तिङन्तावली वन्द्

Roma

अप्रत्ययान्तधातु

लट्

आत्मनेपदेएकद्विबहु
प्रथमवन्दते वन्देते वन्दन्ते
मध्यमवन्दसे वन्देथे वन्दध्वे
उत्तमवन्दे वन्दावहे वन्दामहे


कर्मणिएकद्विबहु
प्रथमवन्द्यते वन्द्येते वन्द्यन्ते
मध्यमवन्द्यसे वन्द्येथे वन्द्यध्वे
उत्तमवन्द्ये वन्द्यावहे वन्द्यामहे


लङ्

आत्मनेपदेएकद्विबहु
प्रथमअवन्दत अवन्देताम् अवन्दन्त
मध्यमअवन्दथाः अवन्देथाम् अवन्दध्वम्
उत्तमअवन्दे अवन्दावहि अवन्दामहि


कर्मणिएकद्विबहु
प्रथमअवन्द्यत अवन्द्येताम् अवन्द्यन्त
मध्यमअवन्द्यथाः अवन्द्येथाम् अवन्द्यध्वम्
उत्तमअवन्द्ये अवन्द्यावहि अवन्द्यामहि


विधिलिङ्

आत्मनेपदेएकद्विबहु
प्रथमवन्देत वन्देयाताम् वन्देरन्
मध्यमवन्देथाः वन्देयाथाम् वन्देध्वम्
उत्तमवन्देय वन्देवहि वन्देमहि


कर्मणिएकद्विबहु
प्रथमवन्द्येत वन्द्येयाताम् वन्द्येरन्
मध्यमवन्द्येथाः वन्द्येयाथाम् वन्द्येध्वम्
उत्तमवन्द्येय वन्द्येवहि वन्द्येमहि


लोट्

आत्मनेपदेएकद्विबहु
प्रथमवन्दताम् वन्देताम् वन्दन्ताम्
मध्यमवन्दस्व वन्देथाम् वन्दध्वम्
उत्तमवन्दै वन्दावहै वन्दामहै


कर्मणिएकद्विबहु
प्रथमवन्द्यताम् वन्द्येताम् वन्द्यन्ताम्
मध्यमवन्द्यस्व वन्द्येथाम् वन्द्यध्वम्
उत्तमवन्द्यै वन्द्यावहै वन्द्यामहै


लृट्

आत्मनेपदेएकद्विबहु
प्रथमवन्दिष्यते वन्दिष्येते वन्दिष्यन्ते
मध्यमवन्दिष्यसे वन्दिष्येथे वन्दिष्यध्वे
उत्तमवन्दिष्ये वन्दिष्यावहे वन्दिष्यामहे


लुट्

परस्मैपदेएकद्विबहु
प्रथमवन्दिता वन्दितारौ वन्दितारः
मध्यमवन्दितासि वन्दितास्थः वन्दितास्थ
उत्तमवन्दितास्मि वन्दितास्वः वन्दितास्मः


लिट्

आत्मनेपदेएकद्विबहु
प्रथमववन्दे ववन्दाते ववन्दिरे
मध्यमववन्दिषे ववन्दाथे ववन्दिध्वे
उत्तमववन्दे ववन्दिवहे ववन्दिमहे


आशीर्लिङ्

परस्मैपदेएकद्विबहु
प्रथमवन्द्यात् वन्द्यास्ताम् वन्द्यासुः
मध्यमवन्द्याः वन्द्यास्तम् वन्द्यास्त
उत्तमवन्द्यासम् वन्द्यास्व वन्द्यास्म

कृदन्त

क्त
वन्दित m. n. वन्दिता f.

क्तवतु
वन्दितवत् m. n. वन्दितवती f.

शानच्
वन्दमान m. n. वन्दमाना f.

शानच् कर्मणि
वन्द्यमान m. n. वन्द्यमाना f.

लुडादेश आत्म
वन्दिष्यमाण m. n. वन्दिष्यमाणा f.

तव्य
वन्दितव्य m. n. वन्दितव्या f.

यत्
वन्द्य m. n. वन्द्या f.

अनीयर्
वन्दनीय m. n. वन्दनीया f.

लिडादेश आत्म
ववन्दान m. n. ववन्दाना f.

अव्यय

तुमुन्
वन्दितुम्

क्त्वा
वन्दित्वा

ल्यप्
॰वन्द्य

Le chameau Ocaml
Top | Index | Grammar | Sandhi | Reader | Corpus
© Gérard Huet 1994-2024
Logo Inria