तिङन्तावली ?तिग्

Roma

अप्रत्ययान्तधातु

लट्

परस्मैपदेएकद्विबहु
प्रथमतिग्नोति तिग्नुतः तिग्नुवन्ति
मध्यमतिग्नोषि तिग्नुथः तिग्नुथ
उत्तमतिग्नोमि तिग्नुवः तिग्नुमः


आत्मनेपदेएकद्विबहु
प्रथमतिग्नुते तिग्नुवाते तिग्नुवते
मध्यमतिग्नुषे तिग्नुवाथे तिग्नुध्वे
उत्तमतिग्नुवे तिग्नुवहे तिग्नुमहे


कर्मणिएकद्विबहु
प्रथमतिग्यते तिग्येते तिग्यन्ते
मध्यमतिग्यसे तिग्येथे तिग्यध्वे
उत्तमतिग्ये तिग्यावहे तिग्यामहे


लङ्

परस्मैपदेएकद्विबहु
प्रथमअतिग्नोत् अतिग्नुताम् अतिग्नुवन्
मध्यमअतिग्नोः अतिग्नुतम् अतिग्नुत
उत्तमअतिग्नवम् अतिग्नुव अतिग्नुम


आत्मनेपदेएकद्विबहु
प्रथमअतिग्नुत अतिग्नुवाताम् अतिग्नुवत
मध्यमअतिग्नुथाः अतिग्नुवाथाम् अतिग्नुध्वम्
उत्तमअतिग्नुवि अतिग्नुवहि अतिग्नुमहि


कर्मणिएकद्विबहु
प्रथमअतिग्यत अतिग्येताम् अतिग्यन्त
मध्यमअतिग्यथाः अतिग्येथाम् अतिग्यध्वम्
उत्तमअतिग्ये अतिग्यावहि अतिग्यामहि


विधिलिङ्

परस्मैपदेएकद्विबहु
प्रथमतिग्नुयात् तिग्नुयाताम् तिग्नुयुः
मध्यमतिग्नुयाः तिग्नुयातम् तिग्नुयात
उत्तमतिग्नुयाम् तिग्नुयाव तिग्नुयाम


आत्मनेपदेएकद्विबहु
प्रथमतिग्नुवीत तिग्नुवीयाताम् तिग्नुवीरन्
मध्यमतिग्नुवीथाः तिग्नुवीयाथाम् तिग्नुवीध्वम्
उत्तमतिग्नुवीय तिग्नुवीवहि तिग्नुवीमहि


कर्मणिएकद्विबहु
प्रथमतिग्येत तिग्येयाताम् तिग्येरन्
मध्यमतिग्येथाः तिग्येयाथाम् तिग्येध्वम्
उत्तमतिग्येय तिग्येवहि तिग्येमहि


लोट्

परस्मैपदेएकद्विबहु
प्रथमतिग्नोतु तिग्नुताम् तिग्नुवन्तु
मध्यमतिग्नुहि तिग्नुतम् तिग्नुत
उत्तमतिग्नवानि तिग्नवाव तिग्नवाम


आत्मनेपदेएकद्विबहु
प्रथमतिग्नुताम् तिग्नुवाताम् तिग्नुवताम्
मध्यमतिग्नुष्व तिग्नुवाथाम् तिग्नुध्वम्
उत्तमतिग्नवै तिग्नवावहै तिग्नवामहै


कर्मणिएकद्विबहु
प्रथमतिग्यताम् तिग्येताम् तिग्यन्ताम्
मध्यमतिग्यस्व तिग्येथाम् तिग्यध्वम्
उत्तमतिग्यै तिग्यावहै तिग्यामहै


लृट्

परस्मैपदेएकद्विबहु
प्रथमतेगिष्यति तेगिष्यतः तेगिष्यन्ति
मध्यमतेगिष्यसि तेगिष्यथः तेगिष्यथ
उत्तमतेगिष्यामि तेगिष्यावः तेगिष्यामः


आत्मनेपदेएकद्विबहु
प्रथमतेगिष्यते तेगिष्येते तेगिष्यन्ते
मध्यमतेगिष्यसे तेगिष्येथे तेगिष्यध्वे
उत्तमतेगिष्ये तेगिष्यावहे तेगिष्यामहे


लुट्

परस्मैपदेएकद्विबहु
प्रथमतेगिता तेगितारौ तेगितारः
मध्यमतेगितासि तेगितास्थः तेगितास्थ
उत्तमतेगितास्मि तेगितास्वः तेगितास्मः


लिट्

परस्मैपदेएकद्विबहु
प्रथमतितेग तितिगतुः तितिगुः
मध्यमतितेगिथ तितिगथुः तितिग
उत्तमतितेग तितिगिव तितिगिम


आत्मनेपदेएकद्विबहु
प्रथमतितिगे तितिगाते तितिगिरे
मध्यमतितिगिषे तितिगाथे तितिगिध्वे
उत्तमतितिगे तितिगिवहे तितिगिमहे


आशीर्लिङ्

परस्मैपदेएकद्विबहु
प्रथमतिग्यात् तिग्यास्ताम् तिग्यासुः
मध्यमतिग्याः तिग्यास्तम् तिग्यास्त
उत्तमतिग्यासम् तिग्यास्व तिग्यास्म

कृदन्त

क्त
तिक्त m. n. तिक्ता f.

क्तवतु
तिक्तवत् m. n. तिक्तवती f.

शतृ
तिग्नुवत् m. n. तिग्नुवती f.

शानच्
तिग्न्वान m. n. तिग्न्वाना f.

शानच् कर्मणि
तिग्यमान m. n. तिग्यमाना f.

लुडादेश पर
तेगिष्यत् m. n. तेगिष्यन्ती f.

लुडादेश आत्म
तेगिष्यमाण m. n. तेगिष्यमाणा f.

तव्य
तेगितव्य m. n. तेगितव्या f.

यत्
तेग्य m. n. तेग्या f.

अनीयर्
तेगनीय m. n. तेगनीया f.

लिडादेश पर
तितिग्वस् m. n. तितिगुषी f.

लिडादेश आत्म
तितिगान m. n. तितिगाना f.

अव्यय

तुमुन्
तेगितुम्

क्त्वा
तिक्त्वा

ल्यप्
॰तिग्य

Le chameau Ocaml
Top | Index | Grammar | Sandhi | Reader | Corpus
© Gérard Huet 1994-2022
Logo Inria