तिङन्तावली ?अन्द्

Roma

अप्रत्ययान्तधातु

लट्

परस्मैपदेएकद्विबहु
प्रथमअन्दति अन्दतः अन्दन्ति
मध्यमअन्दसि अन्दथः अन्दथ
उत्तमअन्दामि अन्दावः अन्दामः


आत्मनेपदेएकद्विबहु
प्रथमअन्दते अन्देते अन्दन्ते
मध्यमअन्दसे अन्देथे अन्दध्वे
उत्तमअन्दे अन्दावहे अन्दामहे


कर्मणिएकद्विबहु
प्रथमअन्द्यते अन्द्येते अन्द्यन्ते
मध्यमअन्द्यसे अन्द्येथे अन्द्यध्वे
उत्तमअन्द्ये अन्द्यावहे अन्द्यामहे


लङ्

परस्मैपदेएकद्विबहु
प्रथमआन्दत् आन्दताम् आन्दन्
मध्यमआन्दः आन्दतम् आन्दत
उत्तमआन्दम् आन्दाव आन्दाम


आत्मनेपदेएकद्विबहु
प्रथमआन्दत आन्देताम् आन्दन्त
मध्यमआन्दथाः आन्देथाम् आन्दध्वम्
उत्तमआन्दे आन्दावहि आन्दामहि


कर्मणिएकद्विबहु
प्रथमआन्द्यत आन्द्येताम् आन्द्यन्त
मध्यमआन्द्यथाः आन्द्येथाम् आन्द्यध्वम्
उत्तमआन्द्ये आन्द्यावहि आन्द्यामहि


विधिलिङ्

परस्मैपदेएकद्विबहु
प्रथमअन्देत् अन्देताम् अन्देयुः
मध्यमअन्देः अन्देतम् अन्देत
उत्तमअन्देयम् अन्देव अन्देम


आत्मनेपदेएकद्विबहु
प्रथमअन्देत अन्देयाताम् अन्देरन्
मध्यमअन्देथाः अन्देयाथाम् अन्देध्वम्
उत्तमअन्देय अन्देवहि अन्देमहि


कर्मणिएकद्विबहु
प्रथमअन्द्येत अन्द्येयाताम् अन्द्येरन्
मध्यमअन्द्येथाः अन्द्येयाथाम् अन्द्येध्वम्
उत्तमअन्द्येय अन्द्येवहि अन्द्येमहि


लोट्

परस्मैपदेएकद्विबहु
प्रथमअन्दतु अन्दताम् अन्दन्तु
मध्यमअन्द अन्दतम् अन्दत
उत्तमअन्दानि अन्दाव अन्दाम


आत्मनेपदेएकद्विबहु
प्रथमअन्दताम् अन्देताम् अन्दन्ताम्
मध्यमअन्दस्व अन्देथाम् अन्दध्वम्
उत्तमअन्दै अन्दावहै अन्दामहै


कर्मणिएकद्विबहु
प्रथमअन्द्यताम् अन्द्येताम् अन्द्यन्ताम्
मध्यमअन्द्यस्व अन्द्येथाम् अन्द्यध्वम्
उत्तमअन्द्यै अन्द्यावहै अन्द्यामहै


लृट्

परस्मैपदेएकद्विबहु
प्रथमअन्दिष्यति अन्दिष्यतः अन्दिष्यन्ति
मध्यमअन्दिष्यसि अन्दिष्यथः अन्दिष्यथ
उत्तमअन्दिष्यामि अन्दिष्यावः अन्दिष्यामः


आत्मनेपदेएकद्विबहु
प्रथमअन्दिष्यते अन्दिष्येते अन्दिष्यन्ते
मध्यमअन्दिष्यसे अन्दिष्येथे अन्दिष्यध्वे
उत्तमअन्दिष्ये अन्दिष्यावहे अन्दिष्यामहे


लुट्

परस्मैपदेएकद्विबहु
प्रथमअन्दिता अन्दितारौ अन्दितारः
मध्यमअन्दितासि अन्दितास्थः अन्दितास्थ
उत्तमअन्दितास्मि अन्दितास्वः अन्दितास्मः


लिट्

परस्मैपदेएकद्विबहु
प्रथमअनन्द अनन्दतुः अनन्दुः
मध्यमअनन्दिथ अनन्दथुः अनन्द
उत्तमअनन्द अनन्दिव अनन्दिम


आत्मनेपदेएकद्विबहु
प्रथमअनन्दे अनन्दाते अनन्दिरे
मध्यमअनन्दिषे अनन्दाथे अनन्दिध्वे
उत्तमअनन्दे अनन्दिवहे अनन्दिमहे


आशीर्लिङ्

परस्मैपदेएकद्विबहु
प्रथमअन्द्यात् अन्द्यास्ताम् अन्द्यासुः
मध्यमअन्द्याः अन्द्यास्तम् अन्द्यास्त
उत्तमअन्द्यासम् अन्द्यास्व अन्द्यास्म

कृदन्त

क्त
अन्दित m. n. अन्दिता f.

क्तवतु
अन्दितवत् m. n. अन्दितवती f.

शतृ
अन्दत् m. n. अन्दन्ती f.

शानच्
अन्दमान m. n. अन्दमाना f.

शानच् कर्मणि
अन्द्यमान m. n. अन्द्यमाना f.

लुडादेश पर
अन्दिष्यत् m. n. अन्दिष्यन्ती f.

लुडादेश आत्म
अन्दिष्यमाण m. n. अन्दिष्यमाणा f.

तव्य
अन्दितव्य m. n. अन्दितव्या f.

यत्
अन्द्य m. n. अन्द्या f.

अनीयर्
अन्दनीय m. n. अन्दनीया f.

लिडादेश पर
अनन्द्वस् m. n. अनन्दुषी f.

लिडादेश आत्म
अनन्दान m. n. अनन्दाना f.

अव्यय

तुमुन्
अन्दितुम्

क्त्वा
अन्दित्वा

ल्यप्
॰अन्द्य

Le chameau Ocaml
Top | Index | Grammar | Sandhi | Reader | Corpus
© Gérard Huet 1994-2022
Logo Inria