Monier-Williams Sanskrit-English Dictionary

Last updated: May 19, 2014
Based on the IITS - Cologne Digital Sanskrit Lexicon
Based on the XML version dated October 25, 2012, Jim Funderburk and Peter Scharf, The Sanskrit Library. Full Credits
Converted to XHTML 1.0 Strict and hyperlinked to The Sanskrit Heritage Platform by Pawan Goyal and Gérard Huet
Previous page

श्रीकजाक [ śrīkajāka ] [ śrīkajāka ] (?) n. a building of a partic. form Lit. Hcat.


श्रीणा [ śrīṇā ] [ śrīṇā ] f. night (v.l. for [ śiriṇā ] ) Lit. Naigh. i , 7.


श्रीबेर [ śrībera ] [ śrībera ] n. Andropogon Muricatus Lit. L.


श्रीव् [ śrīv ] [ śrīv ] see √ [ śrīv ] .


श्रीवभास [ śrīvabhāsa ] [ śrīvabhāsa ] (?) m. N. of a man , Lit. Rājat.


श्रु [ śru ] [ śru ]1 Root cl. [5] P. ( Lit. Dhātup. xxii , 44) [ śṛṇóti ] ( Ved. and ep. also Ā. [ śṛṇute ] , and in Lit. RV. 3. sg. [ śṛṇvé ] , 2. sg. [ °viṣé ] , 3. pl. [ °viré ] ( cf. below ) ; Impv. [ śṛṇu ] , [ °ṇudhī́ ] and [ °ṇuhī́ ] pl. [ śṛṇutā́ ] , [ °ṇota ] and [ °ṇotana ] Lit. RV. ; pf. [ śuśrā́va ] ( once in Lit. R. with pass. sense ) , [ śuśruve ] ( 2. sg. [ śuśrotha ] , 1. pl. [ śuśruma ] , in Lit. Up. also [ °mas ] ; [ śuśravat ] , [ śuśrūyā́s ] Lit. RV. , p. [ śuśruvás ] q.v. ) ; aor. Ved. [ áśravam ] , [ áśrot ] , 2. sg. [ śróṣi ] ; Subj. [ śrávat ] , [ °vathaḥ ] ; ( ? ) [ śruvam ] Lit. TĀr. ; Impv. [ śrudhī́ ] , [ śrótu ] Lit. RV. ; [ aśrauṣīt ] Lit. Br. ; Subj. [ śroṣan ] Impv. [ śroṣantu ] Lit. RV. ( cf. [ śróṣamāṇa ] ) ; Prec. [ śrūyā́sam ] Lit. AV. ; fut. [ śrotā ] Lit. MBh. ; [ śroṣyati ] , [ °te ] Lit. Br. ; inf. [ śrotum ] Lit. MBh. ; ind.p. [ śrutvā́ ] Lit. RV. ; [ -śrútya ] Lit. AV. ; [ śrāvam ] Lit. GṛŚrS. ) , to hear , listen or attend to anything (acc.) , give ear to any one (acc. or gen.) , hear or learn anything about (acc.) or from (abl. gen. instr. , [ mukhāt ] or [ śakāśāt ] ) , or that anything is ( two acc.) Lit. RV. ; to hear (from a teacher) , study , learn Lit. ŚrS. Lit. MBh. ; to be attentive , be obedient , obey Lit. MBh. Lit. R. : Pass. [ śrūyáte ] ( ep. also [ °ti ] ; and in Lit. RV. [ śṛṇve ] ( cf. above ) with pass. meaning ; aor. [ aśrāvi ] , [ śrāvi ] ) , to be heard or perceived or learnt about (acc.) or from (gen. abl. or [ mukhāt ] ; in later language often 3. sg. [ śrūyate ] impers. " it is heard " , " one hears or learns or reads in a book " , = " it is said " , " it is written in (with loc.) " ; Impv. [ śrūyatām ] , " let it be heard " = " listen! " ) Lit. RV. ; to be celebrated or renowned , be known as , pass for , be called (nom.) Lit. RV. ; to be heard or learnt (from a teacher) Lit. Pañcat. ; to be taught or stated (in a book) Lit. Sarvad. ; to be heard i.e. pronounced or employed (as a sound or word) Lit. TPrāt. Sch.: Caus. [ śrāváyati ] ( ep. also [ °te ] , in Lit. RV. also [ śraváyati ] ; aor. [ aśuśravi ] , [ °vuḥ ] Lit. RV. ; [ aśuśruvat ] Lit. Br. ; [ aśiśravat ] Gr. ; Pass. [ śrāvyate ] see below) , to cause to be heard or learnt , announce , proclaim , declare Lit. RV. ; to cause to hear , inform , instruct , communicate , relate , tell (with acc. of thing , and acc. gen. , or dat. of pers. , or with instr. in sense of " through " ) Lit. Mn. Lit. MBh. : Pass. of Caus. [ śrāvyate ] , to be informed of (acc.) Lit. MBh. : Desid. [ śúśrūṣate ] ( Lit. Pāṇ. 1-3 , 57 ; ep. or mc. also [ °ti ] ; Pass. [ śuśrūṣyate ] ) , to wish or like to hear (acc.) , desire to attend or listen to (dat.) Lit. RV. ; to attend upon , serve , obey (acc. , rarely gen.) Lit. Mn. Lit. MBh. : Caus. of Desid. [ śuśrūṣayati ] , to wait upon , be at the service of (acc.) Lit. Kull. on Lit. Mn. ii , 243 : Desid. of Caus. [ śiśrāvayiṣati ] or [ śuśrāvayiṣati ] Gr.: Intens. [ śośrūyate ] , [ śośravīti ] , [ śośroti ] Gr. ( ( cf. Gk. 1 , 2 = [ śrudhí ] , 3 = [ śrutá ] ; Lat. (cluo) , (in-clutus) ; Slav. (sluti) ; Germ. (laut) ; Eng. (loud) . ) ) ( 1100,3 )


 शुश्रुवस् [ śuśruvas ] [ śuśruvás ] m. f. n. one who has heard (with two acc. , " that anything is - " ; also = [ śuśrāva ] , " he has heard " ) Lit. RV. Lit. R. Lit. Ragh.

  one who has learnt or studied , a scholar Lit. TS. Lit. ŚBr.


 शुश्रू [ śuśrū ] [ śuśrū ] see p. 1084 , col. 3.


 शुश्रूषक [ śuśrūṣaka ] [ śuśrūṣaka ] see p. 1084 , col. 3.


 श्रव [ śrava ] [ śrava ] see 1. [ śrava ] , p. 1096 , col. 3.


 श्रवण [ śravaṇa ] [ śravaṇa ] see 1. [ śrava ] , p. 1096 , col. 3.


 श्राव [ śrāva ] [ śrāva ] see p. 1097 , col. 1.


 श्रावक [ śrāvaka ] [ śrāvaka ] see p. 1097 , col. 1.


 श्रुण [ śruṇa ] [ śruṇa ] see [ su-śrúṇa ] .


 श्रुत् [ śrut ] [ śrút ]1 m. f. n. hearing , listening (only in next and ifc. ; cf. [ karṇa- ] , [ dīrgha-śrut ] )

  that which is heard , sound , noise Lit. Harav.


  श्रुत्कर्ण [ śrutkarṇa ] [ śrút-karṇa ] ( [ śrút- ] ) m. f. n. one who has hearing ears , quick to hear Lit. RV. Lit. AV.


 श्रुत [ śruta ] [ śrutá ] m. f. n. heard , listened to , heard about or of , taught , mentioned , orally transmitted or communicated from age to age Lit. ŚBr. Lit. ChUp. Lit. MBh.

  known , famous , celebrated Lit. RV. Lit. AV. Lit. Br. Lit. MBh.

  known as , called (nom. with [ iti ] ) Lit. MBh. Lit. R.

  [ śruta ] m. N. of a son of Bhagīratha Lit. Hariv.

  of a son of Kṛishṇa Lit. BhP.

  of a son of Su-bhāshaṇa Lit. ib.

  of a son of Upagu Lit. VP.

  [ śrutā ] f. N. of a daughter of Dīrgha-daṃshṭra Lit. Kathās.

  [ śruta ] n. anything heard , that which has been heard (esp. from the beginning) , knowledge as heard by holy men and transmitted from generation to generation , oral tradition or revelation , sacred knowledge (in the Lit. Pur. personified as a child of Dharma and Medhā) , the Veda Lit. AV.

  the act of hearing Lit. MuṇḍUp. Lit. Kāv. Lit. Kathās.

  learning or teaching , instruction ( [ śrutaṃ-√ kṛ ] , " to learn " ) Lit. Āpast.

  memory , remembrance Lit. AV. i , 1 , 2.


  श्रुतऋषि [ śrutaṛṣi ] [ śrutá-ṛṣi ] ( [ śrutá- ] ) m. f. n. ( cf. [ śruta-rṣi ] ) having famous Ṛishis Lit. RV.


  श्रुतकक्ष [ śrutakakṣa ] [ śrutá-kakṣa ] ( [ śrutá- ] ) m. N. of a Ṛishi (author of Lit. RV. viii , 81) Lit. Anukr.


  श्रुतकर्मन् [ śrutakarman ] [ śrutá-karman ] m. N. of a son of Saha-deva Lit. MBh.

   of a son of Arjuna Lit. ib.

   of a son of Somâpi Lit. VP.

   of Śani Lit. L.


  श्रुतकाम [ śrutakāma ] [ śrutá-kāma ] m. f. n. desirous of sacred knowledge Lit. ŚāṅkhŚr.


  श्रुतकीर्ति [ śrutakīrti ] [ śrutá-kīrti ] m. " one whose fame is heard about " , N. of a son of Arjuna Lit. MBh.

   of an astronomer Lit. Cat.

   of another man ( also [ -bhoja ] ) Lit. Inscr.

   [ śrutakīrti ] f. N. of a daughter of Kuśa-dhvaja (wife of Śatru-ghna) Lit. R.

   of a daughter of Śūra (sister of Vasu-deva and wife of Dhṛishṭaketu) Lit. Pur.


  श्रुतकेवलिन् [ śrutakevalin ] [ śrutá-kevalin ] m. N. of a class of Jaina Arhats (of whom six are enumerated) Lit. L.


  श्रुतग्रह [ śrutagraha ] [ śruta-graha ] m. the perception of sacred knowledge, Lit. Bcar.


  श्रुतंजय [ śrutaṃjaya ] [ śrutá-ṃ-jaya ] m. N. of a son of Sena-jit Lit. VP.

   of a son of Satyâyu Lit. BhP.


  श्रुततस् [ śrutatas ] [ śrutá-tas ] ind. as if heard Lit. Gobh.

   with regard to orally transmitted knowledge or tradition Lit. Nir.


  श्रुतत्व [ śrutatva ] [ śrutá-tva ] n. the being taught or learnt Lit. Śaṃk.


  श्रुतदीप [ śrutadīpa ] [ śrutá-dīpa ] m. N. of wk.


  श्रुतदेव [ śrutadeva ] [ śrutá-deva ] m. a god in respect of knowledge Lit. BhP.

   N. of a son of Kṛishṇa Lit. ib.

   of a servant of Kṛishṇa Lit. ib.

   [ śrutadevā ] f. N. of a daughter of Śūra (sister of Vasu-deva and wife of Vṛiddha-śarman) Lit. Hariv. Lit. Pur.

   [ śrutadevī ] f. " goddess of learning " , N. of Sarasvatī Lit. L.


  श्रुतधर [ śrutadhara ] [ śrutá-dhara ] m. f. n. retaining what has been heard , having a good memory Lit. Kāv. Lit. Kathās. Lit. BhP.

   [ śrutadhara ] m. the ear Lit. BhP.

   N. of a king Lit. Kathās.

   of a poet Lit. Gīt. , Introd.

   pl. N. of the Brāhmans in Śālmaladvīpa Lit. BhP.


  श्रुतधर्मन् [ śrutadharman ] [ śrutá-dharman ] m. N. of a son of Udâpi Lit. Hariv. ( v.l. [ śruta-śravas ] ) .


  श्रुतधारण [ śrutadhāraṇa ] [ śrutá-dhāraṇa ] m. f. n. = [ -dhara ] Lit. BhP.


  श्रुतधि [ śrutadhi ] [ śrutá-dhi ] m. " receptacle of knowledge " , N. of a man Lit. Kathās.


  श्रुतध्वज [ śrutadhvaja ] [ śrutá-dhvaja ] m. " characterized by knowledge " N. of a warrior Lit. MBh.


  श्रुतनिगदिन् [ śrutanigadin ] [ śrutá-nigadin ] m. f. n. able to recite what has once been heard Lit. SāmavBr. ( [ °di-tva ] n. Sch.)


   श्रुतनिगदित्व [ śrutanigaditva ] [ śrutá-nigadi-tva ] n. , see [ śrutanigadin ] , Sch.


  श्रुतनिष्क्रय [ śrutaniṣkraya ] [ śrutá-niṣkraya ] m. fee for instruction Lit. Ragh.


  श्रुतंधर [ śrutaṃdhara ] [ śrutá-ṃ-dhara ] m. a kind of pavilion Lit. Vāstuv.


  श्रुतपारग [ śrutapāraga ] [ śrutá-pāra-ga ] ( Lit. R.) m. f. n. extremely learned Lit. R.


  श्रुतपारदृश्वन् [ śrutapāradṛśvan ] [ śrutá-pāra-dṛśvan ] ( Lit. Ragh.) m. f. n. extremely learned Lit. R.


  श्रुतपाल [ śrutapāla ] [ śrutá-pāla ] m. " guardian of knowledge " , N. of a grammarian Lit. Cat.


  श्रुतपूर्व [ śrutapūrva ] [ śrutá-pūrva ] m. f. n. heard or learnt before , known by hearsay Lit. R. Lit. Kālid.


  श्रुतप्रकाश [ śrutaprakāśa ] [ śrutá-prakāśa ] m. f. n. renowned for knowledge of the Vedas Lit. Ragh.


  श्रुतप्रकाशिका [ śrutaprakāśikā ] [ śrutá-prakāśikā ] f. N. of various works.


   श्रुतप्रकाशिकाखण्डन [ śrutaprakāśikākhaṇḍana ] [ śrutá-prakāśikā--khaṇḍana ] n. ( with [ siddhānta-siddhāñjana ] ) N. of wk.


   श्रुतप्रकाशिकाचार्यकृतरहस्यत्रय [ śrutaprakāśikācāryakṛtarahasyatraya ] [ śrutá-prakāśikācārya-kṛta-rahasya-traya ] n. N. of Vedânta wk.


   श्रुतप्रकाशिकातात्पर्यदीपिका [ śrutaprakāśikātātparyadīpikā ] [ śrutá-prakāśikā--tātparya-dīpikā ] f. N. of Vedânta wk.


   श्रुतप्रकाशिकासंग्रह [ śrutaprakāśikāsaṃgraha ] [ śrutá-prakāśikā--saṃgraha ] m. N. of Vedânta wk.


  श्रुतप्रदीप [ śrutapradīpa ] [ śrutá-pradīpa ] m. N. of Vedânta wk.


  श्रुतप्रदीपिका [ śrutapradīpikā ] [ śrutá-pradīpikā ] f. N. of Vedânta wk.


  श्रुतबन्धु [ śrutabandhu ] [ śrutá-bandhu ] m. N. of a Ṛishi (having the patr. [ gaupāyana ] or [ laupāyana ] and author of Lit. RV. v , 24 , 3 ; x , 57-60) Lit. Anukr.


  श्रुतबोध [ śrutabodha ] [ śrutá-bodha ] m. a short treatise or compendium on the most common Sanskṛit metres (attributed either to Kālidāsa or to Vara-ruci) .


  श्रुतभावप्रकाशिका [ śrutabhāvaprakāśikā ] [ śrutá-bhāva-prakāśikā ] f. N. of a Vedânta wk.


  श्रुतभृत् [ śrutabhṛt ] [ śrutá-bhṛt ] m. f. n. bearing knowledge , learned Lit. HPariś.


  श्रुतमय [ śrutamaya ] [ śrutá-maya ] m. f. n. consisting of knowledge Lit. Buddh.


  श्रुतमहत् [ śrutamahat ] [ śrutá-mahat ] see [ śruti-m ] .


  श्रुतमात्र [ śrutamātra ] [ śrutá-mātra ] n. mere hearing or hearsay Lit. Śrutab.


  श्रुतयुक्त [ śrutayukta ] [ śrutá-yukta ] m. f. n. endowed with knowledge , learned Lit. VarBṛS.


  श्रुतरथ [ śrutaratha ] [ śrutá-ratha ] ( [ śrutá- ] ) m. f. n. possessing a renowned chariot (others " N. of a man " ) Lit. RV.


  श्रुतर्षि [ śrutarṣi ] [ śrutá-rṣi ] m. ( for [ -ṛṣi ] ) a Ṛishi distinguished by knowledge , a very learned Ṛishi or a Ṛishi of a partic. order (such as the author of the Su-śruta) Lit. Āpast. Lit. Nir. Sch.

   [ śrutarṣi ] m. f. n. ( [ śrutá- ] ) having distinguished Ṛishi Lit. TBr.


  श्रुतवत् [ śrutavat ] [ śrutá-vat ] m. f. n. one who has heard Lit. Kāv. Lit. Hit.

   possessing (sacred) knowledge , learned , pious Lit. MBh. Lit. Kāv.

   connected with or founded on knowledge Lit. BhP.

   [ śrutavat ] m. N. of a son of Somâpi Lit. BhP.


  श्रुतवदन [ śrutavadana ] [ śrutá-vadana ] m. f. n. one whose speech is (readily) heard Lit. AitĀr.


  श्रुतवर्धन [ śrutavardhana ] [ śrutá-vardhana ] m. N. of a physician Lit. Kathās.


  श्रुतवर्मन् [ śrutavarman ] [ śrutá-varman ] m. N. of a man Lit. Vās. , Introd.


  श्रुतविंशतिकोटि [ śrutaviṃśatikoṭi ] [ śrutá-viṃśati-koṭi ] w.r. for [ śroṇa-koṭi-viṃśa ] ( q.v.)


  श्रुतविद् [ śrutavid ] [ śrutá-ví d ] m. " knowing sacred revelation " , N. of a Ṛishi (having the patr. [ ātreya ] and author of Lit. RV. v , 62) Lit. RV. v , 44 , 12.


  श्रुतविन्दा [ śrutavindā ] [ śrutá-vindā ] f. N. of a river Lit. BhP.


  श्रुतविस्मृत [ śrutavismṛta ] [ śrutá-vismṛta ] m. f. n. heard and forgotten Lit. Kathās.


  श्रुतवृत्त [ śrutavṛtta ] [ śrutá-vṛtta ] n. du. knowledge and virtue Lit. Mn. vii , 135


   श्रुतवृत्ताढ्य [ śrutavṛttāḍhya ] [ śrutá-vṛttāḍhya ] m. f. n. rich in knowledge and virtue , learned and virtuous Lit. R.


   श्रुतवृत्तोपपन्न [ śrutavṛttopapanna ] [ śrutá-vṛttopapanna ] m. f. n. id. Lit. Mn. ix , 244.


  श्रुतवृद्ध [ śrutavṛddha ] [ śrutá-vṛddha ] m. " rich in knowledge " , a learned man , scholar Lit. Ragh.


  श्रुतशब्दार्थसमुच्चय [ śrutaśabdārthasamuccaya ] [ śrutá-śabdārtha-samuccaya ] m. a vocabulary (by Somêśvara) Lit. Cat.


  श्रुतशर्मन् [ śrutaśarman ] [ śrutá-śarman ] m. N. of a son of Udâyus Lit. VP.

   of a prince of the Vidyā-dharas Lit. Kathās.


  श्रुतशालिन् [ śrutaśālin ] [ śrutá-śālin ] m. f. n. possessed of knowledge , learned Lit. Siṃhâs.


  श्रुतशील [ śrutaśīla ] [ śrutá-śīla ] n. learning and virtuous conduct Lit. Mn. xi , 22

   [ śrutaśīla ] m. N. of a man Lit. Cat.


   श्रुतशीलवत् [ śrutaśīlavat ] [ śrutá-śīla--vat ] m. f. n. learned and virtuous Lit. Mn. iii , 27 v.l.


   श्रुतशीलसम्पन्न [ śrutaśīlasampanna ] [ śrutá-śīla--sampanna ] m. f. n. ( Lit. Gaut.) id.


   श्रुतशीलोपसम्पन्न [ śrutaśīlopasampanna ] [ śrutá-śīlopasampanna ] m. f. n. ( Lit. Kām.) id.


  श्रुतश्रवस् [ śrutaśravas ] [ śrutá-śravas ] m. N. of various men Lit. MBh. Lit. Hariv. Lit. Pur.

   [ śrutaśravas ] f. ( also [ °vā ] ) N. of a daughter of Śūra (mother of Śiśu-pāla and sister of Vasu-deva) Lit. ib.


   श्रुतश्रवोनुज [ śrutaśravonuja ] [ śrutá-śravo 'nuja ] m. the planet Saturn (said to be one of the sons of Sūrya) Lit. L.


  श्रुतश्री [ śrutaśrī ] [ śrutá-śrī ] m. N. of a Daitya Lit. MBh.


  श्रुतश्रुवस् [ śrutaśruvas ] [ śrutá-śruvas ] w.r. for [ -śravas ] .


  श्रुतश्रोणी [ śrutaśroṇī ] [ śrutá-śroṇī ] f. Anthericum Tuberosum ( prob. w.r. for [ suta-śr ] ) .


  श्रुतसद् [ śrutasad ] [ śrutá-sád ] m. f. n. abiding in what is heard (i.e. in transmitted knowledge or tradition) Lit. TS.


  श्रुतसेन [ śrutasena ] [ śrutá-sená ] m. having a famous army Lit. VS. (Sch.)

   N. of a brother (or son) of Janam-ejaya Lit. ŚBr. Lit. MBh.

   of a son of Saha-deva Lit. MBh.

   of a son of Parīkshit Lit. ib.

   of a son of Bhīma-sena Lit. BhP.

   of a son of Śatru-ghna Lit. ib.

   of a son of Śambara Lit. Hariv.

   of a prince of Go-karṇa Lit. Kathās.

   [ śrutasenā ] f. N. of a wife of Kṛishṇa Lit. Hariv.


  श्रुतसोम [ śrutasoma ] [ śrutá-soma ] m. N. of a son of Bhīma Lit. VP.

   [ śrutasomā ] f. N. of a wife of Kṛishṇa Lit. Hariv.


  श्रुताञ्जनटीका [ śrutāñjanaṭīkā ] [ śrutāñjana-ṭīkā ] f. N. of wk.


  श्रुतादान [ śrutādāna ] [ śrutādāna ] n. " Veda-acceptation " , citing or explaining the Veda (= [ brahma-vāda ] ) Lit. L.


  श्रुताध्ययनसम्पन्न [ śrutādhyayanasampanna ] [ śrutādhyayana-sampanna ] m. f. n. conversant with repetition or recitation of the Veda Lit. W.


  श्रुतानीक [ śrutānīka ] [ śrutānīka ] and m. N. of men Lit. MBh.


  श्रुतान्त [ śrutānta ] [ śrutānta ]and m. N. of men Lit. MBh.


  श्रुतान्वित [ śrutānvita ] [ śrutānvita ] m. f. n. acquainted with or conforming to the Veda Lit. Bhaṭṭ.


  श्रुतामघ [ śrutāmagha ] [ śrutā-magha ] ( for [ śrutá-m ] ) m. f. n. having renowned treasures Lit. RV.


  श्रुतायु [ śrutāyu ] [ śrutāyu ] m. N. of a king of the solar race (descended from Kuśa , son of Rāma) Lit. R.

   of a son of Purū-ravas Lit. MBh.

   of another king and various other men Lit. ib. Lit. Hariv. Lit. Pur.


  श्रुतायुस् [ śrutāyus ] [ śrutāyus ] m. N. of a king of the solar race (descended from Kuśa , son of Rāma) Lit. R.

   of a son of Purū-ravas Lit. MBh.

   of another king and various other men Lit. ib. Lit. Hariv. Lit. Pur.


  श्रुतायुध [ śrutāyudha ] [ śrutāyudha ] m. N. of a man Lit. MBh.


  श्रुतार्थ [ śrutārtha ] [ śrutārtha ] m. f. n. one who has heard anything (gen.) Lit. Hariv.

   [ śrutārtha ] m. any matter ascertained by hearing Lit. MW.

   [ śrutārthā ] f. N. of a woman Lit. Kathās.


  श्रुतावती [ śrutāvatī ] [ śrutā-vatī ] ( for [ śruta-v ] ) f. N. of a daughter of Bharad-vāja Lit. MBh.


 श्रुतर् [ śrutar ] [ śrutár ] (in a formula) = [ śrutaḥ ] (nom.) Lit. TS.


 श्रुतर्य [ śrutarya ] [ śrutárya ] m. N. of a man Lit. RV. i , 112 , 9 ( Lit. Sāy.)


 श्रुतर्वन् [ śrutarvan ] [ śrutárvan ] m. f. n. N. of a man (having the patr. Ārksha) Lit. RV. Lit. MBh. Lit. Hariv. ( cf. [ śrautarvaṇa ] ) .


 श्रुति [ śruti ] [ śrúti ]1 f. hearing , listening ( [ śrutim abhinīya ] , " feigning to hear " ; [ śrutiṃ vaco 'nugāṃ-√ kṛ ] , " to listen to a speech " ) Lit. ŚBr.

  the ear , organ or power of hearing Lit. Kāv. Lit. VarBṛS. Lit. Kathās.

  the diagonal of a tetragon or hypothenuse of a triangle Lit. Gol.

  that which is heard or perceived with the ear , sound , noise Lit. RV. Lit. AV. Lit. Prāt. Lit. Kathās. Lit. BhP.

  an aggregate of sounds (whether forming a word or any part of a word) Lit. TPrāt.

  rumour , report , news , intelligence , hearsay ( [ śrutau-√ sthā ] , " to be known by hearsay " ) Lit. MBh. Lit. Kāv.

  a saying , saw , word Lit. MBh. Lit. R. Lit. BhP.

  that which has been heard or communicated from the beginning , sacred knowledge orally transmitted by the Brāhmans from generation to generation , the Veda (i.e. sacred eternal sounds or words as eternally heard by certain holy sages called Ṛishis , and so differing from [ smṛ́ti ] or what is only remembered and handed down in writing by human authors see Lit. Mn. ii , 10 ; it is properly only applied to the Mantra and Brāhmaṇa portion of the Vedas , although afterwards extended to the Upanishads and other Vedic works including the Darśanas ; [ iti śruteḥ ] , " because it is so taught in the Veda , according to a [ śruti ] or Vedic text " ; pl. " sacred texts , the Vedas " , also " rites prescribed by the Vedas " ) Lit. AitBr. Lit. ŚrS. Lit. Mn. Lit. MBh. Lit. IW. 144

  (in music) a particular division of the octave , a quarter tone or interval ( twenty-two of these are enumerated , four constituting a major tone , three a minor , and two a semitone ; they are said to be personified as nymphs) Lit. Yājñ. Lit. Śiś. Lit. Pañcar.

  a name , title Lit. Kāvyâd. ii , 331

  learning , scholarship Lit. Śak. Lit. VarBṛS. ( prob. w.r. for [ śruta ] )

  = [ buddhi ] Lit. L.

  N. of a daughter of Atri and wife of Kardama Lit. VP.


  श्रुतिकट [ śrutikaṭa ] [ śrúti-kaṭa ] m. ( only Lit. L.) penance , expiation

   a snake

   = [ prāñca-loha ] or [ prāñcalloha ] .


  श्रुतिकटु [ śrutikaṭu ] [ śrúti-kaṭu ] m. f. n. harsh to the ear , unmelodious

   [ śrutikaṭu ] m. ( in rhet.) a harsh or unmelodious sound , cacophony Lit. Kpr.


  श्रुतिकण्ठ [ śrutikaṇṭha ] [ śrúti-kaṇṭha ] w.r. for [ -kaṭa ] .


  श्रुतिकथित [ śrutikathita ] [ śrúti-kathita ] m. f. n. mentioned or taught or prescribed in the Veda Lit. W.


  श्रुतिकल्पद्रुम [ śrutikalpadruma ] [ śrúti-kalpadruma ] m. N. of wk.


  श्रुतिकल्पलता [ śrutikalpalatā ] [ śrúti-kalpalatā ] f. N. of wk.


  श्रुतिकीर्ति [ śrutikīrti ] [ śrúti-kīrti ] f. N. of wk.


  श्रुतिगीता [ śrutigītā ] [ śrúti-gītā ] f. N. of wk.


  श्रुतिगोचर [ śrutigocara ] [ śrúti-gocara ] m. f. n. perceptible by the ear , Lit. RāmatUp.

   permitted to be heard by (gen.) Lit. BhP.


  श्रुतिचन्द्रिका [ śruticandrikā ] [ śrúti-candrikā ] f. N. of wk.


  श्रुतिचिकित्सा [ śruticikitsā ] [ śrúti-cikitsā ] f. N. of wk.


  श्रुतिचोदन [ śruticodana ] [ śrúti-codana ] n. a Vedic precept , sacred precept or injunction Lit. Mn. Lit. Yājñ.


  श्रुतिजातिविशारद [ śrutijātiviśārada ] [ śrúti-jāti-viśārada ] m. f. n. familiar with the origin or different kinds of the quarter tones Lit. Yājñ. iii , 115.


  श्रुतिजीविका [ śrutijīvikā ] [ śrúti-jīvikā ] f. a law-book or code of laws Lit. L.


  श्रुतितत्त्वनिर्णय [ śrutitattvanirṇaya ] [ śrúti-tattva-nirṇaya ] m. N. of wk.


  श्रुतितत्पर [ śrutitatpara ] [ śrúti-tatpara ] m. f. n. having ears , hearing Lit. L.

   intent on hearing or studying the Veda Lit. L.


  श्रुतितस् [ śrutitas ] [ śrúti-tas ] ind. according to sacred or revealed knowledge , in respect of or according to sacred precept Lit. Āpast.


  श्रुतिता [ śrutitā ] [ śrúti-tā ] f. see [ udātta-śruti-tā ] .


  श्रुतितात्पर्यनिर्णय [ śrutitātparyanirṇaya ] [ śrúti-tātparya-nirṇaya ] m. N. of a Vedânta wk.


  श्रुतिदुष्ट [ śrutiduṣṭa ] [ śrúti-duṣṭa ] n. = [ -kaṭu ] Lit. Sāh.


  श्रुतिदूषक [ śrutidūṣaka ] [ śrúti-dūṣaka ] m. f. n. offending the ear Lit. Śaṃkar.


  श्रुतिद्वैध [ śrutidvaidha ] [ śrúti-dvaidha ] n. disagreement or contradiction of any two passages in the Vedas or of two Vedas Lit. Mn. ii , 14


  श्रुतिधर [ śrutidhara ] [ śrúti-dhara ] m. = (and often v.l. for) [ śruta-dh ] Lit. Hariv. Lit. Suśr. Lit. Gīt.

   holding or observing the Vedas Lit. W.


  श्रुतिनिगदिन् [ śrutinigadin ] [ śrúti-nigadin ] m. f. n. = [ śruta-n ] Lit. Suśr.


  श्रुतिनिदर्शन [ śrutinidarśana ] [ śrúti-nidarśana ] n. Veda-demonstration , testimony of the Veda-demonstration Lit. Mn. xi , 45.


  श्रुतिपथ [ śrutipatha ] [ śrúti-patha ] m. the range of hearing ( [ -pathaṃ-√ gam ] with gen. , " to come to any one's ears " , " be heard by " ) Lit. MBh. Lit. R.

   the auditory passage , hearing Lit. Śiś. (see comp.)

   pl. tradition Lit. Suśr.


   श्रुतिपथगत [ śrutipathagata ] [ śrúti-patha--gata ] m. f. n. ( Lit. MBh.)


   श्रुतिपथप्राप्त [ śrutipathaprāpta ] [ śrúti-patha--prāpta ] m. f. n. ( Lit. Rājat.) come to the ears of , heard by (gen.)


   श्रुतिपथमधुर [ śrutipathamadhura ] [ śrúti-patha--madhura ] m. f. n. pleasant to the ear Lit. Śiś.


   श्रुतिपथायात [ śrutipathāyāta ] [ śrúti-pathāyāta ] m. f. n. = [ °thagata ] Lit. Kathās.


  श्रुतिपाद [ śrutipāda ] [ śrúti-pāda ] m. N. of wk.


  श्रुतिप्रपादिका [ śrutiprapādikā ] [ śrúti-prapādikā ] f. N. of wk.


  श्रुतिपुराणसंग्रह [ śrutipurāṇasaṃgraha ] [ śrúti-purāṇa-saṃgraha ] m. N. of wk.


  श्रुतिप्रकाशिका [ śrutiprakāśikā ] [ śrúti-prakāśikā ] f. N. of wk.


  श्रुतिप्रसादन [ śrutiprasādana ] [ śrúti-prasādana ] n. gratifying the ear , engaging the attention Lit. Śak.


  श्रुतिप्रामाण्यतस् [ śrutiprāmāṇyatas ] [ śrúti-prāmāṇyatas ] ind. on the authority or with the sanction of the Veda Lit. Mn. ii , 8.


  श्रुतिभास्कर [ śrutibhāskara ] [ śrúti-bhāskara ] m. N. of wk. on music (by Bhīmadeva) .


  श्रुतिमण्डल [ śrutimaṇḍala ] [ śrúti-maṇḍala ] n. " ear-circle " , the outer ear Lit. W.

   the whole circle of the quarter-tones Lit. Śiś. i , 10.


  श्रुतिमत् [ śrutimat ] [ śrúti-mat ] m. f. n. having ears Lit. ŚvetUp.

   possessed of knowledge , learned ( often v.l. for the more correct [ śruta-vat ] ) Lit. Kāv. Lit. VarBṛS. Lit. Kathās.

   having the Veda as source or authority , supported by a Vedic text ( [ -tva ] n. ) Lit. Nyāyam.


   श्रुतिमत्त्व [ śrutimattva ] [ śrúti-mat--tva ] n. , see [ śrutimat ]


  श्रुतिमतानुमान [ śrutimatānumāna ] [ śrúti-matānumāna ] n. N. of a Vedânta wk. (by Try-ambaka Śāstrin) .


  श्रुतिमय [ śrutimaya ] [ śrúti-maya ] m. f. n. based on or conformable to sacred tradition or the Veda Lit. MBh.


  श्रुतिमयूर [ śrutimayūra ] [ śrúti-mayūra ] m. N. of wk. on ornithology.


  श्रुतिमहत् [ śrutimahat ] [ śrúti-mahat ] m. f. n. mighty in sacred knowledge (v.l. [ śruta-m ] ) Lit. Śak.


  श्रुतिमार्ग [ śrutimārga ] [ śrúti-mārga ] m. = [ -patha ] ( [ °gaṃ gata ] or [ °ga-praviṣṭa ] , " having come or entered by way of the ears " , " heard " ; [ mārga ] ibc. or [ °geṇa ] , " by way of the ears " , " by hearing " ) Lit. Kāv. Lit. Kathās.


  श्रुतिमितप्रकाशिका [ śrutimitaprakāśikā ] [ śrúti-mita-prakāśikā ] f. N. of wk.


  श्रुतिमीमांसा [ śrutimīmāṃsā ] [ śrúti-mīmāṃsā ] f. N. of wk.


  श्रुतिमुक्ताफल [ śrutimuktāphala ] [ śrúti-muktā-phala ] n. N. of wk.


  श्रुतिमुख [ śrutimukha ] [ śrúti-mukha ] m. f. n. having the Veda or sacred tradition for a month Lit. Pañcar.


  श्रुतिमुखरमुख [ śrutimukharamukha ] [ śrúti-mukhara-mukha ] m. f. n. one whose mouth is talkative or eloquent with learning Lit. Bhartṛ.


  श्रुतिमूल [ śrutimūla ] [ śrúti-mūla ] n. the root of the ear Lit. Gīt.

   the text of the Vedas Lit. W.


   श्रुतिमूलक [ śrutimūlaka ] [ śrúti-mūlaka ] m. f. n. founded on or springing from the Veda Lit. MW.


  श्रुतिमृग्य [ śrutimṛgya ] [ śrúti-mṛgya ] m. f. n. to be sought by hearing or by the Veda (not by sight) Lit. MW.


  श्रुतिरञ्जनी [ śrutirañjanī ] [ śrúti-rañjanī ] f. N. of wk.


  श्रुतिरञ्जिनी [ śrutirañjinī ] [ śrúti-rañjinī ] f. N. of wk.


  श्रुतिलक्षणप्रायश्चित्त [ śrutilakṣaṇaprāyaścitta ] [ śrúti-lakṣaṇa-prāyaścitta ] n. N. of wk.


  श्रुतिवचन [ śrutivacana ] [ śrúti-vacana ] n. a Vedic precept Lit. Vās.


  श्रुतिवर्जित [ śrutivarjita ] [ śrúti-varjita ] m. f. n. devoid of hearing , deaf Lit. L.

   ignorant or unread in the Veda Lit. W.


  श्रुतिवाक्सारसंग्रह [ śrutivāksārasaṃgraha ] [ śrúti-vāk-sāra-saṃgraha ] m. N. of a Vedânta wk.


  श्रुतिविक्रायक [ śrutivikrāyaka ] [ śrúti-vikrāyaka ] m. f. n. selling the Veda or sacred knowledge Lit. MBh.


  श्रुतिविप्रतिपन्न [ śrutivipratipanna ] [ śrúti-vipratipanna ] m. f. n. dissenting from the Veda or sacred tradition , disregarding the doctrine of the Veda Lit. Bhag.


  श्रुतिविवर [ śrutivivara ] [ śrúti-vivara ] n. the auditory passage Lit. VarBṛS.


  श्रुतिविषय [ śrutiviṣaya ] [ śrúti-viṣaya ] m. the object of hearing (i.e. sound , see [ viṣaya ] )

   subject-matter or doctrine of the Veda , any sacred matter or ordinance Lit. W.

   [ śrutiviṣaya ] m. f. n. conversant with sacred knowledge , familiar with the Veda Lit. MW.


   श्रुतिविषयगुण [ śrutiviṣayaguṇa ] [ śrúti-viṣaya--guṇa ] m. f. n. having the quality (sound) which is the object of hearing or which is perceptible by the ear (said of ether) Lit. Śak.


  श्रुतिवेध [ śrutivedha ] [ śrúti-vedha ] m. the piercing or boring of the ear Lit. L.


  श्रुतिशिरस् [ śrutiśiras ] [ śrúti-śiras ] n. a leading text of the Veda Lit. Sarvad.


  श्रुतिशील [ śrutiśīla ] [ śrúti-śīla ] m. f. n. able to distinguish the difference of the tones of a lute (= [ tantrī-nāda-vibhājana-śīla ] ) Lit. R. (Sch.)


   श्रुतिशीलवत् [ śrutiśīlavat ] [ śrúti-śīla--vat ] m. f. n. w.r. for [ śruta-śīla-vat ] ( q.v.)


  श्रुतिसंक्षिप्तवर्णन [ śrutisaṃkṣiptavarṇana ] [ śrúti-saṃkṣipta-varṇana ] n.


  श्रुतिसंग्रह [ śrutisaṃgraha ] [ śrúti-saṃgraha ] m. N. of two Vedânta works.


  श्रुतिसागर [ śrutisāgara ] [ śrúti-sāgara ] m. the ocean (i.e. the whole substance or essence) of sacred knowledge (Vishṇu) Lit. Pañcar.


  श्रुतिसार [ śrutisāra ] [ śrúti-sāra ] m. N. of two works.


   श्रुतिसारपञ्चरत्न [ śrutisārapañcaratna ] [ śruti-sāra--pañca-ratna ] n. N. of wk.


   श्रुतिसारसमुच्चय [ śrutisārasamuccaya ] [ śruti-sāra--samuccaya ] m. N. of wk.


   श्रुतिसारसमुद्धरणप्रकरण [ śrutisārasamuddharaṇaprakaraṇa ] [ śruti-sāra--samuddharaṇa-prakaraṇa ] n. N. of wk.


  श्रुतिसुख [ śrutisukha ] [ śrúti-sukha ] m. f. n. pleasant to the ear Lit. BhP.


   श्रुतिसुखद [ śrutisukhada ] [ śrúti-sukha--da ] m. f. n. giving pleasure to the ear , pleasant to hear. ( Lit. VarBṛS.)


   श्रुतिसुखावह [ śrutisukhāvaha ] [ śrúti-sukhāvaha ] m. f. n. giving pleasure to the ear , pleasant to hear. ( Lit. Ṛitus.)


  श्रुतिसूक्तिमाला [ śrutisūktimālā ] [ śrúti-sūkti-mālā ] f. N. of wk.


  श्रुतिसूत्रतात्पर्यामृत [ śrutisūtratātparyāmṛta ] [ śrúti-sūtra-tātparyāmṛta ] n. N. of wk.


  श्रुतिस्तुति [ śrutistuti ] [ śrúti-stuti ] f. (= [ veda-stuti ] ) N. of wk.


  श्रुतिस्फोटा [ śrutisphoṭā ] [ śrúti-sphoṭā ] f. Gynandropsis Pentaphylla Lit. L.


  श्रुतिस्मृति [ śrutismṛti ] [ śrúti-smṛti ] f. du. the Veda and human tradition or law


   श्रुतिस्मृतिविरुद्ध [ śrutismṛtiviruddha ] [ śrúti-smṛti--viruddha ] m. f. n. opposed to the Veda and human tradition Lit. MW.


   श्रुतिस्मृतिविहित [ śrutismṛtivihita ] [ śrúti-smṛti--vihita ] m. f. n. enjoined by the Veda and human tradition Lit. W.


   श्रुतिस्मृत्यादितात्पर्य [ śrutismṛtyāditātparya ] [ śrúti-smṛty-ādi-tātparya ] n. N. of a Vedânta wk.


   श्रुतिस्मृत्युदित [ śrutismṛtyudita ] [ śrúti-smṛty-udita ] m. f. n. declared or enjoined by the Veda and human law Lit. Mn. iv , 155.


  श्रुतिहारिन् [ śrutihārin ] [ śrúti-hārin ] m. f. n. captivating the ear Lit. Ṛitus.


 श्रुतिन् [ śrutin ] [ śrutin ] m. f. n. one who has heard g. [ iṣṭādi ]

  obeying , observing Lit. W.

  having or following the Vedas Lit. ib.


 श्रुतीक [ śrutīka ] [ śrutīka ] (ifc. , fr. [ śrutī ] = [ śruti ] ) Lit. MBh.


 श्रुत्य् [ śruty ] [ śruty ] in comp. for 1. [ śruti ] .


  श्रुत्यनुप्रास [ śrutyanuprāsa ] [ śruty-anuprāsa ] m. a kind of alliteration consisting in the repetition of consonants belonging to the same class or organ of utterance (e.g. the palatal letter [ j ] and [ y ] ) Lit. Sāh.


  श्रुत्यन्तसुरद्रुम [ śrutyantasuradruma ] [ śruty-anta-sura-druma ] m. N. of wk.


  श्रुत्यर्थरत्नमाला [ śrutyartharatnamālā ] [ śruty-artha-ratna-mālā ] f. N. of wk.


  श्रुत्यर्थाभाव [ śrutyarthābhāva ] [ śruty-arthābhāva ] m.


  श्रुत्यानर्थक्य [ śrutyānarthakya ] [ śruty-ānarthakya ] n. the uselessness of the Veda or of oral sacred tradition Lit. KātyŚr.


  श्रुत्युक्त [ śrutyukta ] [ śruty-ukta ] m. f. n. said or enjoined in the Veda Lit. Mn. i , 108.


  श्रुत्युदित [ śrutyudita ] [ śruty-udita ] m. f. n. id. Lit. MW.


 श्रुत्य [ śrutya ] [ śrútya ] m. f. n. to be heard , famous , glorious Lit. RV.

  [ śrutya ] n. a glorious deed Lit. ib.


 श्रू [ śrū ] [ śrū ]1 ( for 2. [ śrū ] see col.2) . see [ deva-śrū́ ] .


 श्रूयमाण [ śrūyamāṇa ] [ śrūyamāṇa ] m. f. n. (Pass. pr. p. of √ 1. [ śru ] ) being heard , heard ( [ -tva ] n. ) Lit. Vedântas.


  श्रूयमाणत्व [ śrūyamāṇatva ] [ śrūyamāṇa--tva ] n. , see [ śrūyamāṇa ]


 श्रोतव्य [ śrotavya ] [ śrotavya ] see p. 1103 , col. 1.


श्रु [ śru ] [ śru ]2 ( only in [ śrúvat ] ; generally an incorrect form of √ [ sru ] ) , to dissolve into parts , burst asunder Lit. RV. i , 127 , 3.


 श्रवण [ śravaṇa ] [ śrávaṇa ]2 see p. 1097 , col. 2.


 श्रुत् [ śrut ] [ śrút ]2 f. (= [ srut ] ) a river (?) Lit. RV. i , 53 , 9.


 श्रुति [ śruti ] [ śrúti ]2 f. ( cf. [ sruti ] ) course , path (?) Lit. RV. ii , 2 , 7 ; x , 111 , 3

  the constellation , Śravaṇā Lit. L.


 श्रोतस् [ śrotas ] [ śrotas ]1 see [ srotas ] .


श्रुघ्निका [ śrughnikā ] [ śrughnikā ] incorrect for [ sr ] .


श्रुच् [ śruc ] [ śruc ] , incorrect for [ sruc ] .


श्रुधीय [ śrudhīya ] [ śrudhīya ] n. ( perhaps fr. Impv. [ śrudhī ] ) N. of two Sāmans Lit. ĀrshBr.


 श्रुधीयत् [ śrudhīyat ] [ śrudhīyát ] m. f. n. (prob.) willing , obedient Lit. RV.


 श्रुध्य [ śrudhya ] [ śrudhya ] n. N. of two Sāmans Lit. ĀrshBr.


 श्रुमत् [ śrumat ] [ śru-mat ] m. N. of a man Lit. Pāṇ. 5-3 , 118 ( cf. [ śromata ] , [ śraumata ] , [ °tya ] ) .


श्रुव [ śruva ] [ śruva ] see [ sruva ] .


श्रुष् [ śruṣ ] [ śruṣ ] a collateral form of √ 1. [ śru ] , and appearing in the verbal forms [ śroṣan ] , [ śroṣantu ] , [ śroṣamāṇa ] , and in [ śrauṣṭi ] ( cf. Lith. (kláusti) ; Slav. (sluchu) . )


 श्रुष्टि [ śruṣṭi ] [ śruṣṭí ] [ śruṣṭí ] or [ śrúṣṭi ] , f. obedience , complaisance , willing service ( [ śruṣṭí ṃ-√ kṛ ] , " to obey " ; [ °ṣṭī́ ] ind. " willingly , gladly , immediately , quickly , at once " ) Lit. RV.

  confidence in ( with gen.) Lit. RV.

  [ śruṣṭi ] m. f. n. obedient , willing Lit. ib.

  m. N. of an Āṅgirasa ( prob. w.r. for [ śnuṣṭi ] q.v.)

  [ śruṣṭī ] ind. , see [ śruṣṭi ] , " willingly , gladly , immediately , quickly , at once "


  श्रुष्टिगु [ śruṣṭigu ] [ śruṣṭí -gu ] ( [ śrúṣṭi- ] ) m. f. n. N. of a Ṛishi (having the patr. Kāṇva and author of Lit. RV. viii , 51) Lit. Anukr.


  श्रुष्टिमत् [ śruṣṭimat ] [ śruṣṭí -mát ] m. f. n. obedient , willing Lit. RV.


 श्रुष्टीवन् [ śruṣṭīvan ] [ śruṣṭī-ván ] m. f. n. willing , obedient , ready to help Lit. RV.


श्रू [ śrū ] [ śrū ]2 (nom. [ śrūs ] , fr. √ [ śriv ] = [ sriv ] ) Lit. Vop.


श्रूषा [ śrūṣā ] [ śrūṣā ] f. Cassia Esculenta Lit. L.


श्रेक् [ śrek ] [ śrek ] see √ [ srek ] .


श्रेटी [ śreṭī ] [ śreṭī ] or [ śreḍī ] or [ śreḍhī ] f. ( in the vernaculars [ śeḍi ] ; cf. [ śreṇi ] ) a partic. numerical notation or progression of figures (in arithm.) Lit. Col.


श्रेडी [ śreḍī ] [ śreḍī ] or [ śreṭī ] or [ śreḍhī ] f. ( in the vernaculars [ śeḍi ] ; cf. [ śreṇi ] ) a partic. numerical notation or progression of figures (in arithm.) Lit. Col.


श्रेणि [ śreṇi ] [ śreṇi ] f. ( Lit. L. also m. ; according to Lit. Uṇ. iv , 51 , fr. √ [ śri ] ; connected with [ śreṭī ] above ) a line , row , range , series , succession , troop , flock , multitude , number Lit. RV.

a swarm (of bees) Lit. Śiś.

a company of artisans following the same business , a guild or association of traders dealing in the same articles Lit. Mn. Lit. MBh.

a bucket , watering-pot Lit. L.

the fore or upper part of anything Lit. L.

Sanseviera Roxburghiana Lit. L.


  श्रेणिकृत [ śreṇikṛta ] [ śreṇi-kṛta ] m. f. n. = [ śreṇīkṛ ] Lit. Pāṇ. Sch.


  श्रेणिदत् [ śreṇidat ] [ śreṇi-dat ] ( [ śréṇi- ] ) m. f. n. one whose teeth form a row Lit. RV.


  श्रेणिबद्ध [ śreṇibaddha ] [ śreṇi-baddha ] m. f. n. bound into a row , forming a row Lit. MBh.


  श्रेणिमत् [ śreṇimat ] [ śreṇi-mat ] m. f. n. having a number of followers , presiding over an association or guild Lit. ib.


  श्रेणिशस् [ śreṇiśas ] [ śreṇi-śás ] ind. in rows or lines or troops or flocks Lit. RV.


  श्रेणिस्थान [ śreṇisthāna ] [ śreṇi-sthāna ] n. " social state " , N. of the first three stages in the life of an Ārya ( cf. [ āśrama ] ) Lit. MBh. xii , 8917.


 श्रेणिक [ śreṇika ] [ śreṇika ] m. a front-tooth Lit. Gal.

  N. of a king (= [ bimbisāra ] ) Lit. HPariś.

  [ śreṇikā ] f. see next.


  श्रेणिकपुराण [ śreṇikapurāṇa ] [ śreṇika-purāṇa ] n. N. of wk.


 श्रेणिका [ śreṇikā ] [ śreṇikā ] f. a kind of metre (= [ śyeṇikā ] ) Lit. Col.

  a tent Lit. W.


 श्रेणी [ śreṇī ] [ śreṇī ] f. a line , row (= [ śreṇi ] ) Lit. Mn. Lit. MBh.


  श्रेणीकृत [ śreṇīkṛta ] [ śreṇī-kṛta ] m. f. n. made into a row , forming rows or lines Lit. MBh. ( cf. [ śreṇi-kṛ ] ) .


  श्रेणीधर्म [ śreṇīdharma ] [ śreṇī-dharma ] m. pl. the customs of trades or guilds Lit. Mn. viii , 41.


  श्रेणीबन्ध [ śreṇībandha ] [ śreṇī-bandha ] m. the formation of a row or line Lit. Ragh.


  श्रेणीभूत [ śreṇībhūta ] [ śreṇī-bhūta ] m. f. n. being i.e. forming a row or rows Lit. Megh.


 श्रेण्य [ śreṇya ] [ śreṇya ] m. N. of a king (= [ śreṇika ] ) Lit. Buddh.

  = [ bimbi ] - [ sāra ] , ib.


 श्रेधी [ średhī ] [ średhī ] f. ( cf. [ śreṭī ] ) any set or succession of distinct things Lit. W.

  (in arithm.) progression

  sequence Lit. ib.


  श्रेधीफल [ średhīphala ] [ średhī-phala ] n. the sum of a progression Lit. MW.


  श्रेधीव्यवहार [ średhīvyavahāra ] [ średhī-vyavahāra ] m. the ascertainment or determination of progressions Lit. ib.


 श्रैण्य [ śraiṇya ] [ śraiṇya ] m. ( cf. [ śreṇya ] ) N. of Bimbisāra Lit. Buddh.


श्रेतृ [ śretṛ ] [ śretṛ ] m. one who has recourse to (gen.) Lit. MBh. (v.l. [ ā-śretṛ ] ) .


श्रेमन् [ śreman ] [ śre-mán ] m. ( fr. 2. [ śrī ] ) distinction , superiority Lit. MaitrS. Lit. Br.


श्रेयस् [ śreyas ] [ śréyas ] m. f. n. ( either compar. of [ śrī ] , or rather accord. to native authorities of [ śrī-mat ] or [ praśasya ] ; cf. Gk. 1) more splendid or beautiful , more excellent or distinguished , superior , preferable , better , better than ( with abl. or with [ na ] see below) Lit. RV.

most excellent , best Lit. MBh. iii , 1256

propitious , well disposed to (gen.) Lit. ib. i , 3020

auspicious , fortunate , conducive to welfare or prosperity Lit. Kāv. Lit. Hit. Lit. MārkP.

[ śreyas ] m. (in astron.) N. of the second Muhūrta

of the third month (accord. to a partic. reckoning)

(with Jainas) N. of the 11th Arhat of the present Avasarpiṇī Lit. L.

[ śreyasī ] f. N. of various plants (accord. to Lit. L. Terminalia Chebula or Citrina ; Clypea Hernandifolia ; Scindapsus Officinalis ; = [ rāsnā ] , [ ambaṣṭhā ] and [ priyaṅgu ] ) Lit. Car. Lit. Bhpr.

[ śreyas ] m. N. of a deity of the Bodhi tree Lit. Lalit.

n. ( [ as ] ) the better state , the better fortune or condition (sometimes used when the subject of a sentence would seem to require the masc. form) Lit. AV. Lit. TS. Lit. Br. Lit. Kauś.

m. good (as opp. to " evil " ) , welfare , bliss , fortune , happiness Lit. KaṭhUp. Lit. MBh.

the bliss of final emancipation , felicity (see [ śreyaḥ-pariśrāma ] , col.3)

ind. better , rather , rather than (used like [ varam ] ( q.v. ) with [ na ] ; e.g. [ śreyo mṛtaṃ na jīvitam ] , " better is death and not life " or " rather than life " , or " death is better than life " ) Lit. MBh. Lit. R.

= [ dharma ] Lit. L.

N. of a Sāman Lit. ĀrshBr.


  श्रेयस्कर [ śreyaskara ] [ śréyas-kara ] m. f. n. ( [ śréyas- ] ) making better or superior Lit. VS.

   causing or securing fortune , conducive to happiness or prosperity , salutary , wholesome Lit. Mn. Lit. MBh. ( 1102,2 )


   श्रेयस्करतर [ śreyaskaratara ] [ śréyas-kara--tara ] m. f. n. more efficacious for securing happiness Lit. Mn. xii , 84 ; 86


   श्रेयस्करभाष्य [ śreyaskarabhāṣya ] [ śréyas-kara--bhāṣya ] n. N. of wk.


  श्रेयस्काम [ śreyaskāma ] [ śréyas-kāma ] m. f. n. desirous of welfare or prosperity Lit. MBh. Lit. BhP.


   श्रेयस्कामता [ śreyaskāmatā ] [ śréyas-kāma--tā ] f. desirous of causing happiness or rendering happy Lit. MBh.


  श्रेयस्कृत् [ śreyaskṛt ] [ śréyas-kṛt ] m. f. n. = [ -kara ] Lit. BhP.


  श्रेयस्तर [ śreyastara ] [ śréyas-tara ] m. f. n. very much better Lit. MW.


  श्रेयस्त्व [ śreyastva ] [ śréyas-tva ] n. betterness , superiority Lit. Mn. x , 66.


 श्रेयः [ śreyaḥ ] [ śreyaḥ ] in comp. for [ śreyas ] .


  श्रेयःकेत [ śreyaḥketa ] [ śreyaḥ-keta ] ( [ śréyaḥ- ] ) m. f. n. striving after excellence or superiority Lit. AV.


  श्रेयःपरिश्राम [ śreyaḥpariśrāma ] [ śreyaḥ-pariśrāma ] m. toiling after final emancipation Lit. BhP.


 श्रेयस [ śreyasa ] [ śreyasa ] n. welfare , happiness , bliss ( mostly ifc. ; cf. [ ahaṃ- ] , [ niḥ- ] , [ śvaḥ-śr ] ) .


 श्रेयसितरा [ śreyasitarā ] [ śreyasi-tarā ] f. a more excellent woman Lit. Pāṇ. 6-2 , 45.


 श्रेयसीतरा [ śreyasītarā ] [ śreyasī-tarā ] f. a more excellent woman Lit. Pāṇ. 6-2 , 45.


 श्रेयांस [ śreyāṃsa ] [ śreyāṃsa ] m. N. of the 11th Arhat of the present Avasarpiṇī Lit. L.


 श्रेयो [ śreyo ] [ śreyo ] in comp. for [ śreyas ] .


  श्रेयोभिकाङ्क्षिन् [ śreyobhikāṅkṣin ] [ śreyo-'bhikāṅkṣin ] m. f. n. desiring bliss or welfare Lit. Mn. iv , 91.


  श्रेयोमय [ śreyomaya ] [ śreyo-maya ] m. f. n. consisting of bliss , excellent , best Lit. ŚārṅgS.


  श्रेयोर्थिन् [ śreyorthin ] [ śreyo-'rthin ] m. f. n. desiring felicity or bliss Lit. Śāntaś.

   desirous of good , ambitious Lit. W.


 श्रेष्ठ [ śreṣṭha ] [ śréṣṭha ] m. f. n. most splendid or beautiful , most beautiful of or among ( with gen.) Lit. RV. Lit. AV. Lit. R.

  most excellent , best , first , chief (n. " the best or chief thing " ) , best of or among or in respect of or in ( with gen. loc. , or comp.) Lit. RV.

  better , more , distinguished , superior , better than (abl. or gen.) Lit. Mn. Lit. MBh.

  most auspicious or salutary Lit. VarBṛS.

  oldest , senior Lit. W.

  [ śreṣṭha ] m. a king Lit. L.

  a Brāhman Lit. L.

  N. of Vishṇu or Kubera Lit. L.

  N. of a king Lit. Buddh.

  [ śreṣṭhā ] f. an excellent woman Lit. MW.

  [ śreṣṭha ] m. Hibiscus Mutabilis Lit. L. ( prob. w.r. for [ lakṣmī-śr ] )

  a kind of root resembling ginger Lit. L.

  n. cow's milk Lit. L.

  copper Lit. L.


  श्रेष्ठकाष्ठ [ śreṣṭhakāṣṭha ] [ śréṣṭha-kāṣṭha ] m. Tectona Grandis Lit. L.

   [ śreṣṭhakāṣṭha ] n. the main pillar of a house Lit. W.


  श्रेष्ठतम [ śreṣṭhatama ] [ śréṣṭha-tama ] m. f. n. ( [ śréṣṭha- ] ) the very best , most excellent Lit. RV.

   [ śreṣṭhatamā ] f. holy basil Lit. L.


  श्रेष्ठतर [ śreṣṭhatara ] [ śréṣṭha-tara ] m. f. n. more excellent , better than (abl.) Lit. MBh.


  श्रेष्ठतस् [ śreṣṭhatas ] [ śréṣṭha-tas ] ind. according to excellence or superiority Lit. Lāṭy.


  श्रेष्ठता [ śreṣṭhatā ] [ śréṣṭha-tā ] f. ( Lit. AitBr. Lit. Mn. ) betterness , eminence , excellence , superiority.


  श्रेष्ठत्व [ śreṣṭhatva ] [ śréṣṭha-tva ] n. ( Lit. Suśr.) betterness , eminence , excellence , superiority.


  श्रेष्ठपाल [ śreṣṭhapāla ] [ śréṣṭha-pāla ] m. N. of a king Lit. Buddh.


  श्रेष्ठभाज् [ śreṣṭhabhāj ] [ śréṣṭha-bhāj ] m. f. n. " possessing the best " , = [ śreṣṭha ] , best , excellent Lit. MBh.


  श्रेष्ठयज्ञ [ śreṣṭhayajña ] [ śréṣṭha-yajña ] m. the best or chief sacrifice Lit. AitBr.


  श्रेष्ठयान [ śreṣṭhayāna ] [ śréṣṭha-yāna ] n. (with Buddhists) the best or chief vehicle Lit. Vajracch.


  श्रेष्ठवर्चस् [ śreṣṭhavarcas ] [ śréṣṭha-varcas ] ( [ śréṣṭha- ] ) m. f. n. having most excellent vigour or energy or glory Lit. RV.


  श्रेष्ठवाच् [ śreṣṭhavāc ] [ śréṣṭha-vāc ] m. f. n. pre-eminent in speech , eloquent Lit. R.


  श्रेष्ठशाक [ śreṣṭhaśāka ] [ śréṣṭha-śāka ] n. a kind of excellent potherb ( cf. [ vara-pota ] ) Lit. L.


  श्रेष्ठशोचिस् [ śreṣṭhaśocis ] [ śréṣṭha-śocis ] ( [ śréṣṭha- ] ) m. f. n. having the best splendour , most brilliant Lit. RV.


  श्रेष्ठसामन् [ śreṣṭhasāman ] [ śréṣṭha-sāman ] n. the best or chief Sāman Lit. PañcavBr.


  श्रेष्ठसेन [ śreṣṭhasena ] [ śréṣṭha-sena ] m. N. of a king Lit. Rājat.


  श्रेष्ठस्था [ śreṣṭhasthā ] [ śréṣṭha-sthā ] m. f. n. (nom. [ -sthās ] ) fit for or belonging to the best Lit. TāṇḍBr.


  श्रेष्ठान्वय [ śreṣṭhānvaya ] [ śreṣṭhānvaya ] m. f. n. descended from an excellent family Lit. Mālatīm.


  श्रेष्ठाम्ल [ śreṣṭhāmla ] [ śreṣṭhāmla ] n. the fruit of Garcinia Cambogia Lit. L.


  श्रेष्ठाश्रम [ śreṣṭhāśrama ] [ śreṣṭhāśrama ] m. the best period or stage of a Brāhman's life , one who is in the best period , a householder Lit. L.


 श्रेष्ठक [ śreṣṭhaka ] [ śreṣṭhaka ] see [ bhūri-śr ] .


 श्रेष्ठिक [ śreṣṭhika ] [ śreṣṭhika ] see [ bhūri-śr ] .


 श्रेष्ठिन् [ śreṣṭhin ] [ śreṣṭhin ] m. f. n. having the best , best , chief Lit. W.

  [ śreṣṭhin ] m. a distinguished man , a person of rank or authority Lit. AitBr. Lit. ŚāṅkhBr. Lit. KaushUp.

  a warrior of high rank Lit. Jātakam.

  m. an eminent artisan , the head or chief of an association following the same trade or industry , the president or foreman of a guild (also f ( [ inī ] ) . a female artisan ) Lit. Hariv. Lit. Kāv. Lit. VarBṛS.


 श्रैष्ठ्य [ śraiṣṭhya ] [ śraí ṣṭhya ] n. ( fr. [ śreṣṭha ] ) superiority , preeminence among (gen. or comp.) Lit. AV. Lit.


  श्रैष्ठ्यतम [ śraiṣṭhyatama ] [ śraí ṣṭhya-tama ] (?) m. f. n. = [ śreṣṭha-tama ] Lit. ŚāṅkhGṛ.


श्रेष्मन् [ śreṣman ] [ śreṣman ] see [ a-śreṣmán ] .


श्रै [ śrai ] [ śrai ] Root see √ [ śrā ] , p. 1097 , col. 2.


श्रोण् [ śroṇ ] [ śroṇ ] Root ( prob. artificial ; cf. √ [ śloṇ ] ) cl. [1] P. [ śroṇati ] , to collect , accumulate Lit. Dhātup. xiii , 14 ; to go , move Lit. Nir. iv , 3.


श्रोण [ śroṇa ] [ śroṇá ] m. f. n. ( = 2. [ śravaṇa ] ) lame , limping , a cripple Lit. RV.

cooked , dressed , matured ( prob. w.r. for [ śrāṇa ] ) Lit. L.

[ śroṇa ] m. (mc.) and f ( [ ā́ ] ) . the constellation Śravaṇā Lit. TS. Lit. Kāṭh. Lit. Baudh. Lit. BhP.

[ śroṇā ] f. rice-gruel ( cf. [ śrāṇā ] ) Lit. L.


  श्रोणकोटिकर्ण [ śroṇakoṭikarṇa ] [ śroṇá-koṭi-karṇa ] and m. N. of two men Lit. Buddh.


  श्रोणकोटिविंश [ śroṇakoṭiviṃśa ] [ śroṇá-koṭi-viṃśa ]and m. N. of two men Lit. Buddh.


  श्रोणापरान्त [ śroṇāparānta ] [ śroṇāparānta ] m. N. of a town ( [ °ta-ka ] m. pl. its inhabitants) Lit. ib.


   श्रोणापरान्तक [ śroṇāparāntaka ] [ śroṇāparānta-ka ] m. , see [ śroṇāparānta ] , pl. inhabitants of [ śroṇāparānta ]


 श्रोणि [ śroṇi ] [ śróṇi ] f. ( Lit. L. also m. ; mostly du. ; ifc. f ( [ ī ] ) . for [ śroṇī- ] see below) the hip and loins , buttocks Lit. RV.

  the thighs or sides of the Vedi or of any square Lit. Baudh. Lit. Śulbas. ; a road , way Lit. L. ( cf. Lat. (clunis) ; Lith. (szlaunís) . )


  श्रोणिकपाल [ śroṇikapāla ] [ śróṇi-kapāla ] n. the thigh bone Lit. AitBr.


  श्रोणितट [ śroṇitaṭa ] [ śróṇi-taṭa ] m. the slope of the hips Lit. BhP.


  श्रोणितस् [ śroṇitas ] [ śróṇi-tás ] ind. from the hips Lit. VS.


  श्रोणिदेश [ śroṇideśa ] [ śróṇi-deśa ] m. the region of the hips Lit. BhP.


  श्रोणिप्रतोदिन् [ śroṇipratodin ] [ śróṇi-pratodí n ] m. f. n. kicking the hinder parts or posteriors Lit. AV.


  श्रोणिफल [ śroṇiphala ] [ śróṇi-phala ] n. the hip and loins Lit. L.

   the hip-bone (os ilium) Lit. MW.


  श्रोणिफलक [ śroṇiphalaka ] [ śróṇi-phalaka ] n. the hip and loins Lit. L.

   the hip-bone (os ilium) Lit. MW.


  श्रोणिबिम्ब [ śroṇibimba ] [ śróṇi-bimba ] n. round hips (see [ bimba ] ) Lit. Kālid.

   a waist-band (= [ kaṭi-sūtra ] ) Lit. L.


  श्रोणिमत् [ śroṇimat ] [ śróṇi-mat ] ( [ śróṇi- ] ) m. f. n. having strong hips ( [ -tara ] , compar.) Lit. MaitrS.


  श्रोणियुग्म [ śroṇiyugma ] [ śróṇi-yugma ] n. a pair of hips , both hips Lit. Pañcar.


  श्रोणिवर्जम् [ śroṇivarjam ] [ śróṇi-varjam ] ind. except the hips Lit. MW.


  श्रोणिविम्ब [ śroṇivimba ] [ śróṇi-vimba ] see [ -bimba ] .


  श्रोणिवेध [ śroṇivedha ] [ śróṇi-vedha ] m. N. of a man (pl. his descendants) Lit. Saṃskārak.


  श्रोणिसूत्र [ śroṇisūtra ] [ śróṇi-sūtra ] n. a string worn round the loins Lit. MBh.

   a sword-belt Lit. ib.


 श्रोणिका [ śroṇikā ] [ śroṇikā ] f. the hips Lit. Pañcar.


 श्रोणी [ śroṇī ] [ śroṇī ] f. the hips and loins (= [ śroṇī ] )

  the middle Lit. Dharmaś.

  N. of a river Lit. VP.


  श्रोणीफल [ śroṇīphala ] [ śroṇī-phala ] n. the hip Lit. Col.


  श्रोणीभार [ śroṇībhāra ] [ śroṇī-bhāra ] m. the weight of the buttocks Lit. Megh.


  श्रोणीसूत्र [ śroṇīsūtra ] [ śroṇī-sūtra ] n. a string worn round the loins Lit. R.


 श्रोणीका [ śroṇīkā ] [ śroṇīkā ] f. = [ śroṇikā ] Lit. Pañcar.


 श्रोण्य [ śroṇya ] [ śroṇya ] m. N. of a man (pl. his descendants) Lit. Saṃskārak.


श्रोत [ śrota ] [ śrota ] see [ srota ] .


श्रोतव्य [ śrotavya ] [ śrotavya ] m. f. n. (fut.p. of √ 1. [ śru ] ) to be heard or listened to , audible , worth hearing Lit. ŚBr.

[ śrotavya ] n. the moment for hearing (impers. " it must be heard " ) Lit. MBh. Lit. Kāv.


 श्रोतस् [ śrotas ] [ śrotas ]2 n. ( fr. √ 1. [ śru ] ) the ear Lit. L. ( also w.r. for [ srotas ] ) .


 श्रोतु [ śrotu ] [ śrotu ] (prob.) m. hearing ( only in next and [ suśrótu ] ) .


  श्रोतुराति [ śroturāti ] [ śrotu-rāti ] ( [ śrótu- ] ) m. f. n. giving an ear , hearing Lit. RV.


 श्रोतृ [ śrotṛ ] [ śrótṛ ] [ śrótṛ ] ( with acc.) or [ śrotṛ́ ] ( with gen.) , m. f. n. one who hears , hearing , a hearer Lit. RV.

  [ śrotṛ ] m. N. of a Yaksha Lit. BhP. (Sch.)


 श्रोत्र [ śrotra ] [ śrótra ] n. the organ of hearing , ear , auricle Lit. RV.

  the act of hearing or listening to Lit. AV.

  conversancy with the Veda or sacred knowledge itself Lit. MW.


  श्रोत्रकान्ता [ śrotrakāntā ] [ śrótra-kāntā ] f. a kind of medicinal plant Lit. L.


  श्रोत्रचित् [ śrotracit ] [ śrótra-cí t ] m. f. n. accumulated by hearing Lit. ŚBr.


  श्रोत्रज्ञ [ śrotrajña ] [ śrótra-jña ] m. f. n. perceiving by the ear


   श्रोत्रज्ञता [ śrotrajñatā ] [ śrótra-jña--tā ] f. perception by the ear Lit. Yājñ.


  श्रोत्रतस् [ śrotratas ] [ śrótra-tás ] ind. by the ear , on the ear Lit. ŚBr.


  श्रोत्रता [ śrotratā ] [ śrótra-tā ] f. the state of (being) an ear Lit. Amar. (v.l.)


  श्रोत्रदा [ śrotradā ] [ śrótra- ] m. f. n. giving an ear , listening to , hearing Lit. ĀpŚr.


  श्रोत्रनेत्रमय [ śrotranetramaya ] [ śrótra-netra-maya ] m. f. n. consisting of eyes and ears Lit. Kathās.


  श्रोत्रपति [ śrotrapati ] [ śrótra-pati ] m. the lord of hearing Lit. TUp.

   a partic. form of Īśvara Lit. Śaṃk.


  श्रोत्रपदवी [ śrotrapadavī ] [ śrótra-padavī ] f. the range of hearing ( [ °vīm upa-√ yā ] , " to come within the range of hearing " ) Lit. Cat.


  श्रोत्रपदानुग [ śrotrapadānuga ] [ śrótra-padānuga ] m. f. n. agreeable to the ear Lit. MW.


  श्रोत्रपरम्परा [ śrotraparamparā ] [ śrótra-paramparā ] f. successive oral report or hearsay ( [ °rayā ] , " by successive oral communication " ) Lit. Ratnâv.


  श्रोत्रपा [ śrotrapā ] [ śrótra-pā́ ] m. f. n. protecting the ear Lit. VS.


  श्रोत्रपालि [ śrotrapāli ] [ śrótra-pāli ] f.


  श्रोत्रपुट [ śrotrapuṭa ] [ śrótra-puṭa ] m. the lobe of the ear Lit. Rājat.


  श्रोत्रपेय [ śrotrapeya ] [ śrótra-peya ] m. f. n. to be drunk in by the ear or attentively heard , worth hearing Lit. Megh. Lit. Kathās.


  श्रोत्रभिद् [ śrotrabhid ] [ śrótra-bhid ] m. f. n. splitting the ears Lit. MW.


  श्रोत्रभृत् [ śrotrabhṛt ] [ śrótra-bhṛ́t ] m. f. n. N. of partic. bricks Lit. ŚBr.


  श्रोत्रमय [ śrotramaya ] [ śrótra-máya ] m. f. n. consisting in hearing , whose nature or quality is hearing Lit. ib.


  श्रोत्रमार्ग [ śrotramārga ] [ śrótra-mārga ] m. path or range of the ear ( [ °gaṃ-√ gam ] with gen. , " to be heard by " ) Lit. Pañcat.


  श्रोत्रमूल [ śrotramūla ] [ śrótra-mūla ] n. the root of the ear Lit. R.


  श्रोत्ररम्य [ śrotraramya ] [ śrótra-ramya ] m. f. n. pleasant to the ear Lit. BrahmaP.


  श्रोत्रवत् [ śrotravat ] [ śrótra-vat ] ( [ srótra- ] ) m. f. n. endowed with (the power of) hearing Lit. ŚBr.


  श्रोत्रवर्त्मन् [ śrotravartman ] [ śrótra-vartman ] n. = [ -mārga ] Lit. Bhartṛ. (v.l.)


  श्रोत्रवादिन् [ śrotravādin ] [ śrótra-vādin ] m. f. n. willing to hear , obedient Lit. Hariv.


  श्रोत्रशुक्तिपुट [ śrotraśuktipuṭa ] [ śrótra-śukti-puṭa ] m. the hollow of the ear or auricle Lit. Rājat.


  श्रोत्रसंवाद [ śrotrasaṃvāda ] [ śrótra-saṃvāda ] m. agreement of the ear Lit. Mālatīm.


  श्रोत्रसुख [ śrotrasukha ] [ śrótra-sukha ] m. f. n. sounding agreeably , melodious , musical Lit. VarBṛS.


  श्रोत्रस्पर्शिन् [ śrotrasparśin ] [ śrótra-sparśin ] m. f. n. touching i.e. entering or penetrating the ear Lit. BhP.


  श्रोत्रस्विन् [ śrotrasvin ] [ śrótra-sví n ] m. f. n. having a good or quick ear Lit. TBr. ( cf. [ śata-svin ] ) .


  श्रोत्रहारिन् [ śrotrahārin ] [ śrótra-hārin ] m. f. n. enrapturing the ear Lit. MārkP.


  श्रोत्रहीन [ śrotrahīna ] [ śrótra-hīna ] m. f. n. destitute of hearing , deaf Lit. VarBṛS.


  श्रोत्रादि [ śrotrādi ] [ śrotrādi ] n. " the ear and the other senses " , the five senses (see [ indriya ] ) Lit. MW.


  श्रोत्रानुकूल [ śrotrānukūla ] [ śrotrānukūla ] m. f. n. = [ śrotra-ramya ] Lit. R.


  श्रोत्रापेत [ śrotrāpeta ] [ śrotrāpeta ] m. f. n. = [ śrotra-hīna ] Lit. KaushUp.


  श्रोत्राभिराम [ śrotrābhirāma ] [ śrotrābhirāma ] m. f. n. = [ śrotra-ramya ] Lit. Ragh.


  श्रोत्राशयसुख [ śrotrāśayasukha ] [ śrotrāśaya-sukha ] m. f. n. pleasant to the seat of hearing or ear , melodious Lit. R.


  श्रोत्रेन्द्रिय [ śrotrendriya ] [ śrotrendriya ] n. the sense or organ of hearing Lit. Suśr.


 श्रोत्रिय [ śrotriya ] [ śrótriya ] m. f. n. learned in the Veda , conversant with sacred knowledge Lit. AV.

  docile , modest , well-behaved Lit. W.

  [ śrotriya ] m. a Brāhman versed in the Veda , theologian , divine Lit. Mn. Lit. MBh.

  a Brāhman of the third degree (standing between the Brāhmaṇa and Anūcāna) Lit. Hcat.


  श्रोत्रियता [ śrotriyatā ] [ śrótriya-tā ] f. ( Lit. L.) conversancy with the Veda , the being a learned Brāhman


  श्रोत्रियत्व [ śrotriyatva ] [ śrótriya-tva ] n. ( Lit. MBh.) conversancy with the Veda , the being a learned Brāhman


  श्रोत्रियस्व [ śrotriyasva ] [ śrótriya-sva ] n. the property of a learned Brāhman Lit. Mn. viii , 149.


 श्रोत्रियसात्कृ [ śrotriyasātkṛ ] [ śrotriya-sāt-√ kṛ ] P. [ -karoti ] , to give into the possession of Brāhmans versed in the Veda Lit. Ragh.


 श्रोमत [ śromata ] [ śrómata ] n. (cf. [ śru-mat ] ) renown , fame , celebrity , glory (instr. pl. " gloriously " ) Lit. RV. ( cf. Zd. (sraoman) ; Germ. (liumunt) , (Leumund) . )


 श्रोषमाण [ śroṣamāṇa ] [ śróṣamāṇa ] m. f. n. ( cf. [ śruṣṭi ] ) willing , obedient , confident Lit. RV.


 श्रौत [ śrauta ] [ śrauta ] m. f. n. relating to the ear or hearing Lit. W.

  to be heard , audible , expressed in words or in plain language (as a simile , opp. to [ ārtha ] , " implied " ) Lit. Kpr.

  relating to sacred tradition , prescribed by or founded on or conformable to the Veda (with [ janman ] n. " the second birth of a Brāhman produced by knowledge of the Veda " ) Lit. Yājñ. Lit. Kāv. Lit. Kathās.

  sacrificial Lit. MW.

  [ śrauta ] n. relationship resulting from (common study of) the Veda Lit. Hariv.

  a fault (incurred in repeating the Veda) Lit. Hcat.

  any observance ordained by the Veda (e.g. preservation of the sacred fire) Lit. W.

  the three sacred fires collectively Lit. ib.

  N. of various Sāmans Lit. ĀrshBr.


  श्रौतऋषि [ śrautaṛṣi ] [ śrauta-ṛṣi ] m. patr. of Deva-bhāga Lit. AitBr.


  श्रौतकक्ष [ śrautakakṣa ] [ śrauta-kakṣa ] n. N. of various Sāmans Lit. ĀrshBr.


  श्रौतकर्मन् [ śrautakarman ] [ śrauta-karman ] n. a Vedic rite


   श्रौतकर्मपदार्थसंग्रह [ śrautakarmapadārthasaṃgraha ] [ śrauta-karma-padārtha-saṃgraha ] m. N. of wk.


   श्रौतकर्मप्रायश्चित्त [ śrautakarmaprāyaścitta ] [ śrauta-karma-prāyaścitta ] n. N. of wk.


   श्रौतकर्मण्याश्वलायनोपयोगिप्रायश्चित्त [ śrautakarmaṇyāśvalāyanopayogiprāyaścitta ] [ śrauta-karmaṇy-āśvalāyanopayogi-prāyaścitta ] n. N. of wk.


  श्रौतग्रन्थ [ śrautagrantha ] [ śrauta-grantha ] m. N. of wk.


  श्रौतचन्द्रिका [ śrautacandrikā ] [ śrauta-candrikā ] f. N. of wk.


  श्रौतनृसिंहकारिका [ śrautanṛsiṃhakārikā ] [ śrauta-nṛsiṃha-kārikā ] f. N. of wk.


  श्रौतपदार्थनिर्वचन [ śrautapadārthanirvacana ] [ śrauta-padārtha-nirvacana ] n. an explanation of technical terms occurring in Śrauta sacrifices (compiled about 1880 by Benares Paṇḍits) .


  श्रौतपद्धति [ śrautapaddhati ] [ śrauta-paddhati ] f.


  श्रौतपरिभाषासंग्रहवृत्ति [ śrautaparibhāṣāsaṃgrahavṛtti ] [ śrauta-paribhāṣā-saṃgraha-vṛtti ] f.


  श्रौतप्रक्रिया [ śrautaprakriyā ] [ śrauta-prakriyā ] f.


  श्रौतप्रयोग [ śrautaprayoga ] [ śrauta-prayoga ] m.


  श्रौतप्रयोगसामन् [ śrautaprayogasāman ] [ śrauta-prayoga-sāman ] n. pl. N. of wk.


  श्रौतप्रवासविधि [ śrautapravāsavidhi ] [ śrauta-pravāsa-vidhi ] m. N. of wk.


  श्रौतप्रश्न [ śrautapraśna ] [ śrauta-praśna ] m. N. of wk.


  श्रौतप्रश्नोत्तरव्यवस्था [ śrautapraśnottaravyavasthā ] [ śrauta-praśnottara-vyavasthā ] f. rules for sacrificial rites in the form of question and answer.


  श्रौतप्रायश्चित्त [ śrautaprāyaścitta ] [ śrauta-prāyaścitta ] n. N. of a Pariśishṭa of the Sāma-veda and of other works.


   श्रौतप्रायश्चित्तचन्द्रिका [ śrautaprāyaścittacandrikā ] [ śrauta-prāyaścitta--candrikā ] f. N. of wk.


   श्रौतप्रायश्चित्तप्रयोग [ śrautaprāyaścittaprayoga ] [ śrauta-prāyaścitta--prayoga ] m. N. of wk.


  श्रौतमार्ग [ śrautamārga ] [ śrauta-mārga ] m. (the path of) hearing Lit. Śiś.


  श्रौतमीमांसा [ śrautamīmāṃsā ] [ śrauta-mīmāṃsā ] f. N. of wk.


  श्रौतयज्ञदर्शपौर्णमासिकप्रयोग [ śrautayajñadarśapaurṇamāsikaprayoga ] [ śrauta-yajña-darśa-paurṇamāsika-prayoga ] m. N. of wk.


  श्रौतर्ष [ śrautarṣa ] [ śrauta-rṣá ] m. ( fr. [ śruta-rṣi ] ) patr. of Devabhāga Lit. TBr.

   [ śrautarṣa ] n. N. of various Sāmans Lit. ĀrshBr.


  श्रौतवाजपेय [ śrautavājapeya ] [ śrauta-vājapeya ] n. N. of wk.


  श्रौतव्याख्यान [ śrautavyākhyāna ] [ śrauta-vyākhyāna ] n. N. of wk.


  श्रौतश्रव [ śrautaśrava ] [ śrauta-śrava ] m. ( fr. [ śruta-śravā ] ) metron. of Śiśupāla Lit. MBh.


  श्रौतसर्वस्व [ śrautasarvasva ] [ śrauta-sarvasva ] n. N. of wk.


  श्रौतसिद्धान्त [ śrautasiddhānta ] [ śrauta-siddhānta ] m. N. of wk.


  श्रौतसूत्र [ śrautasūtra ] [ śrauta-sūtra ] n. N. of partic. Sūtras or Sūtra works based on Śruti or the Veda (ascribed to various authors , such as Āpastamba , Āśvalāyana , Kātyāyana , Drāhyāyaṇa ; cf. Lit. IW. 146)


   श्रौतसूत्रविधि [ śrautasūtravidhi ] [ śrauta-sūtra--vidhi ] m. N. of wk.


   श्रौतसूत्रव्याख्या [ śrautasūtravyākhyā ] [ śrauta-sūtra--vyākhyā ] f. N. of wk.


  श्रौतस्मार्तकर्मपद्धति [ śrautasmārtakarmapaddhati ] [ śrauta-smārta-karma-paddhati ] f. N. of wk. (= [ kātyāyana-sūtra-p ] ) .


  श्रौतस्मार्तक्रिया [ śrautasmārtakriyā ] [ śrauta-smārta-kriyā ] f. any act conformable to the Veda and Smṛiti q.v. Lit. MW.


  श्रौतस्मार्तधर्म [ śrautasmārtadharma ] [ śrauta-smārta-dharma ] m. a duty enjoined by the Veda and Smṛiti Lit. ib.


  श्रौतस्मार्तविधि [ śrautasmārtavidhi ] [ śrauta-smārta-vidhi ] m. N. of wk. by Bāla-kṛishṇa.


  श्रौतहोम [ śrautahoma ] [ śrauta-homa ] m. N. of a Pariśishṭa of the Sāma-veda.


  श्रौतांडबिला [ śrautāṃḍabilā ] [ śrautāṃḍa-bilā ] f. N. of wk.


  श्रौताधान [ śrautādhāna ] [ śrautādhāna ] n. N. of wk.


  श्रौताधानपद्धति [ śrautādhānapaddhati ] [ śrautādhāna-paddhati ] f. N. of wk.


  श्रौतानुक्रमणिका [ śrautānukramaṇikā ] [ śrautānukramaṇikā ] f. N. of wk.


  श्रौतान्त्येष्टि [ śrautāntyeṣṭi ] [ śrautāntyeṣṭi ] f. N. of wk.


  श्रौताह्निक [ śrautāhnika ] [ śrautāhnika ] n. N. of wk.


  श्रौतोल्लास [ śrautollāsa ] [ śrautollāsa ] m. N. of wk.


 श्रौति [ śrauti ] [ śrauti ] m. a patr. ( prob. fr. [ śruta ] ) g. [ gahādi ] .


 श्रौतीय [ śrautīya ] [ śrautīya ] m. f. n. (fr. prec.) Lit. ib.


 श्रौत्र [ śrautra ] [ śrautrá ] m. f. n. ( fr. [ śrotra ] ) relating to the ear Lit. VS. Lit. ŚBr.

  [ śrautra ] n. the ear (= [ śrotra ] ) g. [ prajñādi ]

  a multitude of ears g. [ bhikṣādi ]

  ( fr. [ śrotriya ] ) = next g. [ yuvādi ] .


 श्रौत्रियक [ śrautriyaka ] [ śrautriyaka ] n. ( fr. [ śrotriya ] ) conversancy with the Vedas g. [ manojñādi ] .


 श्रौमत [ śraumata ] [ śraumata ] m. pl. see next.


 श्रौमत्य [ śraumatya ] [ śraumatya ] m. patr. fr. [ śru-mat ] Lit. ŚBr. ( cf. Lit. Pāṇ. 5-3 , 118)

  pl. [ °matāḥ ] Lit. ĀśvŚr. ( cf. Lit. Pāṇ. Lit. ib.)


 श्रौषट् [ śrauṣaṭ ] [ śraúṣaṭ ] ind. ( prob. for [ śroṣat ] Subj. of √ 1. [ śru ] , " may he i.e. the god , hear us! " ) an exclamation used in making an offering with fire to the gods or departed spirits ( cf. [ vaṣaṭ ] , [ vauṣaṭ ] ) Lit. RV. Lit. TS. Lit. ŚBr. ( cf. Lit. Pāṇ. 8-2 , 91) .


श्रौष्ट [ śrauṣṭa ] [ śrauṣṭa ] n. N. of a Sāman ( prob. w.r. for [ śnauṣṭa ] , q.v.)


  श्रौष्टीगव [ śrauṣṭīgava ] [ śrauṣṭī-gava ] n. N. of Sāmans ( prob. w.r. for [ śn ] , q.v.)


  श्रौष्टीय [ śrauṣṭīya ] [ śrauṣṭīya ] n. N. of Sāmans ( prob. w.r. for [ śn ] , q.v.)


श्रौष्टि [ śrauṣṭi ] [ śrauṣṭi ] m. f. n. ( fr. [ śruṣṭi ] ) willing , obedient Lit. RV.


श्र्याह्व [ śryāhva ] [ śry-āhva ] see p. 1100 , col. 3.


श्लक्ष्ण [ ślakṣṇa ] [ ślakṣṇá ] m. f. n. ( in Lit. Uṇ. iii , 19 said to be fr. √ [ śliṣ ] ) slippery , smooth , polished , even , soft , tender , gentle , bland Lit. AV.

small , minute , thin , slim , fine ( cf. comp.) Lit. L.

honest , sincere Lit. W.

[ ślakṣṇam ] ind. softly , gently Lit. MBh. Lit. R.

[ ślakṣṇa ] m. N. of a mountain , Lit. DivyA7v.

[ ślakṣṇā ] f. N. of a river Lit. ib.


  श्लक्ष्णतर [ ślakṣṇatara ] [ ślakṣṇá-tara ] m. f. n. more or most slippery or smooth Lit. R.


  श्लक्ष्णता [ ślakṣṇatā ] [ ślakṣṇá-tā ] f. smoothness Lit. Cat.


  श्लक्ष्णतीक्ष्णाग्र [ ślakṣṇatīkṣṇāgra ] [ ślakṣṇá-tīkṣṇāgra ] m. f. n. having a thin and sharp point Lit. L.


  श्लक्ष्णत्वच् [ ślakṣṇatvac ] [ ślakṣṇá-tvac ] m. " having a smooth bark " , Bauhinia Tomentosa Lit. L.


  श्लक्ष्णपत्त्रक [ ślakṣṇapattraka ] [ ślakṣṇá-pattraka ] m. ebony , Diaspyros Ebenaster Lit. L.


  श्लक्ष्णपिष्ट [ ślakṣṇapiṣṭa ] [ ślakṣṇá-piṣṭa ] m. f. n. ground fine Lit. Suśr.


  श्लक्ष्णरूपसमन्वित [ ślakṣṇarūpasamanvita ] [ ślakṣṇá-rūpa-samanvita ] m. f. n. having a smooth (or slender) form (applied to the sacrificial post) Lit. R.


  श्लक्ष्णवाच् [ ślakṣṇavāc ] [ ślakṣṇá-vāc ] f. kindly speaking Lit. L.


  श्लक्ष्णवादिन् [ ślakṣṇavādin ] [ ślakṣṇá-vādin ] m. f. n. speaking softly or gently Lit. ib.


  श्लक्ष्णशिला [ ślakṣṇaśilā ] [ ślakṣṇá-śilā ] f. a smooth or slippery stone Lit. Suśr.


 श्लक्ष्णक [ ślakṣṇaka ] [ ślakṣṇaka ] m. f. n. (= [ ślakṣṇa ] ) slippery , smooth Lit. AV.


 श्लक्ष्णन [ ślakṣṇana ] [ ślakṣṇana ] n. making slippery , smoothing , polishing Lit. KātyŚr.


 श्लक्ष्णय [ ślakṣṇaya ] [ ślakṣṇaya ] Nom. P. [ °yati ] , to make slippery , smooth , polish Lit. ib. ; to make thin or small Lit. MW.


 श्लक्ष्णी [ ślakṣṇī ] [ ślakṣṇī ] in comp. for [ ślakṣṇa ] .


  श्लक्ष्णीकरण [ ślakṣṇīkaraṇa ] [ ślakṣṇī-karaṇa ] n. smoothing Lit. Nyāyam. Sch.

   a means or method of polishing Lit. ĀpŚr.


  श्लक्ष्णीकृ [ ślakṣṇīkṛ ] [ ślakṣṇī-√ kṛ ] P. [ -karoti ] , to smooth , polish Lit. ĀpŚr. Lit. TS. Sch.


 श्लाक्ष्णभारिक [ ślākṣṇabhārika ] [ ślākṣṇabhārika ] m. ( fr. [ ślakṣṇa ] + [ bhāra ] ) bearing a small load g. [ vaṃśādi ] .


 श्लाक्ष्णिक [ ślākṣṇika ] [ ślākṣṇika ] m. f. n. id. g. [ vaṃśādi ]

  = [ ślakṣṇam adhīte veda vā ] g. [ ukthādi ] .


श्लख [ ślakha ] [ ślakha ] see [ uc-chlakhá ] .


श्लङ्क् [ ślaṅk ] [ ślaṅk ] Root ( cf. √ [ śraṅk ] ) cl. [1] Ā. [ ślaṅkate ] , to go , move Lit. Dhātup. iv , 11.


श्लङ्ग् [ ślaṅg ] [ ślaṅg ] Root ( cf. √ [ śraṅg ] ) cl. [1] P. [ ślaṅgati ] , to go , move Lit. Dhātup. v , 45.


श्लथ् [ ślath ] [ ślath ] Root ( collateral form of √ [ śrath ] ) cl. [1] P. [ ślathati ] ( only pr. p. [ ślathat ] ) , to be loose or relaxed or flaccid Lit. BhP. : Caus. [ ślathayati ] id. Lit. Dhātup. xxxv , 18 ; to let loose , relax , loosen Lit. Śiś. ; to hurt , kill Lit. W.


 श्लथ [ ślatha ] [ ślatha ] m. f. n. loose , relaxed , flaccid , weak , feeble , languid Lit. MBh. Lit. Kāv.

  untied , unfastened Lit. Kāv. Lit. Kathās.

  dishevelled (as hair) Lit. W.


  श्लथत्व [ ślathatva ] [ ślatha-tva ] n. looseness , laxity Lit. Sāh.


  श्लथबन्धन [ ślathabandhana ] [ ślatha-bandhana ] m. f. n. having the muscles relaxed Lit. Ṛitus.


  श्लथलम्बिन् [ ślathalambin ] [ ślatha-lambin ] m. f. n. hanging loosely Lit. Kum.


  श्लथशिल [ ślathaśila ] [ ślatha-śila ] m. f. n. covered with a loose stone (as a well) Lit. VarYogay.


  श्लथसंधि [ ślathasaṃdhi ] [ ślatha-saṃdhi ] m. f. n. having weak joints ( [ -tā ] f. ) Lit. Vāgbh.


   श्लथसंधिता [ ślathasaṃdhitā ] [ ślatha-saṃdhi--tā ] f. , see [ ślathasaṃdhi ]


  श्लथाङ्ग [ ślathāṅga ] [ ślathāṅga ] m. f. n. having relaxed or languid limbs ( [ -tā ] f. ) Lit. Bhartṛ.


   श्लथाङ्गता [ ślathāṅgatā ] [ ślathāṅga--tā ] f. , see [ ślathāṅga ]


  श्लथादर [ ślathādara ] [ ślathādara ] m. f. n. having feeble or slight regard to (loc.) Lit. Prab.


  श्लथोद्यम [ ślathodyama ] [ ślathodyama ] m. f. n. relaxing one's effort Lit. Bhartṛ.


 श्लथाय [ ślathāya ] [ ślathāya ] Nom. Ā. [ °yate ] , to become loose or relaxed Lit. MBh.


 श्लथीकृ [ ślathīkṛ ] [ ślathī-√ kṛ ] P. [ -karoti ] (p.p. [ -kṛta ] ) , to make loose , relax Lit. Amar. ; to diminish Lit. Kathās.


श्लनवास [ ślanavāsa ] [ ślanavāsa ] m. N. of an Arhat Lit. Buddh.


श्लवन [ ślavana ] [ ślavana ] m. ( cf. 2. [ śravaṇa ] ; [ śroṇa ] ) lame , limping Lit. PañcavBr.


श्लाख् [ ślākh ] [ ślākh ] Root ( cf. √ [ śākh ] ) cl. [1] P. [ ślākhati ] , to pervade , penetrate Lit. Dhātup. v , 13.


श्लाघ् [ ślāgh ] [ ślāgh ] Root cl. [1] Ā. ( Lit. Dhātup. iv , 41) [ ślā́ghate ] ( ep. also [ °ti ] ; pf. [ śaślāghe ] , [ °ghire ] Lit. Hariv. ; Gr. also aor. [ aślāghiṣṭa ] ; fut. [ ślāghitā ] , [ ślāghiṣyate ] ; inf. [ ślāghitum ] ) , to trust or confide in (dat.) Lit. ŚBr. ; to talk confidently , vaunt , boast or be proud of (instr. or loc.) Lit. Āpast. Lit. Baudh. Lit. MBh. ; to coax , flatter , wheedle (dat.) Lit. Pāṇ. 1-4 , 34 Lit. Kāś. ; to praise , commend , eulogise , celebrate Lit. MBh. Lit. Kāv. ( cf. Lit. Pāṇ. Lit. ib.) : Pass. [ ślāghyate ] (aor. [ aślāghi ] ) , to be praised or celebrated or magnified Lit. MBh. Lit. Kāv. : Caus. [ ślāghayati ] (aor. [ aśaślāghaṭ ] ) , to encourage , comfort , console Lit. R. ; to praise , celebrate Lit. Hit. Lit. BhP.


 श्लाघन [ ślāghana ] [ ślāghana ] m. f. n. boasting , a boaster Lit. MBh.

  [ ślāghana ] n. or f ( [ ā ] ) . the act of flattering , praise , eulogy Lit. Sāh.


 श्लाघनीय [ ślāghanīya ] [ ślāghanīya ] m. f. n. to be praised , praiseworthy , laudable , commendable Lit. MBh. Lit. Kāv.


  श्लाघनीयतर [ ślāghanīyatara ] [ ślāghanīya-tara ] m. f. n. more (or most) praiseworthy Lit. R.


  श्लाघनीयता [ ślāghanīyatā ] [ ślāghanīya-tā ] f. praiseworthiness Lit. Kāv.


 श्लाघा [ ślāghā ] [ ślāghā ] f. vaunt , boasting Lit. MBh. ( cf. Lit. Pāṇ. 5-1 , 134)

  flattery , praise , commendation Lit. MBh. Lit. Kāv. ( cf. Lit. Pāṇ. 1-4 , 34 Lit. Kāś.)

  pleasure or delight in anything Lit. Jātakam.

  service , obedience Lit. L.

  wish , desire Lit. L.


  श्लाघावह [ ślāghāvaha ] [ ślāghā-vaha ] m. f. n. meriting praise.


 श्लाघित [ ślāghita ] [ ślāghita ] m. f. n. flattered , praised , commended Lit. BhP.


 श्लाघिन् [ ślāghin ] [ ślāghin ] m. f. n. boasting or proud of (comp.) Lit. Hariv. Lit. R.

  haughty (as a lion) Lit. BhP.

  celebrated , famous for (comp.) Lit. MBh. Lit. Kāv.

  (ifc.) praising , celebrating Lit. R. ( cf. [ ātma-śl ] ) = [ śālin ] Lit. Divyāv.

  desiring Lit. MW.


 श्लाघिष्ठ [ ślāghiṣṭha ] [ ślāghiṣṭha ] m. f. n. highly praised or celebrated Lit. BhP.


 श्लाघ्य [ ślāghya ] [ ślāghya ] m. f. n. = [ ślāghanīya ] ( [ am ] ind. ) Lit. MBh. Lit. Kāv.

  [ ślāghyam ] ind. , see [ ślāghya ]


  श्लाघ्यतम [ ślāghyatama ] [ ślāghya-tama ] ( Lit. BhP.) m. f. n. most praiseworthy or laudable


  श्लाघ्यतर [ ślāghyatara ] [ ślāghya-tara ] ( Lit. Ragh.) m. f. n. more praiseworthy or laudable


  श्लाघ्यता [ ślāghyatā ] [ ślāghya-tā ] f. praiseworthiness Lit. Kām.


  श्लाघ्ययौवना [ ślāghyayauvanā ] [ ślāghya-yauvanā ] f. (a woman) in the glorious bloom of youth Lit. Ratnâv.


  श्लाघ्यान्वय [ ślāghyānvaya ] [ ślāghyānvaya ] m. f. n. descended from a honourable family Lit. Mālatīm.


श्लि [ śli ] [ śli ] = √ [ śri ] , in [ pra-śita ] q.v.


श्लिकु [ śliku ] [ śliku ] m. (accord. to Lit. Uṇ. i , 33 fr. √ 2. [ śliṣ ] ) a servant , slave , dependant Lit. L.

a profligate or low person Lit. L.

[ śliku ] m. n. astronomy , astrology Lit. L.

fn. exhaustion Lit. L.


श्लिष् [ śliṣ ] [ śliṣ ]1 Root ( cf. √ 1. [ śriṣ ] ) cl. [1] P. [ śleṣati ] , to burn Lit. Dhātup. xvii , 52.


 श्लेष [ śleṣa ] [ śleṣa ]1 m. burning Lit. MW.


श्लिष् [ śliṣ ] [ śliṣ ]2 Root ( cf. √ 2. [ śriṣ ] ) cl. [4] P. ( Lit. Dhātup. xxvi , 77) [ ślí ṣyati ] ( rarely [ °te ] ; pf. [ śiśleṣa ] Lit. Br. ; aor. [ aśliṣat ] Lit. MBh. ; [ aślikṣat ] ( only in the sense of " to embrace " Lit. Pāṇ. 3-1 , 46 ) or [ aślaikṣīt ] ( ? ) Gr. ; fut. [ śleṣṭā ] , [ ślekṣyati ] Lit. ib. ; inf. [ śleṣṭum ] Lit. Kāv. ; ind.p. [ śliṣṭvā ] Lit. ib. ; [ -śliṣya ] Lit. MBh. ) , to adhere , attach , cling to (loc. , rarely acc.) , Lit. Suśr. Lit. ChUp. Lit. MBh. ; to clasp , embrace Lit. Gaut. Lit. Gīt. Lit. BhP. ; to unite , join (trans. or intrans.) Lit. Kāv. Lit. Kathās. ; (Ā.) to result , be the consequence of anything Lit. Śaṃk. : Pass. [ śliṣyate ] (aor. [ aśleṣi ] ) , to be joined or connected Lit. MBh. Lit. Kāv. ; to be implied or intimated Lit. MW. : Caus. ( Lit. Dhātup. xxxii , 38) [ śleṣayati ] , [ °te ] (aor. [ aśiśliṣat ] ) , to (cause to) connect or embrace ( cf. [ śleṣita ] ) Desid. [ śiślikṣate ] (Gr. also [ °ti ] ) , to wish to clasp , cling to Lit. AV. ( not in MS.) : Intens. [ śeśliṣyate ] , [ śeśleṣṭi ] Gr.


 श्लिषा [ śliṣā ] [ śliṣā ] f. clinging , embracing Lit. L.


 श्लिष्ट [ śliṣṭa ] [ śliṣṭa ] m. f. n. clinging or adhering to (loc. or comp.) Lit. Kāṭh. Lit. KātyŚr. Lit. MBh.

  ( with [ sarvataḥ ] ) adhering closely , fitting tight (as a coat of mail) Lit. MBh. vii , 5161

  adhering to one's self i.e. not affecting others , merely personal (as an art or science) Lit. Mālav. i , 15 (v.l. [ śiṣṭa ] )

  joined together , united , connected Lit. MBh. Lit. Kāv.

  clasped , embraced Lit. Kāv. Lit. Kathās.

  ( in rhet.) connected so as to be susceptible of a double interpretation , equivocal Lit. Sāh.


  श्लिष्टपरम्परितरूपक [ śliṣṭaparamparitarūpaka ] [ śliṣṭa-paramparita-rūpaka ] n. a continuous series of words having a double meaning (a kind of metaphor) Lit. Śiś. Sch.


  श्लिष्टरूपक [ śliṣṭarūpaka ] [ śliṣṭa-rūpaka ] n. ambiguity as a metaphor Lit. Kāv. ii , 87.


  श्लिष्टवर्त्मन् [ śliṣṭavartman ] [ śliṣṭa-vartman ] n. the adhering together of the eyelids Lit. ŚārṅgS.


  श्लिष्टाक्षेप [ śliṣṭākṣepa ] [ śliṣṭākṣepa ] m. an objection expressed through using words containing a double meaning Lit. Kāvyâd. ii , 159 ; 160.


  श्लिष्टार्थदीपक [ śliṣṭārthadīpaka ] [ śliṣṭārtha-dīpaka ] n. a Dīpaka ( q.v.) containing a double meaning Lit. ib. ii , 113 ; 114.


  श्लिष्टोक्ति [ śliṣṭokti ] [ śliṣṭokti ] f. an expression containing a double meaning Lit. Kathās.


 श्लिष्टि [ śliṣṭi ] [ śliṣṭi ] f. adherence , connection Lit. MW.

  an embrace Lit. ib.

  [ śliṣṭi ] m. N. of a son of Dhruva Lit. Hariv. Lit. VP.


 श्लेष [ śleṣa ] [ śleṣa ]2 m. adhering or clinging to (loc.) Lit. R.

  connection , junction , union (also applied to sexual union) Lit. MBh.

  embracing , an embrace Lit. Kāv. Lit. Sāh.

  ( in rhet.) " connection " , " combination " (one of the ten Guṇas or merits of composition , consisting either in a pleasing combination of words or of contrasted ideas , or of words having a double meaning) double meaning , equivoque , ambiguity , paranomasia , pun , hidden meaning Lit. Vām. Lit. Kāvyâd. Lit. Sāh.

  a grammatical augment Lit. Nyāyas.

  [ śleṣā ] f. an embrace Lit. BhP.


  श्लेषकवि [ śleṣakavi ] [ śleṣa-kavi ] m. f. a poet or poetess skilled in the use of words with double meanings Lit. Naish.


  श्लेषचम्पूरामायण [ śleṣacampūrāmāyaṇa ] [ śleṣa-campū-rāmāyaṇa ] n.


  श्लेषचूडामणि [ śleṣacūḍāmaṇi ] [ śleṣa-cūḍāmaṇi ] m. N. of poems.


  श्लेषभित्तिक [ śleṣabhittika ] [ śleṣa-bhittika ] m. f. n. resting on or adhering to a wall (said to mean simply " resting on " ) Lit. MW.


  श्लेषमय [ śleṣamaya ] [ śleṣa-maya ] see [ pratyakṣara-śleṣa-maya ] .


  श्लेषार्थ [ śleṣārtha ] [ śleṣārtha ] m. implied or hidden or second meaning Lit. MW.

   [ śleṣārtha ] m. f. n. having an implied meaning (as a word)


   श्लेषार्थपदसंग्रह [ śleṣārthapadasaṃgraha ] [ śleṣārtha--pada-saṃgraha ] m. N. of a dictionary of ambiguous words (by Śrīharsha-kavi) .


  श्लेषोक्ति [ śleṣokti ] [ śleṣokti ] f. an expression having a double meaning Lit. Siṃhâs.


  श्लेषोपमा [ śleṣopamā ] [ śleṣopamā ] f. a comparison containing double meanings Lit. Kāv. ii , 28.


 श्लेषक [ śleṣaka ] [ śleṣaka ] m. f. n. attaching , connecting Lit. Vāgbh.


 श्लेषण [ śleṣaṇa ] [ śleṣaṇa ] see [ antaḥ- ] and [ loha-śl ] .


 श्लेषणीय [ śleṣaṇīya ] [ śleṣaṇīya ] m. f. n. to be embraced Lit. MW.


 श्लेषित [ śleṣita ] [ śleṣita ] m. f. n. (fr. Caus.) joined , united , connected with (instr.) Lit. MBh.


 श्लेषिन् [ śleṣin ] [ śleṣin ] m. f. n. adhering , clinging to , embracing Lit. MW.


 श्लेष्म [ śleṣma ] [ śleṣma ] in comp. for [ śleṣman ] .


  श्लेष्मकटाहक [ śleṣmakaṭāhaka ] [ śleṣma-kaṭāhaka ] m. or n. (?) a spitting-box , spittoon Lit. L.


  श्लेष्मकृत [ śleṣmakṛta ] [ śleṣma-kṛta ] m. f. n. caused by phlegm or mucus (said of a disease) Lit. VarBṛS.


  श्लेष्मक्षय [ śleṣmakṣaya ] [ śleṣma-kṣaya ] m. decrease of phlegm Lit. Suśr.


  श्लेष्मगुल्म [ śleṣmagulma ] [ śleṣma-gulma ] m. a swelling in the abdomen caused by phlegm Lit. L.


  श्लेष्मघन [ śleṣmaghana ] [ śleṣma-ghana ] m. Pandarus Odoratissimus Lit. L.

   Arabian jasmine Lit. L.


  श्लेष्मघ्न [ śleṣmaghna ] [ śleṣma-ghna ] m. f. n. removing phlegm Lit. L.

   [ śleṣmaghnā ] f. a kind of jasmine Lit. L.

   [ śleṣmaghnī ] f. Arabian jasmine Lit. L.

   Cardiospermum Halicacabum Lit. L.

   the three spices (= [ tri-kaṭu ] ) Lit. L.


  श्लेष्मज [ śleṣmaja ] [ śleṣma-ja ] m. f. n. produced or proceeding from phlegm Lit. Suśr.


  श्लेष्मज्वर [ śleṣmajvara ] [ śleṣma-jvara ] m. a fever caused by phlegm Lit. Cat.


   श्लेष्मज्वरनिदान [ śleṣmajvaranidāna ] [ śleṣma-jvara--nidāna ] n. " phlegm-origin " , N. of wk.


  श्लेष्मत्याग [ śleṣmatyāga ] [ śleṣma-tyāga ] m. discharging mucus or phlegm Lit. VarBṛS.


  श्लेष्मदुष्ट [ śleṣmaduṣṭa ] [ śleṣma-duṣṭa ] m. f. n. corrupted or vitiated by phlegm Lit. Suśr.


  श्लेष्मधातु [ śleṣmadhātu ] [ śleṣma-dhātu ] m. the phlegmatic humour Lit. MW.


  श्लेष्मपित्त [ śleṣmapitta ] [ śleṣma-pitta ] n. " phlegm and bile " , a kind of disease Lit. Bhpr.


   श्लेष्मपित्तज्वर [ śleṣmapittajvara ] [ śleṣma-pitta--jvara ] m. fever caused by phlegm and bile Lit. Cat.


  श्लेष्मपुरीष [ śleṣmapurīṣa ] [ śleṣma-purīṣa ] n. mucus and feces Lit. MBh.


  श्लेष्मभव [ śleṣmabhava ] [ śleṣma-bhava ] m. f. n. produced by or becoming phlegm Lit. Suśr.


  श्लेष्मभू [ śleṣmabhū ] [ śleṣma-bhū ] m. du " seat of phlegm " , the lungs Lit. Car.


  श्लेष्मवत् [ śleṣmavat ] [ śleṣma-vat ] m. f. n. furnished with cords (as a cart) Lit. PañcavBr.


  श्लेष्मविदग्ध [ śleṣmavidagdha ] [ śleṣma-vidagdha ] m. f. n. = [ -duṣṭa ] Lit. Suśr.


  श्लेष्मविनाशकृत् [ śleṣmavināśakṛt ] [ śleṣma-vināśa-kṛt ] m. f. n. destroying phlegm Lit. Hāsy.


  श्लेष्मवृद्धि [ śleṣmavṛddhi ] [ śleṣma-vṛddhi ] f. increase of phlegm Lit. Suśr.


  श्लेष्मशोफ [ śleṣmaśopha ] [ śleṣma-śopha ] m. a tumour proceeding from phlegm Lit. ib.


  श्लेष्मसंघातज [ śleṣmasaṃghātaja ] [ śleṣma-saṃghāta-ja ] m. f. n. produced by the compacting together of phlegm (said of the breasts) Lit. Yājñ. iii , 97.


  श्लेष्मह [ śleṣmaha ] [ śleṣma-ha ] m. " removing phlegm " , Cordia Latifolia Lit. L.


  श्लेष्महर [ śleṣmahara ] [ śleṣma-hara ] m. f. n. destroying or removing phlegm Lit. Kāv. Lit. Suśr.


  श्लेष्मागार [ śleṣmāgāra ] [ śleṣmāgāra ] n. a receptacle of mucus or phlegm Lit. Bhartṛ.


  श्लेष्मातिसार [ śleṣmātisāra ] [ śleṣmātisāra ] m. dysentery or diarrhoea produced by vitiated phlegm Lit. Suśr.


  श्लेष्मातुर [ śleṣmātura ] [ śleṣmātura ] m. f. n. suffering from phlegm Lit. Hāsy.


  श्लेष्मान्तक [ śleṣmāntaka ] [ śleṣmāntaka ] m. f. n. = [ śleṣmahara ] Lit. ib.

   [ śleṣmāntaka ] m. = [ śleṣmātaka ] Lit. Yājñ. Sch.


  श्लेष्मापिहितलोचन [ śleṣmāpihitalocana ] [ śleṣmāpihita-locana ] m. f. n. having the eyes filled up with phlegm or slime , blear-eyed Lit. MBh.


  श्लेष्माश्मरी [ śleṣmāśmarī ] [ śleṣmāśmarī ] f. stone (the disease) produced by mucus Lit. Suśr.


  श्लेष्माश्रु [ śleṣmāśru ] [ śleṣmāśru ] n. mucus and tears Lit. Yājñ. Lit. Pañcat.


  श्लेष्मास्राव [ śleṣmāsrāva ] [ śleṣmāsrāva ] m.


  श्लेष्मोपनाह [ śleṣmopanāha ] [ śleṣmopanāha ] m. N. of diseases Lit. Suśr.


  श्लेष्मौजस् [ śleṣmaujas ] [ śleṣmaujas ] n. the phlegmatic humour Lit. MW.


 श्लेष्मक [ śleṣmaka ] [ śleṣmaka ] n. phlegm , the phlegmatic humour Lit. L.


 श्लेष्मण [ śleṣmaṇa ] [ śleṣmaṇá ] m. f. n. phlegmatic , slimy Lit. ŚBr.

  producing phlegm or mucus Lit. Car.

  [ śleṣmaṇā ] f. a kind of plant Lit. L.


 श्लेष्मन् [ śleṣman ] [ śleṣmán ] m. phlegm , mucus , rheum , the phlegmatic humour ( one of the three humours of the body = [ kapha ] ; see [ dhātu ] ) Lit. ŚBr. Lit. Yājñ. Lit. Suśr. Lit. MBh.

  [ śleṣman ] n. a band , cord , string Lit. AitBr. Lit. Kāṭh.

  lime , glue Lit. Āpast.

  the fruit of Cordia Latifolia Lit. Vishṇ. (Sch.)


 श्लेष्मल [ śleṣmala ] [ śleṣmala ] m. f. n. phlegmatic , abounding with phlegm or mucus (with [ yoni ] f. " discharging mucus " ) Lit. Suśr. Lit. Car.

  [ śleṣmala ] m. the plant Cordia Myxa or Latifolia Lit. L.


 श्लेष्मात [ śleṣmāta ] [ śleṣmāta ] m. Cordia Latifolia Lit. L.


 श्लेष्मातक [ śleṣmātaka ] [ śleṣmātaka ] m. ( cf. [ śleṣmāntaka ] ) = prec. ( also f ( [ ī ] ) .) Lit. MBh. Lit. Var. Lit. Suśr.

  the fruit of Cordia Latifolia Lit. MBh. xii , 1313.


  श्लेष्मातकत्वच् [ śleṣmātakatvac ] [ śleṣmātaka-tvac ] f. the bark of Cordia Latifolia Lit. Suśr.


  श्लेष्मातकफल [ śleṣmātakaphala ] [ śleṣmātaka-phala ] n. the fruit of Cordia Latifolia Lit. Mn. vi , 14.


  श्लेष्मातकमय [ śleṣmātakamaya ] [ śleṣmātaka-maya ] m. f. n. made of Cordia Latifolia Lit. MBh. Lit. R.


  श्लेष्मातकवन [ śleṣmātakavana ] [ śleṣmātaka-vana ] n. " forest of Śleshmātaka trees " , N. of a forest around Go-karṇa (where Śiva is said to have been concealed in the form of a stag) Lit. R.


 श्लेष्मिन् [ śleṣmin ] [ śleṣmin ] m. bdellium Lit. L.


 श्लैष्मिक [ ślaiṣmika ] [ ślaiṣmika ] m. f. n. ( Lit. Pāṇ. 5-1 , 38 Vārtt. 1 Lit. Pat.) relating or belonging to phlegm , producing or diminishing phlegm , phlegmatic Lit. Suśr. Lit. VarBṛS.


श्लीपद [ ślīpada ] [ ślī-pada ] n. ( thought by some to be fr. √ [ śliṣ ] + [ pada ] ; others suppose [ ślī ] to have the meaning " elephant " ) morbid enlargement of the leg , swelled leg , elephantiasis Lit. Suśr. Lit. Bhpr.


  श्लीपदप्रभव [ ślīpadaprabhava ] [ ślī-pada-prabhava ] m. " source of elephantiasis " , the Mango tree Lit. L.


  श्लीपदापह [ ślīpadāpaha ] [ ślīpadāpaha ] m. " removing or curing elephantiasis " , the tree Putranjiva Roxburghii Lit. L.


 श्लीपदिन् [ ślīpadin ] [ ślīpadin ] m. f. n. having a swelled leg , suffering from elephantiasis

  [ ślīpadin ] m. a club-footed man Lit. Mn. iii , 165


श्लील [ ślīla ] [ ślīla ] m. f. n. (= [ śrīra ] ; cf. [ a-ślīla ] ) prosperous , fortunate , affluent , happy Lit. W.


श्लु [ ślu ] [ ślu ] (in gram.) N. of the Vikaraṇa ( q.v. ) of the 3rd class of roots in which there is elision of the conjugational affix [ a ] ( [ ślu ] is one of the 3 technical terms ( containing [ lu ] ) for grammatical elision see 2. [ luk ] ) Lit. Pāṇ. 1-1 , 61


  श्लुवत् [ śluvat ] [ ślu-vat ] ind. as if there were [ ślu ] Lit. ib. iii , 1 , 39.


श्लोक् [ ślok ] [ ślok ] Root ( prob. Nom. fr. [ śloka ] below) cl. [1] Ā. [ ślokate ] , to compose or be composed ( [ saṃghāte ] ) Lit. Dhātup. iv , 3 (accord. to Lit. Vop. also [ sarjane ] and [ varjane ] ) .


 श्लोक [ śloka ] [ ślóka ] m. ( prob. connected with √ 1. [ śru ] Lit. R. i , 2 , 33 gives a fanciful derivation fr. [ śoka ] , " sorrow " , the first [ śloka ] having been composed by Vālmīki grieved at seeing a bird killed) sound , noise (as of the wheels of a carriage or the grinding of stones ) Lit. RV.

  a call or voice (of the gods) Lit. ib.

  fame renown , glory , praise , hymn of praise Lit. ib. Lit. AV. Lit. TS. Lit. Br. Lit. BhP.

  a proverb , maxim Lit. MW.

  a stanza , (esp.) a partic. kind of common epic metre (also called Anu-shṭubh q.v. ; consisting of 4 Pādas or quarter verses of 8 syllables each , or 2 lines of 16 syllables each , each line allowing great liberty except in the 5th , 13th , 14th and 15th syllables which should be unchangeable as in the following scheme , 8. 1. 8-8. , the dots denoting either long or short ; but the 6th and 7th syllables should be long ; or if the 6th is short the 7th should be short also) Lit. ŚBr. Lit. KaushUp. Lit. MBh.

  N. of a Sāman Lit. ĀrshBr.


  श्लोककार [ ślokakāra ] [ ślóka-kāra ] m. a composer of Ślokas Lit. Pāṇ. 3-2 , 23.


  श्लोककालनिर्णय [ ślokakālanirṇaya ] [ ślóka-kāla-nirṇaya ] m. N. of wk.


  श्लोककृत् [ ślokakṛt ] [ ślóka-kṛ́t ] m. f. n. making a sound , sounding , calling , noisy Lit. AV. Lit. TUp.


  श्लोकगौतम [ ślokagautama ] [ ślóka-gautama ] m. Gautama (when speaking) in Ślokas or in metre Lit. Cat.


  श्लोकचरण [ ślokacaraṇa ] [ ślóka-caraṇa ] m. a single stanza of a Ślokas Lit. Saṃgīt.


  श्लोकतर्पण [ ślokatarpaṇa ] [ ślóka-tarpaṇa ] n. N. of wk.


  श्लोकत्रय [ ślokatraya ] [ ślóka-traya ] n. N. of wk.


  श्लोकत्व [ ślokatva ] [ ślóka-tva ] n. versification , celebration in verse Lit. R. Lit. Ragh.


  श्लोकदीपिका [ ślokadīpikā ] [ ślóka-dīpikā ] f. N. of wk.


  श्लोकद्वय [ ślokadvaya ] [ ślóka-dvaya ] n. a couple of Ślokas

   two verses


   श्लोकद्वयव्याख्या [ ślokadvayavyākhyā ] [ ślóka-dvaya--vyākhyā ] f. N. of wk.


  श्लोकपञ्चकविवरण [ ślokapañcakavivaraṇa ] [ ślóka-pañcaka-vivaraṇa ] n. N. of wk.


  श्लोकबद्ध [ ślokabaddha ] [ ślóka-baddha ] m. f. n. composed in Ślokas Lit. R.


  श्लोकभू [ ślokabhū ] [ ślóka-bhū ] m. f. n. being or appearing in sound Lit. AitĀr.


  श्लोकमात्र [ ślokamātra ] [ ślóka-mātra ] n. a single Ślokas Lit. MW.


  श्लोकयन्त्र [ ślokayantra ] [ ślóka-yantra ] ( [ ślóka- ] ) m. f. n. confining sound (within the limits of metre ; accord. to others , " having Ślokas for reins " ) Lit. RV. ix , 73 , 6.


  श्लोकवार्त्तिक [ ślokavārttika ] [ ślóka-vārttika ] n. ( also called [ mīmāṃsā-śloka-vārttika ] ) a metrical paraphrase of Śabara's Mīmāṃsā-bhāshya by Kumārila.


  श्लोकसंग्रह [ ślokasaṃgraha ] [ ślóka-saṃgraha ] m. N. of various works.


  श्लोकस्थान [ ślokasthāna ] [ ślóka-sthāna ] n. = [ sūtrasth ] Lit. Car.


  श्लोकाभिनयन [ ślokābhinayana ] [ ślokābhinayana ] n. a dramatic performance accompanied by recitation of Ślokas.


  श्लोकार्ध [ ślokārdha ] [ ślokārdha ] m. n. half a Śloka, Lit. Kāvyâd.


  श्लोकावलि [ ślokāvali ] [ ślokāvali ] f. a collection of stanzas , anthology Lit. Cat.


 श्लोकय [ ślokaya ] [ ślokaya ] Nom. P. [ °yati ] ( Lit. Pāṇ. 3-1 , 25) , to make resound , cause to sound Lit. VS.


 श्लोकिन् [ ślokin ] [ ślokí n ] m. f. n. sounding , noisy Lit. RV.

  having a good reputation or fair fame Lit. ŚāṅkhBr.


 श्लोक्य [ ślokya ] [ ślókya ] m. f. n. sounding , noisy Lit. VS.

  praiseworthy Lit. BhP.


श्लोण् [ śloṇ ] [ śloṇ ] Root ( also written [ śroṇ ] q.v.) cl. [1] P. [ śloṇati ] , to heap , collect Lit. Dhātup. xiii , 15 (only 3. sg. [ áśloṇat ] , used to explain [ śroṇā́ ] Lit. TBr.)


श्रोण् [ śroṇ ] [ śroṇ ] Root ( also written [ śloṇ ] q.v.) cl. [1] P. [ śloṇati ] , to heap , collect Lit. Dhātup. xiii , 15 (only 3. sg. [ áśloṇat ] , used to explain [ śroṇā́ ] Lit. TBr.)


श्लोण [ śloṇa ] [ śloṇá ] m. f. n. (= [ śroṇa ] ) lame , limping Lit. AV. Lit. TBr. ( = [ duṣṭa-tvac ] Sch.)


 श्लोण्य [ śloṇya ] [ ślóṇya ] n. lameness Lit. TBr. (= [ tvag-doṣa ] Sch.)


श्वघ्निन् [ śvaghnin ] [ śvaghnin ] see p. 1105 , col. 2.


श्वङ्क् [ śvaṅk ] [ śvaṅk ] Root ( also written [ śraṅk ] , [ svaṅk ] ) cl. [1] Ā. [ śvaṅkate ] , to go , move Lit. Dhātup. iv , 22.


श्रङ्क् [ śraṅk ] [ śraṅk ] Root ( also written [ śvaṅk ] , [ svaṅk ] ) cl. [1] Ā. [ śvaṅkate ] , to go , move Lit. Dhātup. iv , 22.


श्वङ्ग् [ śvaṅg ] [ śvaṅg ] Root ( also written [ śraṅg ] , [ svaṅg ] ) cl. [1] P. [ śvaṅgati ] , to go , move Lit. Dhātup. v , 44.


श्रङ्ग् [ śraṅg ] [ śraṅg ] Root ( also written [ śvaṅg ] , [ svaṅg ] ) cl. [1] P. [ śvaṅgati ] , to go , move Lit. Dhātup. v , 44.


श्वच् [ śvac ] [ śvac ] Root or [ śvañc ] cl. [1] Ā. ( Lit. Dhātup. vi , 5 , " to go " ) [ śvacate ] , [ śvañcate ] ; to become open , open (intrans.) , receive with open arms ( only [ śaśvacaí ] ) Lit. RV. iii , 33 , 10 : Caus. [ śvañcáyati ] , to open (trans.) Lit. ib. x , 138 , 2. ( cf. [ uc-chvañc ] .)


श्वञ्च् [ śvañc ] [ śvañc ] Root or [ śvac ] cl. [1] Ā. ( Lit. Dhātup. vi , 5 , " to go " ) [ śvacate ] , [ śvañcate ] ; to become open , open (intrans.) , receive with open arms ( only [ śaśvacaí ] ) Lit. RV. iii , 33 , 10 : Caus. [ śvañcáyati ] , to open (trans.) Lit. ib. x , 138 , 2. ( cf. [ uc-chvañc ] .)


श्वज् [ śvaj ] [ śvaj ] Root or [ śvañj ] cl. [1] Ā. [ śvajate ] , [ śvañjate ] , to go , move Lit. Dhātup. vi , 7 ( Lit. Kāś.)


श्वञ्ज् [ śvañj ] [ śvañj ] Root or [ śvaj ] cl. [1] Ā. [ śvajate ] , [ śvañjate ] , to go , move Lit. Dhātup. vi , 7 ( Lit. Kāś.)


श्वठ् [ śvaṭh ] [ śvaṭh ]1 Root cl. [10] P. [ śvaṭhayati ] ( Lit. Dhātup. xxxv , 4) = √ 2. [ śaṭh ] q.v.


श्वठ् [ śvaṭh ] [ śvaṭh ]2 Root or [ śvaṇṭh ] cl. [10] P. [ śvāṭhayati ] , [ śvaṇṭhayati ] ( Lit. Dhātup. xxxii , 28) = √ 3. [ śaṭh ] q.v.


श्वण्ठ् [ śvaṇṭh ] [ śvaṇṭh ]2 Root or [ śvaṭh ] cl. [10] P. [ śvāṭhayati ] , [ śvaṇṭhayati ] ( Lit. Dhātup. xxxii , 28) = √ 3. [ śaṭh ] q.v.


 श्वठ [ śvaṭha ] [ śvaṭha ] Lit. Pāṇ. 6-1 , 216.


श्वन् [ śvan ] [ śván ]1 m. (nom. sg. du. pl. [ śvā ] , [ śvānau ] , [ śvānas ] ; weakest base [ śun ] cf. 2. [ śuna ] , p.1082 ; in some comp. [ śvā ] for [ śva ] cf. below) , a dog , hound , cur Lit. RV. Lit.

[ śunī ] f. a female dog. ( cf. Zd. (spā) ; Gk. 1 ; Lat. (canis) ; Lit. (szu4) ; Goth. (hunds) ; Eng. (hound) ; Germ. (Hund) . )


  श्वन्वती [ śvanvatī ] [ śván-vatī ] ( [ śván- ] ) f. N. of a class of Āpsarasas Lit. AV.


 श्व [ śva ] [ śva ]1 in comp. for 1. [ śvan ] .


  श्वकण्टक [ śvakaṇṭaka ] [ śva-kaṇṭaka ] m. the son of a Vrātya and a Śūdra (accord. to others " a servant of Śūdras " ) Lit. L.


  श्वकर्ण [ śvakarṇa ] [ śva-karṇa ] m. a dog's ear Lit. KātyŚr. Sch. ( cf. [ śvā-k ] ) .


  श्वकिष्किन् [ śvakiṣkin ] [ śva-kiṣkí n ] m. f. n. ( said of demons ; accord. to some " having the tail of a dog " ) Lit. AV. viii , 6 , 6.


  श्वक्रीडिन् [ śvakrīḍin ] [ śva-krīḍin ] m. f. n. keeping dogs for pleasure Lit. Mn. iii , 164

   [ śvakrīḍin ] m. a breeder of sporting dogs Lit. W.


  श्वखरोष्ट्र [ śvakharoṣṭra ] [ śva-kharoṣṭra ] n. sg. a dog and an ass and a camel Lit. Mn. iv , 115.


  श्वगण [ śvagaṇa ] [ śva-gaṇa ] m. a pack of hounds Lit. Hariv.


  श्वगणिक [ śvagaṇika ] [ śva-gaṇika ] m. f. n. accompanied by a pack of hounds , Lit. Prâyaśc.

   [ śvagaṇika ] m. a hunter Lit. W.

   mf ( [ ī ] ) . a dog feeder

   m. one who is drawn by dog Lit. ib.


  श्वगणिन् [ śvagaṇin ] [ śva-gaṇin ] m. f. n. having packs of hounds Lit. Ragh.

   [ śvagaṇin ] m. a leader of pack of hounds Lit. Caṇḍ.


  श्वगर्दभ [ śvagardabha ] [ śva-gardabha ] n. sg. dogs and asses Lit. Mn. x , 15


   श्वगर्दभपति [ śvagardabhapati ] [ śva-gardabha--pati ] m. one who possesses dogs and asses Lit. BhP.


  श्वग्रह [ śvagraha ] [ śva-graha ] m. " dog-seizer " , N. of a demon hostile to children Lit. ĀpGṛ.


  श्वग्रहगृहीत [ śvagrahagṛhīta ] [ śva-graha-gṛhīta ] m. f. n. attacked by the dog-demon (epilepsy), Lit. ĀpGṛ.


  श्वग्रहप्रायश्चित्त [ śvagrahaprāyaścitta ] [ śva-graha-prāyaścitta ] n. expiation for epilepsy, Lit. Hir.


  श्वघ्नी [ śvaghnī ] [ śva-ghnī ] see under [ -han ] .


  श्वचक्र [ śvacakra ] [ śva-cakra ] n. " chapter on dogs " , N. of the 89th Adhyāya of Lit. VarBṛS.


  श्वचण्डाल [ śvacaṇḍāla ] [ śva-caṇḍāla ] m. one whose father is a Brāhman and mother a Caṇḍālī Lit. L.

   [ śvacaṇḍāla ] n. (g. [ gavāśvādi ] ) a dog and a Caṇḍāla (also [ -cāṇḍāla ] Lit. MW.)


  श्वचर्या [ śvacaryā ] [ śva-caryā ] f. a dog's state of life Lit. MBh.


  श्वचिल्ली [ śvacillī ] [ śva-cillī ] f. a kind of vegetable (= [ śunaka-c ] ) Lit. L.


  श्वजाघनी [ śvajāghanī ] [ śva-jāghanī ] f. a dog's tail Lit. Mn. Lit. MBh. Lit. KātyŚr. Sch.


  श्वजीवन [ śvajīvana ] [ śva-jīvana ] m. f. n. living by breeding dog Lit. Nir. Sch.


  श्वजीविका [ śvajīvikā ] [ śva-jīvikā ] f. dog-life , servitude Lit. L.


  श्वजीविन् [ śvajīvin ] [ śva-jīvin ] m. a breeder of dogs Lit. Vishṇ.


  श्वदंष्ट्रक [ śvadaṃṣṭraka ] [ śva-daṃṣṭraka ] m. Tribulus Lanuginosus Lit. L.


  श्वदंष्ट्रा [ śvadaṃṣṭrā ] [ śva-daṃṣṭrā ] f. a dog's tooth Lit. W.

   Asteracantha Longifolia Lit. Suśr. Lit. Car.

   = [ go-kṣura ] Lit. MW.


  श्वदंष्ट्रिन् [ śvadaṃṣṭrin ] [ śva-daṃṣṭrin ] m. a kind of animal Lit. Car.


  श्वदयित [ śvadayita ] [ śva-dayita ] n. " dear to dog " , a bone Lit. L.


  श्वदृति [ śvadṛti ] [ śva-dṛti ] m. a dog's bladder Lit. MBh.


  श्वधूर्त [ śvadhūrta ] [ śva-dhūrta ] m. " dog-rogue " , a jackal Lit. L.


  श्वनकुल [ śvanakula ] [ śva-nakula ] n. sg. a dog and an ichneumon Lit. Mn. xi , 159.


  श्वनर [ śvanara ] [ śva-nara ] m. a dog-like fellow , low feeder , currish or snappish feeder Lit. MW.


  श्वनिश [ śvaniśa ] [ śva-niśa ] n. or f ( [ ā ] ) . " dog-night " , a night on which dog bark and howl Lit. L. Lit. Pāṇ. Sch.


  श्वनी [ śvanī ] [ śva-nī́ ] m. a dog-leader Lit. MaitrS.


  श्वप [ śvapa ] [ śva-pa ] m. " keeper of dog " , a possessor of dog Lit. Hariv.


  श्वपक [ śvapaka ] [ śva-paka ] w.r. for [ -paca ] Lit. Rājat.


  श्वपच् [ śvapac ] [ śva-pac ] m. = next Lit. Mn. iii , 92.


  श्वपच [ śvapaca ] [ śva-paca ] m. f. . " one who cooks dog " , a man or woman of a low and outcaste tribe (the son of a Caṇḍāla and a Brāhmaṇī , or of a Nishṭya and a previously unmarried Kirātī , or of an Ugra woman by a Kshatriya , or of a hounds woman by an Ugra , or of a Brāhmaṇī by an Ambashṭha , often = [ caṇḍāla ] ; he acts as a public executioner and carries out the bodies of those who die without kindred) Lit. ŚāṅkhGṛ. Lit. Mn. Lit. MBh.

   a dog-feeder , dog-keeper Lit. W.

   [ śvapacī ] f. ( cf. above )

   a form of one of the Śaktis of Śiva Lit. MW.


   श्वपचता [ śvapacatā ] [ śva-paca--tā ] f. the condition of a member of the above low caste Lit. MBh.


   श्वपचत्व [ śvapacatva ] [ śva-paca--tva ] n. the condition of a member of the above low caste Lit. MBh.


  श्वपति [ śvapati ] [ śva-pati ] ( [ śvá- ] ) m. a lord or possessor of dogs Lit. VS. Lit. MaitrS. Lit. BhP.


  श्वपद् [ śvapad ] [ śva-pad ] ( [ śvá- ] ) m. a wild animal Lit. AV. Lit. ĀpŚr.


  श्वपद [ śvapada ] [ śva-pada ] n. a dog's foot (or its mark branded on the body) Lit. Mn. ix , 237.


  श्वपाक [ śvapāka ] [ śva-pāka ] m. one who cooks dogs , a man of an outcaste tribe (= [ -paca ] above ) Lit. Baudh. Lit. Mn. Lit. MBh.

   [ śvapākī ] f. a woman of the above outcaste tribe Lit. Rājat.


  श्वपाद [ śvapāda ] [ śva-pāda ] m. = [ -pada ] Lit. ib.


  श्वपामन [ śvapāmana ] [ śva-pāmana ] m. Pavetta Indica Lit. L.


  श्वपुच्छ [ śvapuccha ] [ śva-puccha ] n. the tail or hind part of a dog Lit. Pañcat.

   Hemionitis Cordifolia Lit. L. ( cf. [ śvā-p ] ) .


  श्वपोषक [ śvapoṣaka ] [ śva-poṣaka ] m. a dog-feeder , huntsman Lit. Kād.


  श्वफल [ śvaphala ] [ śva-phala ] m. a citron-tree Lit. L.

   [ śvaphala ] n. the lime or common citron Lit. MW.


  श्वफल्क [ śvaphalka ] [ śva-phalka ] m. N. of a son of Vṛishṇi Lit. Hariv. Lit. Pur.


  श्वबाल [ śvabāla ] [ śva-bāla ] w.r. for [ -vāla ] .


  श्वभक्ष [ śvabhakṣa ] [ śva-bhakṣa ] (v.l.) m. f. n. eating dog's meat Lit. MBh.


  श्वभक्ष्य [ śvabhakṣya ] [ śva-bhakṣya ] (v.l.) m. f. n. eating dog's meat Lit. MBh.


  श्वभीरु [ śvabhīru ] [ śva-bhīru ] m. " dog-fearing " , a jackal Lit. L.


  श्वभोजन [ śvabhojana ] [ śva-bhojana ] n. a meal for dog (said of the body) Lit. BhP.

   [ śvabhojana ] m. " having dog for food " , N. of a hell Lit. VP.


  श्वभोजिन् [ śvabhojin ] [ śva-bhojin ] m. f. n. eating dog's flesh Lit. R.


  श्वमांस [ śvamāṃsa ] [ śva-māṃsa ] n. dog's flesh Lit. Mn. x , 106.


  श्वमुख [ śvamukha ] [ śva-mukha ] m. pl. N. of a people Lit. VarBṛS.


  श्वयातु [ śvayātu ] [ śva-yātu ] ( [ śvá- ] ) m. a demon in the shape of a dog Lit. RV.


  श्वयूथ [ śvayūtha ] [ śva-yūtha ] n. (see [ śvā-yūthika ] ) ( Lit. MW.) a number or pack of dogs.


  श्वयूथ्य [ śvayūthya ] [ śva-yūthya ] n. ( Lit. MW.) a number or pack of dogs.


  श्वरूपधारिन् [ śvarūpadhārin ] [ śva-rūpa-dhārin ] m. f. n. wearing or having the form of a dog Lit. MW.


  श्वलिह् [ śvalih ] [ śva-lih ] m. f. n. (nom. [ -liṭ ] ) licking up or lapping like a dog Lit. Pāṇ. 8-4 , 42 Sch.


  श्वलेह्य [ śvalehya ] [ śva-lehya ] m. f. n. to be lapped by a dog (as a well with little water) Lit. Pāṇ. 2-1 , 33 Sch.


  श्वलोमिनी [ śvalominī ] [ śva-lominī ] f. N. of a female demon, ib.


  श्ववत् [ śvavat ] [ śva-vat ]1 m. f. n. keeping dogs

   [ śvavat ] m. a dog-feeder , dog-trainer Lit. Mn. Lit. MBh. Lit. Vas.


  श्ववत् [ śvavat ] [ śva-vat ]2 ind. like a dog , cur-like Lit. MW.


  श्ववर्त [ śvavarta ] [ śva-vartá ] m. a kind of worm Lit. AV. (v.l. for [ śavartá ] ) .


  श्ववाल [ śvavāla ] [ śva-vāla ] m. dog's hair Lit. Kathās.


  श्वविष्ठा [ śvaviṣṭhā ] [ śva-viṣṭhā ] f. dog's excrement Lit. Mn. x , 91.


  श्ववृत्ति [ śvavṛtti ] [ śva-vṛtti ] f. " dog-subsistence " , gaining a livelihood by menial service (forbidden to Brāhmans) Lit. Mn. iv , 4 , 6 Lit. Rājat. Lit. BhP.

   [ śvavṛtti ] m. f. n. living on dog Lit. Prâyaśc.

   a " lick-spittle " or most contemptible toady Lit. Yājñ. Sch.


  श्ववृत्तिन् [ śvavṛttin ] [ śva-vṛttin ] m. f. n. living on dog Lit. Yājñ.


  श्वव्याघ्र [ śvavyāghra ] [ śva-vyāghra ] m. a beast of prey , a tiger or hunting leopard Lit. L.


  श्वशीर्ष [ śvaśīrṣa ] [ śva-śīrṣa ] m. f. n. having a dog's head Lit. L.


  श्वसुत [ śvasuta ] [ śva-suta ] m. Conyza Lacera Lit. L.


  श्वसुन [ śvasuna ] [ śva-suna ] m. Conyza Lacera Lit. L.


  श्वसृगाल [ śvasṛgāla ] [ śva-sṛgāla ] n. sg. a dog and a jackal Lit. Pat. on Lit. Pāṇ. 2-4 , 12 Vārtt. 2.


  श्वस्पृष्ट [ śvaspṛṣṭa ] [ śva-spṛṣṭa ] m. f. n. touched by a dog , defiled Lit. W.


  श्वहत [ śvahata ] [ śva-hata ] m. f. n. killed by a dog or dogs Lit. ib.


  श्वहन् [ śvahan ] [ śva-han ] m. f. n. one killing by means of dog Lit. MW.

   [ śvahan ] m. a hunter Lit. ib.

   [ śvaghnī ] f. a hunter's wife Lit. ib.


  श्वहान [ śvahāna ] [ śva-hāna ] see [ śauvah ] .


  श्वाग्र [ śvāgra ] [ śvāgra ] n. a dog's tail Lit. Kathās.


  श्वाजिन [ śvājina ] [ śvājina ] n. a dog's skin Lit. Āpast.


  श्वाद [ śvāda ] [ śvāda ] m. = [ śvapāka ] Lit. BhP.


  श्वानल [ śvānala ] [ śvānala ] m. N. of a form or Garuḍa Lit. Vīrac.


  श्वाश्व [ śvāśva ] [ śvāśva ] m. " having a dog for a horse " , N. of Bhairava (or Śiva mounted on a dog) Lit. L.


  श्वाहि [ śvāhi ] [ śvāhi ] m. " dog-serpent " , N. of a son of Vṛijina-vat Lit. BhP.


 श्व [ śva ] [ śva ]2 (ifc.) = [ śvan ] 1 Lit. MW.


 श्वक [ śvaka ] [ śvaka ] m. a wolf Lit. Nalac.


 श्वघ्निन् [ śvaghnin ] [ śvaghní n ] m. ( prob. fr. [ śva-han ] , " a dog-killer " or low fellow , but accord. to some for [ sva-ghnin ] , " one who destroys his own " ) a gamester , professional gambler Lit. RV. Lit. AV.


 श्वनिन् [ śvanin ] [ śvaní n ] m. f. n. keeping dogs Lit. VS.


 श्वा [ śvā ] [ śvā ] in comp. for 1. [ śvan ] above.


  श्वाकर्ण [ śvākarṇa ] [ śvā-karṇa ] m. f. n. Lit. Kāś. on Lit. Pāṇ. 6-3 , 137 ( cf. [ śva-k ] )


  श्वाकुन्द [ śvākunda ] [ śvā-kunda ] m. f. n. Lit. Kāś. on Lit. Pāṇ. 6-3 , 137 ( cf. [ śva-k ] )


  श्वादंष्ट्र [ śvādaṃṣṭra ] [ śvā-daṃṣṭra ] m. f. n. Lit. Kāś. on Lit. Pāṇ. 6-3 , 137 ( cf. [ śva-k ] )


  श्वादन्त [ śvādanta ] [ śvā-danta ] m. f. n. Lit. Kāś. on Lit. Pāṇ. 6-3 , 137 ( cf. [ śva-k ] )


  श्वाजनि [ śvājani ] [ śvā-jani ] m. N. of a Vaiśya Lit. JaimBr.


  श्वापद् [ śvāpad ] [ śvā-pad ] ( [ śvā́- ] ) m. a beast of prey Lit. AV.


  श्वापद [ śvāpada ] [ śvā́-pada ] m. ( [ śvā́- ] ) n. a beast of prey , wild beast Lit. RV.

   a tiger Lit. L.

   pl. N. of a people Lit. MārkP. (w.r. [ svāp ] )

   [ śvāpada ] m. f. n. relating or belonging to a wild beast (= [ śauvāpada ] ) Lit. Pāṇ. 7-3 , 9


   श्वापदराजन् [ śvāpadarājan ] [ śvā́-pada--rājan ] m. a king of the beasts Lit. Ml.


   श्वापदसेवित [ śvāpadasevita ] [ śvā́-pada--sevita ] m. f. n. frequented or infested by wild beasts Lit. MW.


   श्वापदाचरित [ śvāpadācarita ] [ śvā́-padācarita ] m. f. n. overrun or infested by wild beast Lit. MBh.


   श्वापदानुसरण [ śvāpadānusaraṇa ] [ śvā́-padānusaraṇa ] n. the chase after wild beast Lit. MW.


  श्वापुच्छ [ śvāpuccha ] [ śvā-puccha ] m. f. n. or m. = [ śva-p ] q.v.


  श्वावराह [ śvāvarāha ] [ śvā-varāha ] m. f. n. or m. Lit. Kāś. on Lit. Pāṇ. 6-3 , 137.


  श्वावराहिका [ śvāvarāhikā ] [ śvā-varāhikā ] f. the enmity between the dog and the boar Lit. Pāṇ. 4-2 , 104 Vārtt. 21 Lit. Pat.


  श्वाविध् [ śvāvidh ] [ śvā-ví dh ] see below.


 श्वागणिक [ śvāgaṇika ] [ śvāgaṇika ] m. f. n. ( fr. [ śva-gaṇa ] ) = [ śva-gaṇika ] Lit. Yājñ. Sch. ( cf. Lit. Pāṇ. 4-4 , 11) .


 श्वादंष्टृ [ śvādaṃṣṭṛ ] [ śvādaṃṣṭṛ ] m. a patr. Lit. Pāṇ. 7-3 , 8 Sch.


 श्वान [ śvāna ] [ śvāna ] m. a dog Lit. Kāv. Lit. Pañcat.

  the wind (?) Lit. Sāy. on Lit. RV. i , 161 , 13

  [ śvānī ] f. a female dog , bitch (= [ śunī ] ) Lit. Hcar.


  श्वानचिल्लिका [ śvānacillikā ] [ śvāna-cillikā ] f. a kind of vegetable Lit. L.


  श्वाननिद्रा [ śvānanidrā ] [ śvāna-nidrā ] f. dog's sleep , light slumber Lit. MW.


  श्वानवैखरी [ śvānavaikharī ] [ śvāna-vaikharī ] f. " dog's speech " , snarling like a dog on trifling occasions Lit. ib.


  श्वानोच्छिष्ट [ śvānocchiṣṭa ] [ śvānocchiṣṭa ] n. " dog-remnant " , anything left by a dog Lit. ib.


 श्वापाकक [ śvāpākaka ] [ śvāpākaka ] m. f. n. ( fr. [ śva-pāka ] ) g. [ kulālādi ] .


 श्वाफल्क [ śvāphalka ] [ śvāphalka ] m. patr. fr. [ śva-phalka ] Lit. Pāṇ. 4-1 , 114 ; ii , 4 , 58 Sch.


  श्वाफल्कचैत्रक [ śvāphalkacaitraka ] [ śvāphalka-caitraka ] m. pl. Lit. ib. vi , 2 , 34 Sch.


 श्वाफल्कि [ śvāphalki ] [ śvāphalki ] m. patr. fr. id. (= [ a-krūra ] ) Lit. BhP.


 श्वाभस्त्र [ śvābhastra ] [ śvābhastra ] m. f. n. (fr. next) Lit. Pāṇ. 7-3 , 8 Vārtt. 3 Lit. Pat.


 श्वाभस्त्रि [ śvābhastri ] [ śvābhastri ] m. a patr. Lit. Pāṇ. 7-3 , 8 Sch.


 श्वायूथिक [ śvāyūthika ] [ śvāyūthika ] m. f. n. ( fr. [ śva-yūtha ] ) Lit. Pāṇ. 7-3 , 8 Vārtt. 2 Lit. Pat.


 श्वाविच् [ śvāvic ] [ śvāvic ] in comp. for [ śvá-vidh ] below.


  श्वाविच्छरण [ śvāviccharaṇa ] [ śvāvic-charaṇa ] ( for [ °vit-śaraṇa ] ) , the lair or hole of a porcupine (which generally has two or more entrances) Lit. MW.


  श्वाविच्छललित [ śvāvicchalalita ] [ śvāvic-chalalita ] ( for [ °vit-śalalita ] ) m. f. n. furnished with porcupine quills Lit. MBh.


 श्वाविद् [ śvāvid ] [ śvāvid ] in comp. for [ śvā-vidh ] below.


  श्वाविद्गर्त [ śvāvidgarta ] [ śvāvid-garta ] m. the hole or lair of a porcupine


   श्वाविद्गर्तीय [ śvāvidgartīya ] [ śvāvid-gartīya ] m. f. n. Lit. Pat.


  श्वाविद्रोमन् [ śvāvidroman ] [ śvāvid-roman ] n. the quill of a porcupine Lit. KātyŚr. Sch.


 श्वाविध् [ śvāvidh ] [ śvā-ví dh ] m. (nom. [ -vit ] ) " dog-piercer " , a porcupine Lit. AV. Lit. VS. Lit. MaitrS.


 श्वाविध [ śvāvidha ] [ śvāvidha ] m. = [ śvā-vidh ] above ( or [ °dhaḥ ] may be pl. of [ śvā-vidh ] ) Lit. R.


 श्वाविल् [ śvāvil ] [ śvāvil ] in comp. for [ śvā-vidh ] above.


  श्वाविल्लोमन् [ śvāvilloman ] [ śvāvil-loman ] n. a porcupine's quill


   श्वाविल्लोमापनयन [ śvāvillomāpanayana ] [ śvāvil-lomāpanayana ] n. N. of a Tīrtha Lit. MBh.


   श्वाविल्लोमापह [ śvāvillomāpaha ] [ śvāvil-lomāpaha ] n. id. Lit. ib.


श्वधिति [ śvadhiti ] [ śvadhiti ] see [ svadh ] °, p. 1280.


श्वन् [ śvan ] [ śvan ]2 ( prob. fr. √ [ śvi ] ) in [ ṛjí - ] , [ durgṛ́bhi- ] , and [ mātarí -śvan ] , qq. vv.


Next page