तिङन्तावली रन्

Roma

अप्रत्ययान्तधातु

लट्

परस्मैपदेएकद्विबहु
प्रथमरनति रनतः रनन्ति
मध्यमरनसि रनथः रनथ
उत्तमरनामि रनावः रनामः


आत्मनेपदेएकद्विबहु
प्रथमरनते रनेते रनन्ते
मध्यमरनसे रनेथे रनध्वे
उत्तमरने रनावहे रनामहे


कर्मणिएकद्विबहु
प्रथमरन्यते रन्येते रन्यन्ते
मध्यमरन्यसे रन्येथे रन्यध्वे
उत्तमरन्ये रन्यावहे रन्यामहे


लङ्

परस्मैपदेएकद्विबहु
प्रथमअरनत् अरनताम् अरनन्
मध्यमअरनः अरनतम् अरनत
उत्तमअरनम् अरनाव अरनाम


आत्मनेपदेएकद्विबहु
प्रथमअरनत अरनेताम् अरनन्त
मध्यमअरनथाः अरनेथाम् अरनध्वम्
उत्तमअरने अरनावहि अरनामहि


कर्मणिएकद्विबहु
प्रथमअरन्यत अरन्येताम् अरन्यन्त
मध्यमअरन्यथाः अरन्येथाम् अरन्यध्वम्
उत्तमअरन्ये अरन्यावहि अरन्यामहि


विधिलिङ्

परस्मैपदेएकद्विबहु
प्रथमरनेत् रनेताम् रनेयुः
मध्यमरनेः रनेतम् रनेत
उत्तमरनेयम् रनेव रनेम


आत्मनेपदेएकद्विबहु
प्रथमरनेत रनेयाताम् रनेरन्
मध्यमरनेथाः रनेयाथाम् रनेध्वम्
उत्तमरनेय रनेवहि रनेमहि


कर्मणिएकद्विबहु
प्रथमरन्येत रन्येयाताम् रन्येरन्
मध्यमरन्येथाः रन्येयाथाम् रन्येध्वम्
उत्तमरन्येय रन्येवहि रन्येमहि


लोट्

परस्मैपदेएकद्विबहु
प्रथमरनतु रनताम् रनन्तु
मध्यमरन रनतम् रनत
उत्तमरनानि रनाव रनाम


आत्मनेपदेएकद्विबहु
प्रथमरनताम् रनेताम् रनन्ताम्
मध्यमरनस्व रनेथाम् रनध्वम्
उत्तमरनै रनावहै रनामहै


कर्मणिएकद्विबहु
प्रथमरन्यताम् रन्येताम् रन्यन्ताम्
मध्यमरन्यस्व रन्येथाम् रन्यध्वम्
उत्तमरन्यै रन्यावहै रन्यामहै


लृट्

परस्मैपदेएकद्विबहु
प्रथमरनिष्यति रनिष्यतः रनिष्यन्ति
मध्यमरनिष्यसि रनिष्यथः रनिष्यथ
उत्तमरनिष्यामि रनिष्यावः रनिष्यामः


आत्मनेपदेएकद्विबहु
प्रथमरनिष्यते रनिष्येते रनिष्यन्ते
मध्यमरनिष्यसे रनिष्येथे रनिष्यध्वे
उत्तमरनिष्ये रनिष्यावहे रनिष्यामहे


लुट्

परस्मैपदेएकद्विबहु
प्रथमरनिता रनितारौ रनितारः
मध्यमरनितासि रनितास्थः रनितास्थ
उत्तमरनितास्मि रनितास्वः रनितास्मः


लिट्

परस्मैपदेएकद्विबहु
प्रथमररान रेनतुः रेनुः
मध्यमरेनिथ ररन्थ रेनथुः रेन
उत्तमररान ररन रेनिव रेनिम


आत्मनेपदेएकद्विबहु
प्रथमरेने रेनाते रेनिरे
मध्यमरेनिषे रेनाथे रेनिध्वे
उत्तमरेने रेनिवहे रेनिमहे


आशीर्लिङ्

परस्मैपदेएकद्विबहु
प्रथमरण्यात् रण्यास्ताम् रण्यासुः
मध्यमरण्याः रण्यास्तम् रण्यास्त
उत्तमरण्यासम् रण्यास्व रण्यास्म

कृदन्त

क्त
रन्त m. n. रन्ता f.

क्तवतु
रन्तवत् m. n. रन्तवती f.

शतृ
रनत् m. n. रनन्ती f.

शानच्
रनमान m. n. रनमाना f.

शानच् कर्मणि
रन्यमान m. n. रन्यमाना f.

लुडादेश पर
रनिष्यत् m. n. रनिष्यन्ती f.

लुडादेश आत्म
रनिष्यमाण m. n. रनिष्यमाणा f.

तव्य
रनितव्य m. n. रनितव्या f.

यत्
राण्य m. n. राण्या f.

अनीयर्
रननीय m. n. रननीया f.

लिडादेश पर
रेनिवस् m. n. रेनुषी f.

लिडादेश आत्म
रेनान m. n. रेनाना f.

अव्यय

तुमुन्
रनितुम्

क्त्वा
रन्त्वा

ल्यप्
॰रण्य

Le chameau Ocaml
Top | Index | Grammar | Sandhi | Reader | Corpus
© Gérard Huet 1994-2024
Logo Inria