Sanskrit Corpus Reader

Version 3.56 [2024-04-30]

 1. vikramādityasya rājye purandarapurī nāma nagarī samabhūt
 2. tatra mahādhanikaḥ kaścidvaṇigasti
 3. tasya catvāraḥ putrāḥ santi
 4. tato mahati kāle gacchati vṛddhaḥ sa vaṇigvyādhito maraṇasamaye caturaḥ putrānāhūyāvādīt
 5. bhoḥ putrāḥ mayi mṛte bhavatāṃ caturṇāmekatrāvasthānaṃ bhavati vā na vā paścāhivādo bhaviṣyati
 6. tarhyahaṃ jīvanneva bhavatāṃ caturṇāṃ jyeṣṭhānukramaṃ vibhāgaṃ kṛtavānasmi
 7. atra mañcakasya caturṇāṃ pādānāmadhaścatvāro bhāgā nikṣiptāḥ
 8. jyeṣṭhakaniṣṭhakrameṇa gṛhṇīdhvam
 9. tathā ca tairaṅgīkṛtam
 10. tatastasminparalokaṃ gate sati catvāro bhrātaro māsamekatra sthitāḥ
 11. tatasteṣāṃ strīṇāṃ parasparaṃ kalaho jātaḥ
 12. kimatra kolāhalaḥ kriyate
 13. asmatpitrā jīvataiva pūrvaṃ caturṇāṃ vibhāgaḥ kṛtaḥ
 14. tanmañcādhaḥsthitaṃ vibhāgadravyaṃ gṛhītvā vibhaktā eva sukhena tiṣṭhāma
 15. ityuktvā yāvanmañcādhaḥsthitaṃ khananti tāvaccaturṇāṃ pādānāmadhaścatvāri tāmrasampuṭāni nirgatāni
 16. teṣāṃ madhya ekasminsampuṭe mṛttikaikatrāṅgārā anyatrāsthīnyekatra palālaḥ
 17. etaccatuṣṭayaṃ dṛṣṭvā te catvāraḥ paraḥparaṃ vismayaṃ gatāḥ procuḥ
 18. aho asmatpitrā samyagvibhāgaḥ kṛtaḥ
 19. ayaṃ vibhāgakramaḥ kena jñāyate
 20. ityuktvā sabhāmupaviśya tasyāḥ purato nivedito 'yaṃ vṛttāntaḥ
 21. sabhyairvibhāgakramo na jñātaḥ
 22. punaste catvāro bhrātaro yatra yatra nagare jñātāraḥ santi teṣāṃ purato nivedayantyamuṃ vṛttāntaṃ paraṃ te 'pi nirṇayaṃ na cakruḥ
 23. ekadojjayinīṃ prati samāgatā rājasabhāmāgatya rājñaḥ sabhāyāḥ purato vibhāgavṛttāntamakathayaṃstato rājñā sabhayā ca vibhāgakramo na jñāyate
 24. tadanantaramekadā pratiṣṭhānanagaramāgatāstatrasthitānāṃ mahājanānāṃ purato babhaṇuḥ
 25. tairapi nirṇayo na jātaḥ
 26. tasminsamaye kumbhakāragṛhe sthitaḥ śālivāhano 'muṃ vṛttantamākarṇya tatrāgato mahājanānprati bhaṇati
 27. bhoḥ saumyāḥ kimatra durbodhanamasti kimāścaryaṃ kathamayaṃ vibhāgakramo na jñāyate bhavadbhiḥ
 28. tairuktam
 29. bhoḥ vaṭo| asmābhirāścaryaṃ kriyate nāvabudhyate ca
 30. tvayā jñāyate yadi kathaya kathaṃ vibhāgakrama iti
 31. śālivāhanenoktam
 32. ete catvāra ekasyaiva dhanikasya putrāḥ
 33. jīvannevaiteṣāṃ pitā jyeṣṭhakaniṣṭhānukrameṇa vibhāgaṃ kṛtavān
 34. tadyathā jyeṣṭhasya mṛttikā dattā tena yā samupārjitā bhūmiḥ sā sarvā dattā
 35. dvitīyasya palālo dattastena sarvamapi dhānyaṃ dattam
 36. tṛtīyasyāsthīni dattāni tena sarve 'pi paśavo dattāḥ
 37. caturthasyāṅgārā dattāstena sakalamapi suvarṇaṃ dattamiti
 38. śālivāhanena teṣāṃ vibhāganirṇayaḥ kṛtaḥ
 39. te 'pi sukhino bhūtvā svanagaraṃ jagmuḥ


Le chameau Ocaml
Top | Index | Grammar | Sandhi | Reader | Corpus
© Gérard Huet 1994-2024
Logo Inria