तिङन्तावली ?स्रेक्

Roma

अप्रत्ययान्तधातु

लट्

परस्मैपदेएकद्विबहु
प्रथमस्रेकति स्रेकतः स्रेकन्ति
मध्यमस्रेकसि स्रेकथः स्रेकथ
उत्तमस्रेकामि स्रेकावः स्रेकामः


आत्मनेपदेएकद्विबहु
प्रथमस्रेकते स्रेकेते स्रेकन्ते
मध्यमस्रेकसे स्रेकेथे स्रेकध्वे
उत्तमस्रेके स्रेकावहे स्रेकामहे


कर्मणिएकद्विबहु
प्रथमस्रेक्यते स्रेक्येते स्रेक्यन्ते
मध्यमस्रेक्यसे स्रेक्येथे स्रेक्यध्वे
उत्तमस्रेक्ये स्रेक्यावहे स्रेक्यामहे


लङ्

परस्मैपदेएकद्विबहु
प्रथमअस्रेकत् अस्रेकताम् अस्रेकन्
मध्यमअस्रेकः अस्रेकतम् अस्रेकत
उत्तमअस्रेकम् अस्रेकाव अस्रेकाम


आत्मनेपदेएकद्विबहु
प्रथमअस्रेकत अस्रेकेताम् अस्रेकन्त
मध्यमअस्रेकथाः अस्रेकेथाम् अस्रेकध्वम्
उत्तमअस्रेके अस्रेकावहि अस्रेकामहि


कर्मणिएकद्विबहु
प्रथमअस्रेक्यत अस्रेक्येताम् अस्रेक्यन्त
मध्यमअस्रेक्यथाः अस्रेक्येथाम् अस्रेक्यध्वम्
उत्तमअस्रेक्ये अस्रेक्यावहि अस्रेक्यामहि


विधिलिङ्

परस्मैपदेएकद्विबहु
प्रथमस्रेकेत् स्रेकेताम् स्रेकेयुः
मध्यमस्रेकेः स्रेकेतम् स्रेकेत
उत्तमस्रेकेयम् स्रेकेव स्रेकेम


आत्मनेपदेएकद्विबहु
प्रथमस्रेकेत स्रेकेयाताम् स्रेकेरन्
मध्यमस्रेकेथाः स्रेकेयाथाम् स्रेकेध्वम्
उत्तमस्रेकेय स्रेकेवहि स्रेकेमहि


कर्मणिएकद्विबहु
प्रथमस्रेक्येत स्रेक्येयाताम् स्रेक्येरन्
मध्यमस्रेक्येथाः स्रेक्येयाथाम् स्रेक्येध्वम्
उत्तमस्रेक्येय स्रेक्येवहि स्रेक्येमहि


लोट्

परस्मैपदेएकद्विबहु
प्रथमस्रेकतु स्रेकताम् स्रेकन्तु
मध्यमस्रेक स्रेकतम् स्रेकत
उत्तमस्रेकाणि स्रेकाव स्रेकाम


आत्मनेपदेएकद्विबहु
प्रथमस्रेकताम् स्रेकेताम् स्रेकन्ताम्
मध्यमस्रेकस्व स्रेकेथाम् स्रेकध्वम्
उत्तमस्रेकै स्रेकावहै स्रेकामहै


कर्मणिएकद्विबहु
प्रथमस्रेक्यताम् स्रेक्येताम् स्रेक्यन्ताम्
मध्यमस्रेक्यस्व स्रेक्येथाम् स्रेक्यध्वम्
उत्तमस्रेक्यै स्रेक्यावहै स्रेक्यामहै


लृट्

परस्मैपदेएकद्विबहु
प्रथमस्रेकिष्यति स्रेकिष्यतः स्रेकिष्यन्ति
मध्यमस्रेकिष्यसि स्रेकिष्यथः स्रेकिष्यथ
उत्तमस्रेकिष्यामि स्रेकिष्यावः स्रेकिष्यामः


आत्मनेपदेएकद्विबहु
प्रथमस्रेकिष्यते स्रेकिष्येते स्रेकिष्यन्ते
मध्यमस्रेकिष्यसे स्रेकिष्येथे स्रेकिष्यध्वे
उत्तमस्रेकिष्ये स्रेकिष्यावहे स्रेकिष्यामहे


लुट्

परस्मैपदेएकद्विबहु
प्रथमस्रेकिता स्रेकितारौ स्रेकितारः
मध्यमस्रेकितासि स्रेकितास्थः स्रेकितास्थ
उत्तमस्रेकितास्मि स्रेकितास्वः स्रेकितास्मः


लिट्

परस्मैपदेएकद्विबहु
प्रथमसस्रेक सस्रेकतुः सस्रेकुः
मध्यमसस्रेकिथ सस्रेकथुः सस्रेक
उत्तमसस्रेक सस्रेकिव सस्रेकिम


आत्मनेपदेएकद्विबहु
प्रथमसस्रेके सस्रेकाते सस्रेकिरे
मध्यमसस्रेकिषे सस्रेकाथे सस्रेकिध्वे
उत्तमसस्रेके सस्रेकिवहे सस्रेकिमहे


आशीर्लिङ्

परस्मैपदेएकद्विबहु
प्रथमस्रेक्यात् स्रेक्यास्ताम् स्रेक्यासुः
मध्यमस्रेक्याः स्रेक्यास्तम् स्रेक्यास्त
उत्तमस्रेक्यासम् स्रेक्यास्व स्रेक्यास्म

कृदन्त

क्त
स्रेक्त m. n. स्रेक्ता f.

क्तवतु
स्रेक्तवत् m. n. स्रेक्तवती f.

शतृ
स्रेकत् m. n. स्रेकन्ती f.

शानच्
स्रेकमाण m. n. स्रेकमाणा f.

शानच् कर्मणि
स्रेक्यमाण m. n. स्रेक्यमाणा f.

लुडादेश पर
स्रेकिष्यत् m. n. स्रेकिष्यन्ती f.

लुडादेश आत्म
स्रेकिष्यमाण m. n. स्रेकिष्यमाणा f.

तव्य
स्रेकितव्य m. n. स्रेकितव्या f.

यत्
स्रेक्य m. n. स्रेक्या f.

अनीयर्
स्रेकणीय m. n. स्रेकणीया f.

लिडादेश पर
सस्रेक्वस् m. n. सस्रेकुषी f.

लिडादेश आत्म
सस्रेकाण m. n. सस्रेकाणा f.

अव्यय

तुमुन्
स्रेकितुम्

क्त्वा
स्रेक्त्वा

ल्यप्
॰स्रेक्य

Le chameau Ocaml
Top | Index | Grammar | Sandhi | Reader | Corpus
© Gérard Huet 1994-2023
Logo Inria