Monier-Williams Sanskrit-English Dictionary

Last updated: May 19, 2014
Based on the IITS - Cologne Digital Sanskrit Lexicon
Based on the XML version dated October 25, 2012, Jim Funderburk and Peter Scharf, The Sanskrit Library. Full Credits
Converted to XHTML 1.0 Strict and hyperlinked to The Sanskrit Heritage Platform by Pawan Goyal and Gérard Huet
Previous page

गुह् [ guh ] [ guh ]1 Root cl. [1] P. Ā. [ gū́hati ] , [ °te ] ( cf. Lit. Pāṇ. 6-4 , 89 ; impf. [ ágūhat ] Lit. RV. ii , 24 , 3 ; perf. [ jugūha ] Lit. Ragh. xiv ; fut. [ gūhiṣyati ] Lit. Bhaṭṭ. xvi , 41 ; aor. [ agūhīt ] , Lit. xv ; Subj. 2. sg. [ ghukṣas ] ( Lit. vi ) or Ved. [ guhas ] ( Lit. RV. viii , 6 , 17 ) ; pr. p. P. [ gū́hat ] , Lit. iv , 51 , 9 ; Ā. [ gūhamāna ] Lit. MBh. ; Pass. [ guhyámāna ] Lit. RV. iv , 58 , 4 Lit. VS. ii , 17 ; aor. [ guhámāna ] Lit. RV. iv , 1 , 11 ; Ved. ind.p. [ gŪḍhvī́ ] , Lit. vii , 80 , 2) to cover , conceal , hide , keep secret Lit. RV. : Desid. [ jughukṣati ] ( Lit. Pāṇ. 7-2 , 12 ; 3. du. [ jugukṣatas ] , Pada-pāṭha ) to wish to conceal or hide away Lit. RV. viii , 31 , 7. ( 1326,2 )


 गुह् [ guh ] [ gúh ]2 ( only acc. [ gúham ] and instr. 1. [ guhā́ ] ) f. a hiding-place Lit. RV. i , 67 , 6.


 गुह [ guha ] [ guha ] m. (g. [ aśmādi ] ) " reared in a secret place " , N. of Skanda (the god ; cf. Kārttikeya) Lit. MBh. iii , ix , xiii Lit. Hariv. 10478 Lit. Suśr. Lit. Kum.

  N. of Śiva Lit. MBh. xiii , 1263

  of Vishṇu Lit. W.

  of a king of the Nishādas (friend of Rāma) Lit. R. i f. , vi Lit. Mcar. iv , 60/7

  N. belonging to persons of the writer caste Lit. W.

  a horse ( " a swift horse " Lit. W.) Lit. L.

  [ guha ] m. pl. N. of a people in the south of India Lit. MBh. xii , 7559

  [ guhā ] ( 2. [ gúhā ] ) f. ( gaṇas and [ bhidādi ] ) a hiding-place , cave , cavern Lit. VS. xxx , 16 Lit. TBr. i Lit. MBh. (ifc. f ( [ ā ] ) . Lit. Hcat. i , 7 and 10)

  (fig.) the heart Lit. ŚvetUp. iii , 20 Lit. MBh. xii Lit. BhP. ii , 9 , 24

  Hemionitis cordifolia Lit. Suśr. i , 19 , 27 ; v , 7 , 1 ( cf. [ prati-g ] )

  Desmodium gangeticum Lit. L.

  [ guhā ] ind. ( 3. [ gúhā ] ) , Ved. instr. in a hiding-place , in secret , secretly (opposed to [ āví s ] , and especially with √ [ dhā ] , [ ni-√ dhā ] , √ [ kṛ ] , " to conceal , remove " ) Lit. RV. Lit. AV. Lit. ŚBr. xi , xiii.


  गुहक [ guhaka ] [ guha-ka ] n. pl. " Skanda's heads " , the number , " six. "


  गुहगुप्त [ guhagupta ] [ guha-gupta ] m. " protected by Guha " , N. of a Bodhi-sattva Lit. Kāraṇḍ. i , 4.


  गुहचन्द्र [ guhacandra ] [ guha-candra ] m. N. of a merchant Lit. Kathās. xvii , 72.


  गुहदेव [ guhadeva ] [ guha-deva ] m. N. of a teacher Lit. VBr.


  गुहप्रिया [ guhapriyā ] [ guha-priyā ] f. N. of Indra's daughter Lit. Gal.


  गुहराज [ guharāja ] [ guha-rāja ] m. a peculiar form or construction of a temple Lit. VarBṛS.


  गुहवक्त्र [ guhavaktra ] [ guha-vaktra ] n. pl. " Skanda's faces " , the number " six. "


  गुहवाहन [ guhavāhana ] [ guha-vāhana ] n. " Skanda's vehicle " i.e. his peacock Lit. Bālar. ii , 43.


  गुहशिव [ guhaśiva ] [ guha-śiva ] m. N. of a king of Kaliṅga.


  गुहषष्ठी [ guhaṣaṣṭhī ] [ guha-ṣaṣṭhī ] f. the 6th day in the light half of Mārgaśīrsha.


  गुहसेन [ guhasena ] [ guha-sena ] m. N. of a prince

   of a merchant Lit. Kathās. xiii , xvii.


  गुहहत [ guhahata ] [ guha-hata ] m. f. n. " struck by Skanda " , the Krauñca mountain Lit. Gal.


  गुहागरी [ guhāgarī ] [ guhāgarī ] f. a kind of betel Lit. Gal.


 गुहति [ guhati ] [ guhati ] m. the root [ guh ] Lit. TUp. ii , 1 Sch.


 गुहदवद्य [ guhadavadya ] [ guhád-avadya ] m. f. n. concealing deficiencies Lit. RV. ii , 19 , 5.


 गुहर [ guhara ] [ guhara ] m. f. n. fr. [ °ha ] g. [ aśmādi ] .


 गुहलु [ guhalu ] [ guhalu ] m. N. of a man g. 2. [ lohitādi ] ( [ gūh ] Lit. Hemac. ; [ gulu ] and [ guggulu ] Lit. Kāś.)


 गुहा [ guhā ] [ guhā ]2 and :3 see s.v. [ guha ] .


  गुहाकारम् [ guhākāram ] [ guhā-kā́ram ] ind. so as to conceal one's self Lit. TBr. i.


  गुहागहनवत् [ guhāgahanavat ] [ guhā-gahana-vat ] m. f. n. furnished with caverns and thickets Lit. R. iv , 48 , 6.


  गुहागृह [ guhāgṛha ] [ guhā-gṛha ] n. a cavern Lit. W.


  गुहाचर [ guhācara ] [ guhā-cara ] m. f. n. moving in secret i.e. in the heart Lit. MuṇḍUp.


  गुहामुख [ guhāmukha ] [ guhā-mukha ] m. f. n. wide-mouthed , open-mouthed Lit. MBh. iii , 16118 Lit. Kathās. lv.


  गुहावासिन् [ guhāvāsin ] [ guhā-vāsin ] m. " dwelling in secret " , N. of a Muni Lit. VāyuP. xxiii , 164


   गुहावासितीर्थ [ guhāvāsitīrtha ] [ guhā-vāsi-tīrtha ] n. N. of a Tīrtha Lit. ŚivaP.


  गुहाशय [ guhāśaya ] [ guhā-śaya ] m. f. n. dwelling in hiding-places or in caverns Lit. Ragh. iv , 72 Lit. Suśr.

   being in the heart Lit. Āp. Lit. MuṇḍUp. Lit. ŚvetUp. Lit. MBh. xiv Lit. BhP. ( " N. of Vishṇu " Lit. L.)

   [ guhāśaya ] m. a tiger Lit. L.


  गुहाहित [ guhāhita ] [ guhā-hita ] m. f. n. being in a secret place i.e. in the heart Lit. KaṭhUp.


  गुहेश्वर [ guheśvara ] [ guheśvara ] m. " lord of caverns " , N. of an attendant in Śiva's retinue Lit. Kathās. cxiv , 61.


 गुहिन [ guhina ] [ guhina ] n. a wood , thicket Lit. L.


 गुहिल [ guhila ] [ guhila ] m. N. of a prince (descendant of Bappa) , Lit. Ratnak.

  [ guhila ] n. (g. [ kāśādi ] ) = [ °hina ] Lit. Uṇ. i , 57.


 गुहेर [ guhera ] [ guhera ] m. a smith , 62

  a guardian Lit. Uṇvṛ.


 गुह्य [ guhya ] [ gúhya ] m. f. n. ( Lit. Pāṇ. 3-1 , 109 Lit. Kāś. g. [ daṇḍādi ] ) to be covered or concealed or hidden or kept secret , concealable , private , secret , mysterious , mystical Lit. RV. Lit. AV.

  [ guhya ] m. hypocrisy Lit. L.

  a tortoise Lit. L.

  N. of Vishṇu ( Lit. RTL. p.106) Lit. W.

  [ guhyam ] ind. secretly , privately Lit. MBh. xii , 902

  n. a secret , mystery Lit. MBh. (ifc. f ( [ ā ] ) . , Lit. xiii , 5876) Lit. Mn. xii , 117 Lit. Bhag.

  n. the pudenda Lit. Suśr. Lit. VarBṛS. Lit. Kathās. ii , 56 ( cf. 1. [ gṛ́hya ] ) the anus Lit. W.


  गुह्यकाली [ guhyakālī ] [ gúhya-kālī ] f. " mysterious Durgā " , a form of Durgā Lit. Tantras. ii.


  गुह्यगुरु [ guhyaguru ] [ gúhya-guru ] m. ( cf. [ gṛhya-g ] ) " the mystic Guru " , Śiva (considered as the especial teacher of the Tantras) Lit. L.


  गुह्यतन्त्र [ guhyatantra ] [ gúhya-tantra ] n. N. of a Tantra Lit. Ānand. 31 Sch.


  गुह्यदीपक [ guhyadīpaka ] [ gúhya-dīpaka ] m. a flying insect which gives out light , fire-fly Lit. L.


  गुह्यदेवी [ guhyadevī ] [ gúhya-devī ] f. N. of a goddess Lit. Buddh.


  गुह्यधारा [ guhyadhārā ] [ guhya-dhārā ] f. the urethra, Lit. L.


  गुह्यनिष्यन्द [ guhyaniṣyanda ] [ gúhya-niṣyanda ] m. urine Lit. L.


  गुह्यपति [ guhyapati ] [ gúhya-pati ] m. " lord of the mysteries " , N. of Vajra-dhara Lit. Buddh.


   गुह्यपतिविद्या [ guhyapatividyā ] [ gúhya-pati--vidyā ] f. N. of a prayer Lit. ib.


  गुह्यपत्त्र [ guhyapattra ] [ gúhya-pattra ] m. " having concealed leaves or blossoms " , Ficus religiosa Lit. Npr.


  गुह्यपत्त्रक [ guhyapattraka ] [ gúhya-pattraka ] m. id. Lit. Gal.


  गुह्यपिधान [ guhyapidhāna ] [ gúhya-pidhāna ] n. a covering for the privities Lit. L.


  गुह्यपुष्प [ guhyapuṣpa ] [ gúhya-puṣpa ] m. = [ -pattra ] Lit. L.


  गुह्यबीज [ guhyabīja ] [ gúhya-bīja ] m. " having concealed seeds " , Andropogon Schoenanthus Lit. L.


  गुह्यभाषित [ guhyabhāṣita ] [ gúhya-bhāṣita ] n. secret speech , mystical prayer or incantation Lit. L.


  गुह्यरुज् [ guhyaruj ] [ gúhya-ruj ] f. a disease of the pudenda Lit. VarBṛS. v , 86.


  गुह्यरोग [ guhyaroga ] [ gúhya-roga ] m. id. Lit. Ashṭâṅg. vi , ch. 33.


  गुह्यविद्या [ guhyavidyā ] [ gúhya-vidyā ] f. knowledge of Mantras or mystical incantations Lit. VP. i , 9 , 117.


  गुह्येश्वरी [ guhyeśvarī ] [ guhyeśvarī ] f. " mystic deity " i.e. Prajñā (female energy of the Ādi-buddha) , Lit. SvayambhūP.


 गुह्यक [ guhyaka ] [ guhyaka ] m. N. of a class of demi-gods who like the Yakshas are attendants of Kubera (the god of wealth) and guardians of his treasures (they may have received their N. from living in mountain caverns) Lit. Mn. xii , 47 Lit. MBh. Lit. Hariv. (identified with Yakshas Lit. MBh. v , 7480 Lit. Megh. 5 )

  the number " eleven " Lit. Sūryas.

  N. of Kubera Lit. L.

  [ guhyaka ] m. " mystery " see [ tathāgata-g ] .


  गुह्यकपूजन [ guhyakapūjana ] [ guhyaka-pūjana ] n. worship of the Guhyakas Lit. VarBṛ.


  गुह्यकाधिपति [ guhyakādhipati ] [ guhyakādhipati ] m. " lord of the Guhyakas " , N. of Kubera Lit. MBh. ii , 1760.


  गुह्यकेश्वर [ guhyakeśvara ] [ guhyakeśvara ] m. id. Lit. L.


 गूढ [ gūḍha ] [ gūḍhá ] m. f. n. ( [ gūḍhá ] Lit. RV.) covered , hidden , concealed , invisible , secret , private Lit. RV.

  disguised Lit. Mn. ix , 261 Lit. MBh. iii , 17311 ( 360,3 )

  [ gūḍha ] n. a secret place or mystery Lit. KaṭhUp. i , 1 , 29

  one of the Śabdâlaṃkāras Lit. Sarasv. ii , 19

  [ gūḍham ] ind. secretly Lit. Daś. vii , 248 Lit. Rājat. v , 268

  [ gūḍhā ] f. N. of a Śruti Lit. Gal.

  [ gūḍhe ] ind. loc. secretly Lit. Mn. vii , 186 ; ix , 170.


  गूढगुल्फता [ gūḍhagulphatā ] [ gūḍha-gulphatā ] f. the having the ankle hidden (one of the 80 minor marks of a Buddha), Lit. Dharmas. 84


  गूढचतुर्थपादप्रहेलिका [ gūḍhacaturthapādaprahelikā ] [ gūḍhá-caturtha-pāda-prahelikā ] f. a riddle in which the fourth Pāda (of a stanza) is hidden Lit. Kād. i , 74 f.


  गूढचार [ gūḍhacāra ] [ gūḍhá-cāra ] m. (= [ -cārin ] ) a spy Lit. Daś. i , 51.


  गूढचारिन् [ gūḍhacārin ] [ gūḍhá-cārin ] m. f. n. going about secretly Lit. Yājñ. ii , 268

   [ gūḍhacārin ] m. a spy Lit. W.


  गूढज [ gūḍhaja ] [ gūḍhá-ja ] m. f. n. (= [ gūḍhotpanna ] ) born privately (a son born during the absence of the husband , the real father being unknown ; one of the 12 forms particularised in Hindū law , the child belonging to the husband of the disloyal wife) Lit. , ii , 129.


  गूढता [ gūḍhatā ] [ gūḍhá-tā ] f. " concealment , secrecy "

   [ gūdhatayā ] ind. instr. privately , secretly Lit. Vyavahārat. vii , 7.


  गूढत्व [ gūḍhatva ] [ gūḍhá-tva ] n. obscurity (of sense) Lit. MBh. i , 82.


  गूढदण्ड [ gūḍhadaṇḍa ] [ gūḍhá-daṇḍa ] m. a fine secretly imposed or exacted ( cf. [ guptá ] with [ daṇḍa ] ) Lit. Rājat. vii , 1070.


  गूढनीड [ gūḍhanīḍa ] [ gūḍhá-nīḍa ] m. " having its nest concealed " , the wagtail Lit. L.


  गूढपत्त्र [ gūḍhapattra ] [ gūḍhá-pattra ] m. " hidden-leaved " , Capparis aphylla Lit. L.

   = [ -mallikā ] Lit. L.


  गूढपथ [ gūḍhapatha ] [ gūḍhá-patha ] m. " having a hidden path " , the mind , intellect Lit. L.

   = [ -mārga ] Lit. W.


  गूढपद् [ gūḍhapad ] [ gūḍhá-pad ] nom. [ -pād ] m. " hidden-footed " , a snake Lit. L.


  गूढपाद [ gūḍhapāda ] [ gūḍhá-pāda ] m. f. n. having the feet hidden in ( in comp.) Lit. ŚārṅgP. ( Lit. Hit.)

   [ gūḍhapāda ] m. = [ -pad ] Lit. MBh. vii , 5407.


  गूढपुरुष [ gūḍhapuruṣa ] [ gūḍhá-puruṣa ] m. a spy , disguised agent Lit. L.


  गूढपुष्पक [ gūḍhapuṣpaka ] [ gūḍhá-puṣpaka ] m. " hidden-blossomed " , Mimusops Elengi Lit. L.


  गूढफल [ gūḍhaphala ] [ gūḍhá-phala ] m. " hidden-fruited " , for [ guḍaph ] Lit. L.


  गूढभाषित [ gūḍhabhāṣita ] [ gūḍhá-bhāṣita ] n. secret intelligence , private communication Lit. W.


  गूढमन्त्र [ gūḍhamantra ] [ gūḍha-mantra ] m. f. n. having secret intentions, Lit. Śṛiṅgār.


  गूढमल्लिका [ gūḍhamallikā ] [ gūḍhá-mallikā ] f. Alangium hexapetalum Lit. L.


  गूढमाय [ gūḍhamāya ] [ gūḍhá-māya ] m. f. n. keeping secret one's artifices or tricks Lit. MBh. iii , 31 , 37.


  गूढमार्ग [ gūḍhamārga ] [ gūḍhá-mārga ] m. a bye-path , private way Lit. L.


  गूढमैथुन [ gūḍhamaithuna ] [ gūḍhá-maithuna ] n. secret copulation Lit. Cāṇ.

   [ gūḍhamaithuna ] m. " copulating in secret " , a crow Lit. L.


  गूढवर्चस् [ gūḍhavarcas ] [ gūḍhá-varcas ] m. f. n. = [ °ḍhārcis ] Lit. BhP. i , 19 , 28

   [ gūḍhavarcas ] m. " concealing its feces " , a frog Lit. L.


  गूढवल्लिका [ gūḍhavallikā ] [ gūḍhá-vallikā ] v.l. for [ gūḍhá-mallikā ] Lit. L.


  गूढवसति [ gūḍhavasati ] [ gūḍhá-vasati ] f. abode in a secret place Lit. Daś. iv , 45.


  गूढसाक्षिन् [ gūḍhasākṣin ] [ gūḍhá-sākṣin ] m. a concealed witness (placed by the plaintiff so as to hear the defendant without being noticed by him) Lit. Nār. ( Lit. Smṛitit. x) .


  गूढसिर [ gūḍhasira ] [ gūḍha-sira ] m. f. n. having the arteries hidden, Lit. Bcar.


   गूढसिरता [ gūḍhasiratā ] [ gūḍha-sira-tā ] f. one of a Buddha's marks, Lit. Dharmas. 84.


  गूढागार [ gūḍhāgāra ] [ gūḍhāgāra ] n. a dungeon Lit. W.


  गूढागूढता [ gūḍhāgūḍhatā ] [ gūḍhāgūḍha-tā ] f. obscurity and perspicuity Lit. Sāh. ii , 10 and 10/11.


  गूढागूढत्व [ gūḍhāgūḍhatva ] [ gūḍhāgūḍha-tva ] n. obscurity and perspicuity Lit. Sāh. ii , 10 and 10/11.


  गूढाङ्ग [ gūḍhāṅga ] [ gūḍhāṅga ] m. " hidden-bodied " , a tortoise Lit. L.


  गूढाङ्घ्रि [ gūḍhāṅghri ] [ gūḍhāṅghri ] m. = [ °ḍha-pad ] Lit. L.


  गूढार्चिस् [ gūḍhārcis ] [ gūḍhārcis ] m. f. n. of concealed glory Lit. W.


  गूढार्थ [ gūḍhārtha ] [ gūḍhārtha ] m. the hidden or mystic sense Lit. Ānand. Sch.

   having a hidden meaning Lit. Vām. ii , 1 , 11 and 14


   गूढार्थचन्द्रिका [ gūḍhārthacandrikā ] [ gūḍhārtha--candrikā ] f. N. of commentary


   गूढार्थतत्त्वदीपिका [ gūḍhārthatattvadīpikā ] [ gūḍhārtha--tattva-dīpikā ] f. N. of commentary


   गूढार्थदीपिका [ gūḍhārthadīpikā ] [ gūḍhārtha--dīpikā ] f. N. of commentary


   गूढार्थरत्नमाला [ gūḍhārtharatnamālā ] [ gūḍhārtha--ratna-mālā ] f. N. of commentary


  गूढाशय [ gūḍhāśaya ] [ gūḍhāśaya ] m. f. n. concealing one's intentions.


  गूढोत्पन्न [ gūḍhotpanna ] [ gūḍhotpanna ] m. f. n. = [ °ḍha-ja ] Lit. Mn. ix , 159 and 170.


  गूढोत्मन् [ gūḍhotman ] [ gūḍho'tman ] ( for [ °ḍhātman ] ) m. Lit. Pāṇ. 6-3 , 109 Lit. Siddh.


 गूह [ gūha ] [ gūha ] m. f. n. see [ jñāna- ] .


 गूहन [ gūhana ] [ gūhana ] n. concealing , hiding Lit. MBh. xi , xii.


 गूहितव्य [ gūhitavya ] [ gūhitavya ] m. f. n. to be hidden or concealed or kept secret Lit. MBh. iii , 10613.


गू [] []1 = √ 4. [ gu ] q.v.


 गूथ [ gūtha ] [ gūtha ] m. ( also n. g. [ ardharcādi ] ) " feces , ordure " (in the Pāyāsi-sutta in Pāli) see [ karṇa- ] .


  गूथलक्त [ gūthalakta ] [ gūtha-lakta ] m. the bird Turdus Salica Lit. L.


 गूथक [ gūthaka ] [ gūthaka ] m. see [ karṇa- ]

  the plant Granthiparṇa Lit. L.


 गून [ gūna ] [ gūna ] m. f. n. voided (as ordure) Lit. Pāṇ. 8-2 , 44 Vārtt. 2.


गू [] []2 m. f. n. " going. " see [ agre-gū́ ] .


गूक [ gūka ] [ gūka ] m. a fish Lit. Gal.


गूढ [ gūḍha ] [ gūḍha ] see √ 1. [ guh ] .


गूथ [ gūtha ] [ gūtha ] [ °thaka ] , [ gūna ] see √ 1. [ ] .


गूर् [ gūr ] [ gūr ] Root see √ [ gur ] .


 गूरण [ gūraṇa ] [ gūraṇa ] n. reproach Lit. Rājat. vii , 1605

  = [ gur ] ( [ udyama ] ) Lit. L.


 गूर्ण [ gūrṇa ] [ gūrṇa ] m. f. n. Lit. Pāṇ. 8-2 , 61 Lit. Kāś.


 गूर्त [ gūrta ] [ gūrtá ] see √ [ gur ] .


 गूर्ति [ gūrti ] [ gūrtí ] see √ [ gur ] .


गूर्द् [ gūrd ] [ gūrd ] Root ( = √ [ gurd ] q.v.) cl. [1] P. [ °dati ] , to leap after (loc.)


 गूर्द [ gūrda ] [ gūrda ] m. a jump Lit. Kāṭh. xxxix , 5 Lit. ĀpŚr. xvi

  ( " a particular food of the Asuras " Sch.) N. of a Sāman Lit. TāṇḍyaBr. xiii , 12 , 4 Lit. Lāṭy. vii , 1 , 1 f.

  [ prajāpater g ] or [ °teḥ kūrda ] , " jump of Prajāpati " , N. of two Sāmans Lit. ĀrshBr.

  [ gūrdī ] f. g. [ gaurādi ] .


गूर्ध् [ gūrdh ] [ gūrdh ] Root cl. [10] P. [ °dháyati ] ( Lit. Naigh. iii , 14) to praise Lit. RV. viii , 19 , 1.


गूला [ gūlā ] [ gūlā ] see [ uru-gū́lā ] .


गूवाक [ gūvāka ] [ gūvāka ] = [ guv ] Lit. L.


गूषणा [ gūṣaṇā ] [ gūṣaṇā ] f. the eye in a peacock's tail Lit. L.


गूह [ gūha ] [ gūha ] [ °hana ] , see √ 1. [ guh ] .


गृ [ gṛ ] [ gṛ ] Root cl. [1] P. [ garati ] , to sprinkle , moisten Lit. Dhātup. xxii , 39 ( cf. √ [ ghṛ ] .)


गृज् [ gṛj ] [ gṛj ] Root or [ gṛñj ] ( = √ [ garj ] ) cl. [1] [ garjati ] (see √ [ garj ] ) or [ gṛñjati ] , to sound , roar , Lit. vii , 74 f.


 गृञ्ज [ gṛñja ] [ gṛñja ] m. N. of a plant Lit. Car. vi , 21 Lit. Suśr. vi.


 गृञ्जन [ gṛñjana ] [ gṛñjana ] m. (n. Lit. L.) a kind of onion or garlic or a small red variety of it (prohibited as food) Lit. Mn. v , 5 Lit. Yājñ. i , 176 Lit. Bhpr.

  Lit. Nyāyam.

  a turnip Lit. W.

  the tops of hemp chewed to produce an inebriating effect (the Gāñja) Lit. W.

  [ gṛñjana ] n. poisoned flesh (meat of an animal destroyed by a poisoned arrow) Lit. L.


 गृञ्जनक [ gṛñjanaka ] [ gṛñjanaka ] m. (= [ °na ] ) a kind of onion or garlic Lit. Car. i , 27 ; vi , 9

  [ gṛñjanaka ] n. the two side-pieces of the hilt of a sword Lit. Gal.


 गृञ्जिन [ gṛñjina ] [ gṛñjina ] (v.l. [ °jima ] ) m. N. of a son of Śūra and brother of Vasu-deva Lit. Hariv. 1926.


गृणत् [ gṛṇat ] [ gṛṇát ] [ °ṇāná ] , see √ 1. [ gṝ ] .


गृण्डिव [ gṛṇḍiva ] [ gṛṇḍiva ] m. a kind of jackal Lit. L. (v.l. [ °ḍīva ] ) .


गृत्स [ gṛtsa ] [ gṛ́tsa ] m. f. n. ( Lit. Naigh. iii , 15 ; √ [ gṛdh ] ?) clever , dexterous , judicious , wise Lit. RV.

[ gṛtsa ] m. a sharp fellow Lit. VS. xvi , 25

the god of love Lit. Uṇ. ( cf. [ ratha-gṛtsá ] .)


  गृत्सतमस् [ gṛtsatamas ] [ gṛ́tsa-tamas ] v.l. for [ dīrgha-t ] Lit. VP.


  गृत्सपति [ gṛtsapati ] [ gṛ́tsa-pati ] ( [ gṛ́t ] ) m. the chief of a number of sharpers Lit. VS. xvi , 25.


  गृत्समति [ gṛtsamati ] [ gṛ́tsa-mati ] m. " clever-minded " , N. of a son of Su-hotra Lit. Hariv. 1733 f.


  गृत्समद [ gṛtsamada ] [ gṛ́tsa-madá ] m. N. of a son of Śaunaka of Bhṛigu's family (formerly a son of Śuna-hotra ( Su-hotra Lit. VP. Lit. BhP. ) of the family of Aṅgiras , but by Indra's will transferred to the Bhṛigu family ; author of most of the hymns of Lit. RV. ii) Lit. RAnukr. Lit. ĀśvŚr. xii , 10 , 13 Lit. ĀśvGṛ. iii , 4 , 2 Lit. ŚāṅkhGṛ. Lit. MBh. xiii Lit. Hariv.

   [ gṛtsamada ] m. pl. Gṛitsamada's family Lit. RV. ii , 4 , 9 ; 19 , 8 ; 39 , 8 ; 41 , 18.


गृद [ gṛda ] [ gṛdá ] (= [ gudá ] ?) , a part of a horse's hind quarter near the anus Lit. TS. vii , 4 , 19 , 1.


गृध् [ gṛdh ] [ gṛdh ] Root cl. [4] P. [ gṛ́dhyati ] (perf. 3. pl. [ jagṛdhur ] Lit. BhP. v , 4 , 1 ; [ jāgṛdhúr ] Lit. RV. ii , 23 , 16 ; aor. [ ágṛdhat ] Lit. RV. x , 34 , 4 ; fut. [ gardhiṣyati ] Lit. ŚBr. iii ; pr. p. [ gṛ́dhyat ] Lit. RV. iv , 38 , 3 ; ind.p. [ gṛddhvā ] Lit. BhP. x , 64 , 40) , to endeavour to gain Lit. RV. iv , 38 , 3 Lit. AV. viii , 6 , 1 ; to covet , desire , strive after greedily , be desirous of or eager for (loc. ( Lit. RV. Lit. AV. ) or acc. Lit. ĪśUp. Lit. MBh. iv , 276 Lit. BhP. v , vi , x) : Caus. P. [ gardhayati ] , to be greedy Lit. Dhātup. xxxii , 124 ; to make desirous or greedy Lit. Pāṇ. 1-3 , 69 Lit. Kāś. ; Ā. [ °yate ] , to deceive , cheat Lit. ib. Lit. Bhaṭṭ. viii , 43 : Intens. 2. sg. impf. [ ajarghāḥ ] Lit. Pāṇ. 8-3 , 14 Lit. Kāś. ; ( ( cf. [ anu- ] , [ prati- ] ; [ abhi-ghṛdhna ] , [ pra-gardhin ] ; cf. also Old Germ. (gir) : Mod. Germ. (gier) : Engl. (greedy) (?) : Goth. (gredags) , (gaurs) : Hib. (greadaim) , " I burn " ; (greadhnach) , " joyful , glad " ; (gradh) , " love , charity ; dear " ; (graidhneog) , " a beloved female " , : Lith. (godus) , (gedu) : Slav. (glad) , " hunger. " ) )


 गृद्ध [ gṛddha ] [ gṛddha ] m. f. n. desirous of , eagerly longing for (loc.) Lit. MBh.


 गृद्धि [ gṛddhi ] [ gṛddhi ] f. greediness, Lit. Mahāvy.


 गृद्धिन् [ gṛddhin ] [ gṛddhin ] m. f. n. ifc. eagerly longing for Lit. MBh.

  being very busy with ( in comp.) Lit. Hariv. 3406.


  गृद्धित्व [ gṛddhitva ] [ gṛddhi-tva ] n. eagerly longing for ( in comp.) Lit. MBh. v , 2591.


 गृधु [ gṛdhu ] [ gṛdhu ] m. f. n. libidinous Lit. Uṇvṛ.

  [ gṛdhu ] m. (= [ gṛtsa ] ) the god of love Lit. Uṇ. i , 24.


 गृधू [ gṛdhū ] [ gṛdhū ] m. air voided downwards ( [ apāna ] ) Lit. Uṇvṛ.

  intellect ( cf. Lit. MBh. v , 932) Lit. ib.

  = [ kutsita ] Lit. ib.


 गृध्निन् [ gṛdhnin ] [ gṛdhnin ] m. f. n. eagerly longing for Lit. R. ii , 79 , 12.


 गृध्नु [ gṛdhnu ] [ gṛdhnú ] m. f. n. ( Lit. Pāṇ. 3-2 , 140) hasty , swift Lit. RV. i , 70 , 11 and 162 , 20 Lit. TBr. ii

  greedily desirous of (loc. ( Lit. R. ii ) or in comp. Lit. Megh. 9 ( v.l. ) Lit. BhP. iii , 14 , 20)

  ( [ a- ] , " not greedy " Lit. Ragh. i , 21)

  ( ( cf. Goth. (gairns) , (gairnja) ; Lith. (godu4s) . ) )


  गृध्नुता [ gṛdhnutā ] [ gṛdhnú-tā ] f. greediness Lit. L.

   great desire for ( in comp.) Lit. Kathās.


 गृध्य [ gṛdhya ] [ gṛ́dhya ] m. f. n. longed for greedily Lit. Bhaṭṭ. vi , 55

  [ gṛdhya ] m. ? Lit. AV. xii , 2 , 38

  [ gṛdhyā ] f. greediness after , desire for ( in comp.) Lit. MBh. xii , 11274 ; xiii , 5590.


 गृध्र [ gṛdhra ] [ gṛ́dhra ] m. f. n. desiring greedily or fervently Lit. RV.

  eager for , desirous of ( in comp.) Lit. MBh. vii , 210 Lit. Pañcat. Lit. BhP. xi

  [ gṛdhra ] m. a vulture Lit. RV. Lit. AV. Lit. TS. v Lit. AdbhBr. Lit. Mn.

  N. of a son of Kṛishṇa Lit. BhP. x , 61 , 16

  of a Ṛishi in the 14th Manv-antara Lit. VP.

  of a Rakshas Lit. GaṇP.

  [ gṛdhrī ] f. a female vulture Lit. Yājñ. iii , 256 Lit. Prab. iv , 3

  [ gṛdhra ] m. = [ °dhrikā ] Lit. Hariv. 223 ; ( ( cf. Old Germ. (gīr) ; Mod. Germ. (geier) . ) ) ( 361,2 )


  गृध्रकूट [ gṛdhrakūṭa ] [ gṛ́dhra-kūṭa ] m. " vulture-peak " , N. of a mountain near Rājagṛiha Lit. MBh. xii , 1797 Lit. Lalit. Lit. Hit.


  गृध्रचक्र [ gṛdhracakra ] [ gṛ́dhra-cakra ] m. du. the vulture and the Cakra-vāka Lit. W.


  गृध्रजम्बूक [ gṛdhrajambūka ] [ gṛ́dhra-jambūka ] m. N. of an attendant of Śiva Lit. L. ( [ °mbhūka ] MS.)


  गृध्रदृष्टि [ gṛdhradṛṣṭi ] [ gṛ́dhra-dṛṣṭi ] m. f. n. vulture-eyed Lit. MBh. xii , 5309.


  गृध्रनखी [ gṛdhranakhī ] [ gṛ́dhra-nakhī ] f. " vulture-clawed " , Asteracantha longifolia Lit. Suśr. i

   the jujube Lit. L.


  गृध्रपति [ gṛdhrapati ] [ gṛ́dhra-pati ] m. " lord of vultures " , Jaṭāyu Lit. R. iii , 56 , 41.


  गृध्रपत्त्र [ gṛdhrapattra ] [ gṛ́dhra-pattra ] m. " vulture-feathered " , N. of an attendant of Skanda Lit. MBh. ix , 2576

   [ gṛdhrapattrā ] f. the plant Dhūmra-pattrā Lit. L.


  गृध्रपुत्रिका [ gṛdhraputrikā ] [ gṛ́dhra-putrikā ] f. id. Lit. Gal.


  गृध्रमोजान्तक [ gṛdhramojāntaka ] [ gṛ́dhra-mojāntaka ] m. N. of a son of Śvaphalka Lit. Hariv. 1918 ; 2084

   v.l. [ gandha-mokṣa ] .


  गृध्रयातु [ gṛdhrayātu ] [ gṛ́dhra-yātu ] ( [ gṛ́dh ] ) m. a vulture-shaped demon Lit. RV. vii , 104 , 22.


  गृध्रराज् [ gṛdhrarāj ] [ gṛ́dhra-rāj ] m. = [ -pati ] Lit. BhP. iv , 19 , 16.


  गृध्रराज [ gṛdhrarāja ] [ gṛ́dhra-rāja ] m. id. Lit. R. iii , vi.


  गृध्रवक्त्रा [ gṛdhravaktrā ] [ gṛ́dhra-vaktrā ] f. " vulture-faced " , N. of a goddess Lit. Kālac.


  गृध्रवट [ gṛdhravaṭa ] [ gṛ́dhra-vaṭa ] N. of a Tīrtha Lit. VarP. clvi.


  गृध्रवाज [ gṛdhravāja ] [ gṛ́dhra-vāja ] m. f. n. = [ -vājita ] Lit. MBh. ix , 1413.


  गृध्रवाजित [ gṛdhravājita ] [ gṛ́dhra-vājita ] m. f. n. (= [ gārdhra-v ] ) furnished with vulture-feathers (an arrow) , Lit. xiv , 2454.


  गृध्रशीर्षन् [ gṛdhraśīrṣan ] [ gṛ́dhra-śīrṣan ] ( [ gṛ́dh ] ) m. f. n. vulture-headed Lit. TĀr. i , 28 , 1.


  गृध्रसद् [ gṛdhrasad ] [ gṛ́dhra-sád ] m. f. n. sitting on a vulture Lit. TS. iv , 4 , 7 , 1.


  गृध्रसी [ gṛdhrasī ] [ gṛ́dhra- ] f. ( metrically also [ -si ] ) rheumatism affecting the loins Lit. Car. i , 5 and 20 ; vi , 5 and 24 Lit. Suśr.


  गृध्रेश्वर [ gṛdhreśvara ] [ gṛdhreśvara ] m. N. of a mountain , Lit. ĀdityaP.


 गृध्राण [ gṛdhrāṇa ] [ gṛdhrāṇa ] m. f. n. " greedy as a vulture " , eagerly desiring Lit. BhP. v , 7 , 13

  [ gṛdhrāṇā ] f. = [ gṛdhra-pattrā ] Lit. L.


 गृध्रिका [ gṛdhrikā ] [ gṛdhrikā ] f. (= [ °dhrī ] ) N. of a daughter of Kaśyapa by Tāmrā (mother of vultures) Lit. Hariv. 222.


गृभ् [ gṛbh ] [ gṛ́bh ] f. ( only acc. [ gṛ́bham ] instr. [ gṛbhā ] abl. [ °bhás ] ; for dat. [ °bhé ] see √ [ grah ] ) grasping , seizing Lit. RV. vii , 4 , 3 ; viii , 17 , 15 Lit. VS. xxi , 43

[ gṛbh ] m. f. n. " grasping " ifc. see [ jīva- ] , [ sute- ] , [ syūma-gṛ́bh ] .


 गृभ [ gṛbha ] [ gṛbhá ] m. (= [ gṛhá ] ) dwelling-place Lit. RV. vii , 21 , 2.


 गृभयत् [ gṛbhayat ] [ gṛbháyat ] m. f. n. (irr. pr. p.) seizing , Lit. i , 148 , 3.


 गृभाय [ gṛbhāya ] [ gṛbhāya ] Nom. P. [ °yáti ] ( cf. Lit. Pāṇ. 3-1 , 84 and Vārtt. ; only Impv. [ °yá ] and [ °yáta ] ; cf. [ anu- ] , [ ā-saṃ- ] , [ ud- ] , [ prati- ] , [ saṃ- ] , [ sam-ā-√ grah ] ; fr. [ gṛbhāya ] are to be derived the forms of √ [ grah ] ( q.v.) beginning with [ gṛbhī ] , [ grabhī ] , [ gṛhī ] , [ grahī ] ) , to grasp , seize Lit. RV. vii , 104 , 18 ; viii , 17 , 5 and 69 , 10 Lit. AV. ii.


 गृभि [ gṛbhi ] [ gṛ́bhi ] m. f. n. ( cf. [ gárbha ] ) holding , containing ( with gen.) Lit. AV. xii , 1 , 57 ( cf. [ páḍ- ] ; [ dur-gṛ́bhi ] .)


 गृभित [ gṛbhita ] [ gṛbhita ] m. f. n. grasped , seized Lit. BhP. iii , 21 , 24.


 गृभीत [ gṛbhīta ] [ gṛbhītá ] m. f. n. (= [ gṛhītá ] ) id. Lit. RV. Lit. VS. xvii , 55 Lit. BhP. x , 87 , 14

  ( cf. [ gṛ́bhi ] ) impregnated , bearing fruit Lit. AitBr. ii , 1 , 6.


  गृभीतताति [ gṛbhītatāti ] [ gṛbhītá-tāti ] ( [ °tá- ] ) f. the being seized Lit. RV. v , 74 , 4.


 गृभीत्वा [ gṛbhītvā ] [ gṛbhītvā́ ] ind.p. √ [ grah ] q.v.


 गृह् [ gṛh ] [ gṛh ] m. f. n. only ifc. " seizing " (the mind) , moving Lit. Śiś. ix , 55.


 गृह [ gṛha ] [ gṛhá ] m. an assistant , servant Lit. RV. x , 119 , 13

  (m. sg. and pl. , in later language m. pl. and n. sg.) a house , habitation , home Lit. RV. ( [ mṛn-máya g ] , " house of earth " , grave , Lit. vii , 89 , 1) Lit. AV. ( [ adharā́d g ] , " the lower world " , Lit. ii , 14 , 3)

  (ifc. f ( [ ā ] ) . Lit. R. i , 5 , 9 ; f ( [ ī ] ) . Lit. Pañcat. i , 17 , 5)

  ifc. with names of gods " a temple " ( cf. [ caṇḍikā- ] , [ devatā- ] ) , of plants " a bower "

  [ gṛha ] m. pl. a house as containing several rooms Lit. RV. Lit. AV.

  m. the inhabitants of a house , family Lit. ŚBr. i Lit. BhP. iii , 2 , 7 Lit. Kathās. xx , 21

  domestic or family life, Lit. Jātakam.

  a wife Lit. Pāṇ. 3-1 , 144 Lit. Kāś.

  a householder Lit. BhP. xi , 8 , 9

  n. a wife Lit. Pañcat. iii , 7 , 13

  a sign of the zodiac Lit. VarBṛS. vci , civ

  an astrological mansion Lit. VarBṛ. i , iv f.

  N. of the 4th astrological mansion , Lit. i , 16

  a square (in chess or in any similar game) Lit. Kād. i , 48 Lit. Pāṇ. 5-2 , 9 , Lit. Kaiy.

  a name , appellation Lit. L. (cf. [ anti- ] , [ bhumi- ] , [ śayyā- ] , [ su ] ) (cf. Zd. (geredha) ; Got. (gards) ; Lat. (hortus) .)


  गृहक [ gṛhaka ] [ gṛha-ka ] a small house, hut, Lit. R.


  गृहकक्ष्या [ gṛhakakṣyā ] [ gṛha-kakṣyā ] f. a court-yard, Lit. Bcar.


  गृहकच्छप [ gṛhakacchapa ] [ gṛhá-kacchapa ] m. " house-tortoise " , a small flat oblong stone (shaped like the shell of a tortoise) used for grinding condiments Lit. L.


  गृहकन्या [ gṛhakanyā ] [ gṛhá-kanyā ] f. Aloe perfoliata ( [ ghṛta-kumārī ] ) Lit. Bhpr. ( cf. [ kanyakā ] .)


  गृहकपोत [ gṛhakapota ] [ gṛhá-kapota ] m. a domestic pigeon Lit. Śiś. iv , 52 Lit. Sāh. iii , 59/60.


  गृहकपोतक [ gṛhakapotaka ] [ gṛhá-kapotaka ] m. id. Lit. L.


  गृहकरण [ gṛhakaraṇa ] [ gṛhá-karaṇa ] n. house-building Lit. W.

   household affairs Lit. W.


  गृहकर्तृ [ gṛhakartṛ ] [ gṛhá-kartṛ ] m. a house-builder , carpenter Lit. R. vii , 5 , 19

   a kind of sparrow Lit. L.


  गृहकर्मन् [ gṛhakarman ] [ gṛhá-karman ] n. = [ -kārya ] Lit. Pañcat. ii , 3 , 5/6 Lit. BhP. x Lit. Sāh. x , 69/70 , 3

   a domestic rite (performed at the solemn entrance into a house)


   गृहकर्मकर [ gṛhakarmakara ] [ gṛhá-karma-kara ] m. a domestic servant Lit. Pañcat.


   गृहकर्मदास [ gṛhakarmadāsa ] [ gṛhá-karma-dāsa ] m. id. Lit. Bhartṛ. i , 1.


  गृहकलह [ gṛhakalaha ] [ gṛhá-kalaha ] m. domestic dissension Lit. W.


  गृहकारक [ gṛhakāraka ] [ gṛhá-kāraka ] m. a house-builder , mason , carpenter (kind of mixed caste) Lit. Yājñ. iii , 146 Lit. Parāś. Paddh.


  गृहकारिन् [ gṛhakārin ] [ gṛhá-kārin ] m. " house-builder " , a kind of wasp Lit. Mn. xii , 66 Lit. Yājñ. iii , 214.


  गृहकार्य [ gṛhakārya ] [ gṛhá-kārya ] n. a domestic affair Lit. Mn. v , 150 Lit. Daś. xi , 207.


  गृहकुक्कुट [ gṛhakukkuṭa ] [ gṛhá-kukkuṭa ] m. a domestic cock Lit. Suśr. iv , 9 , 18 Lit. Prab. v , 20.


  गृहकुमारी [ gṛhakumārī ] [ gṛhá-kumārī ] f. = [ -kanyā ] Lit. L.


  गृहकुलिङ्ग [ gṛhakuliṅga ] [ gṛhá-kuliṅga ] m. a kind of bird Lit. Suśr. i , 46 , 2 , 14.


  गृहकूलक [ gṛhakūlaka ] [ gṛhá-kūlaka ] m. Trichosanthes anguina Lit. Bhpr.


  गृहकृत्य [ gṛhakṛtya ] [ gṛhá-kṛtya ] n. household matters or affairs Lit. BhP. x , 8 , 30 ; 9 , 22 Lit. RV. i , 48 , 5 Lit. Sāy.

   " affairs of a royal house " , a kind of tax or duty Lit. Rājat. v , 166 (see [ aṭṭa-pati-bhāgākhya-g ] ) ; 175 ; 300.


  गृहक्षत [ gṛhakṣata ] [ gṛhá-kṣata ] m. a kind of divine being Lit. Vāstuv. Lit. Hcat.


  गृहक्षेत्रिन् [ gṛhakṣetrin ] [ gṛhá-kṣetrin ] m. f. n. possessing a house and fields Lit. Hariv. 3493.


  गृहगुप्त [ gṛhagupta ] [ gṛhá-gupta ] N. of a man Lit. Daś. xi , 211.


  गृहगोधा [ gṛhagodhā ] [ gṛhá-godhā ] f. the small house-lizard Lit. Kathârṇ. x.


  गृहगोधिका [ gṛhagodhikā ] [ gṛhá-godhikā ] f. (= [ āgāra-g ] ) id. Lit. VarBṛS. Lit. Suśr. (said to be venomous) .


  गृहगोपिका [ gṛhagopikā ] [ gṛhá-gopikā ] f. a kind of demon (v.l. [ -golikā ] ) , Lit. vi , 49 , 28.


  गृहगोलक [ gṛhagolaka ] [ gṛhá-golaka ] m. = [ -godhā ] Lit. MārkP. xv , 24

   [ gṛhagolikā ] f. id. Lit. L.

   [ gṛhagolaka ] f. v.l. for [ -gopikā ] .


  गृहघ्नी [ gṛhaghnī ] [ gṛhá-ghnī ] f. pernicious to a house (a woman) Lit. PārGṛ. i , 11 , 2 ff.


  गृहचटक [ gṛhacaṭaka ] [ gṛhá-caṭaka ] m. a house-sparrow Lit. W.


  गृहचुल्ली [ gṛhacullī ] [ gṛhá-cullī ] f. two rooms contiguous to each other (one facing west , the other east) Lit. VarBṛS. liii , 40.


  गृहचेतस् [ gṛhacetas ] [ gṛhá-cetas ] m. f. n. thinking only of one's house Lit. BhP. ix , 11 , 17.


  गृहच्छिद्र [ gṛhacchidra ] [ gṛhá-cchidra ] n. " a breach in a house " , family dissensions Lit. Vet. Introd. 12 Lit. Hit.


  गृहज [ gṛhaja ] [ gṛhá-ja ] m. f. n. born in the house (a slave) Lit. Mn. viii , 415 Lit. Yājñ. ii , 181/182 ( Lit. Nār.)


  गृहजन [ gṛhajana ] [ gṛhá-jana ] m. the family Lit. Mudr. i , 20/21.


  गृहजात [ gṛhajāta ] [ gṛhá-jāta ] m. f. n. = [ -ja ] Lit. Yājñ. ii , 181/182

   (said of animals) Lit. VarBṛS. lxi , 7 Lit. Pañcat. i , 1 , 83 Lit. Kathās. lx.


  गृहजालिका [ gṛhajālikā ] [ gṛhá-jālikā ] f. disguise Lit. L.


  गृहज्ञानिन् [ gṛhajñānin ] [ gṛhá-jñānin ] v.l. for [ gṛhejñ ] .


  गृहतटी [ gṛhataṭī ] [ gṛhá-taṭī ] f. a terrace in front of a house , threshold Lit. L.


  गृहदारु [ gṛhadāru ] [ gṛhá-dāru ] n. a house-post Lit. Mṛicch. iv , 3.


  गृहदास [ gṛhadāsa ] [ gṛhá-dāsa ] m. a domestic slave Lit. W.

   [ gṛhadāsī ] f. a female domestic slave Lit. BhP. x , 9 , 1.


  गृहदासिका [ gṛhadāsikā ] [ gṛhá-dāsikā ] f. = [ °sī ] , Lit. 83 , 39.


  गृहदाह [ gṛhadāha ] [ gṛhá-dāha ] m. a fire , conflagration Lit. ĀpŚr. ix , 3 , 17 Lit. ŚāṅkhŚr. iii , 4.


  गृहदीप्ति [ gṛhadīpti ] [ gṛhá-dīpti ] f. the splendour or ornament of a house (a virtuous woman) Lit. Mn. ix , 26 Lit. MBh. v , 1408.


  गृहदेवता [ gṛhadevatā ] [ gṛhá-devatā ] f. the deity of a house Lit. Bhām. iii , 12

   (pl.) Lit. ĀśvGṛ. Lit. Gaut. Lit. Mṛicch. i , 14/15 Lit. Kathās. iv , 74.


  गृहदेवी [ gṛhadevī ] [ gṛhá-devī ] f. N. of a Rākshasī who protects the house Lit. MBh. ii , 730.


  गृहद्रुम [ gṛhadruma ] [ gṛhá-druma ] m. Odina pennata Lit. L.

   Tectona grandis Lit. L.


  गृहद्वार् [ gṛhadvār ] [ gṛha-dvār ] (= - [ dvāra ] ), Lit. Baudh.


  गृहद्वार [ gṛhadvāra ] [ gṛhá-dvāra ] n. a house-door Lit. Gobh. iv , 7 , 20.


  गृहधूम [ gṛhadhūma ] [ gṛhá-dhūma ] m. (= [ āgāra-dh ] ) , N. of a plant (= [ dhundhu-māra ] Lit. L.) Lit. Suśr. iv f.


  गृहनदिका [ gṛhanadikā ] [ gṛhá-nadikā ] f. a ditch in a house Lit. Kād.


  गृहनमन [ gṛhanamana ] [ gṛhá-namana ] g. 2. [ kṣubhnādi ] .


  गृहनरक [ gṛhanaraka ] [ gṛhá-naraka ] m. a hell of a house Lit. W.


  गृहनाशन [ gṛhanāśana ] [ gṛhá-nāśana ] m. (= [ graha-n ] ) " destroying (walls of) a house (by building in and about it) " , a pigeon Lit. L.


  गृहनिर्वाह [ gṛhanirvāha ] [ gṛha-nirvāha ] m. housekeeping, Lit. Kathās.


  गृहनीड [ gṛhanīḍa ] [ gṛhá-nīḍa ] m. " having its nest in houses " , a sparrow Lit. L.


  गृहपटल [ gṛhapaṭala ] [ gṛha-paṭala ] the thatch of a house, Lit. VarBṛS.


  गृहप [ gṛhapa ] [ gṛhá- ] m. the guardian of a house Lit. VS. xxx , 11.


  गृहपति [ gṛhapati ] [ gṛhá-pati ] m. ( [ °há- ] ) ( Lit. Pāṇ. 6-2 , 18) the master of a house , householder Lit. RV. vi , 53 , 2 Lit. AV. Lit. ŚBr. iv , viii Lit. Kauś.

   N. of Agni Lit. RV. Lit. VS. Lit. AV. Lit. ŚBr. i , v Lit. MBh. iii , 14211 ; xii , 8883 (gen. pl. [ °tinām ] metrically for [ °tīnām ] )

   for [ graha-p ] ( q.v.)

   a householder of peculiar merit (giving alms and performing all the prescribed ceremonies) , esp. one who has the precedence at a grand sacrifice ( [ sattrá ] ) Lit. AitBr. v , viii Lit. ŚBr. viii , xi f. Lit. TāṇḍyaBr.

   the head or judge of a village Lit. Daś. viii , 207 Lit. Mṛicch. ii , 14/15 , 8 Sch.

   a Brāhman of the 2nd order who after having finished his studies marries Lit. W.

   = [ dharma ] (the maintenance of a sacred and perpetual fire , the duty of a householder , hospitality ) Lit. L.

   = [ -vitta ] Lit. L.


   गृहपतिवदन [ gṛhapativadana ] [ gṛha-pati-vadana ] n. a partic. religious recitation, Lit. ĀpGṛ., Sch.


  गृहपतिन् [ gṛhapatin ] [ gṛhá-patin ] only gen. pl. [ °tinām ] see [ -pati ] .


  गृहपत्नी [ gṛhapatnī ] [ gṛhá-patnī ] ( [ °há- ] ) f. the mistress of a house , a householder's wife Lit. RV. x , 85 , 26 Lit. AV. Lit. Kauś. 23 f.


  गृहपात [ gṛhapāta ] [ gṛhá-pāta ] m. the falling in (of a house) Lit. Kathās. xxviii.


  गृहपाल [ gṛhapāla ] [ gṛhá-pāla ] m. a house-guardian Lit. MBh. iii , 10774

   a house-dog Lit. BhP. i;iii , 30 , 16


   गृहपालाय [ gṛhapālāya ] [ gṛhá-pālāya ] Nom. Ā. [ °lāyate ] , to resemble a house-dog , Lit. vii , 15 , 18.


  गृहपूजा [ gṛhapūjā ] [ gṛha-pūjā ] f. a partic. nuptial ceremony, ib.


  गृहपृष्ठ [ gṛhapṛṣṭha ] [ gṛha-pṛṣṭha ] n. the flat roof of a house, Lit. VarBṛS.


  गृहपोतक [ gṛhapotaka ] [ gṛhá-potaka ] m. the site of a habitation Lit. L.


  गृहपोषण [ gṛhapoṣaṇa ] [ gṛhá-poṣaṇa ] n. maintenance of a household Lit. Kathās. ii , 55.


  गृहप्रकरण [ gṛhaprakaraṇa ] [ gṛhá-prakaraṇa ] n. N. of wk.


  गृहप्रपदन [ gṛhaprapadana ] [ gṛha-prapadana ] n. (solemn) entrance into a h°ouse, Lit. ĀśvGṛ.


  गृहप्रवेश [ gṛhapraveśa ] [ gṛhá-praveśa ] m. solemn entrance into a house.


  गृहबभ्रु [ gṛhababhru ] [ gṛhá-babhru ] m. the musk rat Lit. L. ( cf. [ geha-nakula ] .)


  गृहबलि [ gṛhabali ] [ gṛhá-bali ] m. a domestic oblation (offering of the remnants of a meal to all creatures , such as animals and certain deities ; see Lit. RTL. p.422) Lit. Mn. iii , 265 Lit. MārkP. xxix


   गृहबलिदेवता [ gṛhabalidevatā ] [ gṛhá-bali--devatā ] f. pl. certain deities to whom domestic oblations are offered Lit. ĀśvGṛ. Lit. Pariś.


   गृहबलिप्रिय [ gṛhabalipriya ] [ gṛhá-bali--priya ] m. " fond of domestic oblations " , the crane Ardea nivea Lit. L.


   गृहबलिभुज् [ gṛhabalibhuj ] [ gṛhá-bali--bhuj ] m. " enjoying domestic oblations " , a sparrow Lit. L.

    a crow Lit. L.

    the crane Ardea nivea Lit. Megh. 24.


  गृहभङ्ग [ gṛhabhaṅga ] [ gṛhá-bhaṅga ] m. " driven from his house " , an exile Lit. W.

   destroying a house , breaking into a house Lit. W.

   family decay , failure or ruin (of a family , firm or association) Lit. W.


  गृहभञ्जन [ gṛhabhañjana ] [ gṛhá-bhañjana ] n. the breaking down or destroying a house Lit. W.

   causing the ruin of a family Lit. W.


  गृहभद्रक [ gṛhabhadraka ] [ gṛhá-bhadraka ] n. an audience-hall Lit. Gal.


  गृहभर्तृ [ gṛhabhartṛ ] [ gṛhá-bhartṛ ] m. the master of a house Lit. VarBṛS. liii , 58.


  गृहभित्ति [ gṛhabhitti ] [ gṛhá-bhitti ] f. a house-wall Lit. L.


  गृहभूमि [ gṛhabhūmi ] [ gṛhá-bhūmi ] f. = [ -potaka ] Lit. L.


  गृहभेदिन् [ gṛhabhedin ] [ gṛhá-bhedin ] m. f. n. prying into domestic affairs , causing family quarrels Lit. W.


  गृहभोजिन् [ gṛhabhojin ] [ gṛhá-bhojin ] m. an inmate of the same house Lit. Rājat. v , 402.


  गृहमणि [ gṛhamaṇi ] [ gṛhá-maṇi ] m. " house-jewel " , a lamp Lit. L.


  गृहमयूर [ gṛhamayūra ] [ gṛha-mayūra ] m. a domestic or tame peacock, Lit. Mṛicch.


  गृहमाचिका [ gṛhamācikā ] [ gṛhá-mācikā ] f. (= [ gṛhá-mocikā ] ) a bat Lit. L.


  गृहमार्जनी [ gṛhamārjanī ] [ gṛhá-mārjanī ] f. " cleaning the house " , a female servant of the house Lit. BhP. x , 83 , 11.


  गृहमुख [ gṛhamukha ] [ gṛhá-mukha ] m. = [ upakurvāṇa ] Lit. Gal.


  गृहमूढधी [ gṛhamūḍhadhī ] [ gṛhá-mūḍhadhī ] m. f. n. bewildered with domestic cares Lit. W.


  गृहमृग [ gṛhamṛga ] [ gṛhá-mṛga ] m. a dog Lit. L.


  गृहमेघ [ gṛhamegha ] [ gṛhá-megha ] m. a multitude of houses Lit. R. v , 10 , 5.


  गृहमेध [ gṛhamedha ] [ gṛhá-medhá ] m. a domestic sacrifice Lit. MaitrS. i , 10 , 15 Lit. ŚBr. x Lit. Pāṇ. 4-2 , 32

   [ gṛhamedha ] m. f. n. one who performs the domestic sacrifices or is the object of them (as the Maruts) Lit. RV. vii , 59 , 10 Lit. MaitrS. i , 10 , 1 and 15 Lit. ŚāṅkhŚr. iii

   connected with domestic rites or a householder's duties Lit. BhP. ii f.

   m. a householder's duties Lit. Āp.

   m. pl. N. of particular winds causing rain Lit. TĀr. i , 9 , 5 Lit. RV. ii , 12 , 12 Lit. Sāy.


  गृहमेधिन् [ gṛhamedhin ] [ gṛhá-medhí n ] m. f. n. one who performs the domestic sacrifices , religious man Lit. AV. Lit. TS. iii Lit. ŚBr. xiii

   being the object of domestic rites (as the Maruts) Lit. VS. xvii , xxiv Lit. TS. i Lit. TBr. i Lit. ŚBr. ii Lit. KātyŚr.

   [ gṛhamedhin ] m. the householder who performs the domestic rites , a married Brāhman who has a household , a Brāhman in the 2nd period of his life Lit. Mn. iii f. , vi Lit. MBh.

   [ gṛhamedhinī ] f. the wife of a householder Lit. BhP. iv , 26 , 13 ( " natural intelligence " Sch.)


   गृहमेधिता [ gṛhamedhitā ] [ gṛhá-medhi-tā ] f. the state of a householder Lit. Bālar. vi , 30


   गृहमेधिव्रत [ gṛhamedhivrata ] [ gṛhá-medhi-vrata ] n. a rite observed by a householder along with his wife Lit. Gobh. i , 4 , 18.


  गृहमेधीय [ gṛhamedhīya ] [ gṛhá-medhī́ya ] m. f. n. ( Lit. Pāṇ. 4-2 , 32) relating to the [ °dhá ] or domestic sacrifice Lit. RV. vii , 56 , 14 Lit. TBr. i Lit. ŚBr. xi Lit. ŚāṅkhŚr. xiv Lit. BhP.

   [ gṛhamedhīya ] n. a domestic sacrifice Lit. Lāṭy. x , 12 , 8.


  गृहमेध्य [ gṛhamedhya ] [ gṛhá-medhya ] m. f. n. ( Lit. Pāṇ. 4-2 , 32) relating to the [ °dhá ] or domestic sacrifice Lit. Kāṭh. xxxvi , 9.


  गृहमोचिका [ gṛhamocikā ] [ gṛhá-mocikā ] f. = [ gṛhá-mācikā ] Lit. Gal.


  गृहयन्त्र [ gṛhayantra ] [ gṛhá-yantra ] n. an apparatus to which on festive occasions the flags of a house are fastened Lit. Kum. vi , 41.


  गृहरक्षा [ gṛharakṣā ] [ gṛhá-rakṣā ] f. the guarding of a house Lit. Hit. ii , 3 , 0/1.


  गृहरन्ध्र [ gṛharandhra ] [ gṛhá-randhra ] n. = [ -cchidra ] Lit. W.


  गृहराज [ gṛharāja ] [ gṛhá-rājá ] m. the lord of the house (Agni) Lit. AV. xi , 1 , 29.


  गृहवत् [ gṛhavat ] [ gṛhá-vat ] m. the possessor of a house , householder Lit. Pañcat. ii Lit. BhP. x , 60 , 59.


  गृहवर्मन् [ gṛhavarman ] [ gṛhá-varman ] m. N. of a prince Lit. Hcar. iv , vi.


  गृहवाटिका [ gṛhavāṭikā ] [ gṛhá-vāṭikā ] f. a garden or grove near a house Lit. L.


  गृहवाटी [ gṛhavāṭī ] [ gṛhá-vāṭī ] f. a garden or grove near a house Lit. L.


  गृहवास [ gṛhavāsa ] [ gṛhá-vāsa ] m. living in one's own house , office of a householder Lit. MBh. xiii.


  गृहवासिन् [ gṛhavāsin ] [ gṛhá-vāsin ] m. f. n. living in one's own house Lit. MBh. xiii , 94 , 28 Sch.


  गृहविच्छेद [ gṛhaviccheda ] [ gṛhá-viccheda ] m. the extinction or destruction of a family Lit. W.


  गृहवित्त [ gṛhavitta ] [ gṛhá-vitta ] m. = [ -pati ] Lit. L.


  गृहवृक्षवाटिका [ gṛhavṛkṣavāṭikā ] [ gṛhá-vṛkṣa-vāṭikā ] f. N. of a literary work Lit. Sāh. vi , 194 a/b.


  गृहव्यापार [ gṛhavyāpāra ] [ gṛhá-vyāpāra ] m. household affairs , domestic economy Lit. Pañcat. Lit. Subh.


  गृहव्रत [ gṛhavrata ] [ gṛhá-vrata ] m. f. n. devoted to home Lit. BhP. vii , 5 , 30.


  गृहशायिन् [ gṛhaśāyin ] [ gṛhá-śāyin ] m. " dwelling in the house " , a pigeon Lit. Npr.


  गृहशिखण्डिन् [ gṛhaśikhaṇḍin ] [ gṛhá-śikhaṇḍin ] m. a peacock kept in a house Lit. Mṛicch. v , 1 Lit. Kāvyâd. ii , 105.


  गृहशुक [ gṛhaśuka ] [ gṛhá-śuka ] m. a parrot kept in a house Lit. Amar.

   a domestic poet Lit. Rājat. v , 31.


  गृहशुद्धि [ gṛhaśuddhi ] [ gṛhá-śuddhi ] f. ceremonies for the purification of a house Lit. W.


  गृहश्रेणी [ gṛhaśreṇī ] [ gṛha-śreṇī ] f. a street, Lit. L.


  गृहसंरोध [ gṛhasaṃrodha ] [ gṛhá-saṃrodha ] m. besetting a house (for recovering a debt) .


  गृहसंवेशक [ gṛhasaṃveśaka ] [ gṛhá-saṃveśaka ] m. a house-builder Lit. Mn. iii , 163.


  गृहसंस्थ [ gṛhasaṃstha ] [ gṛhá-saṃstha ] m. f. n. = [ -vāsin ] Lit. MBh. xiii , 94 , 28.


  गृहसार [ gṛhasāra ] [ gṛhá-sāra ] property Lit. Mudr. i , 23/24 , 5.


  गृहसारस [ gṛhasārasa ] [ gṛhá-sārasa ] m. the crane Ardea sibirica Lit. Kād.


  गृहस्थ [ gṛhastha ] [ gṛhá-stha ] m. f. n. ifc. living or staying in any one's house Lit. MBh.

   [ gṛhastha ] m. a householder , Brāhman in the 2nd period of his religious life (performing the duties of the master of a house and father of a family after having finished his studies and after investiture with the sacred thread ; cf. Lit. RTL. pp. 138 ; 150 ; 362 & 386) Lit. Gaut. Lit. Āp. Lit. Mn. Lit. BhP. vii ,

   [ gṛhasthā ] f. a housewife Lit. Vet. ii , 9/10


   गृहस्थता [ gṛhasthatā ] [ gṛhá-stha--tā ] f. the office of a householder Lit. Mcar. iv , 33


   गृहस्थधर्म [ gṛhasthadharma ] [ gṛhá-stha--dharma ] m. a householder's duty Lit. Hit.


   गृहस्थाश्रम [ gṛhasthāśrama ] [ gṛhá-sthāśrama ] m. the order of a householder Lit. Mn. iii , 2


   गृहस्थोपनिषद् [ gṛhasthopaniṣad ] [ gṛhá-sthopaniṣad ] f. religious knowledge of a householder Lit. MBh. i , 3629.


  गृहस्थान [ gṛhasthāna ] [ gṛhá-sthāna ] n. a royal tent Lit. L.


  गृहस्थिति [ gṛhasthiti ] [ gṛhá-sthiti ] f. the state of a householder Lit. Kathās. lxxiii.


  गृहस्थूण [ gṛhasthūṇa ] [ gṛhá-sthūṇa ] n. the pillar of a house Lit. Siddh.stry. 22 Sch.


  गृहस्वामिनी [ gṛhasvāminī ] [ gṛhá-svāminī ] f. a housewife Lit. Pañcad. i , 10.


  गृहहन् [ gṛhahan ] [ gṛhá-han ] m. f. n. see [ -ghnī ] .


  गृहाक्ष [ gṛhākṣa ] [ gṛhākṣa ] m. " house-eye " , a loop-hole , round or oblong window Lit. L. ( cf. [ gavākṣa ] .)


  गृहागत [ gṛhāgata ] [ gṛhāgata ] m. f. n. coming to a house Lit. Ragh. iii , 11

   [ gṛhāgata ] m. a guest Lit. L.


  गृहाचार [ gṛhācāra ] [ gṛhācāra ] m. " house-custom " , the duties of a householder or housewife towards a guest Lit. Kathās. lvii.


  गृहाजिर [ gṛhājira ] [ gṛhājira ] n. a house-yard Lit. Pañcat. ii , 6 , 10/11 , 8.


  गृहाधिप [ gṛhādhipa ] [ gṛhādhipa ] m. " house-lord " , a householder Lit. L.


  गृहानुबद्ध [ gṛhānubaddha ] [ gṛhānubaddha ] m. f. n. confined to the house Lit. W.


  गृहापण [ gṛhāpaṇa ] [ gṛhāpaṇa ] m. a bazaar Lit. Sūryapr. Sch.


  गृहाभिपालिन् [ gṛhābhipālin ] [ gṛhābhipālin ] m. f. n. watching or taking care of the house Lit. W.

   [ gṛhābhipālin ] m. a watchman Lit. W.


  गृहाम्बु [ gṛhāmbu ] [ gṛhāmbu ] n. sour gruel made from the fermentation of rice-water Lit. L.


  गृहाम्ल [ gṛhāmla ] [ gṛhāmla ] n. id. Lit. L.


  गृहायणिक [ gṛhāyaṇika ] [ gṛhāyaṇika ] m. a householder Lit. W.


  गृहायनिक [ gṛhāyanika ] [ gṛhāyanika ] m. id. Lit. L.


  गृहारम्भ [ gṛhārambha ] [ gṛhārambha ] m. building a house Lit. MBh. xii , 6649 ( = Lit. BhP. xi , 9 , 15) .


  गृहाराम [ gṛhārāma ] [ gṛhārāma ] m. = [ °ha-vāṭikā ] Lit. L.


  गृहारूढचेतस् [ gṛhārūḍhacetas ] [ gṛhārūḍha-cetas ] m. f. n. devoted to home Lit. W.


  गृहार्थ [ gṛhārtha ] [ gṛhārtha ] m. household affairs , any household care Lit. Mn. ii , 67.


  गृहालिक [ gṛhālika ] [ gṛhālika ] m.


  गृहालिकी [ gṛhālikī ] [ gṛhālikī ] f. = [ gṛhagolaka ] Lit. L.


  गृहाली [ gṛhālī ] [ gṛhālī ] f. = [ gṛhagolaka ] Lit. L.


  गृहावग्रहणी [ gṛhāvagrahaṇī ] [ gṛhāvagrahaṇī ] f. = [ °ha-taṭī ] Lit. Hcar. v , 94.


  गृहावग्रहिणी [ gṛhāvagrahiṇī ] [ gṛhāvagrahiṇī ] f. id. Lit. L.


  गृहावस्थित [ gṛhāvasthita ] [ gṛhāvasthita ] m. f. n. dwelling or living in a house Lit. W.

   situated or abiding in any dwelling-place Lit. W.


  गृहाशया [ gṛhāśayā ] [ gṛhāśayā ] v.l. for [ °śrayā ] .


  गृहाश्मन् [ gṛhāśman ] [ gṛhāśman ] m. = [ °ha-kacchapa ] Lit. L.


  गृहाश्रम [ gṛhāśrama ] [ gṛhāśrama ] m. the order of a householder or Gṛiha-stha ( q.v.) Lit. Mn. vi , 1 Lit. MBh. i , xii Lit. BhP. v


   गृहाश्रमवत् [ gṛhāśramavat ] [ gṛhāśrama--vat ] m. the Brāhman as a householder.


  गृहाश्रमिन् [ gṛhāśramin ] [ gṛhāśramin ] m. = [ °ma-vat ] , Lit. x , 86 , 14 Lit. MārkP. xxix.


  गृहाश्रया [ gṛhāśrayā ] [ gṛhāśrayā ] f. the betel tree Lit. L.


  गृहेज्ञानिन् [ gṛhejñānin ] [ gṛhe-jñānin ] m. f. n. " wise only inside a house " , inexperienced , stupid Lit. MBh. xiii , 4576 ( [ °ha-jñ° ] ed. Bomb.)


  गृहेरुह [ gṛheruha ] [ gṛhe-ruha ] m. f. n. growing in a house (a tree) , 6070.


  गृहेवासिन् [ gṛhevāsin ] [ gṛhe-vāsí n ] m. f. n. living in a house Lit. TBr. i.


  गृहेश [ gṛheśa ] [ gṛheśa ] m. the regent of zodiacal sign.


  गृहेशूर [ gṛheśūra ] [ gṛ-he-śūra ] m. "bold at home" , a cowardly bully, Lit. L.


  गृहेश्वर [ gṛheśvara ] [ gṛheśvara ] m. = [ °hādhipa ] Lit. VarBṛS. liii

   [ gṛheśvarī ] f. a housewife Lit. BhP. x , 60 , 54.


  गृहोत्पात [ gṛhotpāta ] [ gṛhotpāta ] m. any domestic nuisance (vermin ) Lit. W.


  गृहोदक [ gṛhodaka ] [ gṛ-hodaka ] n. rice-gruel, Lit. L.


  गृहोद्यान [ gṛhodyāna ] [ gṛhodyāna ] n. = [ °ha-vāṭikā ] Lit. Kathās. lxxv , 120.


  गृहोपकरण [ gṛhopakaraṇa ] [ gṛhopakaraṇa ] n. any domestic utens Lit. il , xx , 150.


 गृहणी [ gṛhaṇī ] [ gṛhaṇī ] f. = [ gṛhāmbu ] Lit. L.


 गृहय [ gṛhaya ] [ gṛhaya ] Nom. Ā. [ °yate ] , to grasp Lit. Dhātup. xxxv , 45 ( cf. [ gṛbháyat ] .)


 गृहयाय्य [ gṛhayāyya ] [ gṛhayāyya ] m. a householder Lit. Uṇ. iii , 96.


 गृहयालु [ gṛhayālu ] [ gṛhayālu ] disposed to grasp Lit. Pāṇ. 3-2 , 158.


 गृहल [ gṛhala ] [ gṛhala ] m. N. of a man Lit. Pravar. v , 4.


 गृहाय [ gṛhāya ] [ gṛhāya ]1 irr. ind.p. (√ [ grah ] ) grasping Lit. Hariv. ii , 84 , 57 (v.l. [ grah ] ) .


 गृहाय [ gṛhāya ] [ gṛhāya ]2 Nom. Ā. [ °yate ] , to become a house Lit. Kulârṇ. ix , 59.


 गृहि [ gṛhi ] [ gṛhi ] only gen. pl. [ °hīṇām ] see [ °hí n ]

  for [ °haye ] ( Ved. inf.) see √ [ grah ] .


 गृहिन् [ gṛhin ] [ gṛhí n ] m. f. n. possessing a house Lit. TS. v , 5 , 2 , 2

  [ gṛhin ] m. the master of a house , householder , Gṛiha-stha Lit. Mn. Lit. Yājñ. Lit. VarBṛS. Lit. BhP. (gen. pl. [ °hīṇām ] for [ °hiṇām ] , Lit. x , 8 , 4)

  [ gṛhiṇī ] f. the mistress of a house , wife ( Lit. RTL. p.397) Lit. Śak. iv , 18 f. Lit. Ragh. Lit. Kum. Lit. Pañcat.


 गृहीभू [ gṛhībhū ] [ gṛhī-√ bhū ] to become a house or habitation Lit. Śak. vii , 20.


 गृहीत [ gṛhīta ] [ gṛhītá ] m. f. n. (√ [ grah ] , but see [ gṛbhāya ] ) grasped , taken , seized , caught , held , laid hold of Lit. ChUp. Lit. ĀśvGṛ.

  received , accepted

  received hospitably (as a guest) Lit. BhP. iii , 5 , 19

  obtained , gained

  " taken on one's self " see [ -mauna ]

  mentioned Lit. Pañcat.

  perceived , understood Lit. Śak. (v.l.) Lit. Mudr.

  received completely into one's mind (opposed to [ adhīta ] , " studied " , but not successfully) Lit. Pāṇ. 2-3 , 6 Lit. Kāś. Lit. BhP. i , 2 , 12.


  गृहीतखड्गचर्मन् [ gṛhītakhaḍgacarman ] [ gṛhītá-khaḍga-carman ] m. f. n. grasping sword and shield Lit. W.


  गृहीतगर्भा [ gṛhītagarbhā ] [ gṛhītá-garbhā ] f. (a wife) who has conceived an embryo , pregnant Lit. Suśr. iii , 3 , 10 and 4 , 21.


  गृहीतचाप [ gṛhītacāpa ] [ gṛhīta-cāpa ] m. f. n. armed with a bow, Lit. Śak.


  गृहीतचेतस् [ gṛhītacetas ] [ gṛhītá-cetas ] m. f. n. one whose mind or heart is captivated Lit. BhP. vi , 18 , 38.


  गृहीतदिक्क [ gṛhītadikka ] [ gṛhītá-dik-ka ] m. f. n. = [ -diś ] Lit. Śiś. i , 64.


  गृहीतदिश् [ gṛhītadiś ] [ gṛhītá-diś ] m. f. n. running away , flying , escaped Lit. L.


  गृहीतदेह [ gṛhītadeha ] [ gṛhītá-deha ] m. f. n. incarnate Lit. W.


  गृहीतधनुस् [ gṛhītadhanus ] [ gṛhīta-dhanus ] m. f. n. armed with a bow, Lit. Śak.


  गृहीतधन्वन् [ gṛhītadhanvan ] [ gṛhīta-dhanvan ] m. f. n. armed with a bow, Lit. Śak.( Page1326,3 )


  गृहीतनामधेय [ gṛhītanāmadheya ] [ gṛhīta-nāmadheya ] m. f. n. named, mentioned, Lit. Mālatīm.


  गृहीतनामन् [ gṛhītanāman ] [ gṛhītá-nāman ] m. f. n. one who has received a name , named Lit. Nal. xii , 35


   सुगृहीतनामन् [ sugṛhītanāman ] [ su-gṛhītá-nāman ] m. f. n. one who has received a good name , named according to the ordinances Lit. Mudr. i , 18/19.


  गृहीतपश्चात्ताप [ gṛhītapaścāttāpa ] [ gṛhīta-paścāttāpa ] m. f. n. penitent, Lit. Ratnâv.


  गृहीतपाणि [ gṛhītapāṇi ] [ gṛhītá-pāṇi ] m. f. n. grasped by the hand Lit. Gaṇar. 91 Sch.


  गृहीतपाथेय [ gṛhītapātheya ] [ gṛhīta-pātheya ] m. f. n. supplied with victuals for a journey, Lit. Śak.


  गृहीतपृष्ठ [ gṛhītapṛṣṭha ] [ gṛhītá-pṛṣṭha ] m. f. n. seized from behind Lit. R. (ed. Gorr.) Lit. ii , 109 , 56.


  गृहीतमौन [ gṛhītamauna ] [ gṛhītá-mauna ] m. f. n. one who has taken upon himself the vow of silence Lit. Kathās. vii , 1


   गृहीतमौनव्रत [ gṛhītamaunavrata ] [ gṛhītá-mauna--vrata ] m. f. n. id. Lit. BhP. v , 5 , 29


  गृहीतवसतीवरीक [ gṛhītavasatīvarīka ] [ gṛhītá-vasatīvarīka ] m. f. n. one who has taken up the waters called [ vasatī-várī ] Lit. ĀpŚr. xi , 20 , 12 Sch.


  गृहीतविद्य [ gṛhītavidya ] [ gṛhītá-vidya ] m. f. n. one who has acquired knowledge , learned Lit. W.


  गृहीतवेतन [ gṛhītavetana ] [ gṛhītá-vetana ] m. f. n. one who has received his wages , paid Lit. Yājñ. ii , 292.


  गृहीतशरकार्मुक [ gṛhītaśarakārmuka ] [ gṛhītá-śara-kārmuka ] m. f. n. handling arrows and bows Lit. W.


  गृहीतशरावाप [ gṛhītaśarāvāpa ] [ gṛhītá-śarāvāpa ] m. f. n. taking a bow Lit. W.


  गृहीतशूल [ gṛhītaśūla ] [ gṛhīta-śūla ] m. f. n. armed with a spear, Lit. Bcar.


  गृहीतसार [ gṛhītasāra ] [ gṛhītá-sāra ] m. f. n. deprived of one's strength Lit. BhP. v , 14 , 19.


  गृहीतहृदय [ gṛhītahṛdaya ] [ gṛhītá-hṛdaya ] m. f. n. = [ -cetas ] Lit. W.

   captivating the heart , 3 , 2.


  गृहीताक्षर [ gṛhītākṣara ] [ gṛhītākṣara ] m. f. n. one who has received into his mind the syllables or the sounds ( of speech gen.) Lit. Ratnâv. ii , 0/1 , 43 (in Prākṛit) .


  गृहीतामिष [ gṛhītāmiṣa ] [ gṛhītāmiṣa ] m. f. n. seizing prey Lit. W.


  गृहीतार्थ [ gṛhītārtha ] [ gṛhītārtha ] m. f. n. comprehending the sense or meaning Lit. Cāṇ.


  गृहीतावगुण्ठन [ gṛhītāvaguṇṭhana ] [ gṛhī-tāvaguṇṭhana ] m. f. n. veiled, covered, Lit. Mṛicch.


  गृहीतास्त्र [ gṛhītāstra ] [ gṛhītāstra ] m. f. n. one who has taken up arms Lit. W.


 गृहीतव्य [ gṛhītavya ] [ gṛhītavya ] m. f. n. ( for [ grah ] ) to be seized or taken or accepted from (abl.) Lit. MBh. iv , 1481 f.

  to be understood , meant Lit. Pāṇ. 1-1 , 20 Sch.


 गृहीति [ gṛhīti ] [ gṛhīti ] f. " seizing , taking " ( the hand , 1. [ kara- ] ) , and " levying " ( taxes , 2. [ kara- ] ) Lit. Hcar. iv , 23

  perception Lit. Bādar. iii , 3 , 16

  taking anything to mean or understanding by anything Lit. 4 , 23 Sch.


 गृहीतिन् [ gṛhītin ] [ gṛhītin ] m. f. n. one who has grasped anything (loc.) , g. [ iṣṭādi ] .


 गृहीतृ [ gṛhītṛ ] [ gṛhītṛ ] m. f. n. ( for [ grah ] ) one who seizes Lit. L.


 गृहीत्वा [ gṛhītvā ] [ gṛhītvā́ ] ind.p. √ [ grah ] q.v.


 गृहु [ gṛhu ] [ gṛhú ] m. one who receives alms , beggar Lit. RV. x , 117 , 3.


 गृहोलिका [ gṛholikā ] [ gṛholikā ] f. = [ °hālika ] Lit. L.


 गृह्णत् [ gṛhṇat ] [ gṛhṇát ] m. f. n. pr.p. √ [ grah ] q.v.


 गृह्णान [ gṛhṇāna ] [ gṛhṇāná ] m. f. n. pr. p. √ [ grah ] q.v.


 गृह्य [ gṛhya ] [ gṛhya ]1 ind.p. Ved. ifc. , " seizing by " see [ karṇa- ] , [ pāda- ] , and [ hasta-gṛ́hya ]

  [ haste- ] .


 गृह्य [ gṛhya ] [ gṛ́hya ]2 m. f. n. ( fr. √ [ grah ] ) to be grasped or taken Lit. AV. v , 20 , 4 Lit. ŚāṅkhGṛ. v , 2 , 5

  perceptible Lit. ŚvetUp. i , 13

  ( [ á- ] neg.) Lit. ŚBr. xiv

  ( Lit. Pāṇ. 3-1 , 119) " to be taken together with " ( in comp.) , adhering to the party of ( Lit. Kāś.) , being in close relation to (as the lotus to the moon) Lit. Kāvyâd. ii , 179 Lit. Daś. vi ; vii , 254 Lit. Kir. ii , 5 Lit. Bhaṭṭ. vi , 61

  to be acknowledged or admitted Lit. W.

  to be adopted or trusted or relied on Lit. W.

  = [ ava- ] Lit. Vop. xxvi , 20

  [ gṛhya ] n. for [ guhya ] (anus) Lit. L.

  [ gṛhyā ] f. ( Lit. Pāṇ. 3-1 , 119) ifc. being outside (of a town or village , as [ senā ] , an army) Lit. Kāś.

  [ gṛhya ] n. a suburb Lit. L.


 गृह्य [ gṛhya ] [ gṛ́hya ]3 m. f. n. ( fr. [ gṛhá ] ) belonging to a house , domestic (said of an Agni) Lit. TS. v Lit. MaitrS. Lit. AitBr. viii , 10 , 9 Lit. Gobh. ( said of a series of ceremonies relating to family or domestic affairs , such as marriages , births , and treated of in the Gṛihya-sūtras , q.v.)

  living in houses , domesticated (as animals) Lit. L.

  not free , dependent , ( [ a- ] neg.) Lit. Bhaṭṭ. vi , 61

  m. the domestic Agni Lit. ŚāṅkhGṛ. v , 2 , 5

  a domesticated animal Lit. L.

  m. pl. the inmates of a house , domestics Lit. ŚBr. ii f. , xii Lit. KātyŚr. Lit. PārGṛ. ii

  n. a domestic rite Lit. Gaut.

  a domestic rule or affair Lit. BhP. x , 8 , 25 Lit. Hcat.

  = [ -sūtra ]

  [ gṛhyā ] f. domestic rites and the rules relating to them Lit. Gṛihyās.


  गृह्यकर्मन् [ gṛhyakarman ] [ gṛ́hya-karman ] n. a domestic rite.


  गृह्यकारिका [ gṛhyakārikā ] [ gṛ́hya-kārikā ] f. the Lit. ĀśvGṛ. in metrical form Lit. W.


  गृह्यगुरु [ gṛhyaguru ] [ gṛ́hya-guru ] for [ guhya-g ] Lit. W.


  गृह्यग्रन्थ [ gṛhyagrantha ] [ gṛ́hya-grantha ] m. N. of wk. on domestic rites.


  गृह्यतात्पर्यदर्शन [ gṛhyatātparyadarśana ] [ gṛ́hya-tātparya-darśana ] n. N. of wk. on domestic rites.


  गृह्यपद्धति [ gṛhyapaddhati ] [ gṛ́hya-paddhati ] f. N. of wk. on domestic rites.


  गृह्यपरिशिष्ट [ gṛhyapariśiṣṭa ] [ gṛ́hya-pariśiṣṭa ] n. N. of wk. on domestic rites.


  गृह्यवत् [ gṛhyavat ] [ gṛ́hya-vat ] m. f. n. having many adherents or partisans Lit. TāṇḍyaBr. xiii , 11 , 13 Sch.


  गृह्यविवरण [ gṛhyavivaraṇa ] [ gṛ́hya-vivaraṇa ] n. N. of a Comm.


  गृह्यसंग्रह [ gṛhyasaṃgraha ] [ gṛ́hya-saṃgraha ] m. N. of wk. on domestic rites (by the son of Gobhila) .


  गृह्यसूत्र [ gṛhyasūtra ] [ gṛ́hya-sūtra ] n. a ritual work containing directions for domestic rites and ceremonies (as Lit. ĀśvGṛ. Lit. ŚāṅkhGṛ. ; cf. Lit. RTL. p.281) .


  गृह्याग्नि [ gṛhyāgni ] [ gṛhyāgni ] m. " domestic Agni " , a sacred fire which it is incumbent on every Brāhman to keep up Lit. W. ( Lit. RTL. p.365) .


 गृह्यक [ gṛhyaka ] [ gṛhyaka ] m. f. n. domesticated (as animals) Lit. Pāṇ. 3-1 , 119 Lit. Kāś.


 गृह्या [ gṛhyā ] [ gṛhyā ] f. of 2. and 3. [ °hya ] q.v.


  गृह्याकर्मन् [ gṛhyākarman ] [ gṛhyā-karman ] n. = [ °hya-k° ] Lit. Gobh. i , 1 , 1 Lit. Gṛihyās. i , 33.


  गृह्यासंग्रह [ gṛhyāsaṃgraha ] [ gṛhyā-saṃgraha ] m. = [ °hya-s° ] .


गृष्टि [ gṛṣṭi ] [ gṛṣṭí ] f. a cow which has had only one calf , young cow Lit. RV. iv , 18 , 10 Lit. AV. Lit. Kauś. Lit. MBh.

(ifc. with names of other animals Lit. Pāṇ. 2-1 , 65) any young female animal (e.g. [ vāsitā-g ] ; a young female elephant Lit. MBh. xi , 642)

Gmelina arborea Lit. L.

a variety of Dioscorea Lit. L.

[ gṛṣṭi ] m. for [ ghṛṣṭi ] , a boar Lit. L.

N. of a man Lit. Uttarar. iv , 5/6 and 10/11.


  गृष्ट्यादि [ gṛṣṭyādi ] [ gṛṣṭy-ādi ] a Gaṇa of Lit. Pāṇ. 4-1 , 136.


 गृष्टिका [ gṛṣṭikā ] [ gṛṣṭikā ] f. = [ °ṭi ] , a young cow Lit. Hcat. i , 10 , 89

  N. of a plant Lit. Suśr. iv , 9 , 8.


गृह् [ gṛh ] [ gṛh ] [ gṛhá ] , see [ gṛ́bh ] , p. 361 , col. 3.


गॄ [ gṝ ] [ gṝ ]1 Root cl. [9] P. Ā. [ gṛṇā́ti ] , [ °ṇīté ] ( 1. sg. Ā. and 3. sg. Pass. [ gṛṇé ] Lit. RV. ; 1. sg. Ā. [ gṛṇīṣé ] Lit. RV. ; 2. pl. [ gṛṇátā ] Lit. AV. v , 27 , 9 ; p. P. [ gṛṇát ] Lit. RV. ; Ā. & Pass. [ gṛṇāná ] Lit. RV. ; Ved. inf. Impv. [ gṛṇīṣáṇi ] Lit. RV. vi , 15 , 6 and viii , 12 , 19) , to call , call out to , invoke Lit. RV. Lit. AV. Lit. ŚBr. iv Lit. Bhag. xi , 21 ; to announce , proclaim Lit. RV. ; to mention with praise , praise , extol Lit. RV. Lit. BhP. xi , 13 , 41 Lit. Bhaṭṭ. viii , 77 ; to pronounce , recite Lit. MBh. vii , 1754 Lit. Ragh. Lit. BhP. i , 1 , 14 ; to relate , teach in verses , Lit. 4 , 9 Lit. Gaṇit. i , 4 , 5 ; ( ( cf. 1 , 2 ; Hib. (goirim) ; Old Germ. (quar) , (quir) , ; Old Pruss. (gerbu) , " to speak " ; Angl.Sax. (gale) ; Germ. (Nachtigal) ; Lat. (gallus) ? ) )


गॄ [ gṝ ] [ gṝ ]2 Root cl. [6] P. [ girati ] or (cf. Lit. Pāṇ. ,8-2 , 21) [ gilati ] ( Lit. ŚBr. i Lit. MBh. Lit. Suśr.) , ep. also Ā. [ girate ] ( 1. sg. [ gí rāmi ] Lit. AV. vi , 135 , 3 ; perf. [ jagāra ] Lit. RV. ; aor. Subj. 3. pl. [ garan ] Lit. RV. i , 158 , 5) , to swallow , devour , eat Lit. RV. ; to emit or eject from the mouth Lit. MBh. xii , 12872 : Caus. (aor. 2. sg. [ ajīgar ] ) to swallow Lit. RV. i , 163 , 7 : Intens. [ jegilyate ] Lit. Pāṇ. 8-2 , 20 : Desid. [ jigariṣati ] , Lit. vii , 2 , 75 ; ( ( cf. √ 2. [ gal ] , 2 [ gir ] , [ gila ] , 2. [ gīrṇá ] ; Lith. (gerru) , " to drink " ; Lat. (glu-tio) , (gula) ; Slav. (gr-lo) ; Russ. (z8ora) . ) )


गॄ [ gṝ ] [ gṝ ]3 Root ( = √ 3. [ kṝ ] ) cl. [10] Ā. [ gārayate ] , to know Lit. Dhātup. xxxiii , 33 ; to make known , teach Lit. ib.


गेण्डु [ geṇḍu ] [ geṇḍu ] m. a ball to play with Lit. L.


 गेण्डुक [ geṇḍuka ] [ geṇḍuka ] m. id. Lit. L.

  a cushion Lit. Śiś. ii , 77 Sch.


 गेण्डूक [ geṇḍūka ] [ geṇḍūka ] m. a ball to play with Lit. L.


 गेन्दुक [ genduka ] [ genduka ] m. id. Lit. L.

  a cushion Lit. Śiś. ii , 77 Sch.


गेप् [ gep ] [ gep ] Root ( = √ [ kep ] ) cl. [1] Ā. [ °pate ] , to go , move Lit. Dhātup. x , 8 ; to shake , tremble Lit. ib.


गेय [ geya ] [ geya ] see √ [ gai ] .


गेल [ gela ] [ gela ] [ °lu ] , a particular number Lit. Buddh.


गेलु [ gelu ] [ gelu ] [ °la ] , a particular number Lit. Buddh.


गेव् [ gev ] [ gev ] Root ( = √ [ kev ] , [ khev ] , [ sev ] ) cl. [1] Ā. [ °vate ] , to serve Lit. Dhātup. xiv , 31.


गेष् [ geṣ ] [ geṣ ] Root ( cf. [ gav-eṣ ] ) cl. [1] Ā. [ °ṣate ] , to seek , search Lit. Dhātup. xvi , 13.


 गेष [ geṣa ] [ geṣa ] m. N. of a Nāga Lit. BhavP.


गेष्ण [ geṣṇa ] [ geṣṇa ] see √ [ gai ] .


गेह [ geha ] [ gehá ] n. ( corrupted fr. [ gṛhá ] ) , a house , dwelling , habitation Lit. VS. xxx , 9 Lit. Mn. Lit. MBh.

family life, Lit. Jātakam.

[ geha ] n. du. " the two habitations " , the house and the body Lit. BhP. x , 60 , 20

[ gehī ] f. = [ ud-g ] , a kind of ant Lit. Gal.


  गेहदाह [ gehadāha ] [ gehá-dāha ] m. a conflagration Lit. KātyŚr. xxv.


  गेहनकुल [ gehanakula ] [ gehá-nakula ] m. (= [ gṛha-babhru ] ) the musk rat Lit. L.


  गेहपति [ gehapati ] [ gehá-pati ] m. the master of a house , householder , husband Lit. BhP. vii , 9 , 40.


  गेहपारावत [ gehapārāvata ] [ geha-pārāvata ] m. a domestic pigeon, Lit. Mṛicch.


  गेहभू [ gehabhū ] [ gehá-bhū ] f. = [ gṛha-bhūmi ] q.v. Lit. L.


  गेहानुप्रपातम् [ gehānuprapātam ] [ gehānuprapātam ] ind. so as to rush into one house after the other Lit. Pāṇ. 3-4 , 56 Lit. Kāś.


  गेहानुप्रपादम् [ gehānuprapādam ] [ gehānuprapādam ] ind. so as to go into one house after the other Lit. ib.


  गेहानुप्रवेशम् [ gehānupraveśam ] [ gehānupraveśam ] ind. id. Lit. ib.


   गेहानुप्रवेशनीय [ gehānupraveśanīya ] [ gehānupraveśanīya ] Lit. Pāṇ. 5-1 , 111 Lit. Pat.


  गेहावस्कन्दम् [ gehāvaskandam ] [ gehāvaskandam ] ind. = [ °hānuprapātam ] Lit. Pāṇ. 3-4 , 56 Lit. Kāś.


  गेहेक्ष्वेडिन् [ gehekṣveḍin ] [ gehekṣveḍin ] see s.v. [ gehe ] .


  गेहोपवन [ gehopavana ] [ gehopavana ] n. a small forest near a house Lit. L.


 गेहिणी [ gehiṇī ] [ gehiṇī ] f. = [ gṛh ] , a housewife Lit. L.


 गेहिनी [ gehinī ] [ gehinī ] f. id. Lit. Megh. Lit. Ragh. viii , 72 Lit. Pañcat. ii.


 गेहीय [ gehīya ] [ gehīya ] Nom. P. [ °yati ] , to take anything (acc.) for a house Lit. VarYogay. ii , 5.


 गेहे [ gehe ] [ gehe ] (loc. of [ °há ] q.v.)


  गेहेक्ष्वेडिन् [ gehekṣveḍin ] [ gehe-kṣveḍin ] m. f. n. " blustering at home " , a house-hero , coward g. [ pātresamitādi ] and [ yuktārohy-ādi ] .


  गेहेदाहिन् [ gehedāhin ] [ gehe-dāhin ] m. f. n. " scorching and burning at home " , id. Lit. ib.


  गेहेदृप्त [ gehedṛpta ] [ gehe-dṛpta ] m. f. n. " overbearing at home " id. Lit. ib.


  गेहेधृष्ट [ gehedhṛṣṭa ] [ gehe-dhṛṣṭa ] m. f. n. " insolent at home " id. Lit. ib.


  गेहेनर्दिन् [ gehenardin ] [ gehe-nardin ] m. f. n. " shouting defiance at home " , id. Lit. ib. Lit. Bhaṭṭ. v , 41.


  गेहेमेहिन् [ gehemehin ] [ gehe-mehin ] m. f. n. " making water at home " , a lazy or indolent man g. [ pātre-samitādi ] and [ yuktārohy-ādi ] .


  गेहेविजितिन् [ gehevijitin ] [ gehe-vijitin ] m. f. n. " victorious at home " , a house-hero , boaster Lit. ib.


  गेहेव्याड [ gehevyāḍa ] [ gehe-vyāḍa ] m. " fierce at home " id. Lit. ib.


  गेहेशूर [ geheśūra ] [ gehe-śūra ] m. a house-hero , carpet-knight Lit. ib.


 गेह्य [ gehya ] [ géhya ] m. f. n. being in a house , domestic Lit. VS. xvi , 44 Lit. TS.

  [ gehya ] n. domestic wealth Lit. RV. iii , 30 , 7.


गै [ gai ] [ gai ] Root cl. [1] P. [ gā́yati ] , rarely Ā. [ °te ] ( 1. sg. [ gā́ye ] ( Lit. RV. viii , 46 , 17 ) & [ gāyiṣe ] ( Lit. RV. vii , 96 , 1 ) Lit. Lāṭy. Lit. MBh. ) , exceptionally cl. [2] [ gāti ] ( Lit. MBh. iii , 15850 ; xii , 10299 : cl. [3] P. [ jigāti ] Lit. Dhātup. xxv , 25 ; perf. [ jagau ] Lit. AitBr. ; aor. [ agāsīt ] ; Prec. [ geyāt ] Lit. Pāṇ. 6-4 , 67 ; pr. p. P. [ gā́yat ] Lit. RV. ; ind.p. [ gītvā ] ( with prep. [ -gāya ] ( Lit. Pāṇ. 6-4 , 69) Lit. AitBr. , or [ -gī́ya ] Lit. ŚBr. ) ; inf. [ gātum ] ) , to sing , speak or recite in a singing manner , sing to (dat. Lit. RV.) , praise in song ( with acc.) , relate in metrical language Lit. RV. Lit. AV. ; to sing before (acc.) Lit. Kathās. i , 53 : Pass. [ gīyáte ] (p. [ °yámāna ] ) , to be sung or praised in song Lit. RV. ; to be called Lit. MBh. i , 4329 Lit. Kum. ii , 5 Lit. Kathās. xci (perf. [ jage ] ) , : Caus. [ gāpayati ] (Pot. 3. pl. [ gāyayeyur ] Lit. JaimUp.) , to cause to sing or praise in song Lit. Lāṭy. Lit. ŚāṅkhGṛ. Lit. Ragh. Lit. BhP. : Intens. [ jegīyate ] ( Lit. Pāṇ. 6-4 , 66) , to sing Lit. MBh. xii , 12200 ; to be sung or praised in song Lit. VarBṛS. xix , 18 Lit. Daś. i , 6 ; to be asserted obstinately Lit. Sarvad. iii , 224 ; xii , 1 ; ( ( cf. 3. [ ] ; cf. also Lith. (zaidziu) . ) )


 गेय [ geya ] [ geya ] m. f. n. ( Lit. Pāṇ. 3-1 , 97 Lit. Kāś.) to be sung , being sung or praised in song Lit. Lāṭy. Lit. Hariv. Lit. Pāṇ. 3-4 , 68 Lit. BhP. x

  singing , singer of (gen.) Lit. Pāṇ. 3-4 , 68

  [ geya ] n. a song , singing Lit. MBh. Lit. R. Lit. Megh. (said of the flies' humming Lit. Pañcat. i , 15 , 8/9)

  cf. [ āśīr- ] , [ prātar- ] .


  गेयज्ञ [ geyajña ] [ geya-jña ] m. f. n. skilful in song Lit. VarBṛS.


  गेयपद [ geyapada ] [ geya-pada ] n. a song sung before any one with the lute Lit. Sāh. vi , 212.


  गेयराजन् [ geyarājan ] [ geya-rājan ] m. " king of songs " , N. of a Cakra-vartin Lit. Buddh. Lit. L.


 गेष्ण [ geṣṇa ] [ geṣṇa ] m. a singer ( " a joint " Sch.) Lit. ChUp. i , 6 f.

  = [ udgīthá ] , chanting of the Lit. SV. Lit. AitĀr. ii , 3 , 6. 8 Lit. Pushpas. x , 5 , 3

  = [ geṣṇu ] Lit. L.

  a chanter of the Lit. SV. Lit. L. ( cf. [ abhi- ] .)


 गेष्णु [ geṣṇu ] [ geṣṇu ] m. a professional singer , actor , mime Lit. L.


गैर [ gaira ] [ gaira ] m. f. n. ( fr. 3. [ girí ] ) coming from or growing on mountains Lit. W.

[ gairī ] f. Methonica superba Lit. L.


 गैरायण [ gairāyaṇa ] [ gairāyaṇa ] m. patr. fr. [ girí ] g. [ aśvādi ] .


 गैरिक [ gairika ] [ gairika ] m. f. n. = [ °ra ] Lit. W.

  [ gairika ] n. gold Lit. L.

  red chalk (sometimes used as a red ornament) Lit. MBh. vii , ix , xiv Lit. R. Lit. Suśr. Lit. VarBṛS.

  m. pl. a class of ascetics , Lit. Śīl. ( in Prākṛit (geruya) )

  [ gairikā ] f. red chalk Lit. Suśr. iv , 25 , 36.


  गैरिकधातु [ gairikadhātu ] [ gairika-dhātu ] m. id. Lit. MBh. iii , vii Lit. R. v.


  गैरिकाक्ष [ gairikākṣa ] [ gairikākṣa ] m. the plant Jala-madhūka Lit. L.


  गैरिकाख्य [ gairikākhya ] [ gairikākhya ] m. the plant Jala-madhūka Lit. L.


  गैरिकाचल [ gairikācala ] [ gairikācala ] m. a mountain containing red chalk Lit. MBh. vii , 7919.


  गैरिकाञ्जन [ gairikāñjana ] [ gairikāñjana ] n. an unguent prepared from red chalk Lit. R. v , 5 , 12 Lit. Suśr.


 गैरिक्षित [ gairikṣita ] [ gairikṣitá ] m. patr. fr. [ giri-kṣí t ] N. of Trasadasyu Lit. RV. v , 33 , 8

  [ gairikṣita ] m. pl. N. of (a family of) the Yaskas Lit. Kāṭh. xiii , 12 Lit. Pravar. i , 4.


 गैरीयक [ gairīyaka ] [ gairīyaka ] (perhaps) = [ °reya ] Lit. L.


 गैरेय [ gaireya ] [ gaireya ] n. " mountain-born " , bitumen Lit. L.

  red chalk Lit. W.


गैरकंवूल [ gairakaṃvūla ] [ gaira-kaṃvūla ] or [ °ri-k° ] (fr. $ and $) , the 9th Yoga (in astron.)


गैलपूरण [ gailapūraṇa ] [ gaila-pūraṇa ] m. f. n. filling or swelling the cheeks, Lit. Mālatīm. 1.


Next page