Monier-Williams Sanskrit-English Dictionary

Last updated: May 19, 2014
Based on the IITS - Cologne Digital Sanskrit Lexicon
Based on the XML version dated October 25, 2012, Jim Funderburk and Peter Scharf, The Sanskrit Library. Full Credits
Converted to XHTML 1.0 Strict and hyperlinked to The Sanskrit Heritage Platform by Pawan Goyal and Gérard Huet
Previous page

मास् [ mās ] [ mā́s ]1 n. = [ māṃs ] , flesh , meat Lit. RV.


मास् [ mās ] [ mā́s ]2 m. (√ 3. [ ] ; pl. instr. [ mādbhí s ] Lit. RV. ; loc. [ māssu ] Lit. PañcavBr. , [ māsú ] Lit. TS.) the moon Lit. RV. ( cf. [ candra ] . and [ sūrya-mās ] )

a month Lit. ib. , ( cf. Gk. 1 , 2 ; Lat. (Māna) , (mensis) ; Slav. (meseci) ; Lith. (me3nu) , (menesis) ; Goth , (mêna) ; Germ. (mâno) , (mâne) , (Mond) ; Angl.Sax. (môna) ; Eng. (moon) 1. )


 मास [ māsa ] [ mā́sa ] m. ( or n. Lit. Siddh.) the moon (see [ pūrṇa-m ] )

  a month or the 12th part of the Hindū year (there are 4 kinds of months , viz. the solar , [ saura ] ; the natural , [ sāvana ] ; the stellar , [ nākṣatra ] , and the lunar , [ cāndra ] ; the latter , which is the most usual and consists of 30 Tithis , being itself of two kinds as reckoned from the new or full moon cf. Lit. IW. 179 ; for the names of the months see Lit. ib. 173 n. 3) Lit. RV. ( [ māsam ] , for a month ; [ māsam ekam ] , for one month ; [ māsena ] , in the course of a month ; [ māse ] , in a month = after the lapse of a month)

  a symbolical N. for the number " twelve " Lit. Sūryas.


  मासकालिक [ māsakālika ] [ mā́sa-kālika ] m. f. n. lasting or available for a month , monthly Lit. MBh.


  मासचारिक [ māsacārika ] [ mā́sa-cārika ] m. f. n. practising anything for a month Lit. ib.


  मासजात [ māsajāta ] [ mā́sa-jāta ] m. f. n. a month old Lit. Pāṇ. 2-2 , 5 Sch.


  मासज्ञ [ māsajña ] [ mā́sa-jña ] m. " knowing months " , a species of gallinule Lit. L.


  मासतम [ māsatama ] [ mā́sa-tama ] m. f. n. forming or completing a month Lit. Pāṇ. 5-2 , 57.


  मासताला [ māsatālā ] [ mā́sa-tālā ] f. pl. (prob.) those parts of a calf skin from which the parchment stretched at the end of drums is made Lit. MBh.


  मासतुल्य [ māsatulya ] [ mā́sa-tulya ] m. f. n. equal to a month or to a number of months Lit. MW.


  मासत्रय [ māsatraya ] [ mā́sa-traya ] n. three months


   मासत्रयावधि [ māsatrayāvadhi ] [ mā́sa-trayāvadhi ] ind. for the space of three months Lit. Kathās.


  मासदर्पण [ māsadarpaṇa ] [ mā́sa-darpaṇa ] m. N. of wk.


  मासदेय [ māsadeya ] [ mā́sa-deya ] m. f. n. to be paid in a month (as a debt) Lit. Pāṇ. 2-1 , 43 Sch.


  मासद्वय [ māsadvaya ] [ mā́sa-dvaya ] n. two months


   मासद्वयोद्भव [ māsadvayodbhava ] [ mā́sa-dvayodbhava ] m. a species of rice ripening within two months Lit. L.


  मासधा [ māsadhā ] [ mā́sa-dhā ] ind. by the month , monthly Lit. AitBr.


  मासनामन् [ māsanāman ] [ mā́sa-nāman ] n. the name of a month Lit. MānŚr.


  मासनिर्णय [ māsanirṇaya ] [ mā́sa-nirṇaya ] m. N. of wk.


  मासपाक [ māsapāka ] [ mā́sa-pāka ] m. f. n. maturing or producing results in a month Lit. VarBṛS.


  मासपूर्व [ māsapūrva ] [ mā́sa-pūrva ] m. f. n. earlier by a month Lit. Pāṇ. 1-1 , 30 , Sch. ,


  मासप्रमित [ māsapramita ] [ mā́sa-pramita ] m. f. n. measured by months , occurring once in a month (as new moon) Lit. VarBṛS. ( cf. Lit. Pāṇ. 2-1 , 28 Sch.)


  मासप्रवेश [ māsapraveśa ] [ mā́sa-praveśa ] m. the beginning of a month


   मासप्रवेशसारिणी [ māsapraveśasāriṇī ] [ mā́sa-praveśa--sāriṇī ] f. N. of wk.


   मासप्रवेशानयन [ māsapraveśānayana ] [ mā́sa-praveśānayana ] n. N. of wk.


  मासफल [ māsaphala ] [ mā́sa-phala ] m. f. n. having results in , a month Lit. VarBṛS.


  मासभाज् [ māsabhāj ] [ mā́sa-bhā́j ] m. f. n. partaking of a month Lit. ŚBr.


  मासभावाध्याय [ māsabhāvādhyāya ] [ mā́sa-bhāvādhyāya ] m. N. of wk.


  मासभुक्ति [ māsabhukti ] [ mā́sa-bhukti ] f. the (sun's) monthly course Lit. BhP.


  मासमान [ māsamāna ] [ mā́sa-māna ] m. a year Lit. L.


  मासमीमांसा [ māsamīmāṃsā ] [ mā́sa-mīmāṃsā ] f. N. of wk.


  मासलोका [ māsalokā ] [ mā́sa-lokā ] ( [ māsá ] .) f. N. of partic. bricks Lit. ŚBr.


  मासवर्तिका [ māsavartikā ] [ mā́sa-vartikā ] f. a species of wagtail (= [ sarṣapī ] ) Lit. L.


  मासशस् [ māsaśas ] [ mā́sa-śás ] ind. month by month , for months Lit. Br. Lit. KātyŚr. Lit. MBh.


  मासशिवरात्रिव्रतकल्प [ māsaśivarātrivratakalpa ] [ mā́sa-śiva-rātri-vrata-kalpa ] m. N. of wk.


  मासशिवरात्र्युद्यापन [ māsaśivarātryudyāpana ] [ mā́sa-śiva-rātry-udyāpana ] n. N. of wk.


  माससंचयिक [ māsasaṃcayika ] [ mā́sa-saṃcayika ] m. f. n. having provisions for a month Lit. Mn. vi , 18.


  मासस्तोम [ māsastoma ] [ mā́sa-stoma ] m. N. of an Ekâha Lit. ŚāṅkhŚr.


  मासाग्निहोत्रवाद [ māsāgnihotravāda ] [ māsāgnihotra-vāda ] m. N. of wk.


  मासादि [ māsādi ] [ māsādi ] (ibc.) the beginning of a month


   मासादिनिर्णय [ māsādinirṇaya ] [ māsādi--nirṇaya ] m. N. of wk.


   मासादिभावफल [ māsādibhāvaphala ] [ māsādi--bhāva-phala ] n. N. of wk.


  मासाधिप [ māsādhipa ] [ māsādhipa ] m. the regent or planet presiding over a month Lit. Sūryas.


  मासाधिपति [ māsādhipati ] [ māsādhipati ] m. id. ( [ °tya ] n. ) Lit. VarBṛS.


   मासाधिपत्य [ māsādhipatya ] [ māsādhipatya ] n. , see [ māsādhipati ]


  मासानुमासिक [ māsānumāsika ] [ māsānumāsika ] m. f. n. performed or occurring every month , monthly Lit. Mn. iii , 122 ,


  मासान्त [ māsānta ] [ māsānta ] m. the end of a month , day of new moon Lit. Lāṭy.


  मासापवर्ग [ māsāpavarga ] [ māsāpavarga ] m. f. n. lasting a month at the most , Lit. ŚrS. ( [ -tā ] f. [ -tva ] n. Lit. KātyŚr. Sch.)


   मासापवर्गता [ māsāpavargatā ] [ māsāpavarga--tā ] f. , see [ māsāpavarga ] , Lit. KātyŚr. Sch.


   मासापवर्गत्व [ māsāpavargatva ] [ māsāpavarga--tva ] n. , see [ māsāpavarga ] , Lit. KātyŚr. Sch.


  मासार्धमास [ māsārdhamāsa ] [ māsārdhamāsa ] m. pl. months and fortnights, Lit. Hir.


  मासावधिक [ māsāvadhika ] [ māsāvadhika ] m. f. n. happening in the period of a month at the latest Lit. Daś.


  मासाहार [ māsāhāra ] [ māsāhāra ] m. f. n. taking food only once a month Lit. R.


  मासेश्वरफल [ māseśvaraphala ] [ māseśvara-phala ] n. N. of wk.


  मासोपवास [ māsopavāsa ] [ māsopavāsa ] m. fasting for a month Lit. AgP.


  मासोपवासक [ māsopavāsaka ] [ māsopavāsaka ] m. fasting for a month Lit. AgP.


  मासोपवासिन् [ māsopavāsin ] [ māsopavāsin ] m. f. n. one who fasts for a month Lit. MBh.

   [ māsopavāsinī ] f. a lascivious woman , procuress Lit. L.


 मासक [ māsaka ] [ māsaka ] m. a month Lit. Sūryas. Lit. Śatr.


 मासल [ māsala ] [ māsala ] m. a year Lit. L.


 मासिक [ māsika ] [ māsika ] m. f. n. relating to or connected with a month (see [ māgha-m ] )

  monthly (i.e. " happening every month " , or " lasting for a month " or " performed within a month " ) Lit. Mn. Lit. MBh.

  payable in a month (as a debt) Lit. Pāṇ. 4-3 , 47 Sch.

  engaged for a month (as a teacher) Lit. ib. v , 1 , 80 Sch.

  dedicated to a partic. month (as an oblation) Lit. ib. iv , 2 , 34 Sch.

  [ māsika ] n. ( with or scil. [ śraddha ] ) a partic. Śrāddha or oblation to deceased ancestors performed every new moon Lit. Mn. v , 140


  मासिकश्राद्ध [ māsikaśrāddha ] [ māsika-śrāddha ] n. = prec. n.


   मासिकश्राद्धनिर्णय [ māsikaśrāddhanirṇaya ] [ māsika-śrāddha--nirṇaya ] m. N. of wk.


   मासिकश्राद्धपद्धति [ māsikaśrāddhapaddhati ] [ māsika-śrāddha--paddhati ] f. N. of wk.


   मासिकश्राद्धप्रायोग [ māsikaśrāddhaprāyoga ] [ māsika-śrāddha--prāyoga ] m. N. of wk.


  मासिकान्न [ māsikānna ] [ māsikānna ] n. food offered monthly to deceased progenitors Lit. Mn. xi , 157.


  मासिकार्थवत् [ māsikārthavat ] [ māsikārtha-vat ] m. f. n. happening or being done every month Lit. Vishṇ.


 मासिश्राद्ध [ māsiśrāddha ] [ māsi-śrāddha ] n. ( fr. loc. of 2. [ mās+ś ] ) a Śrāddha or oblation to deceased ancestors performed every month Lit. ĀpGṛ.


 मासीकृ [ māsīkṛ ] [ māsī-√ kṛ ] P. [ -karoti ] , to turn into months Lit. Sūryas.


 मासीन [ māsīna ] [ māsīna ] m. f. n. monthly. Lit. Gobh.

  one month old Lit. Pāṇ. 5-1 , 81.


 मास्य [ māsya ] [ māsya ] m. f. n. a month old Lit. Pāṇ. 5-1, 81 ( cf. [ dvi- ] , [ pañca-m ] )


मासन [ māsana ] [ māsana ] n. the seed of Vernonia Anthelminthica Lit. L.


मासर [ māsara ] [ mā́sara ] n. a partic. beverage (a mixture of yeast , grapes , with the water in which rice and millet have been boiled) Lit. KātyŚr. Lit. Mahīdh. on Lit. VS. xix , 1 (accord. to Lit. Sāy. on Lit. TBr. " m. the meal of slightly parched barley mixed with sour milk or buttermilk " ; accord. to Lit. L. " m. rice-gruel " ) .


मासुरकर्ण [ māsurakarṇa ] [ māsurakarṇa ] m. patr. fr. [ masurakarṇa ] g. [ sivāaí ] .


मासुरी [ māsurī ] [ māsurī ] f. a beard Lit. L.


मासूर [ māsūra ] [ māsūra ] m. f. n. ( fr. [ masūra ] ) lentil-shaped Lit. Suśr.

made of lentils Lit. Bhpr.


माह् [ māh ] [ māh ] Root cl. [1] P. Ā. [ māhati ] , [ °te ] , to measure , mete Lit. Dhātup. xxi , 29.


माहकस्थली [ māhakasthalī ] [ māhaka-sthalī ] f. N. of a place g. [ dhūmādi ] .


 माहकस्थलक [ māhakasthalaka ] [ māhakasthalaka ] m. f. n. (fr. prec.) Lit. ib.


माहकि [ māhaki ] [ māhaki ] m. (patr. fr. [ mahaka ] ) N. of a teacher Lit. Pravar.


माहकीप्रस्थ [ māhakīprastha ] [ māhakī-prastha ] m. f. n. Lit. Kāś. on Lit. Pāṇ. 4-2 , 110 (v.l. [ māhikī-prastha ] ) .


माहत [ māhata ] [ māhata ] m. f. n. ( fr. [ mahat ] ) g. [ utsādi ]

[ māhata ] n. greatness g. [ pṛthv-ādi ] .


माहन [ māhana ] [ māhana ] m. a [ brahman ] Lit. L.


माहनीय [ māhanīya ] [ māhanīya ] w.r. for [ mahanīya ] .


माहा [ māhā ] [ māhā ] f. a cow Lit. L. ( cf. [ mahā ] , [ mahī ] , [ māheyī ] ) .


माहा [ māhā ] [ māhā ]2 Vṛiddhi form of [ mahā ] , in comp.


  माहाकुल [ māhākula ] [ māhā-kula ] and m. f. n. ( fr. [ mahā-kula ] ) nobly born , iv , 1 , 114.


  माहाकुलीन [ māhākulīna ] [ māhā-kulīna ]and m. f. n. ( fr. [ mahā-kula ] ) nobly born , iv , 1 , 114.


  माहाचमस्य [ māhācamasya ] [ māhā-camasya ] m. patr. fr. [ mahā-camasa ] Lit. TUp.


  माहाचित्ति [ māhācitti ] [ māhā-citti ] m. f. n. ( fr. [ mahā-jana ] ) g. [ sutaṃgamādi ] .


  माहाजनिक [ māhājanika ] [ māhā-janika ] and m. f. n. ( fr. [ mahā-jana ] ) fit for great persons or for merchants Lit. Pāṇ. 5-1 , 9 Vārtt. 6 Lit. Pat.

   g. [ pratijanādi ] .


  माहाजनीन [ māhājanīna ] [ māhā-janīna ]and m. f. n. ( fr. [ mahā-jana ] ) fit for great persons or for merchants Lit. Pāṇ. 5-1 , 9 Vārtt. 6 Lit. Pat.

   g. [ pratijanādi ] .


  माहात्मिक [ māhātmika ] [ māhātmika ] m. f. n. ( fr. [ mahātman ] ) belonging to an exalted person , majestic , glorious Lit. Mn. v , 94.


  माहात्म्य [ māhātmya ] [ māhātmya ] n. ( fr. [ mahātman ] ) magnanimity , highmindedness Lit. MBh. Lit. Kāv.

   exalted state or position , majesty , dignity Lit. ib.

   the peculiar efficacy or virtue of any divinity or sacred shrine Lit. W. ( cf. Lit. RTL. 433)

   a work giving an account of the merits of any holy place or object Lit. W. ( cf. [ devī-m ] )


  माहानद [ māhānada ] [ māhā-nada ] m. f. n. ( fr. , [ mahā-nada ] ) relating to a great river g. [ utsādi ] .


  माहानस [ māhānasa ] [ māhānasa ] m. f. n. ( fr. , [ mahānasa ] ) relating to a large carriage or to a kitchen Lit. ib.


  माहानामन [ māhānāmana ] [ māhā-nāmana ] m. f. n. relating to the Mahā-nāmnī verses Lit. AitBr.


  माहानामिक [ māhānāmika ] [ māhā-nāmika ] m. f. n. id.

   [ māhānāmika ] m. a Brāhmin versed in the Māhā verses Lit. Pāṇ. 5-1 , 94 Vārtt. 1 and 2 Lit. Pat.


  माहानाम्निक [ māhānāmnika ] [ māhā-nāmnika ] m. f. n. id.

   [ māhānāmnika ] m. a Brāhmin versed in the Māhā verses Lit. Pāṇ. 5-1 , 94 Vārtt. 1 and 2 Lit. Pat.


  माहापुत्रि [ māhāputri ] [ māhā-putri ] m. f. n. ( fr. [ mahā-putra ] ) g. [ sutaṃgamādi ] .


  माहाप्राण [ māhāprāṇa ] [ māhā-prāṇa ] m. f. n. ( fr. [ mahā-pr ] ) g. [ utsādi ] .


  माहाभाग्य [ māhābhāgya ] [ māhā-bhāgya ] n. = [ mahā-bh ] Lit. Nir. vii , 4


  माहारजन [ māhārajana ] [ māhā-rajaná ] m. f. n. ( fr. [ mahā-r ] ) dyed with saffron Lit. ŚBr.


  माहाराजिक [ māhārājika ] [ māhā-rājika ] m. f. n. ( fr. [ mahā-rāja ] ) attached or devoted to the reigning prince Lit. Pāṇ. 4-2 , 35.


  माहाराज्य [ māhārājya ] [ māhā-rājya ] n. ( fr. id.) the rank of a reigning prince or sovereign Lit. AitBr.


  माहाराष्ट्र [ māhārāṣṭra ] [ māhā-rāṣṭra ] m. f. n. ( fr. [ mahā-r ] ) belonging to the Marāṭhas

   [ māhārāṣṭrī ] f. ( with or scil. [ bhāṣā ] ) the Marāṭhas language (Marāṭhī) Lit. Cāṇ. Lit. Mṛicch. , Introd.


  माहावार्त्तिक [ māhāvārttika ] [ māhā-vārttika ] m. f. n. ( fr. [ mahā-v ] ) familiar with (Kātyāyana's) Vārttikas Lit. Pāṇ. 4-2 , 65 Vārtt.


  माहाव्रती [ māhāvratī ] [ māhā-vratī ] f. ( fr. [ mahā-vrata ] ) the doctrine of the Pāśupatas Lit. Prab.


   माहाव्रतिक [ māhāvratika ] [ māhā-vratika ] m. f. n. adhering to it

    [ māhāvratika ] m. a Pāśupata (v.l. for [ mahā-vratika ] )


   माहाव्रतीय [ māhāvratīya ] [ māhā-vratīya ] m. f. n. w.r. for [ mahā-vratīya ] .


  माहेन्द्र [ māhendra ] [ māhendrá ] m. f. n. ( fr. [ mahendra ] ) relating or belonging to great Indra Lit. VS. ( [ °dram dhanus ] n. the rainbow ; [ °dram ambhas ] n. rain-water)

   eastern , running or flowing eastward Lit. VarBṛS. Lit. Rājat.

   [ māhendra ] m. ( with , or scil. [ graha ] q.v.) a partic. ladleful Lit. ŚBr. Lit. KātyŚr.

   = [ śubha-daṇḍa-viśeṣa ] Lit. L.

   (in astron.) N. of the 7th Muhūrta

   (with Jainas) N. of a Kalpa ( q.v.) . Lit. Dharmaś.

   patr. Lit. Pravar.

   pl. N. of a dynasty. Lit. VP.

   [ māhendrī ] f. ( with or scil. [ diś ] or [ āśā ] ) the east Lit. MBh. Lit. VarBṛS. Lit. Rājat.

   the Consort or Energy of Indra (one of the seven divine Mātṛis and one of the Mātṛis of Skanda) Lit. MBh.

   a partic. Ishṭi Lit. ĀśvŚr.

   a large banana Lit. L.

   a cow Lit. L. ( cf. [ māheyī ] )

   pl. ( scil. [ ṛcas ] ) N. of partic. verses in praise of Indra Lit. VarBṛS.

   [ māhendra ] n. the asterism Jyeshṭha Lit. VarYogay.


   माहेन्द्रज [ māhendraja ] [ māhendrá--ja ] m. pl. (with Jainas) N. of a class of gods


   माहेन्द्रवाणी [ māhendravāṇī ] [ māhendrá--vāṇī ] f. N. of a river Lit. MBh.


  माहेश [ māheśa ] [ māheśa ] m. ( fr. [ maheśa ] ) one of the Mānavau9ghas ( q.v.) Lit. Cat.

   [ māheśī ] f. N. of Durgā Lit. Pur.


  माहेश्वर [ māheśvara ] [ māheśvara ] m. f. n. ( fr. [ maheśvara ] ) relating or belonging to the great lord Śiva Lit. MBh. Lit. Hariv. Lit. Pur.

   [ māheśvara ] m. a worshipper of Śiva Lit. Hariv. Lit. Kathās. Lit. Hcar.

   [ māheśvarī ] f. see below


   माहेश्वरतन्त्र [ māheśvaratantra ] [ māheśvara--tantra ] n. N. of a Tantra


   माहेश्वरता [ māheśvaratā ] [ māheśvara--tā ] f. the worship of Śiva , Śivaism Lit. Rājat.


   माहेश्वरपद [ māheśvarapada ] [ māheśvara--pada ] n. N. of a Tīrtha Lit. MBh.


   माहेश्वरपुर [ māheśvarapura ] [ māheśvara--pura ] n. N. of a Tīrtha Lit. MBh.


   माहेश्वरोपपुराण [ māheśvaropapurāṇa ] [ māheśvaropapurāṇa ] n. N. of an Upapurāṇa.


  माहेश्वरी [ māheśvarī ] [ māheśvarī ] f. the Consort or Energy of Śiva (one of the seven divine Mātṛis , also = Durgā) Lit. MBh. ( cf. Lit. IW. 522)

   N. of a river Lit. Śatr.

   a species of climbing plant Lit. L.


   माहेश्वरीतन्त्र [ māheśvarītantra ] [ māheśvarī--tantra ] n. N. of a Tantra.


माहिक [ māhika ] [ māhika ] m. pl. N. of a people Lit. MBh. Lit. VP. (v.l. [ māhitha ] ) .


 माहिकीप्रस्थ [ māhikīprastha ] [ māhikī-prastha ] see [ māhakī-pr ] .


माहित्थि [ māhitthi ] [ māhitthi ] m. patr. of a teacher Lit. ŚBr.


माहित्य [ māhitya ] [ māhitya ] m. patr. fr. [ mahita ] g. [ gargādi ] .


 माहित [ māhita ] [ māhita ] m. f. n. (fr. prec.) g. [ kaṇvādi ] .


माहित्र [ māhitra ] [ māhitra ] n. ( scil. [ sūkta ] ) N. of the hymn Lit. RV. x , 185 ( beginning with the words [ mahi tṝṇām ] ) Lit. Mn. xi , 249.


माहिन [ māhina ] [ mā́hina ] m. f. n. (√ 1. [ mah ] ) glad. some , blithe , causing or feeling joy (others " great , powerful " ) Lit. RV.

[ māhina ] n. dominion Lit. L.


 माहिनावत् [ māhināvat ] [ mā́hinā-vat ] m. f. n. exhilarated , excited (others " great , mighty " ) Lit. RV.


माहिर [ māhira ] [ māhira ] m. N. of Indra Lit. L. (v.l. [ mihira ] ) .


माहिष [ māhiṣa ] [ māhiṣa ] m. f. n. ( fr. [ mahiṣa ] , [ °ṣī ] ) coming from or belonging to a buffalo or buffalo-cow Lit. R. Lit. MārkP.

[ māhiṣa ] m. N. of a district

m. pl. of a people Lit. VarBṛS.

n. the female apartments Lit. L.


  माहिषस्थली [ māhiṣasthalī ] [ māhiṣa--sthalī ] f. N. of a place g. [ dhūmādi ] ( [ °laka ] mfn. Lit. ib.)


   माहिषस्थलक [ māhiṣasthalaka ] [ māhiṣa--sthalaka ] m. f. n. , see [ māhiṣasthalī ] , Lit. ib.


  माहिषाड्डक [ māhiṣāḍḍaka ] [ māhiṣāḍḍaka ] m. (?) son of a Māhishya and a Karaṇī Lit. L.


  माहिषक [ māhiṣaka ] [ māhiṣaka ] m. a buffalo keeper Lit. L.

   pl. N. of a people Lit. MBh. Lit. Pur.


  माहिषिक [ māhiṣika ] [ māhiṣika ] m. prec. sg. Lit. VP.

   the paramour of an unchaste woman (others " one who lives by the prostitution of his wife " ) Lit. L.

   [ māhiṣika ] f. N. of a river Lit. R. ,


  माहिषेय [ māhiṣeya ] [ māhiṣeya ] m. a son of the first wife of a king , Lit. ĀpŚr.

   N. of a grammarian and Sch. on Lit. TS. Lit. Cat.


  माहिष्य [ māhiṣya ] [ māhiṣya ] m. a partic. mixed caste (the son of a Kshatriya and a Vaiśyā mother whose business is attendance on cattle) Lit. Yājñ. Lit. Gaut.


माहिष्म [ māhiṣma ] [ māhiṣma ] m. pl. ( cf. next) N. of a people Lit. VP.


 माहिष्मती [ māhiṣmatī ] [ māhiṣmatī ] f. N. of a city (founded by Mahishmat or Mucukunda) Lit. MBh. Lit. Kāv.


 माहिष्मतेयक [ māhiṣmateyaka ] [ māhiṣmateyaka ] m. f. n. (fr. prec. ) g. [ kattry-ādi ] .


माहीन [ māhīna ] [ māhīna ] m. (?) patr. ( others mfn. = [ māhina ] ) Lit. RV. x , 60 , 1.


माहीयत्व [ māhīyatva ] [ māhīyatva ] m. f. n. beginning with the word [ mahīya-tva ] (g. [ vimuktādi ] Lit. Kāś. ) .


माहुण्डक [ māhuṇḍaka ] [ māhuṇḍaka ] m. ( with [ bhaṭṭa ] ) N. of a poet Lit. Cat.


माहुरदत्त [ māhuradatta ] [ māhura-datta ] N. of a place Lit. ib.


माहुल [ māhula ] [ māhula ] m. patr. Lit. Pravar.


माहेन्द्र [ māhendra ] [ māhendra ] see col.2.


माहेय [ māheya ] [ māheya ] m. f. n. ( fr. [ mahī ] ) made of earth , earthen Lit. MBh.

[ māheya ] m. metron. of the planet Mars Lit. VarBṛS.

coral Lit. L.

pl. N. of a people Lit. MBh.

[ māheyī ] f. a cow Lit. L.


माहेल [ māhela ] [ māhela ] m. patr. Lit. Pravar.


माहेश [ māheśa ] [ māheśa ] [ °śvara ] see col.2.


मि [ mi ] [ mi ]1 Root ( cf. √ 3. [ ] and [ ] ) cl. [5] P. Ā. ( Lit. Dhātup. xxvii , 4) [ minóti ] , [ minute ] (pf. P. [ mimāya ] , [ mimyúḥ ] Lit. RV. , [ mamau ] , Gr,; Ā. [ mimye ] Gr. aor. [ amāsīt ] , [ °sta ] Lit. ib. ; Prec. [ mīyāt ] , [ māsīṣṭa ] Lit. ib. ; fut. [ mātā ] , [ māsyati ] , [ °te ] Lit. ib. ; p. [ meṣyat ] ( ? ) Lit. AitBr. ; ind.p. [ -mitya ] Lit. ib. , [ -māya ] Gr.) , to fix or fasten in the earth , set up , found , build , construct Lit. RV. Lit. AV. Lit. ŚBr. Lit. ŚrS. ; to mete out , measure Lit. VarBṛS. ; to judge , observe , perceive , know Lit. MāṇḍUp. Lit. MBh. ; to cast , throw , scatter Lit. Dhātup. : Pass. [ mīyáte ] (aor. [ amāyi ] Gr.) , to be fixed Lit. AV. : Caus. [ māpayati ] (aor. [ amīmapat ] ) Gr.: Desid. [ mitsati ] , [ °te ] Lit. ib. : Intens. [ memīyate ] , [ memayīte ] , [ memeti ] Lit. ib.


 मित् [ mit ] [ mí t ] f. anything set up or erected , a post , pillar Lit. RV. ( cf. [ garta- ] . , [ upa- ] , [ prati-m ] ) .


 मित [ mita ] [ mitá ]1 m. f. n. ( for 2. see below) fixed , set up , founded , established Lit. RV. Lit. AV. Lit. ŚāṅkhŚr.

  firm , strong (see comp.)

  cast , thrown , scattered Lit. W.


  मितज्ञु [ mitajñu ] [ mitá-jñu ] ( [ mitá ] ) m. f. n. having strong or firm knees Lit. RV.


  मितद्रु [ mitadru ] [ mitá-dru ] m. f. n. ( [ mitá ] ) strong-legged , running well Lit. ib.

   [ mitadru ] m. ( perhaps fr. 2. [ mita ] , " having a measured course " ) the sea , ocean Lit. L.


  मितमेध [ mitamedha ] [ mitá-medha ] ( [ mitá- ] ) m. f. n. having firmly established power Lit. RV.


 मिति [ miti ] [ mití ]1 f. ( for 2. see p. 816 , col. 1) fixing , erecting , establishing Lit. RV.


मि [ mi ] [ mi ]2 Root see √ [ ] .


मिक्ष् [ mikṣ ] [ mikṣ ]1 Root or [ mimikṣ ] ( prob. Desid. from a lost √ [ miś ] , contained in [ miśra ] and [ miśla ] ; but referred by others to √ [ mih ] q.v. ; only pr. [ mí mikṣati ] pf. [ mimikṣátuḥ ] , [ °ṣé ] , [ °ṣire ] , and Impv. [ mimikṣvá ] ; cf. [ sam-√ mikṣ ] ) , to mix (A. intrans.) , mingle with (instr.) , prepare (an oblation of Soma ) Lit. RV. Lit. VS. Lit. Br. : Caus. [ merkṣayati ] , to stir up , mix , mingle Lit. ŚBr.


मिमिक्ष् [ mimikṣ ] [ mimikṣ ]1 Root or [ mikṣ ] ( prob. Desid. from a lost √ [ miś ] , contained in [ miśra ] and [ miśla ] ; but referred by others to √ [ mih ] q.v. ; only pr. [ mí mikṣati ] pf. [ mimikṣátuḥ ] , [ °ṣé ] , [ °ṣire ] , and Impv. [ mimikṣvá ] ; cf. [ sam-√ mikṣ ] ) , to mix (A. intrans.) , mingle with (instr.) , prepare (an oblation of Soma ) Lit. RV. Lit. VS. Lit. Br. : Caus. [ merkṣayati ] , to stir up , mix , mingle Lit. ŚBr.


 मिमिक्ष [ mimikṣa ] [ mimikṣa ] see s.v.


 मिमिक्षु [ mimikṣu ] [ mimikṣu ] see s.v.


मिक्ष् [ mikṣ ] [ mikṣ ]2 see √ [ myakṣ ] .


मिघ् [ migh ] [ migh ] =√ [ mih ] ( only in [ ni-méghamāna ] and [ meghá ] q.v.)


मिचिता [ micitā ] [ micitā ] f. N. of a river Lit. VP. (v.l. for [ niścitā ] ) .


मिच्चक [ miccaka ] [ miccaka ] or [ micchaka ] m. N. of the sixth patriarchal sage Lit. Buddh.


मिच्छक [ micchaka ] [ micchaka ] or [ miccaka ] m. N. of the sixth patriarchal sage Lit. Buddh.


मिछ् [ mich ] [ mich ] Root cl. [6] P. [ micchati ] , to hurt , pain , annoy Lit. Dhātup. xxviii , 16.


मिञ्ज् [ miñj ] [ miñj ] Root cl. [10] P. [ miñjayati ] , to speak or to shine Lit. Dhātup. xxxiii , 83.


मिञ्जा [ miñjā ] [ miñjā ] = [ majjan ]


  मिञ्जास्थ [ miñjāstha ] [ miñ-jāstha ] n. the marrow of a bone, Lit. Gaṇar.


  मिञ्जास्थि [ miñjāsthi ] [ miñ-jāsthi ] n. the marrow of a bone, Lit. Gaṇar.


मिञ्जिकामिञ्जिक [ miñjikāmiñjika ] [ miñjikā-miñjika ] n. sg. N. of two beings sprung from the seed of Rudra Lit. MBh.


मिण्मिण [ miṇmiṇa ] [ miṇmiṇa ] m. f. n. (onomat.) speaking indistinctly through the nose ( [ -tva ] n. ) Lit. Suśr. (v.l. [ minmina ] ) .


  मिण्मिणत्व [ miṇmiṇatva ] [ miṇmiṇa--tva ] n. , see [ miṇmiṇa ]


मित् [ mit ] [ mit ] see under √ 1. [ mi ] .


मित [ mita ] [ mita ]2 m. f. n. (√ 3. [ ] ; for 1. [ mita ] see √ 1. [ mi ] ) measured , meted out , measured or limited by i.e. equal to (instr. or comp.) Lit. Sūryas. Lit. VarBṛS. Lit. BhP.

containing a partic. measure i.e. measuring , consisting of (acc.) Lit. RPrāt.

Lit. Bharṭr. (v.l.)

measured , moderate , scanty , frugal , little , short , brief. Lit. Inscr. Lit. Mn. Lit. Kāv.

measured i.e. investigated , known (see [ loka ] )

[ mita ] m. N. of a divine being (associated with Sammita) Lit. Yājñ.

of a Ṛishi in the third Manv-antara Lit. VP.


  मितंगम [ mitaṃgama ] [ mita-ṃ-gama ] m. f. n. taking measured steps Lit. Pāṇ. 3-2 , 38 Vārtt. 1 Lit. Pat.

   [ mitaṃgama ] m. and f ( [ ā ] ) . an elephant Lit. W.


  मितदक्षिण [ mitadakṣiṇa ] [ mita-dakṣiṇa ] m. f. n. that for which a partic. fee is fixed Lit. TāṇḍBr.


  मितध्वज [ mitadhvaja ] [ mita-dhvaja ] m. N. of a prince Lit. BhP.


  मितप्रकाशिका [ mitaprakāśikā ] [ mita-prakāśikā ] f. N. of wk.


  मितभाषितृ [ mitabhāṣitṛ ] [ mita-bhāṣitṛ ] m. f. n. speaking measuredly or little Lit. MBh.


  मितभाषिन् [ mitabhāṣin ] [ mita-bhāṣin ] m. f. n. id. ( [ °ṣi-tva ] n. ) Lit. Ragh. Lit. Siṃhâs.

   [ mitabhāṣiṇī ] f. N. of various commentaries.


   मितभाषित्व [ mitabhāṣitva ] [ mita-bhāṣi-tva ] n. , see [ mitabhāṣin ]


  मितभुक्त [ mitabhukta ] [ mita-bhukta ] ( Lit. MBh.) m. f. n. eating sparingly , moderate in diet.


  मितभुज् [ mitabhuj ] [ mita-bhuj ] ( Lit. Mn. Lit. Yājñ.) m. f. n. eating sparingly , moderate in diet.


  मितमति [ mitamati ] [ mita-mati ] m. f. n. narrow-minded Lit. Rājat.


  मितम्पच [ mitampaca ] [ mita-m-paca ] m. f. n. cooking a measured portion of food Lit. Pāṇ. 3-2 , 34

   small-sized (said of a cooking utensil) Lit. Daś.

   sparing , stingy , a miser Lit. Hit.


  मितराविन् [ mitarāvin ] [ mita-rāvin ] m. f. n. roaring moderately ( used to explain [ marut ] ) Lit. Nir. xi , 13.


  मितरोचिन् [ mitarocin ] [ mita-rocin ] m. f. n. shining moderately ( used to explain [ marut ] ) Lit. ib.


  मितवाच् [ mitavāc ] [ mita-vāc ] m. f. n. = [ -bhāṣin ] Lit. W.


  मितव्ययिन् [ mitavyayin ] [ mita-vyayin ] m. f. n. spending little , frugal , economical Lit. MW.


  मितशायिन् [ mitaśāyin ] [ mita-śāyin ] m. f. n. sleeping little or sparingly Lit. MārkP.


  मिताक्षर [ mitākṣara ] [ mitākṣara ] m. f. n. having measured syllables , metrical Lit. Nir. Lit. RPrāt.

   short and comprehensive (as a speech) Lit. Kum.

   [ mitākṣarā ] f. N. of various concise commentaries , (esp.) of a celebrated Comm. by Vijñānêśvara on Yājñavalkya's Dharmaśāstra ( Lit. IW. 303 )


   मिताक्षराकार [ mitākṣarākāra ] [ mitākṣarā--kāra ] m. " author of the [ mitākṣarā ] " , N. of Vijñānêśvara


   मिताक्षरव्याख्यान [ mitākṣaravyākhyāna ] [ mitākṣara--vyākhyāna ] n. N. of wk. connected with the [ mitākṣarā ]


   मिताक्षरसार [ mitākṣarasāra ] [ mitākṣara--sāra ] m. N. of wk. connected with the [ mitākṣarā ]


   मिताक्षरसिद्धान्तसंग्रह [ mitākṣarasiddhāntasaṃgraha ] [ mitākṣara--siddhānta-saṃgraha ] m. N. of wk. connected with the [ mitākṣarā ]


  मिताङ्क [ mitāṅka ] [ mitāṅka ] m. or n. (?) N. of wk. (containing rules for compiling almanacs)


   मिताङ्ककरण [ mitāṅkakaraṇa ] [ mitāṅka--karaṇa ] n. N. of wk.


  मितार्थ [ mitārtha ] [ mitārtha ] m. a well-weighed matter ( [ -bhāṣin ] mfn. speaking deliberately) Lit. Sāh.

   [ mitārtha ] m. f. n. ( also [ -ka ] ) of measured meaning , speaking with caution (said of a partic. class of envoys) Lit. Kām. Lit. Sāh.


   मितार्थभाषिन् [ mitārthabhāṣin ] [ mitārtha--bhāṣin ] m. f. n. , see [ mitārtha ] , speaking deliberately


  मिताशन [ mitāśana ] [ mitāśana ] m. f. n. = [ mita-bhukta ] Lit. Yājñ.


  मिताहार [ mitāhāra ] [ mitāhāra ] m. f. n. id. Lit. MBh.

   [ mitāhāra ] m. moderate food , scanty diet Lit. Daś.


  मितोक्ति [ mitokti ] [ mitokti ] f. moderate speech Lit. Cat.


 मिति [ miti ] [ miti ]2 f. ( for 1. see p. 815 , col. 3) measuring , measure , weight. Lit. VarBṛS. Lit. ŚārṅgS.

  accurate knowledge , evidence Lit. MāṇḍUp.


 मित्य [ mitya ] [ mitya ] n. what is to be measured or fixed , (prob.) price Lit. Rājat.


मित्र [ mitra ] [ mitrá ]1 m. ( orig. [ mit-tra ] , fr. √ [ mith ] or [ mid ] ; cf. [ medin ] ) a friend , companion , associate Lit. RV. Lit. AV. ( in later language mostly n.)

N. of an Āditya (generally invoked together with Varuṇa cf. [ mitrā-v ] , and often associated with Aryaman q.v. ; Mitra is extolled alone in Lit. RV. iii , 59, and there described as calling men to activity , sustaining earth and sky and beholding all creatures with unwinking eye ; in later times he is considered as the deity of the constellation Anurādhā , and father of Utsarga) Lit. RV.

the sun Lit. Kāv. ( cf. comp.)

N. of a Marut Lit. Hariv.

of a son of Vasishṭha and various other men Lit. Pur.

of the third Muhūrta Lit. L.

du. = [ mitrá-varuṇa ] Lit. RV.

[ mitrā ] f. N. of an Apsaras Lit. MBh. (B. [ citrā ] )

of the mother of Maitreya and Maitreyī Lit. Śaṃk. on Lit. ChUp. Lit. BhP.

of the mother of Śatru-ghna (= [ su-mitrā ] ) Lit. L. ( Lit. W. [ ī ] )

[ mitra ] n. friendship Lit. RV.

n. a friend , companion ( cf. m. above ) Lit. TS. ,

n. ( with [ aurasa ] ) a friend connected by blood-relationship Lit. Hit.

an ally (a prince whose territory adjoins that of an immediate neighbour who is called [ ari ] , enemy. Lit. Mn. vii , 158 , in this meaning also applied to planets Lit. VarBṛS.)

a companion to = resemblance of (gen. ; ifc. = resembling , like) Lit. Bālar. Lit. Vcar.

N. of the god Mitra (enumerated among the 10 fires) Lit. MBh.

a partic. mode of fighting Lit. Hariv. (v.l. for [ bhinna ] ) .


  मित्रकरण [ mitrakaraṇa ] [ mitrá-karaṇa ] the making of friends , making one's self friends Lit. Pāṇ. 1-3 , 25 Vārtt. 1 Lit. Pat.


  मित्रकर्मन् [ mitrakarman ] [ mitrá-karman ] n. a friendly office , friendship ( [ °ma-√ kṛ ] , to join in friendship with ( instr. ) ) Lit. Gaut. Lit. Kām.


  मित्रकाम [ mitrakāma ] [ mitrá-kāma ] m. f. n. desirous of friends Lit. MārkP.


  मित्रकार्य [ mitrakārya ] [ mitrá-kārya ] n. the business of a friends , a friendly office Lit. MBh. Lit. R.


  मित्रकृत् [ mitrakṛt ] [ mitrá-kṛt ] m. " friends-maker " , N. of a son of the 12th Manu Lit. Hariv.


  मित्रकृति [ mitrakṛti ] [ mitrá-kṛti ] f. a kind or friendly office Lit. AitBr. iii , 4 ( Lit. Sāy. ; but [ mitra kṛtyeva ] , instead of being understood as [ °tyeva ] , could also be resolved into the words [ °tya ] ind. " making a friend " , and [ iva ] ) .


  मित्रकृत्य [ mitrakṛtya ] [ mitrá-kṛtya ] n. = [ -kārya ] q.v. , Lit. Ragh. Lit. Pañcat.


  मित्रकौस्तुभ [ mitrakaustubha ] [ mitrá-kaustubha ] m. N. of a man Lit. Cat.


  मित्रक्रु [ mitrakru ] [ mitrá-krú ] m. or f. (prob.) N. of an evil being Lit. RV. x , 89 , 14.


  मित्रक्रू [ mitrakrū ] [ mitrá-krū ] m. or f. (prob.) N. of an evil being Lit. RV. x , 89 , 14.


  मित्रगुप्त [ mitragupta ] [ mitrá-gupta ] m. f. n. ( [ mitrá- ] ) protected by Mitra Lit. ŚBr.

   [ mitragupta ] m. N. of a man Lit. Daś.


  मित्रगुप्ति [ mitragupti ] [ mitrá-gupti ] f. protection of friends Lit. MW.


  मित्रघ्न [ mitraghna ] [ mitrá-ghna ] m. f. n. " friends-killing " , treacherous Lit. MW.

   [ mitraghna ] m. N. of a Rākshasa Lit. L.

   of a son of Divo-dāsa Lit. VP.

   [ mitraghnā ] f. N. of a river Lit. Hariv. ( Lit. v.l. [ citra-ghnī ] ) .


  मित्रजित् [ mitrajit ] [ mitrá-jit ] m. N. of a son of Su-varṇa Lit. VP. (v.l. [ a-m ] ) .


  मित्रज्ञ [ mitrajña ] [ mitrá-jña ] m. N. of a demon (said to steal oblations) Lit. MBh.


  मित्रता [ mitratā ] [ mitrá-tā ] f. friendship ( [ °tam samprāptaḥ ] , one who has become a friend) Lit. MBh. Lit. Pañcat.

   equalness , likeness with (comp) Lit. Vcar.


  मित्रतूर्य [ mitratūrya ] [ mitrá-tū́rya ] n. victory of friends Lit. AV.


  मित्रत्व [ mitratva ] [ mitrá-tva ] n. friendship Lit. TS. Lit. Pañcat.


  मित्रदेव [ mitradeva ] [ mitrá-deva ] m. N. of one of the sons of the 12th Manu Lit. Hariv.

   of another man Lit. MBh.


  मित्रद्रुह् [ mitradruh ] [ mitrá-drúh ] m. f. n. (nom. [ mitrá-druh ] ) seeking to injure a friend , the betrayer of a friend , a false or treacherous friend Lit. MaitrS. Lit. TBr. Lit. Mn. ( cf. Zd. (mithradruj) )


  मित्रद्रोह [ mitradroha ] [ mitrá-droha ] m. injury or betrayal of a friend Lit. MBh. Lit. R. ( [ -droheṇa ] w.r. for [ -drohiṇā ] Lit. Kathās.)


  मित्रद्रोहिन् [ mitradrohin ] [ mitrá-drohin ] m. f. n. = [ -drúh ] Lit. MBh. Lit. Pañcat.


  मित्रद्विष् [ mitradviṣ ] [ mitrá-dviṣ ] m. f. n. ( Lit. Pāṇ. Sch.) hating or injuring a friend

   [ mitradviṣ ] m. a treacherous friend Lit. W.


  मित्रद्वेषिन् [ mitradveṣin ] [ mitrá-dveṣin ] m. f. n. ( Lit. MBh.) hating or injuring a friend

   [ mitradveṣin ] m. a treacherous friend Lit. W.


  मित्रधर्मन् [ mitradharman ] [ mitrá-dharman ] m. N. of a demon (said to steal oblations) Lit. MBh.


  मित्रधा [ mitradhā ] [ mitrá-dhā́ ] ind. in a friendly manner Lit. VS. Lit. AV.


  मित्रधित [ mitradhita ] [ mitrá-dhita ] ( [ mitrá- ] ) n. ( Lit. RV.) a covenant or contract of friendship.


  मित्रधिति [ mitradhiti ] [ mitrá-dhiti ] ( [ mitrá- ] ) f. ( Lit. ib.) a covenant or contract of friendship.


  मित्रधेय [ mitradheya ] [ mitrá-dhéya ] n. ( Lit. VS. Lit. ŚBr.) a covenant or contract of friendship.


  मित्रनन्दन [ mitranandana ] [ mitrá-nandana ] m. f. n. gladdening one's friends Lit. MBh.


  मित्रपति [ mitrapati ] [ mitrá-pati ] m. lord of friends or of friendship Lit. RV.


  मित्रपथादिकुण्डमाहात्म्य [ mitrapathādikuṇḍamāhātmya ] [ mitrá-pathādi-kuṇḍa-māhātmya ] n. N. of wk.


  मित्रपद [ mitrapada ] [ mitrá-pada ] n. " Mitra's place " , N. of a locality Lit. L.


  मित्रप्रतीक्षा [ mitrapratīkṣā ] [ mitrá-pratī́kṣā ] f. regard for a friend Lit. MBh.


  मित्रबन्धुहीन [ mitrabandhuhīna ] [ mitrá-bandhu-hīna ] m. f. n. destitute of friend or relations Lit. ib. ,


  मित्रबाहु [ mitrabāhu ] [ mitrá-bāhu ] m. N. of one of the sons of the 12th Manu Lit. Hariv. (v.l. [ -vāha ] )

   of a son of Kṛishṇa Lit. ib.


  मित्रभ [ mitrabha ] [ mitrá-bha ] n. a friendly constellation Lit. Var.

   Mitra's Nakshatra i.e. Anurādhā Lit. Var. Lit. Śatr.


  मित्रभानु [ mitrabhānu ] [ mitrá-bhānu ] m. N. of a king Lit. MBh.


  मित्रभाव [ mitrabhāva ] [ mitrá-bhāva ] m. a state of friendship , friendly disposition Lit. MBh. Lit. Hariv.


  मित्रभू [ mitrabhū ] [ mitrá-bhū ] m. N. of a man Lit. L.


  मित्रभूति [ mitrabhūti ] [ mitra-bhūti ] m. N. of a teacher, Lit. JaimUp.


  मित्रभृत् [ mitrabhṛt ] [ mitrá-bhṛt ] m. f. n. entertaining or supporting a friend Lit. TS.


  मित्रभेद [ mitrabheda ] [ mitrá-bheda ] m. separation of friend , breach of friendship Lit. MBh. Lit. Kām.

   N. of the first book of the Pañca-tantra.


  मित्रमहस् [ mitramahas ] [ mitrá-mahas ] ( [ mitrá ] .) m. f. n. (perhaps) having plenty of friend , rich in friend Lit. RV.


  मित्रमित्र [ mitramitra ] [ mitrá-mitra ] n. " a friend of the friend " , i.e. that king who is separated from another king by an " enemy " (the next neighbour) and the " friend " (the neighbour of the preceding) and the " friend of the enemy " (the neighbour of the preceding) Lit. Kām.


  मित्रमिश्र [ mitramiśra ] [ mitrá-miśra ] m. N. of an author Lit. Cat.


  मित्रमुख [ mitramukha ] [ mitrá-mukha ] m. f. n. speaking like a friend (but not being really one) Lit. MBh.


  मित्रयज्ञ [ mitrayajña ] [ mitrá-yajña ] m. N. of a man Lit. Saṃskārak.


  मित्रयुज् [ mitrayuj ] [ mitrá-yúj ] m. f. n. one who has made an alliance , leagued Lit. RV.

   [ mitrayuj ] m. N. of a man

   m. pl. N. of his descendants Lit. Saṃskārak.


  मित्रयुद्ध [ mitrayuddha ] [ mitrá-yuddha ] n. a contest of friend Lit. L.


  मित्रलब्धि [ mitralabdhi ] [ mitrá-labdhi ] f. = next Lit. W.


  मित्रलाभ [ mitralābha ] [ mitrá-lābha ] m. acquisition of friend or of friendship Lit. Var.

   N. of the first book of the Hitôpadeśa. -1.


  मित्रवत् [ mitravat ] [ mitrá-vat ] m. f. n. having friends Lit. MBh. Lit. R. Lit. Pañcat.

   [ mitravat ] m. N. of a demon (said to steal oblations) Lit. MBh.

   of a son of the 12th Manu Lit. Hariv. Lit. MārkP.

   of a son of Kṛishṇa Lit. Hariv.

   [ mitravatī ] f. N. of a daughter of Kṛshṇa Lit. ib.


  मित्रवत् [ mitravat ] [ mitrá-vat ]2 ind. like a friend (acc.) Lit. Kāv.


  मित्रवत्सल [ mitravatsala ] [ mitrá-vatsala ] m. f. n. affectionate towards friends , devoted to friends Lit. Mudr.


  मित्रवन [ mitravana ] [ mitrá-vana ] is. " Mitra's wood " , N. of a forest Lit. L.


  मित्रवरण [ mitravaraṇa ] [ mitrá-varaṇa ] n. choice of friends Lit. Var.


  मित्रवर्चस् [ mitravarcas ] [ mitrá-varcas ] m. N. of a man Lit. L.


  मित्रवर्ध [ mitravardha ] [ mitrá-vardha ] g. [ dhūmādi ] (v.l. [ -vardhra ] ; cf. [ maitravardhaka ] ) .


  मित्रवर्धन [ mitravardhana ] [ mitrá-várdhana ] m. f. n. prospering friends Lit. AV.

   [ mitravardhana ] m. N. of a demon (said to steal oblations) Lit. MBh.


  मित्रवर्ध्र [ mitravardhra ] [ mitrá-vardhra ] m. see [ -vardha ]


  मित्रवर्मन् [ mitravarman ] [ mitrá-varman ] m. N. of a man Lit. MBh.


  मित्रवाह [ mitravāha ] [ mitrá-vāha ] m. N. of a son of the 12th Manu Lit. Hariv. (v.l. [ -bāhu ] ) .


  मित्रविद् [ mitravid ] [ mitrá-vid ] m. a spy Lit. L. (w.r.for [ mantravid ] ) .


  मित्रविन्द [ mitravinda ] [ mitrá-vinda ] m. f. n. " acquiring friends " , N. of an Agni Lit. MBh.

   [ mitravinda ] m. N. of a son of the 12th Manu Lit. MārkP.

   of a son of Kṛishṇa Lit. Hariv.

   of a preceptor Lit. Cat.

   [ mitravindā ] f. N. of an Ishṭi Lit. ŚBr. Lit. ŚrS. Lit. MārkP.

   [ mitravinda ] m. of a wife of Kṛishṇa Lit. Hariv. Lit. Pur. Lit. Pañcar.

   of a river in KuŚadvīpa Lit. BhP.

   of wk.


   मित्रविन्देष्टि [ mitravindeṣṭi ] [ mitrá-vindeṣṭi ] f. N. of wk.


   मित्रविन्देष्टिप्रयोग [ mitravindeṣṭiprayoga ] [ mitrá-vindeṣṭi-prayoga ] m. N. of wk.


   मित्रविन्देष्टिहौत्र [ mitravindeṣṭihautra ] [ mitrá-vindeṣṭi-hautra ] n. N. of wk.


  मित्रविषय [ mitraviṣaya ] [ mitrá-viṣaya ] m. friendship Lit. MW.


  मित्रवैर [ mitravaira ] [ mitrá-vaira ] n. dissension among friends Lit. Var.


  मित्रशर्मन् [ mitraśarman ] [ mitrá-śarman ] m. N. of various persons , Lit. Pañcat. Lit. Rājat.


  मित्रशिस् [ mitraśis ] [ mitrá-śis ] ( fr. √ [ śās ] ; cf. [ āśis ] ) m. f. n. Lit. Kāś. on Lit. Pāṇ. 6-4 , 34.


  मित्रसप्तमी [ mitrasaptamī ] [ mitrá-saptamī ] f. N. of the 7th day in the light half of the month Mārgaśīrsha Lit. BhavP.


  मित्रसम्प्राप्ति [ mitrasamprāpti ] [ mitrá-samprāpti ] f. " acquisition of friends " N. of the 2nd book of the Pañca-tantra.


  मित्रसह [ mitrasaha ] [ mitrá-saha ] m. " indulgent towards friends " , N. of a king (also called Kalmāsha-pāda) Lit. MBh. R of a Brahman Lit. Hariv.


  मित्रसाह [ mitrasāha ] [ mitrá-sāha ] m. f. n. tolerant of friends , indulgent towards friends Lit. MBh.


  मित्रसाह्वया [ mitrasāhvayā ] [ mitrá-sāhvayā ] f. N. of a divine being Lit. ib.


  मित्रसूक्त [ mitrasūkta ] [ mitrá-sūkta ] n. N. of wk.


  मित्रसेन [ mitrasena ] [ mitrá-sena ] m. N. of a Gandharva Lit. VP.

   of a son of the 12th Manu Lit. Hariv.

   of a grandson of Kṛishṇa Lit. ib.

   of a king of the Draviḍa country Lit. Cat.

   of a Buddhist Lit. Buddh.


  मित्रस्नेह [ mitrasneha ] [ mitrá-sneha ] m. affection towards friends , friendship Lit. Mudr.


  मित्रहत्या [ mitrahatyā ] [ mitrá-hatyā ] f. the murder of a friend Lit. MW.


  मित्रहन् [ mitrahan ] [ mitrá-han ] m. f. n. one who kills or murders a friend Lit. MBh. ( cf. [ -ghna ] ) .


  मित्रहन [ mitrahana ] [ mitrá-hana ] m. f. n. one who kills or murders a friend Lit. MBh. ( cf. [ -ghna ] ) .


  मित्रहू [ mitrahū ] [ mitrá- ] m. f. n. = [ miśraṃhvayati ] Lit. Vop.


  मित्राख्य [ mitrākhya ] [ mitrākhya ] m. f. n. named after Mitra Lit. Var.


  मित्राचार [ mitrācāra ] [ mitrācāra ] m. treatment of friends , conduct to be observed towards a friends Lit. Kathās.


  मित्रातिथि [ mitrātithi ] [ mitrātithi ] m. N. of a man. Lit. RV.


  मित्रानुग्रहण [ mitrānugrahaṇa ] [ mitrānugrahaṇa ] n. the act of favouring friends or causing them prosperity Lit. MaitrUp.


  मित्राभिद्रोह [ mitrābhidroha ] [ mitrābhidroha ] m. = [ mitra-droha ] , Lit. R.


  मित्रामित्र [ mitrāmitra ] [ mitrāmitra ] n. sg. friend and foe Lit. Mn. xii , 79.


  मित्रावरुण [ mitrāvaruṇa ] [ mitrā́-váruṇa ] m. du. Mitra and Varuṇa Lit. RV. (together they uphold and rule the earth and sky , together they guard the world , together they promote religious rites , avenge sin , and are the lords of truth and light cf. under 1. [ mitrá ] above ; [ °ṇayor ayanam ] and [ °ṇayor iṣṭiḥ ] N. of partic. sacrifices ; [ °ṇayoḥ saṃyojanam ] N. of a Sāman) Lit. RV. Lit. VS. Lit. Br. (sg. , w.r. for [ maitrāvaruṇa ] Lit. Hariv.) ( 816,2 )


   मित्रावरुणवत् [ mitrāvaruṇavat ] [ mitrā́-váruṇa--vat ] m. f. n. accompanied by Mitra and Varuṇa Lit. RV.


   मित्रावरुणसमीरित [ mitrāvaruṇasamīrita ] [ mitrā́-váruṇa--samīrita ] m. f. n. impelled by Mitra and Varuṇa Lit. TBr.


  मित्रावरुणीय [ mitrāvaruṇīya ] [ mitrāvaruṇīya ] w.r. for [ maitr ] ( q.v.) Lit. Pāṇ. 5-i , 135 Sch.


  मित्रावसु [ mitrāvasu ] [ mitrā-vasu ] m. N. of a son of Viśvā-vasu (king of the Siddhas) Lit. Kathās. Lit. Nāg.


  मित्रेरु [ mitreru ] [ mitréru ] m. f. n. ( or [ miśtr'-eru ] ?) (accord. to Lit. Sāy.) troubling friends

   (prob.) one who breaks an alliance , faithless Lit. RV.


  मित्रेश्वर [ mitreśvara ] [ mitreśvara ] m. ( with [ hara ] ) N. of a statue of Śiva erected by Mitra-śarman Lit. Rājat.


  मित्रोदय [ mitrodaya ] [ mitrodaya ] m. sunrise Lit. ŚārṅgP.

   a friend's welfare Lit. ib.

   N. of wk.


  मित्रोपस्थान [ mitropasthāna ] [ mitropasthāna ] n. worship of the sun (part of the morning Saṃdhyā service) Lit. RTL. 406.


 मित्र [ mitra ] [ mitra ]2 Nom. P. [ mitrati ] , to act in a friendly manner Lit. Śatr.


 मित्रक [ mitraka ] [ mitraka ] m. N. of a man Lit. Cat. .


 मित्रय [ mitraya ] [ mitraya ] Nom. P. [ mitrayati ] , (prob.) to befriend ( cf. next) .


 मित्रयु [ mitrayu ] [ mitrayu ] m. f. n. (fr. prec.) friendly-minded Lit. L.

  winning or acquiring friends , attractive Lit. W.

  possessing worldly prudence Lit. Uṇ. i , 38 Sch.

  [ mitrayu ] m. a friend Lit. L.

  N. of a teacher Lit. Pur.

  of a son of Divo-dāsa Lit. Hariv.

  pl. ( said to be also , pl , fr. [ maitreya ] ) the descendants of Mitrayu Lit. ĀśvŚr. Lit. Pravar.


 मित्राय [ mitrāya ] [ mitrāya ] Nom. Ā. [ mitrāyate ] , (prob.) to desire or wish for friend ( cf. next) .


 मित्रायु [ mitrāyu ] [ mitrāyú ] m. f. n. (fr. prec.) desiring a friend , seeking friendship Lit. RV.

  [ mitrāyu ] m. N. of a preceptor Lit. BhP. , Introd.

  of a son of Divo-dāsa Lit. Pur. (v.l. [ mitreyu ] ) .


 मित्रिन् [ mitrin ] [ mitrí n ] m. f. n. befriended , united by friendship Lit. RV. Lit. AV.


 मित्रिय [ mitriya ] [ mitrí ya ] m. f. n. friendly , coming from or relating to a friend Lit. RV. Lit. AV.


 मित्री [ mitrī ] [ mitrī ] in comp. for [ mitra ] .


  मित्रीकृ [ mitrīkṛ ] [ mitrī-√ kṛ ] P. Ā. [ -karoti ] , [ -kurute ] , to make any one a friend Lit. RAnukr. Lit. Kām.


  मित्रीकृत [ mitrīkṛta ] [ mitrī-kṛta ] m. f. n. made a friend , won as a friend Lit. Kathās.


  मित्रीभू [ mitrībhū ] [ mitrī-√ bhū ] P. [ -bhavati ] (ind.p. [ -bhūya ] ) , to become a friend , make friends with (instr.) Lit. ib.


 मित्रीय [ mitrīya ] [ mitrīya ] Nom. P. [ °yati ] , to seek to make any one a friend Lit. RAnukr. Lit. Bhaṭṭ. ; to think anyone a friend , to treat any one as a friend or companion , Lit. VarYogay. ; to be inclined to friendship or to an alliance Lit. Hcar.


 मित्रेयु [ mitreyu ] [ mitreyu ] see [ mitrāyú ] above.


 मित्रेरु [ mitreru ] [ mitreru ] see under 1. [ mitrá ] above.


 मित्र्य [ mitrya ] [ mitryá ] m. f. n. = [ mitrí ya ] Lit. RV. Lit. ŚBr. Lit. KātyŚr.

  (ifc.) belonging to the friends of any one g. [ vargyādi ] .


मिथ् [ mith ] [ mith ] Root cl. [1] P. Ā. ( cf. Lit. Dhātup. xxi , 7) [ méthati ] , [ °te ] (pr. p.f. [ mithatī́ ] Lit. RV. ; pf. [ mimetha ] Lit. ib. ; ind.p. [ mithitvā ] Lit. BhP.) , to unite , pair , couple , meet (as friend or antagonist) , alternate , engage in altercation ; (Ā.) to dash together Lit. RV. i , 113 , 3 (accord. to Lit. Dhātup. also " to understand " or " to kill " ) .


 मिथ [ mitha ] [ mitha ] in comp. for [ mithaḥ ] = [ mithas ]


  मिथस्पृध्य [ mithaspṛdhya ] [ mitha-spṛ́dhya ] ind.p. (√ [ spṛ́dh ] ) meeting together as rivals , mutually emulous Lit. RV. i , 166 , 9 ( Lit. Padap. [ mithasprí dhyā ] ) .


 मिथः [ mithaḥ ] [ mithaḥ ] in comp. for [ mithas ]


  मिथःकृत्य [ mithaḥkṛtya ] [ mithaḥ-kṛtyá ] n. mutual obligation Lit. MBh.


  मिथःप्रस्थान [ mithaḥprasthāna ] [ mithaḥ-prasthāna ] n. mutual or common departure Lit. Śak.


  मिथःसमय [ mithaḥsamaya ] [ mithaḥ-samaya ] m. mutual agreement Lit. ib. (v.l. [ -samavāya ] ) .


 मिथत्या [ mithatyā ] [ mithatyā́ ] ind. alternately , emulously Lit. RV. vii , 48 , 3 (accord. to Lit. Sāy. and others instr. of [ mithatí -hiṃsā ] ) .


 मिथस् [ mithas ] [ mithás ] ind. together , together with (instr.) , mutually , reciprocally , alternately , to or from or with each other Lit. RV. ,

  privately , in secret Lit. Mn. Lit. Kālid. Lit. Daś.

  by contest or dispute Lit. BhP.


  मिथस्तुर् [ mithastur ] [ mithás-túr ] m. f. n. following one another , alternating (as day and night) Lit. RV.


 मिथित [ mithita ] [ mithita ] m. N. of a man Lit. Saṃskārak.


 मिथु [ mithu ] [ mí thu ] ind. ( cf. [ mithū ] ) alternately , pervertedly , falsely , wrongly Lit. RV. ( Lit. Padap. and Lit. Prāt.) Lit. TBr. Lit. Kāṭh.


 मिथुन [ mithuna ] [ mithuná ] m. f. n. paired , forming a pair

  [ mithuna ] m. a pair ( male and female ; but also " any couple or pair " Lit. RV. , usually du. , in later language mostly n. ; ifc. f ( [ ā ] ) .)

  n. pairing , copulation Lit. TS.

  a pair or couple (= m. ; but also " twins " ) Lit. MBh.

  (also m.) the sign of the zodiac Gemini or the third arc of 30 degrees in a circle Lit. Sūryas. Lit. Var. Lit. Pur.

  the other part , complement or companion of anything Lit. MBh. ( also applied to a kind of small statue at the entrance of a temple Lit. VarBṛS.)

  honey and ghee Lit. L.

  (in gram.) root compounded with a Preposition Lit. Siddh.


  मिथुनत्व [ mithunatva ] [ mithuná-tvá ] n. the state of forming a pair Lit. AV. Lit.


  मिथुनभाव [ mithunabhāva ] [ mithuná-bhāva ] m. id. Lit. Kap. Sch.


  मिथुनयमक [ mithunayamaka ] [ mithuná-yamaka ] n. a partic. kind of Yamaka (e.g. Lit. Bhaṭṭ. x , 12) .


  मिथुनयोनि [ mithunayoni ] [ mithuná-yoni ] ( [ °ná- ] ) m. f. n. produced by copulation Lit. MaitrS.


  मिथुनव्रतिन् [ mithunavratin ] [ mithuná-vratin ] m. f. n. devoted to cohabitation , practising copulation Lit. MBh.


 मिथुनाय [ mithunāya ] [ mithunāya ] Nom. Ā. [ °yate ] , to couple , pair , cohabit sexually Lit. Pāṇ. 8-1 , 15 Sch.


 मिथुनिन् [ mithunin ] [ mithunin ] m. " going in pairs " , a wagtail Lit. L.


 मिथुनी [ mithunī ] [ mithunī ] in comp. for [ mithuna ] .


  मिथुनीअस् [ mithunīas ] [ mithunī-√ as ] ( only Pot. [ -syām ] ) , to become paired , cohabit sexually Lit. ŚBr.


  मिथुनीकृ [ mithunīkṛ ] [ mithunī-√ kṛ ] P. [ -karoti ] , to cause to pair , cause the union of the sexes Lit. TS. Lit. ŚBr.


  मिथुनीचारिन् [ mithunīcārin ] [ mithunī-cārin ] m. f. n. coupling together , having sexual intercourse Lit. BhP.


  मिथुनीभाव [ mithunībhāva ] [ mithunī-bhāva ] m. copulation , sexual union Lit. BhP.


  मिथुनीभू [ mithunībhū ] [ mithunī-√ bhū ] P. [ -bhavati ] (ind.p. [ -bhūya ] ) , = [ -√ as ] Lit. ŚBr. Lit. ChUp. ; to be joined or arranged in pairs Lit. BhP.


 मिथुनेचर [ mithunecara ] [ mithune-cara ] m. " going or living in pairs " , the Cakra-vāka Lit. Hariv.


 मिथुया [ mithuyā ] [ mithuyā́ ] ind. " conflictingly " , invertedly , falsely , incorrectly Lit. RV. Lit. AV. ( with √ 1. [ kṛ ] P. [ -karoti ] , to undo Lit. Āpast.)


 मिथुस् [ mithus ] [ mí thus ] ind. = [ mithuyā́ ] Lit. TS. ( [ mithuś√ car ] P. [ -carati ] , to go astray Lit. AV. ; [ mithur√ bhū ] P. [ -bhavati ] , to turn out badly , fail Lit. TBr.)


 मिथू [ mithū ] [ mí thū ] ind. = [ mí thu ] in Lit. RV. (Saṃhitā-patha) .


  मिथूकृत् [ mithūkṛt ] [ mí thū-kṛt ] m. f. n. fallen into trouble or danger , Lit. x , 102 , 1.


  मिथूकृत् [ mithūkṛt ] [ mithū-kṛ́t ] accord. to others, "imitated, feigned. sham" .( Page1331,3 )


  मिथूदृश् [ mithūdṛś ] [ mí thū-dṛ́ś ] m. f. n. seen or appearing alternately , Lit. i , 29 , 3 ; ii , 31 , 5.


 मिथो [ mitho ] [ mitho ] in comp. for [ mithas ] ( cf. g. [ svar-ādi ] ) .


  मिथोअवद्यप [ mithoavadyapa ] [ mithó-avadya-pa ] ( [ mithó-av ] ) m. f. n. mutually averting calamities Lit. RV.


  मिथोयोध [ mithoyodha ] [ mitho-yodhá ] m. hand to hand fighting with one another Lit. AV.


  मिथोविनियोग [ mithoviniyoga ] [ mitho-viniyoga ] m. employing mutually in any occupation Lit. Āpast.


 मिथ्या [ mithyā ] [ mithyā́ ] ind. ( contracted from [ mithūyā́ ] ) invertedly , contrarily , incorrectly , wrongly , improperly Lit. ŚBr. (with Caus. , of √ [ kṛ ] , to pronounce a word wrongly " once " ( P. ) or " repeatedly " ( Ā. ) Lit. Pāṇ. 1-3 , 71 ; with [ pra-√ car ] , to act wrongly Lit. Mn. ix , 284 ; with [ pra-√ vṛt ] , to behave improperly Lit. MBh. iii , 2414) ; falsely , deceitfully , untruly Lit. Mn. Lit. MBh. (often with √ [ brū ] , [ vac ] or [ vad ] , to speak falsely , utter a lie ; with √ [ kṛ ] , to deny Lit. MBh. ; to break one's word , with [ na-√ kṛ ] , to keep it) Lit. R. ; with √ [ bhū ] , to turn out or prove false Lit. MBh. ; not in reality , only apparently Lit. Madhus. ; to no purpose , fruitlessly , in vain Lit. MaitrUp. Lit. MBh. (ibc. often = false , untrue , sham ; Mithyā is personified as the wife of A-dharma Lit. KalkiP.)


  मिथ्याकर्मन् [ mithyākarman ] [ mithyā́-kárman ] n. a false act , failure Lit. ŚBr.


  मिथ्याकारुणिक [ mithyākāruṇika ] [ mithyā́-kāruṇika ] m. f. n. pretending to be false Lit. Pañcat.


  मिथ्याकृत [ mithyākṛta ] [ mithyā́-kṛta ] ( [ mithyā́- ] ) m. f. n. wrongly done Lit. ib.


  मिथ्याकोप [ mithyākopa ] [ mithyā́-kopa ] m. feigned anger Lit. Vet.


  मिथ्याक्रय [ mithyākraya ] [ mithyā́-kraya ] m. a false price Lit. Pañcat.


  मिथ्याक्रोध [ mithyākrodha ] [ mithyā́-krodha ] m. = [ -kopa ] Lit. A.


  मिथ्याग्रह [ mithyāgraha ] [ mithyāgraha ] m. ( [ mithyāg ] ?) improper persistency , useless obstinacy Lit. ib.

   ( also [ °haṇa ] n. ) misconception , misunderstanding Lit. A.


   मिथ्याग्नहण [ mithyāgnahaṇa ] [ mithyā-gnahaṇa ] n. , see [ mithyāgnaha ] , misconception , misunderstanding Lit. A.


  मिथ्याग्लह [ mithyāglaha ] [ mithyā́-glaha ] m. a false game at dice Lit. MBh.


  मिथ्याचर्या [ mithyācaryā ] [ mithyā́-caryā ] f. false behaviour , hypocrisy Lit. L.


  मिथ्याचार [ mithyācāra ] [ mithyācāra ] m. ( [ mithyāc ] ) improper conduct , wrong treatment (in medicine) Lit. Suśr.

   [ mithyācāra ] m. f. n. acting falsely or hypocritically Lit. Bhag.

   m. a rogue , hypocrite


   मिथ्याचारप्रहसन [ mithyācāraprahasana ] [ mithyā-cāra--prahasana ] n. N. of a comedy.


  मिथ्याजल्पित [ mithyājalpita ] [ mithyā́-jalpita ] n. a false report or rumour Lit. Pañcat.


  मिथ्याजीवातु [ mithyājīvātu ] [ mithyā́-jīvātu ] m. N. of a man Lit. Kautukas.


  मिथ्याज्ञान [ mithyājñāna ] [ mithyā́-jñāna ] n. a false conception , error , mistake Lit. Yogas. Lit. Pañcat. ( cf. Lit. IW. 104)


   मिथ्याज्ञानखण्डन [ mithyājñānakhaṇḍana ] [ mithyā́-jñāna--khaṇḍana ] n. N. of a drama.


  मिथ्यात्व [ mithyātva ] [ mithyā́-tva ] n. falsity , unreality Lit. Kap. Sch.

   (with Jainas) perversion (as one of the 18 faults) or illusion (as the lowest of the 14 steps which lead to final emancipation) Lit. Sarvad.


   मिथ्यात्वनियत [ mithyātvaniyata ] [ mithyā-tva-niyata ] m. f. n. bent on falsehood, Lit. Sukh. i


   मिथ्यात्वनिरुक्ति [ mithyātvanirukti ] [ mithyā́-tva--nirukti ] f. N. of wk.


   मिथ्यात्वनिर्वचन [ mithyātvanirvacana ] [ mithyā́-tva--nirvacana ] n. N. of wk.


   मिथ्यात्ववादरहस्य [ mithyātvavādarahasya ] [ mithyā́-tva--vāda-rahasya ] n. N. of wk.


   मिथ्यात्वानुमानखण्डन [ mithyātvānumānakhaṇḍana ] [ mithyā́--tvānumāna-khaṇḍana ] n. N. of wk.


   मिथ्यात्विन् [ mithyātvin ] [ mithyā́-tvin ] m. f. n. being in a state of illusion Lit. Śatr.


  मिथ्यादर्शन [ mithyādarśana ] [ mithyā́-darśana ] n. a false appearance Lit. MaitrUp.

   = next Lit. L.


  मिथ्यादूत [ mithyādūta ] [ mithyā-dūta ] m. a false or lying messenger, Lit. Pañcat.


  मिथ्यादृष्टि [ mithyādṛṣṭi ] [ mithyā́-dṛṣṭi ] f. false doctrine , heresy , atheism Lit. Lalit. ( one of the 10 sins Lit. Dharmas. 56) .


  मिथ्याधित [ mithyādhita ] [ mithyā́dhita ] ( [ mithyādh ] ) n. recitation practised in a wrong manner Lit. Āpast.


  मिथ्याध्यवसिति [ mithyādhyavasiti ] [ mithyā́dhyavasiti ] ( [ mithyādh ] ) f. a partic. figure of speech (in which the impossibility of a thing is expressed by making it depend upon some impossible contingency) Lit. Kuval.


  मिथ्यानिरसन [ mithyānirasana ] [ mithyā́-nirasana ] n. denial by oath Lit. L.


  मिथ्यापण्डित [ mithyāpaṇḍita ] [ mithyā́-paṇḍita ] m. f. n. educated or learned only in appearance Lit. Kathās.


  मिथ्यापवाद [ mithyāpavāda ] [ mithyā́pavāda ] ( [ mithyāp ] ) m. a false accusation.


  मिथ्यापुरुष [ mithyāpuruṣa ] [ mithyā́-puruṣa ] m. a man only in appearance Lit. Cat.


  मिथ्याप्रणिधान [ mithyāpraṇidhāna ] [ mithyā́-praṇidhāna ] n. (prob.) false exertion Lit. DivyA7v.


  मिथ्याप्रतिज्ञ [ mithyāpratijña ] [ mithyā́-pratijña ] m. f. n. false to one's promise , faithless , treacherous Lit. Hariv. Lit. R.


  मिथ्याप्रत्यय [ mithyāpratyaya ] [ mithyā́-pratyaya ] m. false conception , error , illusion , Sāṃkhyas. Sch.


  मिथ्याप्रयुक्त [ mithyāprayukta ] [ mithyā́-prayukta ] m. f. n. employed in vain Lit. Śiksh.


  मिथ्याप्रवादिन् [ mithyāpravādin ] [ mithyā́-pravādin ] m. f. n. speaking falsely , lying Lit. Pañcar.


  मिथ्याप्रवृत्ति [ mithyāpravṛtti ] [ mithyā́-pravṛtti ] f. wrong function (of the senses) Lit. Col.


  मिथ्याप्रसुप्त [ mithyāprasupta ] [ mithyā́-prasupta ] m. f. n. falsely asleep , feigning sleep Lit. MW.


  मिथ्याफल [ mithyāphala ] [ mithyā́-phala ] n. an imaginary or vain advantage Lit. Bhartṛ.


  मिथ्याभिगृध्न [ mithyābhigṛdhna ] [ mithyā́bhigṛdhna ] ( [ mithyābh ] ) m. f. n. unjustly or eagerly covetous Lit. MBh.


  मिथ्याभिधा [ mithyābhidhā ] [ mithyābhidhā ] f. ( [ mithyābh ] ) a false name Lit. BhP.


   मिथ्याभिधान [ mithyābhidhāna ] [ mithyā-bhidhāna ] n. a false statement Lit. MBh.


  मिथ्याभिमान [ mithyābhimāna ] [ mithyā́bhimāna ] ( [ mithyābh ] ) = [ -pratratyaya ] , Sāṃkhyas. Sch.


  मिथ्याभियोग [ mithyābhiyoga ] [ mithyābhiyoga ] m. ( [ mithyābh ] ) a false charge Lit. L.


   मिथ्याभियोगिन् [ mithyābhiyogin ] [ mithyā-bhiyogin ] m. f. n. making a false charge Lit. Yājñ.


  मिथ्याभिशंसन [ mithyābhiśaṃsana ] [ mithyābhiśaṃsana ] n. ( [ mithyābh ] ) a false accusation Lit. R. (v.l.)


   मिथ्याभिशंसिन् [ mithyābhiśaṃsin ] [ mithyā-bhiśaṃsin ] m. f. n. making a false accusation Lit. Yājñ. Lit. BhP.


  मिथ्याभिशप्त [ mithyābhiśapta ] [ mithyā́bhiśapta ] ( [ mithyābh ] ) m. f. n. falsely accused Lit. Prab.


  मिथ्याभिशस्त [ mithyābhiśasta ] [ mithyābhiśasta ] m. f. n. ( [ mithyābh ] ) id. Lit. Yājñ.


   मिथ्याभिशस्ति [ mithyābhiśasti ] [ mithyā-bhiśasti ] m. f. n. a false charge Lit. Hariv.


  मिथ्याभिशाप [ mithyābhiśāpa ] [ mithyābhiśāpa ] m. ( [ mithyābh ] ) id. Lit. ib.

   a false prediction Lit. Tithyād.


  मिथ्याभिषङ्ग [ mithyābhiṣaṅga ] [ mithyā́bhiṣaṅga ] ( [ mithyābh ] ) m. an unjust imprecation Lit. MBh.


  मिथ्यामति [ mithyāmati ] [ mithyā́-mati ] f. a false opinion , error Lit. L.


  मिथ्यामनोरम [ mithyāmanorama ] [ mithyā́-manorama ] m. f. n. beautiful only in appearance Lit. MaitrUp.


  मिथ्यामान [ mithyāmāna ] [ mithyā́-māna ] m. false pride Lit. L.


  मिथ्यायोग [ mithyāyoga ] [ mithyā́-yoga ] m. wrong use or employment Lit. ŚārṅgS.


  मिथ्यारम्भ [ mithyārambha ] [ mithyā́rambha ] ( [ mithyār ] ) m. false treatment (in medicine) Lit. Car.


  मिथ्यार्णव [ mithyārṇava ] [ mithyā́rṇava ] ( [ mithyārṇ ] ) m. N. of a man Lit. Hāsy.


  मिथ्यालिङ्गधर [ mithyāliṅgadhara ] [ mithyā́-liṅga-dhara ] m. f. n. wearing false marks , being anything only in appearance Lit. Cat.


  मिथ्यावचन [ mithyāvacana ] [ mithyā́-vacana ] n. telling an untruth Lit. Gaut.


  मिथ्यावध्यानुकीर्तन [ mithyāvadhyānukīrtana ] [ mithyā́-vadhyānukīrtana ] n. the proclaiming that any one has been unjustly sentenced to death Lit. MW.


  मिथ्यावाक्य [ mithyāvākya ] [ mithyā́-vākya ] n. a false statement , lie Lit. R.


  मिथ्यावाच् [ mithyāvāc ] [ mithyā́-vāc ] m. f. n. speaking falsely , lying , Sah.


  मिथ्यावाद [ mithyāvāda ] [ mithyā́-vāda ] m. = [ vākya ] Lit. MBh.

   [ mithyāvāda ] m. f. n. = [ -vāc ] Lit. Pañcat. ( also [ -vādin ] Lit. Mn. ; Lit. R. )


  मिथ्यावार्त्ता [ mithyāvārttā ] [ mithyā́-vārttā ] f. false report Lit. MW.


  मिथ्याविकल्प [ mithyāvikalpa ] [ mithyā́-vikalpa ] m. false suspicion Lit. Jātakam.


  मिथ्याव्यापार [ mithyāvyāpāra ] [ mithyā́-vyāpāra ] m. wrong occupation , meddling with another's affairs Lit. Pañcat.


  मिथ्याव्याहारिन् [ mithyāvyāhārin ] [ mithyā́-vyāhārin ] m. f. n. = [ -vāc ] Lit. MBh.


  मिथ्यासाक्षिन् [ mithyāsākṣin ] [ mithyā́-sākṣin ] m. false witness


   मिथ्यासाक्षिप्रदातृ [ mithyāsākṣipradātṛ ] [ mithyā́-sākṣi-pradātṛ ] m. f. n. bringing forward false witnesses Lit. Pañcar.


  मिथ्यास्तव [ mithyāstava ] [ mithyā́-stava ] m. pl. false or unfounded praise Lit. Kāv. Lit. Rājat.


  मिथ्यास्तोत्र [ mithyāstotra ] [ mithyā́-stotra ] n. pl. false or unfounded praise Lit. Kāv. Lit. Rājat.


  मिथ्याहार [ mithyāhāra ] [ mithyāhāra ] m. ( [ mithyāh ] ) improper nourishment , wrong diet Lit. Suśr.


   मिथ्याहारविहारिन् [ mithyāhāravihārin ] [ mithyā-hāra--vihārin ] m. f. n. taking improper nourishment and indulging in improper enjoyments Lit. ib.


  मिथ्योत्तर [ mithyottara ] [ mithyottara ] n. (in law) false or prevaricating reply Lit. L.


  मिथ्योपचार [ mithyopacāra ] [ mithyopacāra ] m. a feigned or pretended service or kindness Lit. Hit.

   (in medicine) wrong treatment Lit. Suśr.


  मिथ्योपयोजित [ mithyopayojita ] [ mithyopayojita ] m. f. n. wrongly applied Lit. Suśr.


मिथि [ mithi ] [ mithi ] m. N. of a son of Nimi and prince of Míthilā Lit. R. ( cf. Lit. IW. 511 n. 1) .


 मिथिल [ mithila ] [ mithila ] m. N. of a king (the founder of Mithilā) = [ mithi ] Lit. BhP.

  pl. N. of a people (prob. the inhabitants of Mithilā) Lit. MBh. Lit. VarBṛS.

  [ mithilā ] f. N. of a city said to have been founded by Mithi or Mithila (it was the capital of Videha or the modern Tirhut , and residence of King Janaka) Lit. MBh. Lit. Kāv.

  of a school of law Lit. IW. 302


  मिथिलाधिपति [ mithilādhipati ] [ mithilādhipati ] m. lord of Mithilā i.e. Janaka Lit. R.


  मिथिलेश [ mithileśa ] [ mithileśa ] m. (prob.) id.


   मिथिलेशचरित [ mithileśacarita ] [ mithileśa--carita ] n. N. of wk.


   मिथिलेशाह्निक [ mithileśāhnika ] [ mithileśāhnika ] n. N. of wk.


मिथुन [ mithuna ] [ mithuna ] see p. 816 , col. 3.


मिथ्या [ mithyā ] [ mithyā́ ] see col.l.


मिद् [ mid ] [ mid ]1 Root or [ med ] , cl. [1] P. Ā. = √ [ mith ] ( " to understand " or " to kill " ) Lit. Dhātup. xxi , 7.


मेद् [ med ] [ med ]1 Root or [ mid ] , cl. [1] P. Ā. = √ [ mith ] ( " to understand " or " to kill " ) Lit. Dhātup. xxi , 7.


मिद् [ mid ] [ mid ]2 Root or [ mind ] cl. [1] Ā. or cl. [4] P. ( Lit. Dhātup. xviii , 3 and xxvi , 133) [ médate ] or [ médyati ] ( of the former only 3. sg. Impv. [ medátām ] Lit. RV. x , 93 , 11 ; pf. [ mimeda ] , [ mimide ] ; aor. [ amidat ] , [ amediṣṭa ] ; fut. [ meditā ] , [ mediṣyati ] , [ °te ] ; ind.p. [ miditvā ] or [ meditvā ] Gr. ; Pass. , [ midyate ] impers. Lit. Pāṇ. 7-3 , 82 Sch.) , to grow fat Lit. RV. Lit. TS. Lit. Br. ; cl. [10] P. ( Lit. Dhātup. xxxii , 8) [ mindayati ] or [ medayati ] ( cf. Lit. MBh. viii , 1992 and [ mitra ] ) ; the latter also as Caus. " to make fat " Lit. RV. vi , 28 , 6.


मिन्द् [ mind ] [ mind ]2 Root or [ mid ] cl. [1] Ā. or cl. [4] P. ( Lit. Dhātup. xviii , 3 and xxvi , 133) [ médate ] or [ médyati ] ( of the former only 3. sg. Impv. [ medátām ] Lit. RV. x , 93 , 11 ; pf. [ mimeda ] , [ mimide ] ; aor. [ amidat ] , [ amediṣṭa ] ; fut. [ meditā ] , [ mediṣyati ] , [ °te ] ; ind.p. [ miditvā ] or [ meditvā ] Gr. ; Pass. , [ midyate ] impers. Lit. Pāṇ. 7-3 , 82 Sch.) , to grow fat Lit. RV. Lit. TS. Lit. Br. ; cl. [10] P. ( Lit. Dhātup. xxxii , 8) [ mindayati ] or [ medayati ] ( cf. Lit. MBh. viii , 1992 and [ mitra ] ) ; the latter also as Caus. " to make fat " Lit. RV. vi , 28 , 6.


 मिन्न [ minna ] [ minna ] m. f. n. become fat , fat Lit. Pāṇ. 7-2 , 16 (impers. [ minnam ] or [ meditam ] Lit. ib. 17) .


मिद्ध [ middha ] [ middha ] n. sloth , indolence Lit. Lalit. Lit. DivyA7v. ( one of the 24 minor evil passions Lit. Dharmas. 69) .


मिध् [ midh ] [ midh ] Root or [ medh ] cl. [1] P. Ā. [ medhati ] , [ °te ] , = [ √ mith ] Lit. Dhātup. xxi , 7.


मेध् [ medh ] [ medh ] Root or [ midh ] cl. [1] P. Ā. [ medhati ] , [ °te ] , = [ √ mith ] Lit. Dhātup. xxi , 7.


मिन्दा [ mindā ] [ mindā́ ] f. a bodily defect , fault , blemish Lit. TS.

N. of partic. verses Lit. ĀpŚr.


  मिन्दाहुति [ mindāhuti ] [ mindā́huti ] ( [ °dāh° ] ) f. a partic. sacrifice , Lit. Hiraṇy.


मिन्मिन [ minmina ] [ minmina ] m. f. n. = [ miṇmiṇa ] Lit. L.


मिन्व् [ minv ] [ minv ] Root ( cf. √ [ ninv ] , [ sinv ] ) = √ [ pinv ] Lit. Dhātup. xv , 80.


मिमङ्क्षा [ mimaṅkṣā ] [ mimaṅkṣā ] f. ( fr. Desid. of √ [ majj ] ) the wish to plunge into water Lit. W.


  मिमङ्क्षु [ mimaṅkṣu ] [ mimaṅkṣu ] m. f. n. being about to bathe or dive Lit. Śiś.


मिमत [ mimata ] [ mimata ] m. N. of a man Lit. Pāṇ. 4-1 , 150 ( cf. [ maimata ] ) .


मिमन्थिषा [ mimanthiṣā ] [ mimanthiṣā ] f. ( fr. Desid. of √ [ math ] , or [ manth ] ) the wish to stir up or shake or destroy Lit. W.


  मिमन्थिषु [ mimanthiṣu ] [ mimanthiṣu ] m. f. n. wishing to stir up Lit. ib.


मिमर्दयिषु [ mimardayiṣu ] [ mimardayiṣu ] m. f. n. - ( fr. Desid. of √ [ mṛd ] ) wishing to crush or grind down Lit. MBh.


मिमर्दिषु [ mimardiṣu ] [ mimardiṣu ] m. f. n. - ( fr. Desid. of √ [ mṛd ] ) wishing to crush or grind down Lit. MBh.


मिमारयिषु [ mimārayiṣu ] [ mimārayiṣu ] m. f. n. ( fr. Desid. of Caus. of √ [ mṛ ] ) wishing to kill Lit. HPariś.


मिमिक्ष [ mimikṣa ] [ mimikṣa ] m. f. n. (√ 1. [ mikṣ ] ) mixed Lit. RV. vi , 34 , 4.


  मिमिक्षु [ mimikṣu ] [ mimikṣú ] m. f. n. id. or " mingling " Lit. ib. iii , 50 , 3.


मियेध [ miyedha ] [ miyédha ] m. = [ médha ] , a sacrificial oblation , sacrifice , offering of food Lit. RV.


 मियेधस् [ miyedhas ] [ miyédhas ] n. = [ médhas ] Lit. ib. x , 70 , 2.


 मियेध्य [ miyedhya ] [ miyedhya ] m. f. n. = [ médhya ] , partaking of the sacrificial food Lit. RV.


मिरफ [ mirapha ] [ mirapha ] m. or n. (?) a partic. high number Lit. Buddh.


मिरा [ mirā ] [ mirā ] f. a limit , boundary Lit. L. ( cf. [ mīra ] ) .


  मिराखान [ mirākhāna ] [ mirā-khāna ] m. (= $) N. of a Paṭhān chief (the patron of Rudra-bhaṭṭa) Lit. Cat.


मिरिका [ mirikā ] [ mirikā ] f. a species of plant Lit. L.


मिर्मिर [ mirmira ] [ mirmirá ] m. f. n. blinking Lit. TBr. (Sch.)

having fixed unwinking eyes Lit. L.


मिल् [ mil ] [ mil ] Root cl. [6] P. Ā. ( Lit. Dhātup. xxviii , 71 ; 135 ; but cf. Lit. Vām. v , 2 , 2) [ milati ] , [ °te ] (pf. [ mimiluḥ ] Lit. Kāv. ; fut. [ miliṣyati ] Lit. Br. ; aor. [ amelīt ] , [ ameliṣṭa ] Gr. ; ind.p. [ militvā ] and [ -milya ] , Lit. Kāthās. ) , to meet (as friends or foes) , encounter , join , fall in with (instr. with or without [ saha ] ; dat. gen. , or loc.) , come together , assemble , concur Lit. Kāv. Lit. Kathās. Lit. Rājat. : Caus. [ melayati ] ( or [ melāpayati ] ; cf. [ melāpaka ] ) , to cause any one to meet any one else (gen.) , bring together , assemble Lit. Kathās.


 मिलत् [ milat ] [ milat ] m. f. n. meeting , joining

  appearing , happening , occurring Lit. Naish.

  (ibc. or ifc.) joined or connected with Lit. Kāv. Lit. Pañcar.


  मिलद्व्याध [ miladvyādha ] [ milad-vyādha ] m. f. n. joined or surrounded by huntsmen Lit. Kathās.


 मिलन [ milana ] [ milana ] n. coming together , meeting , contact , union Lit. Amar. Lit. Gīt.


 मिला [ milā ] [ milā ] see [ dur-m ] .


 मिलिका [ milikā ] [ milikā ] see [ dur-m ] .


 मिलित [ milita ] [ milita ] m. f. n. met , encountered , united

  happened , occurred Lit. Kāv.

  (ifc.) connected or combined or mixed or furnished with Lit. Pañcat.


मिलिन्द [ milinda ] [ milinda ] m. a bee Lit. Bhām.

N. of a king (= Menander) Lit. Buddh.


  मिलिन्दप्रश्न [ milindapraśna ] [ milinda-praśna ] m. N. of a Pāli wk. (containing a conversation on Nirvāṇa between king Milinda and the monk Nāga-sena) Lit. MWB. 141.


 मिलिन्दक [ milindaka ] [ milindaka ] m. a kind of snake Lit. Suśr.


मिलीमिलिन् [ milīmilin ] [ milīmilin ] m. N. of Śiva Lit. MBh. (accord. to Sch. fr. a Mantra containing the word [ mili ] repeated twice) .


मिल्ला [ millā ] [ millā ] f. N. of a woman Lit. Rājat.


मिश् [ miś ] [ miś ] Root ( cf. √ [ maś ] , and 1. [ mikṣ ] ) cl. [1] P. [ meśati ] , to sound or to be angry Lit. Dhātup. xvii , 74.


मिशर [ miśara ] [ miśara ] m. or n. N. of a place Lit. Cat. ( cf. [ misara ] , p. 818 , col. 2) .


मिशि [ miśi ] [ miśi ] f. or [ miśī ] ( only Lit. L.) Anethum Panmori and Anethum Sowa

Nardostachys Jatamansi ( cf. [ miṣikā ] )

a species of sugar-cane.


मिशी [ miśī ] [ miśī ] f. or [ miśi ] ( only Lit. L.) Anethum Panmori and Anethum Sowa

Nardostachys Jatamansi ( cf. [ miṣikā ] )

a species of sugar-cane.


 मिश्रेया [ miśreyā ] [ miśreyā ] f. Anethum Panmori or dill Lit. L.


मिशृष [ miśṛṣa ] [ miśṛṣa ] m. or n. (?) N. of a place Lit. Cat. (v.l. [ miśriṣa ] ) .


मिश्र् [ miśr ] [ miśr ] Root ( also written [ misr ] , properly Nom. fr. [ miśra ] below) cl. [10] P. ( Lit. Dhātup. xxxv , 67) [ miśrayati ] ( or [ miśrāpayati ] Lit. Vop.) , to mix , mingle , blend , combine ( " with " , instr.) Lit. KātyŚr. Lit. MBh. ; to add Lit. Sūryas. ( cf. Gk. 1 , 2. ; Lat. (miscere) ; Slav. (mêsiti) ; Lith. (místi) , (maisztas) ; Germ. (misken) , (mischen) ; Angl.Sax. (miscian) ; Eng. (mix) . )


 मिश्र [ miśra ] [ miśrá ] m. f. n. ( prob. fr. a lost √ [ miś ] cf. under [ mikṣ ] ) mixed , mingled , blended , combined Lit. RV. ( [ vacāṃsi miśrā ] √ 1. [ kṛ ] Lit. A. [ -kṛṇute ] , to mingle words , talk together Lit. RV. x , 93 , 1)

  manifold , diverse , various Lit. TS.

  mixed or connected or furnished with , accompanied by (instr. with or without [ samam ] gen. or comp. ; rarely [ miśra ] ibc. cf. [ miśra-vāta ] ) Lit. VS.

  pl. (ifc. after honorific epithets = ; e.g. [ ārya-miśrāḥ ] , respectable or honourable people ; often also in sg. ifc. and rarely ibc. with proper names by way of respect cf. [ kṛṣṇa- ] , [ madhu-m ] and comp. below)

  mixing , adulterating: ( cf. [ dhānyam ] )

  [ miśra ] m. a kind of elephant Lit. L.

  (in music) a kind of measure Lit. Saṃgīt.

  N. of various authors and other men (also abbreviation for some names ending in [ miśra ] e.g. for Madana- , Mitra- , Vācaspati- miśra) Lit. Cat.

  n. principal and interest Lit. Lalit. ( cf. [ -dhana ] )

  a species of radish Lit. L.


  मिश्रकेशव [ miśrakeśava ] [ miśrá-keśava ] m. N. of an author Lit. Cat.


  मिश्रकेशी [ miśrakeśī ] [ miśrá-keśī ] f. N. of an Apsaras Lit. MBh. Lit. Kāv. Lit. Pur.


  मिश्रचतुर्भुज [ miśracaturbhuja ] [ miśrá-catur-bhuja ] m. N. of a man Lit. L.


  मिश्रचोर [ miśracora ] [ miśrá-cora ] m. an adulterator of grain Lit. Vishṇ.


  मिश्रचौर [ miśracaura ] [ miśrá-caura ] m. an adulterator of grain Lit. Vishṇ.


  मिश्रज [ miśraja ] [ miśrá-ja ] m. " mixed-born " , a mule Lit. L.


  मिश्रजाति [ miśrajāti ] [ miśrá-jāti ] m. f. n. being of mixed birth or breed , one whose parents belong to different castes Lit. L.


  मिश्रता [ miśratā ] [ miśrá-tā ] f. mixedness , mixture Lit. MBh. Lit. R.


  मिश्रदामोदर [ miśradāmodara ] [ miśrá-dāmodara ] m. N. of the supposed arranger of the Mahā-nāṭaka Lit. IW. 367.


  मिश्रदिनकर [ miśradinakara ] [ miśrá-dina-kara ] m. N. of a Sch. on Śiśupāla-vadha.


  मिश्रधन [ miśradhana ] [ miśrá-dhana ] n. principal and interest Lit. Lalit.


  मिश्रधान्य [ miśradhānya ] [ miśrá-dhānya ] n. mixed grain Lit. Kauś.

   [ miśradhānya ] m. f. n. made by mixing various kinds of grain Lit. AV.


  मिश्रपुष्पा [ miśrapuṣpā ] [ miśrá-puṣpā ] f. Trigonella Foenum Graecum Lit. L.


  मिश्रप्रकृतिक [ miśraprakṛtika ] [ miśrá-prakṛtika ] m. f. n. of a mixed nature Lit. L.


  मिश्रभाण [ miśrabhāṇa ] [ miśra-bhāṇa ] m. a kind of Bhāṇa (q.v.), Lit. Cat.


  मिश्रभाव [ miśrabhāva ] [ miśrá-bhāva ] m. N. of the author of the Bhāva-prakāśa (also called Bhāva-miśra) .


  मिश्रलटकन [ miśralaṭakana ] [ miśrá-laṭakana ] m. N. of the father of Miśra-bhāva Lit. Cat.


  मिश्रवर्ण [ miśravarṇa ] [ miśrá-varṇa ] m. f. n. being of a mixed colour Lit. L.

   [ miśravarṇa ] m. a species of sugar-cane Lit. L.

   (in music) a kind of measure Lit. Saṃgīt.

   n. a kind of black aloe-wood Lit. L.


   मिश्रवर्णफला [ miśravarṇaphalā ] [ miśrá-varṇa--phalā ] f. Solanum-Melongena Lit. L.


  मिश्रविष्कम्भक [ miśraviṣkambhaka ] [ miśra-viṣkambhaka ] (= - [ saṃkirṇa ] - [ v ] °, p. 1126), Lit. Bālar.


  मिश्रवृत्त [ miśravṛtta ] [ miśrá-vṛtta ] n. a mixed story (partly popular and partly supernatural , as the source of a kind of drama) Lit. IW. 471.


  मिश्रव्यवहार [ miśravyavahāra ] [ miśrá-vyavahāra ] m. (in arithm.) investigation of mixed or combined quantities , ascertainment of anything combined (as of principal and interest , ) Lit. Col.


  मिश्रशब्द [ miśraśabda ] [ miśrá-śabda ] m. a mule Lit. L. ( cf. [ miśra-ja ] ) .


 मिश्रक [ miśraka ] [ miśráka ] m. f. n. mixed (either " not pure " or " various , manifold " ) Lit. Var. Lit. Suśr. ( with [ guṇa-sthāna ] n. N. of the third degree on the way to final emancipation Lit. Jain.)

  singing out of tune Lit. Saṃgīt.

  [ miśraka ] m. a mixer or adulterator (of grain ) Lit. Mn. xi , 50

  salt produced from salt soil Lit. L.

  a pigment produced from clarified butter Lit. L.

  N. of a Tīrtha Lit. MBh.

  of a grove or garden of paradise Lit. L.


  मिश्रकव्यवहार [ miśrakavyavahāra ] [ miśráka-vyavahāra ] m. = [ mitra-v ] , Lit. Līl.


  मिश्रकावण [ miśrakāvaṇa ] [ miśrakā-vaṇa ] n. Indra's pleasure-grove Lit. Pāṇ. 8-4 , 4 ( cf. g. [ kotavādi ] ) .


 मिश्रण [ miśraṇa ] [ miśraṇa ] n. mixing , mixture Lit. KātyŚr. ( cf. [ vāṅ-m ] )

  addition Lit. Col.


 मिश्रणीय [ miśraṇīya ] [ miśraṇīya ] m. f. n. to be mixed or mingled Lit. MW.


 मिश्रित [ miśrita ] [ miśrita ] m. f. n. mixed , blended with (comp.) Lit. MBh. Lit. Kāv.

  promiscuous , miscellaneous (as taste) Lit. VarBṛS.

  added Lit. W.

  respectable Lit. ib.


  मिश्रितमाहात्म्य [ miśritamāhātmya ] [ miśrita--māhātmya ] n. N. of wk.


 मिश्रिन् [ miśrin ] [ miśrin ] m. N. of a serpent. demon Lit. MBh.


 मिश्री [ miśrī ] [ miśrī ] in comp. for [ miśra ] .


  मिश्रीकरण [ miśrīkaraṇa ] [ miśrī-karaṇa ] n. the act of mixing , seasoning , an ingredient Lit. Pāṇ. 2-1 , 35.


  मिश्रीकृ [ miśrīkṛ ] [ miśrī-√ kṛ ] P. [ -karoti ] , to mixing , mingle with (instr.) , Mahidh.


  मिश्रीभाव [ miśrībhāva ] [ miśrī-bhāva ] m. mixing , mingling , mixture Lit. Hit. ( also [ -karman ] n. )

   mingling carnally , sexual intercourse Lit. Car.


   मिश्रीभावकर्मन् [ miśrībhāvakarman ] [ miśrī-bhāva--karman ] n. , see [ miśrībhāva ]


  मिश्रीभू [ miśrībhū ] [ miśrī-√ bhū ] P. [ -bhavati ] , to become mixed , mix (also sexually) , intertwine , meet together Lit. Hariv. Lit. Kāv. Lit. Rājat.


 मिश्ल [ miśla ] [ miśla ] m. f. n. = [ miśra ] ( in [ ā́ ] , [ ní - ] , [ sám-m ] ) .


मिष् [ miṣ ] [ miṣ ]1 Root cl. [6] P. ( Lit. Dhātup. xxviii , 60) [ miṣáti ] ( of the simple verb only pr. p. [ miṣát ] ; in Gr. also pf. [ mimeṣa ] ; aor. [ ameṣīt ] ; fut. [ meṣitā ] , [ meṣiṣyati ] ; cf. [ un- ] and [ ni√ miṣ ] ) , to open the eyes , wink , blink Lit. RV. (generally used in gen. = before the eyes of , in presence of , in spite of e.g. [ miṣato bandhu-vargasya ] , the whole number of friends looking on i.e. before their very eyes , in spite of them) ; to rival , emulate ( [ spardhāyām ] ) Lit. Dhātup.


 मिष [ miṣa ] [ miṣa ] m. rivalry , emulation Lit. L.

  the son of a Kshatriya and a low woman Lit. L.

  [ miṣa ] n. false appearance , fraud , deceit ( [ miṣeṇa ] or [ miṣāt ] or [ -tas ] or ifc. under the pretext of) Lit. Kāv. Lit. Kathās. Lit. Rājat.


मिष् [ miṣ ] [ miṣ ]2 Root cl. [1] P. [ meṣati ] , to sprinkle , moisten , wet Lit. Dhātup. xvii , 48.


 मिष्ट [ miṣṭa ] [ miṣṭa ] see col. 2.


मिषमिषाय [ miṣamiṣāya ] [ miṣamiṣāya ] Nom. Ā. [ °yate ] (onomat.) , to crackle Lit. L.


मिषि [ miṣi ] [ miṣi ] f. = [ misi ] ( q.v.) Lit. L.


 मिषिका [ miṣikā ] [ miṣikā ] f. Nardostachys Jatamansi Lit. L.


मिष्ट [ miṣṭa ] [ miṣṭa ] m. f. n. ( prob. fr. [ mṛṣṭa ] ) dainty , delicate , sweet (lit. and fig.) Lit. MBh. Lit. Kāv.

[ miṣṭa ] n. a sweetmeat , dainty or savoury dish Lit. ib.


  मिष्टकर्तृ [ miṣṭakartṛ ] [ miṣṭa-kartṛ ] m. " maker of dainties " , a skilful cook Lit. MBh.


  मिष्टता [ miṣṭatā ] [ miṣṭa-tā ] f. sweetness Lit. Naish.


  मिष्टनिम्बू [ miṣṭanimbū ] [ miṣṭa-nimbū ] f. a sweet citron Lit. Bhpr.


  मिष्टपाचक [ miṣṭapācaka ] [ miṣṭa-pācaka ] m. f. n. cooking savoury food or delicacies Lit. Cāṇ.


  मिष्टभुज् [ miṣṭabhuj ] [ miṣṭa-bhuj ] m. f. n. eating dainties Lit. MW.


  मिष्टभोजन [ miṣṭabhojana ] [ miṣṭa-bhojana ] n. the eating of dainties Lit. Kathās.


  मिष्टवाक्य [ miṣṭavākya ] [ miṣṭa-vākya ] m. f. n. speaking pleasantly Lit. VarBṛS.


  मिष्टान्न [ miṣṭānna ] [ miṣṭānna ] n. sweet or savoury food Lit. MBh. Lit. Kāv.

   a mixture of sugar and acids eaten with rice or bread Lit. W.


   मिष्टान्नपान [ miṣṭānnapāna ] [ miṣṭānna--pāna ] n. du. sweet food and drink , Lit. Cāṇ.


  मिष्टाशा [ miṣṭāśā ] [ miṣṭāśā ] f. desire for delicacies Lit. MBh.


मिस् [ mis ] [ mis ] Root cl. [4] P. [ mí syati ] to go Lit. Naigh. ii , 14.


मिसर [ misara ] [ misara ] m. or n. (perhaps = $ Misr , Egypt?) N. of a place Lit. Cat. ( cf. [ miśara ] .)


 मिसरु [ misaru ] [ misaru ] N. of a place Lit. Cat.


 मिसरुमिश्र [ misarumiśra ] [ misaru-miśra ] m. N. of an author (14th cent.) Lit. Cat.


मिसि [ misi ] [ misi ] f. ( only Lit. L.) Anethum Sowa and Panmori

Nardostachys Jatamansi

= [ aja-modā ] ; = [ uśīrī ] ( cf. [ miśi ] ) .

= [ uśīrī ] ( cf. [ miśi ] ) .


मिस्र् [ misr ] [ misr ] see [ miśr ] , p. 817 , col. 3.


मिह् [ mih ] [ mih ]1 Root cl. [1] P. ( Lit. Dhātup. xxiii , 23) [ méhati ] ( ep. also Ā. [ °te ] , p. [ -meghamāna ] Lit. RV. ; pf. [ mimeha ] Gr. ; aor. [ amikṣat ] Lit. ŚBr. ; fut. [ meḍhā ] Gr. , [ mekṣyáti ] Lit. AV. ; inf. [ mihé ] Lit. RV.) , to void or pass urine , make water upon (loc. or acc.) or towards (acc.) Lit. RV. ; to emit seminal fluid Lit. BhP. ; ( [ mí miḍḍhi ] ) = [ yācñā-karman ] Lit. Naigh. iii , 19 : Caus. [ mehayati ] (aor. [ amīmihat ] Gr.) to cause to make water Lit. RV. : Desid. [ mimikṣati ] see √ 1. [ mikṣ ] : Intens. [ mémihat ] see [ ni-√ mih ] . ( ( cf. Gk. 1 , Lat. (mingere) , (mejere) ; Slav. (migla) ; Lith. (me34z3) , Angl.Sax. (mîgan) ; Germ. (Mist) . ) )


 मिह् [ mih ] [ mí h ]2 f. mist , fog , downpour of water (also pl. ; [ mihó nápāt ] , the demon of the mist) Lit. RV.


 मिहिका [ mihikā ] [ mihikā ] f. snow Lit. BhP.

  mist , fog Lit. L.

  camphor Lit. L.


 मीढ [ mīḍha ] [ mīḍha ] m. f. n. urined , watered Lit. L.

  [ mīḍha ] m. a ram Lit. L.

  [ mīḍhā ] f. N. of a woman Lit. Subh.

  [ mīḍha ] n. contest , strife Lit. RV.

  n. prize , reward Lit. ib.

  excrement , faeces Lit. Lalit.


 मीढ [ mīḍha ] [ mīḍhá ] n. contest , strife Lit. RV.


 मीढु [ mīḍhu ] [ mīḍhu ] m. = [ dhana ] Lit. Naigh. ii , 10.


 मीढु [ mīḍhu ] [ mīḍhú ] m. = [ dhana ] Lit. Naigh. ii , 10.


 मीढुष् [ mīḍhuṣ ] [ mīḍhúṣ ] in comp. for [ mīḍhvás ] .


  मीढुष् [ mīḍhuṣ ] [ mīḍhúṣ ] in comp. for [ mīḍhvás ] .


  मीढुष्तम [ mīḍhuṣtama ] [ mīḍhúṣ-tama ] m. f. n. ( [ °ḍhúṣ- ] ) . most bountiful or liberal (applied to various gods) Lit. RV.

   [ mīḍhuṣtama ] m. the sun Lit. W.

   a thief Lit. ib.


  मीढुष्मत् [ mīḍhuṣmat ] [ mīḍhúṣ-mat ] ( [ °ḍhúṣ- ] ) m. f. n. bountiful , liberal , kind Lit. RV.


 मीढुष [ mīḍhuṣa ] [ mīḍhuṣa ] m. N. of a son of Indra by Paulomī Lit. BhP.


 मीढ्वस् [ mīḍhvas ] [ mīḍhvás ] m. f. n. ( declined like a pf.p.; nom. , [ mīḍhvan ] voc. [ mīḍhvas ] dat. [ mīḍhúṣe- ] or [ mīḍhúṣe ] ) , bestowing richly , bountiful , liberal Lit. R.V.

  [ mīḍhuṣī ] f. N. of Devī (the wife of Īśāna) Lit. ĀpGṛ.


मिहिर [ mihira ] [ mihira ] m. (accord. to Lit. Uṇ. i , 52 fr. √ 1. [ mih ] , but prob. the Persian $) the sun Lit. MBh. Lit. Kāv. ( Lit. L. also " a cloud ; wind ; the moon ; a sage " )

N. of an author (= [ varāha-m ] ) Lit. Cat.

of a family Lit. VP.


  मिहिरकुल [ mihirakula ] [ mihira-kula ] m. N. of a prince Lit. Rājat.


  मिहिरदत्त [ mihiradatta ] [ mihira-datta ] m. N. of a man Lit. ib. ,


  मिहिरपुर [ mihirapura ] [ mihira-pura ] n. N. of a city (built by Mihira-kula) Lit. ib.


  मिहिररति [ mihirarati ] [ mihira-rati ] m. N. of a man Lit. Cat.


  मिहिरलक्ष्मी [ mihiralakṣmī ] [ mihira-lakṣmī ] f. N. of a queen of Ravi-sheṇa, Lit. Inscr.


  मिहिरापद् [ mihirāpad ] [ mihirāpad ] f. eclipse of the sun Lit. Hcat.


  मिहिरेश्वर [ mihireśvara ] [ mihireśvara ] m. N. of a temple (built by Mihirakula) Lit. Rājat.


 मिहिराण [ mihirāṇa ] [ mihirāṇa ] m. N. of Śiva Lit. L. ( Lit. v.l. [ miharāṇa ] ) .


मिहिलारोप्य [ mihilāropya ] [ mihilāropya ] n. N. of a city in the south of India Lit. Pañcat. ( cf. [ mahilāropya ] ) .


मी [] []1 Root cl. [9] P. Ā. ( Lit. Dhātup. xxxi , 4) [ mīnāti ] , [ mīnīte ] ( Ved. also [ minā́ti ] and [ minoti ] ; [ mī́yate ] or [ mīyáte ] ( Lit. Dhātup. xxvi , 28 ) ; [ mimītas ] , [ mimīyāt ] ( ? ) ; pf. [ mimāya ] Lit. RV. ; [ mīmaya ] Lit. AV. ; [ mamau ] , [ mimye ] Gr. ; aor. [ amāsīt ] , [ amāsta ] Gr. ; [ meṣṭa ] Lit. AV. ; aor. Pass. [ ámāyi ] Lit. Br. ; Prec. [ mīyāt ] , [ māsīṣṭa ] Gr. ; fut. [ mātā ] , [ māsyati ] , [ °te ] Gr. ; [ meṣyate ] Lit. Br. ; inf. [ -mí yam ] , [ -miye ] Lit. RV. ; [ métos ] Lit. Br. ; ind.p. [ mītvā ] , [ -mīya ] , [ māya ] Gr.) , to lessen , diminish , destroy ( A. and Pass. to perish , disappear , die) Lit. RV. Lit. AV. Lit. Br. Lit. Up. Lit. BhP. ; to lose one's way , go astray Lit. RV. ; to transgress , violate , frustrate , change , alter Lit. RV. Lit. AV. : Caus. [ māpayati ] aor. [ amīmapat ] . see [ pra-√ mī ] ; Desid. [ mitsati ] , [ °te ] Gr.: Intens. [ memīyate ] , [ memayīti ] , [ memeti ] Lit. ib. ( cf. Gk. 1 ; Lat. (minuere) ; Slav. (minij) ; Germ. (minniro) , (minre) , (minder) ; Angl.Sax. (min) . ) ( 818,2 )


 मी [] []2 see [ manyu-mī ] .


 मीत [ mīta ] [ mīta ] see under [ pra-√ mī ] .


मी [] []3 Root cl. [1] [10] P. [ mayati ] or [ māyayati ] , to go , move Lit. Dhātup. xxxiv , 18 ; to understand Lit. Vop.


मीडम् [ mīḍam ] [ mīḍam ] ind. in a low tone , softly Lit. Kāṭh.


मीढ [ mīḍha ] [ mīḍha ] [ mīḍhu ] , [ mīḍhúṣ ] , [ mīḍhvás ] see col.2.


मीन [ mīna ] [ mīna ] m. ( derivation fr. √ 1. [ ] very doubtful in spite of Lit. Uṇ. iii , 3 , ) a fish Lit. Mn. Lit. MBh.

the sign of the zodiac Pisces Lit. R. Lit. VarBṛS. Lit. Pur.

N. of a teacher of Yoga Lit. Cat.

[ mīnā ] f. a stick Lit. L.

N. of a daughter of Ushā and wife of Kaśyapa Lit. Pur.


  मीनकेतन [ mīnaketana ] [ mīna-ketana ] m. " fish-bannered " , the God of love Lit. L.


  मीनकेतु [ mīnaketu ] [ mīna-ketu ] m. id. Lit. Vcar.


   मीनकेतूदय [ mīnaketūdaya ] [ mīna-ketūdaya ] m. N. of a poem.


  मीनगन्धा [ mīnagandhā ] [ mīna-gandhā ] f. N. of Satyavatī Lit. Cat. ( cf. [ matsya-g ] ) .


  मीनगोधिका [ mīnagodhikā ] [ mīna-godhikā ] f. a pond , pool of water Lit. L. (v.l. [ gandhikā ] ) .


  मीनघातिन् [ mīnaghātin ] [ mīna-ghātin ] m. " fish-killer " , a fisherman Lit. L.

   a crane Lit. L.


  मीनता [ mīnatā ] [ mīna-tā ] f. the state or condition of a fish Lit. MW.


  मीनद्वय [ mīnadvaya ] [ mīna-dvaya ] n. a couple of fish Lit. BhP.


  मीनधावनतोय [ mīnadhāvanatoya ] [ mīna-dhāvana-toya ] n. water in which fish have been washed Lit. Suśr.


  मीनध्वज [ mīnadhvaja ] [ mīna-dhvaja ] m. = [ -ketana ] , Lit. HYogaś.


  मीननयनाष्टक [ mīnanayanāṣṭaka ] [ mīna-nayanāṣṭaka ] n. N. of wk.


  मीननाथ [ mīnanātha ] [ mīna-nātha ] m. N. of a teacher of Yoga Lit. Cat.


  मीननेत्रा [ mīnanetrā ] [ mīna-netrā ] f. a species of grass Lit. L.


  मीनपुच्छ [ mīnapuccha ] [ mīna-puccha ] m. or n. (?) a fish-tail


   मीनपुच्छनिभ [ mīnapucchanibha ] [ mīna-puccha--nibha ] m. f. n. resembling a fish-tail Lit. VarBṛS.


  मीनमत्स्य [ mīnamatsya ] [ mīna-matsya ] m. du. the zodiacal sign Pisces Lit. Var. Sch.


  मीनरङ्क [ mīnaraṅka ] [ mīna-raṅka ] m. a kingfisher Lit. L.


  मीनरङ्ग [ mīnaraṅga ] [ mīna-raṅga ] m. a kingfisher Lit. L.


  मीनरथ [ mīnaratha ] [ mīna-ratha ] m. N. of a king Lit. VP.


  मीनराज [ mīnarāja ] [ mīna-rāja ] m. the king of the fish Lit. BhP.

   ( with [ yavaneśvara ] ) N. of an astrologer Lit. Cat.


   मीनराजजातक [ mīnarājajātaka ] [ mīna-rāja--jātaka ] n. his wk.


  मीनलाञ्छन [ mīnalāñchana ] [ mīna-lāñchana ] m. = [ -ketana ] Lit. Vcar.


  मीनवत् [ mīnavat ] [ mīna-vat ] m. f. n. abounding in fish Lit. MBh.


  मीनाक्ष [ mīnākṣa ] [ mīnākṣa ] m. f. n. marked with a fish-eye Lit. L.

   [ mīnākṣa ] m. N. of a Daitya Lit. Hariv.

   [ mīnākṣā ] f. (prob.) w.r. for next.


  मीनाक्षी [ mīnākṣī ] [ mīnākṣī ] f. "fish-eyed" , N. of a goddess worshipped at Madurā (commonly called Mīnāci), Lit. Inscr. ; Lit. RTL. 228 ; 442


  मीनाक्षी [ mīnākṣī ] [ mīnākṣī ] f. a species of Soma-plant or of Dūrvā grass Lit. L.

   N. of a daughter of Kubera Lit. Pur.

   of a deity (the deified daughter of a Pāṇḍya king , esp. worshipped in Madurā and also called Mīnāci) Lit. RTL. 228 ; 442 n. 1


   मीनाक्षीचूर्णिका [ mīnākṣīcūrṇikā ] [ mīnākṣī--cūrṇikā ] f. N. of wk.


   मीनाक्षीपञ्चरत्न [ mīnākṣīpañcaratna ] [ mīnākṣī--pañca-ratna ] n. N. of wk.


   मीनाक्षीपरिणय [ mīnākṣīpariṇaya ] [ mīnākṣī--pariṇaya ] m. N. of wk.


   मीनाक्षीसुन्दरेश्वर [ mīnākṣīsundareśvara ] [ mīnākṣī--sundareśvara ] m. N. of a temple sacred to Mīnâkshī and Śiva (considered as her husband) Lit. RTL. 441 n. 1


   मीनाक्षीस्तवराज [ mīnākṣīstavarāja ] [ mīnākṣī--stava-rāja ] m. N. of wk.


   मीनाक्षीस्तोत्र [ mīnākṣīstotra ] [ mīnākṣī--stotra ] n. N. of wk.


  मीनाघातिन् [ mīnāghātin ] [ mīnāghātin ] m. = [ mīna-gh ] Lit. L.


  मीनाङ्क [ mīnāṅka ] [ mīnāṅka ] m. = [ mīna-ketana ] Lit. L.


  मीनाण्ड [ mīnāṇḍa ] [ mīnāṇḍa ] n. fish-spawn , roe , milt Lit. W.

   [ mīnāṇḍa ] f. . moist or brown sugar Lit. L.


  मीनारि [ mīnāri ] [ mīnāri ] m. " enemy of fish " , a fisherman Lit. Jātakam.


  मीनालय [ mīnālaya ] [ mīnālaya ] m. " abode of fish " , the sea , ocean Lit. L.


 मीनर [ mīnara ] [ mīnara ] m. a kind of sea-monster (= [ makara ] ) Lit. L.


 मीनाम्रीण [ mīnāmrīṇa ] [ mīnāmrīṇa ] m. a kind of sauce or condiment Lit. L.

  a wagtail Lit. L. (v.l. [ mīnāstrīna ] ) .


मीम् [ mīm ] [ mīm ] Root cl. [1] P. [ mīmati ] , to move ; to sound Lit. Dhātup. xiii , 25.


मीमांसक [ mīmāṃsaka ] [ mīmāṃsaka ] m. ( fr. Desid. of √ [ man ] ) as examiner , investigator , prover ( cf. [ kāvya-m ] )

a , follower of the Mīmāṃsā system (see below) Lit. TPrāt. Lit. Śaṃk.

[ mīmāṃsikā ] f. the Mīmāṃsā system Lit. Hcat.


 मीमांसा [ mīmāṃsā ] [ mīmāṃsā́ ] f. profound thought or reflection or Consideration , investigation , examination , discussion Lit. ŚBr. Lit. TĀr.

  theory ( cf. [ kāvya-m ] )

  " examination of the Vedic text " , N. of one of the 3 great divisions of orthodox Hindū philosophy (divided into 2 systems , viz. the Pūrva-mīmāṃsā or Karma-mīmāṃsā by Jaimini , concerning itself chiefly with the correct interpretation of Vedic ritual and text , and usually called the Mīmāṃsā ; and the Uttara-mīmāṃsā or Brahma-mīmāṃsā or Śārīraka-mīmāṃsā by Bādarāyaṇa , commonly styled the Vedânta and dealing chiefly with the nature of Brahma or the one universal Spirit) Lit. IW. 46 ; 98


  मीमांसाकुतूहल [ mīmāṃsākutūhala ] [ mīmāṃsā́-kutūhala ] n. N. of wk.


  मीमांसाकुतूहलवृत्ति [ mīmāṃsākutūhalavṛtti ] [ mīmāṃsā́-kutūhala-vṛtti ] f. N. of wk.


  मीमांसाकुसुमाञ्जलि [ mīmāṃsākusumāñjali ] [ mīmāṃsā́-kusumāñjali ] m. N. of wk.


  मीमांसाकृत् [ mīmāṃsākṛt ] [ mīmāṃsā́-kṛt ] m. " author of the Mīmāṃsā system " , N. of Jaimini Lit. Pañcat.


  मीमांसाकौमुदी [ mīmāṃsākaumudī ] [ mīmāṃsā́-kaumudī ] f. N. of wk.


  मीमांसाकौस्तुभ [ mīmāṃsākaustubha ] [ mīmāṃsā́-kaustubha ] m. n. N. of wk.


  मीमांसाजीवरक्षा [ mīmāṃsājīvarakṣā ] [ mīmāṃsā́-jīva-rakṣā ] f. N. of wk.


  मीमांसातत्त्वचन्द्रिका [ mīmāṃsātattvacandrikā ] [ mīmāṃsā́-tattva-candrikā ] f. N. of wk.


  मीमांसातन्त्रवार्त्तिक [ mīmāṃsātantravārttika ] [ mīmāṃsā́-tantra-vārttika ] n. N. of Kumārila's Comm. on Śabarasvāmin's Mīmāṃsā-bhāshya (see below) .


  मीमांसाधिकरण [ mīmāṃsādhikaraṇa ] [ mīmāṃsā́dhikaraṇa ] n. ( [ °sādh° ] ) (ibc.)


   मीमांसाधिकरणन्यायविचारोपन्यास [ mīmāṃsādhikaraṇanyāyavicāropanyāsa ] [ mīmāṃsā́-dhikaraṇa--nyāya-vicāropanyāsa ] m. N. of wk.


   मीमांसाधिकरणमालाटीका [ mīmāṃsādhikaraṇamālāṭīkā ] [ mīmāṃsā́-dhikaraṇa--mālā-ṭīkā ] f. N. of wk.


  मीमांसानयविवेक [ mīmāṃsānayaviveka ] [ mīmāṃsā́-naya-viveka ] m. N. of a Comm. on the Mīmāṃsā-sūtras ( q.v.) by Bhava-nātha-miśra


   मीमांसानयविवेकगतार्थमालिका [ mīmāṃsānayavivekagatārthamālikā ] [ mīmāṃsā́-naya-viveka--gatārtha-mālikā ] f. N. of wk.


   मीमांसानयविवेकशङ्कादीपिका [ mīmāṃsānayavivekaśaṅkādīpikā ] [ mīmāṃsā́-naya-viveka--śaṅkā-dīpikā ] f. N. of wk.


   मीमांसानयविवेकालंकार [ mīmāṃsānayavivekālaṃkāra ] [ mīmāṃsā́-naya-vivekālaṃkāra ] m. N. of wk.


  मीमांसान्याय [ mīmāṃsānyāya ] [ mīmāṃsā́-nyāya ] m. (ibc.)


   मीमांसान्यायपरिमलोल्लास [ mīmāṃsānyāyaparimalollāsa ] [ mīmāṃsā́-nyāya--parimalollāsa ] m. N. of wk.


   मीमांसान्यायप्रकाश [ mīmāṃsānyāyaprakāśa ] [ mīmāṃsā́-nyāya--prakāśa ] m. N. of wk.


   मीमांसान्यायरत्नाकर [ mīmāṃsānyāyaratnākara ] [ mīmāṃsā́-nyāya--ratnākara ] m. N. of wk.


  मीमांसापदार्थनिर्णय [ mīmāṃsāpadārthanirṇaya ] [ mīmāṃsā́-padārtha-nirṇaya ] m. N. of wk.


  मीमांसापरिभाषा [ mīmāṃsāparibhāṣā ] [ mīmāṃsā́-paribhāṣā ] f. N. of wk.


  मीमांसापल्वल [ mīmāṃsāpalvala ] [ mīmāṃsā́-palvala ] n. N. of wk.


  मीमांसापादुका [ mīmāṃsāpādukā ] [ mīmāṃsā́-pādukā ] f. N. of wk.


  मीमांसाप्रक्रिया [ mīmāṃsāprakriyā ] [ mīmāṃsā́-prakriyā ] f. N. of wk.


  मीमांसाबालप्रकाश [ mīmāṃsābālaprakāśa ] [ mīmāṃsā́-bāla-prakāśa ] m. N. of wk. ( also called [ -sārasaṃgraha ] )


  मीमांसाभट्ट [ mīmāṃsābhaṭṭa ] [ mīmāṃsā́-bhaṭṭa ] m. N. of an author Lit. Cat.


  मीमांसाभाष्य [ mīmāṃsābhāṣya ] [ mīmāṃsā́-bhāṣya ] n. ( also [ -sūtra-bh ] ) N. of the oldest existing Comm. on the Mīmāṃsā-sūtra , by Śabara-svāmin.


  मीमांसामकरन्द [ mīmāṃsāmakaranda ] [ mīmāṃsā́-makaranda ] m. N. of wk.


  मीमांसारसपल्वल [ mīmāṃsārasapalvala ] [ mīmāṃsā́-rasa-palvala ] n. N. of wk.


  मीमांसार्थ [ mīmāṃsārtha ] [ mīmāṃsā́rtha ] m. ( [ °sārtha ] ) (ibc.)


   मीमांसार्थदीप [ mīmāṃsārthadīpa ] [ mīmāṃsā́-rtha--dīpa ] m. N. of wk.


   मीमांसार्थसंग्रह [ mīmāṃsārthasaṃgraha ] [ mīmāṃsā́-rtha--saṃgraha ] m. N. of wk.


  मीमांसावाद [ mīmāṃsāvāda ] [ mīmāṃsā́-vāda ] m. ( or [ °dārtha ] , m. ) N. of wk.


   मीमांसावादार्थ [ mīmāṃsāvādārtha ] [ mīmāṃsā́-vādārtha ] m. , see [ mīmāṃsāvāda ] , N. of wk.


  मीमांसावार्त्तिक [ mīmāṃsāvārttika ] [ mīmāṃsā́-vārttika ] n. = [ °sātantra-vārttika ] .


  मीमांसाविधिभूषण [ mīmāṃsāvidhibhūṣaṇa ] [ mīmāṃsā́-vidhi-bhūṣaṇa ] n. N. of wk.


  मीमांसाविवरणरत्नमाला [ mīmāṃsāvivaraṇaratnamālā ] [ mīmāṃsā́-vivaraṇa-ratna-mālā ] f. N. of wk.


  मीमांसाविषय [ mīmāṃsāviṣaya ] [ mīmāṃsā́-viṣaya ] m. N. of wk.


  मीमांसाशास्त्र [ mīmāṃsāśāstra ] [ mīmāṃsā́-śāstra ] n. (ibc.)


   मीमांसाशास्त्रदीपिका [ mīmāṃsāśāstradīpikā ] [ mīmāṃsā-śāstra--dīpikā ] f. N. of wk.


   मीमांसाशास्त्रसर्वस्व [ mīmāṃsāśāstrasarvasva ] [ mīmāṃsā-śāstra--sarvasva ] n. N. of wk.


  मीमांसाशिरोमणि [ mīmāṃsāśiromaṇi ] [ mīmāṃsā́-śiromaṇi ] m. " crest-gem of the Mīmāṃsā " , N. of an author (also called Nīla-kaṇṭha) Lit. Cat.


  मीमांसाश्लोकवार्त्तिक [ mīmāṃsāślokavārttika ] [ mīmāṃsā́-śloka-vārttika ] n. N. of a metrical paraphrase of Śabara's Mīmāṃsā-bhāshya.


  मीमांसासंकल्पकौमुदी [ mīmāṃsāsaṃkalpakaumudī ] [ mīmāṃsā́-saṃkalpa-kaumudī ] f. N. of wk.


  मीमांसासंग्रह [ mīmāṃsāsaṃgraha ] [ mīmāṃsā́-saṃgraha ] m. N. of wk. = [ °sārtha-saṃgraha ] .


  मीमांसासर्वस्व [ mīmāṃsāsarvasva ] [ mīmāṃsā́-sarvasva ] n. N. of wk. = [ sā-śā-tra-sarvasva ] .


  मीमांसासार [ mīmāṃsāsāra ] [ mīmāṃsā́-sāra ] m. N. of wk. ( cf. [ °sā-bāla-prakāśa ] )


   मीमांसासारसंग्रह [ mīmāṃsāsārasaṃgraha ] [ mīmāṃsā́-sāra--saṃgraha ] m. N. of wk. ( cf. [ °sā-bāla-prakāśa ] )


  मीमांसासिद्धान्तार्या [ mīmāṃsāsiddhāntāryā ] [ mīmāṃsā́-siddhāntāryā ] f. N. of wk.


  मीमांसासूत्र [ mīmāṃsāsūtra ] [ mīmāṃsā́-sūtra ] n. (= [ jaimini-s ] ) N. of the 12 books of aphorisms by Jaimini (see above )


   मीमांसासूत्रदीधिति [ mīmāṃsāsūtradīdhiti ] [ mīmāṃsā-sūtra--dīdhiti ] f. N. of wk.


   मीमांसासूत्ररहस्य [ mīmāṃsāsūtrarahasya ] [ mīmāṃsā-sūtra--rahasya ] n. N. of wk.


  मीमांसास्तबक [ mīmāṃsāstabaka ] [ mīmāṃsā́-stabaka ] m. N. of an elementary treatise on the Mīmāṃsā by Rāghavânanda.


 मीमांसितव्य [ mīmāṃsitavya ] [ mīmāṃsitavya ] m. f. n. to be examined or investigated Lit. Jātakam.


 मीमांस्य [ mīmāṃsya ] [ mīmāṃsya ] m. f. n. to be thought over or reflected upon , to be examined or considered Lit. Gobh. Lit. KenUp. ( cf. [ a-m ] ) .


मीर [ mīra ] [ mīra ] m. the sea , ocean Lit. Uṇ. ii , 25 Sch. ( Lit. L. also " a partic. part of a mountain ; a limit , boundary ; a drink , beverage " ) .


मीरमीरा [ mīramīrā ] [ mīramīrā ] f. N. of a woman ( [ -suta ] m. N. of a lexicographer) Lit. Cat.


  मीरमीरासुत [ mīramīrāsuta ] [ mīramīrā--suta ] m. , see [ mīramīrā ] , N. of a lexicographer


मील् [ mīl ] [ mīl ] Root cl. [1] P. ( Lit. Dhātup. xv , 10) [ ] [ lati ] ( rarely Ā. [ °te ] ; pf. [ mimīla ] Lit. Kāv. ; aor. [ amīlīt ] Gr. ; fut. [ mīlitā ] , [ mīliṣyati ] Lit. ib. ; ind.p. [ -mīlya ] Lit. RV.) , to close the eyes Lit. Gīt. ; to close (intrans. , said of the eyes) , wink , twinkle Lit. Hariv. Lit. Kāv. Lit. Pur. ; (= [ mil ] ) to assemble , be collected Lit. Uttarar. : Caus. [ mīlayati ] ( ep. also [ °te ] ; aor. [ amimīlat ] , or [ amīmilat ] Lit. Pāṇ. 7-4 , 3) , to cause to close , close (eyes , blossoms ) Lit. Kāv. Lit. Pur. : Desid. [ mimīliṣati ] Gr.: Intens. [ memīyate ] , [ memīlti ] Lit. ib.


 मीलन [ mīlana ] [ mīlana ] n. the act of closing the eyes Lit. Kathās.

  closing (intrans. , said of eyes and flowers) Lit. Kir. Sch. Lit. Sāh.

  ( in rhet.) a covert or concealed simile ( cf. [ mīlita ] ) Lit. Pratāp.


 मीलिक [ mīlika ] [ mīlika ] see [ nīla-m ]

  [ mīlikā ] f. black brass Lit. L. (v.l. [ nilikā ] ) .


 मीलित [ mīlita ] [ mīlita ] m. f. n. one who has closed his eyes , sleepy ( only compar. [ °tá-tara ] ) Lit. ŚBr.

  closed , obstructed ( opp. to [ mukta ] ) Lit. PañcavBr.

  closed , unblown , partly opened (as eyes , blossoms ) Lit. Kāv. Lit. Pur.

  disappeared , ceased to be Lit. BhP.

  met , assembled , gathered together Lit. Rājat.

  ( in. rhet.) an implied simile (in which the similarity between two objects is only implied , as in the example: " women clothed in white are invisible in the moonlight , therefore they are as bright as moonlight " ) Lit. Kpr. Lit. Kuval.


मीव् [ mīv ] [ mīv ]1 Root cl. [1] P. [ mīvati ] , to move (see [ ā- ] , [ ni- ] , [ pra- ] , [ prati-√ mīv ] ) .


 मूत [ mūta ] [ mūta ]1 m. f. n. ( for 2. see √ 1. [] ) moved (see [ kāma-mūta ] ) .


मीव् [ mīv ] [ mīv ]2 Root ( cf. √ [ pīv ] ) . cl. [1] P. [ mīvati ] , to grow fat or corpulent Lit. Dhātup. xv , 56.


मीवग [ mīvaga ] [ mīvaga ] m. or n. (?) a partic. high number Lit. Buddh.


मीवर [ mīvara ] [ mīvara ] m. f. n. hurtful , injurious , Lit. Uṇ. iii , 1 Sch.

venerable Lit. L.

[ mīvara ] m. a leader of an army Lit. L.


मीवा [ mīvā ] [ mīvā ] f. a tape-worm Lit. Uṇ. i , 154 Sch. (others " air , wind " Lit. W. [ °van ] m. )


  मीवन् [ mīvan ] [ mīvan ] m. , see [ mīvā ] , Lit. W.


मु [ mu ] [ mu ] m. ( only Lit. L. ; cf. √ [ ] ) a bond

N. of Śiva

final emancipation

a funeral pile or pyre

a reddish-brown or tawny colour.


मुंसल [ muṃsala ] [ muṃsala ] m. or n. (?) N. of a place Lit. Cat.


मुक [ muka ] [ muka ] m. the smell of cow-dung

[ muka ] m. f. n. having the smell of cow-dung Lit. L.


मुकन्दक [ mukandaka ] [ mukandaka ] prob. w.r. for [ su-k ] q.v.


मुकय [ mukaya ] [ mukaya ] m. and f ( [ ī ] ) . a partic. kind of living being Lit. Pāṇ. 4-1 , 63 Vārtt. 1 Lit. Pat.


मुका [ mukā ] [ mukā ] f. N. of a town Lit. VP.


मुकारिणा [ mukāriṇā ] [ mukāriṇā ] f. = $ (in astrol.) a partic. position or conjunction of the planets.


मुकाविला [ mukāvilā ] [ mukāvilā ] f. = $ id.


मुकु [ muku ] [ muku ] m. = [ mukti ] ( a word formed to explain , [ mukun-da ] as " giver of liberation " ; others assume [ mukum ] ind. ) Lit. L.

[ mukum ] ind. , see [ muku ]


Next page