तिङन्तावली ?कण्ट्

Roma

अप्रत्ययान्तधातु

लट्

परस्मैपदेएकद्विबहु
प्रथमकण्टति कण्टतः कण्टन्ति
मध्यमकण्टसि कण्टथः कण्टथ
उत्तमकण्टामि कण्टावः कण्टामः


आत्मनेपदेएकद्विबहु
प्रथमकण्टते कण्टेते कण्टन्ते
मध्यमकण्टसे कण्टेथे कण्टध्वे
उत्तमकण्टे कण्टावहे कण्टामहे


कर्मणिएकद्विबहु
प्रथमकण्ट्यते कण्ट्येते कण्ट्यन्ते
मध्यमकण्ट्यसे कण्ट्येथे कण्ट्यध्वे
उत्तमकण्ट्ये कण्ट्यावहे कण्ट्यामहे


लङ्

परस्मैपदेएकद्विबहु
प्रथमअकण्टत् अकण्टताम् अकण्टन्
मध्यमअकण्टः अकण्टतम् अकण्टत
उत्तमअकण्टम् अकण्टाव अकण्टाम


आत्मनेपदेएकद्विबहु
प्रथमअकण्टत अकण्टेताम् अकण्टन्त
मध्यमअकण्टथाः अकण्टेथाम् अकण्टध्वम्
उत्तमअकण्टे अकण्टावहि अकण्टामहि


कर्मणिएकद्विबहु
प्रथमअकण्ट्यत अकण्ट्येताम् अकण्ट्यन्त
मध्यमअकण्ट्यथाः अकण्ट्येथाम् अकण्ट्यध्वम्
उत्तमअकण्ट्ये अकण्ट्यावहि अकण्ट्यामहि


विधिलिङ्

परस्मैपदेएकद्विबहु
प्रथमकण्टेत् कण्टेताम् कण्टेयुः
मध्यमकण्टेः कण्टेतम् कण्टेत
उत्तमकण्टेयम् कण्टेव कण्टेम


आत्मनेपदेएकद्विबहु
प्रथमकण्टेत कण्टेयाताम् कण्टेरन्
मध्यमकण्टेथाः कण्टेयाथाम् कण्टेध्वम्
उत्तमकण्टेय कण्टेवहि कण्टेमहि


कर्मणिएकद्विबहु
प्रथमकण्ट्येत कण्ट्येयाताम् कण्ट्येरन्
मध्यमकण्ट्येथाः कण्ट्येयाथाम् कण्ट्येध्वम्
उत्तमकण्ट्येय कण्ट्येवहि कण्ट्येमहि


लोट्

परस्मैपदेएकद्विबहु
प्रथमकण्टतु कण्टताम् कण्टन्तु
मध्यमकण्ट कण्टतम् कण्टत
उत्तमकण्टानि कण्टाव कण्टाम


आत्मनेपदेएकद्विबहु
प्रथमकण्टताम् कण्टेताम् कण्टन्ताम्
मध्यमकण्टस्व कण्टेथाम् कण्टध्वम्
उत्तमकण्टै कण्टावहै कण्टामहै


कर्मणिएकद्विबहु
प्रथमकण्ट्यताम् कण्ट्येताम् कण्ट्यन्ताम्
मध्यमकण्ट्यस्व कण्ट्येथाम् कण्ट्यध्वम्
उत्तमकण्ट्यै कण्ट्यावहै कण्ट्यामहै


लृट्

परस्मैपदेएकद्विबहु
प्रथमकण्टिष्यति कण्टिष्यतः कण्टिष्यन्ति
मध्यमकण्टिष्यसि कण्टिष्यथः कण्टिष्यथ
उत्तमकण्टिष्यामि कण्टिष्यावः कण्टिष्यामः


आत्मनेपदेएकद्विबहु
प्रथमकण्टिष्यते कण्टिष्येते कण्टिष्यन्ते
मध्यमकण्टिष्यसे कण्टिष्येथे कण्टिष्यध्वे
उत्तमकण्टिष्ये कण्टिष्यावहे कण्टिष्यामहे


लुट्

परस्मैपदेएकद्विबहु
प्रथमकण्टिता कण्टितारौ कण्टितारः
मध्यमकण्टितासि कण्टितास्थः कण्टितास्थ
उत्तमकण्टितास्मि कण्टितास्वः कण्टितास्मः


लिट्

परस्मैपदेएकद्विबहु
प्रथमचकण्ट चकण्टतुः चकण्टुः
मध्यमचकण्टिथ चकण्टथुः चकण्ट
उत्तमचकण्ट चकण्टिव चकण्टिम


आत्मनेपदेएकद्विबहु
प्रथमचकण्टे चकण्टाते चकण्टिरे
मध्यमचकण्टिषे चकण्टाथे चकण्टिध्वे
उत्तमचकण्टे चकण्टिवहे चकण्टिमहे


आशीर्लिङ्

परस्मैपदेएकद्विबहु
प्रथमकण्ट्यात् कण्ट्यास्ताम् कण्ट्यासुः
मध्यमकण्ट्याः कण्ट्यास्तम् कण्ट्यास्त
उत्तमकण्ट्यासम् कण्ट्यास्व कण्ट्यास्म

कृदन्त

क्त
कण्टित m. n. कण्टिता f.

क्तवतु
कण्टितवत् m. n. कण्टितवती f.

शतृ
कण्टत् m. n. कण्टन्ती f.

शानच्
कण्टमान m. n. कण्टमाना f.

शानच् कर्मणि
कण्ट्यमान m. n. कण्ट्यमाना f.

लुडादेश पर
कण्टिष्यत् m. n. कण्टिष्यन्ती f.

लुडादेश आत्म
कण्टिष्यमाण m. n. कण्टिष्यमाणा f.

तव्य
कण्टितव्य m. n. कण्टितव्या f.

यत्
कण्ट्य m. n. कण्ट्या f.

अनीयर्
कण्टनीय m. n. कण्टनीया f.

लिडादेश पर
चकण्ट्वस् m. n. चकण्टुषी f.

लिडादेश आत्म
चकण्टान m. n. चकण्टाना f.

अव्यय

तुमुन्
कण्टितुम्

क्त्वा
कण्टित्वा

ल्यप्
॰कण्ट्य

Le chameau Ocaml
Top | Index | Grammar | Sandhi | Reader | Corpus
© Gérard Huet 1994-2024
Logo Inria