Monier-Williams Sanskrit-English Dictionary

Last updated: May 19, 2014
Based on the IITS - Cologne Digital Sanskrit Lexicon
Based on the XML version dated October 25, 2012, Jim Funderburk and Peter Scharf, The Sanskrit Library. Full Credits
Converted to XHTML 1.0 Strict and hyperlinked to The Sanskrit Heritage Platform by Pawan Goyal and Gérard Huet
Previous page

तृणाङ्कु [ tṛṇāṅku ] [ tṛṇāṅku ] m. N. of a sage Lit. R. iv.


तृणामल्ल [ tṛṇāmalla ] [ tṛṇāmalla ] n. N. of a temple Lit. Rasik. xi , 15

cf. [ tri-m ] .


  तृणावल्ली [ tṛṇāvallī ] [ tṛṇāvallī ] f. id. , 30.


तृण्ण [ tṛṇṇa ] [ tṛṇṇa ] see [ áti- ] , [ ava- ] , [ ā́- ] , [ ví - ] , [ sáṃ- ] .


तृत [ tṛta ] [ tṛta ] 1. and 2. [ tṛta ] . see √ [ tṛṇ ] and [ tritá ] .


 तृतीय [ tṛtīya ] [ tṛtī́ya ] m. f. n. ( fr. [ trí ] Lit. Pāṇ. 5-2 , 55 ; see also Lit. vii , 3 , 115 ; i , 1 , 36 Vārtt.) the 3rd Lit. RV.

  [ tṛtīya ] m. the 3rd consonant of a Varga ( [ g ] , [ j ] , [] , [ d ] , [ b ] ) Lit. RPrāt. Lit. VPrāt. Lit. APrāt. Lit. Pāṇ. Vārtt. and Lit. Kāś.

  (in music) N. of a measure

  [ tṛtīyā ] f. ( scil. [ tithi ] ) = [ °yikā ] Lit. Jyot.

  [ tṛtīya ] ( scil. [ vibhakti ] ) the terminations of the 3rd case , the 3rd case (instrumental) Lit. Pāṇ. Lit. APrāt. iii , 19

  [ tṛtīyam ] ind. for the 3rd time , thirdly Lit. RV. x , 45 , i Lit. ŚBr. ix , xi Lit. TāṇḍyaBr.

  [ tṛtīyena ] ind. instr. at the 3rd time Lit. PārGṛ. ii , 3 , 5

  mfn. ( Lit. Pāṇ. 5-3 , 48) forming the 3rd part , (n.) a 3rd part Lit. TS. Lit. TBr. Lit. ŚBr. iii f. Lit. KātyŚr. Lit. Mn. vi , 33 Lit. MBh.; ( ( cf. Zend (thritya) , Lat. (tertius) ; Goth. (thridja) . ) )


  तृतीयकरणी [ tṛtīyakaraṇī ] [ tṛtī́ya-karaṇī ] f. the side of a square 3 times smaller than another , Lit. Śulb. i , 47.


  तृतीयता [ tṛtīyatā ] [ tṛtī́ya-tā ] f. the condition of the 3rd consonant of a Varga Lit. RPrāt. xi , 13.


  तृतीयत्व [ tṛtīyatva ] [ tṛtī́ya-tva ] n. the condition of being the 3rd Lit. TPrāt. Sch.


  तृतीयदिवस [ tṛtīyadivasa ] [ tṛtī́ya-divasa ] m. " 3rd day " , the day after to-morrow Lit. Hit. iii , 8 , 1/2.


  तृतीयप्रकृति [ tṛtīyaprakṛti ] [ tṛtī́ya-prakṛti ] f. " 3rd nature " , a eunuch Lit. L. Sch.

   the neuter gender Lit. ib.


  तृतीयभिक्षा [ tṛtīyabhikṣā ] [ tṛtī́ya-bhikṣā ] f. a 3rd part of alms Lit. Pāṇ. 2-2 , 3.


  तृतीयसवन [ tṛtīyasavana ] [ tṛtī́ya-savaná ] n. the 3rd Soma preparation (in the evening) Lit. TS. ii Lit. ŚBr. i-iii Lit. AitBr. vi Lit. KātyŚr. Lit. Nir. vii


   तृतीयसवनीय [ tṛtīyasavanīya ] [ tṛtī́ya-savanīya ] m. f. n. belonging to [ °ná ] Lit. ŚāṅkhŚr.


  तृतीयस्वर [ tṛtīyasvara ] [ tṛtī́ya-svara ] n. " 3rd tune " , N. of a Sāman.


  तृतीयांश [ tṛtīyāṃśa ] [ tṛtīyāṃśa ] m. a 3rd part Lit. VarBṛS.

   [ tṛtīyāṃśa ] m. f. n. receiving a 3rd as one's share ( [ °yin ] Sch. on Lit. KātyŚr. x , 2 , 25 and Lit. Nyāyam. iii) Lit. Mn. viii , 210.


 तृतीयक [ tṛtīyaka ] [ tṛ́tīyaka ] m. f. n. ( Lit. Pāṇ. 5-2 , 81) recurring every 3rd day , tertian (fever) Lit. AV. i , v , xix Lit. Suśr.

  occurring for the 3rd time Lit. Pāṇ. 5-2 , 77 Lit. Kāś.

  the 3rd , Srut. Lit. Sāh. vi , 226 and 239

  [ tṛtīyikā ] f. the 3rd day in a half month.


  तृतीयकज्वर [ tṛtīyakajvara ] [ tṛ́tīyaka-jvara ] m. tertian ague.


 तृतीया [ tṛtīyā ] [ tṛtīyā ] f.

  [ tṛtīyā ] ind.


  तृतीयाकृ [ tṛtīyākṛ ] [ tṛtīyā-√ kṛ ] to plough for the 3rd time Lit. Pāṇ. 5-4 , 58.


  तृतीयासमास [ tṛtīyāsamāsa ] [ tṛtīyā-samāsa ] m. a Tat-purusha compound the former member of which would stand in the instrumental case if separated from the latter Lit. , i , 1 , 30 ; vi , 1 , 89 Vārtt. 6.


  तृतीयिक [ tṛtīyika ] [ tṛtīyika ] m. f. n. Lit. v , 1 , 48

   [ tṛtīyikā ] f. see [ °yaka ] .


  तृतीयिन् [ tṛtīyin ] [ tṛtīyin ] m. f. n. holding the 3rd rank Lit. ĀśvŚr. Lit. Lāṭy. Lit. Mn. viii , 210

   see [ °yāṃśa ] .


तृत्सु [ tṛtsu ] [ tṛ́tsu ] m. sg. and pl. N. of a race Lit. RV.


तृद् [ tṛd ] [ tṛd ] Root cl. [7] (impf. [ atṛṇat ] pf. [ tatarda ] , p. Ā. [ tatṛdāná ] ; aor. [ atardīt ] Lit. Bhaṭṭ. ; fut. [ tardiṣyati ] , [ tartsy ] Lit. Pāṇ. 7-2 , 57) to cleave , pierce Lit. RV. Lit. Hariv. Lit. Bhaṭṭ. ; to split open , let out , set free Lit. RV. ; to destroy Lit. Bhaṭṭ. vi , 38 : Desid. [ titardiṣati ] , [ °rtsati ] Lit. Pāṇ. 7-2 , 57 ; cf. √ [ tard ] .


 तृदिल [ tṛdila ] [ tṛdilá ] m. f. n. porous Lit. RV. x , 94 , 11

  cf. [ á- ] .


तृप् [ tṛp ] [ tṛp ]1 Root cl. [4] [ tṛ́pyati ] ( ( Lit. AV. Lit. TS. ; metrically also [ °te ] ) ) cl. [5] ( Subj. 2. sg. [ tṛpṇávas ] Impv. [ °ṇuhi ] , [ °ṇutám ] Lit. RV. (see also [ á-tṛpṇuvat ] ) ; [ °noti ] Lit. Dhātup. and g. [ kṣubhnādi ] ) cl. [6] ( 2. sg. [ tṛmpási ] Impv. [ °pá ] , [ °patu ] , Lit. RV. Lit. ŚBr. ; cf. Lit. Pāṇ. 7-1 , 59 Vārtt. 1 Lit. Pat. ; [ tṛpati ] Lit. Dhātup. ; pf. p. Ā. [ tātṛpāṇá ] Lit. RV. x , 95 , 16 ; P. [ tatarpa ] ; 3. pl. [ tātṛpur ] Lit. AV. xi , 7 , 13 ; aor. [ atṛpat ] Lit. iii , 13 , 6 or [ atrāpsīt ] Lit. Pāṇ. 3-1 , 44 Vārtt. ; [ atarpīt ] , [ atārpsīt ] Lit. Vop. ; fut. 1st [ tarpiṣyati ] (but cf. Lit. Pāṇ. 7-2 , 10 Lit. Siddh.) , [ tarpsy ] , [ trapsy ] ; Cond. [ atrapsyat ] Lit. AitUp. iii , 3 ; fut. 2nd [ tarpitā ] , [ °ptā ] , [ traptā ] Lit. Kāś. on Lit. Pāṇ. 6-1 , 59 and vii , 2 , 45 ) to satisfy one's self , become satiated or satisfied , be pleased with (gen. instr. , or rarely loc. e.g. [ nāgnis tṛpyati kāṣṭhānām ] , " fire is not satisfied with wood " Lit. MBh. xiii ; [ átṛpyan brāhmaṇā́ dhánaiḥ ] , " the Brahmans were pleased with wealth " Lit. ŚBr. xiii) Lit. RV. ; to enjoy ( with abl.) Lit. Mn. iv , 251 ; to satisfy , please Lit. Bhaṭṭ. i f. : cl. [1] [ tarpati ] , to kindle Lit. Dhātup. : Caus. [ tarpayati ] , rarely [ °te ] (impf. [ atarpayat ] Lit. RV. ; p. [ tarpáyat ] Lit. ib. ; aor. [ atītṛpat ] Lit. ŚāṅkhGṛ. iii , 12 Lit. BhP. ; [ átītṛpāma ] Lit. VS. ; inf. [ tárpayitavaí ] Lit. ŚBr. i , 7 , 3 , 28 Lit. ĀpŚr. iv , 16 , 17) to satiate , satisfy , refresh , gladden Lit. RV. ; Ā. to become satiated or satisfied Lit. VS. Lit. AV. vi ; to kindle Lit. Dhātup. : Desid. (Subj. [ tí tṛpsāt ] ) to wish to enjoy Lit. RV. x , 87 , 19 : Caus. Desid. (Pot. [ titarpayiṣet ] ) to wish to satiate or refresh or satisfy Lit. ŚāṅkhGṛ. i , 2 , 7 Lit. Gobh. i , 9 , 2 : Intens. [ tarītṛpyate ] , [ tarītarpti ] , [ °trapti ] Lit. W. ; ( ( cf. √ [ tṛph ] ; 1. ) )


 तृप् [ tṛp ] [ tṛp ]2 see [ asu- ] and [ paśu-tṛ́p ]

  [ śiśnodara- ] .


 तृप [ tṛpa ] [ tṛpa ] m. f. n. [ a-tṛpá ]

  [ asu- ]

  [ tṛpā ] f. N. of a plant Lit. ŚBr. v , 3 , 5 , 20 Lit. Sāy.


  तृपत् [ tṛpat ] [ tṛpát ] ind. with pleasure , to one's satisfaction Lit. RV. ii f. , x

   [ tṛpat ] m. the moon Lit. Uṇk.

   a parasol Lit. Uṇ. ii , 85 Sch.


  तृपल [ tṛpala ] [ tṛpála ] m. f. n. ( ( Lit. SV. ) ) = [ °prá ]

   [ tṛpalam ] ind. ( ( Lit. RV. ix , 97 , 8 ) ) = [ °prám ]

   [ tṛpalā ] f. a creeper Lit. Uṇ. i , 106 Sch.

   = [ tṛ-phalā ] Lit. Uṇvṛ.


   तृपलप्रभर्मन् [ tṛpalaprabharman ] [ tṛpála--prabharman ] m. f. n. (Soma) = [ tṛpra-prahārin ] ( ( Lit. Nir. v , 12 ) ) Lit. RV. x , 89 , 5.


  तृपाय [ tṛpāya ] [ tṛpāya ] Nom. [ °yate ] ( fr. [ °pát ] ) g. [ bhṛśādi ] .


  तृपित [ tṛpita ] [ tṛpita ] m. f. n. Lit. Pāṇ. 7-1 , 59 Vārtt. 2 Lit. Pat.


  तृपु [ tṛpu ] [ tṛpú ] m. a thief ( cf. [ asu- ] and [ paśu-tṛ́p ] ) Lit. Naigh. iii , 24 (v.l. [ tripú ] ) .


 तृप्त [ tṛpta ] [ tṛptá ] m. f. n. satiated , satisfied with (gen. instr. , or in comp.) Lit. AV. Lit. ŚBr.

  [ tṛptam ] ind. so as to exhibit satiety Lit. AitBr. i , 25 , 15

  [ tṛpta ] n. N. of a metre Lit. RPrāt. xvii , 5.


  तृप्तता [ tṛptatā ] [ tṛptá-tā ] f. satiety Lit. Kathās. lxii

   satisfaction , Lit. cxix

   [ a- ] , insatiability Lit. Śiś. ix , 64.


  तृप्तांशु [ tṛptāṃśu ] [ tṛptā́ṃśu ] m. f. n. having well-nourished shoots Lit. RV. i , 168.


  तृप्तात्मन् [ tṛptātman ] [ tṛptātman ] m. f. n. having a contented mind.


 तृप्ति [ tṛpti ] [ tṛ́pti ] f. satisfaction , contentment Lit. RV. viii , 82 , 6 ( [ °ptí ] ) and ix , 113 , 10 Lit. AV.

  disgust Lit. Suśr. i , 24 , 2

  [ tṛpti ] m. N. of a Gandharva Lit. Gal.


  तृप्तिकर [ tṛptikara ] [ tṛ́pti-kara ] m. f. n. giving satisfaction , 46 , 9 , 7.


  तृप्तिकारक [ tṛptikāraka ] [ tṛ́pti-kāraka ] m. f. n. id.


  तृप्तिकृत् [ tṛptikṛt ] [ tṛ́pti-kṛt ] m. f. n. = [ a-secana ] Lit. L.


  तृप्तिघ्न [ tṛptighna ] [ tṛ́pti-ghna ] m. f. n. removing disgust.


  तृप्तिद [ tṛptida ] [ tṛ́pti-da ] m. f. n. = [ -kara ] .


  तृप्तिदीप [ tṛptidīpa ] [ tṛ́pti-dīpa ] m. N. of Lit. Bhpañcad. vii.


  तृप्तिमत् [ tṛptimat ] [ tṛ́pti-mat ] m. f. n. satisfied , finding satisfaction in (loc.) Lit. ChUp. vii , 10 , 2 Lit. Rudray. ii , i , 4.


  तृप्तियोग [ tṛptiyoga ] [ tṛ́pti-yoga ] m. satisfaction Lit. Śiś. ii , 31.


 तृप्तीकृ [ tṛptīkṛ ] [ tṛptī-√ kṛ ] to satisfy , gladden Lit. Naish. viii.


 तृप्यत् [ tṛpyat ] [ tṛpyat ] m. f. n. [ a- ] not becoming satiate Lit. Kathās.


 तृप्र [ tṛpra ] [ tṛprá ] m. f. n. Lit. KātyŚr. xxv , 11 , 30

  [ tṛpram ] ind. Lit. ŚBr. x , 4 , 1 , 18 ; xii , 5

  [ tṛpra ] m. = [ puroḍāśa ] ( Lit. Uṇ. Sch. and Lit. Sāy. ; = [ ghṛta ] Lit. Uṇ. k.) Lit. RV. viii , 2 , 5

  cf. [ trapiṣṭha ] .


  तृप्रदंशिन् [ tṛpradaṃśin ] [ tṛprá-daṃśí n ] m. f. n. biting hastily (?) Lit. AV. vii , 56 , 3.


 तृप्राय [ tṛprāya ] [ tṛprāya ] Nom. [ °yate ] g. [ sukhādi ] .


  तृप्रालु [ tṛprālu ] [ tṛprālu ] m. f. n. [ °praṃ na sahate ] Lit. Pāṇ. 5-2 , 122 Vārtt. 6.


 तृप्रिन् [ tṛprin ] [ tṛprin ] m. f. n. g. [ sukhādi ] .


तृफ् [ tṛph ] [ tṛph ] Root cl. [6] [ °phati ] , to satisfy ( cf. √ [ tṛp ] ) Lit. Dhātup. ; to kill ( cf. [ tarphitṛ ] ) Lit. W.


तृफला [ tṛphalā ] [ tṛphalā ] see [ tri-ph ] .


तृफू [ tṛphū ] [ tṛphū ] f. = [ sarpa-jāti ] Lit. Uṇ.k.


तृभि [ tṛbhi ] [ tṛ́bhi ] m. a ray Lit. TĀr. i , 11 , 3.


तृम्प् [ tṛmp ] [ tṛmp ] Root cl. [6] [ °pati ] see √ [ tṛp ] .


 तृम्पण [ tṛmpaṇa ] [ tṛmpaṇa ] n. the act of pleasing Lit. Pāṇ. 8-4 , 2 Vārtt. 7 f. Lit. Pat.


  तृम्पणीय [ tṛmpaṇīya ] [ tṛmpaṇīya ] m. f. n. to be pleased Lit. ib.


तृम्फ् [ tṛmph ] [ tṛmph ] Root ( = √ [ tṛp ] ) cl. [6] [ °phati ] , to satisfy , Lit. vii , 1 , 59 Vārtt. 1 Lit. Pat.


तृवृत् [ tṛvṛt ] [ tṛvṛt ] see [ tri-v ] .


तृष् [ tṛṣ ] [ tṛṣ ]1 Root cl. [4] [ °ṣyati ] (p. [ tṛ́ṣyat ] Ā. [ °ṣāṇá ] pf. [ tātṛṣāṇá ] Lit. RV. ( [ tat ] , Lit. vi , 15 , 5 ) ; 3. pl. [ tātṛṣúr ] , Lit. x , 15 , 9 ; aor. Subj. [ tṛṣat ] Lit. AV. ii , 29 , 4 ; ind.p. [ °ṣṭvā́ ] , Lit. xix , 34 , 6 ; [ °ṣitvā ] and [ tarṣitvā ] Lit. Pāṇ. 1-2 , 25) to be thirsty , thirst , thirst for Lit. RV. : Caus. (aor. 1. pl. [ atītṛṣāma ] ) to cause to thirst , Lit. iv , 34 , 11 ; ( ( cf. Goth. (thars) , (thaursus) ; 1 ) ) 2.


  तृष् [ tṛṣ ] [ tṛṣ ] m. f. n. " longing for " see [ artha- ]

   [ tṛṣ ] f. ( Lit. Siddh.stry. 23) thirst Lit. MBh. xiv Lit. Suśr. Lit. VarBṛ.

   strong desire Lit. L.

   Desire as daughter of Love Lit. L.


 तृषा [ tṛṣā ] [ tṛṣā ] f. thirst Lit. Nal. ix , 27 Lit. Suśr. Lit. Vet.

  strong desire Lit. Hit. i , 6 , 34

  Desire as daughter of Love Lit. L.

  Methonica superba Lit. L.


  तृषाभू [ tṛṣābhū ] [ tṛṣā-bhū ] f. " thirst-origin " , the bladder Lit. L.


  तृषारोग [ tṛṣāroga ] [ tṛṣā-roga ] m. " morbid thirst " N. of a disease Lit. MBh. xii , 11268.


  तृषार्त [ tṛṣārta ] [ tṛṣārta ] m. f. n. ( [ °ṣār° ] ) suffering from thirst , Lit. Siṃhâs. vi , 7 Lit. Hit. iii , 4 , 0/1

   affected by desire , Lit. i , 6 , 34.


  तृषाह [ tṛṣāha ] [ tṛṣā-ha ] n. " thirst-destroying " , water Lit. L.

   a kind of anise Lit. L.


 तृषित [ tṛṣita ] [ tṛṣitá ] m. f. n. ( fr. 2. [ tṛṣ ] g. [ tārakādi ] ) thirsty , thirsting , desirous Lit. RV. i , 16 , 5 Lit. MBh. (with inf. Lit. Hariv. 5033)

  [ tṛṣita ] n. thirst Lit. W.

  cf. [ á- ] .


  तृषितोत्तरा [ tṛṣitottarā ] [ tṛṣitottarā ] f. the plant [ aśana-parṇī ] Lit. L.


 तृषु [ tṛṣu ] [ tṛṣú ] m. f. n. greedy , eagerly desirous Lit. RV. iv , 4 , 1 ; 7 , 11

  [ tṛṣu ] ind. greedily , rapidly Lit. i , 58 ; iv , 7 , 11 ; vii , 3 , 4 ; x , 79 ; 91 ; 113 ; 115.


  तृषुच्यवस् [ tṛṣucyavas ] [ tṛṣú-cyávas ] m. f. n. moving greedily , Lit. vi , 66 , 10.


  तृषुच्युत् [ tṛṣucyut ] [ tṛṣú-cyút ] m. f. n. id. , Lit. i , 140 , 3.


 तृष्ट [ tṛṣṭa ] [ tṛṣṭá ] m. f. n. " dry " , rough , harsh , rugged , hoarse ( ( cf. Lat. (tussis) fr. (turs-ti-s) ) ) , Lit. iii , 9 , 3 ; x , 85 and 87 Lit. AV. v , 18 f. ; vii , 113 , 2.


  तृष्टजम्भ [ tṛṣṭajambha ] [ tṛṣṭá-jambha ] m. f. n. having rough teeth , Lit. vi , 50 , 3.


  तृष्टदंश्मन् [ tṛṣṭadaṃśman ] [ tṛṣṭá-daṃśman ] ( [ ṭá- ] ) m. f. n. biting roughly , Lit. xii , 1 , 46.


  तृष्टधूम [ tṛṣṭadhūma ] [ tṛṣṭá-dhūma ] ( [ °ṭá- ] ) m. f. n. having pungent breath (a snake) , Lit. xix , 47 and 50.


  तृष्टवन्दन [ tṛṣṭavandana ] [ tṛṣṭá-vandana ] m. f. n. having a rough eruption , Lit. vii , 113 , 1.


  तृष्टामा [ tṛṣṭāmā ] [ tṛṣṭā́mā ] f. N. of a river Lit. RV. x , 75 , 6.


 तृष्टिका [ tṛṣṭikā ] [ tṛṣṭikā́ ] f. a rough woman Lit. AV. vii , 113 , 1 f.


 तृष्णक [ tṛṣṇaka ] [ tṛṣṇaka ] m. f. n. desirous , eager for Lit. L.


 तृष्णज् [ tṛṣṇaj ] [ tṛṣṇáj ] m. f. n. ( Lit. Nir. Lit. Pāṇ.) thirsty Lit. RV. i , v , vii.


 तृष्णा [ tṛṣṇā ] [ tṛ́ṣṇā ] f. thirst , Lit. i , vii , ix Lit. AV. Lit. ŚBr.

  desire , avidity ( chiefly ifc.) Lit. R. Lit. Ragh. Lit. BhP.

  Avidity as mother of Dambha ( Lit. Prab. Lit. ii , 11/12) , daughter of Death ( Mṛityu Lit. VP. i , 7 , 31 ; or Māra Lit. Lalit. xxiv , 20) , generated by Vedanā and generating Upâdāna ( Lit. Buddh.)

  cf. [ ati- ] .


  तृष्णाक्षय [ tṛṣṇākṣaya ] [ tṛ́ṣṇā-kṣaya ] m. cessation of desire , tranquillity of mind Lit. L.


  तृष्णाघ्न [ tṛṣṇāghna ] [ tṛ́ṣṇā-ghna ] m. f. n. quenching thirst Lit. Suśr. i , 45.


  तृष्णामार [ tṛṣṇāmāra ] [ tṛ́ṣṇā-mārá ] m. dying of thirst Lit. AV. iv , 17 , 6 f.


  तृष्णारि [ tṛṣṇāri ] [ tṛ́ṣṇāri ] ( [ °ṇār° ] ) m. the plant [ parpaṭa ] Lit. L.


  तृष्णार्त [ tṛṣṇārta ] [ tṛṣ-ṇārta ] m. f. n. tormented by thirst, Lit. Mṛicch.


  तृष्णावरूत्री [ tṛṣṇāvarūtrī ] [ tṛ́ṣṇā-varūtrī ] f. for [ tvaṣṭā- ] g. [ vanaspaty-ādi ] .


  तृष्णासङ्ग [ tṛṣṇāsaṅga ] [ tṛṣṇā-saṅga ] m. attachment to desire, Lit. Bhag.


 तृष्यावत् [ tṛṣyāvat ] [ tṛṣyā́-vat ] m. f. n. = [ tarṣ ] Lit. RV. vii , 103 , 3.


तृषम [ tṛṣama ] [ tṛṣama ] see [ tri-ṣ ] .


तृह् [ tṛh ] [ tṛh ] Root cl. [7] (Impv. [ tṛṇéḍhu ] ; Subj. pl. [ tṛṇáhān ] ; aor. [ atṛham ] Lit. AV. ; [ atarhīt ] Lit. Bhaṭṭ. ; [ atṛkṣat ] , Lit. Durgād. ; pf. [ tatarha ] Lit. AV. ; pr. p. nom. m. [ tṛṃhát ] Lit. RV. x , 102 , 4 ; f. du. [ °hatī́ ] Lit. ŚBr. xii , 2 , 2 , 2 ; ind.p. [ tṛḍhvā́ ] Pass. pl. [ tṛhyánte ] , p. [ °hyámāṇa ] Lit. AV. ; cl. [6] [ tṛhati ] , [ tṛṃh ] Lit. Dhātup.) to crush , bruise Lit. RV. Lit. AV. Lit. TS. i , 5 , 7 , 6 Lit. ŚBr. Lit. Bhaṭṭ. : Desid. [ titṛkṣati ] , [ titṛṃhiṣati ] Lit. Pāṇ. 1-2 , 10 Lit. Siddh. ; cf. [ vi- ] ; [ tárhaṇa ] , [ tṛṃhaṇa ] , [ tṛḍhá ] .


तॄ [ tṝ ] [ tṝ ] Root cl. [1] P. ( rarely Ā.) [ tárati ] (Subj. [ tárat ] impf. [ átarat ] , p. [ tárat ] inf. [ tarádhyai ] , [ °rīṣáni ] Lit. RV.) cl. [5] [ tarute ] ( Lit. x , 76 , 2 ; Pot. 1. pl. [ turyāma ] , Lit. v f.) cl. [3] [ titarti ] ( Lit. BhP. ; p. nom. pl. [ tí tratas ] Lit. RV. ii , 31 , 2 ; Pot. [ tuturyā́t ] , Lit. v f. Lit. viii) , with prepositions Ved. chiefly cl. [6] P. Ā. ( [ tiráte ] Subj. [ tirāti ] impf. [ átirat ] , p. [ tirát ] inf. [ tí ram ] , [ tí re ] Lit. RV. ; aor. [ átārīt ] , Lit. i , vii ; 1. pl. [ °riṣma ] Lit. i , vii , [ °rima ] Lit. viii , 13 , 21 ; [ táruṣante ] Lit. v , [ °ta ] i , [ °ṣema ] Lit. vii ( cf. Lit. Pāṇ. 3-1 , 85 Lit. Kāś. ) ; Ā. and Pass. [ -tāri ] Lit. RV. ; P. [ atārṣīt ] Lit. BhP. ; [ °ṣam ] Lit. MBh. Lit. Daś. ; pf. [ tatāra ] Lit. RV. ; 3. pl. [ titirur ] , Lit. i f. ; [ teritha ] , [ °ratur ] Lit. Pāṇ. 6-4 , 122 ; p. [ titirvás ] gen. [ tatarúṣas ] Lit. RV. ; fut. [ tariṣyati ] , [ °rīṣ° ] , [ taritā ] , [ °rītā ] ( cf. [ pra-tár ] ) Lit. Pāṇ. 7-2 , 38 ; [ tárutā ] Lit. RV. i ; Prec. [ tīryāt ] , [ tariṣīṣṭa ] Lit. Vop. ; inf. [ tartum ] Lit. MBh. Lit. R. ; [ °rīt° ] Lit. iv f. [ °rit° ] Lit. MBh. i Lit. Hariv. Lit. R. v ; ind.p. [ tīrtvā́ ] Lit. AV. ; [ -tū́rya ] see [ vi- ] ) to pass across or over , cross over (a river) , sail across Lit. RV. ; to float , swim Lit. VarBṛS. lxxx , 14 Lit. Bhaṭṭ. xii Lit. Cāṇ. ; to get through , attain an end or aim , live through (a definite period) , study to the end Lit. RV. ; to fulfil , accomplish , perform Lit. R. i f. ; to surpass , overcome , subdue , escape Lit. RV. ; to acquire , gain , Lit. viii , 100 , 8 Lit. MBh. xii Lit. R. ; Ā. to contend , compete Lit. RV. i , 132 , 5 ; to carry through or over , save , Lit. vii , 18 , 6 Lit. MBh. i , iii : Caus. [ tārayati ] (p. [ °ráyat ] ) to carry or lead over or across Lit. Kauś. Lit. MBh. ; to cause to arrive at Lit. AV. xviii Lit. PraśnUp. vi , 8 ; to rescue , save , liberate from (abl.) Lit. Mn. Lit. MBh. : Desid. [ titīrṣati ] ( also [ titariṣati ] , [ °rīṣ° ] Lit. Pāṇ. 7-2 , 41 ; p. Ā. [ titīrṣamāṇa ] Lit. MBh. xiii , 2598) to wish to cross or reach by crossing Lit. KaṭhUp. Lit. MBh. Lit. BhP. iv : Intens. [ tartarīti ] ( 2. du. [ °rīthas ] ; p. gen. [ tárilratas ] ( Lit. Pāṇ. 7-4 , 65 ) ; see also [ vi- ] ; [ tātarti ] , Lit. 92 Sch.) to reach the end by passing or running or living through Lit. RV. ; ( ( cf. [ tára ] , [ tirás ] , [ tīrṇá ] ; Lat. (termo) , (trans) ; Goth. (thairh) . ) )


तेक्ष्णिष्ठम् [ tekṣṇiṣṭham ] [ tékṣṇiṣṭham ] ind. ( fr. [ tīkṣṇá ] ) in a most pungent manner Lit. TBr. i , 5 f. Lit. TĀr. ii.


तेग [ tega ] [ tegá ] or [ stegá ] m. pl. Lit. VS. xxv , 1.


तेज् [ tej ] [ tej ] Root [ °jati ] , to protect Lit. Dhātup. vii , 56.


तेज [ teja ] [ teja ] m. (√ [ tij ] ) sharpness Lit. Vop. viii , 132

[ teja ] m. N. of a man Lit. Rājat. viii , 1226

[ tejā ] f. the 13th night of the Karma-māsa Lit. Sūryapr.


  तेजपत्त्र [ tejapattra ] [ teja-pattra ] see [ °jaḥ-p° ] .


  तेजपाल [ tejapāla ] [ teja-pāla ] see [ °jaḥ-p° ] .


  तेजवती [ tejavatī ] [ teja-vatī ] see [ °jo-v° ] .


  तेजवल्कल [ tejavalkala ] [ teja-valkala ] m. Zanthoxylon Rhetsa Lit. Bhpr. v , 1 , 169/170.


  तेजसिंह [ tejasiṃha ] [ teja-siṃha ] m. N. of a man (son of Raṇa-dara)

   cf. [ °jaḥ-s° ] .


 तेजः [ tejaḥ ] [ tejaḥ ] = [ °jas ] .


  तेजःपत्त्र [ tejaḥpattra ] [ tejaḥ-pattra ] n. the leaf of Laurus Cassia (also [ °ja-p° ] Lit. L.) Lit. W.


  तेजःपाल [ tejaḥpāla ] [ tejaḥ-pāla ] m. N. of a man ( also [ °ja-p° ] ) .


  तेजःप्रभ [ tejaḥprabha ] [ tejaḥ-prabha ] n. " gleaming with lustre " , N. of a mythic missile Lit. R. i , 29 , 18.


  तेजःफल [ tejaḥphala ] [ tejaḥ-phala ] m. N. of a tree Lit. L.


  तेजःसम्भव [ tejaḥsambhava ] [ tejaḥ-sambhava ] m. (= [ agni-s ] ) lymph Lit. L.


  तेजःसिंह [ tejaḥsiṃha ] [ tejaḥ-siṃha ] m. N. of an astronomer Lit. Hāyan.


  तेजःसेन [ tejaḥsena ] [ tejaḥ-sena ] m. N. of a man Lit. Rājat. viii , 400 f.


  तेजाह्वा [ tejāhvā ] [ tejāhvā ] f. Scindapsus officinalis Lit. Suśr. iv , 2 , 92.


 तेजन [ tejana ] [ téjana ] n. sharpening , whetting Lit. Dhātup.

  inflammation Lit. Suśr. iv , 24

  rendering bright Lit. W.

  the shaft of an arrow Lit. AV. Lit. Kāṭh. Lit. AitBr.

  a reed , bamboo Lit. RV. i , 110 , 5

  = [ °naka ] Lit. L.

  [ tejanī ] f. (g. [ gaurādi ] ) a whetstone , touchstone Lit. L.

  a number of reeds or straw twisted or matted together , tuft , mat Lit. Kāṭh. xxii f. Lit. AitBr. Lit. ŚBr. Lit. PārGṛ. Lit. Kauś.

  Sanseviera Roxburghiana (also [ °jinī ] Lit. Npr.) Lit. L.

  = [ °ja-valkala ] Lit. Bhpr. v , 1 , 170

  see also [ °jo-'hvā ]

  cf. [ taij ] .


  तेजनक [ tejanaka ] [ téjanaka ] m. Saccharum Sara Lit. L.


  तेजनिन् [ tejanin ] [ téjanin ] m. f. n. = [ vikaṭa ] Lit. Lāṭy. ix , 2 , 27 Sch.


  तेजनीदन्त [ tejanīdanta ] [ téjanī-danta ] m. a prominent tooth (?) , 27.


  तेजित [ tejita ] [ tejita ] m. f. n. sharpened , whetted (arrows) Lit. MBh. v f.

   excited , stimulated Lit. Hariv. 5208 ; 9644.


  तेजिनी [ tejinī ] [ tejinī ] f. see [ °janī ] and [ °jo-vatī ] .


 तेजस् [ tejas ] [ téjas ] n. ( often pl.) the sharp edge (of a knife ) , point or top of a flame or ray , glow , glare , splendour , brilliance , light , fire Lit. RV.

  clearness of the eyes Lit. VS. xxi Lit. AitBr.

  the bright appearance of the human body (in health) , beauty Lit. Nal. Lit. Suśr. i , 15

  the heating and strengthening faculty of the human frame seated in the bile , 14 and 26

  the bile Lit. L.

  fiery energy , ardour , vital power , spirit , efficacy , essence Lit. AV.

  semen virile Lit. MBh. Lit. R. Lit. Ragh. Lit. Śak.

  marrow Lit. L.

  the brain Lit. W.

  gold Lit. L.

  ( opposed to [ kṣamā ] ) impatience , fierceness , energetic opposition Lit. MBh. iii Lit. VarBṛ. Lit. Sāh. iii , 50 and 54 Lit. Daśar. ii , 3

  (in Sāṃkhya phil.) = [ rajas ] (passion)

  spiritual or moral or magical power or influence , majesty , dignity , glory , authority Lit. AV. Lit. VS.

  a venerable or dignified person , person of consequence Lit. MBh. v , xiii Lit. Śak. vii , 15

  fresh butter Lit. L.

  a mystical N. of the letter [ r ] Lit. RāmatUp. i , 23

  ( [ ase ] ) dat. inf. √ [ tij ] q.v.

  cf. [ a- ] , [ agni- ] , [ ugra- ]


  तेजस्क [ tejaska ] [ téjas-ka ] ifc. = [ °jas ] Lit. RV. i , 116 , 8 Lit. Sāy.


  तेजस्कर [ tejaskara ] [ téjas-kara ] m. f. n. granting vital power.


  तेजस्काम [ tejaskāma ] [ téjas-kāma ] m. f. n. ( [ téj ] ) longing for manly strength or vital power Lit. Mn. iv , 44

   desiring influence or authority or dignity Lit. TS. ii Lit. AitBr. i Lit. TāṇḍyaBr. Lit. ŚāṅkhŚr. Lit. ĀśvGṛ.


  तेजस्काय [ tejaskāya ] [ téjas-kāya ] m. f. n. having light as one's body Lit. Āp.


  तेजस्तिमिर [ tejastimira ] [ téjas-timira ] n. du. light and darkness.


  तेजस्तेजस् [ tejastejas ] [ téjas-tejas ] m. whose essence is light Lit. W.


  तेजस्त्व [ tejastva ] [ téjas-tva ] n. the general notion of [ tejas ] Lit. Sarvad. x , 42

   the nature or essence of light Lit. BhP. iii.


  तेजस्पद [ tejaspada ] [ téjas-pada ] n. a mark of dignity , Lit. i , 15 , 14.


  तेजस्वत् [ tejasvat ] [ téjas-vat ] m. f. n. ( [ téj ] ) sharp-edged Lit. W.

   splendid , bright , glorious , beautiful Lit. AV. xviii Lit. TS. ii f. Lit. TBr. Lit. TāṇḍyaBr. Lit. ChUp.

   energetic , spirited Lit. W.

   [ tejasvatī ] f. ( [] ) N. of a princess Lit. Kathās. xviii

   cf. [ °jo-v° ] .


  तेजस्विन् [ tejasvin ] [ téjas-ví n ] m. f. n. ( Lit. Pāṇ. 5-2 , 122 Lit. Kāś.) sharp (the eye) Lit. Bhartṛ.

   brilliant , splendid , bright , powerful , energetic Lit. TS. ii f. Lit. TBr.

   violent Lit. VarBṛS. ci , 2

   inspiring respect , dignified , noble Lit. Mn.

   = [ -kara ] Lit. TUp. ii , 1

   [ tejasvin ] m. N. of a son of Indra Lit. MBh. i , 7304

   [ tejasvinī ] f. Cardiospermum Halicacabum Lit. L.

   [ tejasvin ] m. [ mahā-jyotiṣmatī ] Lit. L.


   तेजस्विता [ tejasvitā ] [ téjasvi-tā ] f. energy Lit. MBh. iii

    majesty , dignity Lit. Hcar. v , 435


   तेजस्वित्व [ tejasvitva ] [ téjasvi-tva ] n. brilliancy Lit. MBh. v , 181 , 7 Lit. Pratāpar.


   तेजस्विनितमा [ tejasvinitamā ] [ téjasvini-tamā ] f. Superl. of f. of [ °sví n ] Lit. Kāṭh. xxiii , 10 Lit. TS. vi


   तेजस्विनीतमा [ tejasvinītamā ] [ téjasvinī-tamā ] f. Superl. of f. of [ °sví n ] Lit. Kāṭh. xxiii , 10 Lit. TS. vi


   तेजस्विप्रशंसा [ tejasvipraśaṃsā ] [ téjasvi-praśaṃsā ] f. N. of Lit. ŚārṅgP. xvii.


 तेजस [ tejasa ] [ tejasa ] n. ifc. = [ °jas ] , power Lit. MBh. iii , 8681.


 तेजसामधीश [ tejasāmadhīśa ] [ tejasām-adhīśa ] m. " lord of luminaries " , the sun Lit. Hcar. v , 415.


  तेजस्य [ tejasya ] [ tejasyá ] m. f. n. splendid Lit. TS. ii , 3.


 तेजिष्ठ [ tejiṣṭha ] [ téjiṣṭha ] m. f. n. ( Superl. of [ tigmá ] ) very sharp Lit. RV. i , 53 , 8

  very hot Lit. i f. , vi

  very bright , ix f. Lit. ŚBr. i Lit. BhP.

  [ tejiṣṭham ] ind. with the utmost heat Lit. TāṇḍyaBr.


  तेजीयस् [ tejīyas ] [ téjīyas ] m. f. n. (Compar.) sharper (the mind) Lit. RV. iii , 19 , 3

   more clever Lit. BhP. x , 33 , 30 ( Lit. BrahmaP.)

   higher in rank , dignified Lit. BhP. iii f. , x


 तेजेयु [ tejeyu ] [ tejeyu ] N. of a son of Raudrâśva Lit. MBh. i , 3701.


 तेजो [ tejo ] [ tejo ] = [ °jas ] .


  तेजोज [ tejoja ] [ tejo-ja ] n. blood Lit. Gal.


  तेजोजल [ tejojala ] [ tejo-jala ] n. " light-water " , the lens of the eye Lit. Suśr. vi , 1 , 16.


  तेजोनाथतीर्थ [ tejonāthatīrtha ] [ tejo-nātha-tīrtha ] n. N. of a Tīrtha Lit. RevāKh. cxxiv.


  तेजोनिधि [ tejonidhi ] [ tejo-nidhi ] m. f. n. " treasury of glory " , abounding in glory Lit. W.


  तेजोबलसमायुक्त [ tejobalasamāyukta ] [ tejo-bala-samāyukta ] m. f. n. endowed with spirit and strength Lit. Nal. xix.


  तेजोबिन्दूपनिषद् [ tejobindūpaniṣad ] [ tejo-bindūpaniṣad ] f. N. of an Lit. Up.


  तेजोबीज [ tejobīja ] [ tejo-bīja ] n. marrow Lit. Npr.


  तेजोभङ्ग [ tejobhaṅga ] [ tejo-bhaṅga ] m. destruction of dignity , disgrace.


  तेजोभिभवन [ tejobhibhavana ] [ tejo-'bhibhavana ] m. N. of a village Lit. R. (B) ii , 68 , 17.


  तेजोभीरु [ tejobhīru ] [ tejo-bhīru ] f. " afraid of light " , shadow Lit. L.


  तेजोमण्डल [ tejomaṇḍala ] [ tejo-maṇḍala ] n. a disk or halo of light Lit. PraśnUp. iv , 2.


  तेजोमन्थ [ tejomantha ] [ tejo-mantha ] m. (= [ agni-m ] ) Premna spinosa Lit. L.


  तेजोमय [ tejomaya ] [ tejo-máya ] m. f. n. consisting of splendour or light , shining , brilliant , clear (the eye) Lit. ŚBr. xiv Lit. ChUp. Lit. ŚvetUp. Lit. Mn.


  तेजोमात्रा [ tejomātrā ] [ tejo-mātrā́ ] f. a particle of light, Lit. ŚBr.


  तेजोमूर्ति [ tejomūrti ] [ tejo-mūrti ] m. f. n. consisting totally of light , Lit. iii , 93.


  तेजोमृतमय [ tejomṛtamaya ] [ tejo-'mṛta-maya ] m. f. n. consisting of splendour or nectar Lit. Hcat. i , 6 , 253.


  तेजोराशि [ tejorāśi ] [ tejo-rāśi ] m. " mass of splendour " , all splendour (mount Meru) Lit. MBh. i

   ( [ °jaso $° ] Lit. iii , 9900)

   Śiva.


  तेजोरूप [ tejorūpa ] [ tejo-rūpa ] m. f. n. consisting wholly of splendour (Brahmā) Lit. BrahmaP.


  तेजोवत् [ tejovat ] [ tejo-vat ] m. f. n. sharp , pungent Lit. W.

   bright Lit. VarBṛS. lxxxi , 6

   energetic Lit. W.

   [ tejovatī ] f. Scindapsus officinalis ( [ °ja-v° ] Lit. Bhpr. v , 1 , 170) Lit. Suśr. iv , 2 ; 8 ; 15

   Piper Chaba Lit. L.

   [ mahā-jyotiṣmatī ] Lit. L.

   N. of a root ( also [ °jinī ] ) Lit. Npr.

   of a princess Lit. Kathās. xvii , 34.


  तेजोवैदग्ध्यशीलवत् [ tejovaidagdhyaśīlavat ] [ tejo-vaidagdhya-śīla-vat ] m. f. n. having energy (and) cleverness (and) a good character, Lit. Sāh.


  तेजोविद् [ tejovid ] [ tejo-ví d ] m. f. n. possessing splendour or light Lit. TS. iii , 3 , 1 , 1.


  तेजोवृक्ष [ tejovṛkṣa ] [ tejo-vṛkṣa ] m. = [ -mantha ] Lit. L.


  तेजोवृत्त [ tejovṛtta ] [ tejo-vṛtta ] n. dignified behaviour Lit. Mn. ix , 303.


  तेजोवृद्धि [ tejovṛddhi ] [ tejo-vṛddhi ] f. increase of glory.


  तेजोहर [ tejohara ] [ tejo-hara ] m. f. n. taking away or wasting strength, Lit. Bcar.


  तेजोह्रास [ tejohrāsa ] [ tejo-hrāsa ] m. = [ -bhaṅga ] .


  तेजोह्वा [ tejohvā ] [ tejo-'hvā ] f. ( cf. [ °jāh° ] ) = [ °ja-valkala ] Lit. Bhpr. v , 1 , 170

   Cardiospermum Halicacabum (also [ °janī ] Lit. L.) Lit. Suśr. iv , 9 , 60.


तेजौर [ tejaura ] [ tejaura ] N. of a place Lit. Rasik. xi.


तेदनी [ tedanī ] [ tedanī́ ] f. blood or clotted blood Lit. VS. xxv , 2 Lit. AV. (?) Lit. ŚBr. Lit. TāṇḍyaBr. Lit. ŚāṅkhGṛ. ( [ °nī ] ) .


तेन [ tena ] [ tena ]1 m. a note or cadence introductory to a song.


तेन [ tena ] [ téna ]2 ind. (instr. of 2. [ ] ) in that direction , there (correl. to [ yena ] , " in which direction , where " ) Lit. SaddhP. iv Lit. Pāṇ. 2-1 , 14 Lit. Kāś.

in that manner , thus (correl. to [ yena ] , " in what manner " ) , Lit. PārGṛ. ii , 2 Lit. Mn. iv , 178 Lit. Vop. v , 7 ( 454,3 )

on that account , for that reason , therefore (correl. to [ yena ] ( Lit. Mn. Lit. MBh. ) , [ yád ] ( Lit. ŚBr. iv , 1 , 5 , 7 Lit. Mn. i , iii Lit. R. ii ) , [ yasmāt ] ( Lit. MBh. Lit. R. ) , [ yatas ] ( Lit. Sāh. i , 2 Lit. Hit. ) )

[ tena hi ] , therefore , now then Lit. Śak. Lit. Vikr. i , 3/4.


तेप् [ tep ] [ tep ] Root cl. [1] [ °pate ] , to distil , ooze , drop Lit. Dhātup. x , 2 ; to tremble , Lit. Kavikalpadr.


तेम [ tema ] [ tema ] [ °mana ] see √ [ tim ] .


तेर [ tera ] [ tera ] m. balsamine Lit. L.


तेरण [ teraṇa ] [ teraṇa ] m. balsamine Lit. L.


तेल [ tela ] [ tela ] m. N. of a high number Lit. Buddh. Lit. L.


तेलु [ telu ] [ telu ] g. [ rājanyādi ] .


तेव् [ tev ] [ tev ] Root cl. [1] [ °vate ] , to sport Lit. Dhātup. xiv.


 तेवन [ tevana ] [ tevana ] n. sport Lit. L.

  a pleasure-garden Lit. L.


तैकायन [ taikāyana ] [ taikāyana ] m. patr. fr. Tika g. [ naḍādi ] .


  तैकायनि [ taikāyani ] [ taikāyani ] m. id. Lit. Pāṇ. 4-1 , 154.


  तैकायनीय [ taikāyanīya ] [ taikāyanīya ] m. a descendant or pupil of [ °ni ] , 90 Lit. Kāś.


तैक्ष्णायन [ taikṣṇāyana ] [ taikṣṇāyana ] m. patr. fr. Tīkshṇa g. [ aśvādi ] .


  तैक्ष्ण्य [ taikṣṇya ] [ taikṣṇya ] n. sharpness (of a knife) Lit. Suśr. i , 5

   pungency (of drugs) , Lit. i , iii f. Lit. R.

   fierceness , severity Lit. Mn. iv , 163 Lit. MBh. Lit. R. Lit. Sāh.

   pain , Lit. Priyad. i , 4/5.


  तैग्म्य [ taigmya ] [ taigmya ] n. ( fr. [ tigmá ] ) sharpness , pungency Lit. W.


  तैजन [ taijana ] [ taijana ] m. f. n. coming from the plant [ tejanī ] Lit. Kāṭh. xxi , 10 ( Lit. ĀpŚr. xvii , 14) .


  तैजनित्वच् [ taijanitvac ] [ taijani-tvac ] a kind of lute Lit. Lāṭy. iv.


  तैजस [ taijasa ] [ taijasá ] m. f. n. originating from or consisting of light ( [ téjas ] ) , bright , brilliant Lit. ŚBr. xiv Lit. MāṇḍUp. Lit. MBh.

   consisting of any shining substance (as metal) , metallic Lit. ĀśvGṛ. Lit. Gaut. Lit. Mn. Lit. KātyŚr. Sch.

   said of the gastric juice as coloured by digested food Lit. Suśr. i , 14

   passionate Lit. Sāṃkhyak. Lit. Tattvas. Lit. Vedântas. Lit. Suśr. Lit. BhP.

   [ taijasa ] n. metal Lit. L.

   vigour Lit. W.

   N. of a Tīrtha Lit. MBh. iii , 7035 ; ix , 2723

   [ taijasī ] f. Scindapsus officinalis Lit. Npr.

   [ taijasa ] n. long pepper Lit. Gal.


   तैजसावर्तनी [ taijasāvartanī ] [ taijasāvartanī ] f. a crucible Lit. L.


   तैजसावर्तिनी [ taijasāvartinī ] [ taijasāvartinī ] f. a crucible Lit. L.


तैतल [ taitala ] [ taitala ] [ °lāyani ] , [ °li ] see [ °til° ] .


तैतिक्ष [ taitikṣa ] [ taitikṣa ] m. f. n. ( fr. [ titikṣā ] ) patient g. [ chattrādi ]

relating to [ °kṣya ] g. [ kaṇvādi ] .


  तैतिक्षव [ taitikṣava ] [ taitikṣava ] m. patr. fr. [ titikṣu ] Lit. Hariv. 1681.


  तैतिक्ष्य [ taitikṣya ] [ taitikṣya ] m. patr. fr. [ titikṣa ] g. [ gargādi ] .


तैतिल [ taitila ] [ taitila ] m. N. of a man (v.l. [ °tala ] ) g. [ tikādi ]

a rhinoceros Lit. L.

a god Lit. Daś. xii , 129

[ kaliṅga ] , 129 Sch.

[ taitila ] n. (m. Sch.) a pillow Lit. KshurUp.

N. of the 4th Karaṇa (in astr.) Lit. VarBṛS. Lit. iiic , 4 and 6


  तैतिलकद्रू [ taitilakadrū ] [ taitila--kadrū ] f. Lit. Pāṇ. 6-2 , 42.


  तैतिलायनि [ taitilāyani ] [ taitilāyani ] m. patr. fr. [ taitila ] g. [ tikādi ] (v.l. [ °tal° ] ) .


  तैतिलि [ taitili ] [ taitili ] m. N. of a man Lit. Pravar. v , 4 ( Lit. Kāty.)

   ( [ °tali ] ( in Prākṛit (teyali) Lit. Jñātādh. xiv Lit. Av. viii , 182 ) Lit. Jain.)


  तैतिलिन् [ taitilin ] [ taitilin ] m. N. of a man (= [ °la ] ) Lit. Pāṇ. 6-4 , 144 Vārtt. 1.


तैत्तिडीक [ taittiḍīka ] [ taittiḍīka ] m. f. n. prepared with tamarind-sauce , iv , 3 , 156 Vārtt. 2 Lit. Pat. ; 4 , 4 Lit. Kāś.


तैत्तिर [ taittira ] [ taittira ] m. f. n. produced or coming from a partridge ( [ tittiri ] ) Lit. ĀśvGṛ. Lit. ŚāṅkhGṛ. Lit. R. Lit. Suśr.

sprung from the sage Tittiri Lit. Uṇ. k.

[ taittira ] m. a partridge Lit. L.

n. a flock of partridges Lit. L.


  तैत्तिरि [ taittiri ] [ taittiri ] m. N. of a sage (elder brother of Vaiśampāyana Lit. MBh. xii , 12760) Lit. Pravar. ii , 2 , 3 (v.l. [ titt ] pl.)

   of a son of Kapota-roman Lit. Hariv. 2016 Lit. MatsyaP. ( not in ed.)

   ( [ titt ] ) Lit. AgP. and Lit. BrahmaP.


  तैत्तिरिक [ taittirika ] [ taittirika ] m. one who catches partridges Lit. R. (G) ii , 90 , 13.


 तैत्तिरीय [ taittirīya ] [ taittirīya ] m. pl. " pupils of Tittiri " , the Taittirīyas (a school of the Yajur-Veda) Lit. Pāṇ. 4-3 , 102 Lit. R. ii , 32 , 15 Lit. VP.


  तैत्तिरीयचरण [ taittirīyacaraṇa ] [ taittirīya-caraṇa ] n. the school of the Taittirīyas.


  तैत्तिरीयप्रातिशाख्य [ taittirīyaprātiśākhya ] [ taittirīya-prātiśākhya ] n. the Prātiśākhya of the Taittirīyas (commented on by Tri-bhāshya-ratna) .


  तैत्तिरीयब्राह्मण [ taittirīyabrāhmaṇa ] [ taittirīya-brāhmaṇa ] n. the Brāhmaṇa of the Taittirīyas.


  तैत्तिरीययजुर्वेद [ taittirīyayajurveda ] [ taittirīya-yajur-veda ] m. the YV. according to the Taittirīyas.


  तैत्तिरीयवार्त्तिक [ taittirīyavārttika ] [ taittirīya-vārttika ] n. N. of a commentary.


  तैत्तिरीयवेद [ taittirīyaveda ] [ taittirīya-veda ] m. the Veda according to the Taittirīyas.


  तैत्तिरीयशाखा [ taittirīyaśākhā ] [ taittirīya-śākhā ] f. = [ -caraṇa ] Lit. ĀtrAnukr.


  तैत्तिरीयशाखिन् [ taittirīyaśākhin ] [ taittirīya-śākhin ] m. f. n. belonging to [ °khā ] Lit. ib. Sch.


  तैत्तिरीयसंहिता [ taittirīyasaṃhitā ] [ taittirīya-saṃhitā ] f. the Saṃhitā of the Taittirīyas ( chief recension of the Black YV. , on the origin of which Lit. VP. iii , 5 , 1-29 has the following legend: the YV. was first taught by Vaiśampāyana to 27 pupils , among whom was Yājñavalkya ; subsequently V. being offended with Y. bade him disgorge the Veda committed to him , which he did in a tangible form ; whereupon the older disciples of V. being commanded to pick it up , took the form of partridges , and swallowed the soiled texts , hence named " black " ; the other name [ taittirīya ] referring to the partridges. Y. then received from the Sun a new or white version of the YV. , called from Y.'s patr. [ vājasaneyin ] ) .


  तैत्तिरीयारण्यक [ taittirīyāraṇyaka ] [ taittirīyāraṇyaka ] n. the Āraṇyaka of the Taittirīyas.


  तैत्तिरीयोपनिषद् [ taittirīyopaniṣad ] [ taittirīyopaniṣad ] f. the Lit. Up. of the Taittirīyas.


 तैत्तिरीयक [ taittirīyaka ] [ taittirīyaka ] m. f. n. = [ °ya-śākhin ] , Lit. TPrāt.

  [ taittirīyaka ] n. the manual of the Taittirīya Lit. Sāy. on Lit. RV. i , 65 , 2 and 5 ; iv , 42 , 8.


  तैत्तिरीयकोपनिषद् [ taittirīyakopaniṣad ] [ taittirīyakopaniṣad ] f. = [ °rīyop° ] Lit. Sarvad. v.


 तैत्तिर्य [ taittirya ] [ taittirya ] m. f. n. coming from a partridge Lit. ĀpGṛ.


तैन्दुक [ tainduka ] [ tainduka ] m. f. n. derived from Diospyros embryopteris ( [ tind ] ) Lit. Suśr. vi , 40 , 36.


तैमात [ taimāta ] [ taimātá ] m. N. of a snake Lit. AV. v.


तैमित्य [ taimitya ] [ taimitya ] n. fr. [ timita ] , dulness Lit. Gal.


तैमिर [ taimira ] [ taimira ] m. f. n. fr. [ timita ] , with [ roga ] = [ °rya ] Lit. Suśr. iv , 13.


  तैमिरिक [ taimirika ] [ taimirika ] m. f. n. = [ timira nayana ] Lit. Kād. iii.


  तैमिर्य [ taimirya ] [ taimirya ] n. dimness of the eyes Lit. Hāsy. i , 39.


तैर [ taira ] [ taira ] m. = [ ter ] Lit. L.


तैरण [ tairaṇa ] [ tairaṇa ] m. f. . = [ ter ] Lit. L.


तैरभुक्त [ tairabhukta ] [ tairabhukta ] m. f. n. fr. [ tīra-bhukti ] .


तैरश्च्य [ tairaścya ] [ tairaścya ] n. " melody of the Ṛishi Tiraścī " , N. of a Sāman Lit. TāṇḍyaBr. xii Lit. Lāṭy. vi , 8 , 12.


 तैरोविराम [ tairovirāma ] [ tairovirāma ] m. " extending beyond ( [ tirás ] ) a pause ( [ vir ] ) " , the dependant Svarita in a compound when the Udātta upon which it depends stands on the last syllable of the 1st member of the compound Lit. VPrāt. i , 118

  ( called [ prātihata ] Lit. TPrāt.)


  तैरोव्यञ्जन [ tairovyañjana ] [ tairovyañjana ] m. " extending beyond the consonant ( [ vy ] ) " , the dependant Svarita when separated by one or more consonants from the Udātta syllable upon which it depends Lit. RPrāt. iii , 10 Lit. APrāt. iii , 62 Lit. VPrāt. i , 117.


  तैरोह्न्य [ tairohnya ] [ tairo'hnya ] m. f. n. = [ tir ] Lit. ĀśvŚr. v , 5.


तैर्थ [ tairtha ] [ tairtha ] m. f. n. relating to a Tīrtha g. [ śuṇḍikādi ] and [ vyuṣṭādi ] .


  तैर्थक [ tairthaka ] [ tairthaka ] m. f. n. g. [ dhūmādi ] .


  तैर्थिक [ tairthika ] [ tairthika ] m. f. n. (g. [ chedādi ] ) = [ tīrth ] , addicted or relating to another creed , heterodox Lit. Kāraṇḍ. xi , 62

   [ tairthika ] m. a dignified person , authority Lit. Prab. ii , 13/14

   n. water from a Tīrtha Lit. MBh. iii , 8085

   = [ tīrthacaryā ] (?) Lit. , xiii , 6066.


  तैर्थ्य [ tairthya ] [ tairthya ] g. [ saṃkāśādi ] .


तैर्यगयनिक [ tairyagayanika ] [ tairyagayanika ] m. f. n. measured by the revolution ( [ tiryag-ayana ] ) of the sun (a year) Lit. Lāṭy. iv , 8 , 7 Lit. Nidānas. v , 12.


 तैर्यग्योन [ tairyagyona ] [ tairyagyona ] m. f. n. = [ tir ] , of animal origin , (m.) animal Lit. Mn. vii , 150 Lit. Suśr. vi , 39

  see [ °nya ] .


  तैर्यग्योनि [ tairyagyoni ] [ tairyagyoni ] m. f. n. id. Lit. MBh. v , 97 , 6

   relating to the animals (creation) Lit. Sāṃkhyak. 54 , Lit. Gauḍap.


  तैर्यग्योन्य [ tairyagyonya ] [ tairyagyonya ] m. f. n. id. , 53 (v.l. [ °na ] ) Lit. VP. i , 5 , 21 Lit. MārkP. vlii , 33.


तैल [ taila ] [ tailá ] n. ( fr. [ tí la ] ) sesamum oil , oil Lit. AV. i , 7 , 2 (?) Lit. Kauś. Lit. Gobh. Lit. Mn. (ifc. Lit. Pāṇ. 5-2 , 29 Vārtt.4 Lit. Pat. ; ifc. f ( [ ā ] ) . Lit. Kum. vii , 9)

olibanum Lit. VarBṛS. lxxvii , 4 and 6.

[ taila ] m. N. of a king, Lit. Inscr.


  तैलकन्द [ tailakanda ] [ tailá-kanda ] m. N. of a bulb Lit. L.


  तैलकल्कज [ tailakalkaja ] [ tailá-kalka-ja ] m. = [ -kiṭṭa ] Lit. L.


  तैलकल्पना [ tailakalpanā ] [ tailá-kalpanā ] f. N. of Lit. ŚārṅgS. xvi , 90-178.


  तैलकार [ tailakāra ] [ tailá-kāra ] m. an oil-miller Lit. BrahmaP. i.


  तैलकिट्ट [ tailakiṭṭa ] [ tailá-kiṭṭa ] n. oil-cake Lit. L.


  तैलकीट [ tailakīṭa ] [ tailá-kīṭa ] m. N. of an insect Lit. L.


  तैलकुण्ड [ tailakuṇḍa ] [ tailá-kuṇḍa ] ( [ taí l ] ) n. an oil-pot Lit. AV. xx , 136 , 16 (v.l. [ -kumbha ] ) .


  तैलघृत [ tailaghṛta ] [ taila-ghṛta ] n. ghee mixed with sesamum oil, Lit. Mṛicch.


  तैलचौरिका [ tailacaurikā ] [ tailá-caurikā ] f. " stealing oil " , a cock-roach Lit. L.


  तैलत्व [ tailatva ] [ tailá-tva ] n. oily state Lit. Suśr. i , 45.


  तैलद्रोणी [ tailadroṇī ] [ tailá-droṇī ] f. a tub filled with oil Lit. R. ii , 66 , 14 ff.


  तैलप [ tailapa ] [ tailá-pa ] m. " oil-drinker " , N. of a man

   [ tailapā ] f. = [ -caurikā ] Lit. L.


  तैलपक [ tailapaka ] [ tailá-paka ] see [ -pāyika ] .


  तैलपर्ण [ tailaparṇa ] [ tailá-parṇa ] m. camphor Lit. Gal.

   [ tailaparṇī ] f. sandal Lit. L.

   turpentine Lit. L.

   olibanum Lit. L.


  तैलपर्णक [ tailaparṇaka ] [ tailá-parṇaka ] n. N. of a fragrant grass Lit. Bhpr. v , 2 , 108

   sandal-wood Lit. Npr.


  तैलपर्णिक [ tailaparṇika ] [ tailá-parṇika ] m. N. of a sandal tree Lit. Hariv. 12680 Lit. Bhpr.

   [ tailaparṇika ] n. the wood of that tree Lit. L.


  तैलपात्र [ tailapātra ] [ tailá-pātra ] n. an oil-vessel Lit. Gobh. iii , 5 , 8.


  तैलपायिक [ tailapāyika ] [ tailá-pāyika ] m. = [ -pā ] (or " N. of a bird " Sch.) Lit. Vishṇ. xliv , 23 Lit. Mn. xii , 63 (v.l. [ -paka ] )

   [ tailapāyikā ] f. = [ -pā ] Lit. MBh. xiv , 5069.


  तैलपायिन् [ tailapāyin ] [ tailá-pāyin ] m. id. , Lit. xiii Lit. Yājñ. iii , 211 Lit. MārkP. xv , 23

   ? Lit. MBh. vii , 6713

   [ tailapāyinī ] f. id. Lit. Npr.


  तैलपिञ्ज [ tailapiñja ] [ tailá-piñja ] white sesamum Lit. ib.


  तैलपिपीलिका [ tailapipīlikā ] [ tailá-pipīlikā ] f. a small red ant Lit. L.


  तैलपीत [ tailapīta ] [ tailá-pīta ] m. f. n. one who has drunk oil g. [ āhitāgny-ādi ] .


  तैलपूर [ tailapūra ] [ tailá-pūra ] m. " oil-filling " , [ a--tailá-pūra ] mfn. ( Lit. Kum. i , 10 ) or [ apavarjita--tailá-pūra ] ( Lit. Bhaktâm. 15 ) mfn. (a lamp) that wants no oil-filling.


  तैलपेषम् [ tailapeṣam ] [ tailá-peṣam ] ind. ( with √ [ piṣ ] , to grind) so as to extract oil ( " with oil " Sch.) Lit. Pāṇ. 3-4 , 38 Lit. Kāś.


  तैलप्रदीप [ tailapradīpa ] [ tailá-pradīpa ] m. an oil-lamp Lit. Kathās. ic , 4.


  तैलफल [ tailaphala ] [ tailá-phala ] m. the sesamum plant Lit. Npr.

   Terminalia Catappa Lit. L.

   Terminalia Bellerica Lit. L.


  तैलबीज [ tailabīja ] [ tailá-bīja ] m. Semecarpus Anacardium Lit. L.


  तैलमालिन् [ tailamālin ] [ tailá-mālin ] m. a wick Lit. L.


  तैलमाली [ tailamālī ] [ tailá-mālī ] f. a wick Lit. L.


  तैलम्पाता [ tailampātā ] [ tailá-m-pātā ] f. Lit. Pāṇ. 4-2 , 58 ; vi , 3 , 71.


  तैलयन्त्र [ tailayantra ] [ tailá-yantra ] n. an oil-mill Lit. BhP. v ( [ -cakra ] n. " wheel of an oil-mill " , Lit. 21 , 13) .


   तैलयन्त्रचक्र [ tailayantracakra ] [ tailá-yantra--cakra ] n. , see [ tailayantra ] , " wheel of an oil-mill " , Lit. 21 , 13


  तैलवल्ली [ tailavallī ] [ tailá-vallī ] f. a kind of Asparagus Lit. L.


  तैलशालिका [ tailaśālikā ] [ tailá-śālikā ] f. = [ -yantra ] Lit. Gal.


  तैलसाधन [ tailasādhana ] [ tailá-sādhana ] n. N. of a perfume Lit. L.


  तैलस्पन्दा [ tailaspandā ] [ tailá-spandā ] f. Cucurbita Pepo Lit. Npr.

   Clitoria ternatea Lit. ib.

   [ kākolī ] Lit. ib.


  तैलस्फटिक [ tailasphaṭika ] [ tailá-sphaṭika ] m. N. of a gem Lit. L.


  तैलाख्य [ tailākhya ] [ tailākhya ] m. olibanum Lit. L.


  तैलागुरु [ tailāguru ] [ tailāguru ] n. a kind of Agallochum Lit. L.


  तैलाटी [ tailāṭī ] [ tailāṭī ] f. a wasp Lit. L.


  तैलाभ्यङ्ग [ tailābhyaṅga ] [ tailābhyaṅga ] m. anointing with oil.


  तैलाम्बुका [ tailāmbukā ] [ tailāmbukā ] f. = [ °la-pā ] Lit. L.


  तैलोत्सव [ tailotsava ] [ tailotsava ] m. oil-festival (held in honour of Mīnâkshī) Lit. RTL. p.442.


 तैलक [ tailaka ] [ tailaka ] n. a small quantity of oil Lit. W.


  तैलक्य [ tailakya ] [ tailakya ] n. adorning with the Tilaka g. [ purohitadi ]

   the being adorned with the Tailaka Lit. ib.


  तैलिक [ tailika ] [ tailika ] m. an oil-miller Lit. Mn. Lit. MBh. Lit. VarBṛS. Lit. Vīrac.

   cf. [ mūrdha- ]

   [ tailikī ] f. an oil-man's wife Lit. Parāś. Paddh.


   तैलिकचक्र [ tailikacakra ] [ tailika--cakra ] n. = [ °la-yantra-c° ] Lit. DivyA7v. iv.


  तैलिन् [ tailin ] [ tailin ] m. = [ °lika ] Lit. L.

   [ tailinī ] f. a wick Lit. L.

   = [ °la-kīṭa ] Lit. L.


   तैलिशाला [ tailiśālā ] [ taili-śālā ] f. = [ °la-śālikā ] Lit. L.


  तैलीन [ tailīna ] [ tailīna ] m. f. n. grown with sesamum , (n.) a sesamum field Lit. Pāṇ. 5-2 , 4.


तैलङ्ग [ tailaṅga ] [ tailaṅga ] m. f. n. relating to the Telinga country

[ tailaṅga ] m. pl. its inhabitants Lit. Kuval. Sch.


तैलवक [ tailavaka ] [ tailavaka ] m. f. n. inhabited by the Telus g. [ rājanyādi ] .


तैल्वक [ tailvaka ] [ tailvaka ] m. f. n. coming from or made of the Tilvaka tree Lit. ShaḍvBr. iii , 8 Lit. KātyŚr. Lit. Suśr.


तैव्रक [ taivraka ] [ taivraka ] m. f. n. inhabited by the Tīvras g. [ rājanyādi ] .


  तैव्रदारव [ taivradārava ] [ taivradārava ] m. f. n. coming from or made of the tree Tīvra-dāru g. [ rajatādi ] .


तैष [ taiṣa ] [ taiṣa ] m. f. n. ( Lit. Pāṇ. 6-4 , 149) relating to the asterism Tishya Lit. Āp.

[ taiṣa ] m. the month (December-January) in which the full moon stands in the asterism Tishya (= [ pauṣa ] and [ sahasya ] ) Lit. ŚāṅkhŚr. xiii , 19

[ taiṣī ] f. ( scil. [ tithi ] , or [ rātri ] ) the day of full moon in month Taisha Lit. ĀśvŚr. Lit. Gobh. Lit. Anup.


तैसृक [ taisṛka ] [ taisṛka ] m. f. n. made in Tisṛikā Lit. Kāt. ii , 5 , 14 Sch.


तोक [ toka ] [ toká ] n. ( fr. √ 1. [ tuc ] ) offspring , children , race , child (often joined with [ tánaya ] ; rarely pl. Lit. AV. i , v Lit. BhP. vi) Lit. RV. Lit. AV. Lit. Kāṭh. Lit. ŚBr. Lit. AitBr. Lit. Pāṇ. 3-3 , 1 Lit. Kār. Lit. BhP.

a new-born child ; Lit. ii , x

[ toka ] m. ifc. the offspring of an animal (e.g. [ aja- ] , a young goat) Lit. , iii , x

cf. [ ava- ] , [ jīvat- ] and [ sa-tokā ]

√ [ tvakṣ ] .


  तोकता [ tokatā ] [ toká-tā ] f. childhood , 13 , 25.


  तोकवत् [ tokavat ] [ toká-vat ] m. f. n. ( [ °ká- ] ) possessing offspring Lit. RV. iii , 13 , 7

   [ tokavatī ] f. ( [] ) (a woman) having children Lit. BhP. i.


  तोकसाति [ tokasāti ] [ toká-sāti ] f. ( [ °ká- ] ) acquisition of offspring Lit. RV. vi , 18 , 6 ; x , 25 , 9

   ( [ °kásya s° ] , Lit. ii , 30 , 5 ; iv , 24 ; vi , ix) Lit. TBr. i , 2 , 1 , 1.


 तोकाय [ tokāya ] [ tokāya ] Nom. (ind. [ °yitvā ] ) to represent a newborn child Lit. BhP. x.


  तोकिनी [ tokinī ] [ tokinī ] f. = [ °ka-vatī ] Lit. MānGṛ.


 तोक्म [ tokma ] [ tokma ] m. see [ °man ]

  a young shoot Lit. BhP. x

  green colour Lit. L.

  [ tokma ] n. ear-wax Lit. L.

  a cloud Lit. L.


  तोक्मन् [ tokman ] [ tókman ] m. a young blade of corn , esp. of barley , malt Lit. RV. x , 62 , 8 Lit. VS. Lit. AitBr. viii , 5 and 16

   [ tokma ] ( m. Lit. KātyŚr. xix , 1 Lit. BhP. iv)

   offspring Lit. Naigh. ii , 2.


तोटक [ toṭaka ] [ toṭaka ] m. f. n. (= [ troṭ ] ) quarrelsome Lit. Chandaḥs. vi , 31 , Lit. Halāy.

[ toṭaka ] m. N. of a venomous insect Lit. Suśr. v , 3

of a pupil of Śaṃkarâcārya Lit. SŚaṃkar.

n. angry speech Lit. Daśar. i , 40 Lit. Pratāpar.

a metre of 4 x 12 syllables

see also [ troṭ ] .


तोड् [ toḍ ] [ toḍ ] Root cl. [1] [ °ḍate ] , to disregard Lit. Dhātup.


 तोडन [ toḍana ] [ toḍana ] n. (√ [ tuḍ ] ) splitting (?) Lit. viii f. , xxviii.


 तोडिका [ toḍikā ] [ toḍikā ] f. (in music) N. of a Rāgiṇī.


 तोडी [ toḍī ] [ toḍī ] f. (in music) N. of a Rāgiṇī.


तोडरानन्द [ toḍarānanda ] [ toḍarānanda ] for [ ṭoḍ ] .


तोडलतन्त्र [ toḍalatantra ] [ toḍala-tantra ] n. N. of wk.


तोतल [ totala ] [ totala ] m. N. of a writer on med. Lit. Ṭoḍar.

[ totalā ] f. N. of a goddess ( [ tott ] ?) Lit. W.


 तोतिला [ totilā ] [ totilā ] f. a form of Durgā Lit. Pañcad. ii , 35.


तोते [ tote ] [ tóte ] ( ( Lit. TS. i , 2 , 5 , 2 ) ) and [ tóto ] ( ( Lit. VS. iv , 22 ) ) for [ táva tava ] ( ( Lit. MaitrS. i , 2 , 4 Lit. Kāṭh. ii , 5 ) ) .


तोत्तला [ tottalā ] [ tottalā ] f. = [ totalā ] Lit. BrahmaP. ii.


तोत्तायन [ tottāyana ] [ tottāyana ] m. pl. N. of a branch of the Lit. AV. (v.l. [ tautt ] ) .


तोत्त्र [ tottra ] [ tottra ] n. (√ 1. [ tud ] ) a goad for driving cattle or an elephant Lit. MBh. Lit. Pāṇ. Lit. R. Lit. BhP.


  तोत्त्रप्रजित [ tottraprajita ] [ tottra-prajita ] ( [ tót ] ) m. f. n. goad-driven Lit. ŚBr. xii , 4 , 1 , 10.


 तोद [ toda ] [ todá ] m. a driver (of horses ) Lit. RV. iv , 16 , 11 Lit. Nir. Lit. Kauś.

  " instigator , exciter " , the Sun Lit. RV. i , 150 , 1 ; vi , 6 and 12

  pricking pain Lit. BhP. iii , 18 , 6 Lit. Suśr.

  [ gotamasya t ] N. of a Sāman.


  तोदपर्णी [ todaparṇī ] [ todá-parṇī ] f. " prick leaf " , a bad kind of grain , Lit. i , 46 , 1 , 18.


 तोदन [ todana ] [ todana ] n. = [ tottra ] Lit. L.

  pricking pain , Lit. i , 22 , 5

  [ todana ] m. N. of a tree and (n.) its fruit Lit. 46 , 3 , 25 and 29.


 तोदित [ todita ] [ todita ] m. f. n. goaded Lit. R. ii , 74 , 31.


 तोद्य [ todya ] [ todya ] n. a kind of cymbal

  cf. [ ā- ] .


तोमर [ tomara ] [ tomara ] m. n. (g. [ ardharcādi ] ) a lance , javelin Lit. MBh.

[ tomara ] m. pl. N. of a people , Lit. vi , 377

m. sg. N. of the ancestor of a commentator on Lit. Devīm.

n. a metre of 4 x 9 syllables.


  तोमरग्रह [ tomaragraha ] [ tomara-graha ] m. a lance-bearer Lit. Pāṇ. 3-2 , 9 Vārtt. 1

   lance-throwing Lit. DivyA7v. iii , 59

   Lit. viii.


  तोमरधर [ tomaradhara ] [ tomara-dhara ] m. a lance-bearer Lit. L.

   fire Lit. L.


तोमराण [ tomarāṇa ] [ tomarāṇa ] N. of a man Lit. Rājat. v.


तोमरिका [ tomarikā ] [ tomarikā ] f. = [ tūbar ] Lit. L.


तोय [ toya ] [ tóya ] n. (ifc. f ( [ ā ] ) .) water Lit. Naigh. i , 12 Lit. Mn. v , viii f. Lit. MBh. ( [ °yaṃ-√ kṛ ] with gen. , " to make offerings of water to the dead " , Lit. xviii , 32 ; f ( [ ā ] ) . N. of a river in Śālmala-dvīpa Lit. VP. ii , 4 , 28 ; of another in India) .


  तोयकण [ toyakaṇa ] [ tóya-kaṇa ] m. a drop of water.


  तोयकर्मन् [ toyakarman ] [ tóya-karman ] n. " water-ceremony " , ablution of the body , oblation of water to the dead Lit. MBh. i , xii.


  तोयकाम [ toyakāma ] [ tóya-kāma ] m. " fond of water " , Calamus fasciculatus Lit. L.


  तोयकुम्भा [ toyakumbhā ] [ tóya-kumbhā ] f. = [ -vṛkṣa ] Lit. Npr.


  तोयकृच्छ्र [ toyakṛcchra ] [ tóya-kṛcchra ] m. n. swallowing nothing but water (sort of fast) Lit. Yājñ. Sch.


  तोयकृत् [ toyakṛt ] [ tóya-kṛt ] m. f. n. causing rain Lit. VarBṛS. ix , 43.


  तोयक्रीडा [ toyakrīḍā ] [ tóya-krīḍā ] f. " water-sport " , splashing about in water Lit. Megh. 34

   cf. [ jala-kr ] .


  तोयगर्भ [ toyagarbha ] [ tóya-garbha ] " containing water " , the cocoa-nut Lit. Npr.


  तोयचर [ toyacara ] [ tóya-cara ] m. f. n. moving in water , (m.) an aquatic animal Lit. MBh. Lit. Hariv. Lit. MārkP.


  तोयज [ toyaja ] [ tóya-ja ] m. f. n. water-born Lit. Hariv.

   " lotus "


   तोयजाक्षी [ toyajākṣī ] [ tóya-jākṣī ] f. a lotus-eyed woman Lit. Daś. iv , 79.


  तोयडिम्ब [ toyaḍimba ] [ tóya-ḍimba ] m. hail Lit. L.


  तोयडिम्भ [ toyaḍimbha ] [ tóya-ḍimbha ] m. hail Lit. L.


  तोयद [ toyada ] [ tóya-da ] m. " water-giver " , a rain-cloud Lit. R. Lit. Ragh.

   Cyperus rotundus Lit. L.

   ghee Lit. L.


   तोयदात्यय [ toyadātyaya ] [ tóya-dātyaya ] m. " cloud-departure " , the autumn Lit. R. ii Lit. VarBṛS. xliv , 23.


  तोयदान [ toyadāna ] [ tóya-dāna ] n. N. of a gesture Lit. PSarv.


  तोयधर [ toyadhara ] [ tóya-dhara ] m. f. n. containing water Lit. R. ii

   [ toyadhara ] m. a rain-cloud Lit. L.

   Cyperus rotundus Lit. L.

   Marsilea quadrifolia Lit. L.


  तोयधार [ toyadhāra ] [ tóya-dhāra ] m. a stream of water Lit. Hariv.

   [ toyadhārā ] f. id. Lit. MBh. Lit. R.


  तोयधि [ toyadhi ] [ tóya-dhi ] m. " water-receptacle " , the ocean Lit. Sūryas. xii

   cf. [ kṣīra t ]


   तोयधिप्रिय [ toyadhipriya ] [ tóya-dhi--priya ] n. " fond of the sea (produced in maritime countries) " , cloves Lit. L.


  तोयनिधि [ toyanidhi ] [ tóya-nidhi ] m. = [ -dhi ] Lit. L.


  तोयनीवी [ toyanīvī ] [ tóya-nīvī ] f. ocean-girdled (the earth) Lit. BhP. i.


  तोयपात [ toyapāta ] [ tóya-pāta ] m. " waterfall " , rain Lit. VarBṛS. lxxxix , 19.


  तोयपाषाणजमल [ toyapāṣāṇajamala ] [ tóya-pāṣāṇa-ja-mala ] n. calamine Lit. Npr.


  तोयपिप्पली [ toyapippalī ] [ tóya-pippalī ] f. Jussiaea repens Lit. L.


  तोयपुष्पी [ toyapuṣpī ] [ tóya-puṣpī ] f. Bignonia suaveolens Lit. L.


  तोयप्रष्ठा [ toyapraṣṭhā ] [ tóya-praṣṭhā ] f. id. Lit. W.


  तोयप्रसादन [ toyaprasādana ] [ tóya-prasādana ] m. " water-purifyer " , Strychnos potatorum Lit. L.


  तोयफला [ toyaphalā ] [ tóya-phalā ] f. Cucumis utilissimus Lit. L.


  तोयमय [ toyamaya ] [ tóya-maya ] m. f. n. consisting of water Lit. MBh. Lit. Hariv.


  तोयमल [ toyamala ] [ tóya-mala ] n. sea-foam Lit. Npr.


  तोयमुच् [ toyamuc ] [ tóya-muc ] m. " water-yielder " , a cloud Lit. R. iii , 79 , 4.


  तोययन्त्र [ toyayantra ] [ tóya-yantra ] n. a water-clock Lit. Sūryas. xiii.


  तोयरस [ toyarasa ] [ tóya-rasa ] m. moisture , water Lit. MBh. viii.


  तोयराज् [ toyarāj ] [ tóya-rāj ] m. " water-king " , the ocean Lit. Hariv.


  तोयराशि [ toyarāśi ] [ tóya-rāśi ] m. " heap of water " , a pond , lake Lit. R. ii , 63 , 17

   the ocean Lit. Kād.


  तोयवत् [ toyavat ] [ tóya-vat ] m. f. n. surrounded by water Lit. MBh. xii

   [ toyavatī ] f. Cocculus cordifolius Lit. Npr.


  तोयवल्लिका [ toyavallikā ] [ tóya-vallikā ] f. id. Lit. ib.


  तोयवल्ली [ toyavallī ] [ tóya-vallī ] f. Momordica Charantia Lit. L.


  तोयवाह [ toyavāha ] [ tóya-vāha ] m. " water-carrier " , a rain-cloud Lit. Bālar. ix , 30.


  तोयवृक्ष [ toyavṛkṣa ] [ tóya-vṛkṣa ] m. Blyxa Saivala Lit. Npr.


  तोयवृत्ति [ toyavṛtti ] [ tóya-vṛtti ] m. Achyranthes aquatica Lit. ib.


  तोयव्यतिकर [ toyavyatikara ] [ tóya-vyatikara ] m. blending of the waters (of two rivers) .


  तोयशुक्तिका [ toyaśuktikā ] [ tóya-śuktikā ] f. a bivalve shell , oyster Lit. L.


  तोयशूक [ toyaśūka ] [ tóya-śūka ] m. = [ -vṛkṣa ] Lit. Npr.


  तोयसर्पिका [ toyasarpikā ] [ tóya-sarpikā ] f. a frog Lit. ib.


  तोयसूचक [ toyasūcaka ] [ tóya-sūcaka ] m. id. Lit. L.


  तोयाग्नि [ toyāgni ] [ toyāgni ] m. submarine fire Lit. MBh. xii , 5178.


  तोयाञ्जलि [ toyāñjali ] [ toyāñjali ] m. the hollowed hands joined and filled with water (offered to the dead) Lit. Mudr. iv , 4/5.


  तोयाधार [ toyādhāra ] [ toyādhāra ] m. a water reservoir , lake , river Lit. Śak. i , 14.


  तोयाधिवासिनी [ toyādhivāsinī ] [ toyādhivāsinī ] f. = [ °ya-puṣpī ] Lit. L.


  तोयापामार्ग [ toyāpāmārga ] [ toyāpāmārga ] m. = [ °ya-vṛtti ] Lit. Npr.


  तोयाम्बुधि [ toyāmbudhi ] [ toyāmbudhi ] m. the sea of fresh water Lit. PadmaP. v.


  तोयालय [ toyālaya ] [ toyālaya ] m. = [ °ya-dhi ]

   N. of a constellation Lit. VarBṛ. xii.


  तोयाशय [ toyāśaya ] [ toyāśaya ] m. = [ °yādhāra ] Lit. VarBṛS. Lit. Ṛitus. Lit. Dhūrtas.


  तोयाहार [ toyāhāra ] [ toyāhāra ] m. a partic. class of ascetics, Lit. Baudh.


  तोयेश [ toyeśa ] [ toyeśa ] m. " water-lord " , Varuṇa Lit. VP. v , 18.


  तोयोत्सर्ग [ toyotsarga ] [ toyotsarga ] m. discharge of water , rain Lit. Megh.


  तोयोद्भवा [ toyodbhavā ] [ toyodbhavā ] f. = [ °ya-vṛtti ] Lit. Npr.


 तोयिका [ toyikā ] [ toyikā ] f. N. of a place (known by a festival ( [ maha ] ) called after it) Lit. DivyA7v. vi , 101

  Lit. xxxi , 146 .


तोरण [ toraṇa ] [ toraṇa ] n. (g. [ ardharcadi ] ) an arch , arched doorway , portal , festooned decorations over doorways (with boughs of trees , garlands , ) Lit. MBh. (ifc. f ( [ ā ] ) .)

a mound near a bathing-place Lit. W.

a triangle supporting a large balance

[ toraṇa ] m. Śiva , Lit. xiii , 1232

n. the neck Lit. L.

cf. [ ut- ] , [ kapāṭa- ] , [ kautuka- ] .


  तोरणमाल [ toraṇamāla ] [ toraṇa-māla ] N. of a place Lit. Rasik. xii , 24 Lit. Romakas.


तोरमाण [ toramāṇa ] [ toramāṇa ] N. of a prince Lit. Rājat.


तोल [ tola ] [ tola ] m. f. n. (√ [ tul ] ) " poising one's self " see [ ghana- ]

[ tola ] m. n. = [ °laka ] Lit. W.

[ tolā ] f. " weighing (?) " Lit. Vop.


  तोलक [ tolaka ] [ tolaka ] m. n. ( Lit. L.) a weight of gold or silver (in books = 16 Māshas , in practise only = 12 Māshas) Lit. Rājat. iv , 201

   [ tolikā ] f. ( [ ikā ] ) a wall round a watch-tower Lit. BhP. x , 76 , 10.


  तोलन [ tolana ] [ tolana ] n. lifting up Lit. R. i , 66 f. Lit. Sāh. v , 4/5

   weighing Sch. on Lit. KātyŚr. i , 3 and Lit. Yājñ. Lit. Subh.


  तोल्य [ tolya ] [ tolya ] m. f. n. to be weighed Lit. Hcat. i , 5 , 113.


तोश [ tośa ] [ tośá ] m. f. n. (√ 1. [ tuś ] ) distilling , trickling Lit. RV. iii , 12 , 4

granting , Lit. i , 169 , 5 ( [ °śá-tama ] , Superl.) .


  तोशस् [ tośas ] [ tośás ] m. f. n. id. , Lit. viii , 38 , 2.


तोष [ toṣa ] [ toṣa ] m. (√ [ tuṣ ] ) satisfaction , contentment , pleasure , joy ( with loc. gen. , or ifc.) Lit. MBh.

Contentment as a son of Bhaga-vat and one of the 12 Tushitas Lit. BhP. iv , 1 , 7.


  तोषक [ toṣaka ] [ toṣaka ] m. f. n. " pleasing " see [ sura- ] .


  तोषण [ toṣaṇa ] [ toṣaṇa ] m. f. n. satisfying , gratifying , appeasing , pleasing Lit. MBh. Lit. BhP.

   [ toṣaṇa ] n. the act of satisfying or appeasing or delighting , Lit. i , 2 , 13 (ifc.)

   [ toṣaṇī ] f. Durgā Lit. Hariv. 10238

   [ toṣaṇa ] n. cf. [ su- ] .


  तोषणीय [ toṣaṇīya ] [ toṣaṇīya ] m. f. n. to be pleased Lit. W.

   pleasing Lit. Lalit. v , 195.


  तोषयितव्य [ toṣayitavya ] [ toṣayitavya ] m. f. n. to be pleased Lit. MBh. ix.


  तोषयितृ [ toṣayitṛ ] [ toṣayitṛ ] m. f. n. ifc. one who pleases ( others , [ para- ] ) Lit. Śiś. xvi , 28 (v.l.) .


  तोषित [ toṣita ] [ toṣita ] m. f. n. satisfied , gratified , pleased Lit. MBh. Lit. R. Lit. BhP. Lit. Śak. vii , 1 Lit. Kathās.


  तोषिन् [ toṣin ] [ toṣin ] m. f. n. ifc. satisfied with , liking Lit. MBh. xiii Lit. Hariv.

   satisfying , pleasing Lit. R. iv Lit. Kum. v , 7.


  तोष्य [ toṣya ] [ toṣya ] m. f. n. = [ °ṣayitavya ] Lit. MBh.


तोसल [ tosala ] [ tosala ] m. pl. N. of a people Lit. AV.Pariś. lvi , 4

sg. N. of a wrestler ( also [ °laka ] ) Lit. Hariv. ii , 30 , 48 ff. Lit. BhP. x , 36 ; 42 ; 44 , 27.


  तोसलिपुत्र [ tosaliputra ] [ tosali-putra ] m. N. of a Jain teacher Lit. HPariś. xiii , 38.


तौक्षायण [ taukṣāyaṇa ] [ taukṣāyaṇa ] fr. Tuksha g. [ pakṣādi ] .


तौक्षिक [ taukṣika ] [ taukṣika ] m. (fr. 1) the sign Sagittarius Lit. VarBṛ. i , 8.


तौग्र्य [ taugrya ] [ taugryá ] m. " son of Tugra " , Bhujyu Lit. RV. i , 117 f. ; 158 ; 180 and 182 ; viii , 5 , 22 ; x , 39 , 4.


तौच्छ्य [ taucchya ] [ taucchya ] n. ( fr. [ tuccha ] ) emptiness , meanness , worthlessness Lit. Dhātup. vii , 3.


तौण्डिकेर [ tauṇḍikera ] [ tauṇḍikera ] see [ tuṇḍ ] .


तौतातित [ tautātita ] [ tautātita ] m. f. n. taught or composed by Tutātita (or Kumārila) Lit. Prab. ii , 3 (v.l. [ °tātika ] , fr. Tutāta)

[ tautātita ] m. an adherent of Tutāta Lit. Sarvad. iii , 52 ; xiii , 110 Lit. SŚaṃkar. x , 119.


तौतिक [ tautika ] [ tautika ] m. the pearl-oyster Lit. L.

[ tautika ] n. a pearl Lit. L.


तौत्तायन [ tauttāyana ] [ tauttāyana ] see [ tott ] .


तौद [ tauda ] [ taúda ] n. ( fr. [ tuda ] , or [ toda ] ) N. of a Sāman

[ taudī ] f. N. of a plant (?) Lit. AV. x , 4 , 24.


तौदादिक [ taudādika ] [ taudādika ] m. f. n. belonging to the [ tud-ādi ] roots (cl. 6) Lit. Siddh.


तौदेय [ taudeya ] [ taudeya ]1 m. pl. ( fr. [ tuda ] g. [ śubhrādi ] ) N. of a family Lit. Pravar. ii , 1 , 2 (v.l. [ taul ] ) .


तौदेय [ taudeya ] [ taudeya ]2 m. f. n. produced in or coming from the district called Tūdī Lit. Pāṇ. 4-3 , 94.


तौबरक [ taubaraka ] [ taubaraka ] m. f. n. coming from the plant Taubaraka Lit. Suśr. i , 46 , 3 , 58 and 10 , 5 ; vi , 16 , 6.


तौभ [ taubha ] [ taubha ] n. N. of a Sāman Lit. ĀrshBr.


तौम्बुरव [ taumburava ] [ taumburava ] n. the story of (Śiva and) Tumburu Lit. Bālar. ii , 3/4.


  तौम्बुरविन् [ taumburavin ] [ taumburavin ] m. pl. the pupils of Tumburu Lit. Pāṇ. 4-3 , 104 Lit. Kāś.


तौर [ taura ] [ taura ] n. = [ turāyaṇa ] Lit. Lāṭy. x Lit. Maś.


 तौरंगिक [ tauraṃgika ] [ tauraṃgika ] m. ( fr. [ turaṃ-ga ] ) a horseman Lit. Kir. Sch.


  तौरयाण [ taurayāṇa ] [ tauráyāṇa ] m. f. n. hastening Lit. Nir. v , 15.


 तौरश्रवस [ tauraśravasa ] [ tauraśravasa ] n. ( fr. [ tura-śravas ] ) N. of a Sāman Lit. TāṇḍyaBr. ix , 4 , 10 Lit. Lāṭy. vii , 3 , 3 f. Lit. KātyŚr. xxv , 14 , 14.


  तौरायणिक [ taurāyaṇika ] [ taurāyaṇika ] m. f. n. performing the [ turāyaṇa ] Lit. Pāṇ. 5-1 , 72.


तौरुरव [ taururava ] [ taururava ] n. the fruit of the Tururu tree g. [ plakṣādi ] ( Lit. Kāś.) .


तौरुष्किक [ tauruṣkika ] [ tauruṣkika ] m. f. n. ( fr. [ turuṣka ] ) Turkish Lit. Kuṭṭanīm. 64.


तौर्य [ taurya ] [ taurya ] m. f. n. coming from a musical instrument ( [ tūrya ] ) Lit. Dharmaśarm. vi , 25.


  तौर्यत्रिक [ tauryatrika ] [ taurya-trika ] n. " triple symphony " , song , dance , and instrumental music Lit. Mn. vii , 47.


तौर्वश [ taurvaśa ] [ taurvaśá ] m. ( fr. [ turváśa ] ) a kind of horse Lit. ŚBr. xiii , 5 , 4 , 16.


तौल [ taula ] [ taula ] n. = [ tulā ] , a balance Lit. W.


तौलकेशि [ taulakeśi ] [ taulakeśi ] m. ( fr. [ tūla-keśa ] , " cotton-haired " ) , N. of a man Lit. Pravar. i , 1.


तौलकेशिन् [ taulakeśin ] [ taulakeśin ] m. ( fr. [ tūla-keśa ] , " cotton-haired " ) , N. of a man Lit. Pravar. i , 1.


 तौलिक [ taulika ] [ taulika ]1 m. ( fr. [ tūlikā ] ) a painter Lit. L.


 तौलिकिक [ taulikika ] [ taulikika ] m. ( fr. [ tūlikā ] ) a painter Lit. L.


तौलिक [ taulika ] [ taulika ]2 cf. [ uda- ] , [ daśa- ] , [ viṃśati- ] .


 तौलिन् [ taulin ] [ taulin ] m. = [ tulā-dhara ] Lit. VarYogay. iv , 50.


 तौल्य [ taulya ] [ taulya ] n. weight Lit. Hcat.

  equality Lit. TPrāt. Sch.


तौल्वलायन [ taulvalāyana ] [ taulvalāyana ] m. patr. fr. [ °li ] Lit. Pāṇ. 4-1 , 101.


  तौल्वलि [ taulvali ] [ taulvali ] m. N. of a teacher Lit. ĀśvŚr. ii , v Lit. Pravar. ii , 2 , 1

   cf. [ ajā- ]


   तौल्वल्यादि [ taulvalyādi ] [ taulvaly-ādi ] m. N. of a Gaṇa of Lit. Pāṇ. ( Lit. ii 4 , 61 Lit. Gaṇar. 171-173) .


तौविलिका [ tauvilikā ] [ tauvilikā ] f. N. of an animal (?) Lit. AV. vi , 16 , 3.

a female demon causing disease, Lit. AV. vi, 16, 3 ( Lit. Sāy.).


तौषायण [ tauṣāyaṇa ] [ tauṣāyaṇa ] fr. [ tuṣa ] g. [ pakṣādi ] .


तौषार [ tauṣāra ] [ tauṣāra ] m. f. n. sprung from snow ( [ tuṣ ] ) , snowy Lit. Suśr. i , 45 , 1 , 1

[ tauṣāra ] n. snow , cold Lit. W.


त्त [ tta ] [ -tta ] m. f. n. fr. √ 1. and √ 3. [ ] .


 त्ति [ tti ] [ -tti ] f. " gift " ( fr. √ 1. [ ] ) . see [ bhága- ] .


त्मन् [ tman ] [ tmán ] m. (= [ ātmán ] ) the vital breath Lit. RV. i , 63 , 8 (acc. [ tmánam ] ) Lit. ĀśvŚr. vi , 9 , 1 (acc. [ tmānam ] )

one's own person , self Lit. RV. ; [ 'tman ] after [ e ] , or [ o ] for [ ātman ] Lit. KaṭhUp. iii , 12 Lit. MBh. i-iii Lit. BhP. vii , 9 , 32

[ tmanā ] ind. instr. and (at the end of a Pāda) [ tmán ] loc. used as an emphatic particle (like 1 and 2 ) " yet , really , indeed , even , at least , certainly , also " Lit. RV. Lit. VS. vi , 11 Lit. xi , 31 Lit. TS. ii , 1 , 11 , 2 Lit. AV. v , 27 , 11

[ tman ] ind. [ utá tmánā ] or [ tmánāca ] " and also , and certainly " , [ iva ] or [ ná tmánā ] " just as " , [ ádha tmánā ] , " and even " Lit. RV.


 त्मन्या [ tmanyā ] [ tmányā ] ind. ( fr. loc. [ tmáni ] + [ ā́ ] ?) only in the Vanas-pati verse of some Āprī hymns = [ tmánā ] , Lit. i , 188 , 10 ; x , 110 , 10 Lit. VS. xx , 45 ; xxix , 10.


त्य [ tya ] [ tyá ] see [ tyád ] .


  त्यजप [ tyajapa ] [ tyá-japa ] ( [ tyá- ] ) m. that (i.e. a lower kind of) muttering ( opposed to [ mahājapá ] ) Lit. MaitrS. ii , 9 , 1 , 12.


त्यग्नायिस् [ tyagnāyis ] [ tyagnāyis ] N. of a Sāman Lit. Lāṭy.


त्यज् [ tyaj ] [ tyaj ]1 Root cl. [1] [ °jati ] ( metrically also [ °te ] ; pf. Ved. [ tityā́ja ] , Class. [ tat ] Lit. Pāṇ. 6-1 , 36 ; [ tatyaja ] Lit. BhP. iii , 4 ; fut. [ tyakṣyati ] Lit. Pāṇ. 7-2 , 10 Lit. Kār. ; [ tyajiṣy ] Lit. R. ii , vii Lit. MārkP. ; aor. [ atyāhṣīt ] ; inf. [ tyaktum ] ) to leave , abandon , quit Lit. RV. x , 71 , 6 Lit. Mn. Lit. MBh. ; to leave a place , go away from Lit. Mn. vi , 77 Lit. MBh. ; to let go , dismiss , discharge Lit. VarBṛS. xvii , 22 Lit. Bhaṭṭ. ; to give up , surrender , resign , part from , renounce Lit. ĪśUp. 1 Lit. Mn. Lit. MBh. ( [ tanum ] or [ deham ] or [ kalevaram ] , " to abandon the body , die " Lit. Mn. vi Lit. MBh. ; [ prāṇān ] or [ śvāsam ] or [ jīvitam ] , " to give up breath or life , risk or lose one's life " Lit. MBh. Lit. R. ) ; P. Ā. to shun , avoid , get rid of , free one's self from (any passion ) Lit. MBh. ; to give away , distribute , offer (as a sacrifice or oblation to a deity ; [ tyajate ] etymologically = 1) Lit. Mn. Lit. Yājñ. Lit. MBh. ; to set aside , leave unnoticed , disregard Lit. ŚāṅkhŚr. Lit. Mn. iii Lit. MBh. i , 3098 Lit. Hit. ii , 3 , 30 ; (ind.p. [ tyaktvā ] ) to except Lit. VarBṛS. Lit. Caurap. Sch. ; Pass. [ tyajyate ] , to be abandoned by , get rid of (instr.) Lit. Pañcat. i , 10 , 0/1 : Caus. [ tyājayati ] (aor. [ atityajat ] Lit. Bhaṭṭ.) to cause anyone to quit Lit. MBh. xiii , 288 ; to cause anyone to give up Lit. Kathās. lxxxiii , 34 ; to expel , turn out , Lit. xx , 126 ; to cause any one to lose , deprive of (instr.) Lit. Bhaṭṭ. xv , 120 ; to empty the body by evacuations Lit. Bhpr. : Desid. [ tityakṣati ] , to be about to lose ( one's life , [ prāṇān ] ) Lit. Car. v , 10 and 12.


 त्यक्त [ tyakta ] [ tyakta ] m. f. n. left , abandoned.


  त्यक्तजीवित [ tyaktajīvita ] [ tyakta-jīvita ] m. f. n. one who has given up all expectation of life , ready to abandon life Lit. Bhag. i , 19 Lit. Nal. ii , 16 ( in comp.) Lit. R. iv.


  त्यक्तपुनःस्विकृत [ tyaktapunaḥsvikṛta ] [ tyakta-punaḥ-svi-kṛta ] (in rhet.) resuming what has been suspended, Lit. Kpr.


  त्यक्तप्राण [ tyaktaprāṇa ] [ tyakta-prāṇa ] m. f. n. id. Lit. MBh. v , 7204.


  त्यक्तलज्ज [ tyaktalajja ] [ tyakta-lajja ] m. f. n. abandoning shame , shameless Lit. BhP. v , 26 , 23.


  त्यक्तवत् [ tyaktavat ] [ tyakta-vat ] m. f. n. having left.


  त्यक्तविधि [ tyaktavidhi ] [ tyakta-vidhi ] m. f. n. transgressing rules , ix , 6 , 9.


  त्यक्तश्री [ tyaktaśrī ] [ tyakta-śrī ] m. f. n. abandoned by fortune.


  त्यक्ताग्नि [ tyaktāgni ] [ tyaktāgni ] m. f. n. (a Brahman) neglecting the household-fire Lit. Mn. iii , 153.

   one who has abandoned the sacred fire, Lit. Mn. iii, 153.


  त्यक्तात्मन् [ tyaktātman ] [ tyaktātman ] m. f. n. despairing Lit. Gaut. xv.


 त्यक्तव्य [ tyaktavya ] [ tyaktavya ] m. f. n. to be left or abandoned Lit. Mn. ix , 239

  to be kept off from (abl.) Lit. VarBṛS.

  to be given up or sacrificed Lit. MBh. i , 6183 and 6195 Lit. R.

  to be given up in despair Lit. Subh.


  त्यक्तुकाम [ tyaktukāma ] [ tyaktu-kāma ] m. f. n. wishing to leave.


  त्यक्तृ [ tyaktṛ ] [ tyaktṛ ] m. f. n. abandoner of any one (gen.) Lit. Mn. iii , 245 Sch.

   one who abandons or sacrifices ( his life , [ prāṇān ] ) Lit. MBh. vii , 378.


 त्यज् [ tyaj ] [ tyaj ]2 m. f. n. ifc. leaving , abandoning Lit. W.

  giving up , offering Lit. BhP. viii Lit. Rājat. iv

  cf. [ tanu- ] , [ tanū- ] , [ su- ] .


  त्यज [ tyaja ] [ tyaja ] see [ dus- ] .


  त्यजन [ tyajana ] [ tyajana ] n. leaving , abandoning Lit. W.

   giving Lit. W.

   excepting , exclusion Lit. W.

   expelling Lit. AV.Paipp. xix , 12 , 4.


  त्यजनीय [ tyajanīya ] [ tyajanīya ] m. f. n. to be left or abandoned Lit. W.

   to be avoided or excepted Lit. W.


  त्यजस् [ tyajas ] [ tyájas ] n. abandonment , difficulty , danger Lit. RV.

   alienation , aversion , envy (= [ krodha ] Lit. Naigh. ii , 13) Lit. RV.

   [ tyajas ] m. " offshoot " , a descendant , Lit. x , 10 , 3.


  त्यजित [ tyajita ] [ tyajita ] m. f. n. = [ tyakta ] Lit. Hariv. ii , 2 , 22.


 त्याग [ tyāga ] [ tyāgá ] m. ( Lit. Pāṇ. 6-1 , 216) leaving , abandoning , forsaking Lit. Mn.

  quitting ( a place , [ deśa- ] ) Lit. Pañcat.

  discharging , secretion Lit. MBh. xiv , 630 Lit. VarBṛS. giving up , resigning , gift , donation , distribution Lit. KātyŚr. Lit. Mn.

  sacrificing one's life Lit. RV. iv , 24 , 3

  liberality Lit. Mn. ii , 97 Lit. R.

  a sage Lit. L.

  cf. [ ātma- ] , [ tanu- ] , [ deha- ] , [ prāṇa- ] , [ śarīra- ] .


  त्यागगता [ tyāgagatā ] [ tyāgá-gatā ] f. N. of a Nāga virgin Lit. Kāraṇḍ. i , 47.


  त्यागयुत [ tyāgayuta ] [ tyāgá-yuta ] m. f. n. liberal Lit. Laghuj.


  त्यागशील [ tyāgaśīla ] [ tyāgá-śīla ] m. f. n. id.


   त्यागशीलता [ tyāgaśīlatā ] [ tyāgá-śīla--tā ] f. liberality Lit. Hit.


 त्यागिन् [ tyāgin ] [ tyāgin ] m. f. n. ( Lit. Pāṇ. 3-2 , 142) = [ tyājaka ] Lit. Mn. iii , 245 ( with gen.) Lit. Yājñ. and Lit. Śak. v , 28 (ifc.)

  giving up , resigning (ifc.) Lit. Bhag. xviii , 11

  one who has resigned (as an ascetic who abandons worldly objects) Lit. MBh. iii , 77

  sacrificing , giving up ( life , [ ātmanaḥ ] ) Lit. Mn. 89

  liberal , (m.) donor Lit. R. vi Lit. Pañcat. Lit. Kathās.

  [ tyāgin ] m. a hero Lit. L.


  त्यागिता [ tyāgitā ] [ tyāgi-tā ] f. liberality Lit. Hit. i.


  त्यागिम [ tyāgima ] [ tyāgima ] m. f. n. Lit. W.


  त्याजक [ tyājaka ] [ tyājaka ] m. f. n. one who abandons or expels Lit. Yājñ. ii , 198.


  त्याजन [ tyājana ] [ tyājana ] n. abandoning ( worldly attachments , [ saṅgānām ] ) Lit. BhP. xi , 20 , 26.


  त्याजित [ tyājita ] [ tyājita ] m. f. n. made to abandon ( with acc.) Lit. Kathās. lxxxvi , 13

   made to give up Lit. MārkP. lxxxix , 19

   deprived of (acc.) Lit. MBh. xiii Lit. Kum. vii , 14 Lit. Megh.

   expelled Lit. Pañcad. iii , 60

   caused to be disregarded Lit. Ragh. vi , 56.


  त्याज्य [ tyājya ] [ tyājya ] m. f. n. ( Lit. Pāṇ. 7-3 , 66 Vārtt.) to be left or abandoned or quitted or shunned or expelled or removed Lit. Mn. ix , 83 Lit. MBh.

   to be given up Lit. Bhag.

   to be sacrificed Lit. Daś. vii , 211

   to be excepted Lit. W.

   [ tyājya ] n. part of an asterism or its duration considered as unlucky Lit. W.


त्यद् [ tyad ] [ tyád ] m. f. n. nom. [ syá ] ( [ s ] ) , [ syā́ ] , [ tyád ] , (g. [ sarvādi ] ) that (often used like an article e.g. [ tyát paṇīnā́ṃ vásu ] , " that i.e. the wealth of the Paṇis " Lit. RV. ix , 111 , 2 ; sometimes strengthened by [ cí d ] ; often put after [ utá ] , or after another demonstrative in the beginning of a sentence) Lit. RV. Lit. AV. vii , 14 , 1 Lit. ŚBr. xiv ( [ tyásya ] = [ máma ] , Lit. 4 , 1 , 26 ; n. [ tyám ] for [ tyád ] , Lit. 5 , 3 , 1 and ( in the etymology of [ satyám ] ) Lit. KaushUp.) Lit. TUp. ii , 6

[ tyad ] ind. indeed , namely , as it is known ( always preceded by [ ha ] ) Lit. RV. ( ( cf. Old Germ. (der) . ) )


 त्यत्र [ tyatra ] [ tyatra ] ind. " there "


  त्यत्रत्य [ tyatratya ] [ tyatra--tya ] m. f. n. being there Lit. Vop. vii , 111.


  त्यदम् [ tyadam ] [ tyadam ] ind. ifc. = [ tyad ] g. [ śarad-ādi ] .


  त्याद [ tyāda ] [ tyāda ] m. (patr. fr. [ tyad ] ) the son of that person Lit. Pāṇ. 4-1 , 156 Lit. Siddh.


  त्यादायनि [ tyādāyani ] [ tyādāyani ] m. id. Lit. ib. ( [ tyad ] ed. , but cf. [ tād ] , [ yād ] ) .


  त्यादृश् [ tyādṛś ] [ tyādṛś ] m. f. n. such a one as that , Lit. iii , 2 , 60.


  त्यादृश [ tyādṛśa ] [ tyādṛśa ] m. f. n. such a one as that , Lit. iii , 2 , 60.


त्युग्र [ tyugra ] [ tyúgra ] m. for [ túgra ] Lit. TĀr. i , 10 , 2.


त्र [ tra ] [ tra ]1 m. f. n. (√ [ trai ] Lit. Pāṇ. 3-2 , 3) ifc. " protecting " see [ aṃsa- ] , [ aṅguli- ] , [ ātapa- ] , [ kaṭi- ] , [ giri- ] , [ go- ] , [ tanu- ] , [ tala- ] , [ tvak- ] , [ vadha- ]

[ kṛta- ] and [ jala-trā ] .


त्र [ tra ] [ tra ]2 = [ tri ] , " three " see [ dvi- ] .


त्रंस् [ traṃs ] [ traṃs ] Root cl. [1] [10] [ °sati ] , [ °sayati ] , " to speak " or " to shine " Lit. Dhātup. xxxiii , 88.


त्रख् [ trakh ] [ trakh ] Root cl. [1] [ °khati ] , to go , Lit. V,30.


त्रङ्क् [ traṅk ] [ traṅk ] Root [ °ṅkh ] , [ °ṅg ] cl. [1] id. , Lit. iv f.


त्रङ्ख् [ traṅkh ] [ traṅkh ] Root [ °ṅk ] , [ °ṅg ] cl. [1] id. , Lit. iv f.


त्रङ्ग् [ traṅg ] [ traṅg ] Root [ °ṅk ] , [ °ṅkh ] cl. [1] id. , Lit. iv f.


त्रङ्ग [ traṅga ] [ traṅga ] mf. a kind of town or N. of a town Lit. L.


त्रङ्ग [ traṅga ] [ traṅga ] mf. cf. [ dr ] , [ udr ] , [ kudr ] .


त्रटत् [ traṭat ] [ traṭat ] ind. (onomat.)


  त्रटत्कार [ traṭatkāra ] [ traṭat-kāra ] m. crackling (of fire) Lit. Alaṃkārat.


  त्रटत्त्रटिति [ traṭattraṭiti ] [ traṭat-traṭ-iti ] ind. crack! Lit. HPariś. iv , xi.


  त्रटत्रट [ traṭatraṭa ] [ traṭatraṭa ] ind. id. Lit. Pañcad.


त्रद [ trada ] [ tradá ] m. (√ [ tṛd ] ) one who cleaves or opens Lit. RV. viii , 45 , 25.


त्रन्द् [ trand ] [ trand ] Root cl. [1] to be busy Lit. Dhātup. iii.


त्रप् [ trap ] [ trap ] Root cl. [1] [ °pate ] (pf. [ trepe ] Lit. Pāṇ. 6-4 , 122) to become perplexed , be ashamed Lit. Rājat. iii , 94 : Caus. [ trapayati ] , or [ trāp ] id. Lit. Dhātup. ; [ trap ] , to make perplexed or ashamed , Lit. Śāntiś. iv , 15 ; cf. [ apa- ] , [ vy-apa- ] ; [ tṛpála ] and [ tṛ́prá ] (?) .


 त्रपा [ trapā ] [ trapā ] f. ( Lit. Pāṇ. 3-3 , 104) perplexity , bashfulness , shame Lit. MBh. ii Lit. BhP. Lit. Ratnâv. : (ifc. f ( [ ā ] ) . Lit. Sāh.)

  an unchaste woman Lit. L.

  family Lit. L.

  fame Lit. L.


  त्रपान्वित [ trapānvita ] [ trapānvita ] ( [ °pān° ] ) m. f. n. bashful.


  त्रपायुक्त [ trapāyukta ] [ trapā-yukta ] m. f. n. id.


  त्रपारण्डा [ trapāraṇḍā ] [ trapā-raṇḍā ] f. a harlot Lit. L.


  त्रपावत् [ trapāvat ] [ trapā-vat ] m. f. n. = [ -yukta ] .


  त्रपाहीन [ trapāhīna ] [ trapā-hīna ] m. f. n. shameless.


त्रपाक [ trapāka ] [ trapāka ] m. pl. N. of a barbarous tribe Lit. Uṇ.k.


त्रपिष्ठ [ trapiṣṭha ] [ trapiṣṭha ] m. f. n. Superl. fr. [ tṛprá ] Lit. Pāṇ. 6-4 , 157.


  त्रपीयस् [ trapīyas ] [ trapīyas ] m. f. n. Compar. Lit. ib.


त्रपु [ trapu ] [ trápu ] n. ( 1 , 177 Lit. Kāś.) tin Lit. AV. xi , 3 , 8 Lit. VS. xviii Lit. Kapishṭh. Lit. ChUp. Lit. Mn.


  त्रपुकर्कटी [ trapukarkaṭī ] [ trápu-karkaṭī ] f. a kind of cucumber Lit. L.


  त्रपुकर्णिन् [ trapukarṇin ] [ trápu-karṇin ] m. " having tin ear-ornaments " , Bhava-nandin Lit. Avadānaś.


  त्रपुपट्ट [ trapupaṭṭa ] [ trápu-paṭṭa ] m.


  त्रपुपट्टिका [ trapupaṭṭikā ] [ trápu-paṭṭikā ] f. N. of an ear-ornament Lit. L.


 त्रपुल [ trapula ] [ trapula ] n. tin Lit. L. Sch.


  त्रपुष [ trapuṣa ] [ trapuṣa ] m. N. of a merchant Lit. Lalit. xxiv

   [ trapuṣa ] n. tin Lit. L. Sch.

   see [ °pusa ] .


  त्रपुस् [ trapus ] [ trápus ] n. tin Lit. TS. iv , 7 , 5 , 1.


  त्रपुस [ trapusa ] [ trapusa ] n. id. Lit. L.

   the fruit of [ °sī ] ( also [ °puṣa ] Lit. L.) Lit. Kauś. Lit. Suśr.

   [ trapusī ] f. coloquintida (and other cucumbers Lit. L.) , Lit. vi , 47.


त्रप्स्य [ trapsya ] [ trapsya ] see [ drapsya ] .


त्रय [ traya ] [ trayá ] m. f. n. ( fr. [ trí ] Lit. Pāṇ. 5-2 , 43) triple , threefold , consisting of 3 , of 3 kinds Lit. RV. x , 45 , 2 Lit. AV. iv , 11 , 2 Lit. VS. ( [ °yī́ vidyā́ ] ) , " the triple sacred science " , reciting hymns , performing sacrifices , and chanting ( ( RV. , YV. , and SV. ) ) Lit. ŚBr. Lit. AitBr.

[ traya ] n. a triad ( chiefly ifc.) Lit. ChUp. Lit. KaṭhUp. Lit. Mn.

[ trayī ] f. id. see [ śata- ]

[ traya ] n. = [ °yī́ vidyā́ ] Lit. Gaut. Lit. Mn.

the Lit. Buddh. triad (Buddha , Dharma , and Saṃgha) Lit. Hcar. viii

summit Lit. Bālar. i , 28

a woman whose husband and children are living Lit. L.

Venonia anthelminthica Lit. L.

[ su-mati ] Lit. L.


 त्रयः [ trayaḥ ] [ trayaḥ ] = [ °yas ] .


  त्रयःपञ्चाशत् [ trayaḥpañcāśat ] [ trayaḥ-pañcāśat ] ( [ tráy ] ) f. ( Lit. Pāṇ. 6-2 , 35 and 3 , 49) 53 Lit. ŚBr. xii , 3 , 5 , 12.


  त्रयःषष्टि [ trayaḥṣaṣṭi ] [ trayaḥ-ṣaṣṭi ] f. 63 Lit. Pāṇ.


  त्रयःशतशतार्ध [ trayaḥśataśatārdha ] [ trayaḥ-śata-śatārdha ] m. f. n. 350 Lit. R. (B) ii , 39 , 36.


  त्रयःसप्तति [ trayaḥsaptati ] [ trayaḥ-saptati ] f. 73 Lit. Pāṇ.


 त्रयश् [ trayaś ] [ trayaś ] = [ °yas ] .


  त्रयश्चत्वारिंश [ trayaścatvāriṃśa ] [ trayaś-catvāriṃśa ] m. f. n. the 43rd (ch. of Lit. MBh. i-iii) .


  त्रयश्चत्वारिंशत् [ trayaścatvāriṃśat ] [ trayaś-catvāriṃśat ] f. 43 Lit. Pāṇ.


 त्रयस् [ trayas ] [ tráyas ] pl. of [ trí ]

  in comp. with any decad except [ aśītí ] and interchangeable with [ trí ] before [ catvāriṃśát ] Lit. Pāṇ. 6-3 , 48 f.

  ( ( cf. 1 for 2x ; Lat. (tre1decim) for (tre1s-decem) . ) )


  त्रयस्त्रिंश [ trayastriṃśa ] [ tráyas-triṃśá ] m. f. n. the 33rd Lit. ŚBr. (du. " the 32nd and 33rd " , Lit. iv , xi)

   ( chs. of Lit. MBh. and Lit. R.)

   + 33 Lit. ŚBr. xiii , 5 , 4 , 12 f.

   consisting of 33 parts ( [ stóma ] , sometimes to be supplied) Lit. VS. Lit. AV. Lit. TBr. Lit. ŚBr. Lit. TāṇḍyaBr. Lit. MaitrUp.

   numbering 33 (the gods) Lit. VS. xx Lit. AV. Lit. ŚBr. Lit. ŚāṅkhŚr. iv

   celebrated with the [ °śá ] Stoma Lit. VS. Lit. ŚBr. Lit. KātyŚr. Lit. ŚāṅkhŚr.


   त्रयस्त्रिंशपति [ trayastriṃśapati ] [ trayas-triṃśa-pati ] m. " lord of the gods " , Indra Lit. L.


   त्रयस्त्रिंशवर्तनि [ trayastriṃśavartani ] [ tráyas-triṃśá-vartani ] m. f. n. forming the path for the [ °śá ] Stoma Lit. TS. iv


   त्रयस्त्रिंशस्तोम [ trayastriṃśastoma ] [ tráyas-triṃśá-stoma ] m. f. n. containing the [ °śá ] Stoma Lit. ŚBr. xiii Lit. ŚāṅkhŚr. x.


  त्रयस्त्रिंशत् [ trayastriṃśat ] [ tráyas-triṃśat ] f. ( [ tráy ] ) ( Lit. Pāṇ. 6-2 , 35 and 3 , 49) 33 Lit. VS. xiv Lit. AV. (acc. [ °śat ] Lit. R. iii , 20 , 15 ; pl. [ °śatas ] Lit. MBh. i , 2601)


   त्रयस्त्रिंशदक्षर [ trayastriṃśadakṣara ] [ tráyas-triṃśad-akṣara ] m. f. n. having 33 syllables Lit. ŚBr. Lit. AitBr.


   त्रयस्त्रिंशद्रात्र [ trayastriṃśadrātra ] [ tráyas-triṃśad-rātra ] n. an observance lasting 33 days Lit. KātyŚr. Lit. ŚāṅkhŚr.


   त्रयस्त्रिंशत्संमित [ trayastriṃśatsaṃmita ] [ tráyas-triṃśat--saṃmita ] n. [ prajāpates trayastriṃśat-saṃmita ] N. of a Sāman.


  त्रयस्त्रिंशति [ trayastriṃśati ] [ tráyas-triṃśati ] f. 33 Lit. AitBr. =


  त्रयस्त्रिंशिन् [ trayastriṃśin ] [ tráyas-triṃśí n ] m. f. n. containing 33 Lit. TBr. i.


 त्रयी [ trayī ] [ trayī́ ] f. of [ ] .


  त्रयीतनु [ trayītanu ] [ trayī́-tanu ] m. = [ -deha ] Lit. Hcat. i , 8 , 425

   Śiva

   = [ -mukha ] Lit. Gal.


  त्रयीदेह [ trayīdeha ] [ trayī́-deha ] m. " having the 3 Vedas for a body " , the sun , 11 , 374.


  त्रयीधर्म [ trayīdharma ] [ trayī́-dharma ] m. the duty enjoined by the 3 Vedas Lit. MBh. iii Lit. Bhag. ix Lit. MārkP. xxi.


  त्रयीधामवत् [ trayīdhāmavat ] [ trayī́-dhāma-vat ] m. = [ -deha ] Lit. VP. iii , 5 , 15.


  त्रयीनिष्कर्ष [ trayīniṣkarṣa ] [ trayī-niṣkarṣa ] m. the extract or essence of the three Vedas, Lit. Mn. iv, 125.


  त्रयीभाष्य [ trayībhāṣya ] [ trayī́-bhāṣya ] n. a commentary on the 3 Vedas Lit. SŚaṃkar. xiii , 63.


  त्रयीमय [ trayīmaya ] [ trayī́-maya ] m. f. n. consisting of or containing or resting on the 3 Vedas Lit. BhP. ( the sun , Lit. v , 20 , 4 ; the sun's chariot , 21 , 12) Lit. MārkP. xxix Lit. KūrmaP. i , 20 , 66 (Rudra) Lit. Siṃhâs. xviii.


  त्रयीमुख [ trayīmukha ] [ trayī́-mukha ] m. " having the 3 Vedas in his mouth " , a Brahman Lit. L.


  त्रयीविद [ trayīvida ] [ trayī́-vidá ] m. f. n. knowing the triple science Lit. TBr. i , 2 , 1 , 26.


 त्रयो [ trayo ] [ trayo ] = [ °yas ] .


  त्रयोदश [ trayodaśa ] [ tráyo-daśa ] m. f. n. ( [ tráy ] ) ( Lit. Pāṇ. 6-2 , 35 and 3 , 48) 13 Lit. VS. xiv , 29 (instr. [ °śábhis ] ) Lit. ŚBr. Lit. Mn. ix

   [ trayodaśa ] m. f. n. the 13th Lit. VS. Lit. AV. Lit. ŚBr. Lit. R. Lit. VarBṛS.

   ( [ śata ] , 100) 13 Lit. ŚāṅkhŚr.

   consisting of 13 parts ( [ stóma ] ) Lit. VS. Lit. Lāṭy.

   [ trayodaśī ] f. the 13th day of a half-moon Lit. Mn.

   N. of a kind of gesture Lit. PSarv.


   त्रयोदशद्वीपवती [ trayodaśadvīpavatī ] [ tráyo-daśa--dvīpa-vatī ] m. f. n. consisting of 13 islands (the earth) Lit. MBh. iii , 3 , 52 and 134 , 20


   त्रयोदशधा [ trayodaśadhā ] [ tráyo-daśa--dhā́ ] ind. into 13 parts Lit. ŚBr. x Lit. Rājat. v


   त्रयोदशमास [ trayodaśamāsa ] [ trayodaśa-māsa ] m. f. n. extending over thirteen months, Lit. JaimUp.


   त्रयोदशमासिक [ trayodaśamāsika ] [ tráyo-daśa--māsika ] m. f. n. consisting of 13 months Lit. Kāraṇḍ. xix , 96


   त्रयोदशरात्र [ trayodaśarātra ] [ tráyo-daśa--rātra ] n. an observance lasting 13 days Lit. KātyŚr. xii Sch.


   त्रयोदशर्च [ trayodaśarca ] [ tráyo-daśa--rcá ] m. f. n. containing 13 Ṛic verses (a hymn) Lit. AV. xix , 23 , 10


   त्रयोदशवर्ज्यसप्तमी [ trayodaśavarjyasaptamī ] [ tráyo-daśa--varjya-saptamī ] f. N. of a 7th day Lit. BhavP. ii , 41


   त्रयोदशवार्षिक [ trayodaśavārṣika ] [ tráyo-daśa--vārṣika ] m. f. n. 13 years old Lit. MBh. vii , 197 , 7


   त्रयोदशविध [ trayodaśavidha ] [ tráyo-daśa--vidha ] m. f. n. of 13 kinds Lit. Car. vi , 3 Lit. Sāṃkhyak.


   त्रयोदशाक्षर [ trayodaśākṣara ] [ tráyo-daśākṣara ] m. f. n. having 13 syllables Lit. VS. ix


   त्रयोदशारत्नि [ trayodaśāratni ] [ tráyo-daśāratni ] m. f. n. 13 yards long Lit. ŚBr. iii , xiii


   त्रयोदशाह [ trayodaśāha ] [ tráyo-daśāha ] m. = [ °śa-rātra ] Lit. R. (G) ii , 86 , 4.


  त्रयोदशक [ trayodaśaka ] [ trayo-daśaka ] n. the number 13 Lit. Shaḍguruś.


  त्रयोदशम [ trayodaśama ] [ trayo-daśama ] m. the 13th Lit. BhP. i , 3 , 17.


  त्रयोदशिक [ trayodaśika ] [ trayo-daśika ] m. f. n. happening on the 13th day of a half-moon Lit. R. (G) ii , 86 , 1.


  त्रयोदशिन् [ trayodaśin ] [ trayo-daśin ] m. f. n. containing 13 Lit. Lāṭy. Lit. Nidānas.


  त्रयोनवति [ trayonavati ] [ trayo-navati ] f. 93 Lit. Pāṇ.


  त्रयोविंश [ trayoviṃśa ] [ trayo-viṃśá ] m. f. n. the 23rd Lit. VS. Lit. ŚBr. Lit. VarBṛS.

   ( chs. of Lit. MBh. and Lit. R.)

   consisting of 23 parts ( [ stóma ] ) Lit. Lāṭy.


  त्रयोविंशत् [ trayoviṃśat ] [ trayo-viṃśat ] f. 23 Lit. BhP. xii , 13.


  त्रयोविंशति [ trayoviṃśati ] [ tráyo-viṃśati ] f. ( [ tráy ] ) ( Lit. Pāṇ.) id. Lit. VS. Lit. ŚBr. Lit. KātyŚr. Lit. BhP. x (instr. [ °tibhis ] )


   त्रयोविंशतितत्त्व [ trayoviṃśatitattva ] [ tráyo-viṃśati--tattva ] n. pl. 23 Lit. Tattvas. iii


   त्रयोविंशतितम [ trayoviṃśatitama ] [ tráyo-viṃśati--tama ] m. f. n. the 23rd ( ch. of Lit. R. iii f.)


   त्रयोविंशतिदारु [ trayoviṃśatidāru ] [ tráyo-viṃśati--dāru ] m. f. n. consisting of 23 pieces of wood Lit. ĀpŚr. vii , 7 , 7


   त्रयोविंशतिधा [ trayoviṃśatidhā ] [ tráyo-viṃśati--dhā́ ] ind. into 23 parts Lit. ŚBr. x , 4


   त्रयोविंशतिरात्र [ trayoviṃśatirātra ] [ tráyo-viṃśati--rātra ] n. an observance lasting 23 days Lit. KātyŚr. Lit. ŚāṅkhŚr.


  त्रयोविंशतिक [ trayoviṃśatika ] [ trayo-viṃśatika ] m. f. n. consisting of 23 ( [ gaṇa ] ) Lit. BhP. iii.


 त्रय्यन्त [ trayyanta ] [ trayy-anta ] m. = [ vedānta ] Lit. Sarvad. xiii , 171.


 त्रय्यारुण [ trayyāruṇa ] [ trayyāruṇa ] m. ( for [ try-āruṇa ] ) N. of a prince (son of Tri-dhanvan Lit. Hariv. 716 ff. Lit. VP. iv , 3 , 13 Lit. LiṅgaP. i , 66 , 2 Lit. KūrmaP. i , 21 , 1 ; of Uru-kshaya Lit. VP. iv , 19 , 10 ; [ °ṇi ] Lit. BhP. ix , 21 , 19 Lit. VāyuP. ii , 37 , 159 ; [ try-aruṇa ] Lit. MatsyaP. il , 39) .


  त्रय्यारुणि [ trayyāruṇi ] [ trayyāruṇi ] m. N. of the Vyāsa of the 15th Dvāpara Lit. BhP. xii , 7 , 5 Lit. KūrmaP. i , 52 , 6 Lit. VāyuP. i , 23 , 155 ( [ try-āruṇi ] )

   ( [ °ṇa ] ) Lit. VP. iii , 3 , 15 and Lit. DevībhP. i , 3

   see [ °ṇa ] .


त्रययाय्य [ trayayāyya ] [ trayayā́yya ] m. f. n. (√ [ trai ] ) to be protected (= [ trātavya ] Lit. Sāy.) Lit. RV. vi , 2 , 7.


त्रस् [ tras ] [ tras ]1 Root cl. [10] P. [ trāsayati ] (ind.p. [ °sayitvā ] ) to seize Lit. Mṛicch. iii , 17/18 ; to prevent Lit. Dhātup.


त्रस् [ tras ] [ tras ]2 Root cl. [1] [ trásati ] ( Lit. Pāṇ. 3-1 , 70) , cl. [4] [ trasyati ] ( Lit. MBh. ; ep. also Ā. ; pf. 3. [ tatrasur ] ( Lit. BhP. vi ) or [ tresur ] ( Lit. Devīm. ix , 21 ) Lit. Pāṇ. 6-4 , 124) to tremble , quiver , be afraid of (abl. gen. , rarely instr.) Lit. RV. vi , 14 , 4 and (p. f. [ tarásantī ] ) Lit. x , 85 , 8 Lit. AV. v , 21 , 8 Lit. ŚBr. : Caus. [ trāsayati ] ( ep. also Ā.) to cause to tremble , frighten , scare Lit. MBh. ; ( ( cf. Zend (√ tares) ; 1 ; Lat. (terreo) . ) )


 त्रस [ trasa ] [ trasa ] m. f. n. moving

  [ trasa ] n. the collective body of moving or living beings ( opposed to [ sthāvara ] ) Lit. MBh. xii f. Lit. Jain.

  m. " quivering " , the heart Lit. L.

  n. a wood Lit. L.


  त्रसदस्यु [ trasadasyu ] [ trasa-dasyu ] ( [ °sá- ] ) m. (formed like 1 ) " before whom the Dasyus tremble " , N. of a prince ( son of Puru-kutsa ; celebrated for his liberality and favoured by the gods ; author of Lit. RV. iv , 42) , Lit. i , iv f. , vii f. ,x Lit. TS. Lit. TāṇḍyaBr. Lit. MBh. Lit. Hariv. Lit. VP. iv , 3 , 13.


  त्रसरेणु [ trasareṇu ] [ trasa-reṇu ] m. the mote or atom of dust moving in a sun-beam (considered as an ideal weight either of the lowest denomination ( Lit. Mn. viii , 132 f. Lit. Yājñ. i , 361 ) or equal to 3 ( Lit. BrahmaP. iv , 96 , 49 Lit. BhP. iii , 11 , 5 ) or 30 ( Vaidyakaparibh. ) invisible atoms)

   [ trasareṇu ] f. N. of a wife of the sun Lit. L.


 त्रसद्दस्यु [ trasaddasyu ] [ trasad-dasyu ] m. for [ °sa-d° ] Lit. BhP. ix , 6 , 33 ff.


 त्रसन [ trasana ] [ trasana ] n. a quivering ornament (?) Lit. Kauś. 14.


 त्रसर [ trasara ] [ trasara ] m. for [ tás ] , a shuttle Lit. Bālar. iii , 85.


 त्रसुर [ trasura ] [ trasura ] m. f. n. timid , fearful Lit. Uṇvṛ.


  त्रस्त [ trasta ] [ trasta ] m. f. n. quivering , trembling , frighted Lit. MBh.

   (in music) quick ; ( Lat. (tristis) . )


  त्रस्नु [ trasnu ] [ trasnu ] m. f. n. ( Lit. Pāṇ. 3-2 , 140) = [ °sura ] Lit. Bhaṭṭ. vi , 7 Lit. Rājat. v

   cf. [ á- ] .


त्रा [ trā ] [ trā́ ] m. (√ [ trai ] ) a protector , defender Lit. RV. i , 100 , 7 ; iv , 24 , 3

cf. [ án-agni-√ tra ] 1.


 त्राण [ trāṇa ] [ trāṇa ] m. f. n. protected Lit. Pāṇ. 8-2 , 56

  [ trāṇa ] n. protecting , preserving , protection , defence , shelter , help ( often ifc.) Lit. ChUp. Lit. Mn. Lit. MBh.

  protection for the body , armour , helmet , Lit. iii , 12092

  = [ trāyamāṇā́ ] Lit. L.

  [ trāṇā ] f. id. Lit. L.

  [ trāṇa ] n. cf. [ aṅguli- ] , [ udara- ] , [ uras- ]


  त्राणकर्तृ [ trāṇakartṛ ] [ trāṇa-kartṛ ] m. a protector , saviour Lit. W.


  त्राणकारिन् [ trāṇakārin ] [ trāṇa-kārin ] m. id. Lit. W.


  त्राणसारिन् [ trāṇasārin ] [ trāṇa-sārin ] m. f. n. having an excellent helmet Lit. Kām. xiii , 12.


  त्राणन [ trāṇana ] [ trāṇana ] n. protecting Lit. RāmatUp.


 त्रात [ trāta ] [ trāta ] m. f. n. ( Lit. Pāṇ. 8-2 , 56) " protected " see [ bhava ]

  [ trāta ] m. ( Lit. vi , 1 , 205 Lit. Kāś.) N. of a man Lit. VBr. i , 3

  n. protection Lit. W.

  see [ °tra ] .


  त्रातव्य [ trātavya ] [ trātavya ] m. f. n. to be protected or guarded Lit. MBh. iii , vii.


  त्रातृ [ trātṛ ] [ trātṛ́ ] m. a protector , defender , one who saves from (abl. or gen.) Lit. RV. ( with [ devá ] applied to Bhaga or Savitṛi) Lit. VS. Lit. AV. Lit. TS. (Indra) Lit. MBh.


  त्रात्र [ trātra ] [ trātra ] m. f. n. addressed to Trātṛi (Indra) Lit. ĀpŚr. iii , 15 , 10 Sch.

   [ trātra ] n. " defence " , [ indrasya ] N. of a Sāman Lit. ĀrshBr.


 त्रामन् [ trāman ] [ trā́man ] n. protection Lit. RV. i , 53 , 10 ; v , 46 , 6.


 त्रायन्तिका [ trāyantikā ] [ trāyantikā ] f. = [ °tī ] Lit. Suśr. iv.


  त्रायन्ती [ trāyantī ] [ trāyantī ] f. ( fr. p. [ °yat ] ) = [ °yamāṇā́ ] , Lit. vi

   ( metrically [ °ti ] ) Lit. Car. vi , 17.


  त्रायमाण [ trāyamāṇa ] [ trā́yamāṇa ] m. f. n. preserving , protecting Lit. RV. Lit. AV.

   [ trāyamāṇā ] f. Ficus heterophylla , Lit. vi , 107 , 1 f. ; viii , 2 , 6 Lit. Suśr. i , 38 and 42 ; iv , vi Lit. VarBṛS. xliv , 10 ( [ °ṇa ] mn.) and Lit. iil , 39.


  त्रायमाणिका [ trāyamāṇikā ] [ trāyamāṇikā ] f. id. Lit. L.


त्राटक [ trāṭaka ] [ trāṭaka ] n. (an ascetic's) method of fixing the eye on one object , Lit. Haṭhapr. ii , 32 f.


त्रापुष [ trāpuṣa ] [ trāpuṣa ] m. f. n. ( Lit. Pāṇ. 4-3 , 138) made of tin ( [ trápus ] ) Lit. Kād.

[ trāpuṣa ] n. tin Lit. Gal.

silver Lit. L.


  त्रापुस [ trāpusa ] [ trāpusa ] m. f. n. coming from the plant Trapusī Lit. Śāntik.


त्राप्य [ trāpya ] [ trāpya ] m. f. n. fr. √ [ trap ] Lit. Vop. xxvi , 12.


त्रायोदश [ trāyodaśa ] [ trāyodaśa ] m. f. n. relating to the [ trayodaśī ] g. [ saṃdhivelādi ] .


त्रास [ trāsa ] [ trāsa ] m. fr. √ :2. [ tras ] fear , terror , anxiety Lit. MBh. ( 1328,2 )

a flaw in a jewel Lit. L.


  त्रासकर [ trāsakara ] [ trāsa-kara ] m. f. n. causing fear , alarming.


  त्रासकृत् [ trāsakṛt ] [ trāsa-kṛt ] m. f. n. id. Lit. VarBṛS. civ , 4.


  त्रासदायिन् [ trāsadāyin ] [ trāsa-dāyin ] m. f. n. id. Lit. Hemac.


 त्रासदस्यव [ trāsadasyava ] [ trā́sadasyava ] m. patr. fr. Trasa-dasyu Lit. RV. viii , 19 , 32 and ( [ °vá ] ) Lit. 22 , 7 ; x , 33 , 4

  [ trāsadasyava ] n. N. of a Sāman.


 त्रासन [ trāsana ] [ trāsana ] m. f. n. terrifying , alarming , frightening ( with gen. or ifc.) Lit. MBh. ( " Śiva " , Lit. xiii , 1207) Lit. Hariv. Lit. R.

  [ trāsana ] n. frightening , alarming Lit. MBh. iv Lit. Daś. vii Lit. Kathās.

  cause of alarm or fright Lit. Hariv. Lit. BhP.


  त्रासनीय [ trāsanīya ] [ trāsanīya ] m. f. n. frightening Lit. Hariv. 2430

   to be frightened Lit. W.


  त्रासिन् [ trāsin ] [ trāsin ] m. f. n. fearful Lit. MBh. xii , 5904.


Next page