तिङन्तावली ?नक्क्

Roma

अप्रत्ययान्तधातु

लट्

परस्मैपदेएकद्विबहु
प्रथमनक्कयति नक्कयतः नक्कयन्ति
मध्यमनक्कयसि नक्कयथः नक्कयथ
उत्तमनक्कयामि नक्कयावः नक्कयामः


आत्मनेपदेएकद्विबहु
प्रथमनक्कयते नक्कयेते नक्कयन्ते
मध्यमनक्कयसे नक्कयेथे नक्कयध्वे
उत्तमनक्कये नक्कयावहे नक्कयामहे


कर्मणिएकद्विबहु
प्रथमनक्क्यते नक्क्येते नक्क्यन्ते
मध्यमनक्क्यसे नक्क्येथे नक्क्यध्वे
उत्तमनक्क्ये नक्क्यावहे नक्क्यामहे


लङ्

परस्मैपदेएकद्विबहु
प्रथमअनक्कयत् अनक्कयताम् अनक्कयन्
मध्यमअनक्कयः अनक्कयतम् अनक्कयत
उत्तमअनक्कयम् अनक्कयाव अनक्कयाम


आत्मनेपदेएकद्विबहु
प्रथमअनक्कयत अनक्कयेताम् अनक्कयन्त
मध्यमअनक्कयथाः अनक्कयेथाम् अनक्कयध्वम्
उत्तमअनक्कये अनक्कयावहि अनक्कयामहि


कर्मणिएकद्विबहु
प्रथमअनक्क्यत अनक्क्येताम् अनक्क्यन्त
मध्यमअनक्क्यथाः अनक्क्येथाम् अनक्क्यध्वम्
उत्तमअनक्क्ये अनक्क्यावहि अनक्क्यामहि


विधिलिङ्

परस्मैपदेएकद्विबहु
प्रथमनक्कयेत् नक्कयेताम् नक्कयेयुः
मध्यमनक्कयेः नक्कयेतम् नक्कयेत
उत्तमनक्कयेयम् नक्कयेव नक्कयेम


आत्मनेपदेएकद्विबहु
प्रथमनक्कयेत नक्कयेयाताम् नक्कयेरन्
मध्यमनक्कयेथाः नक्कयेयाथाम् नक्कयेध्वम्
उत्तमनक्कयेय नक्कयेवहि नक्कयेमहि


कर्मणिएकद्विबहु
प्रथमनक्क्येत नक्क्येयाताम् नक्क्येरन्
मध्यमनक्क्येथाः नक्क्येयाथाम् नक्क्येध्वम्
उत्तमनक्क्येय नक्क्येवहि नक्क्येमहि


लोट्

परस्मैपदेएकद्विबहु
प्रथमनक्कयतु नक्कयताम् नक्कयन्तु
मध्यमनक्कय नक्कयतम् नक्कयत
उत्तमनक्कयानि नक्कयाव नक्कयाम


आत्मनेपदेएकद्विबहु
प्रथमनक्कयताम् नक्कयेताम् नक्कयन्ताम्
मध्यमनक्कयस्व नक्कयेथाम् नक्कयध्वम्
उत्तमनक्कयै नक्कयावहै नक्कयामहै


कर्मणिएकद्विबहु
प्रथमनक्क्यताम् नक्क्येताम् नक्क्यन्ताम्
मध्यमनक्क्यस्व नक्क्येथाम् नक्क्यध्वम्
उत्तमनक्क्यै नक्क्यावहै नक्क्यामहै


लृट्

परस्मैपदेएकद्विबहु
प्रथमनक्कयिष्यति नक्कयिष्यतः नक्कयिष्यन्ति
मध्यमनक्कयिष्यसि नक्कयिष्यथः नक्कयिष्यथ
उत्तमनक्कयिष्यामि नक्कयिष्यावः नक्कयिष्यामः


आत्मनेपदेएकद्विबहु
प्रथमनक्कयिष्यते नक्कयिष्येते नक्कयिष्यन्ते
मध्यमनक्कयिष्यसे नक्कयिष्येथे नक्कयिष्यध्वे
उत्तमनक्कयिष्ये नक्कयिष्यावहे नक्कयिष्यामहे


लुट्

परस्मैपदेएकद्विबहु
प्रथमनक्कयिता नक्कयितारौ नक्कयितारः
मध्यमनक्कयितासि नक्कयितास्थः नक्कयितास्थ
उत्तमनक्कयितास्मि नक्कयितास्वः नक्कयितास्मः

कृदन्त

क्त
नक्कित m. n. नक्किता f.

क्तवतु
नक्कितवत् m. n. नक्कितवती f.

शतृ
नक्कयत् m. n. नक्कयन्ती f.

शानच्
नक्कयमान m. n. नक्कयमाना f.

शानच् कर्मणि
नक्क्यमान m. n. नक्क्यमाना f.

लुडादेश पर
नक्कयिष्यत् m. n. नक्कयिष्यन्ती f.

लुडादेश आत्म
नक्कयिष्यमाण m. n. नक्कयिष्यमाणा f.

तव्य
नक्कयितव्य m. n. नक्कयितव्या f.

यत्
नक्क्य m. n. नक्क्या f.

अनीयर्
नक्कनीय m. n. नक्कनीया f.

अव्यय

तुमुन्
नक्कयितुम्

क्त्वा
नक्कयित्वा

ल्यप्
॰नक्क्य

लिट्
नक्कयाम्

Le chameau Ocaml
Top | Index | Grammar | Sandhi | Reader | Corpus
© Gérard Huet 1994-2023
Logo Inria