तिङन्तावली स्तु

Roma

अप्रत्ययान्तधातु

लट्

परस्मैपदेएकद्विबहु
प्रथमस्तुनोति स्तुनुतः स्तुन्वन्ति
मध्यमस्तुनोषि स्तुनुथः स्तुनुथ
उत्तमस्तुनोमि स्तुन्वः स्तुनुवः स्तुन्मः स्तुनुमः


आत्मनेपदेएकद्विबहु
प्रथमस्तुनुते स्तुन्वाते स्तुन्वते
मध्यमस्तुनुषे स्तुन्वाथे स्तुनुध्वे
उत्तमस्तुन्वे स्तुन्वहे स्तुनुवहे स्तुन्महे स्तुनुमहे


कर्मणिएकद्विबहु
प्रथमस्तूयते स्तूयेते स्तूयन्ते
मध्यमस्तूयसे स्तूयेथे स्तूयध्वे
उत्तमस्तूये स्तूयावहे स्तूयामहे


लङ्

परस्मैपदेएकद्विबहु
प्रथमअस्तुनोत् अस्तुनुताम् अस्तुन्वन्
मध्यमअस्तुनोः अस्तुनुतम् अस्तुनुत
उत्तमअस्तुनवम् अस्तुन्व अस्तुनुव अस्तुन्म अस्तुनुम


आत्मनेपदेएकद्विबहु
प्रथमअस्तुनुत अस्तुन्वाताम् अस्तुन्वत
मध्यमअस्तुनुथाः अस्तुन्वाथाम् अस्तुनुध्वम्
उत्तमअस्तुन्वि अस्तुन्वहि अस्तुनुवहि अस्तुन्महि अस्तुनुमहि


कर्मणिएकद्विबहु
प्रथमअस्तूयत अस्तूयेताम् अस्तूयन्त
मध्यमअस्तूयथाः अस्तूयेथाम् अस्तूयध्वम्
उत्तमअस्तूये अस्तूयावहि अस्तूयामहि


विधिलिङ्

परस्मैपदेएकद्विबहु
प्रथमस्तुनुयात् स्तुनुयाताम् स्तुनुयुः
मध्यमस्तुनुयाः स्तुनुयातम् स्तुनुयात
उत्तमस्तुनुयाम् स्तुनुयाव स्तुनुयाम


आत्मनेपदेएकद्विबहु
प्रथमस्तुन्वीत स्तुन्वीयाताम् स्तुन्वीरन्
मध्यमस्तुन्वीथाः स्तुन्वीयाथाम् स्तुन्वीध्वम्
उत्तमस्तुन्वीय स्तुन्वीवहि स्तुन्वीमहि


कर्मणिएकद्विबहु
प्रथमस्तूयेत स्तूयेयाताम् स्तूयेरन्
मध्यमस्तूयेथाः स्तूयेयाथाम् स्तूयेध्वम्
उत्तमस्तूयेय स्तूयेवहि स्तूयेमहि


लोट्

परस्मैपदेएकद्विबहु
प्रथमस्तुनोतु स्तुनुताम् स्तुन्वन्तु
मध्यमस्तुनु स्तुनुतम् स्तुनुत
उत्तमस्तुनवानि स्तुनवाव स्तुनवाम


आत्मनेपदेएकद्विबहु
प्रथमस्तुनुताम् स्तुन्वाताम् स्तुन्वताम्
मध्यमस्तुनुष्व स्तुन्वाथाम् स्तुनुध्वम्
उत्तमस्तुनवै स्तुनवावहै स्तुनवामहै


कर्मणिएकद्विबहु
प्रथमस्तूयताम् स्तूयेताम् स्तूयन्ताम्
मध्यमस्तूयस्व स्तूयेथाम् स्तूयध्वम्
उत्तमस्तूयै स्तूयावहै स्तूयामहै


लृट्

परस्मैपदेएकद्विबहु
प्रथमस्तोष्यति स्तविष्यति स्तोष्यतः स्तविष्यतः स्तोष्यन्ति स्तविष्यन्ति
मध्यमस्तोष्यसि स्तविष्यसि स्तोष्यथः स्तविष्यथः स्तोष्यथ स्तविष्यथ
उत्तमस्तोष्यामि स्तविष्यामि स्तोष्यावः स्तविष्यावः स्तोष्यामः स्तविष्यामः


आत्मनेपदेएकद्विबहु
प्रथमस्तोष्यते स्तविष्यते स्तोष्येते स्तविष्येते स्तोष्यन्ते स्तविष्यन्ते
मध्यमस्तोष्यसे स्तविष्यसे स्तोष्येथे स्तविष्येथे स्तोष्यध्वे स्तविष्यध्वे
उत्तमस्तोष्ये स्तविष्ये स्तोष्यावहे स्तविष्यावहे स्तोष्यामहे स्तविष्यामहे


लुट्

परस्मैपदेएकद्विबहु
प्रथमस्तोता स्तविता स्तोतारौ स्तवितारौ स्तोतारः स्तवितारः
मध्यमस्तोतासि स्तवितासि स्तोतास्थः स्तवितास्थः स्तोतास्थ स्तवितास्थ
उत्तमस्तोतास्मि स्तवितास्मि स्तोतास्वः स्तवितास्वः स्तोतास्मः स्तवितास्मः


लिट्

परस्मैपदेएकद्विबहु
प्रथमतुष्टाव तुष्टुवतुः तुष्टुवुः
मध्यमतुष्टोथ तुष्टुवथुः तुष्टुव
उत्तमतुष्टाव तुष्टव तुष्टुव तुष्टुम


आत्मनेपदेएकद्विबहु
प्रथमतुष्टुवे तुष्टुवाते तुष्टुविरे
मध्यमतुष्टुषे तुष्टुवाथे तुष्टुध्वे
उत्तमतुष्टुवे तुष्टुवहे तुष्टुमहे


लुङ्

परस्मैपदेएकद्विबहु
प्रथमअस्तौषीत् अस्तावीत् अतुष्टुवत् अस्तौष्टाम् अस्ताविष्टाम् अतुष्टुवताम् अस्तौषुः अस्ताविषुः अतुष्टुवन्
मध्यमअस्तौषीः अस्तावीः अतुष्टुवः अस्तौष्टम् अस्ताविष्टम् अतुष्टुवतम् अस्तौष्ट अस्ताविष्ट अतुष्टुवत
उत्तमअस्तौषम् अस्ताविषम् अतुष्टुवम् अस्तौष्व अस्ताविष्व अतुष्टुवाव अस्तौष्म अस्ताविष्म अतुष्टुवाम


आत्मनेपदेएकद्विबहु
प्रथमअस्तोष्ट अस्तविष्ट अतुष्टुवत अस्तोषाताम् अस्तविषाताम् अतुष्टुवेताम् अस्तोषत अस्तविषत अतुष्टुवन्त
मध्यमअस्तोष्ठाः अस्तविष्ठाः अतुष्टुवथाः अस्तोषाथाम् अस्तविषाथाम् अतुष्टुवेथाम् अस्तोढ्वम् अस्तविध्वम् अतुष्टुवध्वम्
उत्तमअस्तोषि अस्तविषि अतुष्टुवे अस्तोष्वहि अस्तविष्वहि अतुष्टुवावहि अस्तोष्महि अस्तविष्महि अतुष्टुवामहि


कर्मणिएकद्विबहु
प्रथमअस्तावि
मध्यम
उत्तम


आगमाभावयुक्तलुङ्

परस्मैपदेएकद्विबहु
प्रथमस्तावीत् स्ताविष्टाम् स्ताविषुः
मध्यमस्तावीः स्ताविष्टम् स्ताविष्ट
उत्तमस्ताविषम् स्ताविष्व स्ताविष्म


आत्मनेपदेएकद्विबहु
प्रथमस्तविष्ट स्तविषाताम् स्तविषत
मध्यमस्तविष्ठाः स्तविषाथाम् स्तविध्वम्
उत्तमस्तविषि स्तविष्वहि स्तविष्महि


आशीर्लिङ्

परस्मैपदेएकद्विबहु
प्रथमस्तूयात् स्तूयास्ताम् स्तूयासुः
मध्यमस्तूयाः स्तूयास्तम् स्तूयास्त
उत्तमस्तूयासम् स्तूयास्व स्तूयास्म

कृदन्त

क्त
स्तुत m. n. स्तुता f.

क्तवतु
स्तुतवत् m. n. स्तुतवती f.

शतृ
स्तुन्वत् m. n. स्तुन्वती f.

शानच्
स्तुन्वान m. n. स्तुन्वाना f.

शानच् कर्मणि
स्तूयमान m. n. स्तूयमाना f.

लुडादेश पर
स्तोष्यत् m. n. स्तोष्यन्ती f.

लुडादेश पर
स्तविष्यत् m. n. स्तविष्यन्ती f.

लुडादेश आत्म
स्तविष्यमाण m. n. स्तविष्यमाणा f.

लुडादेश आत्म
स्तोष्यमाण m. n. स्तोष्यमाणा f.

तव्य
स्तोतव्य m. n. स्तोतव्या f.

तव्य
स्तवितव्य m. n. स्तवितव्या f.

यत्
स्ताव्य m. n. स्ताव्या f.

अनीयर्
स्तवनीय m. n. स्तवनीया f.

यत्
स्तुत्य m. n. स्तुत्या f.

लिडादेश पर
तुष्टुवस् m. n. तुष्टूषी f.

लिडादेश आत्म
तुष्ट्वान m. n. तुष्ट्वाना f.

अव्यय

तुमुन्
स्तोतुम्

तुमुन्
स्तवितुम्

क्त्वा
स्तुत्वा

ल्यप्
॰स्तुत्य

णिच्

लट्

परस्मैपदेएकद्विबहु
प्रथमस्तावयति स्तावयतः स्तावयन्ति
मध्यमस्तावयसि स्तावयथः स्तावयथ
उत्तमस्तावयामि स्तावयावः स्तावयामः


आत्मनेपदेएकद्विबहु
प्रथमस्तावयते स्तावयेते स्तावयन्ते
मध्यमस्तावयसे स्तावयेथे स्तावयध्वे
उत्तमस्तावये स्तावयावहे स्तावयामहे


कर्मणिएकद्विबहु
प्रथमस्ताव्यते स्ताव्येते स्ताव्यन्ते
मध्यमस्ताव्यसे स्ताव्येथे स्ताव्यध्वे
उत्तमस्ताव्ये स्ताव्यावहे स्ताव्यामहे


लङ्

परस्मैपदेएकद्विबहु
प्रथमअस्तावयत् अस्तावयताम् अस्तावयन्
मध्यमअस्तावयः अस्तावयतम् अस्तावयत
उत्तमअस्तावयम् अस्तावयाव अस्तावयाम


आत्मनेपदेएकद्विबहु
प्रथमअस्तावयत अस्तावयेताम् अस्तावयन्त
मध्यमअस्तावयथाः अस्तावयेथाम् अस्तावयध्वम्
उत्तमअस्तावये अस्तावयावहि अस्तावयामहि


कर्मणिएकद्विबहु
प्रथमअस्ताव्यत अस्ताव्येताम् अस्ताव्यन्त
मध्यमअस्ताव्यथाः अस्ताव्येथाम् अस्ताव्यध्वम्
उत्तमअस्ताव्ये अस्ताव्यावहि अस्ताव्यामहि


विधिलिङ्

परस्मैपदेएकद्विबहु
प्रथमस्तावयेत् स्तावयेताम् स्तावयेयुः
मध्यमस्तावयेः स्तावयेतम् स्तावयेत
उत्तमस्तावयेयम् स्तावयेव स्तावयेम


आत्मनेपदेएकद्विबहु
प्रथमस्तावयेत स्तावयेयाताम् स्तावयेरन्
मध्यमस्तावयेथाः स्तावयेयाथाम् स्तावयेध्वम्
उत्तमस्तावयेय स्तावयेवहि स्तावयेमहि


कर्मणिएकद्विबहु
प्रथमस्ताव्येत स्ताव्येयाताम् स्ताव्येरन्
मध्यमस्ताव्येथाः स्ताव्येयाथाम् स्ताव्येध्वम्
उत्तमस्ताव्येय स्ताव्येवहि स्ताव्येमहि


लोट्

परस्मैपदेएकद्विबहु
प्रथमस्तावयतु स्तावयताम् स्तावयन्तु
मध्यमस्तावय स्तावयतम् स्तावयत
उत्तमस्तावयानि स्तावयाव स्तावयाम


आत्मनेपदेएकद्विबहु
प्रथमस्तावयताम् स्तावयेताम् स्तावयन्ताम्
मध्यमस्तावयस्व स्तावयेथाम् स्तावयध्वम्
उत्तमस्तावयै स्तावयावहै स्तावयामहै


कर्मणिएकद्विबहु
प्रथमस्ताव्यताम् स्ताव्येताम् स्ताव्यन्ताम्
मध्यमस्ताव्यस्व स्ताव्येथाम् स्ताव्यध्वम्
उत्तमस्ताव्यै स्ताव्यावहै स्ताव्यामहै


लृट्

परस्मैपदेएकद्विबहु
प्रथमस्तावयिष्यति स्तावयिष्यतः स्तावयिष्यन्ति
मध्यमस्तावयिष्यसि स्तावयिष्यथः स्तावयिष्यथ
उत्तमस्तावयिष्यामि स्तावयिष्यावः स्तावयिष्यामः


आत्मनेपदेएकद्विबहु
प्रथमस्तावयिष्यते स्तावयिष्येते स्तावयिष्यन्ते
मध्यमस्तावयिष्यसे स्तावयिष्येथे स्तावयिष्यध्वे
उत्तमस्तावयिष्ये स्तावयिष्यावहे स्तावयिष्यामहे


लुट्

परस्मैपदेएकद्विबहु
प्रथमस्तावयिता स्तावयितारौ स्तावयितारः
मध्यमस्तावयितासि स्तावयितास्थः स्तावयितास्थ
उत्तमस्तावयितास्मि स्तावयितास्वः स्तावयितास्मः

कृदन्त

क्त
स्तावित m. n. स्ताविता f.

क्तवतु
स्तावितवत् m. n. स्तावितवती f.

शतृ
स्तावयत् m. n. स्तावयन्ती f.

शानच्
स्तावयमान m. n. स्तावयमाना f.

शानच् कर्मणि
स्ताव्यमान m. n. स्ताव्यमाना f.

लुडादेश पर
स्तावयिष्यत् m. n. स्तावयिष्यन्ती f.

लुडादेश आत्म
स्तावयिष्यमाण m. n. स्तावयिष्यमाणा f.

यत्
स्ताव्य m. n. स्ताव्या f.

अनीयर्
स्तावनीय m. n. स्तावनीया f.

तव्य
स्तावयितव्य m. n. स्तावयितव्या f.

अव्यय

तुमुन्
स्तावयितुम्

क्त्वा
स्तावयित्वा

ल्यप्
॰स्ताव्य

लिट्
स्तावयाम्

सन्

लट्

परस्मैपदेएकद्विबहु
प्रथमतुष्टूषति तुष्टूषतः तुष्टूषन्ति
मध्यमतुष्टूषसि तुष्टूषथः तुष्टूषथ
उत्तमतुष्टूषामि तुष्टूषावः तुष्टूषामः


कर्मणिएकद्विबहु
प्रथमतुष्टूष्यते तुष्टूष्येते तुष्टूष्यन्ते
मध्यमतुष्टूष्यसे तुष्टूष्येथे तुष्टूष्यध्वे
उत्तमतुष्टूष्ये तुष्टूष्यावहे तुष्टूष्यामहे


लङ्

परस्मैपदेएकद्विबहु
प्रथमअतुष्टूषत् अतुष्टूषताम् अतुष्टूषन्
मध्यमअतुष्टूषः अतुष्टूषतम् अतुष्टूषत
उत्तमअतुष्टूषम् अतुष्टूषाव अतुष्टूषाम


कर्मणिएकद्विबहु
प्रथमअतुष्टूष्यत अतुष्टूष्येताम् अतुष्टूष्यन्त
मध्यमअतुष्टूष्यथाः अतुष्टूष्येथाम् अतुष्टूष्यध्वम्
उत्तमअतुष्टूष्ये अतुष्टूष्यावहि अतुष्टूष्यामहि


विधिलिङ्

परस्मैपदेएकद्विबहु
प्रथमतुष्टूषेत् तुष्टूषेताम् तुष्टूषेयुः
मध्यमतुष्टूषेः तुष्टूषेतम् तुष्टूषेत
उत्तमतुष्टूषेयम् तुष्टूषेव तुष्टूषेम


कर्मणिएकद्विबहु
प्रथमतुष्टूष्येत तुष्टूष्येयाताम् तुष्टूष्येरन्
मध्यमतुष्टूष्येथाः तुष्टूष्येयाथाम् तुष्टूष्येध्वम्
उत्तमतुष्टूष्येय तुष्टूष्येवहि तुष्टूष्येमहि


लोट्

परस्मैपदेएकद्विबहु
प्रथमतुष्टूषतु तुष्टूषताम् तुष्टूषन्तु
मध्यमतुष्टूष तुष्टूषतम् तुष्टूषत
उत्तमतुष्टूषाणि तुष्टूषाव तुष्टूषाम


कर्मणिएकद्विबहु
प्रथमतुष्टूष्यताम् तुष्टूष्येताम् तुष्टूष्यन्ताम्
मध्यमतुष्टूष्यस्व तुष्टूष्येथाम् तुष्टूष्यध्वम्
उत्तमतुष्टूष्यै तुष्टूष्यावहै तुष्टूष्यामहै


लृट्

परस्मैपदेएकद्विबहु
प्रथमतुष्टूष्यति तुष्टूष्यतः तुष्टूष्यन्ति
मध्यमतुष्टूष्यसि तुष्टूष्यथः तुष्टूष्यथ
उत्तमतुष्टूष्यामि तुष्टूष्यावः तुष्टूष्यामः


लुट्

परस्मैपदेएकद्विबहु
प्रथमतुष्टूषिता तुष्टूषितारौ तुष्टूषितारः
मध्यमतुष्टूषितासि तुष्टूषितास्थः तुष्टूषितास्थ
उत्तमतुष्टूषितास्मि तुष्टूषितास्वः तुष्टूषितास्मः


लिट्

परस्मैपदेएकद्विबहु
प्रथमतुतुष्टूष तुतुष्टूषतुः तुतुष्टूषुः
मध्यमतुतुष्टूषिथ तुतुष्टूषथुः तुतुष्टूष
उत्तमतुतुष्टूष तुतुष्टूषिव तुतुष्टूषिम

कृदन्त

क्त
तुष्टूषित m. n. तुष्टूषिता f.

क्तवतु
तुष्टूषितवत् m. n. तुष्टूषितवती f.

शतृ
तुष्टूषत् m. n. तुष्टूषन्ती f.

शानच् कर्मणि
तुष्टूष्यमाण m. n. तुष्टूष्यमाणा f.

लुडादेश पर
तुष्टूष्यत् m. n. तुष्टूष्यन्ती f.

अनीयर्
तुष्टूषणीय m. n. तुष्टूषणीया f.

यत्
तुष्टूष्य m. n. तुष्टूष्या f.

तव्य
तुष्टूषितव्य m. n. तुष्टूषितव्या f.

लिडादेश पर
तुतुष्टूष्वस् m. n. तुतुष्टूषुषी f.

अव्यय

तुमुन्
तुष्टूषितुम्

क्त्वा
तुष्टूषित्वा

ल्यप्
॰तुष्टूष्य

Le chameau Ocaml
Top | Index | Grammar | Sandhi | Reader | Corpus
© Gérard Huet 1994-2024
Logo Inria