तिङन्तावली दिह्

Roma

अप्रत्ययान्तधातु

लट्

परस्मैपदेएकद्विबहु
प्रथमदेग्धि दिग्धः दिहन्ति
मध्यमधेक्षि दिग्धः दिग्ध
उत्तमदेह्मि दिह्वः दिह्मः


आत्मनेपदेएकद्विबहु
प्रथमदिग्धे दिहाते दिहते
मध्यमधिक्षे दिहाथे दिग्ध्वे
उत्तमदिहे दिह्वहे दिह्महे


कर्मणिएकद्विबहु
प्रथमदिह्यते दिह्येते दिह्यन्ते
मध्यमदिह्यसे दिह्येथे दिह्यध्वे
उत्तमदिह्ये दिह्यावहे दिह्यामहे


लङ्

परस्मैपदेएकद्विबहु
प्रथमअधेक् अदिग्धाम् अदिहन्
मध्यमअधेक् अदिग्धम् अदिग्ध
उत्तमअदेहम् अदिह्व अदिह्म


आत्मनेपदेएकद्विबहु
प्रथमअदिग्ध अदिहाताम् अदिहत
मध्यमअदिग्धाः अदिहाथाम् अदिग्ध्वम्
उत्तमअदिहि अदिह्वहि अदिह्महि


कर्मणिएकद्विबहु
प्रथमअदिह्यत अदिह्येताम् अदिह्यन्त
मध्यमअदिह्यथाः अदिह्येथाम् अदिह्यध्वम्
उत्तमअदिह्ये अदिह्यावहि अदिह्यामहि


विधिलिङ्

परस्मैपदेएकद्विबहु
प्रथमदिह्यात् दिह्याताम् दिह्युः
मध्यमदिह्याः दिह्यातम् दिह्यात
उत्तमदिह्याम् दिह्याव दिह्याम


आत्मनेपदेएकद्विबहु
प्रथमदिहीत दिहीयाताम् दिहीरन्
मध्यमदिहीथाः दिहीयाथाम् दिहीध्वम्
उत्तमदिहीय दिहीवहि दिहीमहि


कर्मणिएकद्विबहु
प्रथमदिह्येत दिह्येयाताम् दिह्येरन्
मध्यमदिह्येथाः दिह्येयाथाम् दिह्येध्वम्
उत्तमदिह्येय दिह्येवहि दिह्येमहि


लोट्

परस्मैपदेएकद्विबहु
प्रथमदेग्धु दिग्धाम् दिहन्तु
मध्यमदिग्धि दिग्धम् दिग्ध
उत्तमदेहानि देहाव देहाम


आत्मनेपदेएकद्विबहु
प्रथमदिग्धाम् दिहाताम् दिहताम्
मध्यमधिक्ष्व दिहाथाम् दिग्ध्वम्
उत्तमदेहै देहावहै देहामहै


कर्मणिएकद्विबहु
प्रथमदिह्यताम् दिह्येताम् दिह्यन्ताम्
मध्यमदिह्यस्व दिह्येथाम् दिह्यध्वम्
उत्तमदिह्यै दिह्यावहै दिह्यामहै


लृट्

परस्मैपदेएकद्विबहु
प्रथमधेक्ष्यति धेक्ष्यतः धेक्ष्यन्ति
मध्यमधेक्ष्यसि धेक्ष्यथः धेक्ष्यथ
उत्तमधेक्ष्यामि धेक्ष्यावः धेक्ष्यामः


आत्मनेपदेएकद्विबहु
प्रथमधेक्ष्यते धेक्ष्येते धेक्ष्यन्ते
मध्यमधेक्ष्यसे धेक्ष्येथे धेक्ष्यध्वे
उत्तमधेक्ष्ये धेक्ष्यावहे धेक्ष्यामहे


लुट्

परस्मैपदेएकद्विबहु
प्रथमदेग्धा देग्धारौ देग्धारः
मध्यमदेग्धासि देग्धास्थः देग्धास्थ
उत्तमदेग्धास्मि देग्धास्वः देग्धास्मः


लिट्

परस्मैपदेएकद्विबहु
प्रथमदिदेह दिदिहतुः दिदिहुः
मध्यमदिदेहिथ दिदिहथुः दिदिह
उत्तमदिदेह दिदिहिव दिदिहिम


आत्मनेपदेएकद्विबहु
प्रथमदिदिहे दिदिहाते दिदिहिरे
मध्यमदिदिहिषे दिदिहाथे दिदिहिध्वे
उत्तमदिदिहे दिदिहिवहे दिदिहिमहे


लुङ्

परस्मैपदेएकद्विबहु
प्रथमअधिक्षत् अदीदिहत् अधिक्षताम् अदीदिहताम् अधिक्षन् अदीदिहन्
मध्यमअधिक्षः अदीदिहः अधिक्षतम् अदीदिहतम् अधिक्षत अदीदिहत
उत्तमअधिक्षम् अदीदिहम् अधिक्षाव अदीदिहाव अधिक्षाम अदीदिहाम


आत्मनेपदेएकद्विबहु
प्रथमअधिक्षत अदीदिहत अधिक्षाताम् अदीदिहेताम् अधिक्षन्त अदीदिहन्त
मध्यमअधिक्षथाः अदीदिहथाः अधिक्षाथाम् अदीदिहेथाम् अधिक्षध्वम् अदीदिहध्वम्
उत्तमअधिक्षि अदीदिहे अधिक्षावहि अदीदिहावहि अधिक्षामहि अदीदिहामहि


आशीर्लिङ्

परस्मैपदेएकद्विबहु
प्रथमदिह्यात् दिह्यास्ताम् दिह्यासुः
मध्यमदिह्याः दिह्यास्तम् दिह्यास्त
उत्तमदिह्यासम् दिह्यास्व दिह्यास्म

कृदन्त

क्त
दिग्ध m. n. दिग्धा f.

क्तवतु
दिग्धवत् m. n. दिग्धवती f.

शतृ
दिहत् m. n. दिहती f.

शानच्
दिहान m. n. दिहाना f.

शानच् कर्मणि
दिह्यमान m. n. दिह्यमाना f.

लुडादेश पर
धेक्ष्यत् m. n. धेक्ष्यन्ती f.

लुडादेश आत्म
धेक्ष्यमाण m. n. धेक्ष्यमाणा f.

यत्
देग्धव्य m. n. देग्धव्या f.

यत्
देह्य m. n. देह्या f.

अनीयर्
देहनीय m. n. देहनीया f.

लिडादेश पर
दिदिह्वस् m. n. दिदिहुषी f.

लिडादेश आत्म
दिदिहान m. n. दिदिहाना f.

अव्यय

तुमुन्
देग्धुम्

क्त्वा
दिग्ध्वा

ल्यप्
॰दिह्य

णिच्

लट्

परस्मैपदेएकद्विबहु
प्रथमदेहयति देहयतः देहयन्ति
मध्यमदेहयसि देहयथः देहयथ
उत्तमदेहयामि देहयावः देहयामः


आत्मनेपदेएकद्विबहु
प्रथमदेहयते देहयेते देहयन्ते
मध्यमदेहयसे देहयेथे देहयध्वे
उत्तमदेहये देहयावहे देहयामहे


कर्मणिएकद्विबहु
प्रथमदेह्यते देह्येते देह्यन्ते
मध्यमदेह्यसे देह्येथे देह्यध्वे
उत्तमदेह्ये देह्यावहे देह्यामहे


लङ्

परस्मैपदेएकद्विबहु
प्रथमअदेहयत् अदेहयताम् अदेहयन्
मध्यमअदेहयः अदेहयतम् अदेहयत
उत्तमअदेहयम् अदेहयाव अदेहयाम


आत्मनेपदेएकद्विबहु
प्रथमअदेहयत अदेहयेताम् अदेहयन्त
मध्यमअदेहयथाः अदेहयेथाम् अदेहयध्वम्
उत्तमअदेहये अदेहयावहि अदेहयामहि


कर्मणिएकद्विबहु
प्रथमअदेह्यत अदेह्येताम् अदेह्यन्त
मध्यमअदेह्यथाः अदेह्येथाम् अदेह्यध्वम्
उत्तमअदेह्ये अदेह्यावहि अदेह्यामहि


विधिलिङ्

परस्मैपदेएकद्विबहु
प्रथमदेहयेत् देहयेताम् देहयेयुः
मध्यमदेहयेः देहयेतम् देहयेत
उत्तमदेहयेयम् देहयेव देहयेम


आत्मनेपदेएकद्विबहु
प्रथमदेहयेत देहयेयाताम् देहयेरन्
मध्यमदेहयेथाः देहयेयाथाम् देहयेध्वम्
उत्तमदेहयेय देहयेवहि देहयेमहि


कर्मणिएकद्विबहु
प्रथमदेह्येत देह्येयाताम् देह्येरन्
मध्यमदेह्येथाः देह्येयाथाम् देह्येध्वम्
उत्तमदेह्येय देह्येवहि देह्येमहि


लोट्

परस्मैपदेएकद्विबहु
प्रथमदेहयतु देहयताम् देहयन्तु
मध्यमदेहय देहयतम् देहयत
उत्तमदेहयानि देहयाव देहयाम


आत्मनेपदेएकद्विबहु
प्रथमदेहयताम् देहयेताम् देहयन्ताम्
मध्यमदेहयस्व देहयेथाम् देहयध्वम्
उत्तमदेहयै देहयावहै देहयामहै


कर्मणिएकद्विबहु
प्रथमदेह्यताम् देह्येताम् देह्यन्ताम्
मध्यमदेह्यस्व देह्येथाम् देह्यध्वम्
उत्तमदेह्यै देह्यावहै देह्यामहै


लृट्

परस्मैपदेएकद्विबहु
प्रथमदेहयिष्यति देहयिष्यतः देहयिष्यन्ति
मध्यमदेहयिष्यसि देहयिष्यथः देहयिष्यथ
उत्तमदेहयिष्यामि देहयिष्यावः देहयिष्यामः


आत्मनेपदेएकद्विबहु
प्रथमदेहयिष्यते देहयिष्येते देहयिष्यन्ते
मध्यमदेहयिष्यसे देहयिष्येथे देहयिष्यध्वे
उत्तमदेहयिष्ये देहयिष्यावहे देहयिष्यामहे


लुट्

परस्मैपदेएकद्विबहु
प्रथमदेहयिता देहयितारौ देहयितारः
मध्यमदेहयितासि देहयितास्थः देहयितास्थ
उत्तमदेहयितास्मि देहयितास्वः देहयितास्मः

कृदन्त

क्त
देहित m. n. देहिता f.

क्तवतु
देहितवत् m. n. देहितवती f.

शतृ
देहयत् m. n. देहयन्ती f.

शानच्
देहयमान m. n. देहयमाना f.

शानच् कर्मणि
देह्यमान m. n. देह्यमाना f.

लुडादेश पर
देहयिष्यत् m. n. देहयिष्यन्ती f.

लुडादेश आत्म
देहयिष्यमाण m. n. देहयिष्यमाणा f.

यत्
देह्य m. n. देह्या f.

अनीयर्
देहनीय m. n. देहनीया f.

तव्य
देहयितव्य m. n. देहयितव्या f.

अव्यय

तुमुन्
देहयितुम्

क्त्वा
देहयित्वा

ल्यप्
॰देह्य

लिट्
देहयाम्

Le chameau Ocaml
Top | Index | Grammar | Sandhi | Reader | Corpus
© Gérard Huet 1994-2023
Logo Inria