तिङन्तावली गर्द्

Roma

अप्रत्ययान्तधातु

लट्

परस्मैपदेएकद्विबहु
प्रथमगर्दति गर्दतः गर्दन्ति
मध्यमगर्दसि गर्दथः गर्दथ
उत्तमगर्दामि गर्दावः गर्दामः


कर्मणिएकद्विबहु
प्रथमगर्द्यते गर्द्येते गर्द्यन्ते
मध्यमगर्द्यसे गर्द्येथे गर्द्यध्वे
उत्तमगर्द्ये गर्द्यावहे गर्द्यामहे


लङ्

परस्मैपदेएकद्विबहु
प्रथमअगर्दत् अगर्दताम् अगर्दन्
मध्यमअगर्दः अगर्दतम् अगर्दत
उत्तमअगर्दम् अगर्दाव अगर्दाम


कर्मणिएकद्विबहु
प्रथमअगर्द्यत अगर्द्येताम् अगर्द्यन्त
मध्यमअगर्द्यथाः अगर्द्येथाम् अगर्द्यध्वम्
उत्तमअगर्द्ये अगर्द्यावहि अगर्द्यामहि


विधिलिङ्

परस्मैपदेएकद्विबहु
प्रथमगर्देत् गर्देताम् गर्देयुः
मध्यमगर्देः गर्देतम् गर्देत
उत्तमगर्देयम् गर्देव गर्देम


कर्मणिएकद्विबहु
प्रथमगर्द्येत गर्द्येयाताम् गर्द्येरन्
मध्यमगर्द्येथाः गर्द्येयाथाम् गर्द्येध्वम्
उत्तमगर्द्येय गर्द्येवहि गर्द्येमहि


लोट्

परस्मैपदेएकद्विबहु
प्रथमगर्दतु गर्दताम् गर्दन्तु
मध्यमगर्द गर्दतम् गर्दत
उत्तमगर्दानि गर्दाव गर्दाम


कर्मणिएकद्विबहु
प्रथमगर्द्यताम् गर्द्येताम् गर्द्यन्ताम्
मध्यमगर्द्यस्व गर्द्येथाम् गर्द्यध्वम्
उत्तमगर्द्यै गर्द्यावहै गर्द्यामहै


लृट्

परस्मैपदेएकद्विबहु
प्रथमगर्दिष्यति गर्दिष्यतः गर्दिष्यन्ति
मध्यमगर्दिष्यसि गर्दिष्यथः गर्दिष्यथ
उत्तमगर्दिष्यामि गर्दिष्यावः गर्दिष्यामः


लुट्

परस्मैपदेएकद्विबहु
प्रथमगर्दिता गर्दितारौ गर्दितारः
मध्यमगर्दितासि गर्दितास्थः गर्दितास्थ
उत्तमगर्दितास्मि गर्दितास्वः गर्दितास्मः


लिट्

परस्मैपदेएकद्विबहु
प्रथमजगर्द जगर्दतुः जगर्दुः
मध्यमजगर्दिथ जगर्दथुः जगर्द
उत्तमजगर्द जगर्दिव जगर्दिम


आशीर्लिङ्

परस्मैपदेएकद्विबहु
प्रथमगर्द्यात् गर्द्यास्ताम् गर्द्यासुः
मध्यमगर्द्याः गर्द्यास्तम् गर्द्यास्त
उत्तमगर्द्यासम् गर्द्यास्व गर्द्यास्म

कृदन्त

क्त
गर्दित m. n. गर्दिता f.

क्तवतु
गर्दितवत् m. n. गर्दितवती f.

शतृ
गर्दत् m. n. गर्दन्ती f.

शानच् कर्मणि
गर्द्यमान m. n. गर्द्यमाना f.

लुडादेश पर
गर्दिष्यत् m. n. गर्दिष्यन्ती f.

तव्य
गर्दितव्य m. n. गर्दितव्या f.

यत्
गर्द्य m. n. गर्द्या f.

अनीयर्
गर्दनीय m. n. गर्दनीया f.

लिडादेश पर
जगर्द्वस् m. n. जगर्दुषी f.

अव्यय

तुमुन्
गर्दितुम्

क्त्वा
गर्दित्वा

ल्यप्
॰गर्द्य

Le chameau Ocaml
Top | Index | Grammar | Sandhi | Reader | Corpus
© Gérard Huet 1994-2024
Logo Inria