तिङन्तावली शिञ्ज्

Roma

अप्रत्ययान्तधातु

लट्

आत्मनेपदेएकद्विबहु
प्रथमशिञ्जते शिञ्जेते शिञ्जन्ते
मध्यमशिञ्जसे शिञ्जेथे शिञ्जध्वे
उत्तमशिञ्जे शिञ्जावहे शिञ्जामहे


लङ्

आत्मनेपदेएकद्विबहु
प्रथमअशिञ्जत अशिञ्जेताम् अशिञ्जन्त
मध्यमअशिञ्जथाः अशिञ्जेथाम् अशिञ्जध्वम्
उत्तमअशिञ्जे अशिञ्जावहि अशिञ्जामहि


विधिलिङ्

आत्मनेपदेएकद्विबहु
प्रथमशिञ्जेत शिञ्जेयाताम् शिञ्जेरन्
मध्यमशिञ्जेथाः शिञ्जेयाथाम् शिञ्जेध्वम्
उत्तमशिञ्जेय शिञ्जेवहि शिञ्जेमहि


लोट्

आत्मनेपदेएकद्विबहु
प्रथमशिञ्जताम् शिञ्जेताम् शिञ्जन्ताम्
मध्यमशिञ्जस्व शिञ्जेथाम् शिञ्जध्वम्
उत्तमशिञ्जै शिञ्जावहै शिञ्जामहै


लृट्

आत्मनेपदेएकद्विबहु
प्रथमशिञ्जिष्यते शिञ्जिष्येते शिञ्जिष्यन्ते
मध्यमशिञ्जिष्यसे शिञ्जिष्येथे शिञ्जिष्यध्वे
उत्तमशिञ्जिष्ये शिञ्जिष्यावहे शिञ्जिष्यामहे


लुट्

परस्मैपदेएकद्विबहु
प्रथमशिञ्जिता शिञ्जितारौ शिञ्जितारः
मध्यमशिञ्जितासि शिञ्जितास्थः शिञ्जितास्थ
उत्तमशिञ्जितास्मि शिञ्जितास्वः शिञ्जितास्मः


लिट्

आत्मनेपदेएकद्विबहु
प्रथमशिशिञ्जे शिशिञ्जाते शिशिञ्जिरे
मध्यमशिशिञ्जिषे शिशिञ्जाथे शिशिञ्जिध्वे
उत्तमशिशिञ्जे शिशिञ्जिवहे शिशिञ्जिमहे


आशीर्लिङ्

परस्मैपदेएकद्विबहु
प्रथमशिज्यात् शिज्यास्ताम् शिज्यासुः
मध्यमशिज्याः शिज्यास्तम् शिज्यास्त
उत्तमशिज्यासम् शिज्यास्व शिज्यास्म

कृदन्त

क्त
शिञ्जित m. n. शिञ्जिता f.

क्तवतु
शिञ्जितवत् m. n. शिञ्जितवती f.

शानच्
शिञ्जमान m. n. शिञ्जमाना f.

लुडादेश आत्म
शिञ्जिष्यमाण m. n. शिञ्जिष्यमाणा f.

लिडादेश आत्म
शिशिञ्जान m. n. शिशिञ्जाना f.

अव्यय

तुमुन्
शिञ्जितुम्

क्त्वा
शिञ्जित्वा

ल्यप्
॰शिज्य

णिच्

लट्

परस्मैपदेएकद्विबहु
प्रथमशिञ्जयति शिञ्जयतः शिञ्जयन्ति
मध्यमशिञ्जयसि शिञ्जयथः शिञ्जयथ
उत्तमशिञ्जयामि शिञ्जयावः शिञ्जयामः


आत्मनेपदेएकद्विबहु
प्रथमशिञ्जयते शिञ्जयेते शिञ्जयन्ते
मध्यमशिञ्जयसे शिञ्जयेथे शिञ्जयध्वे
उत्तमशिञ्जये शिञ्जयावहे शिञ्जयामहे


कर्मणिएकद्विबहु
प्रथमशिञ्ज्यते शिञ्ज्येते शिञ्ज्यन्ते
मध्यमशिञ्ज्यसे शिञ्ज्येथे शिञ्ज्यध्वे
उत्तमशिञ्ज्ये शिञ्ज्यावहे शिञ्ज्यामहे


लङ्

परस्मैपदेएकद्विबहु
प्रथमअशिञ्जयत् अशिञ्जयताम् अशिञ्जयन्
मध्यमअशिञ्जयः अशिञ्जयतम् अशिञ्जयत
उत्तमअशिञ्जयम् अशिञ्जयाव अशिञ्जयाम


आत्मनेपदेएकद्विबहु
प्रथमअशिञ्जयत अशिञ्जयेताम् अशिञ्जयन्त
मध्यमअशिञ्जयथाः अशिञ्जयेथाम् अशिञ्जयध्वम्
उत्तमअशिञ्जये अशिञ्जयावहि अशिञ्जयामहि


कर्मणिएकद्विबहु
प्रथमअशिञ्ज्यत अशिञ्ज्येताम् अशिञ्ज्यन्त
मध्यमअशिञ्ज्यथाः अशिञ्ज्येथाम् अशिञ्ज्यध्वम्
उत्तमअशिञ्ज्ये अशिञ्ज्यावहि अशिञ्ज्यामहि


विधिलिङ्

परस्मैपदेएकद्विबहु
प्रथमशिञ्जयेत् शिञ्जयेताम् शिञ्जयेयुः
मध्यमशिञ्जयेः शिञ्जयेतम् शिञ्जयेत
उत्तमशिञ्जयेयम् शिञ्जयेव शिञ्जयेम


आत्मनेपदेएकद्विबहु
प्रथमशिञ्जयेत शिञ्जयेयाताम् शिञ्जयेरन्
मध्यमशिञ्जयेथाः शिञ्जयेयाथाम् शिञ्जयेध्वम्
उत्तमशिञ्जयेय शिञ्जयेवहि शिञ्जयेमहि


कर्मणिएकद्विबहु
प्रथमशिञ्ज्येत शिञ्ज्येयाताम् शिञ्ज्येरन्
मध्यमशिञ्ज्येथाः शिञ्ज्येयाथाम् शिञ्ज्येध्वम्
उत्तमशिञ्ज्येय शिञ्ज्येवहि शिञ्ज्येमहि


लोट्

परस्मैपदेएकद्विबहु
प्रथमशिञ्जयतु शिञ्जयताम् शिञ्जयन्तु
मध्यमशिञ्जय शिञ्जयतम् शिञ्जयत
उत्तमशिञ्जयानि शिञ्जयाव शिञ्जयाम


आत्मनेपदेएकद्विबहु
प्रथमशिञ्जयताम् शिञ्जयेताम् शिञ्जयन्ताम्
मध्यमशिञ्जयस्व शिञ्जयेथाम् शिञ्जयध्वम्
उत्तमशिञ्जयै शिञ्जयावहै शिञ्जयामहै


कर्मणिएकद्विबहु
प्रथमशिञ्ज्यताम् शिञ्ज्येताम् शिञ्ज्यन्ताम्
मध्यमशिञ्ज्यस्व शिञ्ज्येथाम् शिञ्ज्यध्वम्
उत्तमशिञ्ज्यै शिञ्ज्यावहै शिञ्ज्यामहै


लृट्

परस्मैपदेएकद्विबहु
प्रथमशिञ्जयिष्यति शिञ्जयिष्यतः शिञ्जयिष्यन्ति
मध्यमशिञ्जयिष्यसि शिञ्जयिष्यथः शिञ्जयिष्यथ
उत्तमशिञ्जयिष्यामि शिञ्जयिष्यावः शिञ्जयिष्यामः


आत्मनेपदेएकद्विबहु
प्रथमशिञ्जयिष्यते शिञ्जयिष्येते शिञ्जयिष्यन्ते
मध्यमशिञ्जयिष्यसे शिञ्जयिष्येथे शिञ्जयिष्यध्वे
उत्तमशिञ्जयिष्ये शिञ्जयिष्यावहे शिञ्जयिष्यामहे


लुट्

परस्मैपदेएकद्विबहु
प्रथमशिञ्जयिता शिञ्जयितारौ शिञ्जयितारः
मध्यमशिञ्जयितासि शिञ्जयितास्थः शिञ्जयितास्थ
उत्तमशिञ्जयितास्मि शिञ्जयितास्वः शिञ्जयितास्मः

कृदन्त

क्त
शिञ्जित m. n. शिञ्जिता f.

क्तवतु
शिञ्जितवत् m. n. शिञ्जितवती f.

शतृ
शिञ्जयत् m. n. शिञ्जयन्ती f.

शानच्
शिञ्जयमान m. n. शिञ्जयमाना f.

शानच् कर्मणि
शिञ्ज्यमान m. n. शिञ्ज्यमाना f.

लुडादेश पर
शिञ्जयिष्यत् m. n. शिञ्जयिष्यन्ती f.

लुडादेश आत्म
शिञ्जयिष्यमाण m. n. शिञ्जयिष्यमाणा f.

यत्
शिञ्ज्य m. n. शिञ्ज्या f.

अनीयर्
शिञ्जनीय m. n. शिञ्जनीया f.

अव्यय

तुमुन्
शिञ्जयितुम्

क्त्वा
शिञ्जयित्वा

ल्यप्
॰शिञ्ज्य

लिट्
शिञ्जयाम्

Le chameau Ocaml
Top | Index | Grammar | Sandhi | Reader | Corpus
© Gérard Huet 1994-2023
Logo Inria