तिङन्तावली म्ना

Roma

अप्रत्ययान्तधातु

लट्

परस्मैपदेएकद्विबहु
प्रथममनति मनतः मनन्ति
मध्यममनसि मनथः मनथ
उत्तममनामि मनावः मनामः


कर्मणिएकद्विबहु
प्रथमम्नायते म्नायेते म्नायन्ते
मध्यमम्नायसे म्नायेथे म्नायध्वे
उत्तमम्नाये म्नायावहे म्नायामहे


लङ्

परस्मैपदेएकद्विबहु
प्रथमअमनत् अमनताम् अमनन्
मध्यमअमनः अमनतम् अमनत
उत्तमअमनम् अमनाव अमनाम


कर्मणिएकद्विबहु
प्रथमअम्नायत अम्नायेताम् अम्नायन्त
मध्यमअम्नायथाः अम्नायेथाम् अम्नायध्वम्
उत्तमअम्नाये अम्नायावहि अम्नायामहि


विधिलिङ्

परस्मैपदेएकद्विबहु
प्रथममनेत् मनेताम् मनेयुः
मध्यममनेः मनेतम् मनेत
उत्तममनेयम् मनेव मनेम


कर्मणिएकद्विबहु
प्रथमम्नायेत म्नायेयाताम् म्नायेरन्
मध्यमम्नायेथाः म्नायेयाथाम् म्नायेध्वम्
उत्तमम्नायेय म्नायेवहि म्नायेमहि


लोट्

परस्मैपदेएकद्विबहु
प्रथममनतु मनताम् मनन्तु
मध्यममन मनतम् मनत
उत्तममनानि मनाव मनाम


कर्मणिएकद्विबहु
प्रथमम्नायताम् म्नायेताम् म्नायन्ताम्
मध्यमम्नायस्व म्नायेथाम् म्नायध्वम्
उत्तमम्नायै म्नायावहै म्नायामहै


लृट्

परस्मैपदेएकद्विबहु
प्रथमम्नास्यति म्नास्यतः म्नास्यन्ति
मध्यमम्नास्यसि म्नास्यथः म्नास्यथ
उत्तमम्नास्यामि म्नास्यावः म्नास्यामः


लुट्

परस्मैपदेएकद्विबहु
प्रथमम्नाता म्नातारौ म्नातारः
मध्यमम्नातासि म्नातास्थः म्नातास्थ
उत्तमम्नातास्मि म्नातास्वः म्नातास्मः


लिट्

परस्मैपदेएकद्विबहु
प्रथममम्नौ मम्नतुः मम्नुः
मध्यममम्निथ मम्नाथ मम्नथुः मम्न
उत्तममम्नौ मम्निव मम्निम


लुङ्

परस्मैपदेएकद्विबहु
प्रथमअम्नासीत् अम्नासिष्टाम् अम्नासिषुः
मध्यमअम्नासीः अम्नासिष्टम् अम्नासिष्ट
उत्तमअम्नासिषम् अम्नासिष्व अम्नासिष्म


आशीर्लिङ्

परस्मैपदेएकद्विबहु
प्रथमम्नायात् म्नायास्ताम् म्नायासुः
मध्यमम्नायाः म्नायास्तम् म्नायास्त
उत्तमम्नायासम् म्नायास्व म्नायास्म

कृदन्त

क्त
म्नात m. n. म्नाता f.

क्तवतु
म्नातवत् m. n. म्नातवती f.

शतृ
मनत् m. n. मनन्ती f.

शानच् कर्मणि
म्नायमान m. n. म्नायमाना f.

लुडादेश पर
म्नास्यत् m. n. म्नास्यन्ती f.

तव्य
म्नातव्य m. n. म्नातव्या f.

यत्
म्नाय m. n. म्नाया f.

अनीयर्
म्नानीय m. n. म्नानीया f.

लिडादेश पर
मम्निवस् m. n. मम्नुषी f.

अव्यय

तुमुन्
म्नातुम्

क्त्वा
म्नात्वा

ल्यप्
॰म्नाय

Le chameau Ocaml
Top | Index | Grammar | Sandhi | Reader | Corpus
© Gérard Huet 1994-2024
Logo Inria