तिङन्तावली ?स्तिप्

Roma

अप्रत्ययान्तधातु

लट्

परस्मैपदेएकद्विबहु
प्रथमस्तेपति स्तेपतः स्तेपन्ति
मध्यमस्तेपसि स्तेपथः स्तेपथ
उत्तमस्तेपामि स्तेपावः स्तेपामः


आत्मनेपदेएकद्विबहु
प्रथमस्तेपते स्तेपेते स्तेपन्ते
मध्यमस्तेपसे स्तेपेथे स्तेपध्वे
उत्तमस्तेपे स्तेपावहे स्तेपामहे


कर्मणिएकद्विबहु
प्रथमस्तिप्यते स्तिप्येते स्तिप्यन्ते
मध्यमस्तिप्यसे स्तिप्येथे स्तिप्यध्वे
उत्तमस्तिप्ये स्तिप्यावहे स्तिप्यामहे


लङ्

परस्मैपदेएकद्विबहु
प्रथमअस्तेपत् अस्तेपताम् अस्तेपन्
मध्यमअस्तेपः अस्तेपतम् अस्तेपत
उत्तमअस्तेपम् अस्तेपाव अस्तेपाम


आत्मनेपदेएकद्विबहु
प्रथमअस्तेपत अस्तेपेताम् अस्तेपन्त
मध्यमअस्तेपथाः अस्तेपेथाम् अस्तेपध्वम्
उत्तमअस्तेपे अस्तेपावहि अस्तेपामहि


कर्मणिएकद्विबहु
प्रथमअस्तिप्यत अस्तिप्येताम् अस्तिप्यन्त
मध्यमअस्तिप्यथाः अस्तिप्येथाम् अस्तिप्यध्वम्
उत्तमअस्तिप्ये अस्तिप्यावहि अस्तिप्यामहि


विधिलिङ्

परस्मैपदेएकद्विबहु
प्रथमस्तेपेत् स्तेपेताम् स्तेपेयुः
मध्यमस्तेपेः स्तेपेतम् स्तेपेत
उत्तमस्तेपेयम् स्तेपेव स्तेपेम


आत्मनेपदेएकद्विबहु
प्रथमस्तेपेत स्तेपेयाताम् स्तेपेरन्
मध्यमस्तेपेथाः स्तेपेयाथाम् स्तेपेध्वम्
उत्तमस्तेपेय स्तेपेवहि स्तेपेमहि


कर्मणिएकद्विबहु
प्रथमस्तिप्येत स्तिप्येयाताम् स्तिप्येरन्
मध्यमस्तिप्येथाः स्तिप्येयाथाम् स्तिप्येध्वम्
उत्तमस्तिप्येय स्तिप्येवहि स्तिप्येमहि


लोट्

परस्मैपदेएकद्विबहु
प्रथमस्तेपतु स्तेपताम् स्तेपन्तु
मध्यमस्तेप स्तेपतम् स्तेपत
उत्तमस्तेपानि स्तेपाव स्तेपाम


आत्मनेपदेएकद्विबहु
प्रथमस्तेपताम् स्तेपेताम् स्तेपन्ताम्
मध्यमस्तेपस्व स्तेपेथाम् स्तेपध्वम्
उत्तमस्तेपै स्तेपावहै स्तेपामहै


कर्मणिएकद्विबहु
प्रथमस्तिप्यताम् स्तिप्येताम् स्तिप्यन्ताम्
मध्यमस्तिप्यस्व स्तिप्येथाम् स्तिप्यध्वम्
उत्तमस्तिप्यै स्तिप्यावहै स्तिप्यामहै


लृट्

परस्मैपदेएकद्विबहु
प्रथमस्तेपिष्यति स्तेपिष्यतः स्तेपिष्यन्ति
मध्यमस्तेपिष्यसि स्तेपिष्यथः स्तेपिष्यथ
उत्तमस्तेपिष्यामि स्तेपिष्यावः स्तेपिष्यामः


आत्मनेपदेएकद्विबहु
प्रथमस्तेपिष्यते स्तेपिष्येते स्तेपिष्यन्ते
मध्यमस्तेपिष्यसे स्तेपिष्येथे स्तेपिष्यध्वे
उत्तमस्तेपिष्ये स्तेपिष्यावहे स्तेपिष्यामहे


लुट्

परस्मैपदेएकद्विबहु
प्रथमस्तेपिता स्तेपितारौ स्तेपितारः
मध्यमस्तेपितासि स्तेपितास्थः स्तेपितास्थ
उत्तमस्तेपितास्मि स्तेपितास्वः स्तेपितास्मः


लिट्

परस्मैपदेएकद्विबहु
प्रथमतिष्टेप तिष्टिपतुः तिष्टिपुः
मध्यमतिष्टेपिथ तिष्टिपथुः तिष्टिप
उत्तमतिष्टेप तिष्टिपिव तिष्टिपिम


आत्मनेपदेएकद्विबहु
प्रथमतिष्टिपे तिष्टिपाते तिष्टिपिरे
मध्यमतिष्टिपिषे तिष्टिपाथे तिष्टिपिध्वे
उत्तमतिष्टिपे तिष्टिपिवहे तिष्टिपिमहे


आशीर्लिङ्

परस्मैपदेएकद्विबहु
प्रथमस्तिप्यात् स्तिप्यास्ताम् स्तिप्यासुः
मध्यमस्तिप्याः स्तिप्यास्तम् स्तिप्यास्त
उत्तमस्तिप्यासम् स्तिप्यास्व स्तिप्यास्म

कृदन्त

क्त
स्तिप्त m. n. स्तिप्ता f.

क्तवतु
स्तिप्तवत् m. n. स्तिप्तवती f.

शतृ
स्तेपत् m. n. स्तेपन्ती f.

शानच्
स्तेपमान m. n. स्तेपमाना f.

शानच् कर्मणि
स्तिप्यमान m. n. स्तिप्यमाना f.

लुडादेश पर
स्तेपिष्यत् m. n. स्तेपिष्यन्ती f.

लुडादेश आत्म
स्तेपिष्यमाण m. n. स्तेपिष्यमाणा f.

तव्य
स्तेपितव्य m. n. स्तेपितव्या f.

यत्
स्तेप्य m. n. स्तेप्या f.

अनीयर्
स्तेपनीय m. n. स्तेपनीया f.

लिडादेश पर
तिष्टिप्वस् m. n. तिष्टिपुषी f.

लिडादेश आत्म
तिष्टिपान m. n. तिष्टिपाना f.

अव्यय

तुमुन्
स्तेपितुम्

क्त्वा
स्तिप्त्वा

ल्यप्
॰स्तिप्य

Le chameau Ocaml
Top | Index | Grammar | Sandhi | Reader | Corpus
© Gérard Huet 1994-2022
Logo Inria