तिङन्तावली ?तुड्

Roma

अप्रत्ययान्तधातु

लट्

परस्मैपदेएकद्विबहु
प्रथमतुडति तुडतः तुडन्ति
मध्यमतुडसि तुडथः तुडथ
उत्तमतुडामि तुडावः तुडामः


आत्मनेपदेएकद्विबहु
प्रथमतुडते तुडेते तुडन्ते
मध्यमतुडसे तुडेथे तुडध्वे
उत्तमतुडे तुडावहे तुडामहे


कर्मणिएकद्विबहु
प्रथमतुड्यते तुड्येते तुड्यन्ते
मध्यमतुड्यसे तुड्येथे तुड्यध्वे
उत्तमतुड्ये तुड्यावहे तुड्यामहे


लङ्

परस्मैपदेएकद्विबहु
प्रथमअतुडत् अतुडताम् अतुडन्
मध्यमअतुडः अतुडतम् अतुडत
उत्तमअतुडम् अतुडाव अतुडाम


आत्मनेपदेएकद्विबहु
प्रथमअतुडत अतुडेताम् अतुडन्त
मध्यमअतुडथाः अतुडेथाम् अतुडध्वम्
उत्तमअतुडे अतुडावहि अतुडामहि


कर्मणिएकद्विबहु
प्रथमअतुड्यत अतुड्येताम् अतुड्यन्त
मध्यमअतुड्यथाः अतुड्येथाम् अतुड्यध्वम्
उत्तमअतुड्ये अतुड्यावहि अतुड्यामहि


विधिलिङ्

परस्मैपदेएकद्विबहु
प्रथमतुडेत् तुडेताम् तुडेयुः
मध्यमतुडेः तुडेतम् तुडेत
उत्तमतुडेयम् तुडेव तुडेम


आत्मनेपदेएकद्विबहु
प्रथमतुडेत तुडेयाताम् तुडेरन्
मध्यमतुडेथाः तुडेयाथाम् तुडेध्वम्
उत्तमतुडेय तुडेवहि तुडेमहि


कर्मणिएकद्विबहु
प्रथमतुड्येत तुड्येयाताम् तुड्येरन्
मध्यमतुड्येथाः तुड्येयाथाम् तुड्येध्वम्
उत्तमतुड्येय तुड्येवहि तुड्येमहि


लोट्

परस्मैपदेएकद्विबहु
प्रथमतुडतु तुडताम् तुडन्तु
मध्यमतुड तुडतम् तुडत
उत्तमतुडानि तुडाव तुडाम


आत्मनेपदेएकद्विबहु
प्रथमतुडताम् तुडेताम् तुडन्ताम्
मध्यमतुडस्व तुडेथाम् तुडध्वम्
उत्तमतुडै तुडावहै तुडामहै


कर्मणिएकद्विबहु
प्रथमतुड्यताम् तुड्येताम् तुड्यन्ताम्
मध्यमतुड्यस्व तुड्येथाम् तुड्यध्वम्
उत्तमतुड्यै तुड्यावहै तुड्यामहै


लृट्

परस्मैपदेएकद्विबहु
प्रथमतुडिष्यति तुडिष्यतः तुडिष्यन्ति
मध्यमतुडिष्यसि तुडिष्यथः तुडिष्यथ
उत्तमतुडिष्यामि तुडिष्यावः तुडिष्यामः


आत्मनेपदेएकद्विबहु
प्रथमतुडिष्यते तुडिष्येते तुडिष्यन्ते
मध्यमतुडिष्यसे तुडिष्येथे तुडिष्यध्वे
उत्तमतुडिष्ये तुडिष्यावहे तुडिष्यामहे


लुट्

परस्मैपदेएकद्विबहु
प्रथमतुडिता तुडितारौ तुडितारः
मध्यमतुडितासि तुडितास्थः तुडितास्थ
उत्तमतुडितास्मि तुडितास्वः तुडितास्मः


लिट्

परस्मैपदेएकद्विबहु
प्रथमतुतोड तुतुडतुः तुतुडुः
मध्यमतुतोडिथ तुतुडिथ तुतुडथुः तुतुड
उत्तमतुतोड तुतुडिव तुतुडिम


आत्मनेपदेएकद्विबहु
प्रथमतुतुडे तुतुडाते तुतुडिरे
मध्यमतुतुडिषे तुतुडाथे तुतुडिध्वे
उत्तमतुतुडे तुतुडिवहे तुतुडिमहे


आशीर्लिङ्

परस्मैपदेएकद्विबहु
प्रथमतुड्यात् तुड्यास्ताम् तुड्यासुः
मध्यमतुड्याः तुड्यास्तम् तुड्यास्त
उत्तमतुड्यासम् तुड्यास्व तुड्यास्म

कृदन्त

क्त
तुट्ट m. n. तुट्टा f.

क्तवतु
तुट्टवत् m. n. तुट्टवती f.

शतृ
तुडत् m. n. तुडन्ती f.

शानच्
तुडमान m. n. तुडमाना f.

शानच् कर्मणि
तुड्यमान m. n. तुड्यमाना f.

लुडादेश पर
तुडिष्यत् m. n. तुडिष्यन्ती f.

लुडादेश आत्म
तुडिष्यमाण m. n. तुडिष्यमाणा f.

तव्य
तुडितव्य m. n. तुडितव्या f.

यत्
तोड्य m. n. तोड्या f.

अनीयर्
तोडनीय m. n. तोडनीया f.

लिडादेश पर
तुतुड्वस् m. n. तुतुडुषी f.

लिडादेश आत्म
तुतुडान m. n. तुतुडाना f.

अव्यय

तुमुन्
तुडितुम्

क्त्वा
तुट्ट्वा

ल्यप्
॰तुड्य

Le chameau Ocaml
Top | Index | Grammar | Sandhi | Reader | Corpus
© Gérard Huet 1994-2022
Logo Inria