Monier-Williams Sanskrit-English Dictionary

Last updated: May 19, 2014
Based on the IITS - Cologne Digital Sanskrit Lexicon
Based on the XML version dated October 25, 2012, Jim Funderburk and Peter Scharf, The Sanskrit Library. Full Credits
Converted to XHTML 1.0 Strict and hyperlinked to The Sanskrit Heritage Platform by Pawan Goyal and Gérard Huet
Previous page

नैवकि [ naivaki ] [ naivaki ] and [ naivati ] m. g. [ taulvaly-ādi ] .


नैवति [ naivati ] [ naivati ] and [ naivaki ] m. g. [ taulvaly-ādi ] .


नैवाकव [ naivākava ] [ naivākava ] m. f. n. and ( fr. [ ni-vāku ] ) g. [ utkarādi ] and [ bāhv-ādi ] .


नैवाकवीय [ naivākavīya ] [ naivākavīya ]and m. f. n. ( fr. [ ni-vāku ] ) g. [ utkarādi ] and [ bāhv-ādi ] .


नैवाकवि [ naivākavi ] [ naivākavi ] m. ( fr. [ ni-vāku ] ) g. [ utkarādi ] and [ bāhv-ādi ] .


नैवार [ naivāra ] [ naivārá ] m. f. n. ( fr. [ nīvāra ] ) consisting in or made of wild rice (as food) Lit. TS. Lit. TBr. Lit. ŚrS.


नैव्य [ naivya ] [ naivya ] n. ( fr. [ niva ] ) g. [ brāhmaṇādi ] .


नैश [ naiśa ] [ naiśa ] m. f. n. ( fr. [ niśā ] ) relating to night , happening at night , nightly , nocturnal Lit. Mn. Lit. Yājñ. Lit. MBh. Lit. Kāv.

walking or studying at night Lit. Pāṇ. 4-3 , 51 ; 52 Sch.


 नैशिक [ naiśika ] [ naiśika ] m. f. n. ( fr. [ niśā ] ) relating to night , happening at night , nightly , nocturnal Lit. Mn. Lit. Yājñ. Lit. MBh. Lit. Kāv.

  walking or studying at night Lit. Pāṇ. 4-3 , 51 ; 52 Sch.


 नैशाकर [ naiśākara ] [ naiśākara ] m. f. n. ( fr. [ niśā-kara ] ) caused by or belonging to the moon Lit. Hariv.


नैष [ naiṣa ] [ naiṣa ] m. N. of a country Lit. Pat.


नैषध [ naiṣadha ] [ naiṣadha ] m. f. n. relating to Nishadha

[ naiṣadha ] m. a species of grain Lit. Suśr. ( [ -ka ] m. Lit. Car.)

a prince of the Nishadhas (esp. N. of Nala) Lit. MBh. Lit. Kāv.

m. pl. N. of a people (= [ niṣadha ] ) Lit. MBh. Lit. VP.

m. of a dynasty Lit. BhP.

n. N. of an artificial epic poem by Śrī-harsha (treating of Nala's adventures) .


  नैषधक [ naiṣadhaka ] [ naiṣadha--ka ] m. , see [ naiṣadha ] , Lit. Car.


  नैषधकाव्य [ naiṣadhakāvya ] [ naiṣadha-kāvya ] n. = prec. n.


  नैषधचरित [ naiṣadhacarita ] [ naiṣadha-carita ] n. = prec. n.


  नैषधप्रकाश [ naiṣadhaprakāśa ] [ naiṣadha-prakāśa ] m. N. of Comm. on Lit. Naish.


  नैषधानन्दनाटक [ naiṣadhānandanāṭaka ] [ naiṣadhānanda-nāṭaka ] n. N. of a drama.


 नैषधीय [ naiṣadhīya ] [ naiṣadhīya ] m. f. n. relating to Nala Naishadha

  [ naiṣadhīya ] n. = next.


  नैषधीयचरित [ naiṣadhīyacarita ] [ naiṣadhīya-carita ] n. = [ naiṣadha ] n.


  नैषधीयप्रकाश [ naiṣadhīyaprakāśa ] [ naiṣadhīya-prakāśa ] m. = [ °dha-pr° ] .


 नैषध्य [ naiṣadhya ] [ naiṣadhya ] m. f. n. belonging or peculiar to the Nishadhas Lit. MBh.

  [ naiṣadhya ] m. Nishadha prince Lit. Pāṇ. 4-1 , 172 Lit. Kāś.


 नैषिध [ naiṣidha ] [ naiṣidhá ] m. ( older form for [ naiṣadha ] ) N. of Naḍa ( q.v.) Lit. ŚBr.


नैष्क [ naiṣka ] [ naiṣka ] Vṛiddhi form of [ niṣká ] .


  नैष्कशतिक [ naiṣkaśatika ] [ naiṣka-śatika ] and m. f. n. containing or worth 100 (1000) Nishkas Lit. Pāṇ. 5-2 , 119 Lit. Kāś.


  नैष्कसहस्रिक [ naiṣkasahasrika ] [ naiṣka-sahasrika ]and m. f. n. containing or worth 100 (1000) Nishkas Lit. Pāṇ. 5-2 , 119 Lit. Kāś.


  नैष्किक [ naiṣkika ] [ naiṣkika ] m. f. n. worth a Nishkas , bought with a Nishkas Lit. Pāṇ. 5-1 , 20

   [ naiṣkika ] m. a mint-master Lit. L.


नैहार [ naihāra ] [ naihāra ] m. f. n. ( fr. [ nī-hāra ] ) produced by mist or fog Lit. BhP.


नो [ no ] [] ind. ( fr. 2. [ ] + [ u ] ) and not Lit. RV. Lit. ŚBr. Lit. MBh. Lit. Kāv. (in later language also = [ na ] , " not " , for which it is generally used to suit the verse ; [ no ced ] see under [ ced ] ; [ no vā ] " or not " ) .


 नोत् [ not ] [ nót ] ( or [ nod ] ) ind. ( [ ] + [ ut ] ?) almost , nearly Lit. ŚBr.


नोटी [ noṭī ] [ noṭī ] f. g. [ gaurādi ] .


नोण [ noṇa ] [ noṇa ] m. N. of a merchant Lit. Rājat.


नोद [ noda ] [ noda ] m. (√ [ nud ] ) pushing away , repelling Lit. Vop. in Lit. Dhātup.


 नोदन [ nodana ] [ nodana ] m. f. n. driving away , removing Lit. Kāvyâd.

  [ nodana ] n. = [ noda ] Lit. BhP.

  impelling , impulse Lit. ib.


 नोदिन् [ nodin ] [ nodin ] m. f. n. driving away Lit. Ragh.


 नोद्य [ nodya ] [ nodya ] m. f. n. to be impelled or driven away or removed Lit. MW.


नोधस् [ nodhas ] [ nodhás ] m. ( according to Lit. Uṇ. iv , 225 fr. √ 4. [ nu ] ?) N. of a Ṛishi also called Gautama ( Lit. RV. Lit. Anukr.) or Kākshīvata ( Lit. TāṇḍBr.) Lit. RV. i , 61 , 14 ; 64 , 1 ; 124 , 4 ( cf. Lit. Nir. iv , 16) .


 नौधस [ naudhasa ] [ naudhasá ] m. patr. of Eka-dyū ( q.v.) Lit. RV. Lit. Anukr.

  [ naudhasa ] n. N. of a Sāman Lit. AV. Lit. Br.


  नौधसश्यैत [ naudhasaśyaita ] [ naudhasá-śyaita ] n. N. of Sāmans Lit. ĀrshBr.


  नौधसश्यैतयोनि [ naudhasaśyaitayoni ] [ naudhasá-śyaita-yoni ] n. N. of Sāmans Lit. ĀrshBr.


नोधा [ nodhā ] [ nodhā ] ind. ( fr. [ nava-dhā ] ) ninefold , in 9 parts Lit. BhP.


नोन [ nona ] [ nona ] m. N. of a man ( also [ -ka ] ) Lit. Rājat.

[ nonā ] f. N. of a woman Lit. ib.


  नोनरथ [ nonaratha ] [ nona-ratha ] m. N. of a man Lit. ib.


नोनुव [ nonuva ] [ nonuva ] m. f. n. (√ 4. [ nu ] , Intens.) sounding , resounding Lit. Nir. vi , 30 ( [ sadā-n ] ) .


नौ [ nau ] [ nau ]1 encl. acc. dat. gen. du. of 1st pers. pron. ( cf. Lit. Pāṇ. 8-1 , 20) Lit. RV. ( Lit. VS. also [ ṇau ] ; cf. Lit. VPrāt. iii , 85) .


नौ [ nau ] [ naú ]2 f. a ship , boat , vessel Lit. RV.

(in astrol.) N. of a partic. appearance of the moon or of a constellation Lit. Var.

= [ vāc ] Lit. Nir. i , 11 ( either because prayer is a vessel leading to heaven or fr. √ [ nu ] 4 , " to praise " ) . ( ( cf. 2. [ nāva ] and 7. [ nu ] ; Gk. 1 , 2 , ; Lat. (nāvis) , (nau-ta) , (nau-fragus) ; Icel. (nór) ; (?) Germ. (Nachen) . ) )


  नौकर्ण [ naukarṇa ] [ naú-karṇa ] m. the helm of a ship ( cf. below)

   [ naukarṇī ] f. N. of one of the Mātṛis attending on Skanda Lit. MBh.


   नौकर्णधार [ naukarṇadhāra ] [ naú-karṇa--dhāra ] m. a helmsman Lit. Var.

    (fig.) governor , ruler , manager Lit. Kād.


  नौकर्मन् [ naukarman ] [ naú-karman ] n. the occupation or business of a sailor Lit. Mn. x , 34


  नौक्रम [ naukrama ] [ naú-krama ] m. a bridge of boats Lit. DivyA7v.


  नौचक्रीवत् [ naucakrīvat ] [ naú-cakrī-vat ] m. an owner of ships and waggons Lit. Gaut.


  नौचर [ naucara ] [ naú-cara ] m. f. n. going in a ship

   [ naucara ] m. a sailor Lit. Ragh.


  नौजीविक [ naujīvika ] [ naú-jīvika ] m. " living in a ship " , a sailor , boatman Lit. Var.


  नौतार्य [ nautārya ] [ naú-tārya ] m. f. n. passable in a ship , navigable Lit. L.


  नौदण्ड [ naudaṇḍa ] [ naú-daṇḍa ] m. " boat-pole " , an oar Lit. L. ( cf. [ naukā-d ] ) .


  नौनिधिराम [ naunidhirāma ] [ naú-nidhirāma ] m. N. of a man Lit. Cat.


  नौनेतृ [ naunetṛ ] [ naú-netṛ ] m. " ship conductor " , a helmsman Lit. ĀpGṛ. Sch.


  नौबन्धन [ naubandhana ] [ naú-bandhana ] n. " ship-anchorage " , N. of the highest peak of the Himâlayas (to which in the great flood Manu fastened his ship) Lit. MBh.


   नौबन्धनमाहात्म्य [ naubandhanamāhātmya ] [ naú-bandhana--māhātmya ] n. N. of wk.


  नौभू [ naubhū ] [ naú-√ bhū ] to be or become a ship Lit. L.


  नौमण्ड [ naumaṇḍa ] [ naú-maṇḍá ] n. the essence or chief part of a ship

   ( [ e ] ) du. the two sides (or the rudders?) of a ship Lit. ŚBr.


  नौयान [ nauyāna ] [ naú-yāna ] n. going in a ship , navigation Lit. Rājat.

   = = [ -krama ] Lit. DivyA7v.

   a ship Lit. R.


  नौयायिन् [ nauyāyin ] [ naú-yāyin ] m. f. n. going in a boat , a passenger or freight Lit. Mn. viii , 409.


  नौवाह [ nauvāha ] [ naú-vāha ] m. = [ -netṛ ] Lit. L.


  नौविमान [ nauvimāna ] [ nau-vimāna ] m. n. an aerial car resembling a ship, Lit. Ragh.


  नौव्यसन [ nauvyasana ] [ naú-vyasana ] n. shipwreck , naufrage Lit. Śak.


  नौषेचन [ nauṣecana ] [ naú-ṣecana ] n. g. [ suṣāmādi ] ( [ kāś-ṣevaṇa ] ) .


  नौसंक्रम [ nausaṃkrama ] [ naú-saṃkrama ] m. going in a ship or a bridge of boats Lit. DivyA7v.


  नौसारथि [ nausārathi ] [ nau-sārathi ] m. a helmsman, pilot, Lit. Jātakam.


 नाव् [ nāv ] [ nāv ] in comp. for 2. [ nau ] before vowels.


  नावाकार [ nāvākāra ] [ nāv-ākāra ] m. f. n. boat-shaped , cymbiform Lit. MW.


  नावारोह [ nāvāroha ] [ nāv-āroha ] m. a passenger on board ship , a sailor Lit. L. ( Cf. under [ nāva ] 2 , p. 538 , col. 1.)


 नाव्य् [ nāvy ] [ nāvy ] = loc. [ nāvi ] fr. 2. [ nau ] before vowels.


  नाव्युदक [ nāvyudaka ] [ nāvy-udaka ] n. water in the hold of a ship Lit. KātyŚr.


 नौक [ nauka ] [ nauka ] ifc. (f ( [ ā ] ) .) = [ nau ] 2 Lit. MBh. ( cf. g. [ ura-ādi ] ) .


 नौका [ naukā ] [ naukā ] f. a small boat or ship Lit. MBh. Lit. R.

  the rook or castle (in the game Catur-aṅga) Lit. L.

  N. of sev. Comms.


  नौकाकृष्ट [ naukākṛṣṭa ] [ naukā-kṛṣṭa ] ( [ °kākṛ° ] ) n. N. of a favourable position in the game Catur-aṅga Lit. L.


  नौकादण्ड [ naukādaṇḍa ] [ naukā-daṇḍa ] m. " boat-pole " , an oar Lit. L.


  नौकादान [ naukādāna ] [ naukā-dāna ] n. N. of wk.


नौकाय [ naukāya ] [ naukāya ] m. pl. N. of a school (v.l. for [ naigeya ] ) .


नौतन [ nautana ] [ nautana ] m. f. n. (fr. and) = [ nūtana ] Lit. Bhadrab.


नौधस [ naudhasa ] [ naudhasá ] see [ nodhás ] .


नौपुर [ naupura ] [ naupura ] m. f. n. fr. [ nūpura ] , Lit. Śṛiṅgār.


नौलिक [ naulika ] [ naulika ] n. a kind of self penance Lit. Cat.

[ naulī ] f. a kind of self penance Lit. Cat.

a kind of self penance Lit. Cat.


न्य [ nya ] [ nyá ] (nom. [ nyas ] ) Lit. AV. xi , 7 , 4.


न्यक् [ nyak ] [ nyak ] [ ny-ákna ] , [ nyag ] see under 1. and 2. [ ny-añc ] .


न्यक्त [ nyakta ] [ ny-ákta ] see [ ny-añj ] .


न्यक्ष [ nyakṣa ] [ ny-akṣa ] [ ny-aṅka ] , [ ny-aṅku ] see [ ny-añj ] .


न्यङ्कोतक [ nyaṅkotaka ] [ nyaṅkotaka ] m. N. of a man Lit. Rājat.


न्यङ्ग [ nyaṅga ] [ ny-aṅga ] see [ ny-añj ] .


न्यच्छ [ nyaccha ] [ nyaccha ] n. a mole or spot upon the body Lit. Suśr.


न्यञ्च् [ nyañc ] [ ny-√ añc ]1 P. [ -añcati ] , to sink , bend or hang down Lit. Bālar. Lit. Kathās. ; to pass away , fade , perish Lit. Bhām. : Caus. [ -añcayati ] , to press down or in Lit. HPariś.


  न्यक्न [ nyakna ] [ ny-akna ] m. f. n. bent down Lit. TBr.


  न्यङ्क [ nyaṅka ] [ ny-aṅká ] m. du. a partic. part of a carriage Lit. TS. Lit. TBr.


  न्यङ्कु [ nyaṅku ] [ ny-aṅku ] m. id. Lit. TāṇḍBr.

   a deer , an antelope Lit. VS. Lit. MBh.

   N. of a Muni and a Cakra-vartin Lit. L.


   न्यङ्कुभूरुह [ nyaṅkubhūruha ] [ ny-aṅku--bhūruha ] m. Bignonia Indica Lit. L.


   न्यङ्कुशिरस् [ nyaṅkuśiras ] [ ny-aṅku--śiras ] f. ( with [ kakum-nicṛt ] )


   न्यङ्कुसारिणी [ nyaṅkusāriṇī ] [ ny-aṅku--sāriṇī ] f. ( with [ bṛhatī ] ) N. of two kinds of metre Lit. RPrāt.


  न्यञ्चन [ nyañcana ] [ ny-áñcana ] m. f. n. curve , recess , hollow , hiding-place Lit. RV. Lit. AV. ( [ °naiṣí n ] mfn. seeking a hiding-place Lit. MaitrS.)

   a partic. mark on a measuring-cord , Lit. Śulb.

   [ nyañcanī ] f. the lap Lit. AV.


   न्यञ्चनैषिन् [ nyañcanaiṣin ] [ ny-áñcanaiṣí n ] m. f. n. , see [ nyañcana ] , seeking a hiding-place Lit. MaitrS.


  न्यञ्चित [ nyañcita ] [ ny-añcita ] m. f. n. bent down Lit. L.


 न्याचम् [ nyācam ] [ ny-ā́cam ] ind. bending down Lit. ŚBr.


 न्यक् [ nyak ] [ nyak ] in comp. for 2. [ ny-añc ] below.


  न्यक्करण [ nyakkaraṇa ] [ nyak-karaṇa ] n. lowering , degrading , treating with disrespect Lit. W.


  न्यक्कार [ nyakkāra ] [ nyak-kāra ] m. humiliation , contempt , disregard Lit. Hariv. Lit. BhP.


  न्यक्कृत [ nyakkṛta ] [ nyak-kṛta ] m. f. n. humbled , treated with contempt or contumely Lit. Rājat. Lit. Kathās.


  न्यक्कृति [ nyakkṛti ] [ nyak-kṛti ] f. = [ -kāra ] Lit. Bālar. Lit. Pañcad.


  न्यक्कृत्य [ nyakkṛtya ] [ nyak-kṛtya ] ind. having humbled , by humbling Lit. Rājat.


 न्यक्ष [ nyakṣa ] [ nyakṣa ] m. f. n. ( hardly fr. [ ni ] + [ akṣa ] ; but cf. Lit. Pāṇ. 6-2 , 192 Sch.) low , inferior Lit. L.

  whole , entire Lit. L. ( cf. 2. [ ny-añc ] )

  [ nyakṣa ] m. a buffalo Lit. L.

  N. of Paraśurāma Lit. L.

  n. entireness ( [ °kṣeṇa ] ind. entirely) Lit. L.

  n. grass Lit. L.

  [ nyakṣeṇa ] ind. , see [ nyakṣa ] , entirely


 न्यग् [ nyag ] [ nyag ] in comp. for 2. [ ny-añc ] .


  न्यग्जाति [ nyagjāti ] [ nyag-jāti ] m. f. n. of a low or inferior race Lit. W.


  न्यग्भाव [ nyagbhāva ] [ nyag-bhāva ] m. being brought or coming down , Lit. Sarvad.

   being sunk or absorbed in (loc.) Lit. ib.

   = next Lit. Śaṃk.


  न्यग्भावन [ nyagbhāvana ] [ nyag-bhāvana ] n. humiliation , contempt Lit. Pāṇ. 1-3 , 70 Sch.


  न्यग्भावयियृ [ nyagbhāvayiyṛ ] [ nyag-bhāvayiyṛ ] m. one who lowers or humbles Lit. Daś.


  न्यग्भूत [ nyagbhūta ] [ nyag-bhūta ] m. f. n. being low , humble Lit. MBh.


  न्यग्भूत्वा [ nyagbhūtvā ] [ nyag-bhūtvā ] ind. having humbled (or by humbling) one's self. Lit. ib.


  न्यग्रोध [ nyagrodha ] [ nyag-rodha ] m. (√ [ rudh ] = [ ruh ] ) , " growing downwards " the Banyan or Indian fig-tree , Ficus Indica (it belongs to the [ kṣīra-vṛkṣas ] q.v. ; fibres descend from its branches to the earth and there take root and form new stems) Lit. AV.

   Prosopis Spicigera or Mimosa Suma Lit. L.

   a fathom (measured by the arms extended) Lit. L.

   N. of a son of Kṛishṇa Lit. BhP.

   of a son of Ugra-sena ( also [ °dhaka ] ) Lit. Hariv. Lit. Pur.

   of a Brāhman , a monastery and a village Lit. Lalit.

   [ nyagrodhā ] f. Salvinia Cucullata or some other plant Lit. Car.

   [ nyagrodha ] f. . id. Lit. L.


   न्यग्रोधक्षीर [ nyagrodhakṣīra ] [ nyag-rodha--kṣīra ] n. the milky juice of the Indian fig-tree Lit. Suśr.


   न्यग्रोधपरिमण्डल [ nyagrodhaparimaṇḍala ] [ nyag-rodha--parimaṇḍala ] m. f. n. being a fathom in circumference Lit. MatsyaP.


   न्यग्रोधपरिमण्डलता [ nyagrodhaparimaṇḍalatā ] [ nyag-rodha--parimaṇḍala-tā ] f. the having a waist like a fig-tree , (with Lit. Buddh. one of the 32 signs of perfection Lit. Dharmas. 83)


   न्यग्रोधपरिमण्डलता [ nyagrodhaparimaṇḍalatā ] [ nyagrodha-parimaṇḍalatā ] f. the having a waist like a fig-tree (one of the 32 signs of perfection), Lit. Dharmas. 83.


   न्यग्रोधपरिमण्डला [ nyagrodhaparimaṇḍalā ] [ nyag-rodha--parimaṇḍalā ] f. an elegant woman Lit. L.


   न्यग्रोधपाद [ nyagrodhapāda ] [ nyag-rodha--pāda ] m. N. of a man


   न्यग्रोधक [ nyagrodhaka ] [ nyag-rodhaka ] m. f. n. g. [ ṛśyādi ] ( cf. also above )


   न्यग्रोधिक [ nyagrodhika ] [ nyag-rodhika ] m. f. n. g. [ kumudādi ] and [ prekṣādi ] .


   न्यग्रोधिन् [ nyagrodhin ] [ nyag-rodhin ] m. f. n. g. [ kumudādi ] and [ prekṣādi ] .


 न्यञ्च् [ nyañc ] [ ny-áñc ] m. f. n ( fr. [ ni+ ] [ añc ] ) ( [ ny-ak ] ) . going or directed downwards , bent down Lit. RV.

  lying with the face downwards ( opp. to [ ut-tāna ] ) Lit. ŚBr.

  depressed , deep , low (sound , voice ) Lit. ib.

  humble , vile , contemptible ( cf. [ nyak ] above )

  slow , lazy Lit. L.

  whole , entire Lit. L.

  [ nīcā ] ind. ( [ nīcā́ ] ) see under [ nīca ]

  [ nyak ] ind. ( [ ny-ák ] ) downwards , down Lit. RV. Lit. ŚBr.

  humbly

  with √ [ kṛ ] , to bring down , humble

  ( [ nyag ] ) with √ [ bhū ] , to humble one's self. be humble or modest: Caus. [ -bhāvayati ] = √ [ kṛ ] Lit. Pāṇ. 1-3 , 70 Sch. ( cf. [ nyak- ] . and [ nyag- ] above ) .


न्यञ्ज् [ nyañj ] [ ny-√ añj ] P. [ -anakti ] (pf. Ā. [ -ānaje ] ind.p. [ -ajya ] ) , to anoint , besmear Lit. AV. Lit. Kāty. ; Ā. to creep in , conceal one's self among (loc.) Lit. RV.


 न्यक्त [ nyakta ] [ ny-ákta ] m. f. n. anointed , decorated (?) Lit. AV. xiv , 2 , 33 ( Lit. RV. [ vy-ákta ] )

  imbued with , having the nature of (gen.) Lit. ŚBr.


 न्यङ्ग [ nyaṅga ] [ ny-aṅgá ] m. anything inherent in , a mark , sign Lit. TBr. Lit. ŚBr. Lit. ĀpŚr.

  anything which resembles or is like , a kind of (gen. or comp.) Lit. ŚBr. Lit. Lāṭy.

  (ifc. having anything as secondary , mentioning it only accidentally Lit. ŚāṅkhŚr.)

  invective , insinuation , sarcastic language Lit. Nār.


न्यञ्जलिका [ nyañjalikā ] [ ny-añjalikā ] f. an Añjali which is directed downwards Lit. TĀr.


न्यन्त [ nyanta ] [ ny-anta ] m. or n. proximity ( cf. Lit. Pāṇ. 6-2 , 181 Sch.)

[ nyante ] ind. ( Lit. ĀpŚr.) , near , near to.

[ nyantena ] ind. ( Lit. ŚBr. ) , near , near to.


न्यय [ nyaya ] [ ny-aya ] m. ( fr. 4. [ ] ) going off , destruction , loss , waste Lit. Pāṇ. 3-3 , 37 Sch. Lit. L.


 न्ययन [ nyayana ] [ ny-áyana ] n. entry , entrance- or gathering-place , receptacle Lit. RV.


न्यर्ण [ nyarṇa ] [ ny-arṇa ] m. f. n. waterless Lit. ŚāṅkhŚr.


न्यर्ण्ण [ nyarṇṇa ] [ ny-árṇṇa ] m. f. n. (√ [ ard ] ) dissolved , gone Lit. ŚBr. ( Lit. W. " asked , solicited ; injured " ) .


न्यर्थ [ nyartha ] [ ny-arthá ] n. going amiss , failure , destruction Lit. RV.


न्यर्पय [ nyarpaya ] [ ny-arpaya ] [ °pita ] see [ ny-ṛ ] .


न्यर्बुद [ nyarbuda ] [ ny-árbuda ] n. one hundred millions Lit. AV.


 न्यर्बुदि [ nyarbudi ] [ ny-árbudi ] m. N. of a divine being of combative propensities Lit. AV.


न्यवग्रह [ nyavagraha ] [ ny-avagraha ] m. the accentless vowel at the end of the first member of a compound Lit. VPrāt.


न्यवचर् [ nyavacar ] [ ny-ava-√ car ] P. [ -carati ] , to enter into , penetrate Lit. MW.


न्यवसृज् [ nyavasṛj ] [ ny-ava-√ sṛj ] P. [ -sṛjati ] , to pour out , shed forth Lit. R.


न्यवेक्ष् [ nyavekṣ ] [ ny-avekṣ ] ( Preverb. [ √ īkṣ ] , [ īkṣate ] ) to consider , deliberate Lit. MBh.


न्यस् [ nyas ] [ ny-√ as ] P. [ -asyati ] , or [ -asati ] , to throw or cast or lay or put down (with loc. e.g. [ bhuvi ] , on the earth) Lit. AV. ; to take off Lit. MBh. Lit. R. ; to give up , resign (as life) Lit. R. ; to set in the ground , plant ( [ prarohān ] , shoots) Lit. Bālar. ; ( with loc.) to throw or hurl upon , pour or shed on or in , put or place or fix or insert in , turn or direct to , deposit with , intrust or commit to ; to settle arrange Lit. MBh. Lit. Kāv. (with [ citre ] , " to place in a picture " , paint , depict ; with [ śirasi ] , " to place on the head " , receive with reverence ; with [ manasi ] , " to call to mind " , reflect , ponder ; with [ pathi ] , " to lay on the road " , give up) ; to bring forward , mention Lit. Mall. : Caus. (pf. [ nyāsayām āsa ] or [ °sayāṃ cakre ] ) to cause to put or lay down Lit. MBh.


  न्यसन [ nyasana ] [ ny-asana ] n. putting down , depositing , placing , arranging Lit. Sāh.

   bringing forward , mentioning Lit. Kāvyâd.


  न्यसनीय [ nyasanīya ] [ ny-asanīya ] m. f. n. to be put or placed Lit. AgP.


  न्यस्त [ nyasta ] [ ny-asta ] m. f. n. thrown or cast or laid down , put , placed , fixed , inserted , applied , deposited , committed

   given up , resigned Lit. Mn. Lit. MBh. Lit. Kāv.

   stretched out , lying Lit. R.

   exposed ( [ krayāya ] , for sale) Lit. L.

   mystically touched , Lit. Mālatīm. v , 2

   put on , donned Lit. ib. 22

   having the low tone (as a vowel) Lit. RPrāt.

   short Lit. Śrutab.


   न्यस्तचिह्न [ nyastacihna ] [ ny-asta--cihna ] m. f. n. one who has relinquished one's marks or characteristics , destitute of external signs Lit. Ragh. ii , 7


   न्यस्तदण्ड [ nyastadaṇḍa ] [ ny-asta--daṇḍa ] m. f. n. " one who has laid down the rod " , meek , harmless Lit. R.


   न्यस्तदेह [ nyastadeha ] [ ny-asta--deha ] m. f. n. " one who has laid down the body " , dead Lit. ib.


   न्यस्तशस्त्र [ nyastaśastra ] [ ny-asta--śastra ] m. f. n. " one who has laid down the weapons " , averse from strife , peaceful Lit. Mn. iii , 192

    [ nyastaśastra ] m. the Pitṛis or deified progenitors Lit. L.


   न्यस्तवाद [ nyastavāda ] [ ny-asta--vāda ] m. f. n. one who has ceased to speak , ceasing to speak about ( [ prati ] ) Lit. Hariv.


   न्यस्तार्त्विज्य [ nyastārtvijya ] [ ny-astārtvijya ] m. f. n. where the Ṛitvij have laid down their office Lit. ŚāṅkhŚr.


  न्यस्तक [ nyastaka ] [ ny-astaka ] m. f. n. Lit. AV. vi , 139 , 1.

   accord. to others, "clinging to the ground" .


  न्यस्तव्य [ nyastavya ] [ ny-astavya ] m. f. n. to be put down or placed or fixed or established Lit. Vāstuv. Lit. Hcat. 1.


  न्यस्य [ nyasya ] [ ny-asya ] m. f. n. to be laid down or deposited or delivered or appointed to (loc.) Lit. MBh. 2.


  न्यस्य [ nyasya ] [ ny-asya ] ind. having laid down or deposited Lit. ib.


 न्यास [ nyāsa ] [ ny-āsa ] m. putting down or in , placing , fixing , inserting , applying , impressing , drawing , painting , writing down Lit. MBh. Lit. Kāv. ( cf. [ akṣara- ] , [ khura- ] , [ caraṇa- ] , [ nakha- ] , [ pada- ] . , [ pāda- ] . , [ bīja- ] , [ rekhā- ] )

  putting away , taking off , laying aside Lit. MBh. Lit. Hariv. Lit. Daś. Lit. BhP. ( cf. [ deha- ] , [ śarīra- ] , [ śastra- ] )

  abandoning , resigning Lit. Up. Lit. Bhag. Lit. BhP.

  depositing , intrusting , delivering

  any deposit or pledge Lit. Mn. Lit. Yājñ. Lit. MBh.

  written or literal text ( cf. [ yathā-nyāsam ] ) Lit. Pat.

  lowering (the voice) Lit. RPrāt.

  (in music) the final tone

  bringing forward , introducing ( cf. [ arthāntara ] .)

  consigning or intrusting anything to the mind Lit. W.

  mental appropriation or assignment of various parts of the body to tutelary deities Lit. RTL. 205

  N. of sev. works. , (esp.) of a Comm. on Lit. Kāś.


  न्यासकार [ nyāsakāra ] [ ny-āsa--kāra ] m. the author of the Comm. on Lit. Kāś. called Nyāsa i.e. Jinêndra-buddhi


  न्यासकृत् [ nyāsakṛt ] [ ny-āsa--kṛt ] m. the author of the Comm. on Lit. Kāś. called Nyāsa i.e. Jinêndra-buddhi


  न्यासखण्ड [ nyāsakhaṇḍa ] [ ny-āsa--khaṇḍa ] m. n. N. of wk.


  न्यासखण्डन [ nyāsakhaṇḍana ] [ ny-āsa--khaṇḍana ] n. N. of wk.


  न्यासतिलक [ nyāsatilaka ] [ ny-āsa--tilaka ] m. n. N. of wk.


  न्यासतूलिका [ nyāsatūlikā ] [ ny-āsa--tūlikā ] f. N. of wk.


  न्यासदशक [ nyāsadaśaka ] [ ny-āsa--daśaka ] n. N. of wk.


  न्यासधारक [ nyāsadhāraka ] [ ny-āsa--dhāraka ] m. the holder of a deposit Lit. Mn.


  न्यासधारिन् [ nyāsadhārin ] [ ny-āsa--dhārin ] m. the holder of a deposit Lit. Mn.


  न्यासप्रकरण [ nyāsaprakaraṇa ] [ ny-āsa--prakaraṇa ] n. N. of wk.


  न्यासभूत [ nyāsabhūta ] [ ny-āsa--bhūta ] m. f. n. being (or that which is) a deposit Lit. MBh.


  न्यासलोप [ nyāsalopa ] [ ny-āsa--lopa ] m. wasting a deposit Lit. ib.


  न्यासविंशति [ nyāsaviṃśati ] [ ny-āsa--viṃśati ] f. N. of wk.


  न्यासविद्यादर्पण [ nyāsavidyādarpaṇa ] [ ny-āsa--vidyā-darpaṇa ] m. N. of wk.


  न्यासविद्याविलास [ nyāsavidyāvilāsa ] [ ny-āsa--vidyā-vilāsa ] m. N. of wk.


  न्यासविधान [ nyāsavidhāna ] [ ny-āsa--vidhāna ] n. N. of wk.


  न्यासविशेष [ nyāsaviśeṣa ] [ ny-āsa--viśeṣa ] m. N. of wk.


  न्यासशतक [ nyāsaśataka ] [ ny-āsa--śataka ] n. N. of wk.


  न्यासहर [ nyāsahara ] [ ny-āsa--hara ] m. robber of a deposit Lit. BhP.


  न्यासादेशविवरण [ nyāsādeśavivaraṇa ] [ ny-āsādeśa-vivaraṇa ] n. N. of wk.


  न्यासापह्नव [ nyāsāpahnava ] [ ny-āsāpahnava ] m. repudiation of a deposit Lit. MW.


  न्यासोद्द्योत [ nyāsoddyota ] [ ny-āsoddyota ] m. N. of wk.


  न्यासिक [ nyāsika ] [ ny-āsika ] m. f. n. g. [ parpādi ] .


  न्यासित [ nyāsita ] [ ny-āsita ] m. f. n. (fr. Caus.) caused to lay or put down Lit. BhP.


  न्यासिन् [ nyāsin ] [ ny-āsin ] m. f. n. one who has abandoned all worldly concerns Lit. ib.


  न्यासीकृ [ nyāsīkṛ ] [ ny-āsī-√ kṛ ] to make a deposit , deposit anything with a person Lit. Kum. Lit. Kathās. Lit. Rājat.


न्यह्न [ nyahna ] [ ny-ahná ] m. or n. the closing day ( only loc.) Lit. AV.


न्याकृ [ nyākṛ ] [ ny-ā-√ kṛ ] ( only Impv. [ -kuru ] ) , to hold back Lit. RV. x , 19 , 2.


न्याक्य [ nyākya ] [ nyākya ] n. fried rice Lit. L.


न्यागम् [ nyāgam ] [ ny-ā-√ gam ] ( only Impv. [ -gatam ] ) , to come down towards Lit. RV. viii , 5 , 13.


न्याग्रोधमूल [ nyāgrodhamūla ] [ nyāgrodhamūla ] ( Lit. Pāṇ. 7-3 , 5 Sch.) m. f. n. ( fr. [ nyagr ] ) being or situated at the roots of the Ficus Indica.


न्याग्रोधमूलिक [ nyāgrodhamūlika ] [ nyāgrodhamūlika ] ( Lit. Vop. vii , 4 ; 18) m. f. n. ( fr. [ nyagr ] ) being or situated at the roots of the Ficus Indica.


न्याङ्कव [ nyāṅkava ] [ nyāṅkava ] m. f. n. = [ naiyaṅkava ] Lit. Uṇ. i , 18 Sch.


न्याचम् [ nyācam ] [ ny-ā́cam ] see 1. [ ny-añc ] .


न्याद [ nyāda ] [ ny-āda ] m. (√ [ ad ] ) eating , feeding Lit. Pāṇ. 3-3 , 60.


न्याद्रु [ nyādru ] [ ny-ā-√ dru ] P, - [ dravati ] , to run downwards, Lit. MaitrS.


न्याधा [ nyādhā ] [ ny-ā-√ dhā ] ( only pf. [ -dadhur ] ) , to put down , fix , establish , appoint Lit. RV. viii , 73 , 2.


न्याधृ [ nyādhṛ ] [ ny-ā-√ dhṛ ] only pf. Ā. [ -dadhre ] , to be directed towards or fixed upon (loc.) Lit. RV. viii , 17 , 13.


न्यानी [ nyānī ] [ ny-ā-√ nī ] (Pot. [ -nayet ] ) , to bring back , restore Lit. AV. vii , 38 , 5.


न्याम [ nyāma ] [ nyāma ] m. = [ ni-yāma ] , [ ni-yama ] Lit. L.


न्याय [ nyāya ] [ ny-āyá ] m. ( fr. 4. [ ] ) that into which a thing goes back i.e. an original type , standard , method , rule , (esp.) a general or universal rule , model , axiom , system , plan , manner , right or fit manner or way , fitness , propriety Lit. TS. Lit. Br. Lit. Mn. Lit. MBh. ( [ nyāyena ] ind. and [ °yāt ] ind. either " in the right manner , regularly , duly " , or ifc. " after the manner of , by way of " )

a lawsuit , legal proceeding , judicial sentence , judgement Lit. Mṛicch. Lit. Pañc.

a logical or syllogistic argument or inference (consisting of a combination of enthymeme and syllogism , and so having , according to the Naiyāyikas 5 members , viz. [ pratijñā ] , [ hetu ] , [ udāharaṇa ] , [ upanaya ] , [ nigamana ] , or according to the Vedāntins 3 members)

a system of philosophy delivered by Gotama or Gautama (it is one of the six [ darśanas ] q.v. , and is perhaps so called , because it " goes into " all subjects physical and metaphysical according to the above syllogistic method treated of in one division of the system ; its branch is called Vaiśeshika)

likeness , analogy , a popular maxim or apposite illustration ( cf. [ kākākṣi- ] , [ ghuṇākṣara- ] , [ daṇḍāpūpa ] . )

[ nyāyam ] ind. after a finite verb expresses either censure or repetition Lit. Pāṇ. 8-1 , 27.

[ nyāyena ] ind. , see [ nyāya ] , either " in the right manner , regularly , duly " , or ifc. " after the manner of , by way of "

[ nyāyāt ] ind. , see [ nyāya ] , either " in the right manner , regularly , duly " , or ifc. " after the manner of , by way of "


  न्यायकणिका [ nyāyakaṇikā ] [ ny-āyá-kaṇikā ] f. N. of wk.


  न्यायकन्दली [ nyāyakandalī ] [ ny-āyá-kandalī ] f. N. of wk.


  न्यायकरण्ड [ nyāyakaraṇḍa ] [ ny-āyá-karaṇḍa ] n. N. of wk.


  न्यायकलानिधि [ nyāyakalānidhi ] [ ny-āyá-kalānidhi ] m. N. of wk.


  न्यायकलाप [ nyāyakalāpa ] [ ny-āyá-kalāpa ] m. N. of wk.


  न्यायकलिका [ nyāyakalikā ] [ ny-āyá-kalikā ] f. N. of wk.


  न्यायकल्पलता [ nyāyakalpalatā ] [ ny-āyá-kalpa-latā ] f. N. of wk.


  न्यायकल्पलतिका [ nyāyakalpalatikā ] [ ny-āyá-kalpa-latikā ] f. N. of wk.


  न्यायकाशिका [ nyāyakāśikā ] [ ny-āyá-kāśikā ] f. N. of wk.


  न्यायकिरणावली [ nyāyakiraṇāvalī ] [ ny-āyá-kiraṇāvalī ] f. N. of wk.


  न्यायकुतूहल [ nyāyakutūhala ] [ ny-āyá-kutūhala ] n. N. of wk.


  न्यायकुलिश [ nyāyakuliśa ] [ ny-āyá-kuliśa ] m. n. N. of wk.


  न्यायकुसुममञ्जरी [ nyāyakusumamañjarī ] [ ny-āyá-kusuma-mañjarī ] f. N. of wk.


  न्यायकुसुमाञ्जलि [ nyāyakusumāñjali ] [ ny-āyá-kusumāñjali ] m. ( [ -kārikā ] f. [ -prakāśa ] m. [ -vikāśa ] m. [ -viveka ] , m. ) N. of wk.


   न्यायकुसुमाञ्जलिकारिका [ nyāyakusumāñjalikārikā ] [ ny-āyá-kusumāñjali--kārikā ] f. , see [ nyāyakusumāñjali ] , N. of wk.


   न्यायकुसुमाञ्जलिप्रकाश [ nyāyakusumāñjaliprakāśa ] [ ny-āyá-kusumāñjali--prakāśa ] m. , see [ nyāyakusumāñjali ] , N. of wk.


   न्यायकुसुमाञ्जलिविकाश [ nyāyakusumāñjalivikāśa ] [ ny-āyá-kusumāñjali--vikāśa ] m. , see [ nyāyakusumāñjali ] , N. of wk.


   न्यायकुसुमाञ्जलिविवेक [ nyāyakusumāñjaliviveka ] [ ny-āyá-kusumāñjali--viveka ] m. , see [ nyāyakusumāñjali ] , N. of wk.


  न्यायकोकिल [ nyāyakokila ] [ ny-āyá-kokila ] (?) , m. N. of a Buddh. teacher.


  न्यायकोश [ nyāyakośa ] [ ny-āyá-kośa ] m. N. of wk.


  न्यायकौमुदी [ nyāyakaumudī ] [ ny-āyá-kaumudī ] f. N. of wk.


  न्यायकौस्तुभ [ nyāyakaustubha ] [ ny-āyá-kaustubha ] m. n. N. of wk.


  न्यायक्रोड [ nyāyakroḍa ] [ ny-āyá-kroḍa ] m. N. of wk.


   न्यायक्रोडपत्त्र [ nyāyakroḍapattra ] [ ny-āyá-kroḍa--pattra ] n. N. of wk.


  न्यायखण्डनखण्डखाद्य [ nyāyakhaṇḍanakhaṇḍakhādya ] [ ny-āyá-khaṇḍana-khaṇḍa-khādya ] n. N. of wk.


  न्यायग्रन्थ [ nyāyagrantha ] [ ny-āyá-grantha ] m. N. of wk.


  न्यायचन्द्रिका [ nyāyacandrikā ] [ ny-āyá-candrikā ] f. N. of wk.


  न्यायचिन्तामणि [ nyāyacintāmaṇi ] [ ny-āyá-cintāmaṇi ] m. N. of wk.


  न्यायचूडामणि [ nyāyacūḍāmaṇi ] [ ny-āyá-cūḍāmaṇi ] m. ( [ -prabhā ] f. ) N. of wk.


   न्यायचूडामणिप्रभा [ nyāyacūḍāmaṇiprabhā ] [ ny-āyá-cūḍāmaṇi--prabhā ] f. , see [ nyāyacūḍāmaṇi ]


   न्यायचूडामणिप्रभा [ nyāyacūḍāmaṇiprabhā ] [ ny-āyá-cūḍāmaṇi--prabhā ] f. N. of wk.


  न्यायतत्त्व [ nyāyatattva ] [ ny-āyá-tattva ] n. N. of wk.


   न्यायतत्त्वपरीक्षा [ nyāyatattvaparīkṣā ] [ ny-āyá-tattva--parīkṣā ] f. N. of wk.


   न्यायतत्त्वविवरण [ nyāyatattvavivaraṇa ] [ ny-āyá-tattva--vivaraṇa ] n. N. of wk.


   न्यायतत्त्वविलोक [ nyāyatattvaviloka ] [ ny-āyá-tattva--viloka ] m. N. of wk.


  न्यायतन्त्र [ nyāyatantra ] [ ny-āyá-tantra ] n. N. of wk.


   न्यायतन्त्रबोधिनी [ nyāyatantrabodhinī ] [ ny-āyá-tantra--bodhinī ] f. N. of wk.


  न्यायतरंगिणी [ nyāyataraṃgiṇī ] [ ny-āyá-taraṃgiṇī ] f. N. of wk.


  न्यायतस् [ nyāyatas ] [ ny-āyá-tas ] ind. in a fitting manner , as is fit or proper , according to right or justice Lit. Mn. Lit. Yājñ. Lit. R.


  न्यायता [ nyāyatā ] [ ny-āyá-tā ] f. ( Lit. ŚāṅkhŚr.) fitness , propriety.


  न्यायत्व [ nyāyatva ] [ ny-āyá-tva ] n. ( Lit. MW.) , fitness , propriety.


  न्यायतात्पर्यदीपिका [ nyāyatātparyadīpikā ] [ ny-āyá-tātparya-dīpikā ] f. N. of wk.


  न्यायत्रिसूत्रीवार्त्तिक [ nyāyatrisūtrīvārttika ] [ ny-āyá-tri-sūtrī-vārttika ] n. N. of wk.


  न्यायदर्पण [ nyāyadarpaṇa ] [ ny-āyá-darpaṇa ] m. N. of wk.


  न्यायदीप [ nyāyadīpa ] [ ny-āyá-dīpa ] m. N. of wk.


   न्यायदीपव्याख्या [ nyāyadīpavyākhyā ] [ ny-āyá-dīpa--vyākhyā ] f. N. of wk.


   न्यायदीपावली [ nyāyadīpāvalī ] [ ny-āyá-dīpāvalī ] f. N. of wk.


  न्यायदीपिका [ nyāyadīpikā ] [ ny-āyá-dīpikā ] f. N. of wk.


  न्यायदेव [ nyāyadeva ] [ ny-āyá-deva ] m. N. of an author Lit. Cat.


  न्यायद्वयकारणतावाद [ nyāyadvayakāraṇatāvāda ] [ ny-āyá-dvaya-kāraṇatā-vāda ] m. N. of wk.


  न्यायद्वारकशास्त्र [ nyāyadvārakaśāstra ] [ ny-āyá-dvāraka-śāstra ] n. N. of wk.


  न्यायनय [ nyāyanaya ] [ ny-āyá-naya ] m. N. of wk.


  न्यायनिभन्ध [ nyāyanibhandha ] [ ny-āyá-nibhandha ] m. N. of wk.


   न्यायनिभन्धप्रकाश [ nyāyanibhandhaprakāśa ] [ ny-āyá-nibhandha--prakāśa ] m. N. of wk.


  न्यायनिर्णय [ nyāyanirṇaya ] [ ny-āyá-nirṇaya ] m. N. of wk.


  न्यायनिर्वपण [ nyāyanirvapaṇa ] [ ny-āyá-nirvapaṇa ] m. f. n. bestowing justly

   [ nyāyanirvapaṇa ] m. N. of Śiva Lit. MBh. xiii , 1239.


  न्यायपञ्चाध्यायी [ nyāyapañcādhyāyī ] [ ny-āyá-pañcādhyāyī ] f. = [ -sūtra ] .


  न्यायपञ्चानन [ nyāyapañcānana ] [ ny-āyá-pañcānana ] m. N. of Jaya-rāma Lit. Cat.


  न्यायपञ्चाशत् [ nyāyapañcāśat ] [ ny-āyá-pañcāśat ] f. N. of wk.


  न्यायपथ [ nyāyapatha ] [ ny-āyá-patha ] m. pl. the different philosophical systems Lit. BhP.


  न्यायपदार्थमाला [ nyāyapadārthamālā ] [ ny-āyá-padārtha-mālā ] f. N. of wk.


  न्यायपरिच्छेद [ nyāyapariccheda ] [ ny-āyá-pariccheda ] m. N. of wk.


  न्यायपरिशिष्ट [ nyāyapariśiṣṭa ] [ ny-āyá-pariśiṣṭa ] n. N. of wk.


   न्यायपरिशिष्टप्रकाश [ nyāyapariśiṣṭaprakāśa ] [ ny-āyá-pariśiṣṭa--prakāśa ] m. N. of wk.


  न्यायपरिशुद्धि [ nyāyapariśuddhi ] [ ny-āyá-pariśuddhi ] f. N. of wk.


  न्यायपारिजात [ nyāyapārijāta ] [ ny-āyá-pārijāta ] m. N. of wk.


  न्यायपुष्पाञ्जलि [ nyāyapuṣpāñjali ] [ ny-āyá-puṣpāñjali ] m. N. of wk.


  न्यायप्रकरण [ nyāyaprakaraṇa ] [ ny-āyá-prakaraṇa ] n. N. of wk.


  न्यायप्रकाश [ nyāyaprakāśa ] [ ny-āyá-prakāśa ] m. N. of wk.


  न्यायप्रकाशिका [ nyāyaprakāśikā ] [ ny-āyá-prakāśikā ] f. N. of wk.


  न्यायप्रदीप [ nyāyapradīpa ] [ ny-āyá-pradīpa ] m. N. of wk.


  न्यायप्रदीपिका [ nyāyapradīpikā ] [ ny-āyá-pradīpikā ] f. N. of wk.


  न्यायप्रमाणमञ्जरीटीका [ nyāyapramāṇamañjarīṭīkā ] [ ny-āyá-pramāṇa-mañjarī-ṭīkā ] f. N. of wk.


  न्यायप्रवेश [ nyāyapraveśa ] [ ny-āyá-praveśa ] m. N. of wk.


   न्यायप्रवेशतारकशास्त्र [ nyāyapraveśatārakaśāstra ] [ ny-āyá-praveśa--tāraka-śāstra ] n. N. of wk.


  न्यायप्रस्थानमार्ग [ nyāyaprasthānamārga ] [ ny-āyá-prasthāna-mārga ] m. pl. the roads leading towards (i.e. the works treating of) the different philosophical systems ( cf. [ -patha ] ) .


  न्यायबिन्दु [ nyāyabindu ] [ ny-āyá-bindu ] m. N. of wk.


   न्यायबिन्दुटीका [ nyāyabinduṭīkā ] [ ny-āyá-bindu--ṭīkā ] f. N. of wk.


  न्यायबोधिनी [ nyāyabodhinī ] [ ny-āyá-bodhinī ] f. N. of wk.


  न्यायभाष्य [ nyāyabhāṣya ] [ ny-āyá-bhāṣya ] n. N. of wk.


  न्यायभास्कर [ nyāyabhāskara ] [ ny-āyá-bhāskara ] m. N. of wk.


  न्यायभूषण [ nyāyabhūṣaṇa ] [ ny-āyá-bhūṣaṇa ] n. N. of wk.


  न्यायमकरन्द [ nyāyamakaranda ] [ ny-āyá-makaranda ] m. N. of wk.


   न्यायमकरन्दविवर्धिनी [ nyāyamakarandavivardhinī ] [ ny-āyá-makaranda--vivardhinī ] f. N. of wk.


   न्यायमकरन्दविवृति [ nyāyamakarandavivṛti ] [ ny-āyá-makaranda--vivṛti ] f. N. of wk.


   न्यायमकरन्दविवेचिनी [ nyāyamakarandavivecinī ] [ ny-āyá-makaranda--vivecinī ] f. N. of wk.


  न्यायमञ्जरी [ nyāyamañjarī ] [ ny-āyá-mañjarī ] f. N. of wk.


   न्यायमञ्जरीग्रन्थभङ्ग [ nyāyamañjarīgranthabhaṅga ] [ ny-āyá-mañjarī--grantha-bhaṅga ] m. N. of wk.


   न्यायमञ्जरीसार [ nyāyamañjarīsāra ] [ ny-āyá-mañjarī--sāra ] m. N. of wk.


  न्यायमञ्जूषा [ nyāyamañjūṣā ] [ ny-āyá-mañjūṣā ] f. N. of wk.


  न्यायमतखण्डन [ nyāyamatakhaṇḍana ] [ ny-āyá-mata-khaṇḍana ] n. N. of wk.


  न्यायमनोरमा [ nyāyamanoramā ] [ ny-āyá-manoramā ] f. N. of wk.


  न्यायमहोदधि [ nyāyamahodadhi ] [ ny-āyá-mahodadhi ] m. N. of wk.


  न्यायमातृका [ nyāyamātṛkā ] [ ny-āyá-mātṛkā ] f. N. of wk.


  न्यायमार्तण्ड [ nyāyamārtaṇḍa ] [ ny-āyá-mārtaṇḍa ] m. N. of wk.


  न्यायमाला [ nyāyamālā ] [ ny-āyá-mālā ] f. N. of wk.


   न्यायमालावैयासिकी [ nyāyamālāvaiyāsikī ] [ ny-āyá-mālā--vaiyāsikī ] f. N. of wk.


   न्यायमालावार्त्तिकसंग्रह [ nyāyamālāvārttikasaṃgraha ] [ ny-āyá-mālā--vārttika-saṃgraha ] m. N. of wk.


   न्यायमालाविस्तर [ nyāyamālāvistara ] [ ny-āyá-mālā--vistara ] m. N. of wk.


  न्यायमालिका [ nyāyamālikā ] [ ny-āyá-mālikā ] f. N. of wk.


  न्यायमीमांसाप्रकरण [ nyāyamīmāṃsāprakaraṇa ] [ ny-āyá-mīmāṃsā-prakaraṇa ] n. N. of wk.


  न्यायमीमांसारहस्य [ nyāyamīmāṃsārahasya ] [ ny-āyá-mīmāṃsā-rahasya ] n. N. of wk.


  न्यायमुक्तावली [ nyāyamuktāvalī ] [ ny-āyá-muktāvalī ] f. N. of wk.


   न्यायमुक्तावलीकिरण [ nyāyamuktāvalīkiraṇa ] [ ny-āyá-muktāvalī--kiraṇa ] n. N. of wk.


   न्यायमुक्तावलीप्रकाश [ nyāyamuktāvalīprakāśa ] [ ny-āyá-muktāvalī--prakāśa ] m. N. of wk.


  न्यायमूलपरिभाषा [ nyāyamūlaparibhāṣā ] [ ny-āyá-mūla-paribhāṣā ] f. N. of wk.


  न्यायरक्षामणि [ nyāyarakṣāmaṇi ] [ ny-āyá-rakṣāmaṇi ] m. N. of wk.


  न्यायरत्न [ nyāyaratna ] [ ny-āyá-ratna ] n. N. of wk.


   न्यायरत्नकोशवादार्थ [ nyāyaratnakośavādārtha ] [ ny-āyá-ratna--kośa-vādārtha ] m. N. of wk.


   न्यायरत्नटीका [ nyāyaratnaṭīkā ] [ ny-āyá-ratna--ṭīkā ] f. N. of wk.


   न्यायरत्नप्रकरण [ nyāyaratnaprakaraṇa ] [ ny-āyá-ratna--prakaraṇa ] n. N. of wk.


   न्यायरत्नप्रकाशिका [ nyāyaratnaprakāśikā ] [ ny-āyá-ratna--prakāśikā ] f. N. of wk.


   न्यायरत्नमाला [ nyāyaratnamālā ] [ ny-āyá-ratna--mālā ] f. N. of wk.


   न्यायरत्नाकर [ nyāyaratnākara ] [ ny-āyá-ratnākara ] m. N. of wk.


   न्यायरत्नावली [ nyāyaratnāvalī ] [ ny-āyá-ratnāvalī ] f. N. of wk.


  न्यायरहस्य [ nyāyarahasya ] [ ny-āyá-rahasya ] n. N. of wk.


  न्यायलक्षणविचार [ nyāyalakṣaṇavicāra ] [ ny-āyá-lakṣaṇa-vicāra ] m. N. of wk.


  न्यायलीलावती [ nyāyalīlāvatī ] [ ny-āyá-līlāvatī ] f. N. of wk.


   न्यायलीलावतीकण्ठाभरण [ nyāyalīlāvatīkaṇṭhābharaṇa ] [ ny-āyá-līlāvatī--kaṇṭhābharaṇa ] n. N. of wk.


   न्यायलीलावतीप्रकाश [ nyāyalīlāvatīprakāśa ] [ ny-āyá-līlāvatī--prakāśa ] m. N. of wk.


   न्यायलीलावतीप्रकाशदीधिति [ nyāyalīlāvatīprakāśadīdhiti ] [ ny-āyá-līlāvatī--prakāśa-dīdhiti ] f. N. of wk.


   न्यायलीलावतीप्रकाशदिधितिविवेक [ nyāyalīlāvatīprakāśadidhitiviveka ] [ ny-āyá-līlāvatī--prakāśa-didhiti-viveka ] m. N. of wk.


   न्यायलीलावतीप्रकाशरहस्य [ nyāyalīlāvatīprakāśarahasya ] [ ny-āyá-līlāvatī--prakāśa-rahasya ] n. N. of wk.


   न्यायलीलावतीभावप्रकाश [ nyāyalīlāvatībhāvaprakāśa ] [ ny-āyá-līlāvatī--bhāva-prakāśa ] m. N. of wk.


   न्यायलीलावतीरहस्य [ nyāyalīlāvatīrahasya ] [ ny-āyá-līlāvatī--rahasya ] n. N. of wk.


   न्यायलीलावतीविभूति [ nyāyalīlāvatīvibhūti ] [ ny-āyá-līlāvatī--vibhūti ] f. N. of wk.


   न्यायलीलावतीविवेक [ nyāyalīlāvatīviveka ] [ ny-āyá-līlāvatī--viveka ] m. N. of wk.


  न्यायवत् [ nyāyavat ] [ ny-āyá-vat ] m. f. n. acting rightly , behaving properly Lit. MBh. Lit. R.


  न्यायवर्तिन् [ nyāyavartin ] [ ny-āyá-vartin ] m. f. n. well behaved , acting with propriety Lit. Mn. Lit. Yājñ.


  न्यायवस्तुसार [ nyāyavastusāra ] [ ny-āyá-vastu-sāra ] m. N. of wk.


  न्यायवागीश [ nyāyavāgīśa ] [ ny-āyá-vāgīśa ] and m. N. of an author on rhet.


  न्यायवाचस्पति [ nyāyavācaspati ] [ ny-āyá-vācaspati ]and m. N. of an author on rhet.


  न्यायवाद [ nyāyavāda ] [ ny-āyá-vāda ] m. N. of wk.


  न्यायवादिन् [ nyāyavādin ] [ ny-āyá-vādin ] m. f. n. speaking properly Lit. R.


  न्यायवार्त्तिक [ nyāyavārttika ] [ ny-āyá-vārttika ] n. N. of wk.


   न्यायवार्त्तिकतात्पर्यटीका [ nyāyavārttikatātparyaṭīkā ] [ ny-āyá-vārttika--tātparya-ṭīkā ] f. N. of wk.


   न्यायवार्त्तिकतात्पर्यपरिशुद्धि [ nyāyavārttikatātparyapariśuddhi ] [ ny-āyá-vārttika--tātparya-pariśuddhi ] f. N. of wk.


  न्यायविद् [ nyāyavid ] [ ny-āyá-vid ] m. one who knows what is fit or proper Lit. Āpast.


  न्यायविद्या [ nyāyavidyā ] [ ny-āyá-vidyā ] f. " science of what is right " , logic Lit. Nyāyas. Comm.


  न्यायविरुद्ध [ nyāyaviruddha ] [ nyāya-viruddha ] m. f. n. inconsistent with logical argument, Lit. Kāvyâd.


  न्यायविरोध [ nyāyavirodha ] [ nyāya-virodha ] m. inconsistency with logical argument, ib.


  न्यायविरोधिन् [ nyāyavirodhin ] [ nyāya-virodhin ] m. f. n. inconsistent with logical argument, Lit. Kāvyâd.


  न्यायविलास [ nyāyavilāsa ] [ ny-āyá-vilāsa ] m. N. of wk.


  न्यायविवरण [ nyāyavivaraṇa ] [ ny-āyá-vivaraṇa ] n. N. of wk.


  न्यायविवेक [ nyāyaviveka ] [ ny-āyá-viveka ] m. N. of wk.


   न्यायविवेकदीपिका [ nyāyavivekadīpikā ] [ ny-āyá-viveka--dīpikā ] f. N. of wk.


  न्यायविहित [ nyāyavihita ] [ ny-āyá-vihita ] m. f. n. prescribed by rule Lit. Lāṭy.


  न्यायवृत्त [ nyāyavṛtta ] [ ny-āyá-vṛtta ] m. f. n. = [ -vartin ] Lit. Mn. Lit. R.


  न्यायवृत्ति [ nyāyavṛtti ] [ ny-āyá-vṛtti ] f. N. of wk.


  न्यायशास्त्र [ nyāyaśāstra ] [ ny-āyá-śāstra ] n. the doctrine of the Nyāya school of philosophy Lit. Sarvad.


  न्यायशिक्षा [ nyāyaśikṣā ] [ ny-āyá-śikṣā ] f. = [ -vidyā ] Lit. MBh.


  न्यायशिखामणि [ nyāyaśikhāmaṇi ] [ ny-āyá-śikhāmaṇi ] m. N. of wk.


  न्यायशिरोमणि [ nyāyaśiromaṇi ] [ ny-āyá-śiromaṇi ] m. N. of wk.


  न्यायशुद्धि [ nyāyaśuddhi ] [ ny-āyá-śuddhi ] f. N. of wk.


  न्यायसंहित [ nyāyasaṃhita ] [ ny-āyá-saṃhita ] m. f. n. fit , proper Lit. Āpast.


  न्यायसंकेत [ nyāyasaṃketa ] [ ny-āyá-saṃketa ] m. N. of wk.


   न्यायसंकेततिलका [ nyāyasaṃketatilakā ] [ ny-āyá-saṃketa--tilakā ] f. N. of wk.


  न्यायसंक्षेप [ nyāyasaṃkṣepa ] [ ny-āyá-saṃkṣepa ] m. N. of wk.


  न्यायसंग्रह [ nyāyasaṃgraha ] [ ny-āyá-saṃgraha ] m. N. of wk.


   न्यायसंग्रहदीपिका [ nyāyasaṃgrahadīpikā ] [ ny-āyá-saṃgraha--dīpikā ] f. N. of wk.


  न्यायसदर्थसंग्रह [ nyāyasadarthasaṃgraha ] [ ny-āyá-sad-artha-saṃgraha ] m. N. of wk.


  न्यायसम्बद्ध [ nyāyasambaddha ] [ ny-āyá-sambaddha ] m. f. n. connected with reason , rational , logical (as an argument) Lit. R.


  न्यायसार [ nyāyasāra ] [ ny-āyá-sāra ] m. N. of wk.


   न्यायसारटीका [ nyāyasāraṭīkā ] [ ny-āyá-sāra--ṭīkā ] f. N. of wk.


   न्यायसारदीपिका [ nyāyasāradīpikā ] [ ny-āyá-sāra--dīpikā ] f. N. of wk.


   न्यायसारपदपञ्जिका [ nyāyasārapadapañjikā ] [ ny-āyá-sāra--pada-pañjikā ] f. N. of wk.


   न्यायसारसंग्रह [ nyāyasārasaṃgraha ] [ ny-āyá-sāra--saṃgraha ] m. N. of wk.


   न्यायसारावली [ nyāyasārāvalī ] [ ny-āyá-sārāvalī ] f. N. of wk.


  न्यायसारिणी [ nyāyasāriṇī ] [ ny-āyá-sāriṇī ] f. right or fit behaviour Lit. L.

   a woman acting or judging rightly Lit. W.


  न्यायसिद्धाञ्जन [ nyāyasiddhāñjana ] [ ny-āyá-siddhāñjana ] n. N. of wk.


  न्यायसिद्धान्त [ nyāyasiddhānta ] [ ny-āyá-siddhānta ] m. N. of wk.


   न्यायसिद्धान्तचन्द्रिका [ nyāyasiddhāntacandrikā ] [ ny-āyá-siddhānta--candrikā ] f. N. of wk.


   न्यायसिद्धान्ततत्त्व [ nyāyasiddhāntatattva ] [ ny-āyá-siddhānta--tattva ] n. N. of wk.


   न्यायसिद्धान्ततत्त्वामृत [ nyāyasiddhāntatattvāmṛta ] [ ny-āyá-siddhānta-tattvāmṛta ] n. N. of wk.


   न्यायसिद्धान्तदीप [ nyāyasiddhāntadīpa ] [ ny-āyá-siddhānta--dīpa ] m. N. of wk.


   न्यायसिद्धान्तमञ्जरी [ nyāyasiddhāntamañjarī ] [ ny-āyá-siddhānta--mañjarī ] f. N. of wk.


   न्यायसिद्धान्तमञ्जरीदिपिका [ nyāyasiddhāntamañjarīdipikā ] [ ny-āyá-siddhānta--mañjarī-dipikā ] f. N. of wk.


   न्यायसिद्धान्तमञ्जरीप्रकाश [ nyāyasiddhāntamañjarīprakāśa ] [ ny-āyá-siddhānta--mañjarī-prakāśa ] m. N. of wk.


   न्यायसिद्धान्तमञ्जरीभूषा [ nyāyasiddhāntamañjarībhūṣā ] [ ny-āyá-siddhānta--mañjarī-bhūṣā ] f. N. of wk.


   न्यायसिद्धान्तमञ्जरीसार [ nyāyasiddhāntamañjarīsāra ] [ ny-āyá-siddhānta--mañjarī-sāra ] m. N. of wk.


   न्यायसिद्धान्तमाला [ nyāyasiddhāntamālā ] [ ny-āyá-siddhānta--mālā ] f. N. of wk.


   न्यायसिद्धान्तमुक्तावली [ nyāyasiddhāntamuktāvalī ] [ ny-āyá-siddhānta--muktāvalī ] f. N. of wk.


   न्यायसिद्धान्तपञ्चानन [ nyāyasiddhāntapañcānana ] [ ny-āyá-siddhānta--pañcānana ] m. N. of a Viśva-nātha Lit. Cat.


   न्यायसिद्धान्तवागीश [ nyāyasiddhāntavāgīśa ] [ ny-āyá-siddhānta--vāgīśa ] m. N. of a Gadā-dhara Lit. ib.


  न्यायसुधा [ nyāyasudhā ] [ ny-āyá-sudhā ] f. N. of wk.


  न्यायसूत्र [ nyāyasūtra ] [ ny-āyá-sūtra ] n. the aphorisms of the Nyāya philosophy by Gautama


   न्यायसूत्रवृत्ति [ nyāyasūtravṛtti ] [ ny-āyá-sūtra--vṛtti ] f. a commentary on these aphorisms , I.W. 71.


  न्यायस्वरूपनिरूपण [ nyāyasvarūpanirūpaṇa ] [ ny-āyá-svarūpa-nirūpaṇa ] n. N. of wk.


  न्यायागत [ nyāyāgata ] [ nyāyāgata ] m. f. n. rightly come in or acquired (as money) Lit. MBh.


  न्यायाचार [ nyāyācāra ] [ nyāyācāra ] m. f. n. acting justly , virtuous Lit. W.


  न्यायाचार्य [ nyāyācārya ] [ nyāyācārya ] m. N. of Śivâditya-miśra Lit. Cat.


  न्यायाधार [ nyāyādhāra ] [ nyāyādhāra ] m. " receptacle of justice " , an example of virtue or propriety Lit. W.


  न्यायाध्वदीपिका [ nyāyādhvadīpikā ] [ nyāyādhva-dīpikā ] f. N. of wk.


  न्यायानुसारशास्त्र [ nyāyānusāraśāstra ] [ nyāyānusāra-śāstra ] n. N. of wk.


  न्यायान्वेषण [ nyāyānveṣaṇa ] [ nyāyānveṣaṇa ] n. seeking for justice Lit. Pañc.


  न्यायाभास [ nyāyābhāsa ] [ nyāyābhāsa ] m. semblance of a reason , sophism Lit. Nyāyas. Comm.


  न्यायामृत [ nyāyāmṛta ] [ nyāyāmṛta ] n. N. of wk.


   न्यायामृततरंगिणी [ nyāyāmṛtataraṃgiṇī ] [ nyāyāmṛta--taraṃgiṇī ] f. N. of wk.


  न्यायार्जित [ nyāyārjita ] [ nyāyārjita ] m. f. n. honestly earned or acquired Lit. Daś.


  न्यायार्थदीपिका [ nyāyārthadīpikā ] [ nyāyārtha-dīpikā ] f. N. of wk.


  न्यायार्थलघुसुबोधिनी [ nyāyārthalaghusubodhinī ] [ nyāyārtha-laghu-subodhinī ] f. N. of wk.


  न्यायालंकार [ nyāyālaṃkāra ] [ nyāyālaṃkāra ] m. " ornament of justice " , N. of Śrī-govinda and of Śri-mahêśvara ( also [ -bhaṭṭa ] ) Lit. Cat.


  न्यायावक्राक्रमण [ nyāyāvakrākramaṇa ] [ nyāyāvakrākramaṇa ] m. f. n. walking rightly on the straight path ( [ -tā ] f. ) Lit. Lalit.


   न्यायावक्राक्रमणता [ nyāyāvakrākramaṇatā ] [ nyāyāvakrākramaṇa--tā ] f. , see [ nyāyāvakrākramaṇa ]


  न्यायावतार [ nyāyāvatāra ] [ nyāyāvatāra ] m. N. of wk.


  न्यायावलीदीधिति [ nyāyāvalīdīdhiti ] [ nyāyāvalī-dīdhiti ] f. N. of wk.


  न्यायोपेत [ nyāyopeta ] [ nyāyopeta ] m. f. n. rightly admitted Lit. ŚāṅkhGṛ.


 न्यायिक [ nyāyika ] [ nyāyika ] n. logic Lit. VP.


 न्यायिन् [ nyāyin ] [ nyāyin ] m. f. n. = [ nyāya-vat ] Lit. L.


 न्याय्य [ nyāyya ] [ nyāyya ] m. f. n. regular , customary , usual , correct , right , fit , proper (often with an infin. which then has a pass. sense) Lit. Lāṭy. Lit. Mn. Lit. MBh. ; also w.r. for [ nyāya ] .


  न्याय्यत्व [ nyāyyatva ] [ nyāyya--tva ] n. fitness , propriety Lit. Kaiy.


  न्याय्यदण्ड [ nyāyyadaṇḍa ] [ nyāyya-daṇḍa ] m. f. n. punishing justly ( [ -tva ] n. ) Lit. Gaut.


   न्याय्यदण्डत्व [ nyāyyadaṇḍatva ] [ nyāyya-daṇḍa--tva ] n. , see [ nyāyyadaṇḍa ]


न्यालून [ nyālūna ] [ ny-ā-lūna ] m. f. n. (√ [ ] ) cut off Lit. Hariv. (v.l. [ vy-ā-l ] ) .


न्याविच्छाय् [ nyāvicchāy ] [ nyā-vicchāy ] see√ [ vich ] , p. 959.


न्याविश् [ nyāviś ] [ ny-ā-√ viś ] ( only pf. [ -viviśur ] ) , to enter into (loc.) Lit. RV. x , 56 , 4.


न्यावृत् [ nyāvṛt ] [ ny-ā-√ vṛt ] Caus. [ -vartayati ] , to make a person desist from (abl.) , keep back , prevent Lit. Kathās.


न्याव्यध् [ nyāvyadh ] [ ny-ā-√ vyadh ] P. [ -vidhyati ] , to cause to burst forth , let loose , set free Lit. MW.


न्यास [ nyāsa ] [ ny-āsa ] see under [ ny-as ] .


न्यासद् [ nyāsad ] [ ny-ā-√ sad ] P. [ -sīdati ] (pf. [ -sasāda ] ind.p. [ -sadya ] ) , to sit down near or in or upon (loc. or acc.) Lit. RV.


  न्याषत्त [ nyāṣatta ] [ ny-ā-ṣatta ] m. f. n. ( or [ -ā́-ní -ṣ ] ) , sitting down or on , seated on

   dived into (loc.) Lit. ib.


न्युङ्ख [ nyuṅkha ] [ nyuṅkha ] m. = [ nyūṅkha ] Lit. L.

[ nyuṅkha ] m. f. n. proper , right

pleasing , agreeable Lit. L.


न्युच् [ nyuc ] [ ny-√ uc ] P. [ -ucyati ] (pf. [ -uvoca ] ) , to delight or take pleasure in (acc. or loc.) Lit. RV. ; to like to stay in or with (loc.) Lit. AV.


 न्योक [ nyoka ] [ ny-oka ] m. f. n. (prob.) = next Lit. Kāś. on Lit. Pāṇ. 7-3 , 64.


  न्योकस् [ nyokas ] [ ny-okas ] m. f. n. belonging to home , domestic , wont , comfortable Lit. RV. Lit. AitBr.


  न्योचनी [ nyocanī ] [ ny-ocanī ] f. (prob.) a kind of woman's ornament ( Lit. Sāy. " female slave " ) Lit. RV. x , 85 , 6.


  न्योचर [ nyocara ] [ ny-ocará ] m. f. n. (prob.) belonging to or fit for a place Lit. AV. v , 22 , 5.


न्युद् [ nyud ] [ ny-√ ud ] or [ und ] ( only p. Ā. [ -undamāna ] ) , to dip , sprinkle Lit. ŚāṅkhBr.


  न्युत्त [ nyutta ] [ ny-utta ] m. f. n. dipped in , sprinkled with (loc.) Lit. ŚBr.


न्युप्त [ nyupta ] [ ny-upta ] [ ny-upya ] see [ ni-vap ] .


न्युब्ज् [ nyubj ] [ ny-√ ubj ] P. [ -ubjati ] , to bend or press or throw upside down , upset , overthrow Lit. SV. Lit. AV. Lit. Br.


  न्युब्ज [ nyubja ] [ nyubja ] m. f. n. turned or bent down wards , lying with the face downwards , looking downwards Lit. KātyŚr. Lit. MBh. Lit. Hariv. Lit. Suśr.

   hump-backed , crooked-backed (as the result of disease cf. Lit. Pāṇ. 7-3 , 61) Lit. L.

   convex Lit. W.

   [ nyubja ] m. N. of the Nyag-rodha tree in Kuru-kshetra Lit. AitBr.

   n. the fruit of the Averrhoa Carambola Lit. L.

   m. or n. = [ śrāddhādi-pātra-bheda ] , [ darbhamayaśruc ] , or [ kuśa-śruc ] Lit. L.


   न्युब्जखड्ग [ nyubjakhaḍga ] [ nyubja--khaḍga ] m. a crooked sword , a sabre Lit. L.


  न्युब्जक [ nyubjaka ] [ ny-ubjaka ] m. f. n. = next Comm. on Lit. TāṇḍBr.


  न्युब्जिमत् [ nyubjimat ] [ ny-ubji-mat ] m. f. n. bent , crooked Lit. TāṇḍBr.


न्युभ् [ nyubh ] [ ny-√ ubh ] P. [ -ubhnāti ] (impf. [ -aubhnāt ] ) , to keep down or together Lit. RV. iv , 19 , 4.


न्युष् [ nyuṣ ] [ ny-√ uṣ ] P. [ -oṣati ] (Impv. [ -oṣatāt ] ) , to burn down , consume or destroy utterly Lit. RV. Lit. AV.


न्यूङ्ख [ nyūṅkha ] [ nyūṅkha ] m. the insertion of the sound [ o ] (in different places with difference of quantity and accentuation) in the recitation of hymns Lit. Br. Lit. ŚrS. ( cf. Lit. Pāṇ. 1-2 , 34 Sch.)

[ nyūṅkham ] ind. with the Nyūṅkha Lit. ŚāṅkhŚr.


 न्यूङ्खनीय [ nyūṅkhanīya ] [ nyūṅkhanīya ] m. f. n. to be inserted Lit. ŚāṅkhŚr.


 न्यूङ्खमानक [ nyūṅkhamānaka ] [ nyūṅkhamānaka ] m. f. n. stumbling Lit. ŚāṅkhBr.


 न्यूङ्खय [ nyūṅkhaya ] [ nyūṅkhaya ] Nom. P. [ °yati ] , to insert the Nyūṅkha Lit. Br. Lit. ŚrS. ; Ā. ( [ nyū́ṅkhayate ] ) to growl (as a hungry animal) Lit. RV. x , 94 , 3.


 न्यूङ्ख्य [ nyūṅkhya ] [ nyūṅkhya ] m. f. n. = [ °khanīya ] Lit. AitBr.


न्यून [ nyūna ] [ ny-ū́na ] m. f. n. ( fr. [ ni ] with [ ūna ] ) less , diminished , defective , deficient ( opp. to [ ati-rikta ] , [ adhika ] , [ pūrṇa ] ) , destitute or deprived of (instr. or comp.) , inferior to (abl.) Lit. Br. Lit. GṛŚrS. Lit. MBh. Lit. Suśr.

( with [ pādaiḥ ] ) having a defect in the feet Lit. BhP.

low , vile , base , mean Lit. MBh. Lit. Var. Lit. Pur.

[ nyūnam ] ind. less Lit. Hariv. Lit. Var.

[ nyūna ] n. euphem. = vulva Lit. TS. Lit. ŚBr.

want or omission of one of the 5 members in a Nyāya argument Lit. Nyāyas.


  न्यूनतर [ nyūnatara ] [ ny-ū́na-tara ] m. f. n. falling below a standard Lit. DivyA7v.

   [ nyūnataram ] ind. still less Lit. Var.

   lower or deeper Lit. MārkP.


  न्यूनता [ nyūnatā ] [ ny-ū́na-tā ] f. ( Lit. MBh. ) inferiority to (abl.)


  न्यूनत्व [ nyūnatva ] [ ny-ū́na-tva ] n. ( Lit. Madhus.) inferiority to (abl.)

   want , deficiency , incompleteness.


  न्यूनपञ्चाशद्भाव [ nyūnapañcāśadbhāva ] [ ny-ū́na-pañcāśad-bhāva ] m. " having 49 (not full 50) properties of human nature " , an idiot Lit. L.


  न्यूनपदता [ nyūnapadatā ] [ ny-ū́na-padatā ] f.


  न्यूनपदत्व [ nyūnapadatva ] [ ny-ū́na-padatva ] n. want of one word in a sentence Lit. Sāh.


  न्यूनभाव [ nyūnabhāva ] [ ny-ū́na-bhāva ] m. inferiority , deficiency Lit. MBh.


  न्यूनाक्षर [ nyūnākṣara ] [ nyūnākṣará ] m. f. n. defective in letters or syllables Lit. ŚBr.


  न्यूनाङ्ग [ nyūnāṅga ] [ nyūnāṅga ] m. f. n. defective in a limb or organ , maimed , mutilated , imperfect Lit. W.


  न्यूनाधिक [ nyūnādhika ] [ nyūnādhika ] m. f. n. less or more , unequal

   [ nyūnādhika ] n. inequality , difference Lit. ŚāṅkhGṛ.


   न्यूनाधिकविभक्त [ nyūnādhikavibhakta ] [ nyūnādhika--vibhakta ] m. f. n. one who has received too little or too much at the division of an inheritance Lit. Yājñ.


   न्यूनाधिकविभाग [ nyūnādhikavibhāga ] [ nyūnādhika--vibhāga ] m. unequal partition Lit. W.


   न्यूनाधिकाङ्ग [ nyūnādhikāṅga ] [ nyūnādhikāṅga ] m. f. n. having less or more limbs or organs (than necessary) Lit. Suśr.


   न्यूनाधिक्य [ nyūnādhikya ] [ nyūnādhikya ] n. want or surplus (e.g. of an organ) Lit. Hcat.


  न्यूनाह [ nyūnāha ] [ nyūnāha ] m. = [ kṣayāha ] Lit. Gaṇit.


  न्यूनेन्द्रिय [ nyūnendriya ] [ nyūnendriya ] m. f. n. wanting some organ or sense , deficient , imperfect (as blind , deaf ) Lit. W.


 न्यूनय [ nyūnaya ] [ nyūnaya ] Nom. P. [ °yati ] , to lessen , diminish Lit. Bhaṭṭ. Sch.


 न्यूनी [ nyūnī ] [ nyūnī ] in comp. for [ nyūna ] .


  न्यूनीकृ [ nyūnīkṛ ] [ nyūnī-√ kṛ ] to make less , lessen , diminish Lit. Bhaṭṭ. Sch.


  न्यूनीभाव [ nyūnībhāva ] [ nyūnī-bhāva ] m. state of deficiency , incompleteness Lit. L.


न्यूह् [ nyūh ] [ ny-√ ūh ] Ā. [ -ūhate ] , to push in for one's self , drive into one's own stable Lit. TāṇḍBr.


न्यूह् [ nyūh ] [ ny-√ ūh ] Ā. [ -ohate ] , to heed or to appear Lit. RV. v , 52 , 11.


न्यृ [ nyṛ ] [ ny-√ ṛ ] P. [ -ṛṇvati ] , to lay down , put or place in (loc.) Lit. RV. : Caus. [ -arpayati ] , to throw down Lit. ib. Lit. AV.


  न्यर्पित [ nyarpita ] [ nyárpita ] m. f. n. thrown down Lit. AV.


न्यृञ्ज् [ nyṛñj ] [ ny-√ ṛñj ] Ā. [ -ṛñjate ] , to reach , attain , overpower , subdue Lit. RV.


न्यृष् [ nyṛṣ ] [ ny-√ ṛṣ ] P. [ -ṛṣati ] , to push or stuff into (acc.) , cover , fill Lit. RV. Lit. ŚBr.


  न्यृष्ट [ nyṛṣṭa ] [ ny-ṛṣṭa ] m. f. n. filled or endowed with (instr.) Lit. RV.


न्ये [ nye ] [ nye ] ( Preverb. [ ny-ā-√ i ] , only ind.p. [ -etya ] ) , to fall into (acc.) Lit. BṛĀrUp.


न्येज् [ nyej ] [ ny-√ ej ] P. [ -ejati ] tremble Lit. Kir. xv , 22.


न्येर् [ nyer ] [ nyer ] ( Preverb. [ ny-a-√ īr ] , only pf. Ā. [ nyeriré ] ) , to direct or address (a wish or desire) to (loc.) Lit. R. ; to appoint as (acc.) Lit. ib. ( cf. [ nīr ] ) .


न्योक [ nyoka ] [ ny-oka ] see [ ny-uc ] .


न्योजस् [ nyojas ] [ ny-ojas ] m. f. n. Lit. Uṇ. iv , 222 Sch.


न्रधीश [ nradhīśa ] [ nr-adhīśa ] see [ nṛ́ ] .


न्व [ nva ] [ nva ] see [ sadā ] - [ nva ] , p. 1139.


न्वै [ nvai ] [ nvaí ] ind. ( for [ nú-vaí ] ) indeed , certainly Lit. Br. ( cf. Lit. Pāṇ. 6-1 , 94 Vārtt. 1 Lit. Pat.)

Next page