तिङन्तावली लम्भ्

Roma

अप्रत्ययान्तधातु

लट्

परस्मैपदेएकद्विबहु
प्रथमलम्भति लम्भतः लम्भन्ति
मध्यमलम्भसि लम्भथः लम्भथ
उत्तमलम्भामि लम्भावः लम्भामः


आत्मनेपदेएकद्विबहु
प्रथमलम्भते लम्भेते लम्भन्ते
मध्यमलम्भसे लम्भेथे लम्भध्वे
उत्तमलम्भे लम्भावहे लम्भामहे


कर्मणिएकद्विबहु
प्रथमलम्भ्यते लम्भ्येते लम्भ्यन्ते
मध्यमलम्भ्यसे लम्भ्येथे लम्भ्यध्वे
उत्तमलम्भ्ये लम्भ्यावहे लम्भ्यामहे


लङ्

परस्मैपदेएकद्विबहु
प्रथमअलम्भत् अलम्भताम् अलम्भन्
मध्यमअलम्भः अलम्भतम् अलम्भत
उत्तमअलम्भम् अलम्भाव अलम्भाम


आत्मनेपदेएकद्विबहु
प्रथमअलम्भत अलम्भेताम् अलम्भन्त
मध्यमअलम्भथाः अलम्भेथाम् अलम्भध्वम्
उत्तमअलम्भे अलम्भावहि अलम्भामहि


कर्मणिएकद्विबहु
प्रथमअलम्भ्यत अलम्भ्येताम् अलम्भ्यन्त
मध्यमअलम्भ्यथाः अलम्भ्येथाम् अलम्भ्यध्वम्
उत्तमअलम्भ्ये अलम्भ्यावहि अलम्भ्यामहि


विधिलिङ्

परस्मैपदेएकद्विबहु
प्रथमलम्भेत् लम्भेताम् लम्भेयुः
मध्यमलम्भेः लम्भेतम् लम्भेत
उत्तमलम्भेयम् लम्भेव लम्भेम


आत्मनेपदेएकद्विबहु
प्रथमलम्भेत लम्भेयाताम् लम्भेरन्
मध्यमलम्भेथाः लम्भेयाथाम् लम्भेध्वम्
उत्तमलम्भेय लम्भेवहि लम्भेमहि


कर्मणिएकद्विबहु
प्रथमलम्भ्येत लम्भ्येयाताम् लम्भ्येरन्
मध्यमलम्भ्येथाः लम्भ्येयाथाम् लम्भ्येध्वम्
उत्तमलम्भ्येय लम्भ्येवहि लम्भ्येमहि


लोट्

परस्मैपदेएकद्विबहु
प्रथमलम्भतु लम्भताम् लम्भन्तु
मध्यमलम्भ लम्भतम् लम्भत
उत्तमलम्भानि लम्भाव लम्भाम


आत्मनेपदेएकद्विबहु
प्रथमलम्भताम् लम्भेताम् लम्भन्ताम्
मध्यमलम्भस्व लम्भेथाम् लम्भध्वम्
उत्तमलम्भै लम्भावहै लम्भामहै


कर्मणिएकद्विबहु
प्रथमलम्भ्यताम् लम्भ्येताम् लम्भ्यन्ताम्
मध्यमलम्भ्यस्व लम्भ्येथाम् लम्भ्यध्वम्
उत्तमलम्भ्यै लम्भ्यावहै लम्भ्यामहै


लृट्

परस्मैपदेएकद्विबहु
प्रथमलम्भिष्यति लम्भिष्यतः लम्भिष्यन्ति
मध्यमलम्भिष्यसि लम्भिष्यथः लम्भिष्यथ
उत्तमलम्भिष्यामि लम्भिष्यावः लम्भिष्यामः


आत्मनेपदेएकद्विबहु
प्रथमलम्भिष्यते लम्भिष्येते लम्भिष्यन्ते
मध्यमलम्भिष्यसे लम्भिष्येथे लम्भिष्यध्वे
उत्तमलम्भिष्ये लम्भिष्यावहे लम्भिष्यामहे


लुट्

परस्मैपदेएकद्विबहु
प्रथमलम्भिता लम्भितारौ लम्भितारः
मध्यमलम्भितासि लम्भितास्थः लम्भितास्थ
उत्तमलम्भितास्मि लम्भितास्वः लम्भितास्मः


लिट्

परस्मैपदेएकद्विबहु
प्रथमललम्भ ललम्भतुः ललम्भुः
मध्यमललम्भिथ ललम्भथुः ललम्भ
उत्तमललम्भ ललम्भिव ललम्भिम


आत्मनेपदेएकद्विबहु
प्रथमललम्भे ललम्भाते ललम्भिरे
मध्यमललम्भिषे ललम्भाथे ललम्भिध्वे
उत्तमललम्भे ललम्भिवहे ललम्भिमहे


आशीर्लिङ्

परस्मैपदेएकद्विबहु
प्रथमलम्भ्यात् लम्भ्यास्ताम् लम्भ्यासुः
मध्यमलम्भ्याः लम्भ्यास्तम् लम्भ्यास्त
उत्तमलम्भ्यासम् लम्भ्यास्व लम्भ्यास्म

कृदन्त

क्त
लम्भित m. n. लम्भिता f.

क्तवतु
लम्भितवत् m. n. लम्भितवती f.

शतृ
लम्भत् m. n. लम्भन्ती f.

शानच्
लम्भमान m. n. लम्भमाना f.

शानच् कर्मणि
लम्भ्यमान m. n. लम्भ्यमाना f.

लुडादेश पर
लम्भिष्यत् m. n. लम्भिष्यन्ती f.

लुडादेश आत्म
लम्भिष्यमाण m. n. लम्भिष्यमाणा f.

तव्य
लम्भितव्य m. n. लम्भितव्या f.

यत्
लम्भ्य m. n. लम्भ्या f.

अनीयर्
लम्भनीय m. n. लम्भनीया f.

लिडादेश पर
ललम्भ्वस् m. n. ललम्भुषी f.

लिडादेश आत्म
ललम्भान m. n. ललम्भाना f.

अव्यय

तुमुन्
लम्भितुम्

क्त्वा
लम्भित्वा

ल्यप्
॰लम्भ्य

Le chameau Ocaml
Top | Index | Grammar | Sandhi | Reader | Corpus
© Gérard Huet 1994-2022
Logo Inria