तिङन्तावली लुण्ठ्

Roma

अप्रत्ययान्तधातु

लट्

परस्मैपदेएकद्विबहु
प्रथमलुण्ठति लुण्ठतः लुण्ठन्ति
मध्यमलुण्ठसि लुण्ठथः लुण्ठथ
उत्तमलुण्ठामि लुण्ठावः लुण्ठामः


कर्मणिएकद्विबहु
प्रथमलुण्ठ्यते लुण्ठ्येते लुण्ठ्यन्ते
मध्यमलुण्ठ्यसे लुण्ठ्येथे लुण्ठ्यध्वे
उत्तमलुण्ठ्ये लुण्ठ्यावहे लुण्ठ्यामहे


लङ्

परस्मैपदेएकद्विबहु
प्रथमअलुण्ठत् अलुण्ठताम् अलुण्ठन्
मध्यमअलुण्ठः अलुण्ठतम् अलुण्ठत
उत्तमअलुण्ठम् अलुण्ठाव अलुण्ठाम


कर्मणिएकद्विबहु
प्रथमअलुण्ठ्यत अलुण्ठ्येताम् अलुण्ठ्यन्त
मध्यमअलुण्ठ्यथाः अलुण्ठ्येथाम् अलुण्ठ्यध्वम्
उत्तमअलुण्ठ्ये अलुण्ठ्यावहि अलुण्ठ्यामहि


विधिलिङ्

परस्मैपदेएकद्विबहु
प्रथमलुण्ठेत् लुण्ठेताम् लुण्ठेयुः
मध्यमलुण्ठेः लुण्ठेतम् लुण्ठेत
उत्तमलुण्ठेयम् लुण्ठेव लुण्ठेम


कर्मणिएकद्विबहु
प्रथमलुण्ठ्येत लुण्ठ्येयाताम् लुण्ठ्येरन्
मध्यमलुण्ठ्येथाः लुण्ठ्येयाथाम् लुण्ठ्येध्वम्
उत्तमलुण्ठ्येय लुण्ठ्येवहि लुण्ठ्येमहि


लोट्

परस्मैपदेएकद्विबहु
प्रथमलुण्ठतु लुण्ठताम् लुण्ठन्तु
मध्यमलुण्ठ लुण्ठतम् लुण्ठत
उत्तमलुण्ठानि लुण्ठाव लुण्ठाम


कर्मणिएकद्विबहु
प्रथमलुण्ठ्यताम् लुण्ठ्येताम् लुण्ठ्यन्ताम्
मध्यमलुण्ठ्यस्व लुण्ठ्येथाम् लुण्ठ्यध्वम्
उत्तमलुण्ठ्यै लुण्ठ्यावहै लुण्ठ्यामहै


लृट्

परस्मैपदेएकद्विबहु
प्रथमलुण्ठिष्यति लुण्ठिष्यतः लुण्ठिष्यन्ति
मध्यमलुण्ठिष्यसि लुण्ठिष्यथः लुण्ठिष्यथ
उत्तमलुण्ठिष्यामि लुण्ठिष्यावः लुण्ठिष्यामः


लुट्

परस्मैपदेएकद्विबहु
प्रथमलुण्ठिता लुण्ठितारौ लुण्ठितारः
मध्यमलुण्ठितासि लुण्ठितास्थः लुण्ठितास्थ
उत्तमलुण्ठितास्मि लुण्ठितास्वः लुण्ठितास्मः


लिट्

परस्मैपदेएकद्विबहु
प्रथमलुलुण्ठ लुलुण्ठतुः लुलुण्ठुः
मध्यमलुलुण्ठिथ लुलुण्ठथुः लुलुण्ठ
उत्तमलुलुण्ठ लुलुण्ठिव लुलुण्ठिम


आशीर्लिङ्

परस्मैपदेएकद्विबहु
प्रथमलुण्ठ्यात् लुण्ठ्यास्ताम् लुण्ठ्यासुः
मध्यमलुण्ठ्याः लुण्ठ्यास्तम् लुण्ठ्यास्त
उत्तमलुण्ठ्यासम् लुण्ठ्यास्व लुण्ठ्यास्म

कृदन्त

क्त
लुण्ठित m. n. लुण्ठिता f.

क्तवतु
लुण्ठितवत् m. n. लुण्ठितवती f.

शतृ
लुण्ठत् m. n. लुण्ठन्ती f.

शानच् कर्मणि
लुण्ठ्यमान m. n. लुण्ठ्यमाना f.

लुडादेश पर
लुण्ठिष्यत् m. n. लुण्ठिष्यन्ती f.

तव्य
लुण्ठितव्य m. n. लुण्ठितव्या f.

यत्
लुण्ठ्य m. n. लुण्ठ्या f.

अनीयर्
लुण्ठनीय m. n. लुण्ठनीया f.

लिडादेश पर
लुलुण्ठ्वस् m. n. लुलुण्ठुषी f.

अव्यय

तुमुन्
लुण्ठितुम्

क्त्वा
लुण्ठित्वा

ल्यप्
॰लुण्ठ्य

णिच्

लट्

परस्मैपदेएकद्विबहु
प्रथमलोठयति लुण्ठयति लोठयतः लुण्ठयतः लोठयन्ति लुण्ठयन्ति
मध्यमलोठयसि लुण्ठयसि लोठयथः लुण्ठयथः लोठयथ लुण्ठयथ
उत्तमलोठयामि लुण्ठयामि लोठयावः लुण्ठयावः लोठयामः लुण्ठयामः


आत्मनेपदेएकद्विबहु
प्रथमलोठयते लुण्ठयते लोठयेते लुण्ठयेते लोठयन्ते लुण्ठयन्ते
मध्यमलोठयसे लुण्ठयसे लोठयेथे लुण्ठयेथे लोठयध्वे लुण्ठयध्वे
उत्तमलोठये लुण्ठये लोठयावहे लुण्ठयावहे लोठयामहे लुण्ठयामहे


कर्मणिएकद्विबहु
प्रथमलोठ्यते लुण्ठ्यते लोठ्येते लुण्ठ्येते लोठ्यन्ते लुण्ठ्यन्ते
मध्यमलोठ्यसे लुण्ठ्यसे लोठ्येथे लुण्ठ्येथे लोठ्यध्वे लुण्ठ्यध्वे
उत्तमलोठ्ये लुण्ठ्ये लोठ्यावहे लुण्ठ्यावहे लोठ्यामहे लुण्ठ्यामहे


लङ्

परस्मैपदेएकद्विबहु
प्रथमअलोठयत् अलुण्ठयत् अलोठयताम् अलुण्ठयताम् अलोठयन् अलुण्ठयन्
मध्यमअलोठयः अलुण्ठयः अलोठयतम् अलुण्ठयतम् अलोठयत अलुण्ठयत
उत्तमअलोठयम् अलुण्ठयम् अलोठयाव अलुण्ठयाव अलोठयाम अलुण्ठयाम


आत्मनेपदेएकद्विबहु
प्रथमअलोठयत अलुण्ठयत अलोठयेताम् अलुण्ठयेताम् अलोठयन्त अलुण्ठयन्त
मध्यमअलोठयथाः अलुण्ठयथाः अलोठयेथाम् अलुण्ठयेथाम् अलोठयध्वम् अलुण्ठयध्वम्
उत्तमअलोठये अलुण्ठये अलोठयावहि अलुण्ठयावहि अलोठयामहि अलुण्ठयामहि


कर्मणिएकद्विबहु
प्रथमअलोठ्यत अलुण्ठ्यत अलोठ्येताम् अलुण्ठ्येताम् अलोठ्यन्त अलुण्ठ्यन्त
मध्यमअलोठ्यथाः अलुण्ठ्यथाः अलोठ्येथाम् अलुण्ठ्येथाम् अलोठ्यध्वम् अलुण्ठ्यध्वम्
उत्तमअलोठ्ये अलुण्ठ्ये अलोठ्यावहि अलुण्ठ्यावहि अलोठ्यामहि अलुण्ठ्यामहि


विधिलिङ्

परस्मैपदेएकद्विबहु
प्रथमलोठयेत् लुण्ठयेत् लोठयेताम् लुण्ठयेताम् लोठयेयुः लुण्ठयेयुः
मध्यमलोठयेः लुण्ठयेः लोठयेतम् लुण्ठयेतम् लोठयेत लुण्ठयेत
उत्तमलोठयेयम् लुण्ठयेयम् लोठयेव लुण्ठयेव लोठयेम लुण्ठयेम


आत्मनेपदेएकद्विबहु
प्रथमलोठयेत लुण्ठयेत लोठयेयाताम् लुण्ठयेयाताम् लोठयेरन् लुण्ठयेरन्
मध्यमलोठयेथाः लुण्ठयेथाः लोठयेयाथाम् लुण्ठयेयाथाम् लोठयेध्वम् लुण्ठयेध्वम्
उत्तमलोठयेय लुण्ठयेय लोठयेवहि लुण्ठयेवहि लोठयेमहि लुण्ठयेमहि


कर्मणिएकद्विबहु
प्रथमलोठ्येत लुण्ठ्येत लोठ्येयाताम् लुण्ठ्येयाताम् लोठ्येरन् लुण्ठ्येरन्
मध्यमलोठ्येथाः लुण्ठ्येथाः लोठ्येयाथाम् लुण्ठ्येयाथाम् लोठ्येध्वम् लुण्ठ्येध्वम्
उत्तमलोठ्येय लुण्ठ्येय लोठ्येवहि लुण्ठ्येवहि लोठ्येमहि लुण्ठ्येमहि


लोट्

परस्मैपदेएकद्विबहु
प्रथमलोठयतु लुण्ठयतु लोठयताम् लुण्ठयताम् लोठयन्तु लुण्ठयन्तु
मध्यमलोठय लुण्ठय लोठयतम् लुण्ठयतम् लोठयत लुण्ठयत
उत्तमलोठयानि लुण्ठयानि लोठयाव लुण्ठयाव लोठयाम लुण्ठयाम


आत्मनेपदेएकद्विबहु
प्रथमलोठयताम् लुण्ठयताम् लोठयेताम् लुण्ठयेताम् लोठयन्ताम् लुण्ठयन्ताम्
मध्यमलोठयस्व लुण्ठयस्व लोठयेथाम् लुण्ठयेथाम् लोठयध्वम् लुण्ठयध्वम्
उत्तमलोठयै लुण्ठयै लोठयावहै लुण्ठयावहै लोठयामहै लुण्ठयामहै


कर्मणिएकद्विबहु
प्रथमलोठ्यताम् लुण्ठ्यताम् लोठ्येताम् लुण्ठ्येताम् लोठ्यन्ताम् लुण्ठ्यन्ताम्
मध्यमलोठ्यस्व लुण्ठ्यस्व लोठ्येथाम् लुण्ठ्येथाम् लोठ्यध्वम् लुण्ठ्यध्वम्
उत्तमलोठ्यै लुण्ठ्यै लोठ्यावहै लुण्ठ्यावहै लोठ्यामहै लुण्ठ्यामहै


लृट्

परस्मैपदेएकद्विबहु
प्रथमलोठयिष्यति लुण्ठयिष्यति लोठयिष्यतः लुण्ठयिष्यतः लोठयिष्यन्ति लुण्ठयिष्यन्ति
मध्यमलोठयिष्यसि लुण्ठयिष्यसि लोठयिष्यथः लुण्ठयिष्यथः लोठयिष्यथ लुण्ठयिष्यथ
उत्तमलोठयिष्यामि लुण्ठयिष्यामि लोठयिष्यावः लुण्ठयिष्यावः लोठयिष्यामः लुण्ठयिष्यामः


आत्मनेपदेएकद्विबहु
प्रथमलोठयिष्यते लुण्ठयिष्यते लोठयिष्येते लुण्ठयिष्येते लोठयिष्यन्ते लुण्ठयिष्यन्ते
मध्यमलोठयिष्यसे लुण्ठयिष्यसे लोठयिष्येथे लुण्ठयिष्येथे लोठयिष्यध्वे लुण्ठयिष्यध्वे
उत्तमलोठयिष्ये लुण्ठयिष्ये लोठयिष्यावहे लुण्ठयिष्यावहे लोठयिष्यामहे लुण्ठयिष्यामहे


लुट्

परस्मैपदेएकद्विबहु
प्रथमलोठयिता लुण्ठयिता लोठयितारौ लुण्ठयितारौ लोठयितारः लुण्ठयितारः
मध्यमलोठयितासि लुण्ठयितासि लोठयितास्थः लुण्ठयितास्थः लोठयितास्थ लुण्ठयितास्थ
उत्तमलोठयितास्मि लुण्ठयितास्मि लोठयितास्वः लुण्ठयितास्वः लोठयितास्मः लुण्ठयितास्मः

कृदन्त

क्त
लुण्ठित m. n. लुण्ठिता f.

क्त
लोठित m. n. लोठिता f.

क्तवतु
लोठितवत् m. n. लोठितवती f.

क्तवतु
लुण्ठितवत् m. n. लुण्ठितवती f.

शतृ
लुण्ठयत् m. n. लुण्ठयन्ती f.

शतृ
लोठयत् m. n. लोठयन्ती f.

शानच्
लोठयमान m. n. लोठयमाना f.

शानच्
लुण्ठयमान m. n. लुण्ठयमाना f.

शानच् कर्मणि
लुण्ठ्यमान m. n. लुण्ठ्यमाना f.

शानच् कर्मणि
लोठ्यमान m. n. लोठ्यमाना f.

लुडादेश पर
लोठयिष्यत् m. n. लोठयिष्यन्ती f.

लुडादेश पर
लुण्ठयिष्यत् m. n. लुण्ठयिष्यन्ती f.

लुडादेश आत्म
लुण्ठयिष्यमाण m. n. लुण्ठयिष्यमाणा f.

लुडादेश आत्म
लोठयिष्यमाण m. n. लोठयिष्यमाणा f.

यत्
लोठ्य m. n. लोठ्या f.

अनीयर्
लोठनीय m. n. लोठनीया f.

तव्य
लोठयितव्य m. n. लोठयितव्या f.

यत्
लुण्ठ्य m. n. लुण्ठ्या f.

अनीयर्
लुण्ठनीय m. n. लुण्ठनीया f.

तव्य
लुण्ठयितव्य m. n. लुण्ठयितव्या f.

अव्यय

तुमुन्
लोठयितुम्

तुमुन्
लुण्ठयितुम्

क्त्वा
लोठयित्वा

क्त्वा
लुण्ठयित्वा

ल्यप्
॰लोठ्य

ल्यप्
॰लुण्ठ्य

लिट्
लोठयाम्

लिट्
लुण्ठयाम्

Le chameau Ocaml
Top | Index | Grammar | Sandhi | Reader | Corpus
© Gérard Huet 1994-2023
Logo Inria