तिङन्तावली ?स्रीव्

Roma

अप्रत्ययान्तधातु

लट्

परस्मैपदेएकद्विबहु
प्रथमस्रीव्यति स्रीव्यतः स्रीव्यन्ति
मध्यमस्रीव्यसि स्रीव्यथः स्रीव्यथ
उत्तमस्रीव्यामि स्रीव्यावः स्रीव्यामः


आत्मनेपदेएकद्विबहु
प्रथमस्रीव्यते स्रीव्येते स्रीव्यन्ते
मध्यमस्रीव्यसे स्रीव्येथे स्रीव्यध्वे
उत्तमस्रीव्ये स्रीव्यावहे स्रीव्यामहे


कर्मणिएकद्विबहु
प्रथमस्रीव्यते स्रीव्येते स्रीव्यन्ते
मध्यमस्रीव्यसे स्रीव्येथे स्रीव्यध्वे
उत्तमस्रीव्ये स्रीव्यावहे स्रीव्यामहे


लङ्

परस्मैपदेएकद्विबहु
प्रथमअस्रीव्यत् अस्रीव्यताम् अस्रीव्यन्
मध्यमअस्रीव्यः अस्रीव्यतम् अस्रीव्यत
उत्तमअस्रीव्यम् अस्रीव्याव अस्रीव्याम


आत्मनेपदेएकद्विबहु
प्रथमअस्रीव्यत अस्रीव्येताम् अस्रीव्यन्त
मध्यमअस्रीव्यथाः अस्रीव्येथाम् अस्रीव्यध्वम्
उत्तमअस्रीव्ये अस्रीव्यावहि अस्रीव्यामहि


कर्मणिएकद्विबहु
प्रथमअस्रीव्यत अस्रीव्येताम् अस्रीव्यन्त
मध्यमअस्रीव्यथाः अस्रीव्येथाम् अस्रीव्यध्वम्
उत्तमअस्रीव्ये अस्रीव्यावहि अस्रीव्यामहि


विधिलिङ्

परस्मैपदेएकद्विबहु
प्रथमस्रीव्येत् स्रीव्येताम् स्रीव्येयुः
मध्यमस्रीव्येः स्रीव्येतम् स्रीव्येत
उत्तमस्रीव्येयम् स्रीव्येव स्रीव्येम


आत्मनेपदेएकद्विबहु
प्रथमस्रीव्येत स्रीव्येयाताम् स्रीव्येरन्
मध्यमस्रीव्येथाः स्रीव्येयाथाम् स्रीव्येध्वम्
उत्तमस्रीव्येय स्रीव्येवहि स्रीव्येमहि


कर्मणिएकद्विबहु
प्रथमस्रीव्येत स्रीव्येयाताम् स्रीव्येरन्
मध्यमस्रीव्येथाः स्रीव्येयाथाम् स्रीव्येध्वम्
उत्तमस्रीव्येय स्रीव्येवहि स्रीव्येमहि


लोट्

परस्मैपदेएकद्विबहु
प्रथमस्रीव्यतु स्रीव्यताम् स्रीव्यन्तु
मध्यमस्रीव्य स्रीव्यतम् स्रीव्यत
उत्तमस्रीव्याणि स्रीव्याव स्रीव्याम


आत्मनेपदेएकद्विबहु
प्रथमस्रीव्यताम् स्रीव्येताम् स्रीव्यन्ताम्
मध्यमस्रीव्यस्व स्रीव्येथाम् स्रीव्यध्वम्
उत्तमस्रीव्यै स्रीव्यावहै स्रीव्यामहै


कर्मणिएकद्विबहु
प्रथमस्रीव्यताम् स्रीव्येताम् स्रीव्यन्ताम्
मध्यमस्रीव्यस्व स्रीव्येथाम् स्रीव्यध्वम्
उत्तमस्रीव्यै स्रीव्यावहै स्रीव्यामहै


लृट्

परस्मैपदेएकद्विबहु
प्रथमस्रीविष्यति स्रीविष्यतः स्रीविष्यन्ति
मध्यमस्रीविष्यसि स्रीविष्यथः स्रीविष्यथ
उत्तमस्रीविष्यामि स्रीविष्यावः स्रीविष्यामः


आत्मनेपदेएकद्विबहु
प्रथमस्रीविष्यते स्रीविष्येते स्रीविष्यन्ते
मध्यमस्रीविष्यसे स्रीविष्येथे स्रीविष्यध्वे
उत्तमस्रीविष्ये स्रीविष्यावहे स्रीविष्यामहे


लुट्

परस्मैपदेएकद्विबहु
प्रथमस्रीविता स्रीवितारौ स्रीवितारः
मध्यमस्रीवितासि स्रीवितास्थः स्रीवितास्थ
उत्तमस्रीवितास्मि स्रीवितास्वः स्रीवितास्मः


लिट्

परस्मैपदेएकद्विबहु
प्रथमसिस्रीव सिस्रीवतुः सिस्रीवुः
मध्यमसिस्रीविथ सिस्रीवथुः सिस्रीव
उत्तमसिस्रीव सिस्रीविव सिस्रीविम


आत्मनेपदेएकद्विबहु
प्रथमसिस्रीवे सिस्रीवाते सिस्रीविरे
मध्यमसिस्रीविषे सिस्रीवाथे सिस्रीविध्वे
उत्तमसिस्रीवे सिस्रीविवहे सिस्रीविमहे


आशीर्लिङ्

परस्मैपदेएकद्विबहु
प्रथमस्रीव्यात् स्रीव्यास्ताम् स्रीव्यासुः
मध्यमस्रीव्याः स्रीव्यास्तम् स्रीव्यास्त
उत्तमस्रीव्यासम् स्रीव्यास्व स्रीव्यास्म

कृदन्त

क्त
स्रीव्त m. n. स्रीव्ता f.

क्तवतु
स्रीव्तवत् m. n. स्रीव्तवती f.

शतृ
स्रीव्यत् m. n. स्रीव्यन्ती f.

शानच्
स्रीव्यमाण m. n. स्रीव्यमाणा f.

शानच् कर्मणि
स्रीव्यमाण m. n. स्रीव्यमाणा f.

लुडादेश पर
स्रीविष्यत् m. n. स्रीविष्यन्ती f.

लुडादेश आत्म
स्रीविष्यमाण m. n. स्रीविष्यमाणा f.

तव्य
स्रीवितव्य m. n. स्रीवितव्या f.

यत्
स्रीव्य m. n. स्रीव्या f.

अनीयर्
स्रीवणीय m. n. स्रीवणीया f.

लिडादेश पर
सिस्रीव्वस् m. n. सिस्रीवुषी f.

लिडादेश आत्म
सिस्रीवाण m. n. सिस्रीवाणा f.

अव्यय

तुमुन्
स्रीवितुम्

क्त्वा
स्रीव्त्वा

ल्यप्
॰स्रीव्य

Le chameau Ocaml
Top | Index | Grammar | Sandhi | Reader | Corpus
© Gérard Huet 1994-2023
Logo Inria