तिङन्तावली मोक्ष्

Roma

अप्रत्ययान्तधातु

लट्

आत्मनेपदेएकद्विबहु
प्रथममोक्षते मोक्षेते मोक्षन्ते
मध्यममोक्षसे मोक्षेथे मोक्षध्वे
उत्तममोक्षे मोक्षावहे मोक्षामहे


कर्मणिएकद्विबहु
प्रथममोक्ष्यते मोक्ष्येते मोक्ष्यन्ते
मध्यममोक्ष्यसे मोक्ष्येथे मोक्ष्यध्वे
उत्तममोक्ष्ये मोक्ष्यावहे मोक्ष्यामहे


लङ्

आत्मनेपदेएकद्विबहु
प्रथमअमोक्षत अमोक्षेताम् अमोक्षन्त
मध्यमअमोक्षथाः अमोक्षेथाम् अमोक्षध्वम्
उत्तमअमोक्षे अमोक्षावहि अमोक्षामहि


कर्मणिएकद्विबहु
प्रथमअमोक्ष्यत अमोक्ष्येताम् अमोक्ष्यन्त
मध्यमअमोक्ष्यथाः अमोक्ष्येथाम् अमोक्ष्यध्वम्
उत्तमअमोक्ष्ये अमोक्ष्यावहि अमोक्ष्यामहि


विधिलिङ्

आत्मनेपदेएकद्विबहु
प्रथममोक्षेत मोक्षेयाताम् मोक्षेरन्
मध्यममोक्षेथाः मोक्षेयाथाम् मोक्षेध्वम्
उत्तममोक्षेय मोक्षेवहि मोक्षेमहि


कर्मणिएकद्विबहु
प्रथममोक्ष्येत मोक्ष्येयाताम् मोक्ष्येरन्
मध्यममोक्ष्येथाः मोक्ष्येयाथाम् मोक्ष्येध्वम्
उत्तममोक्ष्येय मोक्ष्येवहि मोक्ष्येमहि


लोट्

आत्मनेपदेएकद्विबहु
प्रथममोक्षताम् मोक्षेताम् मोक्षन्ताम्
मध्यममोक्षस्व मोक्षेथाम् मोक्षध्वम्
उत्तममोक्षै मोक्षावहै मोक्षामहै


कर्मणिएकद्विबहु
प्रथममोक्ष्यताम् मोक्ष्येताम् मोक्ष्यन्ताम्
मध्यममोक्ष्यस्व मोक्ष्येथाम् मोक्ष्यध्वम्
उत्तममोक्ष्यै मोक्ष्यावहै मोक्ष्यामहै


लृट्

परस्मैपदेएकद्विबहु
प्रथममोक्षिष्यति मोक्षिष्यतः मोक्षिष्यन्ति
मध्यममोक्षिष्यसि मोक्षिष्यथः मोक्षिष्यथ
उत्तममोक्षिष्यामि मोक्षिष्यावः मोक्षिष्यामः


आत्मनेपदेएकद्विबहु
प्रथममोक्षिष्यते मोक्षिष्येते मोक्षिष्यन्ते
मध्यममोक्षिष्यसे मोक्षिष्येथे मोक्षिष्यध्वे
उत्तममोक्षिष्ये मोक्षिष्यावहे मोक्षिष्यामहे


लुट्

परस्मैपदेएकद्विबहु
प्रथममोक्षिता मोक्षितारौ मोक्षितारः
मध्यममोक्षितासि मोक्षितास्थः मोक्षितास्थ
उत्तममोक्षितास्मि मोक्षितास्वः मोक्षितास्मः


लिट्

परस्मैपदेएकद्विबहु
प्रथमममोक्ष ममोक्षतुः ममोक्षुः
मध्यमममोक्षिथ ममोक्षथुः ममोक्ष
उत्तमममोक्ष ममोक्षिव ममोक्षिम


आत्मनेपदेएकद्विबहु
प्रथमममोक्षे ममोक्षाते ममोक्षिरे
मध्यमममोक्षिषे ममोक्षाथे ममोक्षिध्वे
उत्तमममोक्षे ममोक्षिवहे ममोक्षिमहे


आशीर्लिङ्

परस्मैपदेएकद्विबहु
प्रथममोक्ष्यात् मोक्ष्यास्ताम् मोक्ष्यासुः
मध्यममोक्ष्याः मोक्ष्यास्तम् मोक्ष्यास्त
उत्तममोक्ष्यासम् मोक्ष्यास्व मोक्ष्यास्म

कृदन्त

क्त
मोक्षित m. n. मोक्षिता f.

क्तवतु
मोक्षितवत् m. n. मोक्षितवती f.

शानच्
मोक्षमाण m. n. मोक्षमाणा f.

शानच् कर्मणि
मोक्ष्यमाण m. n. मोक्ष्यमाणा f.

लुडादेश पर
मोक्षिष्यत् m. n. मोक्षिष्यन्ती f.

लुडादेश आत्म
मोक्षिष्यमाण m. n. मोक्षिष्यमाणा f.

तव्य
मोक्षितव्य m. n. मोक्षितव्या f.

यत्
मोक्ष्य m. n. मोक्ष्या f.

अनीयर्
मोक्षणीय m. n. मोक्षणीया f.

लिडादेश पर
ममोक्ष्वस् m. n. ममोक्षुषी f.

लिडादेश आत्म
ममोक्षाण m. n. ममोक्षाणा f.

अव्यय

तुमुन्
मोक्षितुम्

क्त्वा
मोक्षित्वा

ल्यप्
॰मोक्ष्य

Le chameau Ocaml
Top | Index | Grammar | Sandhi | Reader | Corpus
© Gérard Huet 1994-2024
Logo Inria