The Sanskrit Parser Assistant


Lexicon: Heritage Version 3.26 [2020-10-17]


sa punarapi svakārye manaḥ nyaveśayat
स पुनरपि स्वकार्ये मनः न्यवेशयत्

sa
[tad]{m. sg. nom.}
punaḥ
[punar]{conj.}
api
[api]{conj.}
sva
[sva]{iic.}
kārye
[kārya { pfp. [1] }[kṛ_1]]{n. du. acc.}
manaḥ
[manas]{n. sg. acc.}
nyaveśayat
[ni-viś_1]{ca. impft. ac. sg. 3}