तिङन्तावली क्रुञ्च्१

Roma

अप्रत्ययान्तधातु

लट्

परस्मैपदेएकद्विबहु
प्रथमक्रुञ्चति क्रुञ्चतः क्रुञ्चन्ति
मध्यमक्रुञ्चसि क्रुञ्चथः क्रुञ्चथ
उत्तमक्रुञ्चामि क्रुञ्चावः क्रुञ्चामः


कर्मणिएकद्विबहु
प्रथमक्रुच्यते क्रुच्येते क्रुच्यन्ते
मध्यमक्रुच्यसे क्रुच्येथे क्रुच्यध्वे
उत्तमक्रुच्ये क्रुच्यावहे क्रुच्यामहे


लङ्

परस्मैपदेएकद्विबहु
प्रथमअक्रुञ्चत् अक्रुञ्चताम् अक्रुञ्चन्
मध्यमअक्रुञ्चः अक्रुञ्चतम् अक्रुञ्चत
उत्तमअक्रुञ्चम् अक्रुञ्चाव अक्रुञ्चाम


कर्मणिएकद्विबहु
प्रथमअक्रुच्यत अक्रुच्येताम् अक्रुच्यन्त
मध्यमअक्रुच्यथाः अक्रुच्येथाम् अक्रुच्यध्वम्
उत्तमअक्रुच्ये अक्रुच्यावहि अक्रुच्यामहि


विधिलिङ्

परस्मैपदेएकद्विबहु
प्रथमक्रुञ्चेत् क्रुञ्चेताम् क्रुञ्चेयुः
मध्यमक्रुञ्चेः क्रुञ्चेतम् क्रुञ्चेत
उत्तमक्रुञ्चेयम् क्रुञ्चेव क्रुञ्चेम


कर्मणिएकद्विबहु
प्रथमक्रुच्येत क्रुच्येयाताम् क्रुच्येरन्
मध्यमक्रुच्येथाः क्रुच्येयाथाम् क्रुच्येध्वम्
उत्तमक्रुच्येय क्रुच्येवहि क्रुच्येमहि


लोट्

परस्मैपदेएकद्विबहु
प्रथमक्रुञ्चतु क्रुञ्चताम् क्रुञ्चन्तु
मध्यमक्रुञ्च क्रुञ्चतम् क्रुञ्चत
उत्तमक्रुञ्चानि क्रुञ्चाव क्रुञ्चाम


कर्मणिएकद्विबहु
प्रथमक्रुच्यताम् क्रुच्येताम् क्रुच्यन्ताम्
मध्यमक्रुच्यस्व क्रुच्येथाम् क्रुच्यध्वम्
उत्तमक्रुच्यै क्रुच्यावहै क्रुच्यामहै


लृट्

परस्मैपदेएकद्विबहु
प्रथमक्रुञ्चिष्यति क्रुञ्चिष्यतः क्रुञ्चिष्यन्ति
मध्यमक्रुञ्चिष्यसि क्रुञ्चिष्यथः क्रुञ्चिष्यथ
उत्तमक्रुञ्चिष्यामि क्रुञ्चिष्यावः क्रुञ्चिष्यामः


लुट्

परस्मैपदेएकद्विबहु
प्रथमक्रुञ्चिता क्रुञ्चितारौ क्रुञ्चितारः
मध्यमक्रुञ्चितासि क्रुञ्चितास्थः क्रुञ्चितास्थ
उत्तमक्रुञ्चितास्मि क्रुञ्चितास्वः क्रुञ्चितास्मः


लिट्

परस्मैपदेएकद्विबहु
प्रथमचुक्रुञ्च चुक्रुञ्चतुः चुक्रुञ्चुः
मध्यमचुक्रुञ्चिथ चुक्रुञ्चथुः चुक्रुञ्च
उत्तमचुक्रुञ्च चुक्रुञ्चिव चुक्रुञ्चिम


आशीर्लिङ्

परस्मैपदेएकद्विबहु
प्रथमक्रुच्यात् क्रुच्यास्ताम् क्रुच्यासुः
मध्यमक्रुच्याः क्रुच्यास्तम् क्रुच्यास्त
उत्तमक्रुच्यासम् क्रुच्यास्व क्रुच्यास्म

कृदन्त

क्त
क्रुञ्चित m. n. क्रुञ्चिता f.

क्तवतु
क्रुञ्चितवत् m. n. क्रुञ्चितवती f.

शतृ
क्रुञ्चत् m. n. क्रुञ्चन्ती f.

शानच् कर्मणि
क्रुच्यमान m. n. क्रुच्यमाना f.

लुडादेश पर
क्रुञ्चिष्यत् m. n. क्रुञ्चिष्यन्ती f.

तव्य
क्रुञ्चितव्य m. n. क्रुञ्चितव्या f.

यत्
क्रुञ्च्य m. n. क्रुञ्च्या f.

अनीयर्
क्रुञ्चनीय m. n. क्रुञ्चनीया f.

लिडादेश पर
चुक्रुञ्च्वस् m. n. चुक्रुञ्चुषी f.

अव्यय

तुमुन्
क्रुञ्चितुम्

क्त्वा
क्रुञ्चित्वा

ल्यप्
॰क्रुच्य

Le chameau Ocaml
Top | Index | Grammar | Sandhi | Reader | Corpus
© Gérard Huet 1994-2023
Logo Inria