तिङन्तावली ?यूष्

Roma

अप्रत्ययान्तधातु

लट्

परस्मैपदेएकद्विबहु
प्रथमयूषति यूषतः यूषन्ति
मध्यमयूषसि यूषथः यूषथ
उत्तमयूषामि यूषावः यूषामः


आत्मनेपदेएकद्विबहु
प्रथमयूषते यूषेते यूषन्ते
मध्यमयूषसे यूषेथे यूषध्वे
उत्तमयूषे यूषावहे यूषामहे


कर्मणिएकद्विबहु
प्रथमयूष्यते यूष्येते यूष्यन्ते
मध्यमयूष्यसे यूष्येथे यूष्यध्वे
उत्तमयूष्ये यूष्यावहे यूष्यामहे


लङ्

परस्मैपदेएकद्विबहु
प्रथमअयूषत् अयूषताम् अयूषन्
मध्यमअयूषः अयूषतम् अयूषत
उत्तमअयूषम् अयूषाव अयूषाम


आत्मनेपदेएकद्विबहु
प्रथमअयूषत अयूषेताम् अयूषन्त
मध्यमअयूषथाः अयूषेथाम् अयूषध्वम्
उत्तमअयूषे अयूषावहि अयूषामहि


कर्मणिएकद्विबहु
प्रथमअयूष्यत अयूष्येताम् अयूष्यन्त
मध्यमअयूष्यथाः अयूष्येथाम् अयूष्यध्वम्
उत्तमअयूष्ये अयूष्यावहि अयूष्यामहि


विधिलिङ्

परस्मैपदेएकद्विबहु
प्रथमयूषेत् यूषेताम् यूषेयुः
मध्यमयूषेः यूषेतम् यूषेत
उत्तमयूषेयम् यूषेव यूषेम


आत्मनेपदेएकद्विबहु
प्रथमयूषेत यूषेयाताम् यूषेरन्
मध्यमयूषेथाः यूषेयाथाम् यूषेध्वम्
उत्तमयूषेय यूषेवहि यूषेमहि


कर्मणिएकद्विबहु
प्रथमयूष्येत यूष्येयाताम् यूष्येरन्
मध्यमयूष्येथाः यूष्येयाथाम् यूष्येध्वम्
उत्तमयूष्येय यूष्येवहि यूष्येमहि


लोट्

परस्मैपदेएकद्विबहु
प्रथमयूषतु यूषताम् यूषन्तु
मध्यमयूष यूषतम् यूषत
उत्तमयूषाणि यूषाव यूषाम


आत्मनेपदेएकद्विबहु
प्रथमयूषताम् यूषेताम् यूषन्ताम्
मध्यमयूषस्व यूषेथाम् यूषध्वम्
उत्तमयूषै यूषावहै यूषामहै


कर्मणिएकद्विबहु
प्रथमयूष्यताम् यूष्येताम् यूष्यन्ताम्
मध्यमयूष्यस्व यूष्येथाम् यूष्यध्वम्
उत्तमयूष्यै यूष्यावहै यूष्यामहै


लृट्

परस्मैपदेएकद्विबहु
प्रथमयूषिष्यति यूषिष्यतः यूषिष्यन्ति
मध्यमयूषिष्यसि यूषिष्यथः यूषिष्यथ
उत्तमयूषिष्यामि यूषिष्यावः यूषिष्यामः


आत्मनेपदेएकद्विबहु
प्रथमयूषिष्यते यूषिष्येते यूषिष्यन्ते
मध्यमयूषिष्यसे यूषिष्येथे यूषिष्यध्वे
उत्तमयूषिष्ये यूषिष्यावहे यूषिष्यामहे


लुट्

परस्मैपदेएकद्विबहु
प्रथमयूषिता यूषितारौ यूषितारः
मध्यमयूषितासि यूषितास्थः यूषितास्थ
उत्तमयूषितास्मि यूषितास्वः यूषितास्मः


लिट्

परस्मैपदेएकद्विबहु
प्रथमयुयूष युयूषतुः युयूषुः
मध्यमयुयूषिथ युयूषथुः युयूष
उत्तमयुयूष युयूषिव युयूषिम


आत्मनेपदेएकद्विबहु
प्रथमयुयूषे युयूषाते युयूषिरे
मध्यमयुयूषिषे युयूषाथे युयूषिध्वे
उत्तमयुयूषे युयूषिवहे युयूषिमहे


आशीर्लिङ्

परस्मैपदेएकद्विबहु
प्रथमयूष्यात् यूष्यास्ताम् यूष्यासुः
मध्यमयूष्याः यूष्यास्तम् यूष्यास्त
उत्तमयूष्यासम् यूष्यास्व यूष्यास्म

कृदन्त

क्त
यूष्ट m. n. यूष्टा f.

क्तवतु
यूष्टवत् m. n. यूष्टवती f.

शतृ
यूषत् m. n. यूषन्ती f.

शानच्
यूषमाण m. n. यूषमाणा f.

शानच् कर्मणि
यूष्यमाण m. n. यूष्यमाणा f.

लुडादेश पर
यूषिष्यत् m. n. यूषिष्यन्ती f.

लुडादेश आत्म
यूषिष्यमाण m. n. यूषिष्यमाणा f.

तव्य
यूषितव्य m. n. यूषितव्या f.

यत्
यूष्य m. n. यूष्या f.

अनीयर्
यूषणीय m. n. यूषणीया f.

लिडादेश पर
युयूष्वस् m. n. युयूषुषी f.

लिडादेश आत्म
युयूषाण m. n. युयूषाणा f.

अव्यय

तुमुन्
यूषितुम्

क्त्वा
यूष्ट्वा

ल्यप्
॰यूष्य

Le chameau Ocaml
Top | Index | Grammar | Sandhi | Reader | Corpus
© Gérard Huet 1994-2022
Logo Inria