तिङन्तावली धुक्ष्

Roma

अप्रत्ययान्तधातु

लट्

आत्मनेपदेएकद्विबहु
प्रथमधुक्षते धुक्षेते धुक्षन्ते
मध्यमधुक्षसे धुक्षेथे धुक्षध्वे
उत्तमधुक्षे धुक्षावहे धुक्षामहे


कर्मणिएकद्विबहु
प्रथमधुक्ष्यते धुक्ष्येते धुक्ष्यन्ते
मध्यमधुक्ष्यसे धुक्ष्येथे धुक्ष्यध्वे
उत्तमधुक्ष्ये धुक्ष्यावहे धुक्ष्यामहे


लङ्

आत्मनेपदेएकद्विबहु
प्रथमअधुक्षत अधुक्षेताम् अधुक्षन्त
मध्यमअधुक्षथाः अधुक्षेथाम् अधुक्षध्वम्
उत्तमअधुक्षे अधुक्षावहि अधुक्षामहि


कर्मणिएकद्विबहु
प्रथमअधुक्ष्यत अधुक्ष्येताम् अधुक्ष्यन्त
मध्यमअधुक्ष्यथाः अधुक्ष्येथाम् अधुक्ष्यध्वम्
उत्तमअधुक्ष्ये अधुक्ष्यावहि अधुक्ष्यामहि


विधिलिङ्

आत्मनेपदेएकद्विबहु
प्रथमधुक्षेत धुक्षेयाताम् धुक्षेरन्
मध्यमधुक्षेथाः धुक्षेयाथाम् धुक्षेध्वम्
उत्तमधुक्षेय धुक्षेवहि धुक्षेमहि


कर्मणिएकद्विबहु
प्रथमधुक्ष्येत धुक्ष्येयाताम् धुक्ष्येरन्
मध्यमधुक्ष्येथाः धुक्ष्येयाथाम् धुक्ष्येध्वम्
उत्तमधुक्ष्येय धुक्ष्येवहि धुक्ष्येमहि


लोट्

आत्मनेपदेएकद्विबहु
प्रथमधुक्षताम् धुक्षेताम् धुक्षन्ताम्
मध्यमधुक्षस्व धुक्षेथाम् धुक्षध्वम्
उत्तमधुक्षै धुक्षावहै धुक्षामहै


कर्मणिएकद्विबहु
प्रथमधुक्ष्यताम् धुक्ष्येताम् धुक्ष्यन्ताम्
मध्यमधुक्ष्यस्व धुक्ष्येथाम् धुक्ष्यध्वम्
उत्तमधुक्ष्यै धुक्ष्यावहै धुक्ष्यामहै


लृट्

आत्मनेपदेएकद्विबहु
प्रथमधुक्षिष्यते धुक्षिष्येते धुक्षिष्यन्ते
मध्यमधुक्षिष्यसे धुक्षिष्येथे धुक्षिष्यध्वे
उत्तमधुक्षिष्ये धुक्षिष्यावहे धुक्षिष्यामहे


लुट्

परस्मैपदेएकद्विबहु
प्रथमधुक्षिता धुक्षितारौ धुक्षितारः
मध्यमधुक्षितासि धुक्षितास्थः धुक्षितास्थ
उत्तमधुक्षितास्मि धुक्षितास्वः धुक्षितास्मः


लिट्

आत्मनेपदेएकद्विबहु
प्रथमदुधुक्षे दुधुक्षाते दुधुक्षिरे
मध्यमदुधुक्षिषे दुधुक्षाथे दुधुक्षिध्वे
उत्तमदुधुक्षे दुधुक्षिवहे दुधुक्षिमहे


आशीर्लिङ्

परस्मैपदेएकद्विबहु
प्रथमधुक्ष्यात् धुक्ष्यास्ताम् धुक्ष्यासुः
मध्यमधुक्ष्याः धुक्ष्यास्तम् धुक्ष्यास्त
उत्तमधुक्ष्यासम् धुक्ष्यास्व धुक्ष्यास्म

कृदन्त

क्त
धुक्षित m. n. धुक्षिता f.

क्तवतु
धुक्षितवत् m. n. धुक्षितवती f.

शानच्
धुक्षमाण m. n. धुक्षमाणा f.

शानच् कर्मणि
धुक्ष्यमाण m. n. धुक्ष्यमाणा f.

लुडादेश आत्म
धुक्षिष्यमाण m. n. धुक्षिष्यमाणा f.

तव्य
धुक्षितव्य m. n. धुक्षितव्या f.

यत्
धुक्ष्य m. n. धुक्ष्या f.

अनीयर्
धुक्षणीय m. n. धुक्षणीया f.

लिडादेश आत्म
दुधुक्षाण m. n. दुधुक्षाणा f.

अव्यय

तुमुन्
धुक्षितुम्

क्त्वा
धुक्षित्वा

ल्यप्
॰धुक्ष्य

णिच्

लट्

परस्मैपदेएकद्विबहु
प्रथमधुक्षयति धुक्षयतः धुक्षयन्ति
मध्यमधुक्षयसि धुक्षयथः धुक्षयथ
उत्तमधुक्षयामि धुक्षयावः धुक्षयामः


आत्मनेपदेएकद्विबहु
प्रथमधुक्षयते धुक्षयेते धुक्षयन्ते
मध्यमधुक्षयसे धुक्षयेथे धुक्षयध्वे
उत्तमधुक्षये धुक्षयावहे धुक्षयामहे


कर्मणिएकद्विबहु
प्रथमधुक्ष्यते धुक्ष्येते धुक्ष्यन्ते
मध्यमधुक्ष्यसे धुक्ष्येथे धुक्ष्यध्वे
उत्तमधुक्ष्ये धुक्ष्यावहे धुक्ष्यामहे


लङ्

परस्मैपदेएकद्विबहु
प्रथमअधुक्षयत् अधुक्षयताम् अधुक्षयन्
मध्यमअधुक्षयः अधुक्षयतम् अधुक्षयत
उत्तमअधुक्षयम् अधुक्षयाव अधुक्षयाम


आत्मनेपदेएकद्विबहु
प्रथमअधुक्षयत अधुक्षयेताम् अधुक्षयन्त
मध्यमअधुक्षयथाः अधुक्षयेथाम् अधुक्षयध्वम्
उत्तमअधुक्षये अधुक्षयावहि अधुक्षयामहि


कर्मणिएकद्विबहु
प्रथमअधुक्ष्यत अधुक्ष्येताम् अधुक्ष्यन्त
मध्यमअधुक्ष्यथाः अधुक्ष्येथाम् अधुक्ष्यध्वम्
उत्तमअधुक्ष्ये अधुक्ष्यावहि अधुक्ष्यामहि


विधिलिङ्

परस्मैपदेएकद्विबहु
प्रथमधुक्षयेत् धुक्षयेताम् धुक्षयेयुः
मध्यमधुक्षयेः धुक्षयेतम् धुक्षयेत
उत्तमधुक्षयेयम् धुक्षयेव धुक्षयेम


आत्मनेपदेएकद्विबहु
प्रथमधुक्षयेत धुक्षयेयाताम् धुक्षयेरन्
मध्यमधुक्षयेथाः धुक्षयेयाथाम् धुक्षयेध्वम्
उत्तमधुक्षयेय धुक्षयेवहि धुक्षयेमहि


कर्मणिएकद्विबहु
प्रथमधुक्ष्येत धुक्ष्येयाताम् धुक्ष्येरन्
मध्यमधुक्ष्येथाः धुक्ष्येयाथाम् धुक्ष्येध्वम्
उत्तमधुक्ष्येय धुक्ष्येवहि धुक्ष्येमहि


लोट्

परस्मैपदेएकद्विबहु
प्रथमधुक्षयतु धुक्षयताम् धुक्षयन्तु
मध्यमधुक्षय धुक्षयतम् धुक्षयत
उत्तमधुक्षयाणि धुक्षयाव धुक्षयाम


आत्मनेपदेएकद्विबहु
प्रथमधुक्षयताम् धुक्षयेताम् धुक्षयन्ताम्
मध्यमधुक्षयस्व धुक्षयेथाम् धुक्षयध्वम्
उत्तमधुक्षयै धुक्षयावहै धुक्षयामहै


कर्मणिएकद्विबहु
प्रथमधुक्ष्यताम् धुक्ष्येताम् धुक्ष्यन्ताम्
मध्यमधुक्ष्यस्व धुक्ष्येथाम् धुक्ष्यध्वम्
उत्तमधुक्ष्यै धुक्ष्यावहै धुक्ष्यामहै


लृट्

परस्मैपदेएकद्विबहु
प्रथमधुक्षयिष्यति धुक्षयिष्यतः धुक्षयिष्यन्ति
मध्यमधुक्षयिष्यसि धुक्षयिष्यथः धुक्षयिष्यथ
उत्तमधुक्षयिष्यामि धुक्षयिष्यावः धुक्षयिष्यामः


आत्मनेपदेएकद्विबहु
प्रथमधुक्षयिष्यते धुक्षयिष्येते धुक्षयिष्यन्ते
मध्यमधुक्षयिष्यसे धुक्षयिष्येथे धुक्षयिष्यध्वे
उत्तमधुक्षयिष्ये धुक्षयिष्यावहे धुक्षयिष्यामहे


लुट्

परस्मैपदेएकद्विबहु
प्रथमधुक्षयिता धुक्षयितारौ धुक्षयितारः
मध्यमधुक्षयितासि धुक्षयितास्थः धुक्षयितास्थ
उत्तमधुक्षयितास्मि धुक्षयितास्वः धुक्षयितास्मः

कृदन्त

क्त
धुक्षित m. n. धुक्षिता f.

क्तवतु
धुक्षितवत् m. n. धुक्षितवती f.

शतृ
धुक्षयत् m. n. धुक्षयन्ती f.

शानच्
धुक्षयमाण m. n. धुक्षयमाणा f.

शानच् कर्मणि
धुक्ष्यमाण m. n. धुक्ष्यमाणा f.

लुडादेश पर
धुक्षयिष्यत् m. n. धुक्षयिष्यन्ती f.

लुडादेश आत्म
धुक्षयिष्यमाण m. n. धुक्षयिष्यमाणा f.

यत्
धुक्ष्य m. n. धुक्ष्या f.

अनीयर्
धुक्षणीय m. n. धुक्षणीया f.

तव्य
धुक्षयितव्य m. n. धुक्षयितव्या f.

अव्यय

तुमुन्
धुक्षयितुम्

क्त्वा
धुक्षयित्वा

ल्यप्
॰धुक्ष्य

लिट्
धुक्षयाम्

Le chameau Ocaml
Top | Index | Grammar | Sandhi | Reader | Corpus
© Gérard Huet 1994-2024
Logo Inria