तिङन्तावली निन्द्

Roma

अप्रत्ययान्तधातु

लट्

परस्मैपदेएकद्विबहु
प्रथमनिन्दति निन्दतः निन्दन्ति
मध्यमनिन्दसि निन्दथः निन्दथ
उत्तमनिन्दामि निन्दावः निन्दामः


कर्मणिएकद्विबहु
प्रथमनिन्द्यते निन्द्येते निन्द्यन्ते
मध्यमनिन्द्यसे निन्द्येथे निन्द्यध्वे
उत्तमनिन्द्ये निन्द्यावहे निन्द्यामहे


लङ्

परस्मैपदेएकद्विबहु
प्रथमअनिन्दत् अनिन्दताम् अनिन्दन्
मध्यमअनिन्दः अनिन्दतम् अनिन्दत
उत्तमअनिन्दम् अनिन्दाव अनिन्दाम


कर्मणिएकद्विबहु
प्रथमअनिन्द्यत अनिन्द्येताम् अनिन्द्यन्त
मध्यमअनिन्द्यथाः अनिन्द्येथाम् अनिन्द्यध्वम्
उत्तमअनिन्द्ये अनिन्द्यावहि अनिन्द्यामहि


विधिलिङ्

परस्मैपदेएकद्विबहु
प्रथमनिन्देत् निन्देताम् निन्देयुः
मध्यमनिन्देः निन्देतम् निन्देत
उत्तमनिन्देयम् निन्देव निन्देम


कर्मणिएकद्विबहु
प्रथमनिन्द्येत निन्द्येयाताम् निन्द्येरन्
मध्यमनिन्द्येथाः निन्द्येयाथाम् निन्द्येध्वम्
उत्तमनिन्द्येय निन्द्येवहि निन्द्येमहि


लोट्

परस्मैपदेएकद्विबहु
प्रथमनिन्दतु निन्दताम् निन्दन्तु
मध्यमनिन्द निन्दतम् निन्दत
उत्तमनिन्दानि निन्दाव निन्दाम


कर्मणिएकद्विबहु
प्रथमनिन्द्यताम् निन्द्येताम् निन्द्यन्ताम्
मध्यमनिन्द्यस्व निन्द्येथाम् निन्द्यध्वम्
उत्तमनिन्द्यै निन्द्यावहै निन्द्यामहै


लृट्

परस्मैपदेएकद्विबहु
प्रथमनिन्दिष्यति निन्दिष्यतः निन्दिष्यन्ति
मध्यमनिन्दिष्यसि निन्दिष्यथः निन्दिष्यथ
उत्तमनिन्दिष्यामि निन्दिष्यावः निन्दिष्यामः


लुट्

परस्मैपदेएकद्विबहु
प्रथमनिन्दिता निन्दितारौ निन्दितारः
मध्यमनिन्दितासि निन्दितास्थः निन्दितास्थ
उत्तमनिन्दितास्मि निन्दितास्वः निन्दितास्मः


लिट्

परस्मैपदेएकद्विबहु
प्रथमनिनिन्द निनिन्दतुः निनिन्दुः निनिदुः
मध्यमनिनिन्दिथ निनिन्दथुः निनिन्द
उत्तमनिनिन्द निनिन्दिव निन्दिमः निनिन्दिम


आशीर्लिङ्

परस्मैपदेएकद्विबहु
प्रथमनिन्द्यात् निन्द्यास्ताम् निन्द्यासुः
मध्यमनिन्द्याः निन्द्यास्तम् निन्द्यास्त
उत्तमनिन्द्यासम् निन्द्यास्व निन्द्यास्म

कृदन्त

क्त
निन्दित m. n. निन्दिता f.

क्तवतु
निन्दितवत् m. n. निन्दितवती f.

शतृ
निन्दत् m. n. निन्दन्ती f.

शानच् कर्मणि
निन्द्यमान m. n. निन्द्यमाना f.

लुडादेश पर
निन्दिष्यत् m. n. निन्दिष्यन्ती f.

तव्य
निन्दितव्य m. n. निन्दितव्या f.

यत्
निन्द्य m. n. निन्द्या f.

अनीयर्
निन्दनीय m. n. निन्दनीया f.

लिडादेश पर
निनिन्द्वस् m. n. निनिन्दुषी f.

अव्यय

तुमुन्
निन्दितुम्

क्त्वा
निन्दित्वा

ल्यप्
॰निन्द्य

Le chameau Ocaml
Top | Index | Grammar | Sandhi | Reader | Corpus
© Gérard Huet 1994-2022
Logo Inria