तिङन्तावली भिक्ष्

Roma

अप्रत्ययान्तधातु

लट्

परस्मैपदेएकद्विबहु
प्रथमभिक्षति भिक्षतः भिक्षन्ति
मध्यमभिक्षसि भिक्षथः भिक्षथ
उत्तमभिक्षामि भिक्षावः भिक्षामः


आत्मनेपदेएकद्विबहु
प्रथमभिक्षते भिक्षेते भिक्षन्ते
मध्यमभिक्षसे भिक्षेथे भिक्षध्वे
उत्तमभिक्षे भिक्षावहे भिक्षामहे


कर्मणिएकद्विबहु
प्रथमभिक्ष्यते भिक्ष्येते भिक्ष्यन्ते
मध्यमभिक्ष्यसे भिक्ष्येथे भिक्ष्यध्वे
उत्तमभिक्ष्ये भिक्ष्यावहे भिक्ष्यामहे


लङ्

परस्मैपदेएकद्विबहु
प्रथमअभिक्षत् अभिक्षताम् अभिक्षन्
मध्यमअभिक्षः अभिक्षतम् अभिक्षत
उत्तमअभिक्षम् अभिक्षाव अभिक्षाम


आत्मनेपदेएकद्विबहु
प्रथमअभिक्षत अभिक्षेताम् अभिक्षन्त
मध्यमअभिक्षथाः अभिक्षेथाम् अभिक्षध्वम्
उत्तमअभिक्षे अभिक्षावहि अभिक्षामहि


कर्मणिएकद्विबहु
प्रथमअभिक्ष्यत अभिक्ष्येताम् अभिक्ष्यन्त
मध्यमअभिक्ष्यथाः अभिक्ष्येथाम् अभिक्ष्यध्वम्
उत्तमअभिक्ष्ये अभिक्ष्यावहि अभिक्ष्यामहि


विधिलिङ्

परस्मैपदेएकद्विबहु
प्रथमभिक्षेत् भिक्षेताम् भिक्षेयुः
मध्यमभिक्षेः भिक्षेतम् भिक्षेत
उत्तमभिक्षेयम् भिक्षेव भिक्षेम


आत्मनेपदेएकद्विबहु
प्रथमभिक्षेत भिक्षेयाताम् भिक्षेरन्
मध्यमभिक्षेथाः भिक्षेयाथाम् भिक्षेध्वम्
उत्तमभिक्षेय भिक्षेवहि भिक्षेमहि


कर्मणिएकद्विबहु
प्रथमभिक्ष्येत भिक्ष्येयाताम् भिक्ष्येरन्
मध्यमभिक्ष्येथाः भिक्ष्येयाथाम् भिक्ष्येध्वम्
उत्तमभिक्ष्येय भिक्ष्येवहि भिक्ष्येमहि


लोट्

परस्मैपदेएकद्विबहु
प्रथमभिक्षतु भिक्षताम् भिक्षन्तु
मध्यमभिक्ष भिक्षतम् भिक्षत
उत्तमभिक्षाणि भिक्षाव भिक्षाम


आत्मनेपदेएकद्विबहु
प्रथमभिक्षताम् भिक्षेताम् भिक्षन्ताम्
मध्यमभिक्षस्व भिक्षेथाम् भिक्षध्वम्
उत्तमभिक्षै भिक्षावहै भिक्षामहै


कर्मणिएकद्विबहु
प्रथमभिक्ष्यताम् भिक्ष्येताम् भिक्ष्यन्ताम्
मध्यमभिक्ष्यस्व भिक्ष्येथाम् भिक्ष्यध्वम्
उत्तमभिक्ष्यै भिक्ष्यावहै भिक्ष्यामहै


लृट्

परस्मैपदेएकद्विबहु
प्रथमभिक्षिष्यति भिक्षिष्यतः भिक्षिष्यन्ति
मध्यमभिक्षिष्यसि भिक्षिष्यथः भिक्षिष्यथ
उत्तमभिक्षिष्यामि भिक्षिष्यावः भिक्षिष्यामः


आत्मनेपदेएकद्विबहु
प्रथमभिक्षिष्यते भिक्षिष्येते भिक्षिष्यन्ते
मध्यमभिक्षिष्यसे भिक्षिष्येथे भिक्षिष्यध्वे
उत्तमभिक्षिष्ये भिक्षिष्यावहे भिक्षिष्यामहे


लुट्

परस्मैपदेएकद्विबहु
प्रथमभिक्षिता भिक्षितारौ भिक्षितारः
मध्यमभिक्षितासि भिक्षितास्थः भिक्षितास्थ
उत्तमभिक्षितास्मि भिक्षितास्वः भिक्षितास्मः


लिट्

परस्मैपदेएकद्विबहु
प्रथमबिभिक्ष बिभिक्षतुः बिभिक्षुः
मध्यमबिभिक्षिथ बिभिक्षथुः बिभिक्ष
उत्तमबिभिक्ष बिभिक्षिव बिभिक्षिम


आत्मनेपदेएकद्विबहु
प्रथमबिभिक्षे बिभिक्षाते बिभिक्षिरे
मध्यमबिभिक्षिषे बिभिक्षाथे बिभिक्षिध्वे
उत्तमबिभिक्षे बिभिक्षिवहे बिभिक्षिमहे


आशीर्लिङ्

परस्मैपदेएकद्विबहु
प्रथमभिक्ष्यात् भिक्ष्यास्ताम् भिक्ष्यासुः
मध्यमभिक्ष्याः भिक्ष्यास्तम् भिक्ष्यास्त
उत्तमभिक्ष्यासम् भिक्ष्यास्व भिक्ष्यास्म

कृदन्त

क्त
भिक्षित m. n. भिक्षिता f.

क्तवतु
भिक्षितवत् m. n. भिक्षितवती f.

शतृ
भिक्षत् m. n. भिक्षन्ती f.

शानच्
भिक्षमाण m. n. भिक्षमाणा f.

शानच् कर्मणि
भिक्ष्यमाण m. n. भिक्ष्यमाणा f.

लुडादेश पर
भिक्षिष्यत् m. n. भिक्षिष्यन्ती f.

लुडादेश आत्म
भिक्षिष्यमाण m. n. भिक्षिष्यमाणा f.

तव्य
भिक्षितव्य m. n. भिक्षितव्या f.

यत्
भिक्ष्य m. n. भिक्ष्या f.

अनीयर्
भिक्षणीय m. n. भिक्षणीया f.

लिडादेश पर
बिभिक्ष्वस् m. n. बिभिक्षुषी f.

लिडादेश आत्म
बिभिक्षाण m. n. बिभिक्षाणा f.

अव्यय

तुमुन्
भिक्षितुम्

क्त्वा
भिक्षित्वा

ल्यप्
॰भिक्ष्य

Le chameau Ocaml
Top | Index | Grammar | Sandhi | Reader | Corpus
© Gérard Huet 1994-2024
Logo Inria