तिङन्तावली स्फा

Roma

अप्रत्ययान्तधातु

लट्

आत्मनेपदेएकद्विबहु
प्रथमस्फायते स्फायेते स्फायन्ते
मध्यमस्फायसे स्फायेथे स्फायध्वे
उत्तमस्फाये स्फायावहे स्फायामहे


कर्मणिएकद्विबहु
प्रथमस्फीयते स्फीयेते स्फीयन्ते
मध्यमस्फीयसे स्फीयेथे स्फीयध्वे
उत्तमस्फीये स्फीयावहे स्फीयामहे


लङ्

आत्मनेपदेएकद्विबहु
प्रथमअस्फायत अस्फायेताम् अस्फायन्त
मध्यमअस्फायथाः अस्फायेथाम् अस्फायध्वम्
उत्तमअस्फाये अस्फायावहि अस्फायामहि


कर्मणिएकद्विबहु
प्रथमअस्फीयत अस्फीयेताम् अस्फीयन्त
मध्यमअस्फीयथाः अस्फीयेथाम् अस्फीयध्वम्
उत्तमअस्फीये अस्फीयावहि अस्फीयामहि


विधिलिङ्

आत्मनेपदेएकद्विबहु
प्रथमस्फायेत स्फायेयाताम् स्फायेरन्
मध्यमस्फायेथाः स्फायेयाथाम् स्फायेध्वम्
उत्तमस्फायेय स्फायेवहि स्फायेमहि


कर्मणिएकद्विबहु
प्रथमस्फीयेत स्फीयेयाताम् स्फीयेरन्
मध्यमस्फीयेथाः स्फीयेयाथाम् स्फीयेध्वम्
उत्तमस्फीयेय स्फीयेवहि स्फीयेमहि


लोट्

आत्मनेपदेएकद्विबहु
प्रथमस्फायताम् स्फायेताम् स्फायन्ताम्
मध्यमस्फायस्व स्फायेथाम् स्फायध्वम्
उत्तमस्फायै स्फायावहै स्फायामहै


कर्मणिएकद्विबहु
प्रथमस्फीयताम् स्फीयेताम् स्फीयन्ताम्
मध्यमस्फीयस्व स्फीयेथाम् स्फीयध्वम्
उत्तमस्फीयै स्फीयावहै स्फीयामहै


लृट्

आत्मनेपदेएकद्विबहु
प्रथमस्फास्यते स्फास्येते स्फास्यन्ते
मध्यमस्फास्यसे स्फास्येथे स्फास्यध्वे
उत्तमस्फास्ये स्फास्यावहे स्फास्यामहे


लुट्

परस्मैपदेएकद्विबहु
प्रथमस्फाता स्फातारौ स्फातारः
मध्यमस्फातासि स्फातास्थः स्फातास्थ
उत्तमस्फातास्मि स्फातास्वः स्फातास्मः


लिट्

आत्मनेपदेएकद्विबहु
प्रथमपस्फे पस्फाते पस्फिरे
मध्यमपस्फिषे पस्फाथे पस्फिध्वे
उत्तमपस्फे पस्फिवहे पस्फिमहे


आशीर्लिङ्

परस्मैपदेएकद्विबहु
प्रथमस्फीयात् स्फीयास्ताम् स्फीयासुः
मध्यमस्फीयाः स्फीयास्तम् स्फीयास्त
उत्तमस्फीयासम् स्फीयास्व स्फीयास्म

कृदन्त

क्त
स्फीत m. n. स्फीता f.

क्तवतु
स्फीतवत् m. n. स्फीतवती f.

शानच्
स्फायमान m. n. स्फायमाना f.

शानच् कर्मणि
स्फीयमान m. n. स्फीयमाना f.

लुडादेश आत्म
स्फास्यमान m. n. स्फास्यमाना f.

तव्य
स्फातव्य m. n. स्फातव्या f.

यत्
स्फेय m. n. स्फेया f.

अनीयर्
स्फानीय m. n. स्फानीया f.

लिडादेश आत्म
पस्फान m. n. पस्फाना f.

अव्यय

तुमुन्
स्फातुम्

क्त्वा
स्फीत्वा

ल्यप्
॰स्फीय

Le chameau Ocaml
Top | Index | Grammar | Sandhi | Reader | Corpus
© Gérard Huet 1994-2023
Logo Inria