तिङन्तावली दुष्

Roma

अप्रत्ययान्तधातु

लट्

परस्मैपदेएकद्विबहु
प्रथमदुष्यति दुष्यतः दुष्यन्ति
मध्यमदुष्यसि दुष्यथः दुष्यथ
उत्तमदुष्यामि दुष्यावः दुष्यामः


कर्मणिएकद्विबहु
प्रथमदुष्यते दुष्येते दुष्यन्ते
मध्यमदुष्यसे दुष्येथे दुष्यध्वे
उत्तमदुष्ये दुष्यावहे दुष्यामहे


लङ्

परस्मैपदेएकद्विबहु
प्रथमअदुष्यत् अदुष्यताम् अदुष्यन्
मध्यमअदुष्यः अदुष्यतम् अदुष्यत
उत्तमअदुष्यम् अदुष्याव अदुष्याम


कर्मणिएकद्विबहु
प्रथमअदुष्यत अदुष्येताम् अदुष्यन्त
मध्यमअदुष्यथाः अदुष्येथाम् अदुष्यध्वम्
उत्तमअदुष्ये अदुष्यावहि अदुष्यामहि


विधिलिङ्

परस्मैपदेएकद्विबहु
प्रथमदुष्येत् दुष्येताम् दुष्येयुः
मध्यमदुष्येः दुष्येतम् दुष्येत
उत्तमदुष्येयम् दुष्येव दुष्येम


कर्मणिएकद्विबहु
प्रथमदुष्येत दुष्येयाताम् दुष्येरन्
मध्यमदुष्येथाः दुष्येयाथाम् दुष्येध्वम्
उत्तमदुष्येय दुष्येवहि दुष्येमहि


लोट्

परस्मैपदेएकद्विबहु
प्रथमदुष्यतु दुष्यताम् दुष्यन्तु
मध्यमदुष्य दुष्यतम् दुष्यत
उत्तमदुष्याणि दुष्याव दुष्याम


कर्मणिएकद्विबहु
प्रथमदुष्यताम् दुष्येताम् दुष्यन्ताम्
मध्यमदुष्यस्व दुष्येथाम् दुष्यध्वम्
उत्तमदुष्यै दुष्यावहै दुष्यामहै


लृट्

परस्मैपदेएकद्विबहु
प्रथमदोक्ष्यति दोक्ष्यतः दोक्ष्यन्ति
मध्यमदोक्ष्यसि दोक्ष्यथः दोक्ष्यथ
उत्तमदोक्ष्यामि दोक्ष्यावः दोक्ष्यामः


लुट्

परस्मैपदेएकद्विबहु
प्रथमदोष्टा दोष्टारौ दोष्टारः
मध्यमदोष्टासि दोष्टास्थः दोष्टास्थ
उत्तमदोष्टास्मि दोष्टास्वः दोष्टास्मः


लिट्

परस्मैपदेएकद्विबहु
प्रथमदुदोष दुदुषतुः दुदुषुः
मध्यमदुदोषिथ दुदुषथुः दुदुष
उत्तमदुदोष दुदुषिव दुदुषिम


आशीर्लिङ्

परस्मैपदेएकद्विबहु
प्रथमदुष्यात् दुष्यास्ताम् दुष्यासुः
मध्यमदुष्याः दुष्यास्तम् दुष्यास्त
उत्तमदुष्यासम् दुष्यास्व दुष्यास्म

कृदन्त

क्त
दुष्ट m. n. दुष्टा f.

क्तवतु
दुष्टवत् m. n. दुष्टवती f.

शतृ
दुष्यत् m. n. दुष्यन्ती f.

शानच् कर्मणि
दुष्यमाण m. n. दुष्यमाणा f.

लुडादेश पर
दोक्ष्यत् m. n. दोक्ष्यन्ती f.

यत्
दोष्टव्य m. n. दोष्टव्या f.

यत्
दोष्य m. n. दोष्या f.

अनीयर्
दोषणीय m. n. दोषणीया f.

लिडादेश पर
दुदुष्वस् m. n. दुदुषुषी f.

अव्यय

तुमुन्
दोष्टुम्

क्त्वा
दुष्ट्वा

ल्यप्
॰दुष्य

णिच्

लट्

परस्मैपदेएकद्विबहु
प्रथमदूषयति दूषयतः दूषयन्ति
मध्यमदूषयसि दूषयथः दूषयथ
उत्तमदूषयामि दूषयावः दूषयामः


आत्मनेपदेएकद्विबहु
प्रथमदूषयते दूषयेते दूषयन्ते
मध्यमदूषयसे दूषयेथे दूषयध्वे
उत्तमदूषये दूषयावहे दूषयामहे


कर्मणिएकद्विबहु
प्रथमदूष्यते दूष्येते दूष्यन्ते
मध्यमदूष्यसे दूष्येथे दूष्यध्वे
उत्तमदूष्ये दूष्यावहे दूष्यामहे


लङ्

परस्मैपदेएकद्विबहु
प्रथमअदूषयत् अदूषयताम् अदूषयन्
मध्यमअदूषयः अदूषयतम् अदूषयत
उत्तमअदूषयम् अदूषयाव अदूषयाम


आत्मनेपदेएकद्विबहु
प्रथमअदूषयत अदूषयेताम् अदूषयन्त
मध्यमअदूषयथाः अदूषयेथाम् अदूषयध्वम्
उत्तमअदूषये अदूषयावहि अदूषयामहि


कर्मणिएकद्विबहु
प्रथमअदूष्यत अदूष्येताम् अदूष्यन्त
मध्यमअदूष्यथाः अदूष्येथाम् अदूष्यध्वम्
उत्तमअदूष्ये अदूष्यावहि अदूष्यामहि


विधिलिङ्

परस्मैपदेएकद्विबहु
प्रथमदूषयेत् दूषयेताम् दूषयेयुः
मध्यमदूषयेः दूषयेतम् दूषयेत
उत्तमदूषयेयम् दूषयेव दूषयेम


आत्मनेपदेएकद्विबहु
प्रथमदूषयेत दूषयेयाताम् दूषयेरन्
मध्यमदूषयेथाः दूषयेयाथाम् दूषयेध्वम्
उत्तमदूषयेय दूषयेवहि दूषयेमहि


कर्मणिएकद्विबहु
प्रथमदूष्येत दूष्येयाताम् दूष्येरन्
मध्यमदूष्येथाः दूष्येयाथाम् दूष्येध्वम्
उत्तमदूष्येय दूष्येवहि दूष्येमहि


लोट्

परस्मैपदेएकद्विबहु
प्रथमदूषयतु दूषयताम् दूषयन्तु
मध्यमदूषय दूषयतम् दूषयत
उत्तमदूषयाणि दूषयाव दूषयाम


आत्मनेपदेएकद्विबहु
प्रथमदूषयताम् दूषयेताम् दूषयन्ताम्
मध्यमदूषयस्व दूषयेथाम् दूषयध्वम्
उत्तमदूषयै दूषयावहै दूषयामहै


कर्मणिएकद्विबहु
प्रथमदूष्यताम् दूष्येताम् दूष्यन्ताम्
मध्यमदूष्यस्व दूष्येथाम् दूष्यध्वम्
उत्तमदूष्यै दूष्यावहै दूष्यामहै


लृट्

परस्मैपदेएकद्विबहु
प्रथमदूषयिष्यति दूषयिष्यतः दूषयिष्यन्ति
मध्यमदूषयिष्यसि दूषयिष्यथः दूषयिष्यथ
उत्तमदूषयिष्यामि दूषयिष्यावः दूषयिष्यामः


आत्मनेपदेएकद्विबहु
प्रथमदूषयिष्यते दूषयिष्येते दूषयिष्यन्ते
मध्यमदूषयिष्यसे दूषयिष्येथे दूषयिष्यध्वे
उत्तमदूषयिष्ये दूषयिष्यावहे दूषयिष्यामहे


लुट्

परस्मैपदेएकद्विबहु
प्रथमदूषयिता दूषयितारौ दूषयितारः
मध्यमदूषयितासि दूषयितास्थः दूषयितास्थ
उत्तमदूषयितास्मि दूषयितास्वः दूषयितास्मः


लुङ्

परस्मैपदेएकद्विबहु
प्रथमअदूदुषत् अदूदुषताम् अदूदुषन्
मध्यमअदूदुषः अदूदुषतम् अदूदुषत
उत्तमअदूदुषम् अदूदुषाव अदूदुषाम


आत्मनेपदेएकद्विबहु
प्रथमअदूदुषत अदूदुषेताम् अदूदुषन्त
मध्यमअदूदुषथाः अदूदुषेथाम् अदूदुषध्वम्
उत्तमअदूदुषे अदूदुषावहि अदूदुषामहि

कृदन्त

क्त
दूषित m. n. दूषिता f.

क्तवतु
दूषितवत् m. n. दूषितवती f.

शतृ
दूषयत् m. n. दूषयन्ती f.

शानच्
दूषयमाण m. n. दूषयमाणा f.

शानच् कर्मणि
दूष्यमाण m. n. दूष्यमाणा f.

लुडादेश पर
दूषयिष्यत् m. n. दूषयिष्यन्ती f.

लुडादेश आत्म
दूषयिष्यमाण m. n. दूषयिष्यमाणा f.

यत्
दूष्य m. n. दूष्या f.

अनीयर्
दूषणीय m. n. दूषणीया f.

तव्य
दूषयितव्य m. n. दूषयितव्या f.

अव्यय

तुमुन्
दूषयितुम्

क्त्वा
दूषयित्वा

ल्यप्
॰दूष्य

लिट्
दूषयाम्

Le chameau Ocaml
Top | Index | Grammar | Sandhi | Reader | Corpus
© Gérard Huet 1994-2023
Logo Inria