तिङन्तावली कुन्थ्

Roma

अप्रत्ययान्तधातु

लट्

परस्मैपदेएकद्विबहु
प्रथमकुन्थति कुन्थतः कुन्थन्ति
मध्यमकुन्थसि कुन्थथः कुन्थथ
उत्तमकुन्थामि कुन्थावः कुन्थामः


कर्मणिएकद्विबहु
प्रथमकुन्थ्यते कुन्थ्येते कुन्थ्यन्ते
मध्यमकुन्थ्यसे कुन्थ्येथे कुन्थ्यध्वे
उत्तमकुन्थ्ये कुन्थ्यावहे कुन्थ्यामहे


लङ्

परस्मैपदेएकद्विबहु
प्रथमअकुन्थत् अकुन्थताम् अकुन्थन्
मध्यमअकुन्थः अकुन्थतम् अकुन्थत
उत्तमअकुन्थम् अकुन्थाव अकुन्थाम


कर्मणिएकद्विबहु
प्रथमअकुन्थ्यत अकुन्थ्येताम् अकुन्थ्यन्त
मध्यमअकुन्थ्यथाः अकुन्थ्येथाम् अकुन्थ्यध्वम्
उत्तमअकुन्थ्ये अकुन्थ्यावहि अकुन्थ्यामहि


विधिलिङ्

परस्मैपदेएकद्विबहु
प्रथमकुन्थेत् कुन्थेताम् कुन्थेयुः
मध्यमकुन्थेः कुन्थेतम् कुन्थेत
उत्तमकुन्थेयम् कुन्थेव कुन्थेम


कर्मणिएकद्विबहु
प्रथमकुन्थ्येत कुन्थ्येयाताम् कुन्थ्येरन्
मध्यमकुन्थ्येथाः कुन्थ्येयाथाम् कुन्थ्येध्वम्
उत्तमकुन्थ्येय कुन्थ्येवहि कुन्थ्येमहि


लोट्

परस्मैपदेएकद्विबहु
प्रथमकुन्थतु कुन्थताम् कुन्थन्तु
मध्यमकुन्थ कुन्थतम् कुन्थत
उत्तमकुन्थानि कुन्थाव कुन्थाम


कर्मणिएकद्विबहु
प्रथमकुन्थ्यताम् कुन्थ्येताम् कुन्थ्यन्ताम्
मध्यमकुन्थ्यस्व कुन्थ्येथाम् कुन्थ्यध्वम्
उत्तमकुन्थ्यै कुन्थ्यावहै कुन्थ्यामहै


लृट्

परस्मैपदेएकद्विबहु
प्रथमकुन्थिष्यति कुन्थिष्यतः कुन्थिष्यन्ति
मध्यमकुन्थिष्यसि कुन्थिष्यथः कुन्थिष्यथ
उत्तमकुन्थिष्यामि कुन्थिष्यावः कुन्थिष्यामः


लुट्

परस्मैपदेएकद्विबहु
प्रथमकुन्थिता कुन्थितारौ कुन्थितारः
मध्यमकुन्थितासि कुन्थितास्थः कुन्थितास्थ
उत्तमकुन्थितास्मि कुन्थितास्वः कुन्थितास्मः


लिट्

परस्मैपदेएकद्विबहु
प्रथमचुकुन्थ चुकुन्थतुः चुकुन्थुः
मध्यमचुकुन्थिथ चुकुन्थथुः चुकुन्थ
उत्तमचुकुन्थ चुकुन्थिव चुकुन्थिम


आशीर्लिङ्

परस्मैपदेएकद्विबहु
प्रथमकुन्थ्यात् कुन्थ्यास्ताम् कुन्थ्यासुः
मध्यमकुन्थ्याः कुन्थ्यास्तम् कुन्थ्यास्त
उत्तमकुन्थ्यासम् कुन्थ्यास्व कुन्थ्यास्म

कृदन्त

क्त
कुन्थित m. n. कुन्थिता f.

क्तवतु
कुन्थितवत् m. n. कुन्थितवती f.

शतृ
कुन्थत् m. n. कुन्थन्ती f.

शानच् कर्मणि
कुन्थ्यमान m. n. कुन्थ्यमाना f.

लुडादेश पर
कुन्थिष्यत् m. n. कुन्थिष्यन्ती f.

तव्य
कुन्थितव्य m. n. कुन्थितव्या f.

यत्
कुन्थ्य m. n. कुन्थ्या f.

अनीयर्
कुन्थनीय m. n. कुन्थनीया f.

लिडादेश पर
चुकुन्थ्वस् m. n. चुकुन्थुषी f.

अव्यय

तुमुन्
कुन्थितुम्

क्त्वा
कुन्थित्वा

ल्यप्
॰कुन्थ्य

Le chameau Ocaml
Top | Index | Grammar | Sandhi | Reader | Corpus
© Gérard Huet 1994-2023
Logo Inria