ifc. , cleaving , breaking see [ puraṃ-dará ] , [ bhagaṃ- ]

[ dara ] m. (g. [ ardharcādi ] , [ uñchādu ] ) = [ °rī ] Lit. R. ii , 96 , 4

a conch-shell Lit. BhP. i , v f. , x Lit. Kramadīp.

the navel Lit. Gal.

" stream " see [ asṛg- ]

fear Lit. MBh. v , 4622

n. poison (v.l. [ dhara ] ) Lit. L.

[ darī ] f. a hole in the ground , cave Lit. MBh. Lit. R. Lit. Hariv. Lit. Kum.

[ daram ] ind. ( [ am ] ) a little Lit. Bhartṛ. iii , 24.


  दरकण्टिका [ darakaṇṭikā ] [ dara-kaṇṭikā ] f. " little-thorn " , Asparagus racemosa Lit. L.


  दरकर [ darakara ] [ dara-kara ] m. " hole-maker " , a staff Lit. Gal.


  दरतिमिर [ daratimira ] [ dara-timira ] n. the darkness of fear Lit. Gīt. x , 2.


  दरमन्थर [ daramanthara ] [ dara-manthara ] m. f. n. a little slow , Lit. xi , 3.


  दरमुकुलित [ daramukulita ] [ dara-mukulita ] m. f. n. a little budded , Lit. ii , 17 Lit. Sāh. iii , 140/141.


  दरविदलित [ daravidalita ] [ dara-vidalita ] m. f. n. slightly opened Lit. Gīt. i , 35.


  दरव्रीडा [ daravrīḍā ] [ dara-vrīḍā ] f. slight shame Lit. Sāh. iii , 60.


  दरश्लथ [ daraślatha ] [ dara-ślatha ] m. f. n. a little loose Lit. Gīt. xii , 13.


  दरहार [ darahāra ] [ dara-hāra ] m. N. of a plant (v.l.) Lit. L.


  दरेन्द्र [ darendra ] [ darendra ] m. Vishṇu's conch Lit. W.


 दरक [ daraka ] [ daraka ] m. f. n. timid, aftaid, Lit. L.


 दरण [ daraṇa ] [ daraṇa ] n. cleaving , rending , breaking Lit. ŚāṅkhŚr , xiii Lit. Kauś. Lit. ShaḍvBr. v , 3 Lit. VarBṛS.

  falling away (of flesh) Lit. Suśr. v , 1 , 50.


  दरणि [ daraṇi ] [ daraṇi ] mf. surf Lit. Uṇ. ii , 103 Sch.


  दरणीय [ daraṇīya ] [ daraṇīya ] m. f. n. [ a- ] " unbreakable " Lit. Nir. ix , 9.


 दरत्पुर [ daratpura ] [ darat-pura ] n. the city of the Darads Lit. Rājat. vii , 916 ; viii , 1155

  [ daratpurī ] f. id. , Lit. vii , 913 .


 दरथ [ daratha ] [ daratha ] m. a cave Lit. Uṇ. iii Sch.

  taking flight Lit. ib.


 दरद् [ darad ] [ darad ] m. (g. [ sindhv-ādi ] ) see [ °da ]

  [ darad ] f. ( Lit. Pāṇ. 4-1 , 120 Lit. Pat.) = [ °rat-pura ] Lit. L. Sch.

  the heart Lit. Uṇ. Sch.

  a bank Lit. ib.

  a mountain Lit. L.

  a precipice Lit. L.

  fear Lit. L.


  दरद [ darada ] [ darada ] m. pl. N. of a people (living above Peshāwar ; also called [ °d ] Lit. Rājat.) Lit. Mn. x , 44 Lit. MBh. Lit. Hariv. 6441 Lit. R. iv Lit. VarBṛS. Lit. VāyuP. i , 45 , 118

   sg. a Darada prince (also [ °d ] Lit. Rājat. vii , 914) Lit. MBh. i , 2694 Lit. Hariv.

   fear Lit. L.

   [ darada ] n. red lead Lit. Bhpr. v , 26 , 93 ; vii , 1 , 227


   दरदलिपि [ daradalipi ] [ darada--lipi ] f. writing peculiar to the Daradas Lit. Lalit. x , 32.


 दरसान [ darasāna ] [ darasāna ] m. = [ dyotva ] Lit. Uṇ. ii , 86 Sch.


 दराय्य [ darāyya ] [ darāyya ] m. f. n. fut. Pass. p. √ [ dṝ ] Lit. Vop. xxvi , 164.


 दरि [ dari ] [ dari ] m. f. n. " splitting , opening " see [ go- ]

  [ dari ] m. N. of a Nāga Lit. MBh. i , 2157

  f. metrically for [ °rī ] , Lit. vii , 8409 .


  दरित [ darita ] [ darita ] m. f. n. timid Lit. L.


  दरिन् [ darin ] [ darin ] m. f. n. Lit. Pāṇ. 3-2 , 157.


 दरी [ darī ] [ darī ] f. of [ °ra ] .


  दरीभृत् [ darībhṛt ] [ darī-bhṛt ] m. " having caves " , a mountain Lit. Kir. , viii , 2.


  दरीमत् [ darīmat ] [ darī-mat ] m. f. n. abounding with caves Lit. R. (B) iv , 40 , 35.


  दरीमुख [ darīmukha ] [ darī-mukha ] n. a mouth like a cave Lit. MBh. vii , 6437

   the opening of a cave Lit. ib.

   a cave representing a mouth Lit. Kum. i , 8 Lit. Ragh. xiii , 47

   [ darīmukha ] m. " cave-mouthed " , N. of a monkey Lit. R. iv

   of a Pratyeka-buddha , Lit. Jāt. 378.


  दरीवत् [ darīvat ] [ darī-vat ] m. f. n. = [ -mat ] Lit. R.


 दरीमन् [ darīman ] [ dárīman ] destruction Lit. RV. i , 129 , 8.


 दर्तृ [ dartṛ ] [ dártṛ ] m. f. n. breaking Lit. RV. vi , 66 , 8

  [ dartṛ ] m. a breaker , Lit. i , 1 30 , 10 ; viii , 98 , 6.


  दर्त्नु [ dartnu ] [ dartnú ] m. id. Lit. vi , 20 , 3.


 दर्दर [ dardara ] [ dardara ] m. f. n. broken , burst Lit. L.

  [ dardara ] m. " having caves " , a mountain Lit. L.

  a ravine (?) Lit. R. (B) iv , 43 , 27

  a kind of drum Lit. L.

  [ dardarī ] f. N. of a river Lit. L.


  दर्दराम्र [ dardarāmra ] [ dardarāmra ] m. a sort of sauce Lit. L.

   N. of a tree Lit. L.


  दर्दरीक [ dardarīka ] [ dardarīka ] m. a frog Lit. Uṇvṛ.

   a cloud Lit. ib.

   N. of a musical instrument ( also [ °rvar° ] ) Lit. ib.

   [ dardarīka ] n. any musical instrument Lit. ib.


 दर्दुर [ dardura ] [ dardura ] m. a frog ( cf. [ kūpa- ] ) Lit. Mn. xii , 64 Lit. MBh. Lit. R.

  a flute ( cf. [ jala- ] ) Lit. Mṛicch. iii , 18/19 Lit. BhP. i , 10 , 15

  the sound of a drum Lit. L.

  a cloud Lit. L.

  a kind of rice Lit. Car. i , 27

  N. of a southern mountain (often named with Malaya) Lit. MBh. ii f. Lit. Hariv. Lit. R. Lit. Ragh. Lit. VarBṛS.

  of a man Lit. BhP. ii , 7 , 34

  of a singing master Lit. Kathās. lxxi , 73

  = [ °raka ] Lit. Mṛicch. ii , 11/12

  [ dardura ] n. a kind of talc Lit. Bhpr.

  an assemblage of villages Lit. L.

  nf ( [ ā ] , [ ī ] ) . Durgā Lit. L.


  दर्दुरच्छदा [ darduracchadā ] [ dardura-cchadā ] f. the plant [ brāhmī ] Lit. Npr.


  दर्दुरपर्णी [ darduraparṇī ] [ dardura-parṇī ] f. id. Lit. ib.


  दर्दुरपुट [ dardurapuṭa ] [ dardura-puṭa ] m. the mouth of a pipe Lit. W.


  दर्दुराम्र [ dardurāmra ] [ dardurāmra ] m. = [ °dar° ] Lit. L.


 दर्दुरक [ darduraka ] [ darduraka ] m. N. of a gamester Lit. Mṛicch. ii , 6/7 ff.


 दर्दू [ dardū ] [ dardū ] see [ dadru ] .


  दर्द्रु [ dardru ] [ dardru ] m. N. of a bird Lit. Car. i , 27

   see [ dadr ] .


  दर्द्रुण [ dardruṇa ] [ dardruṇa ] see [ dadr ] .


  दर्द्रू [ dardrū ] [ dardrū ] see [ dadr ] .


  दर्द्रूण [ dardrūṇa ] [ dardrūṇa ] see [ dadr ] .


दरिद्र [ daridra ] [ dáridra ] m. f. n. (√ [ drā ] , Intens. Lit. Pāṇ. 6-4 , 114 Vārtt. 2) roving , strolling Lit. TS. iii , 1 , 1 , 2 ( [ °rí dra ] ) Lit. VS. xvi , 47 Lit. ŚBr. i , 6 , 1 , 18 Lit. TāṇḍyaBr.

poor , needy , deprived of (instr. Lit. Kathās. lxxiii ; in comp. , Lit. lxiv Lit. Bhartṛ. iv , 11) , m. a beggar Lit. Mn. ix , 230 Lit. R. (ifc. f ( [ ā ] ) . Lit. Kathās. xc , 26)

cf. [ mahā- ] .


  दरिद्रता [ daridratā ] [ dáridra-tā ] f. indigence , penury , state of being deprived of ( in comp.) Lit. Pañcat. ii Lit. Mṛicch. Lit. Bhartṛ. Lit. Naish.


  दरिद्रत्व [ daridratva ] [ dáridra-tva ] n. id. Lit. Rājat.


  दरिद्रनिन्दा [ daridranindā ] [ dáridra-nindā ] f. N. of Lit. ŚārṅgP. xxv.


 दरिद्रत् [ daridrat ] [ daridrat ] m. f. n. (pr.p.) poor Lit. Daś. vii , i 55.


  दरिद्राण [ daridrāṇa ] [ daridrāṇa ] n. = [ °dra-tā ] Lit. Pāṇ. 6-4 , 144 Vārtt. 2 Lit. Kār.


  दरिद्रायक [ daridrāyaka ] [ daridrāyaka ] m. f. n. poor Lit. ib.


  दरिद्रित [ daridrita ] [ daridrita ] m. f. n. id. , 52 Lit. Siddh.


  दरिद्रितृ [ daridritṛ ] [ daridritṛ ] m. f. n. (fut. p. , Lit. vii , 2 , 10 Vārtt. 7 Lit. Pat.) id. Lit. W.


  दरिद्रिन् [ daridrin ] [ daridrin ] m. f. n. id. Lit. Siṃhâs. xxi , 1/2


  दरिद्री [ daridrī ] [ daridrī ] ind.


   दरिद्रीकृत्य [ daridrīkṛtya ] [ daridrī--kṛtya ] ind. causing any one to rove Lit. ŚBr. xi , 3 , 3 , 4


   दरिद्रीभूत [ daridrībhūta ] [ daridrī--bhūta ] m. f. n. impoverished Lit. Kathās. cxiv , 94.


दरोदर [ darodara ] [ darodara ] see [ dur ] .


दर्त्रि [ dartri ] [ dártri ] [ °tnú ] , [ dardara ] , see col.1.


दर्प [ darpa ] [ darpa ] m. (√ 2. [ dṛp ] ) pride , arrogance , haughtiness , insolence , conceit Lit. Mn. viii Lit. MBh. (pl. Lit. Śāntiś. iv , 22)

Pride (son of A-dharma and Śrī) Lit. MBh. xii , 3388 Lit. MārkP. l , 25

of Dharma Lit. VP. i , 7 , 26 Lit. BhP. iv , 1 , 51

musk Lit. Hcat. i , 7 , 1311

cf. [ ati- ] , [ sa- ] ,


  दर्पच्छिद् [ darpacchid ] [ darpa-cchid ] m. f. n. ifc. destroying the pride of Lit. Hemac.


  दर्पद [ darpada ] [ darpa-da ] m. Śiva.


  दर्पध्मात [ darpadhmāta ] [ darpa-dhmāta ] m. f. n. puffed up with pride Lit. W.


  दर्पनारायण [ darpanārāyaṇa ] [ darpa-nārāyaṇa ] m. N. of a king Lit. Kathârṇ. vi.


  दर्पपत्त्रक [ darpapattraka ] [ darpa-pattraka ] N. of a grass Lit. Npr.


  दर्पपूर्ण [ darpapūrṇa ] [ darpa-pūrṇa ] m. f. n. full of pride Lit. R. i , 55 , 19.


  दर्पसार [ darpasāra ] [ darpa-sāra ] m. N. of a man Lit. Daś.


  दर्पह [ darpaha ] [ darpa-ha ] m. f. n. pride-destroying Lit. W.


  दर्पहन् [ darpahan ] [ darpa-han ] m. Śiva.


  दर्पहर [ darpahara ] [ darpa-hara ] m. f. n. = [ -ha ] Lit. Subh.


  दर्पारम्भ [ darpārambha ] [ darpārambha ] m. beginning of pride Lit. L.


  दर्पोपशान्ति [ darpopaśānti ] [ darpopaśānti ] f. allaying pride Lit. , Hit , ii , 12 , 17.


 दर्पक [ darpaka ] [ darpaka ] m. f. n. ifc. making proud Lit. W.

  [ darpaka ] m. pride , Lit. Vāsav. 511

  the god of love Lit. L.


 दर्पण [ darpaṇa ] [ darpaṇa ] m. (g. [ nandy-ādi ] ) " causing vanity " , a mirror Lit. Hariv. 8317 Lit. R. ii Lit. Śak.

  ifc. " Mirror " (in names of works) e.g. [ ātaṅka- ] , [ dāna- ] , [ sāhitya- ]

  [ darpaṇa ] m. f. n. = [ dāna- ] Lit. Smṛitit. iv

  N. of a measure (in music)

  of a mountain (seat of Kubera) , Lit. KālP.

  of Śiva Lit. MBh. xiii , 1194

  n. the eye Lit. L.

  repetition Lit. VarBṛS. iii , 11 Sch.

  kindling Lit. W.


  दर्पण [ darpaṇa ] [ darpaṇa ] Nom. P. [ °ṇati ] to represent a mirror.


  दर्पणकार [ darpaṇakāra ] [ darpaṇa-kāra ] m. the author of Lit. Sāh. Lit. Kāvyac.


  दर्पणमय [ darpaṇamaya ] [ darpaṇa-maya ] m. f. n. consisting of mirrors Lit. Hcar. iv.


 दर्पणिका [ darpaṇikā ] [ darpaṇikā ] f. a mirror Lit. Naish. v , 106.


 दर्पित [ darpita ] [ darpita ] m. f. n. made proud Lit. Mn. viii Lit. MBh. Lit. Hariv. Lit. R.

  proud (horses , frogs) Lit. MBh. iii Lit. Suśr. Lit. Bhartṛ.


  दर्पितपुर [ darpitapura ] [ darpita-pura ] n. N. of a town Lit. Rājat. iv , 183 ; viii , 1942.


 दर्पिन् [ darpin ] [ darpin ] m. f. n. ifc. proud of. Lit. Hariv. 15606.


दर्भ [ darbha ] [ darbhá ] m. (√ 2. [ dṛbh ] ) a tuft or bunch of grass (esp. of Kuśa grass ; used for sacrificial purposes) Lit. RV. i , 191 , 3 Lit. AV.

N. of a grass (different from Kuśa and Kāśa Lit. Suśr. i , 38 ; Saccharum cylindricum Lit. W.) Lit. Lalit. xvii , 89 Lit. Suśr.

( Lit. Pāṇ. 4-1 , 102 ; g. [ kurv-ādi ] v.l.) N. of a man Lit. Pravar. ii , 3 , 1 ( Lit. ĀśvGṛ. Lit. Kāty. )

" of a prince " see [ dambha ] .


  दर्भकुण्डिका [ darbhakuṇḍikā ] [ darbhá-kuṇḍikā ] f. a jar with [ d ] Lit. Hariv. 14836.


  दर्भकुसुम [ darbhakusuma ] [ darbhá-kusuma ] N. of an insect Lit. Bhpr. vii , 19 , 9 Lit. ŚārṅgS. vii , 15.


  दर्भगुरुमुष्टि [ darbhagurumuṣṭi ] [ darbhá-guru-muṣṭí ] see [ g ] .


  दर्भग्रुमुष्टि [ darbhagrumuṣṭi ] [ darbha-grumuṣṭi ] m. a firmily closed hand full of Darbha grass, Lit. ĀpGṛ. (Sch.)


  दर्भचीर [ darbhacīra ] [ darbhá-cīra ] n. a dress of [ d ] Lit. MBh. iii , 1538.


  दर्भतरुणक [ darbhataruṇaka ] [ darbhá-taruṇaká ] n. a young shoot of [ d ] Lit. ŚBr. iii Lit. AitBr. vii , 33 , 1 Lit. ĀśvGṛ. iv , 6.


  दर्भपत्त्र [ darbhapattra ] [ darbhá-pattra ] m. Saccharum spontaneum Lit. L.


  दर्भपवित्र [ darbhapavitra ] [ darbhá-pavitrá ] n. [ d ] used for cleaning Lit. ŚBr. iii


   दर्भपवित्रपाणि [ darbhapavitrapāṇi ] [ darbhá-pavitrá--pāṇi ] m. f. n. having [ °tra ] in the hand Lit. Pāṇ. 1-1 , 1 Vārtt. 7 Lit. Pat.


  दर्भपिञ्जूल [ darbhapiñjūla ] [ darbhá-piñjūlá ] n. a bunch of grass Lit. MaitrS. iv , 8 , 7 ( Lit. Kapishṭh. vii , 8) Lit. Kāṭh. xxiii , 1 Lit. AitBr. i , 3 , 8 Lit. ŚāṅkhBr. xviii , 8 Lit. MānŚr. Lit. ŚāṅkhGṛ. vi ( [ -vat ] mfn. ) Lit. PārGṛ. i , 15 , 4

   [ darbhapiñjūlī ] f. id. Lit. Kauś. Lit. Gobh. ii , 7 , 5 Lit. Gṛihyās. i , 94.


   दर्भपिञ्जूलवत् [ darbhapiñjūlavat ] [ darbhá-piñjūlá--vat ] m. f. n. , see [ darbhapiñjūla ]


  दर्भपुञ्जील [ darbhapuñjīla ] [ darbhá-puñjīlá ] n. id. , TS vi Lit. TBr. i f.


  दर्भपुष्प [ darbhapuṣpa ] [ darbhá-puṣpa ] n. = [ -kusunma ] Lit. Car. i , 19 Lit. Suśr. vi , 54

   N. of a snake , Lit. v , 4.


  दर्भपूतिक [ darbhapūtika ] [ darbhá-pūtika ] for [ °tīka ] Lit. Vām. ( Lit. Gaṇar. 132 Sch.) and Lit. Gaṇaratnâv.


  दर्भपूतीक [ darbhapūtīka ] [ darbhá-pūtīka ] n. sg. [ d ] and [ p ] g. [ gavāśvādi ] .


  दर्भपूल [ darbhapūla ] [ darbhá-pūla ] m. a bunch of (Kuśa) grass Lit. KātyŚr. v , 5 , 8 , Sch. ,


  दर्भबटु [ darbhabaṭu ] [ darbhá-baṭu ] m. a puppet made of [ d ] Lit. Gobh. i , 6 , 21.


  दर्भमय [ darbhamaya ] [ darbhá-máya ] m. f. n. (g. [ śarādi ] ) made of [ d ] Lit. ŚBr. xiii Lit. Pañcat. Lit. Kāś. Lit. BhP.


  दर्भमुष्टि [ darbhamuṣṭi ] [ darbhá-muṣṭí ] mf. = [ -guru-m ] Lit. ŚBr. ix Lit. TBr. iii Lit. KātyŚr. Lit. ĀśvGṛ. Lit. Gobh. iv , 2 , 20.


  दर्भमूली [ darbhamūlī ] [ darbhá-mūlī ] f. N. of a plant Lit. Pāṇ. 4-1 , 64 Lit. Kāś.


  दर्भरज्जु [ darbharajju ] [ darbhá-rajju ] f. a rope made of [ d ] Lit. MānGṛ. i , 11.


  दर्भलवण [ darbhalavaṇa ] [ darbhá-lavaṇa ] n. an instrument for cutting grass Lit. Kauś. 8.


  दर्भशर [ darbhaśara ] [ darbhá-śara ] n. sg. [ d ] and [ ś ] grass g. [ gavāśvādi ] .


  दर्भसंस्तर [ darbhasaṃstara ] [ darbhá-saṃstara ] m. a bed made of [ d ] Lit. R. ii , v Lit. Kathās. xxii , liv.


  दर्भसूचि [ darbhasūci ] [ darbhá-sūci ] f. the point of [ d ] grass , Lit. ŚāṅkhGṛ. i , 22 , 8.


  दर्भस्तम्ब [ darbhastamba ] [ darbhá-stambá ] m. = [ -pūla ] Lit. TS. v Lit. TBr. ii , 7 , 17 Lit. AitBr. v , 23 , 9 Lit. ŚBr. vii , 2 , 3 , 1 Lit. ĀśvŚr. iii , 14 , 16 Lit. MānŚr.


  दर्भानूप [ darbhānūpa ] [ darbhānūpa ] g. [ kṣubhnādi ] .


  दर्भाह्वय [ darbhāhvaya ] [ darbhāhvaya ] m. Saccharum Munja Lit. L.


  दर्भेण्ड्व [ darbheṇḍva ] [ dar-bheṇḍva ] covering for the hands made of Darbha grass (?), ib.


  दर्भेषीका [ darbheṣīkā ] [ darbheṣīkā ] f. a stalk of [ d ] grass Lit. MānGṛ. i , 11.


 दर्भक [ darbhaka ] [ darbhaka ] m. N. of a prince Lit. VP. iv , 24 , 3 Lit. BhP. xii , 1 , 5.


  दर्भन [ darbhana ] [ darbhana ] n. a mat of grass Lit. Baudh. ( Lit. ĀpŚr. xi , 8 , 5 Sch.)


  दर्भर [ darbhara ] [ darbhara ] m. (g. [ aśmādi ] ) Perdix chinensis Lit. Bhpr. v , 10 , 60.


  दर्भि [ darbhi ] [ darbhi ] m. N. of a man Lit. MBh. iii , 7024 and 7027.


  दर्भिन् [ darbhin ] [ darbhin ] m. N. of a man Lit. MBh. iii , 7024 and 7027.


दर्भट [ darbhaṭa ] [ darbhaṭa ] n. = [ dāvaṭa ] Lit. L.


दर्म [ darma ] [ darmá ] m. (√ [ dṝ ] ) a demolisher Lit. RV. iii , 45 , 2.


  दर्मन् [ darman ] [ darmán ] m. Lit. id. , i , 61 , 5 ; 132 , 6

   Lit. x Lit. ŚāṅkhŚr. viii.


 दर्य [ darya ] [ darya ] m. f. n. fr. [ °ra ] g. [ gav-ādi ] .


 दर्यक [ daryaka ] [ daryaka ] m. N. of a man Lit. Rājat. viii , 866.


 दर्व [ darva ] [ darva ] m. = [ °vi ] , a ladle ( cf. [ pūrṇa-darvá ] ) Lit. ŚāṅkhGṛ. iv , 15 , 19

  the hood of a snake Lit. Uṇ. Sch.

  a Rakshas Lit. ib.

  a mischievous man , rapacious animal Lit. Uṇvṛ.

  see [ °vi ]

  pl. N. of a people ( cf. [ dārva ] ) Lit. MBh. ii , 1869 ; vi , 362 ; xiii , 2158

  [ darvā ] f. N. of a daughter of Uśīnara Lit. Hariv. 1675ff. Lit. VāyuP. ii , 37 , 19.


 दर्वरीक [ darvarīka ] [ darvarīka ] m. wind Lit. Uṇvṛ.

  Indra Lit. ib.

  see [ °rdar° ] .


 दर्वि [ darvi ] [ dárvi ] f. " wooden ( cf. [ drú ] ) " , a ladle Lit. RV. v , x Lit. AV. (voc. [ °ve ] , Lit. iii , 10 , 7 ; cf. Lit. Pāṇ. 7-3 , 109 Vārtt. 2 Lit. Pat.)

  the hood of a snake ( cf. [ vi-darvya ] ) Lit. AV. x , 4 , 13

  [ darvi ] m. N. of a son of Uśīnara Lit. VP. iv , 18 , 1 (v.l. [ °va ] ) .


  दर्विभृत् [ darvibhṛt ] [ dárvi-bhṛt ] m. = [ °vī-kara ] Lit. Śiś. xx , 42.


  दर्विहोम [ darvihoma ] [ dárvi-homá ] m. an oblation made with a ladle Lit. TS. iii Lit. ŚBr. v Lit. KātyŚr. Lit. Kauś.


  दर्विहोमिन् [ darvihomin ] [ dárvi-homin ] m. f. n. offering [ °má ] Lit. Nir. i , 14.


 दर्विक [ darvika ] [ darvika ] m. a ladle Lit. L.

  [ darvikā ] f. id. Lit. L.

  see [ dārv ]


 दर्विदा [ darvidā ] [ dárvidā ] f. a sort of woodpecker Lit. MaitrS. iii Lit. VS.


 दर्वी [ darvī ] [ dárvī ] f. = [ °vi ] , a ladle Lit. VS. ii , 49 (voc. [ °vi ] ; cf. Lit. Pāṇ. 7-3 , 109 Lit. Vārtt. 2) Lit. Kauś. Lit. ĀśvGṛ. Lit. PārGṛ. Lit. Gobh. Lit. MBh.

  the hood of a snake Lit. L.

  N. of a country , Lit. vi , 362.


  दर्वीकर [ darvīkara ] [ dárvī-kara ] m. a hooded snake (class of snakes with 26 species) Lit. Suśr. i , 46 ; v , 4 Lit. Daś. vii , 165 Lit. Ashṭâṅg. vi , 36.


  दर्वीप्रलेप [ darvīpralepa ] [ dárvī-pralepa ] m. N. of an unguent Lit. Car. i , 3.


  दर्वीसंक्रमण [ darvīsaṃkramaṇa ] [ dárvī-saṃkramaṇa ] n. N. of a Tīrtha Lit. MBh. iii , 8023.


  दर्वीहोम [ darvīhoma ] [ dárvī-homa ] m. = [ °vi- ] , Lit. ii , 537 Lit. ŚBr. xiv , 6 , 8 , 9 Lit. Sāy.

   cf. [ dārvīhaumika ] .


  दर्व्युदायुवन [ darvyudāyuvana ] [ dárvy-udāyuvana ] n. remnants clinging to the spoon Lit. ĀpŚr.


 दर्व्य [ darvya ] [ dárvya ] m. = [ °vi-homa ] Lit. ŚBr.


दर्वट [ darvaṭa ] [ darvaṭa ] m. = [ garvāṭa ] Lit. L.


दर्श [ darśa ] [ darśá ] m. f. n. (√ [ dṛś ] ) ifc. " looking at , viewing " see [ avasāna- ] , [ ādinava- ] , and [ vadhū-darśá ] , [ tattva- ]

" showing " see [ ātma- ]

[ darśa ] m. " appearance " see [ cádir-darśá ] , [ dur- ] , [ prity- ]

(g. [ pacādi ] ) the moon when just become visible , day of new moon , half-monthly sacrifice performed on that day Lit. AV.

(parox.) Lit. TS. Lit. TBr. & Lit. ŚBr. ix Lit. Kauś. Lit. ĀśvGṛ. (n. Lit. MBh. iii , 14206)

(Day of) New Moon ( son of Dhātṛi Lit. BhP. vi , 18 , 3 ; of Kṛishṇa , Lit. x , 61 , 14 ; N. of a Sādhya Lit. VāyuP. ii , 5 , 6)

du. = [ pūrṇamāsá ] Lit. TS. Sch.


  दर्शप [ darśapa ] [ darśá-pa ] m. pl. " drinking the new moon oblation " , a class of gods Lit. MBh. xiii , 1372.


  दर्शपूर्णमास [ darśapūrṇamāsa ] [ darśá-pūrṇamāsá ] m. du. (the days of) new and full moon , ceremonies on these days (preceding all other ceremonies) Lit. TS. i f. Lit. TBr. ii Lit. ŚBr. i f. Lit. AitBr.


   दर्शपूर्णमासदेवता [ darśapūrṇamāsadevatā ] [ darśá-pūrṇamāsá--devatā ] f. the deity presiding on those days Lit. ŚāṅkhGṛ. i , 3


   दर्शपूर्णमासप्रयोग [ darśapūrṇamāsaprayoga ] [ darśá-pūrṇamāsá--prayoga ] f. N. of wk.


   दर्शपूर्णमासप्रायश्चित्ति [ darśapūrṇamāsaprāyaścitti ] [ darśá-pūrṇamāsá--prāyaścitti ] f. N. of wk.


   दर्शपूर्णमासयाजिन् [ darśapūrṇamāsayājin ] [ darśá-pūrṇamāsá--yājí n ] m. f. n. = [ °sí n ] Lit. TS. ii Lit. ŚBr. x


   दर्शपूर्णमासायन [ darśapūrṇamāsāyana ] [ darśá-pūrṇamāsāyana ] n. = [ °seṣṭi ] Lit. ŚāṅkhŚr. iii , 114 Lit. Vait.


   दर्शपूर्णमासेष्टि [ darśapūrṇamāseṣṭi ] [ darśá-pūrṇamāseṣṭi ] f. a new and full moon sacrifice.


  दर्शपूर्णमासिन् [ darśapūrṇamāsin ] [ darśá-pūrṇamāsí n ] m. f. n. offering [ °sāṣṭi ] Lit. MaitrS. i , 5 , 13.


  दर्शपौर्णमास [ darśapaurṇamāsa ] [ darśá-paurṇamāsa ] m. f. n. in comp.


   दर्शपौर्णमासप्रायश्चित्तविधि [ darśapaurṇamāsaprāyaścittavidhi ] [ darśá-paurṇamāsa--prāyaścitta-vidhi ] m. N. of wk.


   दर्शपौर्णमासविधि [ darśapaurṇamāsavidhi ] [ darśá-paurṇamāsa--vidhi ] m. N. of wk.


   दर्शपौर्णमासहौत्र [ darśapaurṇamāsahautra ] [ darśá-paurṇamāsa--hautra ] n. N. of wk.


   दर्शपौर्णमासेष्टि [ darśapaurṇamāseṣṭi ] [ darśá-paurṇamāseṣṭi ] f. = [ darśa-pūrṇ ] .


  दर्शयाग [ darśayāga ] [ darśá-yāga ] m. a new moon sacrifice.


  दर्शयामिनी [ darśayāminī ] [ darśá-yāminī ] f. the new moon night Lit. L.


  दर्शविपद् [ darśavipad ] [ darśá-vipad ] m. " having the misfortune to be hardly visible when new " , the moon Lit. L.


  दर्शश्राद्ध [ darśaśrāddha ] [ darśá-śrāddha ] n. a Śrāddha performed on new moon Lit. VP. iii Sch.


 दर्शक [ darśaka ] [ darśaka ] m. f. n. seeing ( with gen.) Lit. Pāṇ. 2-3 , 70 Lit. Kāś.

  looking at (acc.) Lit. MBh. xiii , 5097

  ifc. looking for , Lit. i , 5559

  " examining " see [ akṣa- ]

  showing , pointing out (with gen. Lit. Kum. vi , 52 Lit. Hit. Introd. 10 ; ifc. Lit. Mṛicch. iv , 20 Lit. BhP. i , 13 , 38 Lit. Rājat. i ; with [ lohitasya ] , making blood appear by striking any one) Lit. Mn. viii , 284

  [ darśaka ] m. a door-keeper Lit. L.

  a skilful man Lit. W.

  N. of a prince Lit. VāyuP. ii , 37 , 312

  pl. N. of a people Lit. MBh. vi , 361.


 दर्शत [ darśata ] [ darśatá ] m. f. n. visible , striking the eye , conspicuous , beautiful Lit. RV. Lit. AV. iv , vii , xviii Lit. ŚBr. xiv , 8

  [ darśata ] m. the sun Lit. Uṇ. Sch.

  the moon Lit. ib.

  cf. [ viśvá- ] .


  दर्शतश्री [ darśataśrī ] [ darśatá-śrī́ ] m. f. n. of conspicuous beauty Lit. RV. x , 91 , 2.


 दर्शन [ darśana ] [ dárśana ] m. f. n. showing. Lit. Pāṇ. 5-2 , 6

  ifc. seeing , looking at (see [ tulya- ] , [ deva- ] , [ sama- ] .) Lit. Ragh. xi , 93

  " knowing " , see [ dharma- ]

  exhibiting , teaching Lit. MBh. i , 583 Lit. BhP. v , 4 , 11

  [ darśana ] n. seeing , observing , looking , noticing , observation , perception Lit. RV. i , 116 , 23 Lit. ŚBr. xiv Lit. ŚāṅkhGṛ. v , 5 Lit. MBh.

  ocular perception Lit. Suśr. iv , 27

  the eye-sight , Lit. vi , 17

  inspection , examination Lit. Yājñ. 1 , 328 Lit. Hariv. 5460

  visiting Lit. Yājñ. i , 84 Lit. Kathās. iii , 8

  audience , meeting ( with gen. Lit. Cāṇ. ; instr. with or without [ saha ] Lit. Vet. ; in comp. Lit. Ragh. xii , 60) Lit. Śak. v , 5/6 ; vii , 25/26 Lit. Rājat. vi , 43

  experiencing Lit. BhP. i , 8 , 25

  foreseeing Lit. Ragh. viii , 71

  contemplating Lit. Mn. viii , 9 and 23

  apprehension , judgement Lit. Śak. iii , 6/7 discernment , understanding , intellect Lit. Mn. vi , 74 Lit. Yājñ. i , 8 Lit. Bhag.

  opinion Lit. Mālav. v , 13/14 Lit. Kām. ii , 6

  intention ( cf. [ pāpa- ] ) Lit. R. i , 58 , 18

  view , doctrine , philosophical system (6 in number , viz. ( Pūrva- ) Mīmāṃsā by Lit. Jaim. Uttara-Mīmāṃsā> by Lit. Bādar. ; Nyāya by Gotama Lit. Vaiśeshika by Kaṇâda Sāṃkhya by Lit. Kap. ; Yoga by Lit. Pat.) Lit. MBh. xii , 11045 f. Lit. BhP.

  the eye Lit. Suśr. v , 8 Lit. Śak. iv , 6 Lit. Prab. iii , 10

  the becoming visible or known , presence Lit. ĀśvGṛ. iii , 7 Lit. Mn. ii , 101 ; Lit. iv Lit. Yājñ. i , 131 ; ii , 170 Lit. MBh.

  appearance (before the judge) Lit. Mn. viii , 158 Lit. Yājñ. ii , 53 Lit. Kām.

  the being mentioned (in any authoritative text) Lit. KātyŚr. i , xxvi Lit. Lāṭy. vi , ix Lit. Bādar. i , s , 25 Lit. MBh. xiv , 2700

  a vision , dream Lit. Hariv. 1285 Lit. Hit. iii , 0/1

  ifc. appearance , aspect , semblance Lit. Mn. ii , 47 Lit. MBh. ( Lit. Nal. ii , 3 ; xii , 18 and 44) Lit. R. Lit. Ragh. iii , 57

  colour Lit. L.

  showing ( cf. [ danta- ] ) Lit. Bhartṛ. ii , 26 Lit. Dhūrtas. i , 35/11 a mirror Lit. L.

  a sacrifice Lit. L.

  = [ dharma ] Lit. L.

  [ darśanī ] f. Durgā Lit. Hariv. 10238

  N. of an insect Lit. Npr.

  cf. [ a- ] , [ su- ] .


  दर्शनकाङ्क्षिन् [ darśanakāṅkṣin ] [ darśana-kāṅkṣin ] m. f. n. longing for the sight of (comp.), Lit. Bhag.


  दर्शनगृह [ darśanagṛha ] [ dárśana-gṛha ] n. an audience-chamber Lit. Mn. vii , 145 Lit. Kull.


  दर्शनगोचर [ darśanagocara ] [ dárśana-gocara ] m. the range of sight Lit. Ratnâv. iii , 3/4


  दर्शनपथ [ darśanapatha ] [ dárśana-patha ] m. id. Lit. Pañcat. i , 5 , and ; 3/4 Lit. Prab. ii , 4/5 iv , 26/27 cf. [ a- ] .


  दर्शनपाल [ darśanapāla ] [ dárśana-pāla ] m. N. of a man Lit. Rājat. vii.


  दर्शनप्रतिभू [ darśanapratibhū ] [ dárśana-pratibhū ] m. bail for appearance Lit. Yājñ. ii , 54.


  दर्शनप्रातिभाव्य [ darśanaprātibhāvya ] [ dárśana-prātibhāvya ] n. surety for appearance Lit. Mn. viii , 160.


  दर्शनभूमि [ darśanabhūmi ] [ dárśana-bhūmi ] f. " range of perception " , N. of a period in a monk's life Lit. Buddh. Lit. L.


  दर्शनलालस [ darśanalālasa ] [ dárśana-lālasa ] m. f. n. ifc. desirous of beholding Lit. MBh.


  दर्शनविवेक [ darśanaviveka ] [ dárśana-viveka ] m. N. of wk.


  दर्शनविषय [ darśanaviṣaya ] [ dárśana-viṣaya ] m. f. n. being in any one's range of sight Lit. Pāṇ. 3-2 , 111 Vārtt. 2.


  दर्शनाग्नि [ darśanāgni ] [ darśanāgni ] m. the fire in the body that causes ocular sensation Lit. GarbhUp.


  दर्शनान्तरगत [ darśanāntaragata ] [ darśanāntara-gata ] m. f. n. come within the range of sight Lit. Mṛicch. iii , 12.


  दर्शनार्थ [ darśanārtha ] [ darśanārtha ] m. f. n. intending to see any one Lit. Āp.

   [ darśanārtham ] ind. to visit Lit. Kād.


  दर्शनावरण [ darśanāvaraṇa ] [ darśanāvaraṇa ] n. obscuration of one's (philosophical) views , Jain ( Lit. Sarvad. iii , 195 ff.)


   दर्शनावरणीय [ darśanāvaraṇīya ] [ darśanāvaraṇīya ] m. f. n. originating from [ °ṇa ] Lit. ib. Lit. Bādar. ii , 2 , 33 , Govind.


  दर्शनेप्सु [ darśanepsu ] [ darśanepsu ] m. f. n. = [ °na-lālasa ] .


  दर्शनोज्ज्वला [ darśanojjvalā ] [ darśanojjvalā ] f. " of brilliant aspect " , great white jasmine.


  दर्शनोत्सुक [ darśanotsuka ] [ darśa-notsuka ] m. f. n. id., Lit. Mālatīm.


 दर्शनीय [ darśanīya ] [ darśanī́ya ] m. f. n. visible Lit. R. i , v

  worthy of being seen , good-looking , beautiful Lit. TS. ii , 7 , 9 Lit. ŚBr. xiii Lit. ShávBr. Lit. ChUp. Lit. ŚāṅkhGṛ. Lit. MBh. (superl. [ -tama ] , Lit. ii Lit. R. iii Lit. BhP. iv)

  to be shown Lit. Kathās. lxxi , 20

  to be made to appear (before the judge) Lit. Mn. viii , 158 Lit. Kull.

  [ darśanīya ] m. Asclepias gigantea Lit. Npr.

  cf. [ a- ] .


  दर्शनीयमानिन् [ darśanīyamānin ] [ darśanī́ya-mānin ] m. f. n. thinking any one (gen.) to be good-looking Lit. Pāṇ. 6-3 , 36 Lit. Kāś.


  दर्शनीयमानिन् [ darśanīyamānin ] [ darśanī́ya-mānin ] thought to be [ g ] by (gen.) , Lit. iii , 2 , 82 f. Lit. Kāś.

   = [ °yaṃ-manya ] Lit. ib.


  दर्शनीयंमन्य [ darśanīyaṃmanya ] [ darśanī́ya-ṃ-manya ] m. f. n. thinking one's self to be [ g ] Lit. ib.


 दर्शनीया [ darśanīyā ] [ darśanīyā ] f. of [ °ya ] .


  दर्शनीयाकान्त [ darśanīyākānta ] [ darśanīyā-kānta ] m. having a good looking wife or mistress Lit. Gaṇar. 139 Sch.


  दर्शनीयासम [ darśanīyāsama ] [ darśanīyā-sama ] m. f. n. indifferent towards a good-looking woman Lit. ib.


 दर्शंदर्शं [ darśaṃdarśaṃ ] [ darśaṃ-darśaṃ ] ind. at every sight Lit. Kathās.


 दर्शयितव्य [ darśayitavya ] [ darśayitavya ] m. f. n. to be shown Lit. Bādar. iii , 2 , 21 Lit. Śaṃk.


  दर्शयितुकाम [ darśayitukāma ] [ darśayitu-kāma ] m. f. n. wishing to show.


 दर्शयितृ [ darśayitṛ ] [ darśayitṛ ] m. f. n. showing , a shower , guide Lit. MBh. vi , 129 Lit. Ragh. iii , 46

  a door-keeper Lit. L. Sch.


 दर्शापित [ darśāpita ] [ darśāpita ] m. f. n. made to see , shown Lit. Siṃhâs. i , 5/6.


 दर्शित [ darśita ] [ darśita ] m. f. n. shown , displayed , exposed to view Lit. R. i Lit. Megh.

  explained Lit. Hariv. 7289


  दर्शितद्वार् [ darśitadvār ] [ darśita-dvār ] m. a door-keeper Lit. Gal.


  दर्शितवत् [ darśitavat ] [ darśita-vat ] m. f. n. having shown.


 दर्शिन् [ darśin ] [ darśin ] m. f. n. ifc. seeing , looking at , observing , examining , finding Lit. MBh. viii , 1757 Lit. R.

  knowing , understanding , (G) Lit. ii , 64 , 3 Lit. Śak. i , 16/17 Lit. Ragh. xiv , 71 Lit. Kum. ii , 13 Lit. Hit. i

  receiving Lit. Mṛicch. ii , 7

  experiencing Lit. R. iii , 65 , 11

  composer ( of a hymn , [ sūta- ] )

  looking , appearing , iv , 40 , 48

  showing , exhibiting , teaching Lit. MBh. Lit. Śak. iv , 21/22 Lit. Kathās. lvi , 203

  inflicting ( cf. [ pāpa- ] ) Lit. R. ii , 75 , 2 Lit. Hariv.


 दर्शिवस् [ darśivas ] [ darśivas ] ( only ifc. nom. m ( [ °vān ] ) . at the end of Ślokas) , one who has seen ( irreg. pf.p.) Lit. MBh. viii , 1756-1771 ( [ arjuna- ] )

  knowing , [ tattva- ] , Lit. i , 5637 , [ tattvārtha- ] , Lit. iv , 902 , [ dharma- ] , Lit. i , 6157

  [ sarva- ] Lit. Sūryas. xii

  [ dīrgha- ] Lit. MBh. v , 4380

  cf. [ pratyakṣa- ] .


 दर्श्य [ darśya ] [ dárśya ] m. f. n. worthy of being seen Lit. RV. v , 52 , 11


दल् [ dal ] [ dal ] Root ( = √ [ dṝ ] ) cl. [1] [ °lati ] ( pf. [ dadāla ] Lit. Bhaṭṭ. xiv ; aor. pl. [ adāliṣur ] , Lit. xv) to crack , fly open , split , open (as a bud) Lit. Suśr. ii , 16 Lit. Siś. ix , 15 Lit. Bhām. i , 4 Lit. Amar. Lit. Gīt. Lit. Dhūrtas. : Caus. [ dālayati ] , to cause to burst Lit. Suśr. Lit. Bhaṭṭ. : [ dal ] id. , Anargh. Lit. Gīt. i , 8 Sch. ; to expel Lit. Mālatīm. viii , 1 Lit. Kathās. lviii , 8 ; Lit. cii , 58 ; cf. [ ava- ] , [ ud- ] , [ vi- ] . ( 471,1 )


 दल [ dala ] [ dala ] n. (m. Lit. L.) a piece torn or split off. fragment ( cf. [ aṇḍa ] , [ carma- ] , [ dvi- ] , [ veṇu- ] ) Lit. Suśr. v , 3 , 22 ; vi , 5 , 4 Lit. Śiś. iv , 44 (ifc. f ( [ ā ] ) .) Lit. Naish- Lit. vii , 31

  " part " , a degree Lit. VarBṛ. xvii , 4

  a half ( cf. [ adhara- ] , [ ahar- ] , [ dyu- ] ) Lit. VarBṛS. Lit. Suśr. i , 7 Lit. Sūryas.

  a hemistich

  " unfolding itself. " a small shoot , blade , petal , leaf (often ifc. in names of plants) Lit. MBh. Lit. R.

  cinnamon leaf. Lit. L.

  unclean gold Lit. Bhpr. v , 26 , 2

  a clump , heap Lit. L.

  a detachment Lit. W.

  = [ utsedha ] , [ °dhavad-vastu ] , [ avadravya ] ( [ apad ] Lit. W.) Lit. L.

  dividing , splitting Lit. W.

  [ dala ] m. N. of a prince Lit. MBh. iii , 13178 Lit. VP. iv , 4 , 47 ,


  दलकपाट [ dalakapāṭa ] [ dala-kapāṭa ] m. a folded petal or leaf.


  दलकोमल [ dalakomala ] [ dala-komala ] the lotus Lit. Npr.


  दलकोश [ dalakośa ] [ dala-kośa ] m. a kind of jasmine Lit. Kād. iii , 389.


  दलज [ dalaja ] [ dala-ja ] m. f. n. produced from petals (honey) Lit. L. Sch.


  दलतरु [ dalataru ] [ dala-taru ] m. Corypha Taliera Lit. L.


  दलनगर [ dalanagara ] [ dala-nagara ] n. N. of a town, Lit. Inscr.


  दलनिर्मोक [ dalanirmoka ] [ dala-nirmoka ] m. " leaf-shedding " , Betula Bhojpattra Lit. L.


  दलपति [ dalapati ] [ dala-pati ] m. N. of a prince Lit. Inscr.

   = [ °lādhīśvara ] .


  दलपुष्पा [ dalapuṣpā ] [ dala-puṣpā ] f. Pandanus odoratissimus Lit. L. =


  दलपुष्पी [ dalapuṣpī ] [ dala-puṣpī ] f. Pandanus odoratissimus Lit. L. =


  दलमालिनी [ dalamālinī ] [ dala-mālinī ] f. leaf-cabbage Lit. Npr.


  दलमोदक [ dalamodaka ] [ dala-modaka ] m. petal-honey Lit. Gal.


  दलयोग [ dalayoga ] [ dala-yoga ] m. N. of a constellation Lit. Laghuj. x , i Sch.


  दलवीटक [ dalavīṭaka ] [ dala-vīṭaka ] n. N. of an ear-ornament Lit. Kuṭṭanīm. 65.


  दलशस् [ dalaśas ] [ dala-śas ] ind. (√ [ ] to go) to pieces Lit. Kathās. xix , 109 ; lxviii , 167 .


  दलशालिनी [ dalaśālinī ] [ dala-śālinī ] f. N. of a pot-herb Lit. Npr.


  दलसायसी [ dalasāyasī ] [ dala-sāyasī ] f. white basil Lit. ib.


  दलसारिणी [ dalasāriṇī ] [ dala-sāriṇī ] f. Colocasia antiquorum Lit. L.


  दलसूचि [ dalasūci ] [ dala-sūci ] m. " leaf-needle " , a thorn Lit. L.


  दलस्नसा [ dalasnasā ] [ dala-snasā ] f. the fibre of a leaf. Lit. L.


  दलाख्य [ dalākhya ] [ dalākhya ] m. = [ °la-yoga ] Lit. Laghuj. x , 2 Lit. VarBṛ. xii , 2 f.


  दलाग्रलोहित [ dalāgralohita ] [ dalāgra-lohita ] a sort of spinage Lit. L.


  दलाढक [ dalāḍhaka ] [ dalāḍhaka ] m. Pistia Stratiotes , Jasminum multiflorum or pubescens , wild sesamum , Mesua ferrea , Acacia Sirissa Lit. L.

   red chalk Lit. L.

   foam or sea-foam Lit. L.

   a ditch Lit. L.

   the head of a village Lit. L.

   an elephant's ear Lit. L.

   a hurricane Lit. L.


  दलाढ्य [ dalāḍhya ] [ dalāḍhya ] m. mud Lit. L.


  दलादित्व [ dalāditva ] [ dalādi-tva ] n. the state of a leaf. , Lit. Kāvyâd. ii , 70.


  दलाधीश्वर [ dalādhīśvara ] [ dalādhīśvara ] m. N. of the author of Nṛisiṃha-prasāda.


  दलामल [ dalāmala ] [ dalāmala ] m. ( for [ °mla ] ?) the plants [ damanaka ] , [ maruvaka ] , and [ madana ] ( ? [ damana ] ) Lit. L.


  दलाम्ल [ dalāmla ] [ dalāmla ] n. sorrel Lit. L.


  दलेगन्धि [ dalegandhi ] [ dale-gandhi ] m. " fragrance in the leaf " , Alstonia scholaris Lit. L.


  दलोद्भव [ dalodbhava ] [ dalodbhava ] m. f. n. = [ °la-ja ] Lit. Suśr.


 दलद्धृदय [ daladdhṛdaya ] [ dalad-dhṛdaya ] m. f. n. broken-hearted Lit. W.


 दलन [ dalana ] [ dalana ] m. f. n. splitting , tearing asunder , dispelling Lit. BhP. vii , 10 , 59 Lit. Bhartṛ. iii , 47 Lit. Vidvanm.

  [ dalana ] n. breaking (of the heart) Lit. Gīt. v , 2

  destruction Lit. Naish. iv , 116 Lit. Kathās. lxxv , 62

  causing to burst , splitting Lit. Bhartṛ. Lit. Kathās. Lit. Rājat. Lit. Gīt.

  [ dalanī ] f. a clod of earth Lit. L.

  [ dalana ] n. cf. [ nir- ]

  [ mānsa- ] .


  दलि [ dali ] [ dali ] f. id. Lit. Uṇ. Sch.


  दलिक [ dalika ] [ dalika ] n. timber Lit. L.


  दलित [ dalita ] [ dalita ] m. f. n. (g. [ kṛtādi ] , Lit. Gaṇap.) burst , split , broken , torn asunder Lit. MBh. viii , 4633 Lit. VarBṛS. Lit. Bhartṛ.

   unfolded , blown Lit. Sāh. x , 66 a/b

   halved Lit. Sūryas. iv , 12

   divided into degrees , Lit. xiii , 5 f.

   driven asunder , scattered , dispersed , destroyed Lit. Kām. Lit. Bhaktâm. 1 and 18 Lit. Caurap. Lit. Prab. vf. Lit. BrahmôttKh. iv , 59

   ground Lit. Śiś. vi , 35

   displayed Lit. Prab. ii , 35

   cf. [ saṃ- ] .


  दलिन् [ dalin ] [ dalin ] m. f. n. fr. [ °la ] g. [ sukhādi ]


  दलीकृत [ dalīkṛta ] [ dalī-kṛta ] m. f. n. halved Lit. Sūryas. xii , 84.


 दल्मि [ dalmi ] [ dalmi ] m. ( Lit. Uṇ. iv , 47) Indra ( cf. [ darmá ] ) Lit. L.

  Indra's thunderbolt g. [ yavādi ]


  दल्मिमत् [ dalmimat ] [ dalmi--mat ] m. f. n. having a thunderbolt Lit. ib.


  दल्य [ dalya ] [ dalya ] m. f. n. fr. [ °la ] g. [ balādi ] .


दलतृ [ dalatṛ ] [ dalatṛ ] g. [ arīhaṇādi ] .


दलप [ dalapa ] [ dalapa ] m. (ifc. g. [ cūrṇādi ] ) a weapon Lit. Uṇ. iii , 142 Sch.

gold Lit. ib.


दल्भ [ dalbha ] [ dalbha ] m. a wheel , 151 Sch.

fraud Lit. Uṇk.

N. of a Ṛishi g. [ kaṇvādi ] .


  दल्भ्य [ dalbhya ] [ dalbhya ] see [ dāl ]


दव [ dava ] [ dava ] m. (√ 2. [ du ] ) a wood on fire Lit. BhP. viii , 6 , 13

fire Lit. L. Sch.

burning , heat Lit. Car. i , 20

fever Lit. W.

a forest Lit. L.

cf. [ dāva ] .


  दवदग्धक [ davadagdhaka ] [ dava-dagdhaka ] N. of a grass Lit. L.


  दवदहन [ davadahana ] [ dava-dahana ] m. the fire in a burning forest Lit. BhP. v , 8 , 22 Lit. Prasannar. vii , 23 ; ( [ °naka ] , Lit. vi , 32) Lit. Nītir. Lit. Kuval.


  दवदान [ davadāna ] [ dava-dāna ] n. setting fire on a forest Lit. HYog. iii , 99 and 112.


  दवाग्नि [ davāgni ] [ davāgni ] m. = [ °va-dahana ] Lit. MBh. vii Lit. Ragh. Lit. Megh. Lit. BhP. i , 10 , 2 (ifc.)

   cf. [ dāv ] .


  दवानल [ davānala ] [ davānala ] m. id. , Lit. iii , 30 , 23 Lit. Kathās. lvi , 413 (ifc. f ( [ ā ] ) .)

   cf. [ dāv ] .


 दवथु [ davathu ] [ davathu ] m. ( Lit. Pāṇ. 3-3 , 89) heat , pain Lit. Dhūrtan. i , 14

  inflammation (of the bile , eyes ) Lit. Car. i , 20.


दवय [ davaya ] [ davaya ] Nom. [ °yati ] , to make distant Lit. Bhaṭṭ. ii , 55.


 दविष्ठ [ daviṣṭha ] [ daviṣṭha ] m. f. n. ( superl. fr. [ dūrá ] Lit. Pāṇ. 6-4 , 156) remotest Lit. Rājat.

  [ daviṣṭham ] ind. very far away Lit. RV. vi , 51 , 13.


  दवीयस् [ davīyas ] [ dávīyas ] m. f. n. ( compar. Lit. Pāṇ.) very long (way) Lit. Bhartṛ. i , 68

   very distant Lit. Rājat. iv , 369 Lit. Kathās. xvi , xxv

   [ dūrád d ] , " farther than far " , very distant , Lit. lx , 172

   Lit. cxxiii , 14

   [ davīyas ] ind. farther away Lit. AV. x , 8 , 8

   farther Lit. ŚBr. iii , 6 , 2 , 3

   [ dūrā́d dáv ] farthest away Lit. RV. vi , 47 , 29 Lit. Kathās. lxv , 21

   [ dávīyasi páras ] , in a more remote time Lit. ŚBr. x , 4 , 2 , 26.


दवर [ davara ] [ davara ] m. a string Lit. Jain.


दवरक [ davaraka ] [ davaraka ] m. a string Lit. Jain.


दश [ daśa ] [ daśa ]1 ifc. for [ °śā ] ( [ ajpa- ] , [ udag- ] )


दश [ daśa ] [ daśa ]2 m. f. n. ifc. ( [ tri- ] , [ dvi- ] , [ nir- ] ) and in comp. for [ °śan ]

[ daśā ] ( [ ās ] ) f. pl. " Decads " , N. of 10 Jain texts ( [ upāsaka- ] . ) consisting of 10 chs. each.


  दशकक्ष्य [ daśakakṣya ] [ daśa-kakṣya ] ( [ dásu ] ) m. f. n. having 10 girths Lit. RV. x , 94 , 7.


  दशकण्ठ [ daśakaṇṭha ] [ daśa-kaṇṭha ] m. (parox. Lit. Pāṇ. 6-2 , 114) , " ten-necked " , Rāvaṇa Lit. Bālar. ii , 12/13


   दशकण्ठजित् [ daśakaṇṭhajit ] [ daśa-kaṇṭha--jit ] m. " enemy of Rāvaṇa " , Rāma Lit. L.


   दशकण्ठनिग्रह [ daśakaṇṭhanigraha ] [ daśa-kaṇṭha--nigraha ] m. N. of Lit. Anargh. vi


   दशकण्ठारि [ daśakaṇṭhāri ] [ daśa-kaṇṭhāri ] m. = [ °ṭha-jit ] Lit. Ragh. viii , 29


   दशकण्ठाय [ daśakaṇṭhāya ] [ daśa-kaṇṭhāya ] Nom. , [ °yate ] , to act like Rāvaṇa Lit. Bālar. iii , 37/38


  दशकन्धर [ daśakandhara ] [ daśa-kandhara ] m. = [ -kaṇṭha ] Lit. MBh. iii Lit. BhP. Lit. Bālar. Lit. HYog.


  दशकन्यातीर्थ [ daśakanyātīrtha ] [ daśa-kanyā-tīrtha ] n. the Tīrtha of the 10 Virgins Lit. RevāKh. cccvi.


  दशकर्मपद्धति [ daśakarmapaddhati ] [ daśa-karma-paddhati ] f. N. of wk. on the 10 ceremonies prescribed to the 3 twice-born classes.


  दशकामजव्यसन [ daśakāmajavyasana ] [ daśa-kāma-ja-vyasana ] n. the 10 vices arising from love of pleasure (see Lit. Mn. vii , 47) .


  दशकुमारचरित [ daśakumāracarita ] [ daśa-kumāra-carita ] n. " adventures of the 10 princes " , N. of wk. by Daṇḍin.


  दशकुमारचरित्र [ daśakumāracaritra ] [ daśa-kumāra-caritra ] n. " adventures of the 10 princes " , N. of wk. by Daṇḍin.


  दशक्षितिगर्भ [ daśakṣitigarbha ] [ daśa-kṣiti-garbha ] m. N. of a Buddh. Sūtra.


  दशक्षीर [ daśakṣīra ] [ daśa-kṣīra ] m. f. n. mixed with 10 parts of milk Lit. Suśr. vi , 21 and 24

   [ daśakṣīra ] n. a compound of 10 parts of milk with 1 part of milk with 1 part of some other substance , iv , 22 , 14

   ( [ kṣīra daśa-guṇa ] , 16) .


  दशगणी [ daśagaṇī ] [ daśa-gaṇī ] f. the 10 classes of roots Lit. Pāṇ. 1-3 , 1 Sch.


  दशगार्ग्य [ daśagārgya ] [ daśa-gārgya ] m. f. n. bought for (the prize of) 10 women of Garga's family , Lit. ii , 4 , 62 Vārtt. 2 Lit. Pat.


  दशगीति [ daśagīti ] [ daśa-gīti ] f. N. of wk. by Lit. Āryabh.


  दशगीतिका [ daśagītikā ] [ daśa-gītikā ] f. N. of wk. by Lit. Āryabh.


  दशगु [ daśagu ] [ daśa-gu ] m. f. n. possessing 10 cows Lit. MBh. xiii , 78 , 11.


  दशगुण [ daśaguṇa ] [ daśa-guṇa ] m. f. n. tenfold , 10 times larger or more , Lit. i , 45 f. Lit. Mn. viii

   see [ -kṣīra ]

   [ daśaguṇam ] ind. tenfold Lit. Yājñ. i , 141.


  दशगुणित [ daśaguṇita ] [ daśa-guṇita ] m. f. n. multiplied by 10 Lit. Bālar. ix , 53 ,


  दशगोणि [ daśagoṇi ] [ daśa-goṇi ] m. f. n. having 10 sacks Lit. Pāṇ. 1-1 , 52 Lit. Kāś.


  दशग्राम [ daśagrāma ] [ daśa-grāma ] g. 1. [ kumudādi ] and [ kāśy-ādi ]

   [ daśagrāmī ] f. 10 villages Lit. Yājñ. ii , 272 Lit. MBh. xii , 87 , 3


   दशग्रामपति [ daśagrāmapati ] [ daśa-grāma--pati ] m. a chief of 10 villages Lit. Mn. vii , 115


  दशग्रामिक [ daśagrāmika ] [ daśa-grāmika ] m. f. n. g. 1. [ kumudādi ] .


  दशग्रामिन् [ daśagrāmin ] [ daśa-grāmin ] m. = [ °ma-pati ] Lit. W.


  दशग्रीव [ daśagrīva ] [ daśa-grīva ] m. ( Lit. Pāṇ. 6-2 , 114 Lit. Kāś.) = [ -kaṇṭha ] Lit. MBh. iii , 15895 Lit. R. i , 16 , 18

   Lit. iii Lit. BhP.

   N. of a demon Lit. MBh. ii , 367 Lit. Hariv.

   of a son of Damaghosha , 6601

   of an enemy of Vṛisha , Lit. GarP.


  दशग्र [ daśagra ] [ daśa-gra ] ( [ dáś ] ) m. " Decimus " , N. of an Aṅgiras Lit. RV. iv , 51 , 4 ; viii , 12 , 2 ; x , 62 , 6 ; (pl.) his family (named with that of Nava-gva ; worshipping Indra) Lit. i , 62 , 4 ; ii , 34 , 12 ; iii , 39 , 5 ; v , 29 , 12.


  दशग्विन् [ daśagvin ] [ daśa-gví n ] m. f. n. tenfold , Lit. viii , 1 , 9.


  दशचतुष्क [ daśacatuṣka ] [ daśa-catuṣka ] n. N. of a sport Lit. Siṃhâs. xxvii , 3/4


  दशचन्द्र [ daśacandra ] [ daśa-candra ] m. f. n. having 10 moon like spots Lit. BhP. iv , 15 , 17.


  दशच्छदिन् [ daśacchadin ] [ daśa-cchadin ] m. f. n. ten-leaved , Lit. x , 2 , 27 ,


  दशज्योति [ daśajyoti ] [ daśa-jyoti ] m. N. of a son of Su-bhrāj Lit. MBh. i , 44 f.


  दशज्योतिस् [ daśajyotis ] [ daśa-jyotis ] m. N. of a son of Su-bhrāj Lit. MBh. i , 44 f.


  दशटीकासर्वस्व [ daśaṭīkāsarvasva ] [ daśa-ṭīkā-sarvasva ] n. N. of wk. , Lit. Pratāpar. Sch. =


  दशतस् [ daśatas ] [ daśa-tas ] ind. from 10 Lit. Mn. viii f.


  दशतौलिक [ daśataulika ] [ daśa-taulika ] m. N. of a weight Lit. Suśr. iv , 13.


  दशत्व [ daśatva ] [ daśa-tva ] n. the state of 10 Lit. Jaim. iii , 7 , 27.


  दशदशावयव [ daśadaśāvayava ] [ daśa-daśāvayava ] m. f. n. containing 10 parts each Lit. Car. i , 4.


  दशदशिन् [ daśadaśin ] [ daśa-daśin ] m. f. n. consisting of repeated decades Lit. ŚāṅkhBr. Lit. TāṇḍyaBr. Lit. ŚāṅkhŚr. Lit. ŚāṅkhGṛ. =


  दशदास [ daśadāsa ] [ daśa-dāsa ] m. pl. N. of a people Lit. MBh. iii , 134 , 17.


  दशदिश् [ daśadiś ] [ daśa-diś ] f. sg. the 10 regions (including that overhead and underneath) Lit. Vet. i , 25/26 Lit. Pañcad.


   दशदिग्व्यवलोकन [ daśadigvyavalokana ] [ daśa-dig-vyavalokana ] m. N. of a Samādhi Lit. Kāraṇḍ. xvii , 8.


  दशदृष्टान्तकथा [ daśadṛṣṭāntakathā ] [ daśa-dṛṣṭānta-kathā ] f. N. of wk.


  दशद्यु [ daśadyu ] [ daśa-dyu ] ( [ dáś ] ) m. N. of a man favoured by Indra Lit. RV. i , 33 , 14 ; vi , 26 , 4.


  दशधनुस् [ daśadhanus ] [ daśa-dhanus ] m. N. of an ancestor of Śākya-muni Lit. W.


  दशधर्मगत [ daśadharmagata ] [ daśa-dharma-gata ] m. f. n. addicted to the practices of the 10 (kinds of mental non-restraint) Lit. Hariv. 744 and 1153.


  दशधा [ daśadhā ] [ daśa-dhā́ ] ind. in 10 parts , -tenfold Lit. TBr. Lit. ŚBr. Lit. ŚāṅkhŚr. Lit. Mn.


  दशधीव [ daśadhīva ] [ daśa-dhīva ] m. f. n. bought for (the prize of) 10 ( [ dhīvarī ] ) clever women Lit. Pāṇ. 4-i , 36 Vārtt. 2 Lit. Pat.


  दशनख [ daśanakha ] [ daśa-nakha ] m. f. n. having ten finger-nails, Lit. Mṛicch.


  दशनामक [ daśanāmaka ] [ daśa-nāmaka ] see [ -mānika ] .


  दशनालि [ daśanāli ] [ daśa-nāli ] m. f. n. 10x24 minutes long Lit. Sāh. vi , 304.


  दशंदशिन् [ daśaṃdaśin ] [ daśa-ṃ-daśí n ] m. f. n. = [ -daś ] Lit. ŚBr. iv , xi.


  दशप [ daśapa ] [ daśa-pa ] m. = [ -grāmin ] Lit. MBh. xii , 3266.


  दशपक्ष [ daśapakṣa ] [ daśa-pakṣa ] ( [ dáś ] ) m. f. n. having 10 side posts Lit. AV. ix , 3 , 21.


  दशपटु [ daśapaṭu ] [ daśa-paṭu ] m. f. n. = [ -dhīva ] ( fr. [ paṭvi ] ) Lit. Pāṇ. 4-1 , 36 Vārtt. 2 Lit. Pat.


  दशपद [ daśapada ] [ daśa-pada ] m. f. n. 10 feet long and broad Lit. ĀpŚr. vii , 3 , 10.


  दशपद्म [ daśapadma ] [ daśa-padma ] (B) (G) m. f. n. having 10 lotus-like parts of the body Lit. R. v.


  दशपद्मवत् [ daśapadmavat ] [ daśa-padma-vat ] (G) m. f. n. having 10 lotus-like parts of the body Lit. R. v.


  दशपद्य [ daśapadya ] [ daśa-padya ] m. f. n. = [ °da ] Lit. KātyŚr. v , 3 , 33.


  दशपर्वी [ daśaparvī ] [ daśa-parvī ] f. " 10. Parvans (or chs.) " , N. of wk. Lit. HPariś. i , 5.


  दशपल [ daśapala ] [ daśa-pala ] n. sg. 10 Palas Lit. Mn. viii , 397

   [ daśapala ] m. f. n. weighing 10 Palas Lit. Yājñ. ii , 179.


  दशपशु [ daśapaśu ] [ daśa-paśu ] m. f. n. intended for 10 oxen Lit. ŚāṅkhŚr. xvi.


  दशपादी [ daśapādī ] [ daśa-pādī ] f. 10 " chs. " , N. of a grammatical work Lit. Prauḍh.


  दशपारमिताधर [ daśapāramitādhara ] [ daśa-pāramitā-dhara ] m. " possessing the 10 perfections " , a Buddha Lit. L.


  दशपिण्डश्राद्ध [ daśapiṇḍaśrāddha ] [ daśa-piṇḍa-śrāddha ] n. a funeral ceremony in which one and on each successive day one more Piṇḍa is offered until the number amounts to 10 Lit. W.


  दशपुत्र [ daśaputra ] [ daśa-putra ] m. f. n. having ten sons, Lit. JaimUp.


  दशपुर [ daśapura ] [ daśa-pura ] n. a kind of Cyperus rotundus (also [ -pūra ] Sch.) Lit. L.

   " Decapolis " , the modern Mandasor (in Malwa) Lit. Megh. 47 Lit. VarBṛS. xiv , 13 Lit. HPariś. xii f.

   [ daśapurī ] f. id. Lit. Kād.


  दशपुरंदर [ daśapuraṃdara ] [ daśa-puraṃdara ] N. of a town or district Lit. Siṃhâs. xxix.


  दशपुरुषम् [ daśapuruṣam ] [ daśa-puruṣam ] ind. through a series of 10 ancestors Lit. ĀśvŚr. Lit. ŚāṅkhŚr.


   दशपुरुषंराज्य [ daśapuruṣaṃrājya ] [ daśa-puruṣáṃ-rājya ] n. a kingdom inherited through a series of 10 ancestors Lit. ŚBr. xii , 9 , 3


   दशपुरुषानूकम् [ daśapuruṣānūkam ] [ daśa-puruṣānūkam ] ind. backwards through 10 generations Lit. Pāṇ. 4-1 , 93 Vārtt. 5 Lit. Pat.


  दशपूर [ daśapūra ] [ daśa-pūra ] see. [ -pura ] .


  दशपूरुष [ daśapūruṣa ] [ daśa-pū́ruṣa ] m. f. n. being the 10th in the succession of generations Lit. MBh. xiii , 4297.


  दशपूर्वरथ [ daśapūrvaratha ] [ daśa-pūrva-ratha ] see [ -ratha ]


  दशपूर्विन् [ daśapūrvin ] [ daśa-pūrvin ] m. " knowing 10 (of the 14) Pūrvas " , N. of 7 Jain patriarchs.


  दशपूली [ daśapūlī ] [ daśa-pūlī ] f. 10 bunches Lit. Pāṇ. 2-1 , 51 Vārtt. 6 Lit. Pat.


  दशपेय [ daśapeya ] [ daśa-péya ] m. N. of a Soma libation (part of a Rāja-sūya) Lit. ŚBr. v Lit. TāṇḍyaBr. Lit. ĀśvŚr. Lit. ŚāṅkhŚr. Lit. KātyŚr.


  दशप्रमति [ daśapramati ] [ daśa-pramati ] ( [ dáś ] ) m. f. n. (Agni) taken care of by the 10 (fingers) Lit. RV. i , 141 , 2.


  दशफलव्रत [ daśaphalavrata ] [ daśa-phala-vrata ] n. N. of an observance Lit. Vratapr. viii.


  दशबद्ध [ daśabaddha ] [ daśa-baddha ] m. f. n. pl. bound in numbers of 10 Lit. Hariv. 3507.


  दशबन्ध [ daśabandha ] [ daśa-bandha ] m. a 10th part Lit. Mn. viii , 107.


  दशबन्धक [ daśabandhaka ] [ daśa-bandhaka ] ifc. = [ °dha ] Lit. Yājñ. ii , 76.


  दशबल [ daśabala ] [ daśa-bala ] m. " possessing 10 powers " , N. of a Buddha Lit. L.


   दशबलकाश्यप [ daśabalakāśyapa ] [ daśa-bala--kāśyapa ] m. N. of one of the first 5 pupils of Śākya-muni


   दशबलबलिन् [ daśabalabalin ] [ daśa-bala--balin ] m. f. n. possessing the 10 powers Lit. DivyA7v. viii , 81 ; ix , 17.


  दशबाहु [ daśabāhu ] [ daśa-bāhu ] m. " ten-armed " , Śiva Lit. L.


  दशबृहत् [ daśabṛhat ] [ daśa-bṛhat ] m. (nom. [ °hat ] ) fn. having 10 large parts of the body Lit. R. (B) v , 35 , 20.


  दशब्राह्मण [ daśabrāhmaṇa ] [ daśa-brāhmaṇa ] N. of Lit. Jātakam. 495.


  दशभुजा [ daśabhujā ] [ daśa-bhujā ] f. " ten-armed " , Durgā Lit. KālP.


  दशभुजि [ daśabhuji ] [ daśa-bhuji ] ( [ dáś ] ) m. f. n. = [ -guṇa ] Lit. RV. i , 52 , 11.


  दशभूमि [ daśabhūmi ] [ daśa-bhūmi ] m. N. of a Lit. Buddh. Sūtra


   दशभूमिग [ daśabhūmiga ] [ daśa-bhūmi--ga ] m. " traversing the 10 stages " , a Buddha Lit. L.


   दशभूमीश [ daśabhūmīśa ] [ daśa-bhūmīśa ] m. id. Lit. L.


   दशभूमीश्वर [ daśabhūmīśvara ] [ daśa-bhūmīśvara ] m. = [ °mi ] .


  दशभूमिक [ daśabhūmika ] [ daśa-bhūmika ] = [ °mi ] Lit. Buddh. Lit. L.


  दशमहाविद्या [ daśamahāvidyā ] [ daśa-mahā-vidyā ] f. " possessing the 10 great sciences " , Durgā Lit. W.


  दशमानिक [ daśamānika ] [ daśa-mānika ] m. pl. N. of a people Lit. VāyuP. i , 45 , 117

   ( [ -nāmaka ] Lit. MatsyaP. cxiii , 42) .


  दशमाय [ daśamāya ] [ daśa-māya ] ( [ dáś ] ) m. f. n. having 10 tricks Lit. RV. vi , 20 , 8.


  दशमारिका [ daśamārikā ] [ daśa-mārikā ] f. killer of 10 , N. of a woman Lit. Kathās. lxvi , 86.


  दशमाल [ daśamāla ] [ daśa-māla ] n. 10 garlands Lit. L.

   [ daśamālī ] f. id. Lit. L.


  दशमालिक [ daśamālika ] [ daśa-mālika ] = [ -mānika ] Lit. MBh. vi , 374.


  दशमास्य [ daśamāsya ] [ dáśa-māsya ] m. f. n. ( [ dáś ] ) 10 months old ( the child just before birth ; cf. [ á- ] ) Lit. RV. v , 78 , 7 f. Lit. AV. i , iii. Lit. ĀśvGṛ. Lit. BhP.

   let loose for 10 months (a horse) Lit. ŚBr. xiii , 5 , 4 , 22.


  दशमुख [ daśamukha ] [ daśa-mukha ] m. = [ -kaṇṭha ] Lit. Megh. Lit. Gīt. Lit. Prab. Lit. Sāh.

   [ daśamukha ] n. pl. 10 mouths Lit. BhP. ix

   [ daśamukhī ] f. id. Lit. Bālar. i , 33 ; v , 17


   दशमुखरिपु [ daśamukharipu ] [ daśa-mukha--ripu ] m. " enemy of Rāvaṇa " , Rāma Lit. Ragh. xiv , 87


   दशमुखवध [ daśamukhavadha ] [ daśa-mukha--vadha ] m. " slaughter of Rāvaṇa " , N. of a poem (different from Lit. Setub.?) Lit. Kāvyâd. i , 34 Sch.


   दशमुखान्तक [ daśamukhāntaka ] [ daśa-mukhāntaka ] m. = [ °śaripu ] Lit. L.


  दशमूत्रक [ daśamūtraka ] [ daśa-mūtraka ] n. the urine of 10 (elephant , buffalo , camel , cow , goat , sleep , horse , donkey , man , and woman) Lit. L.

   cf. Lit. Suśr. i , 45 , 11 , 1 and 12.


  दशमूल [ daśamūla ] [ daśa-mūla ] n. a tonic medicine prepared from 10 roots ( [ trikaṇṭaka ] , both kinds of [ bṛhatī ] [ pṛthak-parṇī ] , [ vidāri-ganadhā ] , [ bilva ] , [ agni-mantha ] , [ tuṇṭuka ] , [ pāṭala ] and [ kāśmarī ] ) , 38 ; iv , 37

   [ daśamūlī ] f. id. , 15 Lit. Car. vi , 22


  दशयन्त्र [ daśayantra ] [ dáśa-yantra ] m. f. n. ( [ dáś ] ) = [ °śābhīśu ] Lit. RV. x , 94 , 8

   having 10 water-raising machines , yi , 44 , 24.


  दशयोक्त्र [ daśayoktra ] [ daśa-yoktra ] ( [ dáś ] ) m. f. n. having 10 girths , Lit. x , 94 , 7.


  दशयोगभङ्ग [ daśayogabhaṅga ] [ daśa-yoga-bhaṅga ] m. a method of fixing the position of a Nakshatra Lit. Jyot.


  दशयोजन [ daśayojana ] [ dáśa-yojana ] m. f. n. ( [ dáś ] ) 10 times fastened Lit. RV. x , 94 , 7

   [ daśayojana ] n. a distance of 10 Yojanas Lit. R. i , 1 , 63

   [ daśayojanī ] f. id. Lit. Kathās. xciv , 14.


  दशरथ [ daśaratha ] [ dáśa-ratha ] m. f. n. ( [ dáś ] ) having 10 chariots Lit. RV. i , 126 , 4

   [ daśaratha ] m. N. of Rāma's father (descendant of Ikshvāku , sovereign of Ayodhyā) Lit. R. i ; ii , 63 f. (death of Durgā) Lit. Jātakam. 461 Lit. Hariv. 821 f. Lit. Ragh. viii , 29 ( [ -pūrva-ratha ] ) Lit. BhP. ix , 10 , 1 Lit. VP. iv , 4 , 40 and l 8 , 3

   N. of an ancestor of Rāma's father Lit. 4 , 38

   of a son of Nava-ratha Lit. 12 , 16 Lit. BhP. ix , 24 , 4 Lit. Hariv. 1993

   of Roma- or Loma-pāda Lit. 1696 Lit. VP. iv , 18 , 3

   of a son of Su-yaśas Lit. 24 , 8 ( [ dāś ] v.l.) and Lit. Inscr. ( in Prākṛit (dasalatha) )

   n. the body Lit. Npr.


   दशरथतत्त्व [ daśarathatattva ] [ dáśa-ratha--tattva ] n. N. of wk.


   दशरथयज्ञारम्भ [ daśarathayajñārambha ] [ dáśa-ratha--yajñārambha ] m. N. of Lit. PadmaP. iv , 14


   दशरथललिताव्रत [ daśarathalalitāvrata ] [ dáśa-ratha--lalitā-vrata ] n. N. of an observance Lit. Vratapr. iv


   दशरथविजय [ daśarathavijaya ] [ dáśa-ratha--vijaya ] m. N. of Lit. PadmaP. iv , 12.


  दशरश्मिशत [ daśaraśmiśata ] [ daśa-raśmi-śata ] m. = [ -śata-r ] Lit. Ragh. viii , 29.


  दशरात्र [ daśarātra ] [ daśa-rātrá ] m. f. n. lasting 10 days Lit. ŚBr. xiii Lit. KātyŚr. xxi

   [ daśarātra ] m. a 10 days' ceremony Lit. TāṇḍyaBr. Lit. KātyŚr. xxiii Lit. ŚāṅkhŚr.

   N. of a 10 days' ceremony (forming the chief part of the Dvādaśâha) Lit. ŚBr. xii Lit. KātyŚr.

   10 days Lit. KātyŚr.,xxv Lit. ŚāṅkhŚr. Lit. Kauś. Lit. Gobh. Lit. Mn. Lit. R. (n. , iii , 2 , 12) Lit. MārkP.


   दशरात्रपर्युषित [ daśarātraparyuṣita ] [ daśa-rātra-paryuṣita ] m. f. n. having stood for ten nights or days, Lit. Suśr.


   दशरात्रपर्वन् [ daśarātraparvan ] [ daśa-rātrá--parvan ] n. N. of a Sāman.


  दशरूप [ daśarūpa ] [ daśa-rūpa ] m. f. n. in comp. the 10 forms of Vishṇu (hence [ °pa-bhṛt ] m. " N. of Vishṇu " Lit. L.) Lit. Daśar. i , 2

   the 10 kinds of dramas Lit. Bhar. xix , 46

   [ daśarūpa ] n. N. of wk. on rhetorical and dramatic composition (also called [ °pāloka ] m. and [ pāvaloka ] m. )


   दशरूपभृत् [ daśarūpabhṛt ] [ daśa-rūpa-bhṛt ] m. , see [ daśarūpa ] , " N. of Vishṇu " Lit. L.


   दशरूपालोक [ daśarūpāloka ] [ daśa-rūpāloka ] m. , see [ daśarūpa ] , N. of wk. on rhetorical and dramatic composition


   दशरूपावलोक [ daśarūpāvaloka ] [ daśa-rūpāvaloka ] m. , see [ daśarūpa ] , N. of wk. on rhetorical and dramatic composition


  दशरूपक [ daśarūpaka ] [ daśa-rū́paka ] n. id. Lit. Mall. on Lit. Kum. and Lit. Śiś. Lit. Ānand. 51 Sch.

   the 10 kinds of dramas Lit. Vām. i.


  दशर्च [ daśarca ] [ daśa-rcá ] n. a hymn of 10 Ric verses Lit. AV. xix , 23 , 7 Lit. Kāṭh. xxi , 10 Lit. TS. v , 4 , 6 , 4 Lit. KātyŚr. xx , 6 , 18.


  दशर्षभ [ daśarṣabha ] [ daśa-rṣabha ] ( [ dáś ] ) m. f. n. consisting of 10 ( [ ṛṣ ] ) bulls Lit. TS. ii , 1 , 4 , 1.


  दशलक्षण [ daśalakṣaṇa ] [ daśa-lakṣaṇa ] n. 10 marks or attributes Lit. W.

   [ daśalakṣaṇa ] m. f. n. relating to 10 objects Lit. BhP. ii , 9 , 43

   [ daśalakṣaṇī ] f. " 10 chs. " , N. of Kaṇâda's Sūtras Lit. Sarvad. x , 8.


  दशलक्षणक [ daśalakṣaṇaka ] [ daśa-lakṣaṇaka ] m. f. n. tenfold Lit. Mn. vi , 91 and 94.


  दशवक्त्र [ daśavaktra ] [ daśa-vaktra ] m. N. of a magical formula pronounced over weapons Lit. R. (G) i , 31 , 6.


  दशवदन [ daśavadana ] [ daśa-vadana ] m. = [ -kaṇṭha ] Lit. Bhaṭṭ. ix , 137.


  दशवर्ग [ daśavarga ] [ daśa-varga ] m. a collection of 10 Lit. KātyŚr. xxii

   [ daśavarga ] m. f. n. forming a collection of 10 Lit. DivyA7v. i , 325.


  दशवर्ष [ daśavarṣa ] [ daśa-varṣa ] m. f. n. 10 years old Lit. Āp. Lit. Mn. ii , 135.


  दशवर्षिन् [ daśavarṣin ] [ daśa-varṣin ] m. f. n. id. Lit. MBh. xiii , 8 , 21.


  दशवर्षीय [ daśavarṣīya ] [ daśa-varṣīya ] m. f. n. id. Lit. Pañcar. i , 3 , 9.


  दशवाजिन् [ daśavājin ] [ daśa-vājin ] m. " having 10 horses " , the moon Lit. L.


  दशवार [ daśavāra ] [ daśa-vāra ] m. f. n. 10 times repeated Lit. Pañcar. i , 8 , 31.


  दशवार्षिक [ daśavārṣika ] [ daśa-vārṣika ] m. f. n. = [ -varṣa ] Lit. R. iv , 48 , 12

   lasting 10 years Lit. Pañcat. iii , 2 , 5

   happening after 10 years Lit. Yājñ. ii , 24.


  दशविध [ daśavidha ] [ daśa-vidha ] m. f. n. of 10 kinds , tenfold Lit. Jain. Lit. Sāṃkhyak. Lit. BhP. iii


   दशविधस्नानमन्त्र [ daśavidhasnānamantra ] [ daśa-vidha--snāna-mantra ] m. pl. N. of particular hymns Lit. ĀśvMantraS.


  दशवीर [ daśavīra ] [ daśa-vīra ] ( [ dáś ] ) m. f. n. granting 10 men Lit. VS. Lit. TāṇḍyaBr.


  दशवृक्ष [ daśavṛkṣa ] [ daśa-vṛkṣa ] m. N. of a tree Lit. AV. ii , 9 , 1.


  दशवृष [ daśavṛṣa ] [ daśa-vṛṣá ] m. f. n. possessing 10 bulls , Lit. v , 16 , 10.


  दशवैकालिक [ daśavaikālika ] [ daśa-vaikālika ] n. N. of a Jain text Lit. HPariś. v , 85.


  दशव्रज [ daśavraja ] [ daśa-vraja ] ( [ dáś ] ) m. " having 10 cow-sheds " , N. of a man Lit. RV. viii , 8 and 49 f.


  दशशत [ daśaśata ] [ daśa-śatá ] m. f. n. numbering 10 hundred Lit. AV. v , 18 , 10

   [ daśaśata ] n. 110 Lit. ŚāṅkhŚr. xi Lit. Lāṭy. ix

   1000 Lit. MBh. iii , xiii Lit. Padyas.

   [ daśaśatī ] f. 1000 Lit. Naish. v , 19 Lit. Rājat. vi , 38


   दशशतकरधारिन् [ daśaśatakaradhārin ] [ daśa-śatá--kara-dhārin ] m. f. n. thousand-rayed (the moon) Lit. Hit. i , 2 , 16


   दशशततम [ daśaśatatama ] [ daśa-śatá--tama ] m. f. n. the 110th (ch. of Lit. R. ( G ) ii and vi)


   दशशतनयन [ daśaśatanayana ] [ daśa-śatá--nayana ] m. " thousand-eyed " , Indra Lit. Lalit. xv , 162 and 202


   दशशतरश्मि [ daśaśataraśmi ] [ daśa-śatá--raśmi ] m. " thousand-rayed " , the sun Lit. L. Sch.


   दशशताक्ष [ daśaśatākṣa ] [ daśa-śatā́kṣa ] m. f. n. thousand-eyed (Indra) Lit. MBh. vii , xiii Lit. Daś. xi , 121


   दशशताङ्घ्रि [ daśaśatāṅghri ] [ daśa-śatā́ṅghri ] m. " thousand-footed " , Asparagus racemosus Lit. Npr.


   दशशतार [ daśaśatāra ] [ daśa-śatā́ra ] n. Vishṇu's thousand-fellied disc Lit. BhP. iii , 28 , 27.


  दशशल [ daśaśala ] [ daśa-śala ] ( [ dáś ] ) , a distance of 10 Śalas Lit. AV. viii , 7 , 28.


  दशशाख [ daśaśākha ] [ daśa-śākha ] ( [ dáś ] ) m. f. n. having 1000 fingers Lit. RV. x , 137 , 7.


  दशशिप्र [ daśaśipra ] [ daśa-śipra ] ( [ dáś ] ) m. N. of a man , Lit. viii , 52 , 2 ,


  दशशिरस् [ daśaśiras ] [ daśa-śiras ] m. " ten-headed " , Rāvaṇa Lit. L. Sch.

   " ten-peaked " , N. of a mountain Lit. R. iv , 43 , 51.


  दशशीर्ष [ daśaśīrṣa ] [ dáśa-śīrṣa ] m. f. n. ( [ dáś ] ) ten-headed Lit. AV. iv , 6 , 1 Lit. MBh. i , 2162

   [ daśaśīrṣa ] m. Rāvaṇa Lit. R. iv , 10 , 22

   N. of a magical formula pronounced over weapons Lit. i , 30 , 5.


  दशश्लोकी [ daśaślokī ] [ daśa-ślokī ] f. ten Ślokas (on Vedânta phil. by Śaṃkara) , Lit. KāśīKh. lxxxvii , 33 Sch.


  दशसनि [ daśasani ] [ daśa-sani ] m. f. n. winning 10 Lit. MantraBr. i , 7 , 6.


  दशसप्ता [ daśasaptā ] [ daśa-saptā ] f. N. of a Vishṭuti of the Saptadaśa-stoma Lit. TāṇḍyaBr. ii , 7.


  दशसहैक [ daśasahaika ] [ daśa-sahaika ] m. f. n. 10 + 1 Lit. RPrāt. xvi , 36.


  दशसाहस्र [ daśasāhasra ] [ daśa-sāhasra ] m. f. n. = [ °srika ] Lit. MBh. if. , iv Lit. R. vi

   [ daśasāhasra ] n. 10000 Lit. Hariv.

   ten thousand times, Lit. Parāś.


  दशसाहस्रिक [ daśasāhasrika ] [ daśa-sāhasrika ] m. f. n. numbering 10000 , 6312.


  दशस्तोभ [ daśastobha ] [ daśa-stobha ] n. N. of a Sāma.


  दशहरा [ daśaharā ] [ daśa-harā ] f. " taking away the 10 sins " , the Gaṅgā

   a festival in honour of the Gaṅgā (on the 10th day of Jyaishṭha , Lit. Vratapr. x ; now held in honour of Durgā in month Aśvin) Lit. PSarv.


   दशहराकथा [ daśaharākathā ] [ daśa-harā--kathā ] f. N. of a wk. ,


   दशहरास्तोत्र [ daśaharāstotra ] [ daśa-harā--stotra ] n. N. of a wk. ,


  दशहल [ daśahala ] [ daśa-hala ] m. f. n. consisting of 10 ploughs Lit. Hcat. i , 5 , 889.


  दशहोतृ [ daśahotṛ ] [ daśa-hotṛ ] ( [ dóś ] ) m. N. of Lit. MaitrS. i , 9 , 1 = Lit. Kāṭh. ix , 8 = Lit. TĀr. iii , 1 f. (symbolizing the 10 parts of a sacrifice) Lit. TBr. ii Lit. TāṇḍyaBr. xxv Lit. Lāṭy. x Lit. ŚāṅkhŚr. Lit. MānŚr. i.


  दशांश [ daśāṃśa ] [ daśāṃśa ] m. a 10th part Lit. Śāktân. xii Lit. Hcat. i , 10 f.


  दशाक्ष [ daśākṣa ] [ daśākṣa ] m. N. of a formula pronounced over weapons Lit. R. i , 30 , 5.


  दशाक्षर [ daśākṣara ] [ dáśākṣara ] m. f. n. containing 10 syllables Lit. VS. ix , 33 Lit. TS. v , 4 , 6 , 4 Lit. ŚBr.


  दशाग्नि [ daśāgni ] [ daśāgni ] m. f. n. worshipping 10 Agnāyīs Lit. Pat. on Lit. Pāṇ. 1-1 , 58 Vārtt. 2 and Lit. 4-1 , 36 Vārtt. 2.


  दशाङ्गुल [ daśāṅgula ] [ daśāṅgulá ] n. a length of 10 fingers Lit. RV. x , 90 , i

   [ daśāṅgula ] m. f. n. 10 fingers long Lit. Mn. viii , 271

   n. a water-melon Lit. Npr.


  दशाधिपति [ daśādhipati ] [ daśādhipati ] m. a commander of 10 men Lit. MBh. xii , 3712.


  दशानन [ daśānana ] [ daśānana ] m. = [ °śa-kaṇṭha ] Lit. R. iii ; vi , 5 , 21 Lit. Ragh. x , 76.


  दशानिक [ daśānika ] [ daśānika ] m. Croton polyandrum or Tiglium Lit. L.


  दशानीकिनी [ daśānīkinī ] [ daśānīkinī ] f. " ten-arrayed " , a complete army Lit. L.


  दशानुगान [ daśānugāna ] [ daśānugāna ] n. N. of several Sāmans Lit. ĀrshBr.


  दशान्तरुष्य [ daśāntaruṣya ] [ daśāntaruṣyá ] n. a distance of 10 stations Lit. RV. x , 51 , 3.


  दशाब्दाख्य [ daśābdākhya ] [ daśābdākhya ] m. f. n. existing for 10 years Lit. Mn. ii , 134

   cf. Lit. Āp. i , 14 , 13.


  दशाभीशु [ daśābhīśu ] [ dáśābhīśu ] m. f. n. having 10 bridles Lit. RV. x , 94 , 7.


  दशारित्र [ daśāritra ] [ dáśāritra ] m. f. n. having 10 [ arī́tra ] parts (a chariot) , Lit. ii , 18 , 1.


  दशार्ण [ daśārṇa ] [ daśārṇa ] m. f. n. having 10 syllables Lit. VS. iii , 41 Sch.

   [ daśārṇa ] m. pl. (g. [ vimuktādi ] ) " Ten Lakes " , N. of a people (south-east of Madhya-deśa Lit. VarBṛS.) Lit. MBh. Lit. Hariv. Lit. R. Lit. Megh.

   m. sg. a Daśārṇa king Lit. MBh. v , 7519

   n. the Daśārṇa country Lit. Pāṇ. 6-1 , 89 Vārtt. 8 Lit. Pat. ( [ daśa ] [ ṛṇa ] )

   [ daśārṇā ] f. the Dasān river (rising in Bhopal and emptying into the Betwa)

   cf. [ dāś ] .


  दशार्णेयु [ daśārṇeyu ] [ daśārṇeyu ] m. N. of a son of Raudrâśva Lit. Hariv. 1660.


  दशार्ध [ daśārdha ] [ daśārdha ] m. f. n. pl. " half of ten " , five Lit. Mn. i , 2 Lit. MBh. i


   दशार्धता [ daśārdhatā ] [ daśārdha--tā ] f. (= [ pañca-tva ] ) dissolution of the body into the 5 elements , Lit. iii , 209 , 26


   दशार्धबाण [ daśārdhabāṇa ] [ daśārdha--bāṇa ] m. " five-arrowed " , Kāma Lit. Naish. viii , 73


   दशार्धवयस् [ daśārdhavayas ] [ daśārdha--vayas ] m. f. n. 5 years old Lit. BhP. v , 15 , 30.


  दशार्ह [ daśārha ] [ daśārha ] (g. [ vimutādi ] and [ prajñādi ] ) m. pl. (g. [ parśv-ādi ] ) N. of a warrior tribe Lit. MBh. iii Lit. BhP. i , 11 , 12

   sg. of its ancestor (being of Yadu's family) , ix , 24 , 3 Lit. VP. iv , 12 , 16 Lit. VāyuP. ii , 33 , 40 Lit. LiṅgaP. i , 68 , 42 f. Lit. MatsyaP. xliv 140 Lit. AgP. Lit. BrahmaP. Lit. Hariv. 1991

   Kṛishṇa Lit. MBh. xiii , 7003 ( [ dās ] , B)

   = [ °śabhūmi-ga ] Lit. L.

   [ daśārhī ] f. a Daśârha princess g. [ parśvādi ]

   cf. [ su- ] .


  दशार्हक [ daśārhaka ] [ daśārhaka ] m. pl. (g. [ yāvādi ] Lit. Gaṇar. 187) the Daśârhas Lit. BhP. ix , 24 , 62.


  दशालंकारमञ्जरी [ daśālaṃkāramañjarī ] [ daśālaṃkāra-mañjarī ] f. N. of wk.


  दशावतार [ daśāvatāra ] [ daśāvatāra ] m. (= [ °śa-rūpa ] ) Vishṇu Lit. L.

   [ daśāvatāra ] n. N. of an observance (performed on the 10th day of the light half of Bhādrapada Lit. Vratapr. x) Lit. BhavP. ii , 60


   दशावतारचरित [ daśāvatāracarita ] [ daśāvatāra--carita ] n. N. of wk.


  दशावयव [ daśāvayava ] [ da-śāvayava ] m. N. of Śiva, Lit. L.


  दशावर [ daśāvara ] [ daśāvara ] m. f. n. pl. at least 10 Lit. Gaut. xxviii , 48 f.

   [ daśāvara ] m. f. n. sg. consisting of at least 10 Lit. Mn. xii , 110f.

   m. N. of an evil spirit Lit. MBh. ii , 367.


  दशावर्त [ daśāvarta ] [ daśāvarta ] m. f. n. having 10 crowns Lit. R. v , 32 , 12.


  दशावस्था [ daśāvasthā ] [ da-śāvasthā ] f. (in rhet.) the ten conditions (of a lover, viz. [ abhilāṣa ] , [ cintana ] , [ smṛti ] , [ gnṇa ] - [ kathā ] , [ udvega ] , [ pralāpa ] , [ unmāda ] , [ saṃcara ] , [ jaḍatā ] , and [ maraṇa ] , qq. vv.), Lit. Daśar. iv, 48


  दशाश्व [ daśāśva ] [ daśāśva ] m. = [ °śa-vājin ] Lit. L.

   N. of a son of Ikshvāku Lit. MBh. xiii , 89 f.


  दशाश्वमेध [ daśāśvamedha ] [ daśāśvamedha ] n. the Tīrtha of the 10 horse-sacrifices , Lit. iii , 5084 Lit. RevāKh. ccviii and cclvii Lit. KāśīKh. lii Lit. ŚambhMāh. v

   cf. [ dāś ] .


  दशाश्वमेधिक [ daśāśvamedhika ] [ daśāśvamedhika ] n. id. Lit. MBh. iii , 6034 Lit. Hariv. 9522.


  दशास्य [ daśāsya ] [ dáśāsya ] m. f. n. ten-mouthed Lit. AV. iv , 6 , 1

   [ daśāsya ] m. Rāvaṇa Lit. R. iii , 55 , 12 Lit. Sāh. vi , 27/28


   दशास्यजित् [ daśāsyajit ] [ dáśāsya--jit ] m. " conqueror of Rāvaṇa " , Rāma Lit. L.


   दशास्यान्तक [ daśāsyāntaka ] [ dáśāsyāntaka ] m. id. Lit. RāmatUp. i , 32.


  दशाह [ daśāha ] [ daśāha ] m. 10 days Lit. ŚBr. xiii Lit. ĀśvGṛ. Lit. Mn. Lit. R.

   a ceremony lasting 10 days Lit. KātyŚr. xxiii Lit. Lāṭy. x , 10.


  दशेन्द्र [ daśendra ] [ daśendra ] m. f. n. worshipping the 10 Indrāṇīs Lit. Pat. on Lit. Pāṇ. 1-1 , 58 Vārtt. 2 and Lit. 4-1 , 36 Vārtt. 2 ; Lit. 1-2 , 49 Lit. Kāś.


  दशेन्द्रिय [ daśendriya ] [ daśendriya ] n. pl. the 10 organs ( [ ind ] q.v.) Lit. W.


  दशेश [ daśeśa ] [ daśeśa ] m. = [ °śa-pa ] Lit. Mn. vii , 116.


  दशैकादशिक [ daśaikādaśika ] [ daśaikādaśika ] m. f. n. " taking 11 for 10 " , lending money at 10 per cent. Lit. Pāṇ. 4-4 , 31.


  दशोणि [ daśoṇi ] [ dáśóṇi ] m. N. of a man protected by Indra Lit. RV. vi , 20 , 4 and 8 ; x , 96 , 12.


  दशोण्य [ daśoṇya ] [ daśóṇya ] m. id. , Lit. viii , 52 , 2.


  दशोत्तर [ daśottara ] [ da-śottara ] m. the eleventh, Lit. MBh.


  दशोपनिषद्भाष्य [ daśopaniṣadbhāṣya ] [ daśopaniṣad-bhāṣya ] n. N. of a Comm. by Ānanda-tīrtha.


 दशक [ daśaka ] [ daśaka ] m. f. n. consisting of 10 , having 10 parts Lit. RPrāt. Lit. Mn. Lit. Chandaḥs. Lit. Kāś. Lit. Kām.

  ( with [ śata ] ) 10 per cent. Lit. Yājñ. ii

  [ daśaka ] m. one in a decad of chs. (of the Sāma-tantra)

  n. a decad Lit. Sāntiś. iv , 7 Lit. Kathās. cii , 108 Lit. KātyŚr. xvii , 6 , 3 Sch.


  दशकमासिक [ daśakamāsika ] [ daśaka-māsika ] m. f. n. hired for 10 months Lit. Pāṇ. 5-4 , 116 Vārtt. 4 Lit. Pat.


 दशत् [ daśat ] [ daśát ] m. f. n. (1 , 60) consisting of 10 Lit. Kāś.

  [ daśat ] f. a decad Lit. MaitrS. i Lit. TS. vii Lit. TBr. i Lit. ŚBr. Lit. TāṇḍyaBr.


 दशतय [ daśataya ] [ dáśataya ] m. f. n. ( Lit. Pāṇ. 5-2 , 42) consisting of 10 , tenfold Lit. RV. i

  [ daśatayī ] f. N. of a Comm.

  f. pl. ( scil. [ ṛcas ] ) the 10 Maṇḍalas of Lit. RV. Lit. Lāṭy. x Lit. Nir.

  [ daśataya ] f. cf. [ dās ]


 दशति [ daśati ] [ daśati ] f. a decad of verses in Lit. SV. (nom. [ °ti ] , Lit. v.l. , [ °tyā ] )

  100 (only nom. acc. [ °tīr daśa ] " 1000 " ) Lit. MBh.


 दशन् [ daśan ] [ daśan ] pl. (g. [ svasr-ādi ] Lit. Gaṇar. 42) ten (nom. acc. [ dáśa ] Lit. RV. ; instr. ( [ dáśa ] , Lit. x , 101 , 10 & ) [ daśábhis ] loc. [ °sásu ] Lit. RV. ; both forms & [ °śabhyas ] in Class. also oxyt. Lit. Pāṇ. 6-1 , 177ff.)

  cf. [ á ] - , 1.


 दशम [ daśama ] [ daśamá ] m. f. n. the 10th Lit. RV. i ( with [ yugá ] = [ °mī́ ] Lit. 158 , 6) ; Lit. x ; Lit. AV. v ; Lit. xiii Lit. VS.

  [ daśama ] n. with [ áhan ] , the last day of the day of the Daśa-rātra ceremony Lit. TBr. ii Lit. ŚBr. xii Lit. TāṇḍyaBr. Lit. ŚāṅkhŚr.

  ( without [ ahan ] ) Lit. Lāṭy.

  ( proparox. Lit. Pāṇ. 5-3 , 49) a 10th part Lit. Mn. viii f.

  [ daśamam ] ind. for the 10th time Lit. RV. viii , 24 , 23 Lit. TBr. ii

  [ daśamī ] f. the 10th stage of human life (age from 91 to 100 years) Lit. AV. iii , 4 Lit. TāṇḍyaBr. Lit. Gaut. Lit. Mn. ii

  ( scil. [ tithi ] ) the 10th day of the half moon , Lit. iii , 276 Lit. MBh.

  the 10th day after birth Lit. Pat. Introd. 73

  ( ( cf. Lat. (decimus) . ) )


  दशमभाव [ daśamabhāva ] [ daśamá-bhāva ] m. the culminating point , or that point in which the meridian crosses a given circle Lit. Sūryas. Sch.


  दशमिन् [ daśamin ] [ daśamin ] m. f. n. 91-100 years old Lit. ŚāṅkhBr. xiii , 3 Sch.


 दशमीस्थ [ daśamīstha ] [ daśamī-stha ] m. f. n. between 90 and 100 years old, Lit. Mn. ii, 138.


 दशिन् [ daśin ] [ daśí n ] m. f. n. having 10 parts Lit. ŚBr. xiii Lit. AitBr. Lit. Lāṭy. Lit. Maś. Lit. RPrāt.

  [ daśin ] m. = [ °śa-grāmin ] Lit. Mn. vii , 119.


दशन [ daśana ] [ daśana ] m. (√ [ daṃś ] ) (n. Lit. L. Sch.) a tooth Lit. Mn. (ifc. f ( [ ā ] ) . Lit. iii , 10 Lit. MBh. xii Lit. Megh. )

a bite Lit. Vātsyāy. i , 1 , 2 a peak Lit. L.

[ daśana ] n. (= [ daṃś ] ) armour Lit. L.


  दशनच्छद [ daśanacchada ] [ daśana-cchada ] m. = [ danta- ] Lit. MBh. Lit. Hariv. Lit. R. Lit. BhP.


  दशनपद [ daśanapada ] [ daśana-pada ] n. " teeth-mark " , a bite Lit. Gīt. viii , 6.


  दशनबीज [ daśanabīja ] [ daśana-bīja ] the pomegranate Lit. Npr.


  दशनवसन [ daśanavasana ] [ daśana-vasana ] n. = [ -cchada ] Lit. Prasannar. ii , 9


   दशनवसनाङ्गराग [ daśanavasanāṅgarāga ] [ daśana-vasanāṅgarāga ] m. pl. N. of a Kalā ( q.v.) Lit. Vātsyāy. i , 3 , 17.


  दशनवासस् [ daśanavāsas ] [ daśana-vāsas ] n. = [ -vasana ] Lit. L.


  दशनव्यय [ daśanavyaya ] [ daśana-vyaya ] m. loss of the teeth Lit. W.


  दशनशिखर [ daśanaśikhara ] [ daśana-śikhara ] the point of a tooth, Lit. Gīt.


  दशनांशु [ daśanāṃśu ] [ daśanāṃśu ] m. pl. brightness of the teeth Lit. Kum. vi , 25.


  दशनाङ्क [ daśanāṅka ] [ daśanāṅka ] m. = [ °na-pada ] Lit. W.


  दशनाढ्या [ daśanāḍhyā ] [ daśanāḍhyā ] f. Oxalis corniculata Lit. L.


  दशनोच्छिष्ट [ daśanocchiṣṭa ] [ daśanocchiṣṭa ] m. a kiss Lit. L.

   a sigh Lit. L.

   a lip Lit. L.


दशस्य [ daśasya ] [ daśasya ] Nom. ( fr. [ śas ] = Lat. (decus) ; cf. √ [ dāś ] and [ yáśas ] ) [ °yáti ] ( Impv. [ °yā́ ] , [ °ya ] ; p. [ °yát ] ) , to render service , serve , worship , favour , oblige ( with acc.) Lit. RV. ; to accord , do favour to (dat.) Lit. RV.


 दशस्या [ daśasyā ] [ daśasyā́ ] ind. to please any one (dat.) , Lit. vii , 99 , 3.


दशा [ daśā ] [ daśā ] f. (√ [ daṃś ] ?) the fringe of a garment , loose ends of any piece of cloth , skirt or hem Lit. KātyŚr. iv , 1 , 17 ( [ ūrṇā ] ) Lit. Lāṭy. viii , 6 , 22 Lit. Kauś. Lit. ŚāṅkhGṛ. ii , 12 , 5 Lit. Mn.

a wick Lit. Gobh. iv , 2 , 32 ( [ kṣauma- ] ) Lit. Kum. iv , 30 Lit. Bhartṛ. iii , i

state or condition of life , period of life (youth , manhood , ) , condition , circumstances Lit. R. Lit. Pañcat. Lit. Megh.

the fate of men as depending on the position of the planets , aspect or position of the planets (at birth ) Lit. VarBṛS. Lit. VarBṛ. Lit. Laghuj.

the mind Lit. L.

cf. [ vastra- ]

Lit. i. [ daśa ] .


  दशाकर्ष [ daśākarṣa ] [ daśākarṣa ] ( [ °śāk° ] ) m. " wick-drawing " , a lamp Lit. L.


  दशाकर्षिन् [ daśākarṣin ] [ daśākarṣin ] ( [ °śāk° ] ) m. " wick-drawing " , a lamp Lit. L.


  दशान्त [ daśānta ] [ daśānta ] m. ( [ °sān° ] ) the end of a wick Lit. Ragh. xii , 1

   the end of life Lit. ib. Lit. Hariv. 4394.


  दशापति [ daśāpati ] [ daśā-pati ] m. the planet governing a man's life Lit. VarBṛ. Sch.


  दशापन्न [ daśāpanna ] [ daśāpanna ] ( [ °śap° ] ) m. f. n. being in a particular state or condition.


  दशापरिपाक [ daśāparipāka ] [ daśā-paripāka ] m. a change in a man's fate Lit. Mcar. vii , 0/1.


  दशापवित्र [ daśāpavitra ] [ daśā-pavitrá ] n. a fringed filtering cloth Lit. ŚBr. iv , 2 , 2 , 11 Lit. Lāṭy. i , 9.


  दशापाक [ daśāpāka ] [ daśā-pāka ] m. the fulfilment of fate Lit. VarBṛS. vc , 61.


  दशाफल [ daśāphala ] [ daśā-phala ] n. result of condition of life , future fate of a man , Lit. lxx , 26

   N. of wk.


  दशामय [ daśāmaya ] [ daśā-maya ] m. Śiva Lit. L.


  दशारुहा [ daśāruhā ] [ daśāruhā ] ( [ °śār° ] ) f. " sticking to fringes " , N. of a plant Lit. L.


  दशालक्षण [ daśālakṣaṇa ] [ daśā-lakṣaṇa ] n. N. of a ch. of Lit. PSarv.


  दशावत् [ daśāvat ] [ daśā-vat ] m. f. n. having fringes Lit. ĀpŚr. xii , 14 , 11.


  दशाविशेष [ daśāviśeṣa ] [ daśā-viśeṣa ] m. any particular state Lit. Sāh. iii , 189 Lit. Hit. i , 7 ,


  दशाविपाक [ daśāvipāka ] [ daśā-vipāka ] m. fulfilment of destiny, Lit. Mālatīm.


  दशेन्धन [ daśendhana ] [ daśendhana ] m. " wick-kindling " , a lamp Lit. L.


दशीविदर्भ [ daśīvidarbha ] [ daśī-vidarbha ] m. pl. N. of people (v.l. [ dadhi- ] ) Lit. MBh. vi , 372.


दशेर [ daśera ] [ daśera ] m. f. n. (√ [ daṃś ] ) mordaceous , injuring Lit. Uṇ. Sch.

attacking or killing any one when asleep Lit. L.

[ daśera ] n. a beast of prey Lit. W.


  दशेरक [ daśeraka ] [ daśeraka ] m. an ass ( cf. [ dasra ] ) Lit. MBh. viii , 1852

   pl. N. of a people (= [ maru ] ; cf. [ dāś ] sg. their country Lit. L.) Lit. , iii , 134 , 17 ( [ °śair° ] derived fr. 2. [ daśa ] ) ; vii , 397 Lit. VarBṛS. v , 67

   cf. [ agniveśa- ]


   दशेरकगडेरक [ daśerakagaḍeraka ] [ daśeraka--gaḍeraka ] m. pl. the descendants of Daśera and Gaḍeraka g. [ tika-kitavādi ] ( Lit. Gaṇar. 34)


दशोणि [ daśoṇi ] [ dáśoṇi ] see 2. [ daśa ] .


दशोनसि [ daśonasi ] [ dáśonasi ] m. N. of

a snake Lit. AV. x , 4.


दश्र [ daśra ] [ daśra ] m. a tooth, Lit. L.

a serpent, Lit. L.


दष्ट [ daṣṭa ] [ daṣṭa ] m. f. n. (√ [ daṃś ] ) bitten , stung Lit. Mn. xi Lit. MBh. (said of a wrong pronunciation Lit. PāṇŚ. ( Lit. RV. ) Lit. 35)

[ daṣṭa ] n. a bite Lit. Suśr. i , 13 , 6.


 दष्टमात्र [ daṣṭamātra ] [ daṣṭa-mātra ] m. f. n. just bitten or stung, Lit. Mālatīm.


 दष्टव्य [ daṣṭavya ] [ daṣṭavya ] n. the act of biting, Lit. Jātakam.


दस् [ das ] [ das ] Root cl. [1] [4] (p. [ dásamāna ] ; impf. pl. [ adasyan ] ) to suffer want , become exhausted Lit. RV. iv , 134 , 5 ( Lit. Nir. i. 9) Lit. TS. i , 6 , 11 , 3 ; = [ upa- ] √ [ kṣip ] Lit. Dhātup. : Caus. Ā. ( 1. sg. [ °saye ] ; Subj. pl. [ °sayanta ] ) to exhaust , Lit. iv , 2 , 5 , 4 Lit. RV. v. 45 , 3 ; cf. [ apa- ] , [ upa- ] , [ anūpa- ] , [ pra- ] , [ vi- ] ; [ saṃ-dadasvás ] , [ draviṇo-dás ] ; 1


 दस [ dasa ] [ dása ] m. a demon , Lit. vi , 21 , 11.


 दस्त [ dasta ] [ dasta ] m. f. n. = [ dosita ] Lit. Pāṇ. 7-2 , 27 Lit. Vop. xxvi.


दस्म [ dasma ] [ dasmá ] m. f. n. (√ [ daṃs ] ) accomplishing wonderful deeds , wonderful , extraordinary Lit. RV.

[ dasma ] m. a sacrificer Lit. L.

fire Lit. L.

a thief , rogue ( cf. [ °syu ] ) Lit. L.


  दस्मतम [ dasmatama ] [ dasmá-tama ] ( [ °smá- ] ) m. f. n. most wonderful , Lit. ii , 20 , 6.


  दस्मवर्चस् [ dasmavarcas ] [ dasmá-varcas ] ( [ °smá- ] ) m. f. n. of wonderful appearance Lit. RV.


 दस्मत्कृ [ dasmatkṛ ] [ dasmát-√ kṛ ] to make wonderful , Lit. i , 74 , 4.


 दस्म्य [ dasmya ] [ dásmya ] m. f. n. wonderful , Lit. viii , 24 , 20.


 दस्र [ dasra ] [ dasrá ] m. f. n. accomplishing wonderful deeds , giving marvellous aid (chiefly said of the Aśvins) Lit. RV.

  [ dasra ] m. N. of one of the Aśvins Lit. Bṛih. Lit. MBh. Lit. Hariv. 601

  m. du. the Aśvins Lit. L.

  m. sg. the number 2 Lit. Sūryas. i

  = [ -devatā ] , Lit. viii , 9

  a robber , thief. Lit. Uṇ. Sch.

  an ass ( cf. [ daśeraka ] ) Lit. L.

  n. the cold season Lit. Uṇvṛ.


  दस्रदेवता [ dasradevatā ] [ dasrá-devatā ] f. " having the Aśvins as deity " , the Nakshatra Aśvinī Lit. L.


  दस्रसू [ dasrasū ] [ dasrá- ] f. " mother of the , Aśvins " , Saṃjñā Lit. L.


दस्यु [ dasyu ] [ dásyu ] m. (√ [ das ] ) enemy of the gods (e.g. [ śámbara ] , [ śúṣṇa ] , [ cúmuri ] , [ dhúni ] ; all conquered by Indra , Agni , ) , impious man ( called [ a-śraddhá ] , [ a-yajñá ] , [ á-yajyu ] , [ á-pṛnat ] , [ a-vratá ] , [ anya-vrata ] , [ a-karmán ] ) , barbarian ( called [ a-nā́s ] , or [ an-ā́s ] " ugly-faced " , [ ádhara ] , " inferior " , [ á-mānuṣa ] , " inhuman " ) , robber ( called [ dhaní n ] ) Lit. RV. Lit. AV.

any outcast or Hindū who has become so by neglect of the essential rites Lit. Mn.

not accepted as a witness , Lit. viii , 66

cf. [ trasó- ] ( [ dásyave vṛ́ka ] m. " wolf to the Dasyu " , N. of a man Lit. RV. viii , 51 ; 55 f ; [ dásyave sáhas ] n. violence to the Dasyu (N. of Turvīti) , Lit. i , 36 , 18)


  दस्युजीविन् [ dasyujīvin ] [ dásyu-jīvin ] m. f. n. living a robber's life Lit. MBh. xii , 2433.


  दस्युजूत [ dasyujūta ] [ dásyu-jūta ] ( [ dás ] ) m. f. n. instigated by Dasyus Lit. RV. vi , 24 , 8.


  दस्युतर्हण [ dasyutarhaṇa ] [ dásyu-tárhaṇa ] m. f. n. crushing the Dasyus , Lit. ix , 47 , 2.


  दस्युसाद्भू [ dasyusādbhū ] [ dásyu-sād-√ bhū ] to become a prey to robbers Lit. MBh. xii.


  दस्युहत्य [ dasyuhatya ] [ dásyu-hátya ] n. a fight with the Dasyus Lit. RV. i , x

   cf. [ śuṣṇa-h ] .


  दस्युहन् [ dasyuhan ] [ dásyu-hán ] m. (nom. [ °hā́ ] instr. [ °ghnā́ ] ) fn. destroying the Dasyus (Indra i , Lit. vi , viii ; Indra's gift , x , 47 , 4 ; [ manyú ] , 83 , 3 ; [ mánas ] , iv , 16 , 10) ( 473,1 )


   दस्युहन्तम [ dasyuhantama ] [ dásyu-hán-tama ] m. f. n. (superl.) most destructive to the Dasyus , Lit. vi , 16 , 15 and viii , 39 , 8 (Agni) ; Lit. x , 170 , 2 (Light) Lit. Hariv. (Buddha)

    cf. Lit. Pāṇ. 8-2 , 17 Lit. Kāś.


दस्र [ dasra ] [ dasrá ] see [ dasmá ] .


दह् [ dah ] [ dah ]1 Root cl. [1] P. [ dahati ] ( ep. also Ā. ; p. [ dáhati ] impf. [ ádahat ] ; aor. [ adhāk ] Lit. RV. ii , 15 , 4 ; 1 .sg. [ °kṣam ] Lit. MBh. vii ; 3. pl. [ °kskur ] Lit. Kathās. ; Subj. [ dhāk ] Lit. RV. i , 158 , 4 ; 2. sg. [ dhakṣi ] , Lit. iv , 4 , 4 ; p. [ dhákṣat ] ( also nom. m. ) , Lit. vi , 3 , 4 x , 91 , 7 [ dáhṣat ] , Lit. i , 130 , 8 ; fut. [ dhakṣyati ] ( Lit. Pāṇ. 7-2 , 10 Lit. Siddh. Lit. Kār. 6 ) Lit. MBh. ( Pot. [ dhakṣyet ] , Lit. i , 8383 ) ; [ dahiṣy ] , Lit. i , 2120 Lit. BhP. iv Lit. Prasaṅg. xix , 7 ; inf. [ dagdhum ] ) to burn , consume by fire , scorch , roast Lit. RV. ; to cauterise Lit. Suśr. ; to consume , destroy completely Lit. Mn. vii , 9 Lit. MBh. ; to torment, torture, pain, distress, disturb, grieve Lit. MBh. : Pass. [ dahyate ] ( [ °ti ] Lit. MānGṛ. ii , 15 Lit. MBh. i f. , xii f.) ; to be burnt , burn , be in flames Lit. AV. Lit. Nir. ; to be consumed by fire or destroyed Lit. Mn. vi , 71 ; to be inflamed (a wound) Lit. Suśr. i , 28 ; to be consumed by internal heat or grief , suffer pain , be distressed or vexed Lit. MBh. ; Caus. [ dāhayati ] to burn or be burned Lit. Mn. Lit. Yājñ. i , 89 Lit. MBh. ; to cause to be cooked Lit. Hariv. 15523 (aor. pl. [ adīdahan ] ) : Desid. [ didhakṣati ] (cf. [ °kṣā ] , [ °kṣu ] ) to be about to burn or consume or destroy Lit. MBh. i-iv Lit. R. (p. [ °kṣamāṇa ] ) : Desid. Caus. (p. [ °kṣayat ] ) to cause any one to make efforts to burn Lit. Bhaṭṭ. iii , 33 : Intens. [ dandahīti ] , [ °hyate ] ( Lit. Pāṇ. 3-1 , 24 ; 7-4 , 86) to burn or destroy completely Lit. Hariv. 8726 Lit. BhP. vi , 8 , 21 (Impv. [ °dagdhi ] ) Lit. Śiś. Lit. Prasannar. vi , 32 and 48 ; Ā. to be burnt completely Lit. Hariv. 7040 Lit. BhP. Lit. Pañcat. i , 8 , 23/24 ( cf. Lith. (degu4) , " I am hot " ; Goth. (dag-s) ; Old Germ. (tāh-t) , " a wick " )


 दह् [ dah ] [ dah ]2 m. f. n. " burning " see [ uśá- ] .


  दहति [ dahati ] [ dahati ] m. N. of an attendant of Skanda Lit. MBh. ix , 2536.


 दहदहा [ dahadahā ] [ dahadahā ] f. N. of one of the mothers attending on Skanda , 2638.


 दहन [ dahana ] [ dahana ] m. f. n. burning , consuming by fire , scorching , destroying ( chiefly ifc.) Lit. Hariv. Lit. BhP. Lit. Bhartṛ.

  ( said of the [ dhāraṇā ] of fire) Lit. Goraksh. 164

  [ dahana ] m. fire (of three kinds) , Agni Lit. Kauś. Lit. MBh. (ifc. f ( [ ā ] ) . Lit. Horāś.)

  m. the numeral three Lit. VarBṛS. Lit. Sūryas.

  one of the 5 forms of fire in the Svāhā-kāra Lit. Hariv. 10465

  a pigeon Lit. L.

  Plumbago zeylanica Lit. L.

  Anacardium officinarum Lit. L.

  N. of an attendant of Skanda Lit. MBh. ix , 2536

  N. of a Rudra , Lit. i Lit. MatsyaP.

  n. burning , consuming by fire Lit. Kauś. 80 Lit. R. vii Lit. Ragh.

  cauterising Lit. Suśr.

  sour gruel Lit. Npr.

  [ dahanā ] f. N. of part of the moon's course Lit. VarBṛS. ix , 1-3 Sch.

  [ dahanī ] f. Sanseviera Roxburghiana Lit. L.


  दहनकर्मन् [ dahanakarman ] [ dahana-karman ] n. the act of burning Lit. Dhūrtas. i , 22.


  दहनकेतन [ dahanaketana ] [ dahana-ketana ] m. " mark of burning " , smoke Lit. L.


  दहनगर्भ [ dahanagarbha ] [ dahana-garbha ] m. f. n. filled with the fire (of wrath) Lit. Daś. vi , 21.


  दहनता [ dahanatā ] [ dahana-tā ] f. the state of fire Lit. ŚārṅgP. xxix , 11.


  दहनप्रिया [ dahanapriyā ] [ dahana-priyā ] f. the wife of Agni Lit. L.


  दहनर्क्ष [ dahanarkṣa ] [ dahana-rkṣa ] ( [ ṛk ] ) n. the constellation Kṛittikā Lit. VarBṛS. x , 19.


  दहनवत् [ dahanavat ] [ dahana-vat ] ind. as (at) cremation, ib.


  दहनसारथि [ dahanasārathi ] [ dahana-sārathi ] m. the wind, Lit. Daś.


  दहनकल्प [ dahanakalpa ] [ dahana-kalpa ] m. a crematory rite, Lit. HirP.


  दहनागुरु [ dahanāguru ] [ dahanāguru ] n. a kind of Agallochum Lit. L.


  दहनाराति [ dahanārāti ] [ dahanārāti ] m. " fire-enemy " , water Lit. L.


  दहनोपकरण [ dahanopakaraṇa ] [ dahanopakaraṇa ] n. the means for cauterising Lit. Suśr. i , 12 , 2.


  दहनोपल [ dahanopala ] [ dahanopala ] m. the sun-gem Lit. L.


  दहनोल्का [ dahanolkā ] [ dahanolkā ] f. a firebrand Lit. L.


 दहनीय [ dahanīya ] [ dahanīya ] m. f. n. to be burnt , combustible Lit. W.


  दहनीयता [ dahanīyatā ] [ dahanīya-tā ] f. combustibility Lit. W.


  दहनीयत्व [ dahanīyatva ] [ dahanīya-tva ] n. id. Lit. W.


Next page