तिङन्तावली स्तिम्

Roma

अप्रत्ययान्तधातु

लट्

परस्मैपदेएकद्विबहु
प्रथमस्तिम्यति स्तिम्यतः स्तिम्यन्ति
मध्यमस्तिम्यसि स्तिम्यथः स्तिम्यथ
उत्तमस्तिम्यामि स्तिम्यावः स्तिम्यामः


आत्मनेपदेएकद्विबहु
प्रथमस्तिम्यते स्तिम्येते स्तिम्यन्ते
मध्यमस्तिम्यसे स्तिम्येथे स्तिम्यध्वे
उत्तमस्तिम्ये स्तिम्यावहे स्तिम्यामहे


कर्मणिएकद्विबहु
प्रथमस्तिम्यते स्तिम्येते स्तिम्यन्ते
मध्यमस्तिम्यसे स्तिम्येथे स्तिम्यध्वे
उत्तमस्तिम्ये स्तिम्यावहे स्तिम्यामहे


लङ्

परस्मैपदेएकद्विबहु
प्रथमअस्तिम्यत् अस्तिम्यताम् अस्तिम्यन्
मध्यमअस्तिम्यः अस्तिम्यतम् अस्तिम्यत
उत्तमअस्तिम्यम् अस्तिम्याव अस्तिम्याम


आत्मनेपदेएकद्विबहु
प्रथमअस्तिम्यत अस्तिम्येताम् अस्तिम्यन्त
मध्यमअस्तिम्यथाः अस्तिम्येथाम् अस्तिम्यध्वम्
उत्तमअस्तिम्ये अस्तिम्यावहि अस्तिम्यामहि


कर्मणिएकद्विबहु
प्रथमअस्तिम्यत अस्तिम्येताम् अस्तिम्यन्त
मध्यमअस्तिम्यथाः अस्तिम्येथाम् अस्तिम्यध्वम्
उत्तमअस्तिम्ये अस्तिम्यावहि अस्तिम्यामहि


विधिलिङ्

परस्मैपदेएकद्विबहु
प्रथमस्तिम्येत् स्तिम्येताम् स्तिम्येयुः
मध्यमस्तिम्येः स्तिम्येतम् स्तिम्येत
उत्तमस्तिम्येयम् स्तिम्येव स्तिम्येम


आत्मनेपदेएकद्विबहु
प्रथमस्तिम्येत स्तिम्येयाताम् स्तिम्येरन्
मध्यमस्तिम्येथाः स्तिम्येयाथाम् स्तिम्येध्वम्
उत्तमस्तिम्येय स्तिम्येवहि स्तिम्येमहि


कर्मणिएकद्विबहु
प्रथमस्तिम्येत स्तिम्येयाताम् स्तिम्येरन्
मध्यमस्तिम्येथाः स्तिम्येयाथाम् स्तिम्येध्वम्
उत्तमस्तिम्येय स्तिम्येवहि स्तिम्येमहि


लोट्

परस्मैपदेएकद्विबहु
प्रथमस्तिम्यतु स्तिम्यताम् स्तिम्यन्तु
मध्यमस्तिम्य स्तिम्यतम् स्तिम्यत
उत्तमस्तिम्यानि स्तिम्याव स्तिम्याम


आत्मनेपदेएकद्विबहु
प्रथमस्तिम्यताम् स्तिम्येताम् स्तिम्यन्ताम्
मध्यमस्तिम्यस्व स्तिम्येथाम् स्तिम्यध्वम्
उत्तमस्तिम्यै स्तिम्यावहै स्तिम्यामहै


कर्मणिएकद्विबहु
प्रथमस्तिम्यताम् स्तिम्येताम् स्तिम्यन्ताम्
मध्यमस्तिम्यस्व स्तिम्येथाम् स्तिम्यध्वम्
उत्तमस्तिम्यै स्तिम्यावहै स्तिम्यामहै


लृट्

परस्मैपदेएकद्विबहु
प्रथमस्तेमिष्यति स्तेमिष्यतः स्तेमिष्यन्ति
मध्यमस्तेमिष्यसि स्तेमिष्यथः स्तेमिष्यथ
उत्तमस्तेमिष्यामि स्तेमिष्यावः स्तेमिष्यामः


आत्मनेपदेएकद्विबहु
प्रथमस्तेमिष्यते स्तेमिष्येते स्तेमिष्यन्ते
मध्यमस्तेमिष्यसे स्तेमिष्येथे स्तेमिष्यध्वे
उत्तमस्तेमिष्ये स्तेमिष्यावहे स्तेमिष्यामहे


लुट्

परस्मैपदेएकद्विबहु
प्रथमस्तेमिता स्तेमितारौ स्तेमितारः
मध्यमस्तेमितासि स्तेमितास्थः स्तेमितास्थ
उत्तमस्तेमितास्मि स्तेमितास्वः स्तेमितास्मः


लिट्

परस्मैपदेएकद्विबहु
प्रथमतिष्टेम तिष्टिमतुः तिष्टिमुः
मध्यमतिष्टेमिथ तिष्टिमथुः तिष्टिम
उत्तमतिष्टेम तिष्टिमिव तिष्टिमिम


आत्मनेपदेएकद्विबहु
प्रथमतिष्टिमे तिष्टिमाते तिष्टिमिरे
मध्यमतिष्टिमिषे तिष्टिमाथे तिष्टिमिध्वे
उत्तमतिष्टिमे तिष्टिमिवहे तिष्टिमिमहे


आशीर्लिङ्

परस्मैपदेएकद्विबहु
प्रथमस्तिम्यात् स्तिम्यास्ताम् स्तिम्यासुः
मध्यमस्तिम्याः स्तिम्यास्तम् स्तिम्यास्त
उत्तमस्तिम्यासम् स्तिम्यास्व स्तिम्यास्म

कृदन्त

क्त
स्तिमित m. n. स्तिमिता f.

क्तवतु
स्तिमितवत् m. n. स्तिमितवती f.

शतृ
स्तिम्यत् m. n. स्तिम्यन्ती f.

शानच्
स्तिम्यमान m. n. स्तिम्यमाना f.

शानच् कर्मणि
स्तिम्यमान m. n. स्तिम्यमाना f.

लुडादेश पर
स्तेमिष्यत् m. n. स्तेमिष्यन्ती f.

लुडादेश आत्म
स्तेमिष्यमाण m. n. स्तेमिष्यमाणा f.

तव्य
स्तेमितव्य m. n. स्तेमितव्या f.

यत्
स्तेम्य m. n. स्तेम्या f.

अनीयर्
स्तेमनीय m. n. स्तेमनीया f.

लिडादेश पर
तिष्टिन्वस् m. n. तिष्टिमुषी f.

लिडादेश आत्म
तिष्टिमान m. n. तिष्टिमाना f.

अव्यय

तुमुन्
स्तेमितुम्

क्त्वा
स्तेमित्वा

क्त्वा
स्तिमित्वा

ल्यप्
॰स्तिम्य

Le chameau Ocaml
Top | Index | Grammar | Sandhi | Reader | Corpus
© Gérard Huet 1994-2024
Logo Inria