तिङन्तावली ?विट्

Roma

अप्रत्ययान्तधातु

लट्

परस्मैपदेएकद्विबहु
प्रथमवेटति वेटतः वेटन्ति
मध्यमवेटसि वेटथः वेटथ
उत्तमवेटामि वेटावः वेटामः


आत्मनेपदेएकद्विबहु
प्रथमवेटते वेटेते वेटन्ते
मध्यमवेटसे वेटेथे वेटध्वे
उत्तमवेटे वेटावहे वेटामहे


कर्मणिएकद्विबहु
प्रथमविट्यते विट्येते विट्यन्ते
मध्यमविट्यसे विट्येथे विट्यध्वे
उत्तमविट्ये विट्यावहे विट्यामहे


लङ्

परस्मैपदेएकद्विबहु
प्रथमअवेटत् अवेटताम् अवेटन्
मध्यमअवेटः अवेटतम् अवेटत
उत्तमअवेटम् अवेटाव अवेटाम


आत्मनेपदेएकद्विबहु
प्रथमअवेटत अवेटेताम् अवेटन्त
मध्यमअवेटथाः अवेटेथाम् अवेटध्वम्
उत्तमअवेटे अवेटावहि अवेटामहि


कर्मणिएकद्विबहु
प्रथमअविट्यत अविट्येताम् अविट्यन्त
मध्यमअविट्यथाः अविट्येथाम् अविट्यध्वम्
उत्तमअविट्ये अविट्यावहि अविट्यामहि


विधिलिङ्

परस्मैपदेएकद्विबहु
प्रथमवेटेत् वेटेताम् वेटेयुः
मध्यमवेटेः वेटेतम् वेटेत
उत्तमवेटेयम् वेटेव वेटेम


आत्मनेपदेएकद्विबहु
प्रथमवेटेत वेटेयाताम् वेटेरन्
मध्यमवेटेथाः वेटेयाथाम् वेटेध्वम्
उत्तमवेटेय वेटेवहि वेटेमहि


कर्मणिएकद्विबहु
प्रथमविट्येत विट्येयाताम् विट्येरन्
मध्यमविट्येथाः विट्येयाथाम् विट्येध्वम्
उत्तमविट्येय विट्येवहि विट्येमहि


लोट्

परस्मैपदेएकद्विबहु
प्रथमवेटतु वेटताम् वेटन्तु
मध्यमवेट वेटतम् वेटत
उत्तमवेटानि वेटाव वेटाम


आत्मनेपदेएकद्विबहु
प्रथमवेटताम् वेटेताम् वेटन्ताम्
मध्यमवेटस्व वेटेथाम् वेटध्वम्
उत्तमवेटै वेटावहै वेटामहै


कर्मणिएकद्विबहु
प्रथमविट्यताम् विट्येताम् विट्यन्ताम्
मध्यमविट्यस्व विट्येथाम् विट्यध्वम्
उत्तमविट्यै विट्यावहै विट्यामहै


लृट्

परस्मैपदेएकद्विबहु
प्रथमवेटिष्यति वेटिष्यतः वेटिष्यन्ति
मध्यमवेटिष्यसि वेटिष्यथः वेटिष्यथ
उत्तमवेटिष्यामि वेटिष्यावः वेटिष्यामः


आत्मनेपदेएकद्विबहु
प्रथमवेटिष्यते वेटिष्येते वेटिष्यन्ते
मध्यमवेटिष्यसे वेटिष्येथे वेटिष्यध्वे
उत्तमवेटिष्ये वेटिष्यावहे वेटिष्यामहे


लुट्

परस्मैपदेएकद्विबहु
प्रथमवेटिता वेटितारौ वेटितारः
मध्यमवेटितासि वेटितास्थः वेटितास्थ
उत्तमवेटितास्मि वेटितास्वः वेटितास्मः


लिट्

परस्मैपदेएकद्विबहु
प्रथमविवेट विविटतुः विविटुः
मध्यमविवेटिथ विविटथुः विविट
उत्तमविवेट विविटिव विविटिम


आत्मनेपदेएकद्विबहु
प्रथमविविटे विविटाते विविटिरे
मध्यमविविटिषे विविटाथे विविटिध्वे
उत्तमविविटे विविटिवहे विविटिमहे


आशीर्लिङ्

परस्मैपदेएकद्विबहु
प्रथमविट्यात् विट्यास्ताम् विट्यासुः
मध्यमविट्याः विट्यास्तम् विट्यास्त
उत्तमविट्यासम् विट्यास्व विट्यास्म

कृदन्त

क्त
विट्ट m. n. विट्टा f.

क्तवतु
विट्टवत् m. n. विट्टवती f.

शतृ
वेटत् m. n. वेटन्ती f.

शानच्
वेटमान m. n. वेटमाना f.

शानच् कर्मणि
विट्यमान m. n. विट्यमाना f.

लुडादेश पर
वेटिष्यत् m. n. वेटिष्यन्ती f.

लुडादेश आत्म
वेटिष्यमाण m. n. वेटिष्यमाणा f.

तव्य
वेटितव्य m. n. वेटितव्या f.

यत्
वेट्य m. n. वेट्या f.

अनीयर्
वेटनीय m. n. वेटनीया f.

लिडादेश पर
विविट्वस् m. n. विविटुषी f.

लिडादेश आत्म
विविटान m. n. विविटाना f.

अव्यय

तुमुन्
वेटितुम्

क्त्वा
विट्ट्वा

ल्यप्
॰विट्य

Le chameau Ocaml
Top | Index | Grammar | Sandhi | Reader | Corpus
© Gérard Huet 1994-2024
Logo Inria