तिङन्तावली यु१

Roma

अप्रत्ययान्तधातु

लट्

परस्मैपदेएकद्विबहु
प्रथमयुवति युवतः युवन्ति
मध्यमयुवसि युवथः युवथ
उत्तमयुवामि युवावः युवामः


आत्मनेपदेएकद्विबहु
प्रथमयुवते युवेते युवन्ते
मध्यमयुवसे युवेथे युवध्वे
उत्तमयुवे युवावहे युवामहे


कर्मणिएकद्विबहु
प्रथमयूयते यूयेते यूयन्ते
मध्यमयूयसे यूयेथे यूयध्वे
उत्तमयूये यूयावहे यूयामहे


लङ्

परस्मैपदेएकद्विबहु
प्रथमअयुवत् अयुवताम् अयुवन्
मध्यमअयुवः अयुवतम् अयुवत
उत्तमअयुवम् अयुवाव अयुवाम


आत्मनेपदेएकद्विबहु
प्रथमअयुवत अयुवेताम् अयुवन्त
मध्यमअयुवथाः अयुवेथाम् अयुवध्वम्
उत्तमअयुवे अयुवावहि अयुवामहि


कर्मणिएकद्विबहु
प्रथमअयूयत अयूयेताम् अयूयन्त
मध्यमअयूयथाः अयूयेथाम् अयूयध्वम्
उत्तमअयूये अयूयावहि अयूयामहि


विधिलिङ्

परस्मैपदेएकद्विबहु
प्रथमयुवेत् युवेताम् युवेयुः
मध्यमयुवेः युवेतम् युवेत
उत्तमयुवेयम् युवेव युवेम


आत्मनेपदेएकद्विबहु
प्रथमयुवेत युवेयाताम् युवेरन्
मध्यमयुवेथाः युवेयाथाम् युवेध्वम्
उत्तमयुवेय युवेवहि युवेमहि


कर्मणिएकद्विबहु
प्रथमयूयेत यूयेयाताम् यूयेरन्
मध्यमयूयेथाः यूयेयाथाम् यूयेध्वम्
उत्तमयूयेय यूयेवहि यूयेमहि


लोट्

परस्मैपदेएकद्विबहु
प्रथमयुवतु युवताम् युवन्तु
मध्यमयुव युवतम् युवत
उत्तमयुवानि युवाव युवाम


आत्मनेपदेएकद्विबहु
प्रथमयुवताम् युवेताम् युवन्ताम्
मध्यमयुवस्व युवेथाम् युवध्वम्
उत्तमयुवै युवावहै युवामहै


कर्मणिएकद्विबहु
प्रथमयूयताम् यूयेताम् यूयन्ताम्
मध्यमयूयस्व यूयेथाम् यूयध्वम्
उत्तमयूयै यूयावहै यूयामहै


लृट्

परस्मैपदेएकद्विबहु
प्रथमयविष्यति यविष्यतः यविष्यन्ति
मध्यमयविष्यसि यविष्यथः यविष्यथ
उत्तमयविष्यामि यविष्यावः यविष्यामः


आत्मनेपदेएकद्विबहु
प्रथमयविष्यते यविष्येते यविष्यन्ते
मध्यमयविष्यसे यविष्येथे यविष्यध्वे
उत्तमयविष्ये यविष्यावहे यविष्यामहे


लुट्

परस्मैपदेएकद्विबहु
प्रथमयविता यवितारौ यवितारः
मध्यमयवितासि यवितास्थः यवितास्थ
उत्तमयवितास्मि यवितास्वः यवितास्मः


लिट्

परस्मैपदेएकद्विबहु
प्रथमयुयाव युयुवतुः युयुवुः
मध्यमयुयोथ युयविथ युयुवथुः युयुव
उत्तमयुयाव युयव युयुव युयविव युयुम युयविम


आत्मनेपदेएकद्विबहु
प्रथमयुयुवे युयुवाते युयुविरे
मध्यमयुयुषे युयुविषे युयुवाथे युयुविध्वे युयुध्वे
उत्तमयुयुवे युयुविवहे युयुवहे युयुविमहे युयुमहे


आशीर्लिङ्

परस्मैपदेएकद्विबहु
प्रथमयूयात् यूयास्ताम् यूयासुः
मध्यमयूयाः यूयास्तम् यूयास्त
उत्तमयूयासम् यूयास्व यूयास्म

कृदन्त

क्त
युत m. n. युता f.

क्तवतु
युतवत् m. n. युतवती f.

शतृ
युवत् m. n. युवन्ती f.

शानच्
युवमान m. n. युवमाना f.

शानच् कर्मणि
यूयमान m. n. यूयमाना f.

लुडादेश पर
यविष्यत् m. n. यविष्यन्ती f.

लुडादेश आत्म
यविष्यमाण m. n. यविष्यमाणा f.

तव्य
यवितव्य m. n. यवितव्या f.

यत्
यूय m. n. यूया f.

लिडादेश पर
युयुवस् m. n. युयूषी f.

लिडादेश आत्म
युय्वान m. n. युय्वाना f.

अव्यय

तुमुन्
यवितुम्

क्त्वा
युत्वा

ल्यप्
॰युत्य

Le chameau Ocaml
Top | Index | Grammar | Sandhi | Reader | Corpus
© Gérard Huet 1994-2024
Logo Inria