तिङन्तावली गर्द्

Roma

अप्रत्ययान्तधातु

लट्

परस्मैपदेएकद्विबहु
प्रथमगर्दयति गर्दयतः गर्दयन्ति
मध्यमगर्दयसि गर्दयथः गर्दयथ
उत्तमगर्दयामि गर्दयावः गर्दयामः


कर्मणिएकद्विबहु
प्रथमगर्द्यते गर्द्येते गर्द्यन्ते
मध्यमगर्द्यसे गर्द्येथे गर्द्यध्वे
उत्तमगर्द्ये गर्द्यावहे गर्द्यामहे


लङ्

परस्मैपदेएकद्विबहु
प्रथमअगर्दयत् अगर्दयताम् अगर्दयन्
मध्यमअगर्दयः अगर्दयतम् अगर्दयत
उत्तमअगर्दयम् अगर्दयाव अगर्दयाम


कर्मणिएकद्विबहु
प्रथमअगर्द्यत अगर्द्येताम् अगर्द्यन्त
मध्यमअगर्द्यथाः अगर्द्येथाम् अगर्द्यध्वम्
उत्तमअगर्द्ये अगर्द्यावहि अगर्द्यामहि


विधिलिङ्

परस्मैपदेएकद्विबहु
प्रथमगर्दयेत् गर्दयेताम् गर्दयेयुः
मध्यमगर्दयेः गर्दयेतम् गर्दयेत
उत्तमगर्दयेयम् गर्दयेव गर्दयेम


कर्मणिएकद्विबहु
प्रथमगर्द्येत गर्द्येयाताम् गर्द्येरन्
मध्यमगर्द्येथाः गर्द्येयाथाम् गर्द्येध्वम्
उत्तमगर्द्येय गर्द्येवहि गर्द्येमहि


लोट्

परस्मैपदेएकद्विबहु
प्रथमगर्दयतु गर्दयताम् गर्दयन्तु
मध्यमगर्दय गर्दयतम् गर्दयत
उत्तमगर्दयानि गर्दयाव गर्दयाम


कर्मणिएकद्विबहु
प्रथमगर्द्यताम् गर्द्येताम् गर्द्यन्ताम्
मध्यमगर्द्यस्व गर्द्येथाम् गर्द्यध्वम्
उत्तमगर्द्यै गर्द्यावहै गर्द्यामहै


लृट्

परस्मैपदेएकद्विबहु
प्रथमगर्दयिष्यति गर्दयिष्यतः गर्दयिष्यन्ति
मध्यमगर्दयिष्यसि गर्दयिष्यथः गर्दयिष्यथ
उत्तमगर्दयिष्यामि गर्दयिष्यावः गर्दयिष्यामः


लुट्

परस्मैपदेएकद्विबहु
प्रथमगर्दयिता गर्दयितारौ गर्दयितारः
मध्यमगर्दयितासि गर्दयितास्थः गर्दयितास्थ
उत्तमगर्दयितास्मि गर्दयितास्वः गर्दयितास्मः

कृदन्त

क्त
गर्दित m. n. गर्दिता f.

क्तवतु
गर्दितवत् m. n. गर्दितवती f.

शतृ
गर्दयत् m. n. गर्दयन्ती f.

शानच् कर्मणि
गर्द्यमान m. n. गर्द्यमाना f.

लुडादेश पर
गर्दयिष्यत् m. n. गर्दयिष्यन्ती f.

तव्य
गर्दयितव्य m. n. गर्दयितव्या f.

यत्
गर्द्य m. n. गर्द्या f.

अनीयर्
गर्दनीय m. n. गर्दनीया f.

अव्यय

तुमुन्
गर्दयितुम्

क्त्वा
गर्दयित्वा

ल्यप्
॰गर्द्य

लिट्
गर्दयाम्

Le chameau Ocaml
Top | Index | Grammar | Sandhi | Reader | Corpus
© Gérard Huet 1994-2024
Logo Inria