Monier-Williams Sanskrit-English Dictionary

Last updated: May 19, 2014
Based on the IITS - Cologne Digital Sanskrit Lexicon
Based on the XML version dated October 25, 2012, Jim Funderburk and Peter Scharf, The Sanskrit Library. Full Credits
Converted to XHTML 1.0 Strict and hyperlinked to The Sanskrit Heritage Platform by Pawan Goyal and Gérard Huet
Previous page

त्रि [ tri ] [ trí ] m. [ tráyas ] f. nom. acc. [ tisrás ] n. [ trī́ṇi ] ( ( [ trī́ ] Lit. RV. Lit. ŚBr. xi ) ) 3 Lit. RV. ( [ tribhí s ] & [ tisṛ́bhis ] , Lit. RV. ; only once [ trí bhis ] ( Lit. viii , 59 , 5 ) with the later accentuation , cf. Lit. Pāṇ. 6-1 , 177 and 180 f. ; gen. [ trīṇā́m ] ( Lit. RV. x , 185 , 1 ; cf. Lit. Pāṇ. 7-1 , 53 Lit. Kāś. ) and [ tisṝṇā́m ] ( Lit. RV. viii , 19 , 37 and 101 , 6 ) , later on ( fr. [ °yá ] ) [ trayāṇām ] ( Lit. AitBr. Lit. Mn. ) and [ tisṛṇā́m ] ( Lit. RV. Lit. v , 69 , 2 against metre ; cf. Lit. Pāṇ. 6-4 , 4 f. ) ; ifc. , Lit. vii , 2 , 99 f. Lit. Kāś.) ; ( ( cf. 1 , Lat. (tres) ; Goth. (threis) ; ) ) ( 457,3 )


  त्रिककुद् [ trikakud ] [ trí -kakúd ] m. f. n. having 3 peaks or points or horns Lit. TS. vii ( [ °kúd evá samānā́nām ] ( [ °kup sam° ] Lit. TāṇḍyaBr. xxii , 14 ) " thrice excelling one's equals " ) Lit. AV. v , 23 , 9

   [ trikakud ] m. N. of a Himâlaya mountain ( cf. [ tri-kūṭa ] ) , iv , 9 , 8 Lit. ŚBr. iii Lit. Pāṇ. 5-4 , 147

   ( ( [ °kúbh ] Lit. VS. xv Lit. Kāṭh. xxiii ) )

   of a Daśâha ceremony Lit. TS. vii Lit. ŚāṅkhŚr. Lit. Vait.

   ( ( [ °kubh ] Lit. TāṇḍyaBr. xxii Lit. KātyŚr. Lit. ĀśvŚr. Lit. Maś. ) )

   Vishṇu or Kṛishṇa Lit. MBh. xii f. Lit. Hariv. 14115

   Brahmā Lit. R. vii , 36 , 7

   N. of a prince Lit. BhP. ix , 17.


  त्रिककुद [ trikakuda ] [ trí -kakuda ] m. f. n. ( Lit. Pāṇ. 5-4 , 147 Lit. Kāś.) three-peaked Lit. MBh. xii.


  त्रिककुभ् [ trikakubh ] [ trí -kakúbh ] m. f. n. three-pointed , (Indra's thunderbolt) Lit. RV. i , 121

   [ trikakubh ] m. Indra Lit. TāṇḍyaBr. viii , 1

   see [ °kúd ] .


  त्रिकट [ trikaṭa ] [ trí -kaṭa ] m. Asteracantha longifolia Lit. L.


  त्रिकटु [ trikaṭu ] [ trí -kaṭu ] n. the 3 spices (black and long pepper and dry ginger) Lit. Suśr.

   cf. [ kaṭu-traya ] .


  त्रिकटुक [ trikaṭuka ] [ trí -kaṭuka ] n. the 3 spices (black and long pepper and dry ginger) Lit. Suśr.

   cf. [ kaṭu-traya ] .


  त्रिकण्ट [ trikaṇṭa ] [ trí -kaṇṭa ] n. the 3 thorny plants (3 kinds of Solanum) Lit. L.

   = [ -kaṭa ] Lit. L.

   [ pattra-gupta ] Lit. L.

   N. of a fish Lit. L.


  त्रिकण्टक [ trikaṇṭaka ] [ trí -kaṇṭaka ] m. (g. [ rajatādi ] ) " three-thorn " , = [ -kaṭa ] Lit. Suśr.

   N. of a venomous insect , Lit. v , 8

   N. of a fish (Silurus) Lit. L.

   a kind of weapon Lit. R. iii , 28 , 25.


  त्रिकद्रुक [ trikadruka ] [ trí -kadruka ] m. pl. ( [ trí - ] ) the 3 Soma vessels Lit. RV. 1 f. , viii , x

   the first 3 days of the Abhi-plava festival Lit. ŚBr. xiii , 5 Lit. KātyŚr. Lit. ĀśvŚr. Lit. Lāṭy.

   [ trikadruka ] m. f. n. containing the word [ trí -kadruka ] ( Lit. RV. ii , 22 , 1) Lit. TāṇḍyaBr. xvi , 3


   त्रिकद्रुकीय [ trikadrukīya ] [ trí -kadrukīya ] m. f. n. id. Lit. ŚāṅkhŚr. ( [ pratipad ] ) Lit. RPrāt. xvii , 29 ( scil. [ ṛc ] ) .


  त्रिकपर्दिन् [ trikapardin ] [ trí -kapardin ] m. f. n. wearing 3 braids of hair Lit. Gṛihyās. ii , 40.


  त्रिकपाल [ trikapāla ] [ trí -kapāla ] m. f. n. distributed in 3 receptacles Lit. AitBr. i , 1.


  त्रिकरणी [ trikaraṇī ] [ trí -karaṇī ] f. the side of a square 3 times as great as another (i.e. the diagonal of a quadrangle , the sides of which are formed by the side and the diagonal of the smaller square ) Lit. Śulbas.


  त्रिकर्ण [ trikarṇa ] [ trí -karṇa ] m. f. n. having 3 ears Lit. R. v.


  त्रिकर्मन् [ trikarman ] [ trí -karman ] m. f. n. performing (a Brāhman's) 3 chief duties (viz. performing ceremonies , repeating the Veda , and gifts) Lit. MBh. xiii


   त्रिकर्मकृत् [ trikarmakṛt ] [ trí -karma-kṛt ] m. f. n. id. Lit. KaṭhUp.


  त्रिकर्ष [ trikarṣa ] [ trí -karṣa ] n. = [ -kārṣika ] Lit. Npr.


  त्रिकला [ trikalā ] [ trí -kalā ] f. N. of a female deity produced by the union of 3 gods for the destruction of Andhaka Lit. VarP. xc ff.


  त्रिकलिङ्ग [ trikaliṅga ] [ trí -kaliṅga ] m. pl. N. of a people Lit. Sāh. iv , 9 a/b.


  त्रिकश [ trikaśa ] [ trí -kaśá ] m. f. n. having 3 whips (a chariot) Lit. RV. ii , 18 , 1.


  त्रिकाण्ड [ trikāṇḍa ] [ trí -kāṇḍa ] m. f. n. ( [ trí - ] ) consisting of three parts or divisions (an arrow or asterism) Lit. AitBr. iii , 33 Lit. ŚBr. ii ; 3 Kāṇḍas in measure (48 cubits long Lit. W.) Lit. Vop. vi , 55

   [ trikāṇḍa ] n. N. of wk. Lit. KātyŚr. iii , 2 , 1 Sch.

   of Amarasiṃha's dictionary ( commented on by [ °ḍa-cintāmaṇi ] and [ -viveka ] and supplemented by [ -śeṣa ] )


   त्रिकाण्डमण्डन [ trikāṇḍamaṇḍana ] [ trí -kāṇḍa--maṇḍana ] n. N. of wk.


  त्रिकाय [ trikāya ] [ trí -kāya ] m. " having 3 bodies " , a Buddha Lit. MWB. 246.


  त्रिकार्षिक [ trikārṣika ] [ trí -kārṣika ] n. the 3 astringent substances (dry ginger , Ati-vishā , and Mustā) Lit. L.


  त्रिकाल [ trikāla ] [ trí -kāla ] n. the 3 times or tenses (pf. , pr. fut.) Lit. ŚvetUp. Lit. BhP. v Lit. RāmatUp.

   [ trikāla ] m. f. n. relating to them Lit. Sāṃkhyak. 33

   m. a Buddha Lit. W.

   [ trikālam ] ind. 3 times , thrice Lit. BhP. v

   in the morning , at noon , and in the evening Lit. MBh. xiii

   ( [ °la- ] ) Lit. Kām.


   त्रिकालज्ञ [ trikālajña ] [ trí -kāla--jña ] m. f. n. knowing the 3 times , omniscient Lit. R. i Lit. VarBṛS.

    [ trikālajña ] m. a Buddha Lit. L.


   त्रिकालदर्शिन् [ trikāladarśin ] [ trí -kāla--darśin ] m. f. n. omniscient Lit. R. i Lit. VarBṛS.

    [ trikāladarśin ] m. a sage Lit. L.


   त्रिकालनाथ [ trikālanātha ] [ trí -kāla--nātha ] m. N. of a Yogin Lit. Siṃhâs. xx , 0/1


   त्रिकालरूप [ trikālarūpa ] [ trí -kāla--rūpa ] m. f. n. three-shaped at the 3 times (of day i.e. the sun) Lit. VP. iii , 5 , 19


   त्रिकालविद् [ trikālavid ] [ trí -kāla--vid ] m. f. n. omniscient Lit. R. v

    [ trikālavid ] m. a Buddha Lit. L.

    an Arhat of the Jainas Lit. L.


  त्रिकुण्डीश्वर [ trikuṇḍīśvara ] [ trí -kuṇḍīśvara ] n. N. of a Tantra , Lit. Ānandal. 31 Sch.


  त्रिकुमारीक [ trikumārīka ] [ trí -kumārīka ] m. f. n. (the place) where the 3 virgins (Umā , Eka-parṇā , and Eka-pāṭalā) reside Lit. Hariv. 948.


  त्रिकुला [ trikulā ] [ trí -kulā ] f. the plant [ yava-tiktā ] Lit. Car. vii , 11.


  त्रिकूट [ trikūṭa ] [ trí -kūṭa ] m. f. n. having 3 peaks or humps or elevations Lit. MBh. xii

   N. of a mountain (= [ -kakúd ] ) , Lit. ii , 1484 ( Lit. Hariv. 12782) Lit. BhP. v

   of another mountain , Lit. viii , 2 , 1

   of a peak of mount Meru Lit. VP. ii , 2 , 26

   of a mountain in Ceylon on the top of which Laṅkā was situated Lit. MBh. iii Lit. R. Lit. Pañcat. v

   [ trikūṭa ] n. sea-salt prepared by evaporation Lit. L.


   त्रिकूटलवण [ trikūṭalavaṇa ] [ trí -kūṭa--lavaṇa ] n. id. Lit. L.


   त्रिकूटवत् [ trikūṭavat ] [ trí -kūṭa--vat ] m. N. of a mountain Lit. MBh. xiv


  त्रिकूर्चक [ trikūrcaka ] [ trí -kūrcaka ] n. a sort of knife with 3 edges Lit. Suśr. i , 8 , 1.


  त्रिकृत्वस् [ trikṛtvas ] [ trí -kṛtvas ] ind. 3 times Lit. Hcat. i , 10 , 106.


  त्रिकोण [ trikoṇa ] [ trí -koṇa ] m. f. n. (fr. 1) triangular Lit. MBh. xiv Lit. VarBṛS. Lit. Phetk.

   forming a triangle Lit. VarBṛS.

   [ trikoṇa ] n. a triangle Lit. RāmatUp. i , 29

   = [ °ṇa-bhavana ] Lit. VarBṛS. Lit. VarBṛ. Lit. Laghuj.

   [ trikoṇā ] f. Trapa bispinosa Lit. Npr.


   त्रिकोणफल [ trikoṇaphala ] [ trí -koṇa--phala ] n. id. Lit. L.


   त्रिकोणभवन [ trikoṇabhavana ] [ trí -koṇa--bhavana ] n. the 5th and 9th mansion Lit. VarBṛS.


  त्रिकोणक [ trikoṇaka ] [ trí -koṇaka ] n. a triangle Lit. RāmatUp. i , 50.


  त्रिकौशेय [ trikauśeya ] [ trí -kauśeya ] n. " thrice silken " , a kind of garment Lit. MBh. xiii.


  त्रिक्रम [ trikrama ] [ trí -krama ] m. a Krama word composed of 3 members (the middle one being a single vowel) Lit. RPrāt. xi , 10 Lit. VPrāt. iv , 182.


  त्रिक्षार [ trikṣāra ] [ trí -kṣāra ] n. pl. ( sg. Lit. L.) the 3 acrid substances (natron , saltpetre , and borax) Lit. Bhpr. v , 26 , 234.


  त्रिक्षुर [ trikṣura ] [ trí -kṣura ] m. = [ -kaṭa ] Lit. L.


  त्रिक्षेप्तृ [ trikṣeptṛ ] [ trí -kṣeptṛ ] m. = [ -pura-ghna ] Lit. Bālar. iii , 81.


  त्रिख [ trikha ] [ trí -kha ] n. " having 3 cavities " , a cucumber Lit. L.


  त्रिखट्व [ trikhaṭva ] [ trí -khaṭva ] n f. . 3 beds collectively Lit. L.


  त्रिखण्ड [ trikhaṇḍa ] [ trí -khaṇḍa ] m. f. n. the inhabited earth as divided into 3 portions (the first 2 continents and half of the 3rd) Lit. Śatr. x , 318 ; xiv , 309.


  त्रिखर्व [ trikharva ] [ trí -kharva ] m. pl. N. of a Vedic school Lit. TāṇḍyaBr. ii , 8

   [ trikharva ] n. a particular high number Lit. MBh. ii , 1749 and 1826.


  त्रिगङ्ग [ trigaṅga ] [ trí -gaṅga ] n. N. of a Tīrtha , Lit. iii

   Lit. xiii.


  त्रिगण [ trigaṇa ] [ trí -gaṇa ] m. the triad of duties ( [ dharma ] , [ kāma ] , and [ artha ] ) Lit. Kir. i , 11.


  त्रिगत [ trigata ] [ trí -gata ] n. " tripled " , (in dram.) triple meaning given to the same word Lit. Bhar. xviii , 115 Lit. Daśar. iii , 16 Lit. Pratāpar. Lit. Sāh. vi.


  त्रिगन्धक [ trigandhaka ] [ trí -gandhaka ] n. = [ -jāta ] Lit. Npr.


  त्रिगम्भीर [ trigambhīra ] [ tri-gambhīrá ] m. f. n. , see [ gambhīra ] , a person who is said to have a deep navel , voice , and character Lit. MBh. iv , 254 ; v , 3939


  त्रिगर्त [ trigarta ] [ trí -garta ] m. pl. (g. [ yaudheyādi ] ) N. of a people inhabiting modern Lahore Lit. AV.Pariś. lvi , 8 Lit. MBh. (ifc. f ( [ ā ] ) . , Lit. vii , 688) Lit. Hariv.

   sg. a Trigarta prince Lit. MBh.

   the Trigarta country Lit. Daś. xi , 119 ; a particular method of calculation Lit. L.

   [ trigartā ] f. a lascivious woman Lit. L.

   a woman Lit. L.

   a kind of cricket Lit. L.

   a pearl Lit. L.

   N. of a town Lit. Kathās. lxxiii , 21


   त्रिगर्तषष्ठ [ trigartaṣaṣṭha ] [ trí -garta--ṣaṣṭha ] m. pl. a collective N. of six warrior tribes Lit. Pāṇ. 5-3 , 116 Lit. Kāś.


  त्रिगर्तक [ trigartaka ] [ trí -gartaka ] m. pl. the Tīrtha people Lit. BhP. x.


  त्रिगर्तिक [ trigartika ] [ trí -gartika ] m. the Tīrtha country Lit. L.


  त्रिगुण [ triguṇa ] [ trí -guṇa ] n. sg. the 3 Guṇas ( [ sattva ] , [ rajas ] , and [ tamas ] ) Lit. BhP. iv

   [ triguṇa ] m. pl. id. Lit. Tattvas.

   mf ( [ ā ] ) n. containing them Lit. ŚvetUp. Lit. Mn. i , 15 Lit. Sāṃkhyak. Lit. Kap.

   consisting of 3 threads or strings Lit. ŚāṅkhŚr. Lit. KātyŚr. Lit. Kum. v , 10

   threefold , thrice as great or as much , triple Lit. KātyŚr. Lit. Mn.

   ( [ sapta tri-guṇāni dināni ] , 3 x 7 days) Lit. Ragh. ii , 25

   [ triguṇam ] ind. in 3 ways Lit. Caraṇ.


   त्रिगुणपरिवार [ triguṇaparivāra ] [ trí -guṇa--parivāra ] n. the trident Lit. Kir. xviii , 45


   त्रिगुणाकर्ण [ triguṇākarṇa ] [ trí -guṇā-karṇa ] m. f. n. whose ear-lobes are slit into 3 divisions (as a mark of distinction) Lit. Pāṇ. 6-3 , 115 Lit. Kāś.


   त्रिगुणाकृत [ triguṇākṛta ] [ trí -guṇā-kṛta ] m. f. n. = [ tṛtīyā-k ] Lit. L.


   त्रिगुणाख्य [ triguṇākhya ] [ trí -guṇākhya ] m. f. n. said of different mixtures and of a kind of oil Lit. Rasêndrac. Lit. Rasar.


   त्रिगुणात्मक [ triguṇātmaka ] [ trí -guṇātmaka ] m. f. n. possessing the 3 Guṇas Lit. Vedântas. 37


   त्रिगुणीकृत्य [ triguṇīkṛtya ] [ trí -guṇī-kṛtya ] ind.ind.p. making threefold Lit. AgP. xxxiii , 5.


  त्रिगूढ [ trigūḍha ] [ trí -gūḍha ] n. a dance of men in female attire Lit. Sāh. vi , 213 and 219.


  त्रिगूढक [ trigūḍhaka ] [ trí -gūḍhaka ] n. a dance of men in female attire Lit. Sāh. vi , 213 and 219.


  त्रिग्रामी [ trigrāmī ] [ trí -grāmī ] f. " 3 villages " , N. of a place Lit. Rājat. iv f.


  त्रिग्राहिन् [ trigrāhin ] [ trí -grāhin ] m. f. n. extending to the length of 3 (padyās)


  त्रिघन [ trighana ] [ trí -ghana ] m. 3x3x3 (= 27) Lit. Laghuj. i , xiii.


  त्रिचक्र [ tricakra ] [ trí -cakrá ] m. f. n. having 3 wheels Lit. RV. i , iv , viii , x (scil. [ rátha ] , Lit. 85 , 14) .


  त्रिचक्षुस् [ tricakṣus ] [ trí -cakṣus ] m. f. n. three-eyed (Kṛishṇa , more properly Śiva) Lit. MBh. xii , 1505.


  त्रिचतुर [ tricatura ] [ trí -catura ] m. f. n. ( Lit. Pāṇ. 5-4 , 77 Vārtt.) 3 or 4 Lit. Daś. vii Lit. Kathās. Lit. Sāh.


  त्रिचतुर्दश [ tricaturdaśa ] [ trí -caturdaśa ] m. f. n. du. the 13th and 14th , Lit. Śrut.


  त्रिचत्वारिंश [ tricatvāriṃśa ] [ trí -catvāriṃśa ] m. f. n. the 43rd (ch. of Lit. MBh. iv ff. Lit. Hariv. Lit. R.)


  त्रिचत्वारिंशत् [ tricatvāriṃśat ] [ trí -catvāriṃśat ] f. 43 Lit. Pāṇ. 6.


  त्रिचित् [ tricit ] [ trí -cí t ] m. f. n. consisting of 3 layers of fuel Lit. ŚBr. vii Lit. KātyŚr.


  त्रिचितीक [ tricitīka ] [ trí -citīka ] ( [ trí - ] ) m. f. n. id. Lit. TS. v , 2 , 3 , 6.


  त्रिचीवर [ tricīvara ] [ trí -cīvara ] n. the 3 vestments of a Lit. Buddh. monk Lit. MWB. 83.


  त्रिजगत् [ trijagat ] [ trí -jagat ] n. sg. = [ jagat traya ] Lit. BhP. viii Lit. Caurap. Lit. Kathās. Lit. Vet.

   pl. Lit. Ānand. Sch. Introd. 1

   [ trijagatī ] f. id. Lit. BhP. v


   त्रिजगज्जननी [ trijagajjananī ] [ trí -jagaj-jananī ] f. " the 3 worlds' mother " , Pārvatī Lit. Kathās. i , 14


   त्रिजगदीश्वर [ trijagadīśvara ] [ trí -jagad-īśvara ] m. lord of the 3 worlds (a Jina) Lit. Bhaktâm. 14


   त्रिजगन्मोहिनी [ trijaganmohinī ] [ trí -jagan-mohinī ] f. " beguiling the 3 worlds " , Durgā (?) Lit. BrahmaP. ii , 18 , 18.


  त्रिजट [ trijaṭa ] [ trí -jaṭa ] m. f. n. = [ -kapardin ] Lit. MBh. iii , (Śiva) Lit. >xii

   [ trijaṭa ] m. N. of a Brāhman Lit. R. ii

   [ trijaṭā ] f. Aegle Marmelos, Lit. Jñānabhair.

   N. of a Rākshasī (who was friendly to Sītā) Lit. R. iii , v f. Lit. Ragh. xii , 74

   of a Nāga virgin Lit. Kāraṇḍ. i , 43


   त्रिजटास्वप्नदर्शन [ trijaṭāsvapnadarśana ] [ trí -jaṭā-svapna-darśana ] n. " dream of Tri-jaṭā " , N. of Lit. R. v , 23.


  त्रिजय [ trijaya ] [ trí -jaya ] m. f. n. the 13th Lit. Dharmaśarm. vi , 13.


  त्रिजात [ trijāta ] [ trí -jāta ] n. the 3 spices (mace , cardamoms , and cinnamon) Lit. Suśr. Lit. Daś.


  त्रिजातक [ trijātaka ] [ trí -jātaka ] n. the 3 spices (mace , cardamoms , and cinnamon) Lit. Suśr. Lit. Daś.


  त्रिजीवा [ trijīvā ] [ trí -jīvā ] f. the sine of 3 signs or 90 degrees , radius Lit. Sūryas.


  त्रिज्या [ trijyā ] [ trí -jyā ] f. id. Lit. ib.


  त्रिणत [ triṇata ] [ trí -ṇata ] m. f. n. bent in 3 places (a bow) Lit. R. vi , 20 , 28

   [ triṇatā ] f. a bow Lit. Śiś. xix , 61.


  त्रिणव [ triṇava ] [ trí -ṇavá ] m. f. n. consisting of 3 x 9 parts ( [ stóma ] ) Lit. VS. Lit. TS. Lit. TBr. Lit. ŚBr. Lit. TāṇḍyaBr.

   connected with the Lit. TāṇḍyaBr. Lit. VS. Lit. ŚBr. Lit. ŚāṅkhŚr. Lit. Nidānas.

   in comp. 27 Lit. BhP. ix


   त्रिणवरात्र [ triṇavarātra ] [ trí -ṇavá--rātra ] m. f. n. lasting 27 days , Lit. x


   त्रिणववर्तनि [ triṇavavartani ] [ trí -ṇavá-vartani ] m. f. n. forming the path for the Lit. TāṇḍyaBr. Lit. TS. iv , 3 , 3 , 2


   त्रिणवसाहस्र [ triṇavasāhasra ] [ trí -ṇavá--sāhasra ] m. f. n. 27000 Lit. BhP. ix


   त्रिणवात्मक [ triṇavātmaka ] [ trí -ṇavātmaka ] m. f. n. 27 fold Lit. Jyot. 11 Sch. Lit. (Garga) .


  त्रिणाक [ triṇāka ] [ trí -ṇāka ] for [ -nāka ] .


  त्रिणाचिकेत [ triṇāciketa ] [ trí -ṇāciketa ] m. f. n. one who has thrice kindled the Nāciketa fire or studied the Nāciketa section of Lit. Kāṭh. Lit. Āp. Lit. KaṭhUp. Lit. Mn. Lit. Yājñ. Lit. MBh. (Nārāyaṇa Lit. , xii) Lit. VP. iii , 15 , 1 Lit. MārkP.

   [ triṇāciketa ] m. pl. N. of 3 Anuvākas of Lit. Kāṭh. Lit. Mn. iii , 185 Lit. Kull.


  त्रिणामन् [ triṇāman ] [ trí -ṇāman ] m. f. n. having 3 names (Agni ?) Lit. AV. vi , 74 , 3

   cf. Lit. TS. ii , 1 , 11 , 3.


  त्रिणिधन [ triṇidhana ] [ trí -ṇidhana ] n. N. of a Sāman Lit. TāṇḍyaBr. (v.l. [ nidh ] ) Lit. ShaḍvBr. Lit. Lāṭy.

   [ agneḥ ] Lit. ĀrshBr.


  त्रिणीता [ triṇītā ] [ trí -ṇītā ] f. " thrice married (to Soma , Gandharva , and Agni) " , a wife Lit. Npr.


  त्रिणेमि [ triṇemi ] [ trí -ṇemi ] m. f. n. with 3 fellies Lit. BhP. iii , 8 , 20. (v.l. [ -nemi ] ) .


  त्रितक्ष [ tritakṣa ] [ trí -takṣa ] n. an association of 3 carpenters Lit. L.

   [ tritakṣī ] f. id. Lit. L.


  त्रितन्ति [ tritanti ] [ trí -tanti ] m. f. n. having 3 chords (a lute) Sch. on Lit. ŚBr. and Lit. KātyŚr.


  त्रितन्तु [ tritantu ] [ trí -tántu ] m. f. n. thrice woven (?) Lit. RV. x , 30 , 9.


  त्रितन्त्रिका [ tritantrikā ] [ trí -tantrikā ] f. (a lute) having 3 chords.


  त्रितस् [ tritas ] [ trí -tas ] ind. on 3 sides Lit. W.


  त्रिता [ tritā ] [ trí -tā ] f. a triad Lit. Nir.


  त्रिताम्र [ tritāmra ] [ trí -tāmra ] m. f. n. red on 3 parts of the body Lit. R. (B) v.35 , 17


  त्रित्रिक [ tritrika ] [ trí -trika ] m. f. n. ? (Rāma) , 32 , 13.


  त्रित्रिकोण [ tritrikoṇa ] [ trí -tri-koṇa ] n. (= [ tri-k ] ) the 9th mansion Lit. VarBṛ. Lit. Laghuj.


  त्रित्व [ tritva ] [ trí -tva ] n. = [ -tā ] Lit. MBh. xiv Lit. BhP. i , 15.


  त्रिदण्ड [ tridaṇḍa ] [ trí -daṇḍa ] n. = [ °ṇḍaka ] Lit. Mn.

   triple control (i.e. of thoughts , words , and acts) Lit. , xii , 11.


  त्रिदण्डक [ tridaṇḍaka ] [ trí -daṇḍaka ] n. the 3 staves of a Parivrājaka Lit. MBh. xii Lit. Up.


  त्रिदण्डिन् [ tridaṇḍin ] [ trí -daṇḍin ] m. " carrying the 3 staves tied together " , a Parivrājaka Lit. Yājñ. iii , 58 Lit. MBh.

   a triple commander (i.e. controlling his own thoughts , words and deeds) Lit. Mn. xii , 10 Lit. MārkP. xli.


  त्रिदत् [ tridat ] [ trí -dat ] m. f. n. ( Lit. Pāṇ. 6-2 , 197) grown as old as to possess three teeth , Lit. v , 4 , 141 Lit. Kāś.


  त्रिदन्त [ tridanta ] [ trí -danta ] m. f. n. having 3 teeth Lit. ib.

   [ tridantī ] f. the plant [ mahā-medā ] Lit. Bhpr. v , 1 , 130.


  त्रिदमथवस्तुकुशल [ tridamathavastukuśala ] [ trí -damatha-vastu-kuśala ] m. " skilled in the threefold self-control ( cf. [ -daṇḍa ] ) " , Buddha Lit. DivyA7v. ix , 13 ; xix , 50.


  त्रिदला [ tridalā ] [ trí -dalā ] f. " three-leaved " , Cissus pedata Lit. L.


  त्रिदलिका [ tridalikā ] [ trí -dalikā ] f. Mimosa abstergens Lit. L.


  त्रिदश [ tridaśa ] [ trí -daśa ] m. f. n. 3 x 10 (= 30) Lit. MBh. i , 4445

   [ tridaśa ] m. pl. ( cf. Lit. Pāṇ. 2-2 , 25 ; v , 4 , 73 ; vi , 3 , 48 Lit. Kāś. and [ dvi-d ] ) the 3 x 10 (in round number for 3 x 11) deities (12 Ādityas , 8 Vasus , 11 Rudras , and 2 Aśvins ; cf. Lit. RV. ix , 92 , 24) Lit. MBh.

   m. du. the Aśvins , Lit. iii , 10345

   mfn. divine Lit. R. iii , 41 , 21

   n. heaven Lit. MBh. xiii , 3327 ( [ tri-diva ] , B)


   त्रिदशगुरु [ tridaśaguru ] [ trí -daśa--guru ] m. " thirty-god-preceptor " , Bṛihaspati (regent of Jupiter) Lit. VarBṛS. Lit. VarBṛ.


   त्रिदशगोप [ tridaśagopa ] [ trí -daśa--gopa ] m. = [ indra-g ] , a fire-fly Lit. Ragh. xi , 42


   त्रिदशगोपक [ tridaśagopaka ] [ trí -daśa--gopaka ] m. id. Lit. Npr.


   त्रिदशता [ tridaśatā ] [ trí -daśa--tā ] f. divine nature Lit. Bālar.


   त्रिदशत्व [ tridaśatva ] [ trí -daśa--tva ] n. id. Lit. Ragh. xviii , 30


   त्रिदशदीर्घिका [ tridaśadīrghikā ] [ trí -daśa--dīrghikā ] f. " heavenly lake " , Gaṅgā Lit. L.


   त्रिदशनदी [ tridaśanadī ] [ trí -daśa--nadī ] f. " heavenly river " , Gaṅgā Lit. W.


   त्रिदशपति [ tridaśapati ] [ trí -daśa--pati ] m. " lord of the gods " , Indra Lit. Mṛicch. Lit. Ratnâv. iv , 11 Lit. VP. v , 18


   त्रिदशपुंगव [ tridaśapuṃgava ] [ trí -daśa--puṃgava ] m. " god-chief " , Vishṇu Lit. R. i , 14 , 42


   त्रिदशप्रतिपक्ष [ tridaśapratipakṣa ] [ trí -daśa--pratipakṣa ] m. = [ °śāri ]


   त्रिदशमञ्जरी [ tridaśamañjarī ] [ trí -daśa--mañjarī ] f. " heavenly plant " , the Tulasī Lit. L.


   त्रिदशवधू [ tridaśavadhū ] [ trí -daśa--vadhū ] f. " wife of the gods " , an Apsaras Lit. W.


   त्रिदशवनिता [ tridaśavanitā ] [ trí -daśa--vanitā ] f. id. Lit. Megh.


   त्रिदशशैल [ tridaśaśaila ] [ trí -daśa--śaila ] m. " heavenly mountain " , the Kailāsa Lit. Kathās. cxiv


   त्रिदशश्रेष्ठ [ tridaśaśreṣṭha ] [ trí -daśa--śreṣṭha ] m. f. n. best of gods (Brahmā , Agni) Lit. R. vi , 102 f.


   त्रिदशसर्षप [ tridaśasarṣapa ] [ trí -daśa--sarṣapa ] m. = [ deva-s ] Lit. Npr.


   त्रिदशाङ्कुश [ tridaśāṅkuśa ] [ trí -daśāṅkuśa ] m. " divine goad " , a thunderbolt Lit. L.


   त्रिदशाङ्गना [ tridaśāṅganā ] [ trí -daśāṅganā ] f. = [ °śa-vadhū ] Lit. Bhaktâm. 15


   त्रिदशाचार्य [ tridaśācārya ] [ trí -daśācārya ] m. = [ °śa-guru ] Lit. L.


   त्रिदशाधिप [ tridaśādhipa ] [ trí -daśādhipa ] m. a lord of the gods , Lit. 28


   त्रिदशाधिपति [ tridaśādhipati ] [ trí -daśādhipati ] m. Śiva


   त्रिदशायन [ tridaśāyana ] [ trí -daśāyana ] m. f. n. " resort of the gods " , Nārāyaṇa Lit. Hariv.


   त्रिदशायुध [ tridaśāyudha ] [ trí -daśāyudha ] n. " divine weapon " , the rainbow Lit. Ragh. ix , 54

    the thunderbolt Lit. L.


   त्रिदशारि [ tridaśāri ] [ trí -daśāri ] m. an enemy of the gods , Asura Lit. R. vi , 36 , 78


   त्रिदशालय [ tridaśālaya ] [ trí -daśālaya ] m. " abode of the gods " , heaven Lit. MBh. iii Lit. R. i Lit. Vet.

    [ tridaśālaya ] n. the mountain Su-meru Lit. L.

    a heaven-dweller , god Lit. MBh. iii , 1725


   त्रिदशावास [ tridaśāvāsa ] [ trí -daśāvāsa ] m. = [ °śālaya ] , heaven Lit. L.


   त्रिदशाहार [ tridaśāhāra ] [ trí -daśāhāra ] m. " divine food " , nectar Lit. L.


   त्रिदशीभूत [ tridaśībhūta ] [ trí -daśī-bhūta ] m. f. n. become divine Lit. Ragh. xv , 102


   त्रिदशेन्द्र [ tridaśendra ] [ trí -daśendra ] m. " god-chief " , Indra Lit. Pañcat. i


   त्रिदशेन्द्रशत्रु [ tridaśendraśatru ] [ trí -daśendra-śatru ] m. " Indra's foe " , Rāvaṇa Lit. R. vi , 36 , 6


   त्रिदशेश [ tridaśeśa ] [ trí -daśeśa ] m. = [ °śendra ] Lit. MBh. iii


   त्रिदशेशद्विष् [ tridaśeśadviṣ ] [ trí -daśeśa-dviṣ ] m. = [ °śāri ] Lit. MBh.


   त्रिदशेश्वर [ tridaśeśvara ] [ trí -daśeśvara ] m. = [ °śendra ] Lit. MBh. Lit. R. ii

    Śiva Lit. MBh.

    pl. Indra , Agni , Varuṇa , and Yama Lit. Nal. iv , 31

    [ tridaśeśvarī ] f. Durgā Lit. DevīP.

    N. of a female attendant of Durgā Lit. W.


   त्रिदशेश्वरद्विष् [ tridaśeśvaradviṣ ] [ trí -daśeśvara-dviṣ ] m. = [ °śendra-śatru ] Lit. R. i , 14 , 47.


  त्रिदिनस्पृश् [ tridinaspṛś ] [ trí -dina-spṛś ] m. conjunction of 3 lunations with one solar day Lit. Jyot.


  त्रिदिव [ tridiva ] [ trí -divá ] n. (m. Lit. L.) the 3rd or most sacred heaven , heaven (in general) Lit. RV. ix , 113 , 9 & Lit. AV. ( with gen. [ divás ] ) Lit. GopBr. Lit. PraśnUp. Lit. Mn.

   [ tridivā ] f. cardamoms Lit. Npr.

   N. of a river in India Lit. MBh. vi , 324 ; xiii , 7654

   of a river in the Plaksha-dvīpa Lit. VP. ii , 4 , 11

   ( [ °vī ] ) Lit. BrahmâṇḍaP. ( ( Lit. Hcat. i , 5 , 1070 ) )


   त्रिदिवगत [ tridivagata ] [ trí -divá--gata ] m. f. n. " heaven-departed " , dead Lit. Vcar. vi , 62


   त्रिदिवाधीश [ tridivādhīśa ] [ trí -divādhīśa ] m. " lord of heaven " , a god Lit. L.


   त्रिदिवेश [ tridiveśa ] [ trí -diveśa ] m. " lord of heaven " , a god Lit. L.


   त्रिदिवेशान [ tridiveśāna ] [ trí -diveśāna ] m. id. Lit. Gal.


   त्रिदिवेश्वर [ tridiveśvara ] [ trí -diveśvara ] m. " lord of heaven " , Indra Lit. R. i


   त्रिदिवोद्भवा [ tridivodbhavā ] [ trí -divodbhavā ] f. large cardamoms Lit. L.


   त्रिदिवौकस् [ tridivaukas ] [ trí -divaukas ] m. " heaven-residing " , a god Lit. Vcar. xv , 72.


  त्रिदिवस [ tridivasa ] [ trí -divasa ] m. f. n. tertian (fever) Lit. AgP. xxxi , 18.


  त्रिदिविन् [ tridivin ] [ tri-divin ] m. a god, Lit. Kāv.


  त्रिदृश् [ tridṛś ] [ trí -dṛś ] m. = [ -netra ] , Śiva Lit. L.


  त्रिदोष [ tridoṣa ] [ trí -doṣa ] in comp. , disorder of the 3 humours of the body

   [ tridoṣa ] m. f. n. causing the Tri-dosha Lit. Suśr. i , 45 , 10 , 11 and 46 , 4 , 28


   त्रिदोषकृत् [ tridoṣakṛt ] [ trí -doṣa--kṛt ] m. f. n. id. , Lit. 45 , 8 , 10


   त्रिदोषघ्न [ tridoṣaghna ] [ trí -doṣa--ghna ] m. f. n. removing the Tri-dosha Lit. 45 , 1 , 16


   त्रिदोषज [ tridoṣaja ] [ trí -doṣa--ja ] m. f. n. resulting from the Tri-dosha Lit. L.


   त्रिदोषशमन [ tridoṣaśamana ] [ trí -doṣa--śamana ] m. f. n. = [ -ghna ] , Lit. 46 , 4 , 32


   त्रिदोषहारिन् [ tridoṣahārin ] [ trí -doṣa--hārin ] m. f. n. id. (a kind of mixture) Lit. Rasêndrac.


   त्रिदोषापह [ tridoṣāpaha ] [ trí -doṣāpaha ] m. " keeping-off 3 kinds of sins ( cf. [ -daṇḍa ] ) " , Buddha Lit. Buddh. Lit. L.


  त्रिद्वार [ tridvāra ] [ trí -dvāra ] m. f. n. " having 3 doors " , reachable in 3 ways Lit. MBh. iii.


  त्रिद्व्येकभोजन [ tridvyekabhojana ] [ tridvy-eka-bhójana ] m. f. n. , see [ bhojana ] , " taking food every 3rd day , every 2nd day and every day "


  त्रिधन्वन् [ tridhanvan ] [ trí -dhanvan ] m. N. of the father of Trayyāruṇa ( q.v.) .


  त्रिधर्मन् [ tridharman ] [ trí -dharman ] m. Śiva Lit. R. vii.


  त्रिधा [ tridhā ] [ trí -dhā ] ( [ trí - ] ) ind. ( Lit. VPrāt. ii , 44) in 3 ways , in 3 parts , in 3 places , triply Lit. RV. i f. , iv Lit. ChUp. Lit. MBh.


   त्रिधाकृ [ tridhākṛ ] [ trí -dhā-√ kṛ ] to treble Lit. xiii , 6467


   त्रिधात्व [ tridhātva ] [ trí -dhā--tva ] n. tripartition Lit. ChUp. vi , 3 , 3 Lit. Śaṃk.

    [ tridhātve ] ind. loc. in 3 cases , Lit. APrāt. Sch.


   त्रिधामूर्ति [ tridhāmūrti ] [ trí -dhā--mūrti ] f. a girl 3 years of age representing Durgā at her festivals.


  त्रिधातु [ tridhātu ] [ trí -dhā́tu ] m. f. n. consisting of 3 parts , triple , threefold (used like Lat. (triplex) to denote excessive) Lit. RV. Lit. ŚBr. v , 5 , 5 , 6

   [ tridhātu ] m. ( scil. [ puroḍā́śa ] ) N. of an oblation Lit. TS. ii , 3 , 6. 1 ( [ -tvá ] n. abstr.)

   m. Gaṇêśa Lit. L.

   N. of a man Lit. TāṇḍyaBr. xiii , 3 , 12 Sch.

   n. the triple world Lit. RV.

   the aggregate of the 3 minerals or of the 3 humours Lit. W.


   त्रिधातुत्व [ tridhātutva ] [ trí -dhā́tu--tvá ] n. , see [ tridhātu ] , abstr.


   त्रिधातुशृङ्ग [ tridhātuśṛṅga ] [ trí -dhā́tu--śṛṅga ] m. f. n. having a tripartite horn (Agni) , Lit. v , 43 , 13.


  त्रिधातुक [ tridhātuka ] [ trí -dhātuka ] m. f. n. consisting of 3 humours Lit. BhP. x

   [ tridhātuka ] m. Gaṇeśa Lit. L.


  त्रिधामन् [ tridhāman ] [ trí -dhāman ] n. = [ -divá ] Lit. BhP. iii , 24 , 20

   [ tridhāman ] m. f. n. shining in the 3 worlds , 8 , 31 Lit. VP. ii , 8 , 54 ( " triple-gloried " )

   tripartite Lit. MBh. xiii

   m. Vishṇu , Lit. xii Lit. Hariv. Lit. R. vii Lit. BhP. vi

   Brahmā Lit. R. vii , 36 , 7

   Śiva Lit. L. : fire , Agni Lit. L.

   death Lit. L.

   N. of the Vyāsa (= Vishṇu) of the 10th Dvāpara Lit. VP. iii , 3 , 13 Lit. VāyuP. i , 23 , 136

   Lit. DevībhP. i , 3 Lit. KūrmaP. i , 52 , 4.


  त्रिधार [ tridhāra ] [ trí -dhāra ] m. f. n. three-streamed (Gaṅgā) Lit. Hariv. 3189

   [ tridhārā ] f. Euphorbia antiquorum Lit. Gal.


   त्रिधारस्नुही [ tridhārasnuhī ] [ trí -dhāra--snuhī ] f. id. Lit. Npr.

    the plant [ dhārā-snuhī ] Lit. L.


  त्रिधारक [ tridhāraka ] [ trí -dhāraka ] m. " three-edged " Scirpus Kysoor Lit. L.

   = [ °rā ] Lit. Npr.


  त्रिनगरीतीर्थ [ trinagarītīrtha ] [ trí -nagarī-tīrtha ] n. N. of a Tīrtha Lit. Rasik. xi , 28.


  त्रिनयन [ trinayana ] [ trí -nayana ] m. = [ -dṛś ] Lit. MBh. xiv Lit. R. Lit. PāṇŚ. Lit. Megh.

   [ trinayana ] n. N. of a town , Lit. Kṛishṇakrīḍ.

   [ trinayanā ] f. Durgā Lit. DevīP.


  त्रिनवत [ trinavata ] [ trí -navata ] m. f. n. the 93rd (chs. of Lit. MBh.)


  त्रिनवति [ trinavati ] [ trí -navati ] f. 93 Lit. Pāṇ. 6


   त्रिनवतितम [ trinavatitama ] [ trí -navati--tama ] m. f. n. = [ °vata ] ( chs. of Lit. R.)


  त्रिनवह [ trinavaha ] [ trí -nava-'ha ] n. pl. ( metrically for [ °vāha ] cf. [ triṇavá ] ) 27 days Lit. BhP. x , 83 , 10.


  त्रिनाक [ trināka ] [ trí -nāká ] n. = [ -divá ] Lit. RV. ix , 113 , 9 Lit. AV. ix , 5 , 10 Lit. BhP. vi.


  त्रिनाभ [ trinābha ] [ trí -nābha ] m. f. n. whose navel supports the 3 worlds (Vishṇu) , Lit. viii , 17 , 26.


  त्रिनाभि [ trinābhi ] [ trí -nā́bhi ] m. f. n. three-naved (a wheel) Lit. RV. i , 164 , 2 Lit. MBh. xiii Lit. BhP.


  त्रिनालि [ trināli ] [ trí -nāli ] m. f. n. 3 x 24 minutes long Lit. Sāh. vi , 303.


  त्रिनिधन [ trinidhana ] [ trí -nidhana ] see [ -ṇidh ] .


  त्रिनिवित्क [ trinivitka ] [ trí -nivit-ka ] m. f. n. containing 3 Nivid verses Lit. AitĀr. i , 5 , 2 , 4.


  त्रिनिष्क [ triniṣka ] [ trí -niṣka ] m. f. n. worth 3 Nishkas Lit. Pāṇ. 5-1 , 30.


  त्रिनेत्र [ trinetra ] [ trí -netra ] m. " three-eyed " , Śiva Lit. MBh.

   ( with [ rasa ] ) N. of different mixtures Lit. Rasêndrac. Lit. Bhpr. vii , 8 , 157

   " Śiva's asterism " , Ārdrā Lit. VarBṛS. xv , 29

   N. of a prince Lit. MatsyaP. cclxx , 27

   [ trinetrā ] f. Durgā Lit. Kathās. cvii

   the root of Yam Lit. Gal.

   [ trinetrī ] f. id. Lit. L.


   त्रिनेत्रचूडामणि [ trinetracūḍāmaṇi ] [ trí -netra--cūḍāmaṇi ] m. " Śiva's crest " , the moon Lit. L.


   त्रिनेत्रफल [ trinetraphala ] [ trí -netra--phala ] m. the cocoa-nut tree Lit. Gal.


   त्रिनेत्रोद्भव [ trinetrodbhava ] [ trí -netrodbhava ] m. " Śiva's son " , Kumāra , Lit. Alaṃkārar.


  त्रिनेमि [ trinemi ] [ trí -nemi ] see [ -ṇemi ] .


  त्रिनैष्किक [ trinaiṣkika ] [ trí -naiṣkika ] m. f. n. = [ -niṣka ] Lit. Pāṇ.


  त्रिपक्ष [ tripakṣa ] [ trí -pakṣa ] n. 3 fortnights Lit. ŚāṅkhGṛ. iv , 3 Lit. VarBṛS. xxxii , 32.


  त्रिपक्षक [ tripakṣaka ] [ trí -pakṣaka ] m. Butea frondosa Lit. L.


  त्रिपच्छस् [ tripacchas ] [ trí -pacchas ] ( [ pad ] + [ śas ] ) ind. by 3 Pādas Lit. ŚāṅkhŚr. xi.


  त्रिपञ्चक [ tripañcaka ] [ trí -pañcaka ] m. f. n. pl. of 3 x 5 kinds Lit. Yājñ. ii , 181/182 , 11.


  त्रिपञ्चाश [ tripañcāśa ] [ trí -pañcāśá ] m. f. n. the 53rd (chs. of Lit. MBh. and Lit. R.)

   numbering 53 (dice) Lit. RV. x , 34 , 8 Lit. AV. xix.


  त्रिपञ्चाशत् [ tripañcāśat ] [ trí -pañcāśat ] f. 53 Lit. Pāṇ. 6


   त्रिपञ्चाशत्तम [ tripañcāśattama ] [ trí -pañcāśat-tama ] m. f. n. the 53rd (ch. of Lit. MBh. ii) .


  त्रिपटु [ tripaṭu ] [ trí -paṭu ] n. 3 saline substances (stone-salt , Viḍ-lavaṇa , and black salt) Lit. Npr.


  त्रिपतत् [ tripatat ] [ trí -patat ] in comp. = [ -dhāra ] Lit. BhP. xi , 6 , 13.


  त्रिपताक [ tripatāka ] [ trí -patāka ] m. f. n. ( with [ kara ] , [ hasta ] , the hand) with 3 fingers stretched out ( in dram. introductory to words meant [ janāntikam ] ) Lit. Bālar. iii , 4/5 Lit. Sāh. vi , 139 Lit. PSarv. Lit. Hastar.

   ( [ °kākara ] ) Lit. Daśar.

   ( with [ lalāṭa ] , the forehead) marked naturally with 3 wrinkles Lit. L.


  त्रिपती [ tripatī ] [ trí -patī ] f. N. of a Tīrtha Lit. Rasik. xi , 25.


  त्रिपत्त्र [ tripattra ] [ trí -pattra ] m. " three-leaf " , Aegle Marmelos , Lit. BṛihaddhP.

   N. of a bulb Lit. Npr.


  त्रिपत्त्रक [ tripattraka ] [ trí -pattraka ] m. = [ -pakṣaka ] Lit. L.


  त्रिपथ [ tripatha ] [ trí -patha ] in comp. " = [ -jagat ] "

   [ tripatha ] n. a place where 3 roads meet Lit. L.

   mf ( [ ā ] ) n. reached by 3 roads (Mathurā) Lit. Rasik. xi , 21


   त्रिपथगा [ tripathagā ] [ trí -patha--gā ] f. " flowing through heaven , earth , and the lower regions " , the Ganges Lit. MBh.


   त्रिपथगामिनी [ tripathagāminī ] [ trí -patha--gāminī ] f. id. , Lit. i , 3903 Lit. R.


  त्रिपथक [ tripathaka ] [ trí -pathaka ] m. (in music) a kind of composition.


  त्रिपद् [ tripad ] [ trí -pád ] m. ( [ pā́d ] ) f. ( [ pād ] ( Lit. Pāṇ. 4f. ) ; [ pádī ] g. [ kumbhapady-ādi ] ) n. three-footed Lit. RV. x , 117 , 8 Lit. VS. Lit. ChUp. Lit. Ragh. (Dharma) Lit. BhP. (Vishṇu , Yajña , Jvara)

   making 3 steps Lit. ĀśvGṛ. Lit. ŚāṅkhGṛ.

   having 3 divisions (a stanza) Lit. ŚBr. xiv Lit. BhP. (Sāvitrī , Gāyatrī) Lit. Chandaḥs.

   trinomial

   three-fourths Lit. RV. x , 90 , 3 f.

   [ tripad ] m. N. of a Daitya Lit. MBh. ix , 2693

   [ tripadī ] f. an elephant's fetter Lit. Ragh. iv , 48 Lit. Dharmaśarm. xi , 51

   a kind of elephant's gait Lit. Kād. Lit. Vcar. xv

   Cissus pedata Lit. L.

   N. of a Prākṛit metre

   of a composition (in music) .


  त्रिपद [ tripada ] [ trí -pada ] m. f. n. three-footed Lit. MBh. vi , 71

   extending over 3 squares Lit. Hcat.

   ( Lit. Pāṇ. 4-1 , 9) having 3 divisions (a stanza) Lit. VS. and Lit. ŚBr. (f. [ trí padā ] ) Lit. TS. (f. [ °pádā ] ) Lit. AitBr.

   measuring 3 feet Lit. KātyŚr.

   containing 3 words Lit. VPrāt. Lit. APrāt. Sch.

   [ tripada ] n. 3 words Lit. VPrāt.

   [ tripadā ] f. Cissus pedata Lit. L.

   [ tripada ] n. the Gāyatrī metre Lit. Gal.


   त्रिपदप्रभृति [ tripadaprabhṛti ] [ trí -pada--prabhṛti ] m. f. n. containing 3 or more words Lit. TPrāt.


  त्रिपदिका [ tripadikā ] [ trí -padikā ] f. a tripod stand Lit. Tantras.


  त्रिपद्य [ tripadya ] [ trí -padya ] m. f. n. tripartite Lit. Jyot. (YV) 15.


  त्रिपन्न [ tripanna ] [ trí -panna ] m. N. of one of the moon's horses Lit. L. Sch.


  त्रिपरिक्रान्त [ triparikrānta ] [ trí -parikrānta ] m. f. n. one who has overcome the 3 internal foes ( [ kāma ] , [ krodha ] , and [ lobha ] ) Lit. MBh. xiii , 6455.


  त्रिपरिवर्त [ triparivarta ] [ trí -parivarta ] m. f. n. (the wheel of the law) turning thrice Lit. Lalit. xiii , 14 Lit. DivyA7v. xxvii , 189

   Lit. xxxv , 218 .


  त्रिपर्ण [ triparṇa ] [ trí -parṇa ] m. = [ -pakṣaka ] Lit. L.

   [ triparṇā ] f. wild hemp Lit. Npr.

   [ triparṇī ] f. Desmodium gangeticum Lit. Bhpr. vii , 2 , 16

   the wild cotton tree , Lit. v , 3 , 31

   = [ °ṇā ] Lit. Npr.

   Sanseviera zeylanica Lit. L.

   N. of a bulb Lit. L.


  त्रिपर्णिका [ triparṇikā ] [ trí -parṇikā ] f. id. Lit. L.

   Carpopogon pruriens Lit. Npr.

   Alhagi Maurorum Lit. L.


  त्रिपरुस् [ triparus ] [ trí -parus ] m. f. n. consisting of 3 divisions Lit. BhP.


  त्रिपर्याय [ triparyāya ] [ trí -paryāya ] m. f. n. having 3 turns ( a [ stóma ] ) Lit. KātyŚr. ix f.


  त्रिपर्व [ triparva ] [ trí -parva ] m. f. n. consisting of 3 parts ( an arrow cf. [ -kāṇḍa ] ) Lit. Hariv. 12238.


  त्रिपर्वत [ triparvata ] [ trí -parvata ] " 3 mountains " , N. of a place.


  त्रिपर्वन् [ triparvan ] [ trí -parvan ] m. f. n. = [ °va ] Lit. MBh. iv , 43 , 18.


  त्रिपल [ tripala ] [ trí -pala ] m. f. n. weighing 3 Palas Lit. Yājñ. ii , 179.


  त्रिपशु [ tripaśu ] [ trí -paśu ] m. f. n. having 3 victims Lit. KātyŚr. xv.


  त्रिपस्त्य [ tripastya ] [ trí -pastyá ] m. f. n. having 3 dwellings (Agni) Lit. RV. viii , 39 , 8.


  त्रिपाजस्य [ tripājasya ] [ trí -pājasyá ] m. f. n. having 3 flanks , Lit. iii , 56 , 3.


  त्रिपाट [ tripāṭa ] [ trí -pāṭa ] m. intersection of a prolonged side and perpendicular (in a quadrangular figure) , figure formed by such intersection.


  त्रिपाटिका [ tripāṭikā ] [ trí -pāṭikā ] f. a beak Lit. Gal.


  त्रिपाठिन् [ tripāṭhin ] [ trí -pāṭhin ] m. familiar with the 3 Vedas (epithet of a commentator on Lit. Vās. and of several copyists) .


  त्रिपाण [ tripāṇa ] [ trí -pāṇa ] m. f. n. (irreg.) made of the plant Tri-parṇī Lit. KātyŚr. xv , 5 , 9.


  त्रिपाद [ tripāda ] [ trí -pāda ] m. an asterism of which three-fourths are included under one zodiacal sign Lit. W.

   = [ -padikā ] Lit. Kauś.


  त्रिपाद [ tripāda ] [ tri-pāda ] a vessel with three feet, Lit. Kauś.

   [ tripādī ] f. a kind of Mimosa Lit. Npr.


   त्रिपादविग्रह [ tripādavigraha ] [ trí -pāda--vigraha ] m. f. n. three-footed Lit. Hariv. 2626.


  त्रिपाद् [ tripād ] [ trí -pād ] see [ -pád ]


   त्रिपाद्विभूतिकथन [ tripādvibhūtikathana ] [ trí -pād--vibhūti-kathana ] n. N. of Lit. PadmaP. v , 29.


  त्रिपादक [ tripādaka ] [ trí -pādaka ] m. f. n. three-footed Lit. R. v

   [ tripādikā ] f. Cissus pedata Lit. L.

   = [ °dī ] Lit. Npr.


  त्रिपिट [ tripiṭa ] [ trí -piṭa ] m. f. n. knowing [ °ṭaka ] Lit. DivyA7v. xvii

   Lit. xxxv.


  त्रिपिटक [ tripiṭaka ] [ trí -piṭaka ] n. the 3 baskets or collections of sacred writings (Sūtra- , Vinaya- , and Abhidharma-piṭaka) Lit. Buddh.

   [ tripiṭaka ] m. f. n. = [ °ṭa ] Lit. DivyA7v. ii , 575.


  त्रिपिण्डक [ tripiṇḍaka ] [ trí -piṇḍaka ] m. f. n. consisting of [ °ṇḍī ] Lit. Śrāddhac.


  त्रिपिण्डी [ tripiṇḍī ] [ trí -piṇḍī ] f. the 3 sacrificial cakes ( cf. Lit. Mn. iii , 215) .


  त्रिपिब [ tripiba ] [ trí -piba ] m. f. n. drinking with 3 members of the body (with the 2 pendent ears and tongue , as a long-eared goat) , 271 Lit. Kull.


  त्रिपिष्टप [ tripiṣṭapa ] [ trí -piṣṭapa ] n. (m. Lit. Uṇ. Sch.) = [ -divá ] , Indra's heaven Lit. MBh. i , 7580 and 7657 Lit. R. i , vi Lit. MārkP. xviii , 27

   the sky Lit. L.

   cf. [ -viṣṭ ]


   त्रिपिष्टपसद् [ tripiṣṭapasad ] [ trí -piṣṭapa--sad ] m. " heaven-dweller " , a god Lit. L.


  त्रिपुट [ tripuṭa ] [ trí -puṭa ] m. f. n. threefold Lit. Buddh. Lit. L.

   [ tripuṭa ] m. a kind of pulse Lit. VarBṛS.

   = [ -kaṭa ] Lit. L.

   N. of a measure of length ( [ hasta-bheda ] ) Lit. L.

   (in music) a kind of measure

   a shore Lit. L.

   [ tripuṭā ] f. Arabian jasmine Lit. L.

   [ tripuṭa ] m. Durgā Lit. Tantras. ii f.


  त्रिपुट [ tripuṭa ] [ trí -puṭa ] f. . = [ -puṣā ] Lit. L.


  त्रिपुट [ tripuṭa ] [ trí -puṭa ] f. . large cardamoms Lit. L.


  त्रिपुटक [ tripuṭaka ] [ trí -puṭaka ] m. f. n. triangular (a wound) Lit. Suśr. i , 22

   [ tripuṭaka ] m. a kind of pulse , 46.


  त्रिपुटिन् [ tripuṭin ] [ trí -puṭin ] m. Ricinus communis Lit. L.


   त्रिपुटिफल [ tripuṭiphala ] [ trí -puṭi-phala ] n. id. Lit. L.


  त्रिपुण्ड्र [ tripuṇḍra ] [ trí -puṇḍra ] n. a triple sectarial mark consisting of 3 lines or marks on the forehead (or on back , heart , shoulders Lit. RTL. 400) Lit. Vas. Lit. Hariv. Lit. BrahmâṇḍaP. Lit. Tithyād.


  त्रिपुण्ड्रक [ tripuṇḍraka ] [ trí -puṇḍraka ] n. a triple sectarial mark consisting of 3 lines or marks on the forehead (or on back , heart , shoulders Lit. RTL. 400) Lit. Vas. Lit. Hariv. Lit. BrahmâṇḍaP. Lit. Tithyād.


  त्रिपुण्ड्रिन् [ tripuṇḍrin ] [ trí -puṇḍrin ] m. f. n. furnished with [ °ra ] Lit. SŚaṃkar. xi , 30.


  त्रिपुण्ढ्र [ tripuṇḍhra ] [ trí -puṇḍhra ] n. = [ °ḍra ] Lit. ŚāṅkhGṛ. ii , 10 Lit. BrahmôttKh. xxviii.


  त्रिपुत्र [ triputra ] [ tri-putra ] m. f. n. having three sons, Lit. JaimUp.


  त्रिपुर् [ tripur ] [ trí -pur ] f. pl. " 1 " , the 3 strong cities , triple fortification Lit. BhP. vii.


  त्रिपुर [ tripura ] [ trí -purá ] n. sg. id. ( built of gold , silver , and iron , in the sky , air , and earth , by Maya for the Asuras , and burnt by Śiva Lit. MBh. ; cf. Lit. TS. vi , 2 , 3 , 1) Lit. ŚBr. vi , 3 , 3 , 25 Lit. AitBr. ii , 11 Lit. ŚāṅkhBr. , N. of an Up.

   of a town Lit. Kshitîś. iii , 17

   [ tripura ] m. Śiva Lit. Śaktir. v

   the Asura Bāṇa Lit. RevāKh.

   [ tripurā ] f. a kind of cardamoms ( cf. [ -puṭā ] ) Lit. Gal.

   a kind of rice Lit. ib.

   a kind of sorcery Lit. Śārad. xii

   N. of an Lit. Up.

   Durgā Lit. KālP. Lit. Tantras. Lit. Pañcad.

   [ tripurī ] f. N. of an Lit. Up.

   of the capital of the Cedis Lit. MBh. iii , 254 , 10 Lit. VarBṛS. xiv , 9 Lit. Bālar. iii , 38


   त्रिपुरकुमार [ tripurakumāra ] [ trí -purá--kumāra ] m. N. of a pupil of Śaṃkarâcārya Lit. Śaṃkar. lxx


   त्रिपुरघातिन् [ tripuraghātin ] [ trí -purá--ghātin ] m. " destroyer of Tripura " , Śiva Lit. Kathās. cxv


   त्रिपुरघ्न [ tripuraghna ] [ trí -purá--ghna ] m. id. Lit. MBh. Lit. R. i


   त्रिपुरजित् [ tripurajit ] [ trí -purá--jit ] m. id. Lit. W.


   त्रिपुरदहन [ tripuradahana ] [ trí -purá--dahana ] m. id. Lit. L.

    [ tripuradahana ] n. N. of a drama


   त्रिपुरदाह [ tripuradāha ] [ trí -purá--dāha ] m. " burning of Tripura " , N. of Lit. PadmaP. iv , 5

    N. of a drama


   त्रिपुरद्रुह् [ tripuradruh ] [ trí -purá--druh ] m. " enemy of Tripura " , Śiva Lit. Bālar.


   त्रिपुरद्विष् [ tripuradviṣ ] [ trí -purá--dviṣ ] m. id. Lit. Ragh. xvii , 14


   त्रिपुरप्रमाथिन् [ tripurapramāthin ] [ trí -purá--pramāthin ] m. = [ -ghna ] Lit. Dhanaṃj. 37


   त्रिपुरभैरव [ tripurabhairava ] [ trí -purá--bhairava ] m. N. of a mixture Lit. Bhpr.

    [ tripurabhairavī ] f. Durgā Lit. KālP. Lit. Śārad. xii


   त्रिपुरमल्लिका [ tripuramallikā ] [ trí -purá--mallikā ] f. a kind of jasmine Lit. L.


   त्रिपुरमाली [ tripuramālī ] [ trí -purá--mālī ] f. id. Lit. L.


   त्रिपुरवध [ tripuravadha ] [ trí -purá--vadha ] m. " destruction of Tripura " ( [ °rasya v° ] Lit. MBh. vii , 9570) , N. of Lit. ŚivaP. ii , 5-7


   त्रिपुरविघ्न [ tripuravighna ] [ tri-pura-vighna ] m. the destroyer of Tripura, Lit. MBh.


   त्रिपुरविजय [ tripuravijaya ] [ trí -purá--vijaya ] m. conquest of Tripura Lit. Megh. 56

    N. of Lit. LiṅgaP. i , 71 f.


   त्रिपुरविजयिन् [ tripuravijayin ] [ trí -purá--vijayin ] m. " Tripura-conqueror " , Śiva Lit. Mudr. i , 2


   त्रिपुरविध्वंसक [ tripuravidhvaṃsaka ] [ trí -purá--vidhvaṃsaka ] m. id. Lit. Buddh. Lit. L.


   त्रिपुरसुन्दरी [ tripurasundarī ] [ trí -purá--sundarī ] f. Durgā Lit. Rudray. ii , 1 Lit. Tantras. iii f.


   त्रिपुरहन् [ tripurahan ] [ trí -purá--han ] m. = [ -ghna ] Lit. R. vi Lit. BhP. iv


   त्रिपुरहर [ tripurahara ] [ trí -purá--hara ] m. id. Lit. Prasannar. ii , 35 Lit. Hāsy.

    N. of Lit. LiṅgaP. i , 72


   त्रिपुराधिपति [ tripurādhipati ] [ trí -purādhipati ] m. " Tripura-lord " , Maya Lit. BhP. v , viii


   त्रिपुरान्तक [ tripurāntaka ] [ trí -purāntaká ] m. = [ °ra-ghna ] Lit. MBh. ii Lit. Hariv. 1579 Lit. ŚatarUp. (interpol.) Lit. Kathās. ciii


   त्रिपुरान्तकर [ tripurāntakara ] [ trí -purāntakara ] m. id. Lit. MBh. ii , 754


   त्रिपुरान्तकृत् [ tripurāntakṛt ] [ trí -purā́nta-kṛt ] m. id. , Lit. Āryav.

    Rāma's bow Lit. Mcar. i , 52


   त्रिपुराराति [ tripurārāti ] [ trí -purā́rāti ] m. = [ °radruh ] Lit. Kathās. lvi


   त्रिपुरारि [ tripurāri ] [ trí -purā́ri ] m. id. Lit. Suśr. vi Lit. Kathās. ix , 7


   त्रिपुरार्णव [ tripurārṇava ] [ trí -purā́rṇava ] m. N. of wk. , Sch. on Lit. Ānand. , 1 and 3


   त्रिपुरार्दन [ tripurārdana ] [ trí -purā́rdana ] m. = [ °ra-ghna ] Lit. MBh. iii


   त्रिपुरेशाद्रि [ tripureśādri ] [ trí -puréśādri ] m. N. of a mountain Lit. Rājat. v


   त्रिपुरेश्वर [ tripureśvara ] [ trí -puréśvara ] N. of a place , Lit. v f.


   त्रिपुरोपाख्यान [ tripuropākhyāna ] [ trí -purópākhyāna ] n. N. of Lit. ŚivaP. iii , 52 - 54.


  त्रिपुरा [ tripurā ] [ trí -purā ] f. see [ °ra ]


   त्रिपुरातपन [ tripurātapana ] [ trí -purā--tapana ] n. N. of an Lit. Up.


   त्रिपुरातापनी [ tripurātāpanī ] [ trí -purā--tāpanī ] f. N. of an Lit. Up.


   त्रिपुराभैरवी [ tripurābhairavī ] [ trí -purā--bhairavī ] f. = [ °ra-bh° ] , Tantr.


   त्रिपुरासार [ tripurāsāra ] [ trí -purā--sāra ] m. N. of wk. Lit. Tantras. ii


   त्रिपुरासमुच्चय [ tripurāsamuccaya ] [ trí -purā--samuccaya ] m. N. of wk. , Lit. Tantr.


  त्रिपुराणक [ tripurāṇaka ] [ trí -purāṇaka ] m. f. n. (a coin) worth 3 Purāṇas.


  त्रिपुराणीय [ tripurāṇīya ] [ trí -purāṇīya ] m. f. n. id. Lit. Mn. xi , 228 Lit. Kull.


  त्रिपुरी [ tripurī ] [ trí -purī ] see [ °ra ]


   त्रिपुरीक्षेत्र [ tripurīkṣetra ] [ trí -purī--kṣetra ] n. the district of Tripurī


   त्रिपुरीप्रकरण [ tripurīprakaraṇa ] [ trí -purī--prakaraṇa ] n. N. of a Vedântic work (ascribed to Śaṃkara) .


  त्रिपुरुष [ tripuruṣa ] [ trí -puruṣa ] n. sg. 3 generations Lit. Gaut.

   [ tripuruṣī ] f. id. Lit. ĀpŚr. x Sch. Introd.

   [ tripuruṣam ] ind. through 3 generations Lit. ŚāṅkhŚr. Lit. PārGṛ.

   [ tripuruṣa ] m. f. n. having the length of 3 men Lit. ŚBr. x

   ( [ -pūr ] ) Lit. TBr. i

   having 3 assistants Lit. ĀśvŚr. iv , 1.


  त्रिपुषा [ tripuṣā ] [ trí -puṣā ] f. dark-blossomed Convolvulus Turpethum Lit. L.


  त्रिपुष्कर [ tripuṣkara ] [ trí -puṣkara ] m. f. n. decorated with 3 lotus flowers Lit. Lāṭy. ix , 2 , 9

   pl. " the 3 lakes " , N. of a Tīrtha Lit. Ragh. xviii , 30

   [ tripuṣkara ] m. N. of a man Lit. Siṃhâs. ix , 2/3.


  त्रिपूरुष [ tripūruṣa ] [ trí -pūruṣá ] see [ -pur ] .


  त्रिपृष्ठ [ tripṛṣṭha ] [ trí -pṛṣṭhá ] m. f. n. having 3 backs or surfaces (Soma compared with a chariot or bull or horse) Lit. RV. vii , ix

   [ tripṛṣṭha ] m. Vishṇu Lit. BhP. vii f.

   the first of the black Vāsu-devas Lit. Jain. Lit. L.

   n. = [ -divá ] Lit. AV. ix , 5 , 10 Lit. BhP. i f.


  त्रिपौरुष [ tripauruṣa ] [ trí -pauruṣa ] m. f. n. extending over 3 generations Lit. KātyŚr. Sch.


  त्रिप्रकार [ triprakāra ] [ tri-prakāra ] m. f. n. of three kinds, threefold, Lit. Mn. xii, 51


  त्रिप्रतिष्ठित [ tripratiṣṭhita ] [ trí -pratiṣṭhita ] ( [ trí - ] ) m. f. n. having a threefold footing Lit. AV. x , 2 , 32.


  त्रिप्रलम्ब [ tripralamba ] [ trí -pralamba ] m. f. n. having 3 pendent parts of the body Lit. R. v.


  त्रिप्रलम्बिन् [ tripralambin ] [ trí -pralambin ] m. f. n. having 3 pendent parts of the body Lit. R. v.


  त्रिप्रस्रुत [ triprasruta ] [ trí -prasruta ] m. f. n. having 3 fluid streams flowing from the forehead (a rutting elephant) Lit. , ii Lit. Hcar. vii.


  त्रिप्रातिहार्यसम्पन्न [ triprātihāryasampanna ] [ trí -prātihārya-sampanna ] m. f. n. " possessed of magical power of 3 kinds " , a Buddha Lit. Buddh. Lit. L.


  त्रिप्लक्ष [ triplakṣa ] [ trí -plakṣa ] m. pl. " the 3 fig-trees " , a place near the Yamunā where the Dṛishad-vatī disappears Lit. TāṇḍyaBr. xxv , 13 Lit. ŚāṅkhŚr. xiii


   त्रिप्लक्षावहरण [ triplakṣāvaharaṇa ] [ trí -plakṣāvaharaṇa ] n. id. Lit. KātyŚr. xxiv Lit. Lāṭy. x.


  त्रिफल [ triphala ] [ trí -phala ] m. f. n. having 3 fruits Lit. Kām. viii , 42

   [ triphalā ] f. ( Lit. Pāṇ. 4-1 , 64 Vārtt. 3) the 3 Myrobalans ( fruits of Terminalia Chebula , Terminalia Bellerica , and Phyllanthus Emblica ; also [ tṛph ] Lit. L.) Lit. Suśr. Lit. VarBṛS. xvi Lit. Kathās. lxx Lit. KātyŚr. Sch.

   the 3 sweet fruits (grape , pomegranate , and date) Lit. Npr.

   the 3 fragrant fruits (nutmeg , areca-nut , and cloves) Lit. ib.

   [ triphalī ] f. id. Lit. L.


  त्रिबन्धन [ tribandhana ] [ trí -bandhana ] m. N. of a son of Aruṇa Lit. BhP. ix , 7 , 4 (v.l. [ ni-b ] ) .


  त्रिबन्धु [ tribandhu ] [ trí -bandhú ] m. f. n. being the friend of the 3 worlds (Indra) Lit. RV. vii , 37 , 7.


  त्रिबर्हिस् [ tribarhis ] [ trí -barhí s ] m. f. n. having 3 seats of sacrificial grass Lit. i , 181 , 8.


  त्रिबाहु [ tribāhu ] [ trí -bāhu ] m. " three-armed " , N. of a goblin Lit. Hariv. 14852

   a kind of fighting , 15980.


  त्रिबीज [ tribīja ] [ trí -bīja ] m. " three-seeded " , Panicum frumentaceum Lit. L.


  त्रिब्रह्मन् [ tribrahman ] [ trí -brahman ] m. f. n. with Brahmā , Vishṇu , and Śiva Lit. DhyānabUp.


  त्रिभ [ tribha ] [ trí -bha ] m. f. n. containing 3 zodiacal signs Lit. Sūryas. xiv

   [ tribha ] n. 3 zodiacal signs , quadrant , 90 degrees , Lit. vii


   त्रिभजीवा [ tribhajīvā ] [ trí -bha--jīvā ] f. = [ tri-j ] , Lit. iii


   त्रिभज्या [ tribhajyā ] [ trí -bha--jyā ] f. = [ tri-j ] , Lit. iii


   त्रिभमौर्विका [ tribhamaurvikā ] [ trí -bha--maurvikā ] f. = [ tri-j ] , Lit. iii


   त्रिभोनलग्न [ tribhonalagna ] [ tribhona-lagna ] n. " part of the ecliptic which does not reach the eastern point by 90 degrees " , the highest point of the ecliptic above the horizon , Lit. v Sch.


  त्रिभङ्गि [ tribhaṅgi ] [ trí -bhaṅgi ] m. (in music) a kind of measure.


  त्रिभङ्गी [ tribhaṅgī ] [ trí -bhaṅgī ] f. a metre of 4 x 32 syllabic instants.


  त्रिभण्डी [ tribhaṇḍī ] [ trí -bhaṇḍī ] f. = [ -puṣā ] Lit. Suśr. ( metrically [ °ḍi ] , Lit. vi , 56) .


  त्रिभव [ tribhava ] [ trí -bhava ] m. f. n. said of a kind of fever Lit. Bhpr. vii , 8 , 70.


  त्रिभाग [ tribhāga ] [ trí -bhāga ] m. the 3rd part Lit. Hariv. Lit. VarBṛS. Lit. Rājat. Lit. KātyŚr. Sch.

   the 3rd part (of the eye sending a particular side-glance) Lit. Kād. Lit. Hcar. vii Lit. Bālar. iii , 49

   the 3rd part of a zodiacal sign Lit. VarBṛ.

   three-fourths Lit. Pañcar. i , 14 , 50.


  त्रिभाज् [ tribhāj ] [ trí -bhāj ] m. f. n. receiving 3 shares Lit. AitBr. ii , 24.


  त्रिभाण्डी [ tribhāṇḍī ] [ trí -bhāṇḍī ] f. = [ -bhaṇḍī ] Lit. Car. vii , 7.


  त्रिभानु [ tribhānu ] [ trí -bhānu ] m. N. of a descendant of Yayāti and father of Karaṃ-dhama Lit. BhP. ix

   ( [ -sānu ] Lit. VāyuP. ii , 37 , 1f.)


  त्रिभाव [ tribhāva ] [ trí -bhāva ] g. [ brāhmaṇādi ] .


  त्रिभाष्यरत्न [ tribhāṣyaratna ] [ trí -bhāṣya-ratna ] n. N. of a commentary on Lit. TPrāt.


  त्रिभिन्न [ tribhinna ] [ trí -bhinna ] m. (in music) N. of a measure.


  त्रिभुक्तिराज [ tribhuktirāja ] [ trí -bhukti-rāja ] m. N. of a Tīrtha Lit. Rasik. xii , 2.


  त्रिभुज् [ tribhuj ] [ trí -bhúj ] m. f. n. threefold Lit. AV. viii , 9 , 2.


  त्रिभुज [ tribhuja ] [ trí -bhuja ] m. f. n. triangular

   [ tribhuja ] m. a triangle Lit. Āryabh. ii , 11.


  त्रिभुवन [ tribhuvana ] [ trí -bhuvana ] n. ( Lit. Pāṇ. 2-4 , 30 Vārtt. 3 Sch.) = [ -jagat ] Lit. Bhartṛ. Lit. BhP.

   N. of a town Lit. Kathās. lvi

   [ tribhuvana ] m. N. of a prince Lit. ib. Lit. Rājat. vi f.


   त्रिभुवनगुरु [ tribhuvanaguru ] [ trí -bhuvana--guru ] m. " the 3 worlds' master " , Śiva Lit. Megh.


   त्रिभुवनपति [ tribhuvanapati ] [ trí -bhuvana--pati ] m. Vishṇu Lit. Dhūrtas. i , 13


   त्रिभुवनपालदेव [ tribhuvanapāladeva ] [ trí -bhuvana--pāla-deva ] m. N. of a prince Lit. Dūtâṅg. i , 2/3


   त्रिभुवनप्रभा [ tribhuvanaprabhā ] [ trí -bhuvana--prabhā ] f. N. of the daughter of a Dānava Lit. Kathās. cxviii


   त्रिभुवनमल्लदेव [ tribhuvanamalladeva ] [ trí -bhuvana--malla-deva ] m. the hero of Lit. Vcar.


   त्रिभुवनमाणिक्यचरित [ tribhuvanamāṇikyacarita ] [ trí -bhuvana--māṇikya-carita ] n. N. of wk. Lit. Gaṇar.


   त्रिभुवनाभोग [ tribhuvanābhoga ] [ trí -bhuvanābhoga ] m. the extension of the 3 worlds Lit. Prasannar. i , 8/9


   त्रिभुवनेश्वर [ tribhuvaneśvara ] [ trí -bhuvaneśvara ] m. = [ °na-guru ] Lit. ŚivaP. ii , 28

    Indra Lit. BrahmaP.


   त्रिभुवनेश्वरलिङ्ग [ tribhuvaneśvaraliṅga ] [ trí -bhuvaneśvara-liṅga ] n. N. of a Liṅga Lit. KapSaṃh.


  त्रिभूम [ tribhūma ] [ trí -bhūma ] m. f. n. three-storied Lit. Pāṇ. 5-4 , 75 Sch.


  त्रिभौम [ tribhauma ] [ trí -bhauma ] m. f. n. id. Lit. Hcat. i , 9 , 330.


  त्रिमण्डलपरिशुद्ध [ trimaṇḍalapariśuddha ] [ trí -maṇḍala-pariśuddha ] m. f. n. ? Lit. Buddh. Lit. L.


  त्रिमण्डला [ trimaṇḍalā ] [ trí -maṇḍalā ] f. ( scil. [ lūtā ] ) , N. of a venomous spider Lit. Suśr. v.


  त्रिमद [ trimada ] [ trí -mada ] m. the 3 narcotic plants (Cyperus rotundus , Plumbago zeylanica , and Embelia Ribes)

   the threefold haughtiness Lit. BhP. iii , 1 , 43.


  त्रिमधु [ trimadhu ] [ trí -madhu ] m. f. n. knowing or reciting the 3 verses beginning with [ mádhu ] ( Lit. RV. i , 90 , 6 , 8) Lit. Gaut. Lit. Yājñ. i Lit. VP. iii , 15 , 1 Lit. MārkP. xxxi

   [ trimadhu ] n. = [ °dhura ] Lit. L.


  त्रिमधुर [ trimadhura ] [ trí -madhura ] n. the 3 sweet substances (sugar , honey , ghee) Lit. VarBṛS. Lit. Śārad. ix

   ( [ madhuratraya ] Lit. Tantras. iv) .


  त्रिमन्तु [ trimantu ] [ trí -mántu ] m. f. n. " offering threefold advice "

   [ trimantu ] m. " N. of a man " Lit. RV. i , 112 , 4.


  त्रिमल [ trimala ] [ trí -mala ] m. f. n. affected by 3 kinds of uncleanness Lit. GarbhUp. 1.


  त्रिमल्ल [ trimalla ] [ trí -malla ] m. N. of a sacred place Lit. Rasik. xi , 25


   त्रिमल्लचन्द्र [ trimallacandra ] [ trí -malla--candra ] m. N. of a prince.


  त्रिमातृ [ trimātṛ ] [ trí -mātṛ́ ] m. f. n. having 3 mothers (m. " creator of the 3 worlds " Lit. Sāy.) Lit. RV. iii , 56 , 5.


  त्रिमात्र [ trimātra ] [ trí -mātra ] m. f. n. = [ °trā-kāla ] Lit. RPrāt. Lit. APrāt. Lit. ŚāṅkhŚr. ; 3 in number Lit. MBh. vii


   त्रिमात्राकाल [ trimātrākāla ] [ trí -mātrā-kāla ] m. f. n. containing or sounding 3 syllabic instants Lit. Bhāshik. ii , 32 Sch.


   त्रिमात्रिक [ trimātrika ] [ trí -mātrika ] m. ( unmetrically for [ °tra ] ) the syllable [ om ] , Prapañcas. ( Lit. RāmatUp. ii , 2 , 3 Sch.)


  त्रिमारिका [ trimārikā ] [ trí -mārikā ] f. " three-killer " , N. of a woman Lit. Kathās. lxvi.


  त्रिमार्ग [ trimārga ] [ trí -mārga ] in comp. = [ -patha ]

   [ trimārga ] m. f. n. with 3 ways Lit. DhyānabUp. 17

   [ trimārgī ] f. 3 ways Lit. L.


   त्रिमार्गगमन [ trimārgagamana ] [ trí -mārga--gamana ] n. going by 3 ways (through heaven , earth , and the lower regions) Lit. R. (G) i , 45 , 40


   त्रिमार्गगा [ trimārgagā ] [ trí -mārga--gā ] f. = [ tripatha-gā ] Lit. Ragh. xiii , 20 Lit. Śiś. xii.


  त्रिमुकुट [ trimukuṭa ] [ trí -mukuṭa ] m. " three-peaked " , the Tri-kūṭa mountain Lit. L.


  त्रिमुख [ trimukha ] [ trí -mukha ] m. " three-faced " , the 3rd Arhat of the present Avasarpiṇī Lit. L.

   [ trimukhā ] f. Śākya-muni's mother Lit. L.


  त्रिमुनि [ trimuni ] [ trí -muni ] m. f. n. (grammar) produced by the 3 Munis ( Lit. Pāṇ. Lit. Kāty. Lit. Pat.) Lit. Pāṇ. 2-1 , 19 Lit. Kāś. Lit. Madhus.


  त्रिमूढ [ trimūḍha ] [ trí -mūḍha ] n. = [ -gūḍha ] Lit. Bhar. xviii.


  त्रिमूढक [ trimūḍhaka ] [ trí -mūḍhaka ] n. = [ -gūḍha ] Lit. Bhar. xviii.


  त्रिमूर्ति [ trimūrti ] [ trí -mūrti ] m. f. n. having 3 forms or shapes ( as Brahmā , Vishṇu. , Śiva) Lit. Kum. ii , 4

   Lit. Gaṅgêś. Lit. RāmatUp. i , 16 Sch.

   in comp. Brahmā , Vishṇu , Śiva Lit. Hcat. i , 11 , 547

   [ trimūrti ] m. the sun ( cf. [ trayī-deha ] ) , 8 , 221

   a Buddha Lit. L.

   one of the 8 Vidyêśvaras Lit. , 8 , 406 ; 11 , 857 ; ii , 1 , 941 Lit. Śaktir. v

   ( [ °tika ] ) Lit. Sarvad. vii , 75.


  त्रिमूर्ध [ trimūrdha ] [ trí -mūrdha ] m. f. n. three-headed Lit. Pāṇ. 5f.


  त्रिमूर्धन् [ trimūrdhan ] [ trí -mūrdhán ] m. f. n. id. Lit. RV. i , 146 , 1

   [ trimūrdhan ] m. N. of a Rakshas Lit. Uttarar. ii , 15.


  त्रियाज्ञ [ triyājña ] [ trí -yājña ] see [ triy-akṣa ] .


  त्रियव [ triyava ] [ trí -yava ] m. f. n. weighing 3 barley-corns Lit. Mn. viii , 134 Lit. Śulbas.


  त्रियष्टि [ triyaṣṭi ] [ trí -yaṣṭi ] m. Oldenlandia biflora (?) Lit. L.


  त्रियान [ triyāna ] [ trí -yāna ] n. the 3 Vehicles (leading to Nirvāṇa) Lit. Buddh.


  त्रियाम [ triyāma ] [ trí -yāma ] m. f. n. (the night) containing 3 watches (or 9 hours) Lit. R. G. ii , 10 , 7

   [ triyāmā ] f. night Lit. Hariv. 5768 Lit. R.

   turmeric Lit. W.

   = [ -puṣā ] Lit. Uṇk.

   the Indigo plant Lit. ib.

   the river Yamunā Lit. ib.


  त्रियामक [ triyāmaka ] [ trí -yāmaka ] n. sin Lit. L.


  त्रियुक्त [ triyukta ] [ trí -yukta ] m. f. n. (a cart) drawn by 3 Lit. KātyŚr. xv.


  त्रियुग [ triyuga ] [ trí -yugá ] n. (= [ -puruṣa ] ) 3 generations ( Lit. Nir. ; " spring , rainy-season , and autumn " , Lit. ŚBr. vii) Lit. RV. x , 97 , 1

   [ triyuga ] m. f. n. appearing in the first 3 Yugas (Kṛishṇa) Lit. MBh. Lit. BhP.


  त्रियुग्म [ triyugma ] [ trí -yugma ] m. f. n. possessing 3 pairs ( [ yaśo-vīrye ] , [ aiśvarya-śriyau ] , [ jñāna-vairāgye ] ) Lit. R. vii.


  त्रियूप [ triyūpa ] [ trí -yūpa ] m. f. n. with 3 sacrificial posts Lit. KātyŚr.


  त्रियोजन [ triyojana ] [ trí -yojaná ] n. 3 Yojanas Lit. AV. vi , 131 , 3.


  त्रियोनि [ triyoni ] [ trí -yoni ] m. f. n. (a lawsuit) resulting from 3 reasons (anger , covetousness , or infatuation) Lit. W.


  त्रिरत्न [ triratna ] [ trí -ratna ] n. the 3 gems: Buddha , the law , and the monkish brotherhood Lit. Buddh.


  त्रिरसक [ trirasaka ] [ trí -rasaka ] n. " triple-flavoured " , a spirituous liquor Lit. Śiś. x , 12 ( Lit. Sāh. Lit. iii , 148/149)

   see [ -saraka ] .


  त्रिरात्र [ trirātra ] [ trí -rātrá ] n. sg. 3 (nights or) days Lit. ŚBr. Lit. KātyŚr. Lit. Kauś.

   (pl. Lit. MBh. iii , 82 , 18)

   [ trirātra ] m. f. n. lasting (3 nights or) days Lit. ŚBr. xiii Lit. ŚāṅkhŚr.

   m. a sacrificial performance of 3 days Lit. TāṇḍyaBr.

   cf. [ aśva- ] , [ garga- ] , [ baida- ]

   [ trirātram ] ind. for 3 days , during 3 days Lit. KātyŚr. Lit. ĀśvGṛ. Lit. Mn.

   [ trirātrāt ] ind. after 3 days , Lit. v

   [ trirātreṇa ] ind. after 3 days , Lit. v

   [ rātrais tribhiḥ ] , after 3 x 3 days Lit. 64


   त्रिरात्रावरम् [ trirātrāvaram ] [ trí -rātrāvaram ] ind. at least 3 days Lit. KātyŚr. iv , 11 , 3 Lit. Gaut.


  त्रिरात्रीणा [ trirātrīṇā ] [ trí -rātrīṇā ] f. (a woman) 3 days after her courses Lit. ĀpŚr. ix , 2 , 3.


  त्रिराव [ trirāva ] [ trí -rāva ] m. N. of a son of Garuḍa Lit. MBh. v , 101 , 11 (v.l. [ -vāra ] ) .


  त्रिराशिप [ trirāśipa ] [ trí -rāśi-pa ] m. f. n. governing 3 zodiacal signs.


  त्रिरूप [ trirūpa ] [ trí -rūpa ] m. f. n. ( [ trí - ] ) three-formed Lit. NṛisUp. ii , 9 , 6

   three-coloured Lit. ŚBr. iv , xiii Lit. KātyŚr.

   having 3 syllabic instants Lit. TPrāt. Sch.


  त्रिरेख [ trirekha ] [ trí -rekha ] m. f. n. three-lined (the neck) Lit. L.

   [ trirekha ] m. a conch (or some other animal) Lit. L.


   त्रिरेखाङ्कित [ trirekhāṅkita ] [ trí -rekhāṅkita ] m. N. of a fish Lit. Gal.


   त्रिरेखापुट [ trirekhāpuṭa ] [ trí -rekhā-puṭa ] m. a sexangle Lit. RāmatUp. i , 58.


  त्रिलव [ trilava ] [ trí -lava ] m. a third part Lit. Līl.


  त्रिलवण [ trilavaṇa ] [ trí -lavaṇa ] n. = [ -paṭu ] Lit. L.


  त्रिलिङ्ग [ triliṅga ] [ trí -liṅga ] m. f. n. possessing the 3 Guṇas ( cf. [ -guṇa ] ) Lit. BhP. iii

   = [ °gaka ]

   [ triliṅga ] n. " the 3 Liṅgas " , the country Telinga

   [ triliṅgī ] f. the 3 genders (in Gram.) Lit. L.


  त्रिलिङ्गक [ triliṅgaka ] [ trí -liṅgaka ] m. f. n. having 3 genders , adjective Lit. L.


  त्रिलोक [ triloka ] [ trí -loka ] n. sg. ( ( Lit. MBh. xiii Lit. Hariv. 11303 ) ) m. pl. ( ( Lit. R. iii ) ) the 3 worlds (= [ -patha ] )

   [ triloka ] m. sg. the inhabitants of the 3 worlds Lit. BhP. iii , 2 , 13

   [ trilokī ] f. the 3 worlds , i-iii Lit. Rājat. Lit. Prab.


   त्रिलोकनाथ [ trilokanātha ] [ trí -loka--nātha ] m. " Telinga-lord " , Indra Lit. Ragh. iii , 45

    Śiva Lit. Kum. v , 77


   त्रिलोकरक्षिन् [ trilokarakṣin ] [ trí -loka--rakṣin ] m. f. n. protecting the 3 worlds Lit. Vikr. i , 5


   त्रिलोकवशंकर [ trilokavaśaṃkara ] [ trí -loka--vaśaṃ-kara ] m. N. of a Lokêśvara


   त्रिलोकवीर [ trilokavīra ] [ trí -loka--vīra ] m. N. of a Lit. Buddh. deity


   त्रिलोकसार [ trilokasāra ] [ trí -loka--sāra ] m. N. of wk.


   त्रिलोकात्मन् [ trilokātman ] [ trí -lokātman ] m. " Triloka-soul " , Śiva


   त्रिलोकेश [ trilokeśa ] [ trí -lokeśa ] m. " Triloka-lord " , Vishṇu Lit. Siṃhâs.

    Śiva Lit. MBh. xiv

    the sun Lit. L.


  त्रिलोकी [ trilokī ] [ trí -lokī ] f. of [ °ka ]


   त्रिलोकीकृति [ trilokīkṛti ] [ trí -lokī--kṛti ] f. the creation of the 3 worlds Lit. Dhūrtan.


   त्रिलोकीजित् [ trilokījit ] [ trí -lokī--jit ] m. f. n. conquering the 3 worlds Lit. Dhanaṃj. 4


   त्रिलोकीनाथ [ trilokīnātha ] [ trí -lokī--nātha ] m. " Triloka-lord " , Vishṇu , Lit. Śāntiś.


   त्रिलोकीपति [ trilokīpati ] [ trí -lokī--pati ] m. id. Lit. Siṃhâs. xii , 3


   त्रिलोकीराज [ trilokīrāja ] [ trí -lokī--rāja ] m. Indra Lit. Gal.


  त्रिलोचन [ trilocana ] [ trí -locana ] m. f. n. three-eyed (Śiva) Lit. DhyānabUp. Lit. KaivUp. Lit. R. i Lit. Ragh.

   [ trilocana ] m. ( with [ rasa ] ) a kind of mixture Lit. Rasar.

   N. of a poet Lit. ŚārṅgP.

   = [ trilocana-dāsa ] Lit. Hemac. Sch.

   = [ trilocana-pāla ] Lit. Rājat. vii Lit. Kshitîś.

   [ trilocanā ] f. a disloyal wife Lit. L.

   N. of a goddess (also [ °nī ] Lit. W.) Lit. BrahmaP. ii , 18 , 20


   त्रिलोचनतीर्थ [ trilocanatīrtha ] [ trí -locana--tīrtha ] n. N. of a Tīrtha Lit. KapSaṃh.


   त्रिलोचनदास [ trilocanadāsa ] [ trí -locana--dāsa ] m. N. of a grammarian


   त्रिलोचनपाल [ trilocanapāla ] [ trí -locana--pāla ] m. N. of a prince Lit. Rājat. vii


   त्रिलोचनाष्टमी [ trilocanāṣṭamī ] [ trí -locanāṣṭamī ] f. the 8th day in the dark half of month Jyaishṭha Lit. W.


   त्रिलोचनेश्वरतीर्थ [ trilocaneśvaratīrtha ] [ trí -locaneśvara-tīrtha ] n. N. of a Tīrtha Lit. RevāKh. clxxxviii.


  त्रिलोह [ triloha ] [ trí -loha ] n. the 3 metals (copper , brass , and bell-metal) Lit. Hcat. i , 11

   [ triloha ] m. f. n. made of one of the 3 metals (v.l. [ -lauh ] ) Lit. Tantras. i.


  त्रिलोहक [ trilohaka ] [ trí -lohaka ] n. the 3 metals (gold , silver , copper) Lit. L.


  त्रिलौह [ trilauha ] [ trí -lauha ] see [ -loha ] .


  त्रिवक्रा [ trivakrā ] [ trí -vakrā ] f. " thrice crooked " , N. of a woman Lit. BhP. x , 42 , 3.


  त्रिवणसंज्ञिका [ trivaṇasaṃjñikā ] [ trí -vaṇa-saṃjñikā ] f. (in music) N. of a Rāgiṇī.


  त्रिवणी [ trivaṇī ] [ trí -vaṇī ] f. (in music) N. of a Rāgiṇī.


  त्रिवत् [ trivat ] [ trí -vat ] ( [ trí - ] ) m. f. n. ( Lit. Pāṇ. 6-1 , 176 Vārtt. 2 ; viii , 2 , 15 Lit. Kāś.) containing the word [ trí ] Lit. TS. ii , 4 , 11 , 2.


  त्रिवत्स [ trivatsa ] [ trí -vatsá ] m. f. n. 3 years old (ox or cow) Lit. VS. Lit. TāṇḍyaBr. Lit. Lāṭy. Lit. Kāty.


  त्रिवन्धुर [ trivandhura ] [ trí -vandhurá ] m. f. n. ( Lit. Pāṇ. 6-2 , 199 Vārtt. Lit. Pat.) having 3 seats (the Aśvins' chariot) Lit. RV. i , vii-ix.


  त्रिवयस् [ trivayas ] [ trí -vayas ] ( [ trí - ] ) m. f. n. having threefold food (or texture ?) , Lit. ii , 31 , 5.


  त्रिवरूथ [ trivarūtha ] [ trí -várūtha ] m. f. n. protecting in 3 ways Lit. RV. Lit. AV. vii-ix

   ( [ °thá ] ) Lit. VS. & Lit. TBr. ii.


  त्रिवर्ग [ trivarga ] [ trí -varga ] m. the three things Lit. KātyŚr. Lit. Lāṭy. (= [ -gaṇa ] Lit. Mn. Lit. Yājñ. Lit. MBh. ; = [ -guṇa ] Lit. L. ; the 3 conditions , " progress , stationariness , and decline " , Lit. xii , 2664 ; the 3 higher castes , xiii ; = [ -madhura ] Lit. Suśr. vi , 41 ; = [ -kaṭu ] Lit. L. ; = [ -phalā ] Lit. L.)


   त्रिवर्गचिन्तन [ trivargacintana ] [ trí -varga--cintana ] n. N. of a ch. of Lit. PSarv.


   त्रिवर्गपारीण [ trivargapārīṇa ] [ trí -varga--pārīṇa ] m. f. n. having passed through the 3 conditions or attained the [ tri-gaṇa ] Lit. Bhaṭṭ. ii , 46.


  त्रिवर्ण [ trivarṇa ] [ trí -varṇa ] m. f. n. three-coloured Lit. ŚāṅkhGṛ.


   त्रिवर्णकृत् [ trivarṇakṛt ] [ trí -varṇa--kṛt ] m. the chameleon Lit. Npr.


  त्रिवर्णक [ trivarṇaka ] [ trí -varṇaka ] m. n. = [ -kaṭa ] Lit. L.

   [ trivarṇaka ] n. = [ -kaṭu ] Lit. Suśr. i , 44

   the 3 Myrobalans ( [ -phalā ] ) Lit. L.


  त्रिवर्तु [ trivartu ] [ trí -vártu ] m. f. n. threefold Lit. RV. vii , 101 , 2.


  त्रिवर्त्मन् [ trivartman ] [ trí -vartman ] m. f. n. going by 3 paths Lit. ŚvetUp. v , 7


   त्रिवर्त्मगा [ trivartmagā ] [ trí -vartma-gā ] f. = [ tripatha-gā ] Lit. MBh. xiii , 1842.


  त्रिवर्ष [ trivarṣa ] [ trí -varṣa ] m. f. n. = [ -vatsá ] Lit. Lāṭy. viii

   [ trivarṣa ] n. 3 years Lit. Suśr. ii , 1

   [ a- ] , not yet 3 years old Lit. Mn. v , 70


   त्रिवर्षपूर्व [ trivarṣapūrva ] [ trí -varṣa--pūrvá ] m. f. n. known less than 3 years Lit. Āp.


  त्रिवर्षक [ trivarṣaka ] [ trí -varṣaka ] m. f. n. = [ -vatsá ] Lit. Hemac.


  त्रिवर्षीय [ trivarṣīya ] [ trí -varṣīya ] m. f. n. used for 3 years Lit. MBh. xiii , 4467.


  त्रिवलि [ trivali ] [ trí -vali ] m. f. n. having 3 folds or incisions Lit. KātyŚr. vii , 3 , 29

   [ trivali ] f. in comp. the 3 folds over a woman's navel (regarded as a beauty) Lit. VarBṛS. lxx , 5 Lit. Ṛitus. Lit. GarP.


  त्रिवली [ trivalī ] [ trí -valī ] f. id. Lit. MBh. iii , 1824 Lit. Hariv. 3625 Lit. Bhartṛ.

   the anus Lit. L.

   N. of a drum


   त्रिवलीवत् [ trivalīvat ] [ trí -valī--vat ] m. f. n. see [ -valīka ] .


  त्रिवलीक [ trivalīka ] [ trí -valīka ] m. f. n. (Rāma) having 3 folds (on the belly or neck) Lit. R. v , 32 , 12 (v.l. [ °līvat ] )

   [ trivalīka ] n. the anus Lit. W.


  त्रिवस्तु [ trivastu ] [ tri-vastu ] n. the triple object (viz. Buddha, Dharma, and Saṃgha), Lit. Divyâv.


  त्रिवाचिक [ trivācika ] [ trí -vācika ] m. f. n. effected by 3 words Lit. Pañcat. iv , 5 , 0/1.


  त्रिवार [ trivāra ] [ trí -vāra ] see [ -rāva ]

   [ trivāram ] ind. thrice Lit. Śāktân. ii.


  त्रिवार्षिक [ trivārṣika ] [ trí -vārṣika ] m. f. n. 3 years old Lit. Pañcat. iii , 2 , 17/18.


  त्रिविक्रम [ trivikrama ] [ trí -vikrama ] n. the 3 steps (of Vishṇu) Lit. R. vi Lit. Kum. ( in comp.)

   [ trivikrama ] m. f. n. or m. who strided over the 3 worlds in 3 steps (Vishṇu) Lit. Hariv. 2641 Lit. R. i

   m. N. of a Brāhman Lit. Śukas.

   of the author of a work (called after him Traivikramī) Lit. Nirṇayas. iii

   of a medical author and of a mixture (called after him) Lit. Rasêndrac.

   = [ -bhaṭṭa ]


   त्रिविक्रमतीर्थ [ trivikramatīrtha ] [ trí -vikrama--tīrtha ] n. N. of a Tīrtha Lit. RevāKh. cclxxi


   त्रिविक्रमदेव [ trivikramadeva ] [ trí -vikrama--deva ] m. N. of an author Lit. Rasar.


   त्रिविक्रमभट्ट [ trivikramabhaṭṭa ] [ trí -vikrama--bhaṭṭa ] m. N. of the author of Lit. Nalac.


   त्रिविक्रमसेन [ trivikramasena ] [ trí -vikrama--sena ] m. N. of a prince Lit. Kathās.


   त्रिविक्रमाचार्य [ trivikramācārya ] [ trí -vikramācārya ] m. N. of an astronomer.


  त्रिवितस्त [ trivitasta ] [ trí -vitastá ] m. f. n. 3 spans long Lit. TBr. i , 5 , 10 , 1

   [ trivitasta ] n. 3 spans Lit. ĀpŚr. vii , 4 , 2.


  त्रिविद्य [ trividya ] [ trí -vidya ] m. f. n. containing the 3 Vedas ( Śiva ; cf. [ trayī-tanu ] )

   [ trividyā ] f. threefold knowledge ( cf. [ trayī́vidyā́ ] ) Lit. Pāṇ. 4-1 , 88 Lit. Pat.


  त्रिविध [ trividha ] [ trí -vidha ] m. f. n. ( [ trí - ] ) of 3 kinds , triple , threefold Lit. ŚBr. xii Lit. ŚāṅkhŚr. Lit. Mn.


   त्रिविधदमथवस्तुकुशल [ trividhadamathavastukuśala ] [ trí -vidha--damatha-vastu-kuśala ] m. = [ tri-dam ] Lit. DivyA7v. viii , 79.


  त्रिविनत [ trivinata ] [ trí -vinata ] m. f. n. bent in 3 ways Lit. R. v , 32 , 13 (v.l. [ try-avan ] ) .


  त्रिविबुधी [ trivibudhī ] [ trí -vibudhī ] f. 3 deities Lit. Naish.


  त्रिविषूक [ triviṣūka ] [ tri-viṣūka ] m. f. n. diverging into three directions, Lit. HirP.


  त्रिविष्टप [ triviṣṭapa ] [ trí -viṣṭapa ] n. = [ -piṣṭ ] Lit. GopBr. Lit. Yājñ. Lit. MBh.

   N. of a Liṅga Lit. LiṅgaP. i , 1 , 4

   for [ °ṣṭabdha ] Lit. SaṃnyUp. iv , 1


   त्रिविष्टपसद् [ triviṣṭapasad ] [ trí -viṣṭapa--sad ] m. = [ -piṣṭ ] Lit. L.


  त्रिविष्टब्ध [ triviṣṭabdha ] [ trí -viṣṭabdha ] n. the 3 staves of a Parivrājaka ( = [ -daṇḍa ] ) Lit. MBh. xii.


  त्रिविष्टब्धक [ triviṣṭabdhaka ] [ trí -viṣṭabdhaka ] n. id. Lit. Pat. on Lit. Pāṇ. 1-1 , 1 Vārtt. 8 ; ii , 1 , 1 Vārtt. 4

   Lit. and iii , 2 , 124 Vārtt. 2.


  त्रिविष्टि [ triviṣṭi ] [ trí -viṣṭí ] ind. thrice Lit. RV. iv , 6 , 4 and 15 , 2


   त्रिविष्टिधातु [ triviṣṭidhātu ] [ trí -viṣṭí --dhā́tu ] m. f. n. threefold Lit. i , 102 , 8.


  त्रिविस्त [ trivista ] [ trí -vista ] m. f. n. weighing 3 Vistas Lit. Pāṇ. 5-1 , 31.


  त्रिवृत् [ trivṛt ] [ trí -vṛ́t ] m. f. n. threefold , triple , triform , consisting of 3 parts or folds Lit. RV.

   connected with the Tri-vṛit Stoma Lit. ŚBr. xiii Lit. KātyŚr. Lit. ŚāṅkhŚr.

   (n. pl. [ -vṛnti ] ) Lit. ĀśvŚr.

   [ trivṛt ] m. ( with or without [ stóma ] ) a threefold Stoma ( in which first the three 1st verses of each Tṛica of RV. ix , II are sung together , then the 2nd verses , and lastly the 3rd) Lit. VS.

   a triple cord , Lit. ŚāṅkhGṛ. Lit. Mn. iii , 43

   an amulet of 3 strings Lit. AV. v , 28

   N. of a Vyāsa (see [ -vṛṣa ] )

   f. = [ °tā ] Lit. Suśr. ( generally written [ tṛ-v ] )


   त्रिवृच्छिरस् [ trivṛcchiras ] [ trí -vṛ́c-chiras ] m. f. n. Trivṛit-headed Lit. MBh. xii , 1632 ; xiii , 7379


   त्रिवृत्करण [ trivṛtkaraṇa ] [ trí -vṛ́t--karaṇa ] n. making threefold , Lit. Vedântas. 116 ( Lit. ChUp. vi , 3 , 2 f.)


   त्रिवृत्ता [ trivṛttā ] [ trí -vṛ́t-tā ] f. triplicity Lit. ŚBr. vi


   त्रिवृत्पर्णी [ trivṛtparṇī ] [ trí -vṛ́t-parṇī ] f. Hingcha repens Lit. L.


   त्रिवृत्प्राय [ trivṛtprāya ] [ trí -vṛ́t--prāya ] m. f. n. similar to the Trivṛit , Lit. xii , 3 , 1 , 5


   त्रिवृत्स्तोम [ trivṛtstoma ] [ trí -vṛ́t--stoma ] m. f. n. connected with the Telinga Stoma Lit. Hariv. 7435.


  त्रिवृता [ trivṛtā ] [ trí -vṛtā ] f. Ipomoea Turpethum Lit. Suśr. Lit. VarBṛS.


  त्रिवृत्ति [ trivṛtti ] [ trí -vṛtti ] f. livelihood through 3 things (sacrifice , study , and alms) Lit. MBh. xiii , 1541.


  त्रिवृन्त [ trivṛnta ] [ trí -vṛnta ] m. = [ pakṣaka ] Lit. Npr.


  त्रिवृन्तिका [ trivṛntikā ] [ trí -vṛntikā ] f. = [ -vṛtā ] Lit. L.


  त्रिवृष [ trivṛṣa ] [ trí -vṛṣá ] m. f. n. having 3 bulls Lit. AV. v , 16 , 3

   [ trivṛṣa ] m. N. of the Vyāsa in the 11th Dvāpara Lit. DevībhP. i , 3 Lit. KūrmaP. i , 52 , 5 (v.l. [ ṛṣabha ] )

   ( [ °ṣan ] ) Lit. VP. iii , 3 , 14

   ( [ °vṛt ] ) Lit. VāyuP. i , 23 , 140.


  त्रिवृषन् [ trivṛṣan ] [ trí -vṛṣan ] m. N. of Try-aruṇa's father ( cf. [ traivṛṣṇá ] ) . Lit. RV. v , 27 , 1 Lit. Sāy.

   see [ °ṣa ] .


  त्रिवेणि [ triveṇi ] [ trí -veṇi ] f. = [ °ṇī ] Lit. Uṇ. Sch.


  त्रिवेणिका [ triveṇikā ] [ trí -veṇikā ] f. N. of a grammar.


  त्रिवेणी [ triveṇī ] [ trí -veṇī ] f. (g. [ śivādi ] ) " triple-braided " , the place of confluence (Prayāga , now Allāhābād) of the Ganges with the Yamunā (Jumnā) and the subterranean Sarasvatī

   N. of another place.


  त्रिवेणु [ triveṇu ] [ trí -veṇu ] m. f. n. three-bannered (a chariot) Lit. BhP. iv , 26 , 1

   [ triveṇu ] m. N. of part of a chariot Lit. MBh. iii f. , vii ( also [ °ṇuka ] ) -ix Lit. BhP. xi.


  त्रिवेद [ triveda ] [ trí -veda ] in comp. the 3 Vedas Lit. KātyŚr. xxv

   [ trivedī ] f. id. Lit. L.

   [ triveda ] m. f. n. familiar with the 3 Vedas Lit. Mn. ii , 118

   m. = [ trayī-deha ] Lit. Hcat. i


   त्रिवेदीतनु [ trivedītanu ] [ trí -vedī-tanu ] m. ( with [ deva ] ) id. Lit. Bālar. iii , 85.


  त्रिवेद [ triveda ] [ tri-veda ] m. (with [ kṛṣṇa ] - [ rāśa ] - [ lauhitya ] ) N. of a teacher, Lit. JaimUp.


  त्रिवेदिन् [ trivedin ] [ trí -vedin ] m. f. n. familiar with the 3 Vedas Lit. W.

   = [ trayīmūrti-mat ] Lit. R. vii.


  त्रिवेला [ trivelā ] [ trí -velā ] f. = [ -vṛtā ] Lit. L.


  त्रिवैस्तिक [ trivaistika ] [ trí -vaistika ] m. f. n. = [ -vista ] Lit. Pāṇ.


  त्रिव्याम [ trivyāma ] [ trí -vyāma ] m. f. n. 3 cords long Lit. KātyŚr. vi , 3 , 5.


  त्रिव्रत [ trivrata ] [ trí -vrata ] ( [ trí - ] ) m. f. n. eating thrice a day Lit. TS. vi , 2 , 5 , 3.


  त्रिशकल [ triśakala ] [ trí -śakala ] m. having 3 Śakalas Lit. Pāṇ. 6-2 , 47 Lit. Kāś.


  त्रिशक्ति [ triśakti ] [ trí -śakti ] f. = [ -kalā ] Lit. VarP. xc ff.


  त्रिशङ्कु [ triśaṅku ] [ trí -śaṅku ] m. N. of a sage Lit. TUp. i , 10

   of a king of Ayodhyā (aspiring to ascend to heaven in his mortal body , he first requested Vasishṭha to perform a great sacrifice for him ; on Vasishṭha's refusing he applied to Vasishṭha's hundred sons , who cursed and degraded him to the rank of a Caṇḍāla ( hence called a Caṇḍāla king Lit. DivyA7v. xxxiii ) ; Viśvā-mitra then undertook the sacrifice for him and invited all the gods , who declined to come and thereby so enraged the sage that , by his own power , he transported Triśaṅku to heaven ; on his being hurled down again head foremost by the gods , he was arrested in his course by Viśvā-mitra and remained suspended in the sky , forming the southern cross constellation Lit. R. i , 57 (59 G) ff. ( son of Pṛithu ) ; Lit. Hariv. 730 ff. and Lit. VP. iv , 3 , 13 f. ( son of Trayyāruṇa ) ; ( son of Tri-bandhana ) Lit. BhP. ix , 7) Lit. MBh. i , xiii

   a cat Lit. L.

   the civet-cat Lit. Npr.

   a grasshopper Lit. L.

   a fire-fly Lit. L.

   = [ °ṅkha ] Lit. L.

   N. of a mythical mountain Lit. DivyA7v. viii , 293 ff.

   [ triśaṅku ] f. N. of a mythical river Lit. 223 and 295

   ( [ °kukā ] ) Lit. 298

   m. pl. N. of thorns Lit. 293


   त्रिशङ्कुज [ triśaṅkuja ] [ trí -śaṅku--ja ] m. " Telinga's son " , Hari-ścandra Lit. L.


   त्रिशङ्कुतिलक [ triśaṅkutilaka ] [ trí -śaṅku--tilaka ] m. f. n. adorned with the Telinga constellation ( the southern region , [ diś ] ) Lit. Kād.


   त्रिशङ्कुयाजिन् [ triśaṅkuyājin ] [ trí -śaṅku--yājin ] m. " sacrificing for Telinga " , Viśvā-mitra Lit. L.


  त्रिशङ्कुक [ triśaṅkuka ] [ trí -śaṅkuka ] m. a wag-tail Lit. Gal.

   [ triśaṅkukā ] f. see [ °ṅku ] .


  त्रिशङ्ख [ triśaṅkha ] [ trí -śaṅkha ] m. the Cātaka bird Lit. Gal.


  त्रिशत [ triśata ] [ trí -śatá ] m. f. n. 103 Lit. ŚāṅkhBr. xiv Lit. ŚāṅkhŚr. ; 300 Lit. RV. i , 164 , 48 Lit. AV. xi , 5 , 2

   the 300th (chs. of Lit. MBh. iii , xii and Lit. R. ( G ) ii , vi)

   = [ °taka ] Lit. Hariv. 512 (f ( [ ī ] ) .) Lit. Kām.

   [ triśata ] n. 300 Lit. MBh. xiii Lit. R. i , vii

   [ triśatī ] f. 300 Lit. MBh. xiv Lit. Jyot. (YV.) 29


   त्रिशतंषष्टिपर्वन् [ triśataṃṣaṣṭiparvan ] [ trí -śataṃ-ṣaṣṭi-parvan ] m. f. n. consisting of 360 sections Lit. BhP. iii


   त्रिशततम [ triśatatama ] [ trí -śata-tama ] m. f. n. the 300th (ch. of Lit. Hariv.)


  त्रिशतक [ triśataka ] [ trí -śataka ] m. f. n. consisting of 300 Lit. Buddh.


  त्रिशरण [ triśaraṇa ] [ trí -śaraṇa ] n. " threefold refuge " = [ -ratna ] Lit. Buddh.

   the three-refuge formula of Buddhists Lit. MWB. 78.


  त्रिशरीर [ triśarīra ] [ trí -śarīra ] m. three-bodied Lit. NṛisUp. ii , 1 , 4.


  त्रिशरीरिन् [ triśarīrin ] [ trí -śarīrin ] m. f. n. id. (Vishṇu) Lit. Hariv. 14982.


  त्रिशर्करा [ triśarkarā ] [ trí -śarkarā ] f. 3 kinds of sugar ( [ guḍotpannā ] , [ himotthā ] , [ madhurā ] ) Lit. L.


  त्रिशल [ triśala ] [ trí -śalá ] m. f. n. 3 bristles long Lit. TBr. i , 5 , 10 , 1

   [ triśalā ] f. the mother of Mahāvīra Lit. Jain.


  त्रिशल्य [ triśalya ] [ trí -śalya ] m. f. n. three-pointed (an arrow) Lit. MBh. vii , 202 , 82.


  त्रिशस् [ triśas ] [ trí -śas ] ind. by threes Lit. RPrāt. xviii.


  त्रिशाख [ triśākha ] [ trí -śākha ] m. f. n. three-wrinkled ( [ bhru-kuṭī ] ) Lit. MBh. viii Lit. Kathās. cii , 72


   त्रिशाखपत्त्र [ triśākhapattra ] [ trí -śākha--pattra ] m. Aegle Marmelos Lit. L.


  त्रिशाण [ triśāṇa ] [ trí -śāṇa ] m. f. n. weighing 3 , Śāṇas Lit. Pāṇ. 5-1 , 36.


  त्रिशाण्य [ triśāṇya ] [ trí -śāṇya ] m. f. n. weighing 3 , Śāṇas Lit. Pāṇ. 5-1 , 36.


  त्रिशानु [ triśānu ] [ trí -śānu ] m. for [ -bhānu ] Lit. Hariv. Lit. BrahmaP.


  त्रिशाल [ triśāla ] [ trí -śāla ] n. a house with 3 halls Lit. MatsyaP. ccliii.


  त्रिशालक [ triśālaka ] [ trí -śālaka ] n. id. Lit. VarBṛS. liii , 37 f.


  त्रिशिख [ triśikha ] [ trí -śikha ] m. f. n. three-pointed , trident-shaped Lit. BhP. iii , v f.

   three-flamed Lit. Hariv. 12292

   = [ -śākha ] Lit. MBh. i Lit. Hariv. Lit. Pañcat. i , 15 , 24/25 ; iv , 4 , 4/5

   [ triśikha ] m. = [ -śākha-pattra ] Lit. L.

   a Rakshas Lit. L.

   Indra in Tāmasa's Manv-antara Lit. BhP. viii , 1

   n. a trident Lit. Kathās. lv , ci , cvii

   a three-pointed tiara Lit. L.

   [ triśikhī ] f. N. of an Lit. Up.


  त्रिशिखर [ triśikhara ] [ trí -śikhara ] m. " three-peaked " , ( with [ śaila ] ) N. of a mountain Lit. R. iv , 44 , 50.


  त्रिशिखिदला [ triśikhidalā ] [ trí -śikhi-dalā ] f. " trident-leaved " , N. of a bulb Lit. L.


  त्रिशिर [ triśira ] [ trí -śira ] m. f. n. ( for [ °ras ] ) three-pointed Lit. MBh. xiii , 7379 (v.l. [ catur-aśva ] )

   [ triśira ] m. see [ °ras ]

   [ triśirā ] f. Clypea hernandifolia Lit. L.


   त्रिशिरगिरि [ triśiragiri ] [ trí -śira--giri ] m. N. of a mountain Lit. SkandaP.


  त्रिशिरस् [ triśiras ] [ trí -śiras ] m. f. n. three-headed (Tvāshṭra , author of Lit. RV. x , 8.) Lit. TāṇḍyaBr. xvii Lit. Bṛih. Lit. KaushUp. Lit. MBh. Lit. Kām.

   (Jvara) Lit. BhP. x , 63 , 22

   three-pointed Lit. MBh. xiii Lit. R. iv

   [ triśiras ] m. N. of an Asura killed by Vishṇu Lit. MBh. ix , 1755

   of a Rākshasa killed by Rāma Lit. R. Lit. Ragh.

   ( [ °ra ] ) Lit. BhP. ix , 10 , 9

   n. ( with [ rakṣas ] ) id. Lit. R. i , 1 , 45

   a Rakshas Lit. L.

   Kubera Lit. L.


  त्रिशिल [ triśila ] [ trí -śila ] n. 3 stones Lit. Kauś.


  त्रिशीर्ष [ triśīrṣa ] [ trí -śīrṣa ] m. f. n. three-headed Lit. MBh. (Śiva , Lit. xii) Lit. Hariv.


   त्रिशीर्षगुहा [ triśīrṣaguhā ] [ trí -śīrṣa--guhā ] f. N. of a cavern in Kailāsa Lit. Kathās. cviii f.


   त्रिशीर्षाख्यगुहा [ triśīrṣākhyaguhā ] [ trí -śīrṣākhya-guhā ] f. N. of a cavern in Kailāsa Lit. Kathās. cviii f.


   त्रिशीर्षवत् [ triśīrṣavat ] [ trí -śīrṣa-vat ] m. f. n. having 3 crowns (or vertices) Lit. R. (B.) v , 35 , 18.


  त्रिशीर्षक [ triśīrṣaka ] [ trí -śīrṣaka ] n. a trident Lit. L.


  त्रिशीर्षन् [ triśīrṣan ] [ trí -śīrṣán ] m. f. n. three-headed (Tvāshṭra , [ dā́sa ] , ) Lit. RV. x Lit. AV. v , 23 , 9 Lit. Kāṭh. Lit. ŚBr. ( [ trí -ś ] ) Lit. ŚāṅkhŚr. xiv.


  त्रिशुक्र [ triśukra ] [ trí -śukra ] ( [ trí - ] ) m. f. n. triply pure Lit. TBr. ii.


  त्रिशुक्रिय [ triśukriya ] [ trí -śukriya ] m. f. n. id. Lit. Kāṭh. Lit. ShaḍvBr. Lit. ŚāṅkhŚr.


  त्रिशुक्ल [ triśukla ] [ trí -śukla ] m. (= [ °kra ] ) Śiva Lit. MBh.


  त्रिशुच् [ triśuc ] [ trí -śúc ] m. f. n. triply shining Lit. VS. xxxviii

   ( [ -śrut ] Lit. ĀśvŚr. v , 13 , 6) .


  त्रिशुलपट्टितधर [ triśulapaṭṭitadhara ] [ tri-śula-paṭṭita-dhara ] m. N. of Śiva, Lit. Hariv.


  त्रिशूल [ triśūla ] [ trí -śūla ] n. a trident Lit. MBh. (Śiva's weapon , iii , 5009 Lit. Hariv. Lit. MatsyaP. xi , 29)

   [ triśūla ] m. N. of a mountain


   त्रिशूलखात [ triśūlakhāta ] [ trí -śūla--khāta ] n. N. of a Tīrtha Lit. MBh. iii


   त्रिशूलगङ्गा [ triśūlagaṅgā ] [ trí -śūla--gaṅgā ] f. N. of a river


   त्रिशूलपुरी [ triśūlapurī ] [ trí -śūla--purī ] f. N. of a town


   त्रिशूलवरपाणिन् [ triśūlavarapāṇin ] [ trí -śūla--vara-pāṇin ] m. f. n. bearing the trident in his hand (Śiva) , Lit. xii , xiv


   त्रिशूलहस्त [ triśūlahasta ] [ trí -śūla--hasta ] m. f. n. bearing the trident in his hand (Śiva) , Lit. xii , xiv


   त्रिशूलाङ्क [ triśūlāṅka ] [ trí -śūlāṅka ] m. " trident-marked " , Śiva Lit. Shaḍguruś.


   त्रिशूलाय [ triśūlāya ] [ trí -śūlāya ] Nom. Ā. to resemble Śiva's trident Lit. Veṇis. i , 8/9.


  त्रिशूलिका [ triśūlikā ] [ trí -śūlikā ] f. a small trident Lit. Kād.


  त्रिशूलिन् [ triśūlin ] [ trí -śūlin ] m. " bearing the trident " , Śiva Lit. W.

   [ triśūlinī ] f. Durgā Lit. Hariv. 9428 Lit. Tantras. ii.


  त्रिशृङ्ग [ triśṛṅga ] [ trí -śṛṅga ] m. " three-horned " , a triangle , Lit. Sārasam.

   N. of a mountain (= [ -kūṭa ] Lit. L.) Lit. Hariv. 12853 Lit. R. Lit. BhP.

   the membrum virile Lit. MantraBr. i , 1 , 4 Sch.


  त्रिशृङ्गिन् [ triśṛṅgin ] [ trí -śṛṅgin ] m. the fish Cyprinus Rohita Lit. L.


  त्रिशोक [ triśoka ] [ trí -śóka ] m. f. n. = [ -śúc ] Lit. RV. x , 29 , 2

   [ triśoka ] m. N. of a Ṛishi (author of Lit. viii , 45) Lit. i , 112 , 12 ; viii , 45 , 30 Lit. AV. iv , 29 , 6.


  त्रिश्येत [ triśyeta ] [ trí -śyeta ] m. f. n. = [ triḥ-śveta ] Lit. MānŚr. i , 7 , 2.


  त्रिश्रुत् [ triśrut ] [ trí -śrut ] see [ -śúc ] .


  त्रिश्रुति [ triśruti ] [ trí -śruti ] m. f. n. (in music) containing 3 intervals.


  त्रिषंयुक्त [ triṣaṃyukta ] [ trí -ṣaṃyuktá ] m. f. n. ( [ saṃ- ] ) triply connected Lit. ŚBr. xii

   ( n. scil. [ haví s ] or [ kárman ] ) Lit. v and Lit. KātyŚr. xv.


  त्रिषंवत्सर [ triṣaṃvatsara ] [ trí -ṣaṃvatsara ] m. f. n. lasting 3 years Lit. KātyŚr.

   ( [ -saṃv ] ) Lit. Lāṭy. and Lit. ŚāṅkhŚr.


  त्रिषत्य [ triṣatya ] [ trí -ṣatya ] ( [ trí - ] ) m. f. n. trebly truthful (in thought , word , and deed) Lit. MaitrS. Lit. TS. vi Lit. TBr. iii Lit. Kāṭh. ( also [ -satya ] ) Lit. ShaḍvBr.


  त्रिषधस्थ [ triṣadhastha ] [ trí -ṣadhasthá ] m. f. n. having a triple seat ( [ sadh ] = [ barhí s ] ) Lit. RV. ( also [ °dhástha ] , Lit. vi)

   [ triṣadhastha ] n. a triple seat , Lit. v , x.


  त्रिषंधि [ triṣaṃdhi ] [ trí -ṣaṃdhi ] m. f. n. ( [ trí - ] ) " having 3 joints ( [ saṃdhí ] ) " , composed of 3 parts Lit. AV. xi , 9 f. ( also m. a kind of snake) Lit. ŚBr. xi Lit. AitBr. i , 25 Lit. Kauś.


  त्रिषंधि [ triṣaṃdhi ] [ tri-ṣaṃdhi ] in Lit. AV., prob. the personification of a three-pointed weapon as a "battle-god" .

   [ triṣaṃdhi ] n. N. of a Sāman.


  त्रिषप्त [ triṣapta ] [ trí -ṣaptá ] m ( [ ā́s ] ) f. n. pl. = [ -saptá ] Lit. AV. i , xiii Lit. Kāṭh. xxxvii


   त्रिषप्तीय [ triṣaptīya ] [ trí -ṣaptīya ] n. the hymn Lit. AV. i , 1 Lit. Kauś.


  त्रिषम [ triṣama ] [ trí -ṣama ] m. f. n. " triply even " , small Lit. Naigh. iii , 2 (v.l.)


  त्रिषवण [ triṣavaṇa ] [ trí -ṣavaṇa ] m. f. n. connected with 3 Soma libations Lit. ŚBr. xii , 2 ( [ -sav ] ) Lit. ŚāṅkhŚr.

   [ triṣavaṇa ] n. pl. the 3 Soma libations Lit. MBh. iii ( [ -sav ] )

   sg. ( with or without [ snāna ] ) the 3 ablutions (at dawn , noon , and sunset) ( also [ triḥ-snāna ] Lit. Kām. ii , 28) , Lit. xiii Lit. Mn. ( [ -sav ] Lit. MārkP. xxiii)

   [ triṣavaṇam ] ind. at dawn , noon , and sunset Lit. Āp. Lit. MānGṛ.

   m. N. of a man Lit. BrahmaP. ii , 12 and 18 , 19


   त्रिषवणस्नायिन् [ triṣavaṇasnāyin ] [ trí -ṣavaṇa--snāyin ] m. f. n. performing the 3 ablutions Lit. MBh. xiii Lit. Yājñ. iii.


  त्रिषष् [ triṣaṣ ] [ trí -ṣaṣ ] m. f. n. pl. 3 x 6 Lit. BhP. xii , 7 , 24.


  त्रिषष्ट [ triṣaṣṭa ] [ trí -ṣaṣṭa ] m. f. n. the 63rd (chs. of Lit. MBh.)


  त्रिषष्टि [ triṣaṣṭi ] [ trí -ṣaṣṭi ] f. 63 Lit. Pāṇ. 6


   त्रिषष्टितम [ triṣaṣṭitama ] [ trí -ṣaṣṭi--tama ] m. f. n. = [ °ṣṭa ] ( chs. of Lit. MBh. ii and Lit. R.)


   त्रिषष्टिधा [ triṣaṣṭidhā ] [ trí -ṣaṣṭi--dhā ] ind. in 63 parts Lit. Suśr. i


   त्रिषष्टिशलाकापुरुषचरित [ triṣaṣṭiśalākāpuruṣacarita ] [ trí -ṣaṣṭi--śalākā-puruṣa-carita ] n. " lives of the 63 great personages " , N. of wk. by Lit. Hemac.


  त्रिषाहस्र [ triṣāhasra ] [ trí -ṣāhasra ] ( [ trí - ] ) m. f. n. (= [ -sāh ] ) consisting of 3000 Lit. TS. v Lit. Śulbas.


  त्रिषुवर्चक [ triṣuvarcaka ] [ trí -ṣuvarcaka ] see [ -suv ] .


  त्रिष्टावरूत्री [ triṣṭāvarūtrī ] [ trí -ṣṭā́-várūtrī ] see [ tvaṣṭ ] .


  त्रिष्टुक् [ triṣṭuk ] [ trí -ṣṭúk ] ( in the nom. and before consonantic terminations as well as in comp.) for [ -ṣṭúp ]


   त्रिष्टुण्मुख [ triṣṭuṇmukha ] [ trí -ṣṭúṇ-mukha ] m. f. n. beginning with a Tri-shṭubh Lit. TS. vii.


  त्रिष्टुप्छन्दस् [ triṣṭupchandas ] [ trí -ṣṭúp-chandas ] m. f. n. having Tri-shṭubh as metre Lit. MaitrS. ii , 3 , 3 Lit. AV. vi , 48 , 3.


  त्रिष्टुभ् [ triṣṭubh ] [ trí -ṣṭúbh ] f. a metre of 4 x 11 syllables ( Lit. RPrāt. xvi , 41 ff. Lit. Nir. vii , 12) Lit. RV. viii ff. Lit. VS. ( [ °bhām arkau ] N. of 2 Sāmans)

   (in the later metrical system) any metre of 4 x 11 syllables.


  त्रिष्टोम [ triṣṭoma ] [ trí -ṣṭoma ] m. f. n. containing 3 Stomas Lit. ŚāṅkhŚr. xvi

   [ triṣṭoma ] m. N. of an Ekâha sacrifice Lit. , xv Lit. KātyŚr. xv , 9.


  त्रिष्ठ [ triṣṭha ] [ trí -ṣṭhá ] m. f. n. ( Lit. Pāṇ. 8-3 , 97) = [ -vandhurá ] Lit. RV. i , 34 , 5.


  त्रिष्ठिन् [ triṣṭhin ] [ trí -ṣṭhí n ] m. f. n. = [ -pratiṣṭhita ] Lit. VS. xxx , 14.


  त्रिसंवत्सर [ trisaṃvatsara ] [ trí -saṃvatsara ] see [ -ṣaṃv ] .


  त्रिसत्य [ trisatya ] [ trí -satya ] see [ ṣatya ]

   [ trisatya ] n. a triple oath Lit. Pañcat. (v.l.)


  त्रिसंधि [ trisaṃdhi ] [ trí -saṃdhi ] m. f. n. see [ -ṣaṃdhi ]

   [ trisaṃdhi ] f. = [ °dhya-kusumā ] Lit. L.


  त्रिसंधिक [ trisaṃdhika ] [ trí -saṃdhika ] m. f. n. occurring at the 3 divisions of the day , Lit. Yavanêśv.


  त्रिसंधी [ trisaṃdhī ] [ trí -saṃdhī ] f. = [ °dhya-kusumā ] Lit. Npr.


  त्रिसंध्य [ trisaṃdhya ] [ trí -saṃdhya ] n. the 3 divisions of the day (dawn , noon , and sunset) , Lit. Tithyād.

   [ trisaṃdhyī ] f. id. Lit. L. Sch.

   [ trisaṃdhyā ] f. id. Lit. W.

   = [ -kusumā ] Lit. L.

   Durgā Lit. MatsyaP. xiii , 37

   [ trisaṃdhyam ] ind. at dawn , noon , and sunset Lit. ŚāṅkhGṛ. Lit. PārGṛ. Lit. MBh. iii . Lit. Kathās. Lit. Śatr.


   त्रिसंध्यकुसुमा [ trisaṃdhyakusumā ] [ trí -saṃdhya--kusumā ] f. Hibiscus rosa sinensis Lit. L.


  त्रिसप्त [ trisapta ] [ trí -saptá ] m. f. n. pl. Lit. 3 x 7 Lit. RV. i , 133 , 6 and Lit. TS. v (instr. [ °ptaí s ] ) Lit. MBh. ix (instr. [ °ptabhis ] )

   ( in comp.) Lit. Hcat. i , 6 , 331

   see [ triḥ-s ] .


  त्रिसप्तक [ trisaptaka ] [ trí -saptaka ] in comp. Lit. 3 x 7 Lit. VarBṛS. lvi.


  त्रिसप्तत [ trisaptata ] [ trí -saptata ] m. f. n. the 73rd (chs. of Lit. MBh. and Lit. Hariv.)


  त्रिसप्तति [ trisaptati ] [ trí -saptati ] f. ( Lit. Pāṇ. 6) 73 Lit. KātyŚr. Sch.


   त्रिसप्ततितम [ trisaptatitama ] [ trí -saptati--tama ] m. f. n. = [ °ptata ] ( chs. of Lit. MBh. ii and Lit. R.)


  त्रिसम [ trisama ] [ trí -sama ] m. f. n. having 3 equal sides (a quadrangle)

   having 3 equal parts of the body Lit. R. B. v , 35 , 17

   [ trisama ] n. an aggregate of equal parts of 3 substances (yellow myrobalan , ginger , and molasses) Lit. L.


  त्रिसमृद्ध [ trisamṛddha ] [ trí -samṛddha ] ( for [ triḥ-s ] ) m. f. n. (a cow) triply fortunate (not obstinate , milk-giving , and fertile) Lit. Hcat. i , 7.


  त्रिसर [ trisara ] [ trí -sara ] m. n. = [ kṛs ] Lit. L.

   a triple pearl-string (in Prākṛit (tis) and [ tisaraya ] ( [ tri-saraka ] ) Lit. Jain.) Lit. Pañcad.

   [ trisarī ] f. N. of a stringed instrument.


  त्रिसरक [ trisaraka ] [ trí -saraka ] see [ °ra ]

   [ trisaraka ] n. " thrice enjoying spirituous liquors " v.l. for [ -rasaka ] .


  त्रिसर्ग [ trisarga ] [ trí -sarga ] m. the creation of the 3 Guṇas Lit. BhP. i , 1 , 1.


  त्रिसवन [ trisavana ] [ trí -savana ] see [ -ṣav ] .


  त्रिसांवत्सर [ trisāṃvatsara ] [ trí -sāṃvatsara ] m. f. n. = [ -vatsá ] Lit. ŚāṅkhBr.


  त्रिसाधन [ trisādhana ] [ trí -sādhana ] m. f. n. having a threefold causality Lit. Ragh. iii , 13.


  त्रिसानु [ trisānu ] [ trí -sānu ] see [ -bhānu ] .


  त्रिसामन् [ trisāman ] [ trí -sāman ] m. f. n. singing 3 Sāmans Lit. MBh. xii.


  त्रिसामा [ trisāmā ] [ trí -sāmā ] f. N. of a river Lit. VP. ii , 3 , 13 Lit. BhP. v , 19.


  त्रिसाम्य [ trisāmya ] [ trí -sāmya ] n. equilibrium of the 3 Guṇas , Lit. ii , 7 , 40.


  त्रिसाहस्र [ trisāhasra ] [ trí -sāhasra ] n. Lit. 3000 , x , 58 , 50

   [ trisāhasra ] m. f. n. consisting of 3000 Lit. KātyŚr.


   त्रिसाहस्रमहासाहस्र [ trisāhasramahāsāhasra ] [ trí -sāhasra--mahā-sāhasra ] m. ( with or without [ loka-dhātu ] ) N. of a world Lit. Lalit. xix , xxi


   त्रिसाहस्रमहासाहस्रिक [ trisāhasramahāsāhasrika ] [ trí -sāhasra--mahāsāhasrika ] m. f. n. governing that world , Lit. xix.


  त्रिसिता [ trisitā ] [ trí -sitā ] f. = [ -śarkarā ] Lit. L.


  त्रिसीत्य [ trisītya ] [ trí -sītya ] m. f. n. thrice ploughed Lit. L.


  त्रिसुगन्ध [ trisugandha ] [ trí -sugandha ] m. n. = [ -jāta ] Lit. Hcat. ii.


  त्रिसुगन्धि [ trisugandhi ] [ trí -sugandhi ] (n. Lit. L.)


  त्रिसुगन्धिक [ trisugandhika ] [ trí -sugandhika ] id. Lit. Suśr. vi Lit. Bhpr.


  त्रिसुन्दर [ trisundara ] [ trí -sundara ] m. N. of a mixture Lit. Rasêndrac.


  त्रिसुपर्ण [ trisuparṇa ] [ trí -suparṇa ] m. n. ( [ trí - ] ) N. of Lit. RV. x , 114 , 3-5 ( or of Lit. TĀr. x , 48-50) Lit. TĀr. x , 48-50

   [ trisuparṇa ] m. f. n. familiar with or reciting those verses Lit. Āp. ii Lit. Gaut. Lit. Mn. iii , 185 Lit. Yājñ. i ( [ °rṇaka ] ) Lit. MBh. xiii Lit. VP. iii , 15 , 1 Lit. MārkP.


  त्रिसुवर्चक [ trisuvarcaka ] [ trí -suvarcaka ] m. " triply splendid " , N. of a man Lit. MBh. iii ( [ -ṣuv ] B) .


  त्रिसूत्र [ trisūtra ] [ trí -sūtra ] m. f. n. having 3 threads Lit. MaitrUp. vi Lit. CūlUp.

   [ trisūtrī ] f. 3 Sūtras Lit. Nyāyas. Sch.


   त्रिसूत्रीकरण [ trisūtrīkaraṇa ] [ trí -sūtrī-karaṇa ] n. N. of a performance Lit. Śārad. v , 5.


  त्रिसौगन्ध्य [ trisaugandhya ] [ trí -saugandhya ] n. = [ -sugandha ] Lit. Suśr. i , 44 , 19.


  त्रिसौपर्ण [ trisauparṇa ] [ trí -sauparṇa ] m. f. n. relating to the Tri-suparṇa verses Lit. MBh. xii.


  त्रिस्कन्ध [ triskandha ] [ trí -skandha ] n. " consisting of 3 Skandhas " , the Jyotiḥ-śāstra Lit. Āryabh. Sch. Introd.


   त्रिस्कन्धपथदैशिक [ triskandhapathadaiśika ] [ trí -skandha--patha-daiśika ] m. Buddha Lit. Buddh. Lit. L.


  त्रिस्कन्धक [ triskandhaka ] [ trí -skandhaka ] N. of a Lit. Buddh. Sūtra Lit. Buddh. Lit. L.


  त्रिस्तन [ tristana ] [ trí -stana ] m. f. n. milked from 3 nipples Lit. KātyŚr.

   [ tristanī ] f. (a woman) having 3 breasts Lit. MBh. iii Lit. Pañcat. v

   [ tristana ] f. (a cow) having 3 nipples Lit. Hcat. i , 7 , 469.


  त्रिस्थली [ tristhalī ] [ trí -sthalī ] f. the 3 (sacred) places


   त्रिस्थलीसेतु [ tristhalīsetu ] [ trí -sthalī--setu ] m. N. of wk.


  त्रिस्थान [ tristhāna ] [ trí -sthāna ] m. f. n. having 3 dwelling-places Lit. DhyānabUp.

   extending through the 3 worlds Lit. Nir. ix , 25

   [ tristhāna ] n. [ maheśvarasya ] N. of a Tīrtha Lit. MBh. xiii , 702.


  त्रिस्थूण [ tristhūṇa ] [ trí -sthūṇa ] m. f. n. having (the humours as the) 3 supports Lit. , v , 1070 Lit. Suśr. i , 21 , 1 Lit. Laghuj. ii , 16.


  त्रिस्रोतस् [ trisrotas ] [ trí -srotas ] f. " three-streamed " , the Ganges Lit. Śak. vii Lit. Kum. vii , 15 Lit. Ragh. x , 64

   N. of another river Lit. L.


  त्रिस्रोतसी [ trisrotasī ] [ trí -srotasī ] f. N. of a river Lit. MBh. ii , 375.


  त्रिहलिकाग्राम [ trihalikāgrāma ] [ trí -halikā-grāma ] m. N. of a Tīrtha Lit. Vishṇ. lxxxv , 24.


  त्रिहल्य [ trihalya ] [ trí -halya ] m. f. n. = [ -sītya ] Lit. L.


  त्रिहविष्क [ trihaviṣka ] [ trí -haviṣ-ka ] m. f. n. = [ °vis ] Lit. ĀśvŚr. Sch.


  त्रिहविस् [ trihavis ] [ trí -havis ] ( [ trí - ] ) m. f. n. connected with 3 oblations Lit. ŚBr. xiii Lit. ĀśvŚr. ii.


  त्रिहायण [ trihāyaṇa ] [ trí -hāyaṇa ] m. f. n. = [ -vatsá ] Lit. KātyŚr. Lit. Kauś. Lit. Anup. Lit. Śulbas. Lit. Yājñ. Lit. MBh. iii f. , vii; Lit. BrahmaP.


  त्रीन्द्रिय [ trīndriya ] [ trīndriya ] m. f. n. having 3 organs of sensation Lit. Hemac.


  त्रीरावतीक [ trīrāvatīka ] [ trīrāvatīka ] m. f. n. watered by 3 Irāvatī rivers Lit. Pāṇ. 1-4 , 1 Vārtt. , 19 Lit. Pat.


  त्रीषु [ trīṣu ] [ trīṣu ] m. f. n. furnished with 3 arrows Lit. ŚāṅkhŚr.


  त्रीषुक [ trīṣuka ] [ trīṣuka ] m. f. n. id. Lit. KātyŚr. xxv , 4 , 47.


  त्रीष्टक [ trīṣṭaka ] [ trīṣṭaká ] m. f. n. furnished with 3 bricks Lit. ŚBr. x , 5 , 2 , 21.


 त्रिंश [ triṃśa ] [ triṃśa ] m. f. n. , the 30th (chs. of Lit. MBh. and Lit. R.)

  + 30 Lit. Pāṇ. 5-2 , 46

  [ triṃśa ] m. " a Stoma consisting of 30 parts "

  mfn. connected with that Stoma Lit. TāṇḍyaBr. Lit. Lāṭy.

  m. = [ °śāṃśa ] Lit. Laghuj.


  त्रिंशांश [ triṃśāṃśa ] [ triṃśāṃśa ] m. 1/30 of a zodiacal sign , degree Lit. VarBṛ. Lit. Laghuj. iv.


  त्रिंशांशक [ triṃśāṃśaka ] [ triṃśāṃśaka ] m. 1/30 of a zodiacal sign , degree Lit. VarBṛ. Lit. Laghuj. iv.


 त्रिंशक [ triṃśaka ] [ triṃśaka ] m. f. n. consisting of 30 parts Lit. MBh. iii , 10644

  bought for or worth 30 Lit. Pāṇ. 5-1 , 24

  [ triṃśaka ] n. 30 , Lit. Supadm.

  [ triṃśikā ] f. N. of wk. Lit. Param. Sch.


 त्रिंशच्छत [ triṃśacchata ] [ triṃśác-chata ] ( [ °t-ś° ] ) n. 130 Lit. RV. vi , 27 , 6.


 त्रिंशच्छ्लोकी [ triṃśacchlokī ] [ triṃśac-chlokī ] f. " 30 Ślokas " , N. of wk.


 त्रिंशत् [ triṃśat ] [ triṃśát ] f. ( Lit. Pāṇ. 5-1 , 59) 30 Lit. RV. (pl. Lit. MBh. vi , xiii ; with the objects in the same case , once ( Lit. Rājat. i , 286 ) in the gen. ; acc. [ °śat ] Lit. Hcat. i , 8) .


  त्रिंशत्तम [ triṃśattama ] [ triṃśát-tamá ] m. f. n. the 30th Lit. ŚBr. viii-x

   ( chs. of Lit. MBh. xii , xv and Lit. Hariv.)


  त्रिंशत्त्व [ triṃśattva ] [ triṃśát-tvá ] n. the condition of 30 Lit. MaitrS. i , 10 Lit. Kāṭh. xxxvi , 10.


  त्रिंशत्पत्त्र [ triṃśatpattra ] [ triṃśát-pattra ] n. " thirty-leaved " , the blossom of Nymphaea esculenta Lit. L.


  त्रिंशत्साहस्र [ triṃśatsāhasra ] [ triṃśát-sāhasra ] m. f. n. pl. 30 ,000 Lit. R. (G) ii , 100 , 44.


 त्रिंशति [ triṃśati ] [ triṃśati ] f. 30 Lit. Kām. viii , 38 Lit. Rājat. i , 348 ( with gen.)


  त्रिंशत्क [ triṃśatka ] [ triṃśatka ] n. id. Lit. Kām. viii , 37.


 त्रिंशद् [ triṃśad ] [ triṃśad ] = [ °śát ] .


  त्रिंशदक्षर [ triṃśadakṣara ] [ triṃśad-akṣara ] ( [ °śád- ] ) m. f. n. having 30 syllables Lit. ŚBr. iii , vii.


  त्रिंशदङ्ग [ triṃśadaṅga ] [ triṃśad-aṅga ] ( [ °śád- ] ) m. f. n. having 30 parts Lit. AV. xiii , 3 , 8.


  त्रिंशदर [ triṃśadara ] [ triṃśad-ara ] ( [ °śád- ] ) m. f. n. having 30 fellies Lit. iv , 35 , 4


  त्रिंशद्योगावलि [ triṃśadyogāvali ] [ triṃśad-yogāvali ] f. N. of wk.


  त्रिंशद्रात्र [ triṃśadrātra ] [ triṃśad-rātra ] n. a ceremony lasting 30 days Lit. ŚāṅkhŚr. xiii.


  त्रिंशद्विंश [ triṃśadviṃśa ] [ triṃśad-viṃśa ] m. f. n. pl. between 20 and 30 Lit. Rājat. v , 214 ; viii , 1084.


  त्रिंशद्विक्रम [ triṃśadvikrama ] [ triṃśad-vikrama ] ( [ °śád- ] ) m. f. n. 30 paces long Lit. ŚBr. iii , 5 , 1 , 7.


  त्रिंशद्वर्ष [ triṃśadvarṣa ] [ triṃśad-varṣa ] m. f. n. 30 years old Lit. Mn. ix , 94.


 त्रिंशिन् [ triṃśin ] [ triṃśin ] m. f. n. ( Lit. Pāṇ. 5-2 , 37 Lit. Kār. Lit. Pat.) containing 30 Lit. TāṇḍyaBr. xvi , xxiv (Vi-rāj) Lit. Lāṭy. x , 10 (month) .


 त्रिः [ triḥ ] [ triḥ ] = [ trí s ] .


  त्रिःप्रकार [ triḥprakāra ] [ triḥ-prakāra ] m. f. n. = [ tri ] - [ prakāra ] , Lit. MārkP. ; Lit. APrāt., Sch.


  त्रिःप्रतिहारम् [ triḥpratihāram ] [ triḥ-pratihāram ] ind. so as to touch thrice Lit. Kauś.


  त्रिःप्रस्रुतमद [ triḥprasrutamada ] [ triḥ-prasruta-mada ] m. f. n. = [ tri-prasruta ] Lit. MBh. i , 151 , 4.


  त्रिःशुक्ल [ triḥśukla ] [ triḥ-śukla ] m. f. n. " triply white " , having 3 white lines Lit. Kauś. 29.


  त्रिःश्रावण [ triḥśrāvaṇa ] [ triḥ-śrāvaṇa ] n. N. of wk. Lit. Āp.


  त्रिःश्रेणि [ triḥśreṇi ] [ triḥ-śreṇi ] m. f. n. forming 3 rows Lit. AitBr. iii , 39 , 2.


  त्रिःश्वेत [ triḥśveta ] [ triḥ-śveta ] m. f. n. white on 3 spots Lit. ŚāṅkhGṛ. i , 22 , 8 Lit. Gobh. ii , 7 , 8.


  त्रिःषमृद्ध [ triḥṣamṛddha ] [ triḥ-ṣamṛddha ] m. f. n. " well furnished with 3 things " , only abstr. [ -tvá ] ( also [ triḥsam ] Lit. Pāṇ. 8-3 , 106 Lit. Kāś.) Lit. TS. ii , 4 , 11 , 5.


  त्रिःसप्त [ triḥsapta ] [ triḥ-sapta ] m. f. n. pl. = [ tri-s ] Lit. ĀpGṛ. ix , 5


   त्रिःसप्तकृत्वस् [ triḥsaptakṛtvas ] [ triḥ-sapta--kṛtvas ] ind. 21 times Lit. MBh. i Lit. Hariv. (v.l. [ tri-s ] ) Lit. R. v Lit. BhP. i.


  त्रिःसमृद्धत्व [ triḥsamṛddhatva ] [ triḥ-samṛddha-tva ] see [ -ṣam ] .


  त्रिःसहवचन [ triḥsahavacana ] [ triḥ-saha-vacana ] n. N. of a text Lit. Āp.


  त्रिःस्नान [ triḥsnāna ] [ triḥ-snāna ] n. see [ tri-ṣavaṇa ] .


  त्रिष्प्रकार [ triṣprakāra ] [ triṣ-prakāra ] m. f. n. = [ tri ] - [ prakāra ] , Lit. MārkP. ; Lit. APrāt., Sch.


 त्रिक [ trika ] [ triká ] m. f. n. triple , threefold , forming a triad Lit. RV. x , 59 , 9. Lit. Lāṭy. ( Stoma ; cf. [ eka- ] ) Lit. Śulbas. i Lit. Suśr.

  happening the 3rd time Lit. Pāṇ. 5-2 , 77

  ( with or without [ śata ] ) 3 per cent. Lit. Mn. viii , 152 Lit. Kull.

  [ trika ] m. (n. Lit. L.) a place where 3 roads meet Lit. Hariv. Lit. Jain.

  = [ tri-kaṭa ] Lit. Npr.

  Trapa bispinosa Lit. ib.

  n. a triad ( cf. [ kaṭu- ] , [ taurya- ] , [ tri- ] , [ pañca- ] ) Lit. Mn. ii , vii Lit. Pat. and Lit. Kāś. Lit. VarBṛS.

  the loins , regio sacra , hips Lit. Hariv. Lit. Pañcat. Lit. Suśr. (also " the part between the shoulder-blades " )

  the triple Vyāhṛiti Lit. W.

  [ trikā ] f. a triangular frame across the mouth of a well Lit. L.


  त्रिकत्रय [ trikatraya ] [ triká-traya ] n. the 3 triads ( [ tri-phalā ] , [ -kaṭu ] , and [ -mada ] ) Lit. L.


  त्रिकवेदना [ trikavedanā ] [ triká-vedanā ] f. pain in the loins Lit. Suśr.


  त्रिकसार [ trikasāra ] [ triká-sāra ] N. of wk.


  त्रिकस्थान [ trikasthāna ] [ triká-sthāna ] n. the loins Lit. L.


  त्रिकहृदय [ trikahṛdaya ] [ triká-hṛdaya ] n. N. of wk.


  त्रिकाग्निकाल [ trikāgnikāla ] [ trikāgni-kālá ] m. Rudra Lit. ŚatarUp. (interpol.)


  त्रिकैक [ trikaika ] [ trikaika ] m. = [ ekatrika ] Lit. ŚāṅkhŚr. xiv , 42 , 7.


  त्रिच [ trica ] [ tricá ] see [ tṛcá ] .


 त्रित [ trita ] [ tritá ] m. " third " (1) , N. of a Vedic deity ( associated with the Maruts , Vāyu , and Indra ; fighting like the latter with Tvāshṭra , Vṛitra , and other demons ; called Āptya ( q.v. ) , " water-deity " , and supposed to reside in the remotest regions of the world , whence ( Lit. RV. viii , 47 , 13-15 Lit. AV. ) the idea of wishing to remove calamity to Tvāshṭra , and the view of the Tritas being the keepers of nectar ( Lit. RV. vi , 44 , 23 ) , similarly Lit. L. ( Lit. RV. ii , 34 , 10 Lit. TS. i Lit. TBr. i ) the notion of Trita's bestowing long life ; also conceived as an inferior deity conquering the demons by order and with the help of Indra ( Lit. RV. ii ; viii , 52 , 1 ; x ) ; fallen into a well he begged aid from the gods ( Lit. i , 105 , 17 ; x , 8 , 7 ) ; as to this last myth Lit. Sāy. on Lit. i , 105 relates that 3 Ṛishis , Ekata , Dvita , and Trita , parched with thirst , looked about and found a well , and when Tvāshṭra began to draw water , the other two , desirous of his property , pushed him down and closed up the well with a wheel ; shut up there , Tvāshṭra composed a hymn to the gods , and managed miraculously to prepare the sacrificial Soma , that he might drink it himself , or offer it to the deities and so be extricated: this is alluded to in Lit. RV. ix , 34 , 4 ( cf. Lit. 32 , 2 ; 38 , 2 ; 102 , 2 ) and described in Lit. MBh. ix , 2095 ; also Lit. Nir. iv , 6 makes him a Ṛishi , and he is the supposed author of Lit. RV. i , 105 ; viii , 36 ; ix , 33 f. and 102 ; x , 1-7 ; in epic legends ( Lit. MBh. ix , xii f. ) Ekata , Dvita , and Tvāshṭra are described as 3 brothers , sons of Gautama or of Prajā-pati or Brahmā ; elsewhere Tvāshṭra is one of the 12 sons of Manu Cākshusha by Naḍvalā Lit. BhP. iv , 13 , 16 ; cf. [ traitaná ] ; Zd. (Thrita) ; 2 , 3 , )

  [ trita ] n. triplet of young (three-twin) Lit. TS. Sch.


  त्रितकूप [ tritakūpa ] [ tritá-kūpa ] m. " Tvāshṭra's well " , N. of a Tīrtha Lit. BhP. x , 78 , 19.


 त्रितय [ tritaya ] [ tritaya ] n. ( Lit. Pāṇ. 5-2 , 42 f.) a triad Lit. Yājñ.


 त्रिय् [ triy ] [ triy ] for [ try ] .


  त्रियक्ष [ triyakṣa ] [ triy-akṣa ] see [ try- ] .


  त्रियध्वन् [ triyadhvan ] [ triy-adhvan ] n. the 3 times (pf. , p. fut.) Lit. Buddh. Lit. L.


  त्रियम्बक [ triyambaka ] [ triy-ambaka ] see [ try- ] .


  त्रियवस्थ [ triyavastha ] [ triy-avastha ] m. f. n. having 3 conditions Lit. BhP. xi.


  त्रियवि [ triyavi ] [ triy-ávi ] see [ try- ] .


  त्रियृच [ triyṛca ] [ triy-ṛca ] n. = [ tṛcá ] Lit. Kāṭh. xxxiv , 1.


 त्रिर् [ trir ] [ trir ] = [ trí s ] .


  त्रिरक्षर [ trirakṣara ] [ trir-akṣara ] m. f. n. consisting of 3 sounds Lit. DhyānabUp.


  त्रिरश्रि [ triraśri ] [ trir-áśri ] m. f. n. three-cornered Lit. RV. i , 152 , 2.


  त्रिरुन्नत [ trirunnata ] [ trir-unnata ] m. f. n. having 3 parts of the body stretched upwards Lit. ŚvetUp. ii , 8.


  त्रिर्व्यूह [ trirvyūha ] [ trir-vyūha ] m. f. n. triply appearing Lit. MBh. xii , 348 , 57.


 त्रिस् [ tris ] [ trí s ] ind. ( Lit. Pāṇ. 5-4 , 18) thrice , 3 times Lit. RV. ( [ saptá ] , 3 x 7 , Lit. i , iv , vii ff. ; [ áhnas ] or [ áhan ] , " thrice a day " , Lit. i , iii f. , ix f. ; cf. Lit. Pāṇ. 2-3 , 64) Lit. ŚBr. Lit. KātyŚr. Lit. Mn. ( [ abdasya ] , " thrice a year " , Lit. iii , xi)

  before gutturals and palatals ( ( cf. Lit. RV. viii , 91 , 7 ) ) [] may be substituted by [] Lit. Pāṇ. 8-3 , 43.


  त्रिस्तावा [ tristāvā ] [ trí s-tāvā ] f. (a Vedi) 3 times as great ( fr. [ tā́vat ] ) Lit. Pāṇ. 5-4 , 84.


Next page