तिङन्तावली ?शम्ब्

Roma

अप्रत्ययान्तधातु

लट्

परस्मैपदेएकद्विबहु
प्रथमशम्बति शम्बतः शम्बन्ति
मध्यमशम्बसि शम्बथः शम्बथ
उत्तमशम्बामि शम्बावः शम्बामः


आत्मनेपदेएकद्विबहु
प्रथमशम्बते शम्बेते शम्बन्ते
मध्यमशम्बसे शम्बेथे शम्बध्वे
उत्तमशम्बे शम्बावहे शम्बामहे


कर्मणिएकद्विबहु
प्रथमशम्ब्यते शम्ब्येते शम्ब्यन्ते
मध्यमशम्ब्यसे शम्ब्येथे शम्ब्यध्वे
उत्तमशम्ब्ये शम्ब्यावहे शम्ब्यामहे


लङ्

परस्मैपदेएकद्विबहु
प्रथमअशम्बत् अशम्बताम् अशम्बन्
मध्यमअशम्बः अशम्बतम् अशम्बत
उत्तमअशम्बम् अशम्बाव अशम्बाम


आत्मनेपदेएकद्विबहु
प्रथमअशम्बत अशम्बेताम् अशम्बन्त
मध्यमअशम्बथाः अशम्बेथाम् अशम्बध्वम्
उत्तमअशम्बे अशम्बावहि अशम्बामहि


कर्मणिएकद्विबहु
प्रथमअशम्ब्यत अशम्ब्येताम् अशम्ब्यन्त
मध्यमअशम्ब्यथाः अशम्ब्येथाम् अशम्ब्यध्वम्
उत्तमअशम्ब्ये अशम्ब्यावहि अशम्ब्यामहि


विधिलिङ्

परस्मैपदेएकद्विबहु
प्रथमशम्बेत् शम्बेताम् शम्बेयुः
मध्यमशम्बेः शम्बेतम् शम्बेत
उत्तमशम्बेयम् शम्बेव शम्बेम


आत्मनेपदेएकद्विबहु
प्रथमशम्बेत शम्बेयाताम् शम्बेरन्
मध्यमशम्बेथाः शम्बेयाथाम् शम्बेध्वम्
उत्तमशम्बेय शम्बेवहि शम्बेमहि


कर्मणिएकद्विबहु
प्रथमशम्ब्येत शम्ब्येयाताम् शम्ब्येरन्
मध्यमशम्ब्येथाः शम्ब्येयाथाम् शम्ब्येध्वम्
उत्तमशम्ब्येय शम्ब्येवहि शम्ब्येमहि


लोट्

परस्मैपदेएकद्विबहु
प्रथमशम्बतु शम्बताम् शम्बन्तु
मध्यमशम्ब शम्बतम् शम्बत
उत्तमशम्बानि शम्बाव शम्बाम


आत्मनेपदेएकद्विबहु
प्रथमशम्बताम् शम्बेताम् शम्बन्ताम्
मध्यमशम्बस्व शम्बेथाम् शम्बध्वम्
उत्तमशम्बै शम्बावहै शम्बामहै


कर्मणिएकद्विबहु
प्रथमशम्ब्यताम् शम्ब्येताम् शम्ब्यन्ताम्
मध्यमशम्ब्यस्व शम्ब्येथाम् शम्ब्यध्वम्
उत्तमशम्ब्यै शम्ब्यावहै शम्ब्यामहै


लृट्

परस्मैपदेएकद्विबहु
प्रथमशम्बिष्यति शम्बिष्यतः शम्बिष्यन्ति
मध्यमशम्बिष्यसि शम्बिष्यथः शम्बिष्यथ
उत्तमशम्बिष्यामि शम्बिष्यावः शम्बिष्यामः


आत्मनेपदेएकद्विबहु
प्रथमशम्बिष्यते शम्बिष्येते शम्बिष्यन्ते
मध्यमशम्बिष्यसे शम्बिष्येथे शम्बिष्यध्वे
उत्तमशम्बिष्ये शम्बिष्यावहे शम्बिष्यामहे


लुट्

परस्मैपदेएकद्विबहु
प्रथमशम्बिता शम्बितारौ शम्बितारः
मध्यमशम्बितासि शम्बितास्थः शम्बितास्थ
उत्तमशम्बितास्मि शम्बितास्वः शम्बितास्मः


लिट्

परस्मैपदेएकद्विबहु
प्रथमशशम्ब शशम्बतुः शशम्बुः
मध्यमशशम्बिथ शशम्बथुः शशम्ब
उत्तमशशम्ब शशम्बिव शशम्बिम


आत्मनेपदेएकद्विबहु
प्रथमशशम्बे शशम्बाते शशम्बिरे
मध्यमशशम्बिषे शशम्बाथे शशम्बिध्वे
उत्तमशशम्बे शशम्बिवहे शशम्बिमहे


आशीर्लिङ्

परस्मैपदेएकद्विबहु
प्रथमशम्ब्यात् शम्ब्यास्ताम् शम्ब्यासुः
मध्यमशम्ब्याः शम्ब्यास्तम् शम्ब्यास्त
उत्तमशम्ब्यासम् शम्ब्यास्व शम्ब्यास्म

कृदन्त

क्त
शम्बित m. n. शम्बिता f.

क्तवतु
शम्बितवत् m. n. शम्बितवती f.

शतृ
शम्बत् m. n. शम्बन्ती f.

शानच्
शम्बमान m. n. शम्बमाना f.

शानच् कर्मणि
शम्ब्यमान m. n. शम्ब्यमाना f.

लुडादेश पर
शम्बिष्यत् m. n. शम्बिष्यन्ती f.

लुडादेश आत्म
शम्बिष्यमाण m. n. शम्बिष्यमाणा f.

तव्य
शम्बितव्य m. n. शम्बितव्या f.

यत्
शम्ब्य m. n. शम्ब्या f.

अनीयर्
शम्बनीय m. n. शम्बनीया f.

लिडादेश पर
शशम्ब्वस् m. n. शशम्बुषी f.

लिडादेश आत्म
शशम्बान m. n. शशम्बाना f.

अव्यय

तुमुन्
शम्बितुम्

क्त्वा
शम्बित्वा

ल्यप्
॰शम्ब्य

Le chameau Ocaml
Top | Index | Grammar | Sandhi | Reader | Corpus
© Gérard Huet 1994-2024
Logo Inria