तिङन्तावली ?तृम्प्

Roma

अप्रत्ययान्तधातु

लट्

परस्मैपदेएकद्विबहु
प्रथमतृम्पति तृम्पतः तृम्पन्ति
मध्यमतृम्पसि तृम्पथः तृम्पथ
उत्तमतृम्पामि तृम्पावः तृम्पामः


आत्मनेपदेएकद्विबहु
प्रथमतृम्पते तृम्पेते तृम्पन्ते
मध्यमतृम्पसे तृम्पेथे तृम्पध्वे
उत्तमतृम्पे तृम्पावहे तृम्पामहे


कर्मणिएकद्विबहु
प्रथमतृम्प्यते तृम्प्येते तृम्प्यन्ते
मध्यमतृम्प्यसे तृम्प्येथे तृम्प्यध्वे
उत्तमतृम्प्ये तृम्प्यावहे तृम्प्यामहे


लङ्

परस्मैपदेएकद्विबहु
प्रथमअतृम्पत् अतृम्पताम् अतृम्पन्
मध्यमअतृम्पः अतृम्पतम् अतृम्पत
उत्तमअतृम्पम् अतृम्पाव अतृम्पाम


आत्मनेपदेएकद्विबहु
प्रथमअतृम्पत अतृम्पेताम् अतृम्पन्त
मध्यमअतृम्पथाः अतृम्पेथाम् अतृम्पध्वम्
उत्तमअतृम्पे अतृम्पावहि अतृम्पामहि


कर्मणिएकद्विबहु
प्रथमअतृम्प्यत अतृम्प्येताम् अतृम्प्यन्त
मध्यमअतृम्प्यथाः अतृम्प्येथाम् अतृम्प्यध्वम्
उत्तमअतृम्प्ये अतृम्प्यावहि अतृम्प्यामहि


विधिलिङ्

परस्मैपदेएकद्विबहु
प्रथमतृम्पेत् तृम्पेताम् तृम्पेयुः
मध्यमतृम्पेः तृम्पेतम् तृम्पेत
उत्तमतृम्पेयम् तृम्पेव तृम्पेम


आत्मनेपदेएकद्विबहु
प्रथमतृम्पेत तृम्पेयाताम् तृम्पेरन्
मध्यमतृम्पेथाः तृम्पेयाथाम् तृम्पेध्वम्
उत्तमतृम्पेय तृम्पेवहि तृम्पेमहि


कर्मणिएकद्विबहु
प्रथमतृम्प्येत तृम्प्येयाताम् तृम्प्येरन्
मध्यमतृम्प्येथाः तृम्प्येयाथाम् तृम्प्येध्वम्
उत्तमतृम्प्येय तृम्प्येवहि तृम्प्येमहि


लोट्

परस्मैपदेएकद्विबहु
प्रथमतृम्पतु तृम्पताम् तृम्पन्तु
मध्यमतृम्प तृम्पतम् तृम्पत
उत्तमतृम्पाणि तृम्पाव तृम्पाम


आत्मनेपदेएकद्विबहु
प्रथमतृम्पताम् तृम्पेताम् तृम्पन्ताम्
मध्यमतृम्पस्व तृम्पेथाम् तृम्पध्वम्
उत्तमतृम्पै तृम्पावहै तृम्पामहै


कर्मणिएकद्विबहु
प्रथमतृम्प्यताम् तृम्प्येताम् तृम्प्यन्ताम्
मध्यमतृम्प्यस्व तृम्प्येथाम् तृम्प्यध्वम्
उत्तमतृम्प्यै तृम्प्यावहै तृम्प्यामहै


लृट्

परस्मैपदेएकद्विबहु
प्रथमतृम्पिष्यति तृम्पिष्यतः तृम्पिष्यन्ति
मध्यमतृम्पिष्यसि तृम्पिष्यथः तृम्पिष्यथ
उत्तमतृम्पिष्यामि तृम्पिष्यावः तृम्पिष्यामः


आत्मनेपदेएकद्विबहु
प्रथमतृम्पिष्यते तृम्पिष्येते तृम्पिष्यन्ते
मध्यमतृम्पिष्यसे तृम्पिष्येथे तृम्पिष्यध्वे
उत्तमतृम्पिष्ये तृम्पिष्यावहे तृम्पिष्यामहे


लुट्

परस्मैपदेएकद्विबहु
प्रथमतृम्पिता तृम्पितारौ तृम्पितारः
मध्यमतृम्पितासि तृम्पितास्थः तृम्पितास्थ
उत्तमतृम्पितास्मि तृम्पितास्वः तृम्पितास्मः


लिट्

परस्मैपदेएकद्विबहु
प्रथमततृम्प ततृम्पतुः ततृम्पुः
मध्यमततृम्पिथ ततृम्पथुः ततृम्प
उत्तमततृम्प ततृम्पिव ततृम्पिम


आत्मनेपदेएकद्विबहु
प्रथमततृम्पे ततृम्पाते ततृम्पिरे
मध्यमततृम्पिषे ततृम्पाथे ततृम्पिध्वे
उत्तमततृम्पे ततृम्पिवहे ततृम्पिमहे


आशीर्लिङ्

परस्मैपदेएकद्विबहु
प्रथमतृम्प्यात् तृम्प्यास्ताम् तृम्प्यासुः
मध्यमतृम्प्याः तृम्प्यास्तम् तृम्प्यास्त
उत्तमतृम्प्यासम् तृम्प्यास्व तृम्प्यास्म

कृदन्त

क्त
तृम्पित m. n. तृम्पिता f.

क्तवतु
तृम्पितवत् m. n. तृम्पितवती f.

शतृ
तृम्पत् m. n. तृम्पन्ती f.

शानच्
तृम्पमाण m. n. तृम्पमाणा f.

शानच् कर्मणि
तृम्प्यमाण m. n. तृम्प्यमाणा f.

लुडादेश पर
तृम्पिष्यत् m. n. तृम्पिष्यन्ती f.

लुडादेश आत्म
तृम्पिष्यमाण m. n. तृम्पिष्यमाणा f.

तव्य
तृम्पितव्य m. n. तृम्पितव्या f.

यत्
तृम्प्य m. n. तृम्प्या f.

अनीयर्
तृम्पणीय m. n. तृम्पणीया f.

लिडादेश पर
ततृम्प्वस् m. n. ततृम्पुषी f.

लिडादेश आत्म
ततृम्पाण m. n. ततृम्पाणा f.

अव्यय

तुमुन्
तृम्पितुम्

क्त्वा
तृम्पित्वा

ल्यप्
॰तृम्प्य

Le chameau Ocaml
Top | Index | Grammar | Sandhi | Reader | Corpus
© Gérard Huet 1994-2024
Logo Inria