तिङन्तावली ?तिप्

Roma

अप्रत्ययान्तधातु

लट्

परस्मैपदेएकद्विबहु
प्रथमतेपति तेपतः तेपन्ति
मध्यमतेपसि तेपथः तेपथ
उत्तमतेपामि तेपावः तेपामः


आत्मनेपदेएकद्विबहु
प्रथमतेपते तेपेते तेपन्ते
मध्यमतेपसे तेपेथे तेपध्वे
उत्तमतेपे तेपावहे तेपामहे


कर्मणिएकद्विबहु
प्रथमतिप्यते तिप्येते तिप्यन्ते
मध्यमतिप्यसे तिप्येथे तिप्यध्वे
उत्तमतिप्ये तिप्यावहे तिप्यामहे


लङ्

परस्मैपदेएकद्विबहु
प्रथमअतेपत् अतेपताम् अतेपन्
मध्यमअतेपः अतेपतम् अतेपत
उत्तमअतेपम् अतेपाव अतेपाम


आत्मनेपदेएकद्विबहु
प्रथमअतेपत अतेपेताम् अतेपन्त
मध्यमअतेपथाः अतेपेथाम् अतेपध्वम्
उत्तमअतेपे अतेपावहि अतेपामहि


कर्मणिएकद्विबहु
प्रथमअतिप्यत अतिप्येताम् अतिप्यन्त
मध्यमअतिप्यथाः अतिप्येथाम् अतिप्यध्वम्
उत्तमअतिप्ये अतिप्यावहि अतिप्यामहि


विधिलिङ्

परस्मैपदेएकद्विबहु
प्रथमतेपेत् तेपेताम् तेपेयुः
मध्यमतेपेः तेपेतम् तेपेत
उत्तमतेपेयम् तेपेव तेपेम


आत्मनेपदेएकद्विबहु
प्रथमतेपेत तेपेयाताम् तेपेरन्
मध्यमतेपेथाः तेपेयाथाम् तेपेध्वम्
उत्तमतेपेय तेपेवहि तेपेमहि


कर्मणिएकद्विबहु
प्रथमतिप्येत तिप्येयाताम् तिप्येरन्
मध्यमतिप्येथाः तिप्येयाथाम् तिप्येध्वम्
उत्तमतिप्येय तिप्येवहि तिप्येमहि


लोट्

परस्मैपदेएकद्विबहु
प्रथमतेपतु तेपताम् तेपन्तु
मध्यमतेप तेपतम् तेपत
उत्तमतेपानि तेपाव तेपाम


आत्मनेपदेएकद्विबहु
प्रथमतेपताम् तेपेताम् तेपन्ताम्
मध्यमतेपस्व तेपेथाम् तेपध्वम्
उत्तमतेपै तेपावहै तेपामहै


कर्मणिएकद्विबहु
प्रथमतिप्यताम् तिप्येताम् तिप्यन्ताम्
मध्यमतिप्यस्व तिप्येथाम् तिप्यध्वम्
उत्तमतिप्यै तिप्यावहै तिप्यामहै


लृट्

परस्मैपदेएकद्विबहु
प्रथमतेपिष्यति तेपिष्यतः तेपिष्यन्ति
मध्यमतेपिष्यसि तेपिष्यथः तेपिष्यथ
उत्तमतेपिष्यामि तेपिष्यावः तेपिष्यामः


आत्मनेपदेएकद्विबहु
प्रथमतेपिष्यते तेपिष्येते तेपिष्यन्ते
मध्यमतेपिष्यसे तेपिष्येथे तेपिष्यध्वे
उत्तमतेपिष्ये तेपिष्यावहे तेपिष्यामहे


लुट्

परस्मैपदेएकद्विबहु
प्रथमतेपिता तेपितारौ तेपितारः
मध्यमतेपितासि तेपितास्थः तेपितास्थ
उत्तमतेपितास्मि तेपितास्वः तेपितास्मः


लिट्

परस्मैपदेएकद्विबहु
प्रथमतितेप तितिपतुः तितिपुः
मध्यमतितेपिथ तितिपथुः तितिप
उत्तमतितेप तितिपिव तितिपिम


आत्मनेपदेएकद्विबहु
प्रथमतितिपे तितिपाते तितिपिरे
मध्यमतितिपिषे तितिपाथे तितिपिध्वे
उत्तमतितिपे तितिपिवहे तितिपिमहे


आशीर्लिङ्

परस्मैपदेएकद्विबहु
प्रथमतिप्यात् तिप्यास्ताम् तिप्यासुः
मध्यमतिप्याः तिप्यास्तम् तिप्यास्त
उत्तमतिप्यासम् तिप्यास्व तिप्यास्म

कृदन्त

क्त
तिप्त m. n. तिप्ता f.

क्तवतु
तिप्तवत् m. n. तिप्तवती f.

शतृ
तेपत् m. n. तेपन्ती f.

शानच्
तेपमान m. n. तेपमाना f.

शानच् कर्मणि
तिप्यमान m. n. तिप्यमाना f.

लुडादेश पर
तेपिष्यत् m. n. तेपिष्यन्ती f.

लुडादेश आत्म
तेपिष्यमाण m. n. तेपिष्यमाणा f.

तव्य
तेपितव्य m. n. तेपितव्या f.

यत्
तेप्य m. n. तेप्या f.

अनीयर्
तेपनीय m. n. तेपनीया f.

लिडादेश पर
तितिप्वस् m. n. तितिपुषी f.

लिडादेश आत्म
तितिपान m. n. तितिपाना f.

अव्यय

तुमुन्
तेपितुम्

क्त्वा
तिप्त्वा

ल्यप्
॰तिप्य

Le chameau Ocaml
Top | Index | Grammar | Sandhi | Reader | Corpus
© Gérard Huet 1994-2022
Logo Inria