तिङन्तावली ?त्रख्

Roma

अप्रत्ययान्तधातु

लट्

परस्मैपदेएकद्विबहु
प्रथमत्रखति त्रखतः त्रखन्ति
मध्यमत्रखसि त्रखथः त्रखथ
उत्तमत्रखामि त्रखावः त्रखामः


आत्मनेपदेएकद्विबहु
प्रथमत्रखते त्रखेते त्रखन्ते
मध्यमत्रखसे त्रखेथे त्रखध्वे
उत्तमत्रखे त्रखावहे त्रखामहे


कर्मणिएकद्विबहु
प्रथमत्रख्यते त्रख्येते त्रख्यन्ते
मध्यमत्रख्यसे त्रख्येथे त्रख्यध्वे
उत्तमत्रख्ये त्रख्यावहे त्रख्यामहे


लङ्

परस्मैपदेएकद्विबहु
प्रथमअत्रखत् अत्रखताम् अत्रखन्
मध्यमअत्रखः अत्रखतम् अत्रखत
उत्तमअत्रखम् अत्रखाव अत्रखाम


आत्मनेपदेएकद्विबहु
प्रथमअत्रखत अत्रखेताम् अत्रखन्त
मध्यमअत्रखथाः अत्रखेथाम् अत्रखध्वम्
उत्तमअत्रखे अत्रखावहि अत्रखामहि


कर्मणिएकद्विबहु
प्रथमअत्रख्यत अत्रख्येताम् अत्रख्यन्त
मध्यमअत्रख्यथाः अत्रख्येथाम् अत्रख्यध्वम्
उत्तमअत्रख्ये अत्रख्यावहि अत्रख्यामहि


विधिलिङ्

परस्मैपदेएकद्विबहु
प्रथमत्रखेत् त्रखेताम् त्रखेयुः
मध्यमत्रखेः त्रखेतम् त्रखेत
उत्तमत्रखेयम् त्रखेव त्रखेम


आत्मनेपदेएकद्विबहु
प्रथमत्रखेत त्रखेयाताम् त्रखेरन्
मध्यमत्रखेथाः त्रखेयाथाम् त्रखेध्वम्
उत्तमत्रखेय त्रखेवहि त्रखेमहि


कर्मणिएकद्विबहु
प्रथमत्रख्येत त्रख्येयाताम् त्रख्येरन्
मध्यमत्रख्येथाः त्रख्येयाथाम् त्रख्येध्वम्
उत्तमत्रख्येय त्रख्येवहि त्रख्येमहि


लोट्

परस्मैपदेएकद्विबहु
प्रथमत्रखतु त्रखताम् त्रखन्तु
मध्यमत्रख त्रखतम् त्रखत
उत्तमत्रखाणि त्रखाव त्रखाम


आत्मनेपदेएकद्विबहु
प्रथमत्रखताम् त्रखेताम् त्रखन्ताम्
मध्यमत्रखस्व त्रखेथाम् त्रखध्वम्
उत्तमत्रखै त्रखावहै त्रखामहै


कर्मणिएकद्विबहु
प्रथमत्रख्यताम् त्रख्येताम् त्रख्यन्ताम्
मध्यमत्रख्यस्व त्रख्येथाम् त्रख्यध्वम्
उत्तमत्रख्यै त्रख्यावहै त्रख्यामहै


लृट्

परस्मैपदेएकद्विबहु
प्रथमत्रखिष्यति त्रखिष्यतः त्रखिष्यन्ति
मध्यमत्रखिष्यसि त्रखिष्यथः त्रखिष्यथ
उत्तमत्रखिष्यामि त्रखिष्यावः त्रखिष्यामः


आत्मनेपदेएकद्विबहु
प्रथमत्रखिष्यते त्रखिष्येते त्रखिष्यन्ते
मध्यमत्रखिष्यसे त्रखिष्येथे त्रखिष्यध्वे
उत्तमत्रखिष्ये त्रखिष्यावहे त्रखिष्यामहे


लुट्

परस्मैपदेएकद्विबहु
प्रथमत्रखिता त्रखितारौ त्रखितारः
मध्यमत्रखितासि त्रखितास्थः त्रखितास्थ
उत्तमत्रखितास्मि त्रखितास्वः त्रखितास्मः


लिट्

परस्मैपदेएकद्विबहु
प्रथमतत्राख त्रेखतुः त्रेखुः
मध्यमत्रेखिथ तत्रख्थ त्रेखथुः त्रेख
उत्तमतत्राख तत्रख त्रेखिव त्रेखिम


आत्मनेपदेएकद्विबहु
प्रथमत्रेखे त्रेखाते त्रेखिरे
मध्यमत्रेखिषे त्रेखाथे त्रेखिध्वे
उत्तमत्रेखे त्रेखिवहे त्रेखिमहे


आशीर्लिङ्

परस्मैपदेएकद्विबहु
प्रथमत्रख्यात् त्रख्यास्ताम् त्रख्यासुः
मध्यमत्रख्याः त्रख्यास्तम् त्रख्यास्त
उत्तमत्रख्यासम् त्रख्यास्व त्रख्यास्म

कृदन्त

क्त
त्रख्त m. n. त्रख्ता f.

क्तवतु
त्रख्तवत् m. n. त्रख्तवती f.

शतृ
त्रखत् m. n. त्रखन्ती f.

शानच्
त्रखमाण m. n. त्रखमाणा f.

शानच् कर्मणि
त्रख्यमाण m. n. त्रख्यमाणा f.

लुडादेश पर
त्रखिष्यत् m. n. त्रखिष्यन्ती f.

लुडादेश आत्म
त्रखिष्यमाण m. n. त्रखिष्यमाणा f.

तव्य
त्रखितव्य m. n. त्रखितव्या f.

यत्
त्राख्य m. n. त्राख्या f.

अनीयर्
त्रखणीय m. n. त्रखणीया f.

लिडादेश पर
त्रेखिवस् m. n. त्रेखुषी f.

लिडादेश आत्म
त्रेखाण m. n. त्रेखाणा f.

अव्यय

तुमुन्
त्रखितुम्

क्त्वा
त्रख्त्वा

ल्यप्
॰त्रख्य

Le chameau Ocaml
Top | Index | Grammar | Sandhi | Reader | Corpus
© Gérard Huet 1994-2024
Logo Inria