तिङन्तावली प्लुष्

Roma

अप्रत्ययान्तधातु

लट्

परस्मैपदेएकद्विबहु
प्रथमप्लुष्णाति प्लुष्णीतः प्लुष्णन्ति
मध्यमप्लुष्णासि प्लुष्णीथः प्लुष्णीथ
उत्तमप्लुष्णामि प्लुष्णीवः प्लुष्णीमः


आत्मनेपदेएकद्विबहु
प्रथमप्लुष्णीते प्लुष्णाते प्लुष्णते
मध्यमप्लुष्णीषे प्लुष्णाथे प्लुष्णीध्वे
उत्तमप्लुष्णे प्लुष्णीवहे प्लुष्णीमहे


कर्मणिएकद्विबहु
प्रथमप्लुष्यते प्लुष्येते प्लुष्यन्ते
मध्यमप्लुष्यसे प्लुष्येथे प्लुष्यध्वे
उत्तमप्लुष्ये प्लुष्यावहे प्लुष्यामहे


लङ्

परस्मैपदेएकद्विबहु
प्रथमअप्लुष्णात् अप्लुष्णीताम् अप्लुष्णन्
मध्यमअप्लुष्णाः अप्लुष्णीतम् अप्लुष्णीत
उत्तमअप्लुष्णाम् अप्लुष्णीव अप्लुष्णीम


आत्मनेपदेएकद्विबहु
प्रथमअप्लुष्णीत अप्लुष्णाताम् अप्लुष्णत
मध्यमअप्लुष्णीथाः अप्लुष्णाथाम् अप्लुष्णीध्वम्
उत्तमअप्लुष्णि अप्लुष्णीवहि अप्लुष्णीमहि


कर्मणिएकद्विबहु
प्रथमअप्लुष्यत अप्लुष्येताम् अप्लुष्यन्त
मध्यमअप्लुष्यथाः अप्लुष्येथाम् अप्लुष्यध्वम्
उत्तमअप्लुष्ये अप्लुष्यावहि अप्लुष्यामहि


विधिलिङ्

परस्मैपदेएकद्विबहु
प्रथमप्लुष्णीयात् प्लुष्णीयाताम् प्लुष्णीयुः
मध्यमप्लुष्णीयाः प्लुष्णीयातम् प्लुष्णीयात
उत्तमप्लुष्णीयाम् प्लुष्णीयाव प्लुष्णीयाम


आत्मनेपदेएकद्विबहु
प्रथमप्लुष्णीत प्लुष्णीयाताम् प्लुष्णीरन्
मध्यमप्लुष्णीथाः प्लुष्णीयाथाम् प्लुष्णीध्वम्
उत्तमप्लुष्णीय प्लुष्णीवहि प्लुष्णीमहि


कर्मणिएकद्विबहु
प्रथमप्लुष्येत प्लुष्येयाताम् प्लुष्येरन्
मध्यमप्लुष्येथाः प्लुष्येयाथाम् प्लुष्येध्वम्
उत्तमप्लुष्येय प्लुष्येवहि प्लुष्येमहि


लोट्

परस्मैपदेएकद्विबहु
प्रथमप्लुष्णातु प्लुष्णीताम् प्लुष्णन्तु
मध्यमप्लुषाण प्लुष्णीतम् प्लुष्णीत
उत्तमप्लुष्णानि प्लुष्णाव प्लुष्णाम


आत्मनेपदेएकद्विबहु
प्रथमप्लुष्णीताम् प्लुष्णाताम् प्लुष्णताम्
मध्यमप्लुष्णीष्व प्लुष्णाथाम् प्लुष्णीध्वम्
उत्तमप्लुष्णै प्लुष्णावहै प्लुष्णामहै


कर्मणिएकद्विबहु
प्रथमप्लुष्यताम् प्लुष्येताम् प्लुष्यन्ताम्
मध्यमप्लुष्यस्व प्लुष्येथाम् प्लुष्यध्वम्
उत्तमप्लुष्यै प्लुष्यावहै प्लुष्यामहै


लृट्

परस्मैपदेएकद्विबहु
प्रथमप्लोषिष्यति प्लोषिष्यतः प्लोषिष्यन्ति
मध्यमप्लोषिष्यसि प्लोषिष्यथः प्लोषिष्यथ
उत्तमप्लोषिष्यामि प्लोषिष्यावः प्लोषिष्यामः


आत्मनेपदेएकद्विबहु
प्रथमप्लोषिष्यते प्लोषिष्येते प्लोषिष्यन्ते
मध्यमप्लोषिष्यसे प्लोषिष्येथे प्लोषिष्यध्वे
उत्तमप्लोषिष्ये प्लोषिष्यावहे प्लोषिष्यामहे


लुट्

परस्मैपदेएकद्विबहु
प्रथमप्लोषिता प्लोषितारौ प्लोषितारः
मध्यमप्लोषितासि प्लोषितास्थः प्लोषितास्थ
उत्तमप्लोषितास्मि प्लोषितास्वः प्लोषितास्मः


लिट्

परस्मैपदेएकद्विबहु
प्रथमपुप्लोष पुप्लुषतुः पुप्लुषुः
मध्यमपुप्लोषिथ पुप्लुषथुः पुप्लुष
उत्तमपुप्लोष पुप्लुषिव पुप्लुषिम


आत्मनेपदेएकद्विबहु
प्रथमपुप्लुषे पुप्लुषाते पुप्लुषिरे
मध्यमपुप्लुषिषे पुप्लुषाथे पुप्लुषिध्वे
उत्तमपुप्लुषे पुप्लुषिवहे पुप्लुषिमहे


आशीर्लिङ्

परस्मैपदेएकद्विबहु
प्रथमप्लुष्यात् प्लुष्यास्ताम् प्लुष्यासुः
मध्यमप्लुष्याः प्लुष्यास्तम् प्लुष्यास्त
उत्तमप्लुष्यासम् प्लुष्यास्व प्लुष्यास्म

कृदन्त

क्त
प्लुष्ट m. n. प्लुष्टा f.

क्तवतु
प्लुष्टवत् m. n. प्लुष्टवती f.

शतृ
प्लुष्णत् m. n. प्लुष्णती f.

शानच्
प्लुष्णान m. n. प्लुष्णाना f.

शानच् कर्मणि
प्लुष्यमाण m. n. प्लुष्यमाणा f.

लुडादेश पर
प्लोषिष्यत् m. n. प्लोषिष्यन्ती f.

लुडादेश आत्म
प्लोषिष्यमाण m. n. प्लोषिष्यमाणा f.

तव्य
प्लोषितव्य m. n. प्लोषितव्या f.

यत्
प्लोष्य m. n. प्लोष्या f.

अनीयर्
प्लोषणीय m. n. प्लोषणीया f.

लिडादेश पर
पुप्लुष्वस् m. n. पुप्लुषुषी f.

लिडादेश आत्म
पुप्लुषाण m. n. पुप्लुषाणा f.

अव्यय

तुमुन्
प्लोषितुम्

क्त्वा
प्लुष्ट्वा

ल्यप्
॰प्लुष्य

Le chameau Ocaml
Top | Index | Grammar | Sandhi | Reader | Corpus
© Gérard Huet 1994-2024
Logo Inria