तिङन्तावली नू

Roma

अप्रत्ययान्तधातु

लट्

परस्मैपदेएकद्विबहु
प्रथमनौति नूतः नुवन्ति
मध्यमनौषि नूथः नूथ
उत्तमनौमि नूवः नूमः


आत्मनेपदेएकद्विबहु
प्रथमनूते नुवाते नुवते
मध्यमनूषे नुवाथे नूध्वे
उत्तमनुवे नूवहे नूमहे


कर्मणिएकद्विबहु
प्रथमनूयते नूयेते नूयन्ते
मध्यमनूयसे नूयेथे नूयध्वे
उत्तमनूये नूयावहे नूयामहे


लङ्

परस्मैपदेएकद्विबहु
प्रथमअनौत् अनूताम् अनुवन्
मध्यमअनौः अनूतम् अनूत
उत्तमअनवम् अनूव अनूम


आत्मनेपदेएकद्विबहु
प्रथमअनूत अनुवाताम् अनुवत
मध्यमअनूथाः अनुवाथाम् अनूध्वम्
उत्तमअनुवि अनूवहि अनूमहि


कर्मणिएकद्विबहु
प्रथमअनूयत अनूयेताम् अनूयन्त
मध्यमअनूयथाः अनूयेथाम् अनूयध्वम्
उत्तमअनूये अनूयावहि अनूयामहि


विधिलिङ्

परस्मैपदेएकद्विबहु
प्रथमनूयात् नूयाताम् नूयुः
मध्यमनूयाः नूयातम् नूयात
उत्तमनूयाम् नूयाव नूयाम


आत्मनेपदेएकद्विबहु
प्रथमनुवीत नुवीयाताम् नुवीरन्
मध्यमनुवीथाः नुवीयाथाम् नुवीध्वम्
उत्तमनुवीय नुवीवहि नुवीमहि


कर्मणिएकद्विबहु
प्रथमनूयेत नूयेयाताम् नूयेरन्
मध्यमनूयेथाः नूयेयाथाम् नूयेध्वम्
उत्तमनूयेय नूयेवहि नूयेमहि


लोट्

परस्मैपदेएकद्विबहु
प्रथमनौतु नूताम् नुवन्तु
मध्यमनूहि नूतम् नूत
उत्तमनवानि नवाव नवाम


आत्मनेपदेएकद्विबहु
प्रथमनूताम् नुवाताम् नुवताम्
मध्यमनूष्व नुवाथाम् नूध्वम्
उत्तमनवै नवावहै नवामहै


कर्मणिएकद्विबहु
प्रथमनूयताम् नूयेताम् नूयन्ताम्
मध्यमनूयस्व नूयेथाम् नूयध्वम्
उत्तमनूयै नूयावहै नूयामहै


लृट्

परस्मैपदेएकद्विबहु
प्रथमन्विष्यति न्विष्यतः न्विष्यन्ति
मध्यमन्विष्यसि न्विष्यथः न्विष्यथ
उत्तमन्विष्यामि न्विष्यावः न्विष्यामः


आत्मनेपदेएकद्विबहु
प्रथमन्विष्यते न्विष्येते न्विष्यन्ते
मध्यमन्विष्यसे न्विष्येथे न्विष्यध्वे
उत्तमन्विष्ये न्विष्यावहे न्विष्यामहे


लुट्

परस्मैपदेएकद्विबहु
प्रथमन्विता न्वितारौ न्वितारः
मध्यमन्वितासि न्वितास्थः न्वितास्थ
उत्तमन्वितास्मि न्वितास्वः न्वितास्मः


लिट्

परस्मैपदेएकद्विबहु
प्रथमनुनाव नुनुवतुः नुनुवुः
मध्यमनुनोथ नुनविथ नुनुवथुः नुनुव
उत्तमनुनाव नुनव नुनुव नुनविव नुनुम नुनविम


आत्मनेपदेएकद्विबहु
प्रथमनुनुवे नुनुवाते नुनुविरे
मध्यमनुनुषे नुनुविषे नुनुवाथे नुनुविध्वे नुनुध्वे
उत्तमनुनुवे नुनुविवहे नुनुवहे नुनुविमहे नुनुमहे


आशीर्लिङ्

परस्मैपदेएकद्विबहु
प्रथमनूयात् नूयास्ताम् नूयासुः
मध्यमनूयाः नूयास्तम् नूयास्त
उत्तमनूयासम् नूयास्व नूयास्म

कृदन्त

क्त
नूत m. n. नूता f.

क्तवतु
नूतवत् m. n. नूतवती f.

शतृ
नुवत् m. n. नुवती f.

शानच्
नुवान m. n. नुवाना f.

शानच् कर्मणि
नूयमान m. n. नूयमाना f.

लुडादेश पर
न्विष्यत् m. n. न्विष्यन्ती f.

लुडादेश आत्म
न्विष्यमाण m. n. न्विष्यमाणा f.

तव्य
न्वितव्य m. n. न्वितव्या f.

यत्
नव्य m. n. नव्या f.

अनीयर्
नवनीय m. n. नवनीया f.

लिडादेश पर
नुनूवस् m. n. नुनूषी f.

लिडादेश आत्म
नुन्वान m. n. नुन्वाना f.

अव्यय

तुमुन्
न्वितुम्

क्त्वा
नूत्वा

ल्यप्
॰नूय

Le chameau Ocaml
Top | Index | Grammar | Sandhi | Reader | Corpus
© Gérard Huet 1994-2024
Logo Inria