तिङन्तावली श्या

Roma

अप्रत्ययान्तधातु

लट्

परस्मैपदेएकद्विबहु
प्रथमश्यायति श्यायतः श्यायन्ति
मध्यमश्यायसि श्यायथः श्यायथ
उत्तमश्यायामि श्यायावः श्यायामः


आत्मनेपदेएकद्विबहु
प्रथमश्यायते श्यायेते श्यायन्ते
मध्यमश्यायसे श्यायेथे श्यायध्वे
उत्तमश्याये श्यायावहे श्यायामहे


कर्मणिएकद्विबहु
प्रथमशीयते शीयेते शीयन्ते
मध्यमशीयसे शीयेथे शीयध्वे
उत्तमशीये शीयावहे शीयामहे


लङ्

परस्मैपदेएकद्विबहु
प्रथमअश्यायत् अश्यायताम् अश्यायन्
मध्यमअश्यायः अश्यायतम् अश्यायत
उत्तमअश्यायम् अश्यायाव अश्यायाम


आत्मनेपदेएकद्विबहु
प्रथमअश्यायत अश्यायेताम् अश्यायन्त
मध्यमअश्यायथाः अश्यायेथाम् अश्यायध्वम्
उत्तमअश्याये अश्यायावहि अश्यायामहि


कर्मणिएकद्विबहु
प्रथमअशीयत अशीयेताम् अशीयन्त
मध्यमअशीयथाः अशीयेथाम् अशीयध्वम्
उत्तमअशीये अशीयावहि अशीयामहि


विधिलिङ्

परस्मैपदेएकद्विबहु
प्रथमश्यायेत् श्यायेताम् श्यायेयुः
मध्यमश्यायेः श्यायेतम् श्यायेत
उत्तमश्यायेयम् श्यायेव श्यायेम


आत्मनेपदेएकद्विबहु
प्रथमश्यायेत श्यायेयाताम् श्यायेरन्
मध्यमश्यायेथाः श्यायेयाथाम् श्यायेध्वम्
उत्तमश्यायेय श्यायेवहि श्यायेमहि


कर्मणिएकद्विबहु
प्रथमशीयेत शीयेयाताम् शीयेरन्
मध्यमशीयेथाः शीयेयाथाम् शीयेध्वम्
उत्तमशीयेय शीयेवहि शीयेमहि


लोट्

परस्मैपदेएकद्विबहु
प्रथमश्यायतु श्यायताम् श्यायन्तु
मध्यमश्याय श्यायतम् श्यायत
उत्तमश्यायानि श्यायाव श्यायाम


आत्मनेपदेएकद्विबहु
प्रथमश्यायताम् श्यायेताम् श्यायन्ताम्
मध्यमश्यायस्व श्यायेथाम् श्यायध्वम्
उत्तमश्यायै श्यायावहै श्यायामहै


कर्मणिएकद्विबहु
प्रथमशीयताम् शीयेताम् शीयन्ताम्
मध्यमशीयस्व शीयेथाम् शीयध्वम्
उत्तमशीयै शीयावहै शीयामहै


लृट्

परस्मैपदेएकद्विबहु
प्रथमश्यास्यति श्यास्यतः श्यास्यन्ति
मध्यमश्यास्यसि श्यास्यथः श्यास्यथ
उत्तमश्यास्यामि श्यास्यावः श्यास्यामः


आत्मनेपदेएकद्विबहु
प्रथमश्यास्यते श्यास्येते श्यास्यन्ते
मध्यमश्यास्यसे श्यास्येथे श्यास्यध्वे
उत्तमश्यास्ये श्यास्यावहे श्यास्यामहे


लुट्

परस्मैपदेएकद्विबहु
प्रथमश्याता श्यातारौ श्यातारः
मध्यमश्यातासि श्यातास्थः श्यातास्थ
उत्तमश्यातास्मि श्यातास्वः श्यातास्मः


लिट्

परस्मैपदेएकद्विबहु
प्रथमशश्यौ शश्यतुः शश्युः
मध्यमशश्यिथ शश्याथ शश्यथुः शश्य
उत्तमशश्यौ शश्यिव शश्यिम


आत्मनेपदेएकद्विबहु
प्रथमशश्ये शश्याते शश्यिरे
मध्यमशश्यिषे शश्याथे शश्यिध्वे
उत्तमशश्ये शश्यिवहे शश्यिमहे


आशीर्लिङ्

परस्मैपदेएकद्विबहु
प्रथमशीयात् शीयास्ताम् शीयासुः
मध्यमशीयाः शीयास्तम् शीयास्त
उत्तमशीयासम् शीयास्व शीयास्म

कृदन्त

क्त
शीत m. n. शीता f.

क्तवतु
शीतवत् m. n. शीतवती f.

शतृ
श्यायत् m. n. श्यायन्ती f.

शानच्
श्यायमान m. n. श्यायमाना f.

शानच् कर्मणि
शीयमान m. n. शीयमाना f.

लुडादेश पर
श्यास्यत् m. n. श्यास्यन्ती f.

लुडादेश आत्म
श्यास्यमान m. n. श्यास्यमाना f.

तव्य
श्यातव्य m. n. श्यातव्या f.

यत्
श्येय m. n. श्येया f.

अनीयर्
श्यानीय m. n. श्यानीया f.

लिडादेश पर
शश्यिवस् m. n. शश्युषी f.

लिडादेश आत्म
शश्यान m. n. शश्याना f.

अव्यय

तुमुन्
श्यातुम्

क्त्वा
शीत्वा

ल्यप्
॰शीय

Le chameau Ocaml
Top | Index | Grammar | Sandhi | Reader | Corpus
© Gérard Huet 1994-2024
Logo Inria