तिङन्तावली दुह्१

Roma

अप्रत्ययान्तधातु

लट्

परस्मैपदेएकद्विबहु
प्रथमदोग्धि दुग्धः दुहन्ति
मध्यमधोक्षि दुग्धः दुग्ध
उत्तमदोह्मि दुह्वः दुह्मः


आत्मनेपदेएकद्विबहु
प्रथमदुग्धे दुहाते दुहते
मध्यमधुक्षे दुहाथे दुग्ध्वे
उत्तमदुहे दुह्वहे दुह्महे


कर्मणिएकद्विबहु
प्रथमदुह्यते दुह्येते दुह्यन्ते
मध्यमदुह्यसे दुह्येथे दुह्यध्वे
उत्तमदुह्ये दुह्यावहे दुह्यामहे


लङ्

परस्मैपदेएकद्विबहु
प्रथमअधोक् अदुग्धाम् अदुहन्
मध्यमअधोक् अदुग्धम् अदुग्ध
उत्तमअदोहम् अदुह्व अदुह्म


आत्मनेपदेएकद्विबहु
प्रथमअदुग्ध अदुहाताम् अदुह्र अदुहत
मध्यमअदुग्धाः अदुहाथाम् अदुग्ध्वम्
उत्तमअदुहि अदुह्वहि अदुह्महि


कर्मणिएकद्विबहु
प्रथमअदुह्यत अदुह्येताम् अदुह्यन्त
मध्यमअदुह्यथाः अदुह्येथाम् अदुह्यध्वम्
उत्तमअदुह्ये अदुह्यावहि अदुह्यामहि


विधिलिङ्

परस्मैपदेएकद्विबहु
प्रथमदुह्यात् दुह्याताम् दुह्युः
मध्यमदुह्याः दुह्यातम् दुह्यात
उत्तमदुह्याम् दुह्याव दुह्याम


आत्मनेपदेएकद्विबहु
प्रथमदुहीत दुहीयाताम् दुहीरन्
मध्यमदुहीथाः दुहीयाथाम् दुहीध्वम्
उत्तमदुहीय दुहीवहि दुहीमहि


कर्मणिएकद्विबहु
प्रथमदुह्येत दुह्येयाताम् दुह्येरन्
मध्यमदुह्येथाः दुह्येयाथाम् दुह्येध्वम्
उत्तमदुह्येय दुह्येवहि दुह्येमहि


लोट्

परस्मैपदेएकद्विबहु
प्रथमदोग्धु दुग्धाम् दुहन्तु
मध्यमदुग्धि दुग्धम् दुग्ध
उत्तमदोहानि दोहाव दोहाम


आत्मनेपदेएकद्विबहु
प्रथमदुग्धाम् दुहाताम् दुहताम्
मध्यमधुक्ष्व दुहाथाम् दुग्ध्वम्
उत्तमदोहै दोहावहै दोहामहै


कर्मणिएकद्विबहु
प्रथमदुह्यताम् दुह्येताम् दुह्यन्ताम्
मध्यमदुह्यस्व दुह्येथाम् दुह्यध्वम्
उत्तमदुह्यै दुह्यावहै दुह्यामहै


लृट्

परस्मैपदेएकद्विबहु
प्रथमधोक्ष्यति धोक्ष्यतः धोक्ष्यन्ति
मध्यमधोक्ष्यसि धोक्ष्यथः धोक्ष्यथ
उत्तमधोक्ष्यामि धोक्ष्यावः धोक्ष्यामः


आत्मनेपदेएकद्विबहु
प्रथमधोक्ष्यते धोक्ष्येते धोक्ष्यन्ते
मध्यमधोक्ष्यसे धोक्ष्येथे धोक्ष्यध्वे
उत्तमधोक्ष्ये धोक्ष्यावहे धोक्ष्यामहे


लुट्

परस्मैपदेएकद्विबहु
प्रथमदोग्धा दोग्धारौ दोग्धारः
मध्यमदोग्धासि दोग्धास्थः दोग्धास्थ
उत्तमदोग्धास्मि दोग्धास्वः दोग्धास्मः


लिट्

परस्मैपदेएकद्विबहु
प्रथमदुदोह दुदुहतुः दुदुहुः
मध्यमदुदोहिथ दुदुहथुः दुदुह
उत्तमदुदोह दुदुहिव दुदुहिम


आत्मनेपदेएकद्विबहु
प्रथमदुदुहे दुदुहाते दुदुहिरे
मध्यमदुदुहिषे दुदुहाथे दुदुहिध्वे
उत्तमदुदुहे दुदुहिवहे दुदुहिमहे


लुङ्

परस्मैपदेएकद्विबहु
प्रथमअधुक्षत् अधुक्षताम् अधुक्षन्
मध्यमअधुक्षः अधुक्षतम् अधुक्षत
उत्तमअधुक्षम् अधुक्षाव अधुक्षाम


आत्मनेपदेएकद्विबहु
प्रथमअधुक्षत अधुक्षाताम् अधुक्षन्त
मध्यमअधुक्षथाः अधुक्षाथाम् अधुक्षध्वम्
उत्तमअधुक्षि अधुक्षावहि अधुक्षामहि


कर्मणिएकद्विबहु
प्रथमअदोहि
मध्यम
उत्तम


आशीर्लिङ्

परस्मैपदेएकद्विबहु
प्रथमदुह्यात् दुह्यास्ताम् दुह्यासुः
मध्यमदुह्याः दुह्यास्तम् दुह्यास्त
उत्तमदुह्यासम् दुह्यास्व दुह्यास्म

कृदन्त

क्त
दुग्ध m. n. दुग्धा f.

क्तवतु
दुग्धवत् m. n. दुग्धवती f.

शतृ
दुहत् m. n. दुहती f.

शानच्
दुहान m. n. दुहाना f.

शानच् कर्मणि
दुह्यमान m. n. दुह्यमाना f.

लुडादेश पर
धोक्ष्यत् m. n. धोक्ष्यन्ती f.

लुडादेश आत्म
धोक्ष्यमाण m. n. धोक्ष्यमाणा f.

यत्
दोग्धव्य m. n. दोग्धव्या f.

यत्
दोह्य m. n. दोह्या f.

अनीयर्
दोहनीय m. n. दोहनीया f.

यत्
दुह्य m. n. दुह्या f.

लिडादेश पर
दुदुह्वस् m. n. दुदुहुषी f.

लिडादेश आत्म
दुदुहान m. n. दुदुहाना f.

अव्यय

तुमुन्
दोग्धुम्

क्त्वा
दुग्ध्वा

ल्यप्
॰दुह्य

णिच्

लट्

परस्मैपदेएकद्विबहु
प्रथमदोहयति दोहयतः दोहयन्ति
मध्यमदोहयसि दोहयथः दोहयथ
उत्तमदोहयामि दोहयावः दोहयामः


आत्मनेपदेएकद्विबहु
प्रथमदोहयते दोहयेते दोहयन्ते
मध्यमदोहयसे दोहयेथे दोहयध्वे
उत्तमदोहये दोहयावहे दोहयामहे


कर्मणिएकद्विबहु
प्रथमदोह्यते दोह्येते दोह्यन्ते
मध्यमदोह्यसे दोह्येथे दोह्यध्वे
उत्तमदोह्ये दोह्यावहे दोह्यामहे


लङ्

परस्मैपदेएकद्विबहु
प्रथमअदोहयत् अदोहयताम् अदोहयन्
मध्यमअदोहयः अदोहयतम् अदोहयत
उत्तमअदोहयम् अदोहयाव अदोहयाम


आत्मनेपदेएकद्विबहु
प्रथमअदोहयत अदोहयेताम् अदोहयन्त
मध्यमअदोहयथाः अदोहयेथाम् अदोहयध्वम्
उत्तमअदोहये अदोहयावहि अदोहयामहि


कर्मणिएकद्विबहु
प्रथमअदोह्यत अदोह्येताम् अदोह्यन्त
मध्यमअदोह्यथाः अदोह्येथाम् अदोह्यध्वम्
उत्तमअदोह्ये अदोह्यावहि अदोह्यामहि


विधिलिङ्

परस्मैपदेएकद्विबहु
प्रथमदोहयेत् दोहयेताम् दोहयेयुः
मध्यमदोहयेः दोहयेतम् दोहयेत
उत्तमदोहयेयम् दोहयेव दोहयेम


आत्मनेपदेएकद्विबहु
प्रथमदोहयेत दोहयेयाताम् दोहयेरन्
मध्यमदोहयेथाः दोहयेयाथाम् दोहयेध्वम्
उत्तमदोहयेय दोहयेवहि दोहयेमहि


कर्मणिएकद्विबहु
प्रथमदोह्येत दोह्येयाताम् दोह्येरन्
मध्यमदोह्येथाः दोह्येयाथाम् दोह्येध्वम्
उत्तमदोह्येय दोह्येवहि दोह्येमहि


लोट्

परस्मैपदेएकद्विबहु
प्रथमदोहयतु दोहयताम् दोहयन्तु
मध्यमदोहय दोहयतम् दोहयत
उत्तमदोहयानि दोहयाव दोहयाम


आत्मनेपदेएकद्विबहु
प्रथमदोहयताम् दोहयेताम् दोहयन्ताम्
मध्यमदोहयस्व दोहयेथाम् दोहयध्वम्
उत्तमदोहयै दोहयावहै दोहयामहै


कर्मणिएकद्विबहु
प्रथमदोह्यताम् दोह्येताम् दोह्यन्ताम्
मध्यमदोह्यस्व दोह्येथाम् दोह्यध्वम्
उत्तमदोह्यै दोह्यावहै दोह्यामहै


लृट्

परस्मैपदेएकद्विबहु
प्रथमदोहयिष्यति दोहयिष्यतः दोहयिष्यन्ति
मध्यमदोहयिष्यसि दोहयिष्यथः दोहयिष्यथ
उत्तमदोहयिष्यामि दोहयिष्यावः दोहयिष्यामः


आत्मनेपदेएकद्विबहु
प्रथमदोहयिष्यते दोहयिष्येते दोहयिष्यन्ते
मध्यमदोहयिष्यसे दोहयिष्येथे दोहयिष्यध्वे
उत्तमदोहयिष्ये दोहयिष्यावहे दोहयिष्यामहे


लुट्

परस्मैपदेएकद्विबहु
प्रथमदोहयिता दोहयितारौ दोहयितारः
मध्यमदोहयितासि दोहयितास्थः दोहयितास्थ
उत्तमदोहयितास्मि दोहयितास्वः दोहयितास्मः

कृदन्त

क्त
दोहित m. n. दोहिता f.

क्तवतु
दोहितवत् m. n. दोहितवती f.

शतृ
दोहयत् m. n. दोहयन्ती f.

शानच्
दोहयमान m. n. दोहयमाना f.

शानच् कर्मणि
दोह्यमान m. n. दोह्यमाना f.

लुडादेश पर
दोहयिष्यत् m. n. दोहयिष्यन्ती f.

लुडादेश आत्म
दोहयिष्यमाण m. n. दोहयिष्यमाणा f.

यत्
दोह्य m. n. दोह्या f.

अनीयर्
दोहनीय m. n. दोहनीया f.

तव्य
दोहयितव्य m. n. दोहयितव्या f.

अव्यय

तुमुन्
दोहयितुम्

क्त्वा
दोहयित्वा

ल्यप्
॰दोह्य

लिट्
दोहयाम्

सन्

लट्

परस्मैपदेएकद्विबहु
प्रथमदुधुक्षति दुधुक्षतः दुधुक्षन्ति
मध्यमदुधुक्षसि दुधुक्षथः दुधुक्षथ
उत्तमदुधुक्षामि दुधुक्षावः दुधुक्षामः


कर्मणिएकद्विबहु
प्रथमदुधुक्ष्यते दुधुक्ष्येते दुधुक्ष्यन्ते
मध्यमदुधुक्ष्यसे दुधुक्ष्येथे दुधुक्ष्यध्वे
उत्तमदुधुक्ष्ये दुधुक्ष्यावहे दुधुक्ष्यामहे


लङ्

परस्मैपदेएकद्विबहु
प्रथमअदुधुक्षत् अदुधुक्षताम् अदुधुक्षन्
मध्यमअदुधुक्षः अदुधुक्षतम् अदुधुक्षत
उत्तमअदुधुक्षम् अदुधुक्षाव अदुधुक्षाम


कर्मणिएकद्विबहु
प्रथमअदुधुक्ष्यत अदुधुक्ष्येताम् अदुधुक्ष्यन्त
मध्यमअदुधुक्ष्यथाः अदुधुक्ष्येथाम् अदुधुक्ष्यध्वम्
उत्तमअदुधुक्ष्ये अदुधुक्ष्यावहि अदुधुक्ष्यामहि


विधिलिङ्

परस्मैपदेएकद्विबहु
प्रथमदुधुक्षेत् दुधुक्षेताम् दुधुक्षेयुः
मध्यमदुधुक्षेः दुधुक्षेतम् दुधुक्षेत
उत्तमदुधुक्षेयम् दुधुक्षेव दुधुक्षेम


कर्मणिएकद्विबहु
प्रथमदुधुक्ष्येत दुधुक्ष्येयाताम् दुधुक्ष्येरन्
मध्यमदुधुक्ष्येथाः दुधुक्ष्येयाथाम् दुधुक्ष्येध्वम्
उत्तमदुधुक्ष्येय दुधुक्ष्येवहि दुधुक्ष्येमहि


लोट्

परस्मैपदेएकद्विबहु
प्रथमदुधुक्षतु दुधुक्षताम् दुधुक्षन्तु
मध्यमदुधुक्ष दुधुक्षतम् दुधुक्षत
उत्तमदुधुक्षाणि दुधुक्षाव दुधुक्षाम


कर्मणिएकद्विबहु
प्रथमदुधुक्ष्यताम् दुधुक्ष्येताम् दुधुक्ष्यन्ताम्
मध्यमदुधुक्ष्यस्व दुधुक्ष्येथाम् दुधुक्ष्यध्वम्
उत्तमदुधुक्ष्यै दुधुक्ष्यावहै दुधुक्ष्यामहै


लृट्

परस्मैपदेएकद्विबहु
प्रथमदुधुक्ष्यति दुधुक्ष्यतः दुधुक्ष्यन्ति
मध्यमदुधुक्ष्यसि दुधुक्ष्यथः दुधुक्ष्यथ
उत्तमदुधुक्ष्यामि दुधुक्ष्यावः दुधुक्ष्यामः


लुट्

परस्मैपदेएकद्विबहु
प्रथमदुधुक्षिता दुधुक्षितारौ दुधुक्षितारः
मध्यमदुधुक्षितासि दुधुक्षितास्थः दुधुक्षितास्थ
उत्तमदुधुक्षितास्मि दुधुक्षितास्वः दुधुक्षितास्मः


लिट्

परस्मैपदेएकद्विबहु
प्रथमदुदुधुक्ष दुदुधुक्षतुः दुदुधुक्षुः
मध्यमदुदुधुक्षिथ दुदुधुक्षथुः दुदुधुक्ष
उत्तमदुदुधुक्ष दुदुधुक्षिव दुदुधुक्षिम

कृदन्त

क्त
दुधुक्षित m. n. दुधुक्षिता f.

क्तवतु
दुधुक्षितवत् m. n. दुधुक्षितवती f.

शतृ
दुधुक्षत् m. n. दुधुक्षन्ती f.

शानच् कर्मणि
दुधुक्ष्यमाण m. n. दुधुक्ष्यमाणा f.

लुडादेश पर
दुधुक्ष्यत् m. n. दुधुक्ष्यन्ती f.

अनीयर्
दुधुक्षणीय m. n. दुधुक्षणीया f.

यत्
दुधुक्ष्य m. n. दुधुक्ष्या f.

तव्य
दुधुक्षितव्य m. n. दुधुक्षितव्या f.

लिडादेश पर
दुदुधुक्ष्वस् m. n. दुदुधुक्षुषी f.

अव्यय

तुमुन्
दुधुक्षितुम्

क्त्वा
दुधुक्षित्वा

ल्यप्
॰दुधुक्ष्य

Le chameau Ocaml
Top | Index | Grammar | Sandhi | Reader | Corpus
© Gérard Huet 1994-2024
Logo Inria