तिङन्तावली त्विष्१

Roma

अप्रत्ययान्तधातु

लट्

परस्मैपदेएकद्विबहु
प्रथमत्वेषति त्वेषतः त्वेषन्ति
मध्यमत्वेषसि त्वेषथः त्वेषथ
उत्तमत्वेषामि त्वेषावः त्वेषामः


आत्मनेपदेएकद्विबहु
प्रथमत्वेषते त्वेषेते त्वेषन्ते
मध्यमत्वेषसे त्वेषेथे त्वेषध्वे
उत्तमत्वेषे त्वेषावहे त्वेषामहे


कर्मणिएकद्विबहु
प्रथमत्विष्यते त्विष्येते त्विष्यन्ते
मध्यमत्विष्यसे त्विष्येथे त्विष्यध्वे
उत्तमत्विष्ये त्विष्यावहे त्विष्यामहे


लङ्

परस्मैपदेएकद्विबहु
प्रथमअत्वेषत् अत्वेषताम् अत्वेषन्
मध्यमअत्वेषः अत्वेषतम् अत्वेषत
उत्तमअत्वेषम् अत्वेषाव अत्वेषाम


आत्मनेपदेएकद्विबहु
प्रथमअत्वेषत अत्वेषेताम् अत्वेषन्त
मध्यमअत्वेषथाः अत्वेषेथाम् अत्वेषध्वम्
उत्तमअत्वेषे अत्वेषावहि अत्वेषामहि


कर्मणिएकद्विबहु
प्रथमअत्विष्यत अत्विष्येताम् अत्विष्यन्त
मध्यमअत्विष्यथाः अत्विष्येथाम् अत्विष्यध्वम्
उत्तमअत्विष्ये अत्विष्यावहि अत्विष्यामहि


विधिलिङ्

परस्मैपदेएकद्विबहु
प्रथमत्वेषेत् त्वेषेताम् त्वेषेयुः
मध्यमत्वेषेः त्वेषेतम् त्वेषेत
उत्तमत्वेषेयम् त्वेषेव त्वेषेम


आत्मनेपदेएकद्विबहु
प्रथमत्वेषेत त्वेषेयाताम् त्वेषेरन्
मध्यमत्वेषेथाः त्वेषेयाथाम् त्वेषेध्वम्
उत्तमत्वेषेय त्वेषेवहि त्वेषेमहि


कर्मणिएकद्विबहु
प्रथमत्विष्येत त्विष्येयाताम् त्विष्येरन्
मध्यमत्विष्येथाः त्विष्येयाथाम् त्विष्येध्वम्
उत्तमत्विष्येय त्विष्येवहि त्विष्येमहि


लोट्

परस्मैपदेएकद्विबहु
प्रथमत्वेषतु त्वेषताम् त्वेषन्तु
मध्यमत्वेष त्वेषतम् त्वेषत
उत्तमत्वेषाणि त्वेषाव त्वेषाम


आत्मनेपदेएकद्विबहु
प्रथमत्वेषताम् त्वेषेताम् त्वेषन्ताम्
मध्यमत्वेषस्व त्वेषेथाम् त्वेषध्वम्
उत्तमत्वेषै त्वेषावहै त्वेषामहै


कर्मणिएकद्विबहु
प्रथमत्विष्यताम् त्विष्येताम् त्विष्यन्ताम्
मध्यमत्विष्यस्व त्विष्येथाम् त्विष्यध्वम्
उत्तमत्विष्यै त्विष्यावहै त्विष्यामहै


लृट्

परस्मैपदेएकद्विबहु
प्रथमत्वेक्ष्यति त्वेक्ष्यतः त्वेक्ष्यन्ति
मध्यमत्वेक्ष्यसि त्वेक्ष्यथः त्वेक्ष्यथ
उत्तमत्वेक्ष्यामि त्वेक्ष्यावः त्वेक्ष्यामः


आत्मनेपदेएकद्विबहु
प्रथमत्वेक्ष्यते त्वेक्ष्येते त्वेक्ष्यन्ते
मध्यमत्वेक्ष्यसे त्वेक्ष्येथे त्वेक्ष्यध्वे
उत्तमत्वेक्ष्ये त्वेक्ष्यावहे त्वेक्ष्यामहे


लुट्

परस्मैपदेएकद्विबहु
प्रथमत्वेष्टा त्वेष्टारौ त्वेष्टारः
मध्यमत्वेष्टासि त्वेष्टास्थः त्वेष्टास्थ
उत्तमत्वेष्टास्मि त्वेष्टास्वः त्वेष्टास्मः


लिट्

परस्मैपदेएकद्विबहु
प्रथमतित्वेष तित्विषतुः तित्विषुः
मध्यमतित्वेषिथ तित्विषथुः तित्विष
उत्तमतित्वेष तित्विषिव तित्विषिम


आत्मनेपदेएकद्विबहु
प्रथमतित्विषे तित्विषाते तित्विषिरे
मध्यमतित्विषिषे तित्विषाथे तित्विषिध्वे
उत्तमतित्विषे तित्विषिवहे तित्विषिमहे


लुङ्

परस्मैपदेएकद्विबहु
प्रथमअतित्विषत् अतित्विषताम् अतित्विषन्
मध्यमअतित्विषः अतित्विषतम् अतित्विषत
उत्तमअतित्विषम् अतित्विषाव अतित्विषाम


आत्मनेपदेएकद्विबहु
प्रथमअतित्विषत अतित्विषेताम् अतित्विषन्त
मध्यमअतित्विषथाः अतित्विषेथाम् अतित्विषध्वम्
उत्तमअतित्विषे अतित्विषावहि अतित्विषामहि


आशीर्लिङ्

परस्मैपदेएकद्विबहु
प्रथमत्विष्यात् त्विष्यास्ताम् त्विष्यासुः
मध्यमत्विष्याः त्विष्यास्तम् त्विष्यास्त
उत्तमत्विष्यासम् त्विष्यास्व त्विष्यास्म

कृदन्त

क्त
त्विषित m. n. त्विषिता f.

क्तवतु
त्विषितवत् m. n. त्विषितवती f.

शतृ
त्वेषत् m. n. त्वेषन्ती f.

शानच्
त्वेषमाण m. n. त्वेषमाणा f.

शानच् कर्मणि
त्विष्यमाण m. n. त्विष्यमाणा f.

लुडादेश पर
त्वेक्ष्यत् m. n. त्वेक्ष्यन्ती f.

लुडादेश आत्म
त्वेक्ष्यमाण m. n. त्वेक्ष्यमाणा f.

यत्
त्वेष्टव्य m. n. त्वेष्टव्या f.

यत्
त्वेष्य m. n. त्वेष्या f.

अनीयर्
त्वेषणीय m. n. त्वेषणीया f.

लिडादेश पर
तित्विष्वस् m. n. तित्विषुषी f.

लिडादेश आत्म
तित्विषाण m. n. तित्विषाणा f.

अव्यय

तुमुन्
त्वेष्टुम्

क्त्वा
त्वेषित्वा

क्त्वा
त्विषित्वा

ल्यप्
॰त्विष्य

Le chameau Ocaml
Top | Index | Grammar | Sandhi | Reader | Corpus
© Gérard Huet 1994-2023
Logo Inria