तिङन्तावली ?तुड्ड्

Roma

अप्रत्ययान्तधातु

लट्

परस्मैपदेएकद्विबहु
प्रथमतुड्डति तुड्डतः तुड्डन्ति
मध्यमतुड्डसि तुड्डथः तुड्डथ
उत्तमतुड्डामि तुड्डावः तुड्डामः


आत्मनेपदेएकद्विबहु
प्रथमतुड्डते तुड्डेते तुड्डन्ते
मध्यमतुड्डसे तुड्डेथे तुड्डध्वे
उत्तमतुड्डे तुड्डावहे तुड्डामहे


कर्मणिएकद्विबहु
प्रथमतुड्ड्यते तुड्ड्येते तुड्ड्यन्ते
मध्यमतुड्ड्यसे तुड्ड्येथे तुड्ड्यध्वे
उत्तमतुड्ड्ये तुड्ड्यावहे तुड्ड्यामहे


लङ्

परस्मैपदेएकद्विबहु
प्रथमअतुड्डत् अतुड्डताम् अतुड्डन्
मध्यमअतुड्डः अतुड्डतम् अतुड्डत
उत्तमअतुड्डम् अतुड्डाव अतुड्डाम


आत्मनेपदेएकद्विबहु
प्रथमअतुड्डत अतुड्डेताम् अतुड्डन्त
मध्यमअतुड्डथाः अतुड्डेथाम् अतुड्डध्वम्
उत्तमअतुड्डे अतुड्डावहि अतुड्डामहि


कर्मणिएकद्विबहु
प्रथमअतुड्ड्यत अतुड्ड्येताम् अतुड्ड्यन्त
मध्यमअतुड्ड्यथाः अतुड्ड्येथाम् अतुड्ड्यध्वम्
उत्तमअतुड्ड्ये अतुड्ड्यावहि अतुड्ड्यामहि


विधिलिङ्

परस्मैपदेएकद्विबहु
प्रथमतुड्डेत् तुड्डेताम् तुड्डेयुः
मध्यमतुड्डेः तुड्डेतम् तुड्डेत
उत्तमतुड्डेयम् तुड्डेव तुड्डेम


आत्मनेपदेएकद्विबहु
प्रथमतुड्डेत तुड्डेयाताम् तुड्डेरन्
मध्यमतुड्डेथाः तुड्डेयाथाम् तुड्डेध्वम्
उत्तमतुड्डेय तुड्डेवहि तुड्डेमहि


कर्मणिएकद्विबहु
प्रथमतुड्ड्येत तुड्ड्येयाताम् तुड्ड्येरन्
मध्यमतुड्ड्येथाः तुड्ड्येयाथाम् तुड्ड्येध्वम्
उत्तमतुड्ड्येय तुड्ड्येवहि तुड्ड्येमहि


लोट्

परस्मैपदेएकद्विबहु
प्रथमतुड्डतु तुड्डताम् तुड्डन्तु
मध्यमतुड्ड तुड्डतम् तुड्डत
उत्तमतुड्डानि तुड्डाव तुड्डाम


आत्मनेपदेएकद्विबहु
प्रथमतुड्डताम् तुड्डेताम् तुड्डन्ताम्
मध्यमतुड्डस्व तुड्डेथाम् तुड्डध्वम्
उत्तमतुड्डै तुड्डावहै तुड्डामहै


कर्मणिएकद्विबहु
प्रथमतुड्ड्यताम् तुड्ड्येताम् तुड्ड्यन्ताम्
मध्यमतुड्ड्यस्व तुड्ड्येथाम् तुड्ड्यध्वम्
उत्तमतुड्ड्यै तुड्ड्यावहै तुड्ड्यामहै


लृट्

परस्मैपदेएकद्विबहु
प्रथमतुड्डिष्यति तुड्डिष्यतः तुड्डिष्यन्ति
मध्यमतुड्डिष्यसि तुड्डिष्यथः तुड्डिष्यथ
उत्तमतुड्डिष्यामि तुड्डिष्यावः तुड्डिष्यामः


आत्मनेपदेएकद्विबहु
प्रथमतुड्डिष्यते तुड्डिष्येते तुड्डिष्यन्ते
मध्यमतुड्डिष्यसे तुड्डिष्येथे तुड्डिष्यध्वे
उत्तमतुड्डिष्ये तुड्डिष्यावहे तुड्डिष्यामहे


लुट्

परस्मैपदेएकद्विबहु
प्रथमतुड्डिता तुड्डितारौ तुड्डितारः
मध्यमतुड्डितासि तुड्डितास्थः तुड्डितास्थ
उत्तमतुड्डितास्मि तुड्डितास्वः तुड्डितास्मः


लिट्

परस्मैपदेएकद्विबहु
प्रथमतुतुड्ड तुतुड्डतुः तुतुड्डुः
मध्यमतुतुड्डिथ तुतुड्डथुः तुतुड्ड
उत्तमतुतुड्ड तुतुड्डिव तुतुड्डिम


आत्मनेपदेएकद्विबहु
प्रथमतुतुड्डे तुतुड्डाते तुतुड्डिरे
मध्यमतुतुड्डिषे तुतुड्डाथे तुतुड्डिध्वे
उत्तमतुतुड्डे तुतुड्डिवहे तुतुड्डिमहे


आशीर्लिङ्

परस्मैपदेएकद्विबहु
प्रथमतुड्ड्यात् तुड्ड्यास्ताम् तुड्ड्यासुः
मध्यमतुड्ड्याः तुड्ड्यास्तम् तुड्ड्यास्त
उत्तमतुड्ड्यासम् तुड्ड्यास्व तुड्ड्यास्म

कृदन्त

क्त
तुड्डित m. n. तुड्डिता f.

क्तवतु
तुड्डितवत् m. n. तुड्डितवती f.

शतृ
तुड्डत् m. n. तुड्डन्ती f.

शानच्
तुड्डमान m. n. तुड्डमाना f.

शानच् कर्मणि
तुड्ड्यमान m. n. तुड्ड्यमाना f.

लुडादेश पर
तुड्डिष्यत् m. n. तुड्डिष्यन्ती f.

लुडादेश आत्म
तुड्डिष्यमाण m. n. तुड्डिष्यमाणा f.

तव्य
तुड्डितव्य m. n. तुड्डितव्या f.

यत्
तुड्ड्य m. n. तुड्ड्या f.

अनीयर्
तुड्डनीय m. n. तुड्डनीया f.

लिडादेश पर
तुतुड्ड्वस् m. n. तुतुड्डुषी f.

लिडादेश आत्म
तुतुड्डान m. n. तुतुड्डाना f.

अव्यय

तुमुन्
तुड्डितुम्

क्त्वा
तुड्डित्वा

ल्यप्
॰तुड्ड्य

Le chameau Ocaml
Top | Index | Grammar | Sandhi | Reader | Corpus
© Gérard Huet 1994-2023
Logo Inria