तिङन्तावली म्लेच्छ्

Roma

अप्रत्ययान्तधातु

लट्

परस्मैपदेएकद्विबहु
प्रथमम्लेच्छति म्लेच्छतः म्लेच्छन्ति
मध्यमम्लेच्छसि म्लेच्छथः म्लेच्छथ
उत्तमम्लेच्छामि म्लेच्छावः म्लेच्छामः


कर्मणिएकद्विबहु
प्रथमम्लेच्छ्यते म्लेच्छ्येते म्लेच्छ्यन्ते
मध्यमम्लेच्छ्यसे म्लेच्छ्येथे म्लेच्छ्यध्वे
उत्तमम्लेच्छ्ये म्लेच्छ्यावहे म्लेच्छ्यामहे


लङ्

परस्मैपदेएकद्विबहु
प्रथमअम्लेच्छत् अम्लेच्छताम् अम्लेच्छन्
मध्यमअम्लेच्छः अम्लेच्छतम् अम्लेच्छत
उत्तमअम्लेच्छम् अम्लेच्छाव अम्लेच्छाम


कर्मणिएकद्विबहु
प्रथमअम्लेच्छ्यत अम्लेच्छ्येताम् अम्लेच्छ्यन्त
मध्यमअम्लेच्छ्यथाः अम्लेच्छ्येथाम् अम्लेच्छ्यध्वम्
उत्तमअम्लेच्छ्ये अम्लेच्छ्यावहि अम्लेच्छ्यामहि


विधिलिङ्

परस्मैपदेएकद्विबहु
प्रथमम्लेच्छेत् म्लेच्छेताम् म्लेच्छेयुः
मध्यमम्लेच्छेः म्लेच्छेतम् म्लेच्छेत
उत्तमम्लेच्छेयम् म्लेच्छेव म्लेच्छेम


कर्मणिएकद्विबहु
प्रथमम्लेच्छ्येत म्लेच्छ्येयाताम् म्लेच्छ्येरन्
मध्यमम्लेच्छ्येथाः म्लेच्छ्येयाथाम् म्लेच्छ्येध्वम्
उत्तमम्लेच्छ्येय म्लेच्छ्येवहि म्लेच्छ्येमहि


लोट्

परस्मैपदेएकद्विबहु
प्रथमम्लेच्छतु म्लेच्छताम् म्लेच्छन्तु
मध्यमम्लेच्छ म्लेच्छतम् म्लेच्छत
उत्तमम्लेच्छानि म्लेच्छाव म्लेच्छाम


कर्मणिएकद्विबहु
प्रथमम्लेच्छ्यताम् म्लेच्छ्येताम् म्लेच्छ्यन्ताम्
मध्यमम्लेच्छ्यस्व म्लेच्छ्येथाम् म्लेच्छ्यध्वम्
उत्तमम्लेच्छ्यै म्लेच्छ्यावहै म्लेच्छ्यामहै


लृट्

परस्मैपदेएकद्विबहु
प्रथमम्लेच्छिष्यति म्लेच्छिष्यतः म्लेच्छिष्यन्ति
मध्यमम्लेच्छिष्यसि म्लेच्छिष्यथः म्लेच्छिष्यथ
उत्तमम्लेच्छिष्यामि म्लेच्छिष्यावः म्लेच्छिष्यामः


लुट्

परस्मैपदेएकद्विबहु
प्रथमम्लेच्छिता म्लेच्छितारौ म्लेच्छितारः
मध्यमम्लेच्छितासि म्लेच्छितास्थः म्लेच्छितास्थ
उत्तमम्लेच्छितास्मि म्लेच्छितास्वः म्लेच्छितास्मः


लिट्

परस्मैपदेएकद्विबहु
प्रथममिम्लेच्छ मिम्लेच्छतुः मिम्लेच्छुः
मध्यममिम्लेच्छिथ मिम्लेच्छथुः मिम्लेच्छ
उत्तममिम्लेच्छ मिम्लेच्छिव मिम्लेच्छिम


लुङ्

परस्मैपदेएकद्विबहु
प्रथमअम्लेच्छीत् अम्लेच्छिष्टाम् अम्लेच्छिषुः
मध्यमअम्लेच्छीः अम्लेच्छिष्टम् अम्लेच्छिष्ट
उत्तमअम्लेच्छिषम् अम्लेच्छिष्व अम्लेच्छिष्म


आत्मनेपदेएकद्विबहु
प्रथमअम्लेच्छिष्ट अम्लेच्छिषाताम् अम्लेच्छिषत
मध्यमअम्लेच्छिष्ठाः अम्लेच्छिषाथाम् अम्लेच्छिध्वम्
उत्तमअम्लेच्छिषि अम्लेच्छिष्वहि अम्लेच्छिष्महि


आगमाभावयुक्तलुङ्

परस्मैपदेएकद्विबहु
प्रथमम्लेच्छीत् म्लेच्छिष्टाम् म्लेच्छिषुः
मध्यमम्लेच्छीः म्लेच्छिष्टम् म्लेच्छिष्ट
उत्तमम्लेच्छिषम् म्लेच्छिष्व म्लेच्छिष्म


आत्मनेपदेएकद्विबहु
प्रथमम्लेच्छिष्ट म्लेच्छिषाताम् म्लेच्छिषत
मध्यमम्लेच्छिष्ठाः म्लेच्छिषाथाम् म्लेच्छिध्वम्
उत्तमम्लेच्छिषि म्लेच्छिष्वहि म्लेच्छिष्महि


आशीर्लिङ्

परस्मैपदेएकद्विबहु
प्रथमम्लेच्छ्यात् म्लेच्छ्यास्ताम् म्लेच्छ्यासुः
मध्यमम्लेच्छ्याः म्लेच्छ्यास्तम् म्लेच्छ्यास्त
उत्तमम्लेच्छ्यासम् म्लेच्छ्यास्व म्लेच्छ्यास्म

कृदन्त

क्त
म्लेच्छित m. n. म्लेच्छिता f.

क्त
म्लेष्ट m. n. म्लेष्टा f.

क्त
म्लिष्ट m. n. म्लिष्टा f.

क्तवतु
म्लिष्टवत् m. n. म्लिष्टवती f.

क्तवतु
म्लेष्टवत् m. n. म्लेष्टवती f.

क्तवतु
म्लेच्छितवत् m. n. म्लेच्छितवती f.

शतृ
म्लेच्छत् m. n. म्लेच्छन्ती f.

शानच् कर्मणि
म्लेच्छ्यमान m. n. म्लेच्छ्यमाना f.

लुडादेश पर
म्लेच्छिष्यत् m. n. म्लेच्छिष्यन्ती f.

तव्य
म्लेच्छितव्य m. n. म्लेच्छितव्या f.

यत्
म्लेच्छ्य m. n. म्लेच्छ्या f.

अनीयर्
म्लेच्छनीय m. n. म्लेच्छनीया f.

लिडादेश पर
मिम्लेच्छ्वस् m. n. मिम्लेच्छुषी f.

अव्यय

तुमुन्
म्लेच्छितुम्

क्त्वा
म्लेष्ट्वा

क्त्वा
म्लेच्छित्वा

क्त्वा
म्लिष्ट्वा

ल्यप्
॰म्लेच्छ्य

ल्यप्
॰म्लिछ्य

Le chameau Ocaml
Top | Index | Grammar | Sandhi | Reader | Corpus
© Gérard Huet 1994-2023
Logo Inria